HGA461/2008
ID intern unic:  327464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 461
din  24.03.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Publicat : 01.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 436
    Abrogată prin HG137 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.169; în vigoare 08.03.19

    MODIFICAT
   
HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196
    HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
   
HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792

     În vederea executării art.22 şi art.65 alin.(1) lit. b) ale Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art.358), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (se anexează).
    2. Ministerul Afacerilor Interne va aduce actele normative în conformitate cu Regulamentul nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                             Gheorghe Papuc

    Nr. 461. Chişinău, 24 martie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 461
din 24 martie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul
 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
I. Dispoziţii generale
   1. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (în continuare - Regulament) stabileşte modul de încadrare a cetăţenilor în serviciu, de numire în şi eliberare din funcţie, de trecere la dispoziţia serviciului resurse umane, de acordare a gradelor speciale, de acordare a concediilor, de concediere din serviciu, precum şi alte aspecte legate de îndeplinirea serviciului în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (în continuare - Serviciu).
    Prevederile prezentului Regulament se extind asupra cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi pe bază de contract individual de muncă în Serviciu (în continuare - colaboratori).
    2. Îndeplinirea serviciului în cadrul Serviciului de către cetăţenii Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007, Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă şi Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, prezentul Regulament, alte acte normative din domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   3. Prevederile prezentului Regulament nu se extind asupra angajaţilor civili din efectivul Serviciului Protecţiei Civile şi Siuaţiilor Excepţionale,
ale căror raporturi de serviciu sau de muncă sînt reglementate de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau, după caz, Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
 
   [Pct.3 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
II. Criteriile de selectare şi condiţiile de încadrare a
cetăţenilor în cadrul Serviciului

    4. Scopul principal al selectării constă în identificarea cetăţenilor care corespund cerinţelor înaintate faţă de colaboratorii Serviciului. În procesul selectării o atenţie deosebită se acordă posedării de către aceştia a unor calităţi profesionale şi morale înalte.
   5. Selectarea candidaţilor constituie o sarcină primordială a conducătorului (direcţiei, secţiei, centrului, detaşamentului, unităţii), care este direct responsabil de completarea funcţiilor vacante în subdiviziune.
    6. Activitatea de selectare a candidaţilor reprezintă un compartiment separat al planului activităţii de serviciu a subdiviziunilor şi serviciilor resurse umane. În plan se stabilesc necesităţile curente şi de perspectivă în resurse umane, căile concrete de completare şi formare a rezervei, ţinînd cont de volumul completării cu resurse umane legat de transferarea colaboratorilor în alte funcţii, concedierea lor, precum şi satisfacerea necesităţii de completare cu personal a subdiviziunilor ierarhic superioare.
   7. Candidaţii se selectează din rîndul persoanelor cu calităţi profesionale şi morale înalte, avînd pregătire generală corespunzătoare şi fiind apte din punct de vedere medical, în conformitate cu cerinţele faţă de funcţia respectivă.
    8. Cerinţele generale înaintate faţă de persoanele care se angajează în Serviciu sînt următoarele:
    a) devotament faţă de interesele Republicii Moldova, capacitate de a aprecia just evenimentele şi fenomenele sociale, conştiinţă civică, respectarea strictă a legislaţiei;
    b) exigenţă, perseverenţă, convingere în importanţa activităţii Serviciului, capacitate de a aprecia în mod autocritic şi obiectiv comportamentul propriu şi al colegilor;
    c) abilităţi manageriale, capacitate de muncă şi rezistenţă fizică înaltă, capacitate de a acţiona organizat şi hotărît în condiţii extreme, precum şi de a înfrunta dificultăţile legate de serviciu, mod de gîndire analitic şi capacitate de a se conforma situaţiei în diferite condiţii, rezistenţă imunitară faţă de bolile virotice, capacitate de a lega şi menţine relaţii cu diverse grupuri de cetăţeni etc.
    9. Deciziile privind încadrarea cetăţenilor în Serviciu sînt puse în aplicare prin ordine referitoare la efectiv, semnate de persoana cu funcţie de răspundere, abilitată cu dreptul de a numi în funcţia dată, conform nomenclatorului funcţiilor (în continuare - angajator), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu legislaţia în vigoare.
    În absenţa temporară a şefului Serviciului, dreptul de a adopta decizii în problemele încadrării îl are persoana care, prin ordinul ministrului afacerilor interne, a preluat executarea obligaţiilor şefului Serviciului.
    10. În funcţiile efectivului de trupă sînt angajate persoane cu studii gimnaziale.
    11. În funcţiile corpului de comandă inferior sînt angajate (promovate) persoane cu studii superioare sau medii de specialitate (colegiu).
    12. În funcţiile corpului de comandă superior şi suprem sînt angajate (promovate) doar persoane cu studii superioare.
    13. Criteriile generale de evaluare a cetăţeanului în procesul selectării prealabile, care constă dintr-o convorbire individuală, sînt următoarele:
    a) studii adecvate locului de muncă solicitat;
    b) atitudine conştiincioasă faţă de muncă;
    c) dorinţă de perfecţionare profesională;
    d) iniţiativă personală şi principialitate în luarea deciziilor;
    e) posedarea limbii de stat şi a limbilor străine;
    f) aptitudini de comunicare, tact, modestie, onestitate;
    g) capacitate de organizare eficientă a muncii şi de asumare a răspunderii pentru rezultatul ei;
    h) capacitate de a analiza propriile neajunsuri, de a stabili cauzele şi căile de înlăturare a acestora, de a determina perspectivele dezvoltării ca personalitate.
    14. Conducătorul (direcţiei, secţiei, centrului, de­taşa­mentului, unităţii) poartă o discuţie cu candidatul, precizînd motivele angajării în serviciu, stabilind veridicitatea datelor obţinute în procesul studierii preliminare, explicîndu-i specificul funcţiei solicitate şi comunicîndu-i regimul de lucru, zilele de odihnă şi sărbătoare, precum şi înlesnirile, avantajele de care beneficiază colaboratorii Serviciului.
    15. În procesul studierii preliminare se stabileşte situaţia familială, pregătirea fizică, trăsăturile de caracter, corespunderea studiilor şi pregătirii profesionale a candidatului cu profilul activităţii solicitate, se studiază mediul de viaţă al candidatului şi alte date ce ţin de caracterul relaţiilor în familie, dificultăţile familiale şi motivele lor, metodele de aplanare a situaţiilor de conflict, care pot servi drept temei pentru evaluarea în continuare a candidatului sau încetarea acestei activităţi.
    16. Rezultatele studierii preliminare se reflectă în nota informativă întocmită de serviciul resurse umane. În nota informativă se indică sursa informaţiilor referitoare la candidat, se expun abilităţile lui, trăsăturile de caracter, ocupaţiile, slăbiciunile, pasiunile. La nota informativă se anexează diverse documente, care îl caracterizează pe candidat (referinţe, scrisori de recomandare).
    Candidatul completează fişa personală de evidenţă a cadrelor.
   17. După studierea preliminară, serviciile resurse umane ale subdiviziunilor centrale sau teritoriale (pentru zona deservită) efectuează controlul special şi eliberează trimiterea la comisia medico-militară, în scopul determinării aptitudinii pentru serviciu, acumulează materialele necesare şi perfectează dosarele personale în conformitate cu actele normative ce reglementează selectarea şi studierea candidaţilor pentru serviciu.
    18. Tăinuirea intenţionată, precum şi denaturarea de către candidat a datelor biografice, a altor date importante, specificate în punctul 30 şi în punctul 100 litera e) ale prezentului Regulament, acordă angajatorului dreptul de a desface contractul încheiat cu colaboratorul.
    19. În cazul în care în cadrul studierii preliminare, controlului special şi examenului efectuat de comisia medico-militară sînt obţinute rezultate pozitive, conform deciziei angajatorului, candidatul este evaluat în baza unor misiuni concrete, pentru stabilirea aptitudinii de lucru în funcţia aleasă.
    20. Evaluarea candidatului pe baza misiunilor concrete se efectuează de către colaboratorii calificaţi ai subdiviziunii. Candidatul trebuie, în mod obligatoriu, să ia cunoştinţă de sarcina concretă şi de modalităţile de executare a acesteia.
    Se interzice a pune în sarcina candidatului misiuni legate de riscul vieţii sau sănătăţii.
    21. Candidatul este obligat să prezinte dări de seamă scrise cu privire la misiunile îndeplinite. În baza acestor dări de seamă se verifică capacitatea candidatului de a-şi exprima în mod analitic şi succint gîndurile, de a formula concluzii concrete şi de a înainta propuneri.
   22. În baza rezultatelor studierii, persoana oficială care a efectuat evaluarea întocmeşte o notă informativă, indicînd în mod obligatoriu datele relevante care îl caracterizează pe candidat.
   23. La sfîrşitul procesului de studiere a candidatului, angajatul serviciului resurse umane întocmeşte o concluzie privind oportunitatea angajării în cadrul Serviciului, menţionînd rezultatele studierii preliminare, ale evaluării pentru funcţia aleasă pe baza misiunilor concrete, ale examenului comisiei medico-militare şi ale controlului special.
    24. Concluzia privind angajarea candidatului în cadrul Serviciului este semnată de către angajatul serviciului resurse umane care a evaluat candidatul, şeful nemijlocit şi conducătorul subdiviziunii, precum şi se aprobă de către angajator.
   
25. Candidatul în privinţa căruia există o decizie de desemnare în funcţie, încheie un contract individual de muncă cu angajatorul. Candidatul, căruia urmează să i se perfecteze dreptul de acces la secret de stat, semnează un angajament de confidenţialitate, în modul stabilit de prevederile Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice.
    [Pct.25 modificat prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    26. Durata serviciului pentru colaboratorii încadraţi în Serviciu se indică în contract şi se calculează din data emiterii ordinului referitor la efectiv, dacă în ordin nu este indicată o altă dată.
    27. Perioada aflării colaboratorului în Serviciu se calculează din data în care acesta, prin ordinul referitor la efectiv, este numit în funcţia specificată în statele de personal al Serviciului şi pentru care este prevăzut grad special, pînă la data în care, prin ordinul referitor la efectiv, este concediat din Serviciu sau este exclus din listele efectivului în legătură cu renunţarea la cetăţenie, pierderea cetăţeniei Republicii Moldova, decesul (moartea), declararea angajatului dispărut fără urmă, în conformitate cu prezentul Regulament şi cu legislaţia în vigoare.
   
[Pct.27 modificat prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    28. La calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea sporului la salariu se includ, în corespundere cu vechimea calendaristică, următoarele perioade:
    a) serviciul în Departamentul Situaţii Excepţionale, Forţele Armate, organele afacerilor interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul de Stat de Curieri Speciali şi alte formaţiuni militare (speciale) create în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; perioada de activitate în Departamentul de Stat al Republicii Moldova pentru Problemele Militare;
    b) serviciul în organele pentru situaţii excepţionale, în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi altor state;
    c) perioada de activitate în calitate de salariat civil în formaţiunile protecţiei civile şi ale serviciului de salvatori şi pompieri;
    d) studiile în instituţii de învăţămînt militar;
    e) perioada de studii în instituţiile de învăţămînt superior civil, dar nu mai mult de cinci ani, calculîndu-se 6 luni de serviciu special pentru un an de studii;
    f) vechimea în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea prevăzută pentru funcţia deţinută, calculîndu-se un an de serviciu special pentru doi ani de vechime în muncă, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - angajaţilor prin contract cu studii superioare;
    g) alte perioade de activitate prevăzute de legislaţie.
    29. Pe durata aflării în Serviciu toţi colaboratorii primesc legitimaţii de modelul şi în modul stabilit de ministrul afacerilor interne.
    30. Nu pot fi încadraţi în Serviciu candidaţii:
    a) apreciaţi de către comisia medico-militară inapţi sau apţi limitat pentru îndeplinirea Serviciului;
    b) care nu corespund cerinţelor profesional-psihologice pentru funcţia respectivă;
    c) care depăşesc vîrsta-limită de încadrare în Serviciu;
   
[Pct.30 lit.d) exclusă prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    e) care au ispăşit pedeapsa pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
    f) care se află sub urmărire penală.
    31. La încadrarea în Serviciu, colaboratorilor numiţi în funcţiile efectivului de trupă şi corpului de comandă inferior şi superior li se acordă grade speciale echivalente cu gradele militare (speciale) deţinute anterior.
    32. Pentru organizarea calitativă a evidenţei efectivului şi monitorizarea îndeplinirii serviciului prin contract, serviciile resurse umane întocmesc dosare personale pentru fiecare colaborator.
    33. Evidenţa, păstrarea şi completarea dosarelor personale şi carnetelor de muncă se efectuează de către angajaţii serviciilor resurse umane în conformitate cu actele normative în vigoare.
    34. Datele din dosarul personal al colaboratorului sînt confidenţiale. Accesul la această informaţie este stabilit de către şeful Serviciului, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
   35. Evidenţa personalului se efectuează de către angajaţii serviciilor resurse umane ale subdiviziunilor centrale şi teritoriale (pentru zona deservită) în conformitate cu statele de personal al subdiviziunii şi în baza fişelor de evidenţă.
III. Contractul de îndeplinire a serviciului
    36. Angajarea în cadrul Serviciului se efectuează în bază de contract individual de muncă, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. Modul de numire în şi eliberare din funcţie, transferare,
detaşare şi trecere la dispoziţia serviciului resurse umane

    37. Funcţiile sînt prevăzute în statele de personal al Serviciului, care este aprobat de către ministrul afacerilor interne, conform efectivului-limită stabilit de Guvern.
    Diversitatea funcţiilor este condiţionată de destinaţia Serviciului, de tehnica şi echipamentul din dotare, precum şi de sarcinile care stau în faţa acestuia.
    38. Pentru fiecare funcţie se elaborează fişa postului. Fişa postului este actul care stabileşte sarcinile şi responsabilităţile colaboratorului pe parcursul îndeplinirii serviciului special în funcţia dată şi se aprobă de către şeful Serviciului.
    Fişa postului pentru şeful Serviciului se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
    Conţinutul şi metodologia de elaborare a fişei postului sînt de competenţa Serviciului.
    39. Colaboratorii sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţiile prevăzute în statele de personal de către ministrul afacerilor interne sau de către şeful Serviciului, conform nomenclatorului funcţiilor.
    40. Numirea în funcţii a colaboratorilor se face în raport cu necesităţile Serviciului, avînd drept criteriu principal competenţa şi pregătirea profesională, experienţa de serviciu şi calităţile moral-psihologice ale colaboratorului, necesare funcţiei respective.
    41. În cazul lipsei acute de colaboratori atestaţi, în scopul asigurării activităţii eficiente a subdiviziunilor, funcţiile, pentru care conform statelor de personal sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă, pot fi completate temporar şi cu angajaţi civili care corespund cerinţelor de bază. În acest caz, relaţiile de muncă vor fi reglementate de legislaţia muncii.
    42. Numirea în funcţie şi transferarea colaboratorilor trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) îndeplinirea procedurilor de prezentare a colaboratorilor pentru numirea în funcţie în modul stabilit de ministrul afacerilor interne;
    b) funcţiile ce ţin de cercetări ştiinţifice sau de activitatea didactică sînt completate pe bază de concurs. Modul şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor nominalizate sînt stabilite de către ministrul afacerilor interne;
    c) transferarea în serviciu a colaboratorilor se efectuează fără trecerea la dispoziţie. Numirea în funcţie a colaboratorului aflat la dispoziţie se efectuează într-o perioadă de timp cît mai scurtă, dar nu mai tîrziu de două luni de la eliberarea din funcţie;
    d) trecerea colaboratorilor dintr-un serviciu sau specialitate în alta se poate efectua, în raport cu necesităţile Serviciului, după obţinerea unei pregătiri corespunzătoare, prin una din următoarele forme: absolvirea cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţămînt cu profil corespunzător serviciilor şi specialităţilor necesare Serviciului de către cei care nu au avut studii de acest nivel; absolvirea unui curs de perfecţionare a pregătirii sau de specializare în noul serviciu sau specialitate;
    e) colaboratorii trimişi la studii în instituţiile de învăţămînt de profil (la cursuri) a căror durată depăşeşte un an sînt eliberaţi din funcţiile deţinute anterior şi sînt trecuţi la dispoziţie pe întreaga perioadă a studiilor;
    f) perioada aflării colaboratorului în funcţia respectivă este calculată din data stipulată în ordinul referitor la efectiv pînă la data cînd, prin ordinul referitor la efectiv, acesta este numit în altă funcţie (concediat, exclus din listele efectivului);
    g) restabilirea colaboratorului retrogradat în funcţie cu o treaptă într-o funcţie cel puţin egală cu cea deţinută anterior poate fi efectuată nu mai devreme de 6 luni de la retrogradare.
    43. Colaboratorii pot fi numiţi în funcţii superioare, egale sau inferioare.
    44. Numirea colaboratorului într-o funcţie superioară se efectuează în ordinea promovării în serviciu.
    Dreptul preferenţial la promovare în funcţie superioară îl deţine colaboratorul care, în urma atestării, este inclus în rezerva candidaţilor pentru promovare, colaboratorul care dă dovadă de calităţi profesionale şi organizatorice înalte pe parcursul îndeplinirii serviciului, precum şi cel promovat în funcţie superioară ca urmare a concursului de selectare, organizat în modul stabilit de actele normative.
    45. Numirea colaboratorului într-o funcţie egală se efectuează:
    a) în caz de necesitate de serviciu;
    b) în urma unor măsuri organizatorice - cînd se operează modificări în statele de personal sau în cazul reorganizării (lichidării) structurii (subdiviziunii);
    c) în scopul folosirii raţionale a colaboratorului;
    d) din motive familiale;
    e) în legătură cu starea sănătăţii;
    f) conform rezultatelor concursului (în cazul numirii în funcţii ce ţin de cercetări ştiinţifice sau de activitatea didactică).
     46. Numirea colaboratorului într-o funcţie inferioară se efectuează:
    a) ca urmare a unor măsuri de organizare - cînd se operează modificări în statele de personal sau cînd se reorganizează (lichidează) structura (subdiviziunea) şi nu este posibilă numirea colaboratorului într-o funcţie superioară sau egală, cu acordul acestuia;
    b) din motive familiale, la cererea personală;
    c) în legătură cu starea sănătăţii;
    d) din motive de inaptitudine pentru funcţia exercitată - în cazul în care colaboratorul comite abateri grave de la obligaţiile funcţiei sau de la alte dispoziţii legale;
    e) în legătură cu necorespunderea exigenţelor funcţiei - la recomandarea comisiei de atestare.
    În cazul în care colaboratorul nu este de acord cu decizia conducătorului privind numirea într-o funcţie inferioară din motive de necorespundere exigenţelor funcţiei, el are dreptul să se adreseze la comisia superioară de atestare a Serviciului.
    47. Colaboratorul care a comis o încălcare gravă a disciplinei de serviciu sau în privinţa căruia se efectuează urmărirea penală ori cauza penală este examinată de către instanţa de judecată este suspendat de la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau din funcţie, cu ridicarea legitimaţiei de serviciu, prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) şefului care a dispus efectuarea anchetei de serviciu, pînă la adoptarea unei hotărîri definitive în legătură cu fapta respectivă.
    48. Colaboratorul în privinţa căruia se efectuează urmărirea penală sau cauza penală este examinată de către instanţa de judecată nu poate fi numit în alte funcţii şi nu poate fi transferat în alte subdiviziuni.
    Colaboratorul condamnat de către instanţa de judecată urmează a fi concediat din Serviciu. În funcţie de caracterul infracţiunii săvîrşite şi de alte împrejurări, colaboratorul condamnat pentru infracţiunile comise la pedeapsă penală cu amendă şi cel liberat de pedeapsă penală poate fi lăsat în serviciu cu acordul ministrului afacerilor interne, însă nu poate deţine o funcţie legată de conducerea subalternilor şi nu poate fi numit într-o funcţie superioară pînă la stingerea antecedentelor penale sau pînă la reabilitarea judecătorească.
    49. În legătură cu necesitatea de serviciu şi măsurile organizatorice de restructurare a statelor de personal, colaboratorul poate fi admis la îndeplinirea temporară a obligaţiilor de serviciu ale unei funcţii vacante, pe o perioadă de cel mult patru luni.
    Admiterea colaboratorului la îndeplinirea temporară a obligaţiilor de serviciu şi eliberarea acestuia de la îndeplinirea obligaţiilor conform funcţiei ocupate se efectuează de către angajator.
    50. Admiterea la îndeplinirea temporară a obligaţiilor de serviciu poate fi încredinţată:
    a) colaboratorilor din rîndul efectivului de trupă care au studii superioare sau medii de specialitate (colegiu) - la funcţiile pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă şi corpului de comandă inferior;
    b) colaboratorilor din rîndul corpului de comandă inferior - la funcţiile pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior şi cel superior;
    c) colaboratorilor din rîndul corpului de comandă superior - la funcţiile pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă superior, precum şi ale corpului de comandă suprem.
    51. Colaboratorilor li se permite munca prin cumul, nemijlocit în cadrul Serviciului, în condiţiile prevăzute de legislaţie pentru salariaţii civili.
    Obligaţiile de serviciu ale colaboratorului absent temporar pot fi executate de către alt colaborator, numit prin ordinul referitor la efectiv semnat de persoana cu funcţie de răspundere, abilitată cu dreptul de a numi în funcţia dată, conform nomenclatorului funcţiilor.
    52. Detaşarea colaboratorilor se efectuează:
    a) pentru îndeplinirea unor misiuni de serviciu în subdiviziunile subordonate - prin ordinul şefului Serviciului;
    b) pentru a urma diferite tipuri de instruire, forme de perfecţionare, participare la aplicaţii, antrenamente peste hotarele ţării - prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    53. Colaboratorii detaşaţi la studii în instituţiile de învăţămînt de profil (la cursuri) a căror durată depăşeşte un an se eliberează din funcţie şi se trec la dispoziţie. După finalizarea termenului detaşării, ei sînt obligaţi să se prezinte în subdiviziunile din care au fost detaşaţi, pentru luarea deciziei privind continuarea îndeplinirii serviciului. La revenirea de la studii colaboratorul poate fi numit într-o funcţie cel puţin egală cu cea deţinută anterior.
    54. Detaşarea se efectuează prin ordinele referitoare la efectiv, colaboratorilor eliberîndu-li-se legitimaţie de deplasare, în modul stabilit. Perioada aflării în deplasare este calculată din data plecării pînă în data sosirii în subdiviziune.
    Legitimaţia de deplasare, precum şi inscripţiile despre plecarea din (sosirea în) locurile de dislocare permanentă a subdiviziunii (locurile de destinaţie) sînt autentificate prin semnătura conducătorului şi ştampila subdiviziunii.
    Dacă colaboratorul a fost detaşat în organizaţii internaţionale, misiuni diplomatice, autorităţi publice, instituţii publice, organizaţii, întreprinderi şi alte structuri de stat, inscripţiile corespunzătoare vor fi efectuate de conducătorii acestora, cu aplicarea ştampilelor structurilor pe care le reprezintă.
    55. În cazul declarării stării de urgenţă, de asediu sau de război, detaşările colaboratorilor sînt întrerupte, aceştia urmînd să revină în subdiviziunile lor.
    56. Colaboratorii pot fi transferaţi, pentru continuarea îndeplinirii serviciului, dintr-o subdiviziune în alta.
    Transferarea colaboratorilor dintr-o subdiviziune în alta se efectuează de către persoana cu funcţie de răspundere, abilitată cu dreptul de a numi în funcţia dată, la iniţiativa sau cu acordul colaboratorului, conform legislaţiei în vigoare.
    57. Colaboratorul în privinţa căruia a fost adoptată decizia privind transferarea este eliberat din funcţia deţinută din data emiterii ordinului de numire în subdiviziunea respectivă, dacă în ordin nu este indicată o altă dată.
    58. Trecerea colaboratorilor la dispoziţie se efectuează în cazurile şi pentru termenele prevăzute în articolul 25 al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    În ordinul de trecere a colaboratorului la dispoziţie se vor indica drepturile băneşti de care acesta va beneficia în perioada respectivă.
    Dacă în perioada respectivă expiră termenul contractului sau în cazul survenirii uneia din circumstanţele prevăzute în articolul 29 alineatul (1) literele a)-b) şi f) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, femeia-colaborator este eliberată din serviciu în condiţiile legislaţiei.
    59. În termenul aflării la dispoziţie nu se include:
    a) perioada aflării colaboratorului în concediu;
    b) perioada aflării la tratament în instituţia medicală.
    60. Colaboratorul aflat la dispoziţie poate fi antrenat la diferite activităţi de serviciu, la decizia şefului Serviciului.
V. Modul de acordare, de retrogradare, de retragere
 şi de restabilire în gradele speciale

    61. Gradele speciale servesc pentru stabilirea strictă a ierarhiei de serviciu, într-un sistem clar determinat, pentru definirea raporturilor de conducere şi de subordonare, bazate pe principiul conducerii unice.
    62. Gradele speciale pentru colaboratorii Serviciului şi modul de conferire a acestora sînt stabilite în capitolul V al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    63. Gradele speciale se acordă colaboratorilor personal.
    64. Modul de prezentare (cu excepţia prezentării colaboratorilor pentru acordarea gradelor speciale supreme) este stabilit de ministrul afacerilor interne.
    65. Gradul special poate fi primar sau următor.
  
  66. Gradul special primar se acordă la încadrarea în Serviciu:
    a) pentru efectivul de trupă: ostaş al serviciului de salvare, sergent-inferior al serviciului de salvare, plutonier al serviciului de salvare;
    b) pentru corpul de comandă inferior: sublocotenent al serviciului de salvare, locotenent al serviciului de salvare.
   
[Pct.66 în redacţia HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019]
 
   67.  Gradul special primar al efectivului de trupă se acordă:
    a) ostaş al serviciului de salvare – candidaţilor cu studii gimnaziale, care nu au îndeplinit serviciul special (militar), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă;
    b) sergent-inferior al serviciului de salvare – candidaţilor cu studii medii (liceale), care nu au îndeplinit serviciul special (militar), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă (sergenţi);
    c) plutonier al serviciului de salvare – candidaţilor cu studii medii de specialitate (colegiu), superioare (superioare incomplete), care nu au îndeplinit serviciul special (militar), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă (plutonieri).
    [Pct.67 în redacţia HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019]
   
68. Gradul special primar de sublocotenent al serviciului de salvare se acordă de către conducătorul Serviciului:
   
[Pct.68 modificat prin HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019]
   a) candidaţilor ce deţin diplomă de studii medii de specialitate (colegiu), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior;
    b) colaboratorilor din rîndul efectivului de trupă care deţin diplomă de studii medii de specialitate (colegiu) sau care îşi fac studiile la secţiile fără frecvenţă ale instituţiilor de învăţămînt superior, în legătură cu promovarea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior.
    Promovarea colaboratorilor din rîndul efectivului de trupă care îşi fac studiile la secţiile fără frecvenţă ale instituţiilor de învăţămînt superior în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior se efectuează în cazuri excepţionale, determinate de numărul mare de funcţii vacante sau de necesitatea completării lor urgente. În acest caz, de regulă, se admite avansarea colaboratorilor care au o vechime în muncă în Serviciu de cel puţin 3 ani, promovaţi în anul III de studii în instituţiile de învăţămînt superior.

  
  69. Gradul special primar de locotenent al serviciului de salvare se acordă de către conducătorul Serviciului:
   
[Pct.69 modificat prin HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019]
    a) candidaţilor ce deţin diplomă de studii superioare, odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior;
    b) colaboratorilor din rîndul efectivului de trupă care deţin diplomă de studii superioare şi sînt promovaţi în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior;
   
c) absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţămînt de profil, trimişi la studii de către Serviciu, la absolvirea instituţiei, odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale corpului de comandă inferior.
    70. La încadrarea în serviciu a cetăţeanului care a îndeplinit sau îndeplineşte serviciul militar (special), acestuia i se poate acorda prin echivalare, în urma reatestării, gradul special egal cu cel deţinut, prin ordinul ministrului afacerilor interne sau al şefului Serviciului, conform nomenclatorului funcţiilor.
    La încadrarea în serviciu a cetăţeanului cu studii medii de specialitate (colegiu) sau superioare (superioare incomplete), care nu a îndeplinit serviciul militar (special), dar a absolvit catedra militară şi i-a fost acordat grad militar, odată cu numirea în funcţie pentru care, potrivit statelor de personal, este prevăzut grad special al efectivului de trupă (sergent) acestuia i se poate confirma, în mod de reatestare, gradul militar acordat anterior.
    [Pct.70 în redacţia HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019]
    71. Gradul militar (special) prevăzut de legislaţia altor state, deţinut de către cetăţeanul care a obţinut cetăţenia Republicii Moldova, este echivalat cu gradul special corespunzător calificării acestuia, prin ordinul conducătorului cu funcţie de răspundere, abilitat cu dreptul de a numi în funcţia dată, conform nomenclatorului funcţiilor.
    72. Gradul special următor se acordă colaboratorului la expirarea termenului de aflare în gradul special deţinut, în cazul în care el deţine funcţia pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale egale sau superioare celui care se acordă colaboratorului.
    73. Termenele de aflare în gradele speciale acordate colaboratorilor sînt stabilite după cum urmează:
    a) pentru efectivul de trupă:
    sergent-inferior al serviciului de salvare - 1 an;
    sergent al serviciului de salvare - 2 ani;
    sergent-major al serviciului de salvare - 3 ani;
    plutonier al serviciului de salvare - 4 ani;
    plutonier-major al serviciului de salvare - 5 ani;
    b) pentru corpul de comandă inferior:
    sublocotenent al serviciului de salvare - 1 an;
    locotenent al serviciului de salvare - 2 ani;
    locotenent-major al serviciului de salvare - 3 ani;
    căpitan al serviciului de salvare - 3 ani;
    c) pentru corpul de comandă superior:
    maior al serviciului de salvare - 4 ani;
    locotenent-colonel al serviciului de salvare - 5 ani.
    Colaboratorii care deţin gradul de ostaş al serviciului de salvare pot fi prezentaţi pentru acordarea gradului special următor după absolvirea cursului de pregătire iniţială şi admiterea la exercitarea de sine stătător a obligaţiilor funcţiei.
    Termene de aflare în gradul special de colonel al serviciului de salvare şi mai sus, precum şi în gradul de plutonier adjutant al serviciului de salvare nu se stabilesc.
    74. Termenul de aflare în gradul special acordat se calculează în ani calendaristici începînd cu data emiterii ordinului referitor la acordarea acestui grad.
    La încadrarea (reîncadrarea) în Serviciu, calcularea termenului de aflare în gradul militar (special) se va efectua reieşind din timpul real de activitate în gradul militar (special) respectiv pînă la concediere.
    75. Nu se includ în termenul de aflare în gradul special perioadele în care:
    a) colaboratorul a fost supus urmăririi penale - din momentul intentării dosarului penal pînă la emiterea hotărîrii referitoare la cauza penală, în cazul condamnării acestuia;
    b) femeia-colaborator s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului;
    c) colaboratorul s-a aflat în gradul special retrogradat.
    76. Nu pot fi prezentaţi pentru acordarea gradului special următor colaboratorii:
    a) aflaţi sub urmărire penală, pînă la reabilitarea de către instanţa de judecată;
    b) sancţionaţi disciplinar, pînă la ridicarea sau expirarea pedepsei;
    c) care au comis o  încălcare gravă a disciplinei şi în privinţa lor a fost dispusă efectuarea anchetei de serviciu, pînă la adoptarea unei hotărîri definitive în legătură cu fapta respectivă;
   
d) care nu au susţinut colocviul la pregătirea specială în modul stabilit, pînă la obţinerea pregătirii respective;
    e) aflaţi la dispoziţie, pînă la numirea în funcţie, cu excepţia colaboratorilor detaşaţi la studii peste hotarele Republicii Moldova, pe o perioadă mai mare de un an.
    [Pct.76 lit.e) în redacţia HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    În cazurile prevăzute în lit. b)-d) ale prezentul punct, dacă colaboratorul nu şi-a schimbat atitudinea faţă de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe parcursul unui an şi nu corespunde cerinţelor de prezentare pentru gradul special următor, materialele respective vor fi înaintate comisiei de atestare pentru luarea deciziei privind raţionalitatea folosirii acestuia în Serviciu.
   
Nu pot fi prezentaţi pentru acordarea gradelor speciale ale corpului de comandă superior colaboratorii care nu au studii superioare.
    77. În cazul numirii colaboratorului căruia i-a expirat termenul de aflare în gradul special deţinut într-o funcţie pentru care, potrivit statelor de personal, este prevăzut un grad special superior celui deţinut de colaborator, acestuia i se poate acorda gradul special următor nu mai înainte de 6 luni de la numirea în funcţie.
    78. Pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă, gradul special următor, pînă la gradul de colonel al serviciului de salvare inclusiv, poate fi acordat înainte de termen sau cu o treaptă superioară decît cel prevăzut în statele de personal, ca stimulare, o singură dată pe timpul îndeplinirii serviciului.
    Gradul special următor înainte de termen poate fi acordat după ce a expirat cel puţin jumătate din termenul de aflare în gradul special deţinut, iar pentru merite deosebite la salvarea cetăţenilor şi a patrimoniului în condiţiile situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora, indiferent de termenul de aflare în gradul special deţinut, în modul stabilit de prezentul Regulament.
    Gradul special cu o treaptă superioară decît cel prevăzut în statele de personal pentru funcţia deţinută de colaborator poate fi acordat după ce a expirat cel puţin un termen şi jumătate de aflare în gradul special deţinut sau la expirarea termenului de aflare în gradul special deţinut, în cazul în care colaboratorul se concediază cu dreptul de a primi pensie.
    Gradul special următor înainte de termen şi gradul special cu o treaptă superioară se acordă:
    a) efectivului de trupă şi corpului de comandă inferior – prin ordinul şefului Serviciului;
    b) corpului de comandă superior – prin ordinul ministrului afacerilor interne.
   
[Pct.78 în redacţia HG933 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1019]
    79. Modul de prezentare pentru acordarea gradului special următor este stabilit de ministrul afacerilor interne.
    80. În caz de încălcare gravă a disciplinei de serviciu, a ordinelor, regulamentelor şi instrucţiunilor, colaboratorii pot fi retrogradaţi cu o treaptă:
    a) efectivul de trupă şi corpul de comandă inferior - de către şeful Serviciului;
    b) toţi colaboratorii pînă la gradul de colonel al serviciului de salvare inclusiv - de către ministrul afacerilor interne.
    81. Colaboratorii retrogradaţi care au manifestat disciplină exemplară şi atitudine conştiincioasă faţă de exerciţiul obligaţiilor de serviciu pot fi restabiliţi în gradul special pe care îl aveau pînă la retrogradare, prin ordinul şefului Serviciului sau, după caz, al ministrului afacerilor interne, nu mai devreme de 6 luni de la retrogradare.
    82. Pedeapsa disciplinară “retrogradarea cu o  treaptă” este considerată ridicată din momentul în care colaboratorul este restabilit în gradul special deţinut pînă la retrogradare prin ordinul şefului Serviciului sau, după caz, a ministrului afacerilor interne.
    Ordinul de restabilire în gradul special deţinut pînă la retrogradare se emite în baza unei prezentări aprobate de şeful Serviciului sau, după caz, de ministrul afacerilor interne.
    83. Colaboratorul nu poate fi restabilit în gradul special deţinut anterior dacă, în urma unor măsuri organizatorice, gradul special pentru funcţia deţinută de colaborator a fost modificat şi a devenit inferior în raport cu gradul special deţinut de colaborator pînă la retrogradare.
    84. Colaboratorului căruia i-a fost retras gradul special în legătură cu condamnarea neîntemeiată se restabileşte în gradul special deţinut anterior din data retragerii acestui grad, odată cu intrarea în vigoare a hotărîrii privind reabilitarea acestuia.
    Colaboratorul restabilit în gradul special deţinut anterior se bucură de drepturile şi indemnizaţiile stabilite de legislaţie, în corespundere cu gradul special restabilit.
VI. Modul de acordare a concediilor
    85. Colaboratorii serviciului beneficiază de:
    a) concediu de odihnă anual;
    b) concedii sociale conform legislaţiei:
    c) concedii suplimentare:
    pentru participarea la acţiuni militare;
    d) concediu medical;
    e) concediu pentru studii;
    f) concediu de scurtă durată.
   86. Durata concediilor se calculează în zile calendaristice. Concediile prevăzute în punctul 85 literele b)-f) din prezentul Regulament se pot acorda suplimentar la concediul anual obligatoriu şi durata acestora nu se include în calculul concediului anual obligatoriu.
    87. Colaboratorii, în funcţie de vechimea în serviciu, au dreptul la concediu de odihnă anual cu următoarea durată:
    a) pînă la 15 ani - 35 de zile calendaristice;
    b) de la 15 la 20 de ani - 40 de zile calendaristice;
    c) 20 de ani şi mai mult - 45 de zile calendaristice.
    Durata concediului de odihnă anual al colaboratorului în anul încadrării în serviciu şi în anul eliberării din serviciu se calculează prin împărţirea duratei concediului anual obligatoriu la 12 şi înmulţirea numărului de zile cu numărul de luni complete de serviciu. Rotunjirea numărului de zile se efectuează prin creşterea acestora.
    Colaboratorii concediaţi în baza articolului 29 alineatul (1) literele a)-b) şi f) al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale beneficiază, în anul concedierii, de concediu de odihnă anual în mărimea prevăzută în lit. a)-c) ale prezentului punct.
    88. Graficul concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se aprobă, respectiv, de către conducătorul Serviciului (subdiviziunii), ţinîndu-se cont atît de solicitările colaboratorilor, cît şi de necesitatea de serviciu, acestea fiind împărţite proporţional în decursul întregului an.
    Dreptul de a acorda concedii îl au conducătorii subdiviziunilor, în funcţie de competenţă. Concediul de odihnă anual se acordă colaboratorilor pe baza ordinului referitor la efectiv semnat de conducătorul respectiv.
    Conducătorul Serviciului (subdiviziunii) are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca toţi colaboratorii să folosească concediile de odihnă anuale în fiecare an calendaristic, conform graficului aprobat.
    La solicitarea colaboratorului, concediul de odihnă anual poate fi divizat în două perioade (părţi). Durata unei perioade (părţi) din concediu nu poate fi mai mică de 15 zile calendaristice.
    În cazuri excepţionale, dacă plecarea colaboratorului în concediu în anul curent ar putea periclita realizarea sarcinilor ce stau în faţa Serviciului (subdiviziunii) sau dacă există alte cauze obiective, se admite trecerea pentru anul următor a concediilor neutilizate de colaborator pe parcursul anului, prin decizia şefului Serviciului.
    Se interzice neacordarea concediului de odihnă anual în decursul a doi ani consecutivi.
    89. Concediul de odihnă anual se acordă colaboratorilor în orice timp al anului, ţinîndu-se cont de necesitatea de serviciu şi de graficul concediilor anuale. Concediul anual obligatoriu se acordă, la dorinţă, în timpul verii sau în orice timp convenabil lor pentru colaboratorii:
    a) care au un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani;
    b) părinţilor solitari, care educă unul sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 16 ani;
    c) colaboratorilor-soţi, în măsura posibilităţilor, concomitent;
    d) ale căror soţii sînt în concediu de maternitate;
    e) femeilor-colaboratori care au doi sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 16 ani;
    f) participanţilor la acţiuni de luptă, la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl.
    Este interzisă rechemarea colaboratorilor din concediul de odihnă anual. În cazuri excepţionale, colaboratorii se recheamă din concediul de odihnă anual prin ordinul şefului Serviciului. De regulă, partea nefolosită a concediului se acordă în anul respectiv, dar, la cererea colaboratorului, poate fi anexată la concediul de odihnă anual pentru anul următor.
   90. În cazul în care este imposibilă acordarea concediului de odihnă anual şi a concediilor suplimentare pînă la depunerea de către colaborator a raportului de concediere, acestea pot fi acordate consecutiv la eliberare. În acest caz concediile se acordă după predarea de către colaborator a gestiunii, trecerea lui la dispoziţie, iar concedierea acestuia din serviciu se va efectua după expirarea ultimei zile de concediu, conform legislaţiei.
    În cazul eliberării din serviciu, colaboratorul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.
    91. Colaboratorilor care s-au îmbolnăvit în timpul concediului de odihnă anual sau al concediului suplimentar, durata concediului se prelungeşte, după însănătoşire, cu numărul de zile de boală din timpul concediului. Prelungirea este aprobată de către şeful (conducătorul) prin ordinul căruia a fost acordat concediul respectiv. Temei pentru prelungirea concediului colaboratorului serveşte certificatul medical prezentat, legalizat de medicul curant şi de şeful (medicul-şef) instituţiei medicale.
    92. Colaboratorii care au participat la acţiuni militare beneficiază de un concediu suplimentar fără plată cu o durată de 15 zile calendaristice.
    93. Concediul suplimentar poate fi acordat (la dorinţa colaboratorului) concomitent cu concediul de odihnă anual. Concediile nefolosite de către colaborator în anul curent pot fi transferate pentru anul următor şi nu se înlocuiesc prin compensaţie bănească, cu excepţia cazului prevăzut în punctul 90  alineatul doi din prezentul Regulament.
    94. Concediile medicale se acordă colaboratorilor de către instituţiile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne pe baza concluziei comisiei medico-militare.
    Durata concediului medical este determinată de caracterul îmbolnăvirii, timpul de aflare neîntreruptă la tratament staţionar sau ambulatoriu fiind stabilit de legislaţie.
    La expirarea termenului stabilit de aflare neîntreruptă în concediu medical, colaboratorul urmează să fie examinat de către comisia medico-militară, care va decide dacă el este apt pentru continuarea serviciului.
    Timpul de aflare la tratament a colaboratorilor care au contractat traume în timpul exercitării obligaţiilor funcţionale nu este limitat.
    Durata concediului medical nu se include în durata concediului de odihnă anual.
    95. Colaboratorilor li se acordă concediu pentru studii în scopul:
    a) susţinerii examenelor de admitere în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar;
    b) susţinerea sesiunii de examinare, examenelor de stat şi a tezei.
   Termenul concediului pentru studii este stabilit în conformitate cu actele normative în vigoare. După finalizarea sesiunii colaboratorii prezintă la locul de serviciu confirmarea scrisă a participării la sesiune şi a reuşitei generale curente.
    96. Colaboratorilor li se pot acorda concedii de scurtă durată cu menţinerea drepturilor băneşti, pe termen de pînă la 10 zile, pentru soluţionarea problemelor sociale şi de trai stringente, a celor legate de ocrotirea sănătăţii, de îndeplinirea datoriilor de familie, precum şi din alte motive întemeiate, confirmate documentar.
    Colaboratorii serviciului (femei-colaboratori, părinţi solitari, ambii părinţi sînt colaboratori prin contract) care au la întreţinere copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani) şi care au utilizat în totalitate concediul de odihnă anual şi concediul de scurtă durată, în cazul îmbolnăvirii copilului beneficiază de concediu suplimentar de scurtă durată, fără menţinerea drepturilor băneşti, pe un termen de cel puţin 14 zile calendaristice.
    97. Femeilor-colaboratori li se acordă concediu de maternitate şi concedii pentru îngrijirea copilului, conform legislaţiei în vigoare.
    Concediile pentru îngrijirea copilului pot fi acordate succesiv la înaintarea de către femeia-colaborator a unui raport, cu anexarea actului ce confirmă naşterea copilului.
    Perioada concediului de îngrijire a copilului se include în vechimea de muncă în serviciul special, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar nu se include în termenul de aflare în gradul special. Pînă la expirarea acestui termen, femeia-colaborator are dreptul la continuarea serviciului.
    Durata concediilor pentru îngrijirea copilului este calculată de la data emiterii ordinului pe efectiv despre plecarea femeii-colaborator în concediul de îngrijire a copilului pînă la data cînd copilul va atinge vîrsta specificată în raport.
VII. Modul concedierii din serviciu
    98. Concedierea din Serviciu se efectuează:
    a) prin ordinul şefului Serviciului - pentru efectivul de trupă;
    b) prin ordinul ministrului afacerilor interne - pentru corpul de comandă inferior şi superior;
    c) prin ordinul ministrului afacerilor interne, pe baza hotărîrii de Guvern - pentru corpul de comandă suprem.
   Colaboratorul se consideră concediat de la data indicată în ordinul de concediere, dacă în ordin nu este indicată o altă dată. El urmează să predea gestiunea şi documentaţia de serviciu în decurs de cel mult 3 zile de la data emiterii ordinului de concediere, dacă în ordin nu este indicat un alt termen.
    99. Concedierea colaboratorilor din serviciu se efectuează:
    a) în retragere, dacă colaboratorul, la momentul eliberării, a atins vîrsta-limită de aflare în rezerva Forţelor Armate sau este clasat de către comisia medico-militară inapt pentru serviciul militar, cu excluderea din evidenţa militară;
    b) în rezervă, dacă colaboratorul, la momentul eliberării, nu a atins vîrsta-limită de aflare în rezerva Forţelor Armate, iar după starea sănătăţii este clasat de către comisia medico-militară apt sau apt necombatant pentru serviciul militar.
    Concedierea din serviciu poate fi efectuată la expirarea sau pînă la expirarea duratei contractului individual de muncă.
    100. Concedierea colaboratorilor din serviciu se efectuează pe baza unuia dintre temeiurile prevăzute în articolul 29 alineatul (1) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi în conformitate cu prezentul Regulament:
    a) în legătură cu constatarea faptului necorespunderii cu funcţia deţinută sau cu munca efectuată din cauza stării de sănătate, conform deciziei comisiei medico-militare a Ministerului Afacerilor Interne.
    În cazul în care colaboratorul a fost clasat de către comisia medico-militară inapt pentru serviciul militar, cu excluderea din evidenţa militară, acesta va fi concediat din serviciul special cu trecerea în retragere, iar în cazul în care colaboratorul a fost clasat de către comisia medico-militară apt necombatant pentru serviciul militar şi nu a atins vîrsta-limită de aflare în rezerva Forţelor Armate, acesta va fi concediat din serviciul special cu trecerea în rezervă;
     b) în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal.
    Concedierea colaboratorilor se efectuează dacă este imposibilă folosirea acestuia într-o funcţie similară celei deţinute, dacă el nu acceptă să fie transferat într-o funcţie inferioară şi dacă nu există alte motive de eliberare din serviciu, în cazurile de:
    lichidare (reorganizare) a Serviciului (subdiviziunii);
    reducere a funcţiei pe care o deţine colaboratorul.
    La eliberarea din serviciu conform prezentului temei, colaboratorii cu o calificare şi rezultate mai înalte beneficiază de dreptul preferenţial de a fi lăsaţi în serviciu.
    În cazul în care colaboratorii au calificări şi rezultate în serviciu egale, dar nu beneficiază de dreptul la pensie, de dreptul de a fi lăsat în serviciu beneficiază:
    colaboratorii cu o vechime mai mare în serviciu;
    colaboratorii care au suferit pe parcursul serviciului un accident sau au contractat o boală profesională;
    colaboratorii care se află la studii şi urmează a fi promovaţi;
    participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    participanţii la lichidarea avariei de la CAE Cernobîl;
    colaboratorii care au mai multe stimulări pentru succese în serviciu şi nu au pedepse disciplinare în vigoare;
    colaboratorii posesori de brevete de invenţie sau raţionalizare;
    colaboratorii cu obligaţii familiale, care întreţin două sau mai multe persoane;
    colaboratorii în familiile cărora nu sînt alte persoane cu venit de sine stătător;
    c) în legătură cu rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă.
    În cazul în care în timpul perioadei de probă colaboratorul:
    a refuzat să urmeze cursul de pregătire iniţială pentru funcţia deţinută;
    nu a însuşit programul stabilit pentru exercitarea funcţiei;
    d) în cazul necorespunderii funcţiei deţinute sau muncii efectuate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin decizia comisiei de atestare.
  
  Colaboratorii apreciaţi de comisiile de atestare că nu corespund funcţiei deţinute sau muncii efectuate ca urmare a calificării insuficiente sau cărora le-a fost aplicată sancţiunea disciplinară “retrogradare în funcţie”, însă această sancţiune nu a avut efectul educativ scontat;
    e) în cazul comiterii unei încălcări grave a disciplinei de serviciu.
    Colaboratorul este prezentat pentru a fi eliberat din serviciu în baza prezentului temei în cazul săvîrşirii unei încălcări grave a disciplinei de serviciu prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, care a cauzat un prejudiciu material şi/sau un prejudiciu de imagine serviciului (onoarea, reputaţia acestuia).
    Concedierea colaboratorilor se efectuează în urma unei anchete de serviciu;
    [Pct.100 lit.e) în redacţia HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    f) la împlinirea vechimii în muncă ce permite dreptul de ieşire la pensie.
  
  Colaboratorii care au împlinit vechimea în serviciu ce permite ieşirea la pensie, potrivit Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, la cererea acestora, sînt concediaţi din serviciu cu dreptul de a primi pensie.
  
[Pct.100 lit.f) modificată prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    g) în legătură cu transferarea colaboratorului, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    Colaboratorii sînt transferaţi prin ordinul ministrului afacerilor interne  într-o altă structură de stat în care este prevăzut serviciul special (militar) în baza solicitării parvenite de la conducătorul structurii de stat unde este prevăzut serviciul special (militar) în adresa şefului Serviciului, cu acordul colaboratorului;
    [Pct.100 lit.g) introdusă prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
   
h) la atingerea limitei de vîrstă de aflare în serviciu.
    Cu două luni înainte de expirarea contractului de îndeplinire a serviciului special, conducătorul (direcţiei, secţiei, centrului, de­taşa­mentului, unităţii) este obligat să informeze colaboratorul despre atingerea vîrstei-limită, pentru adoptarea deciziei respective în vederea concedierii sau prelungirii serviciului peste limita de vîrstă, în modul stabilit.
    În interesul completării efectivului Serviciului, colaboratorii care sînt clasaţi de comisia medico-militară ca fiind apţi pentru serviciul special şi care dovedesc o înaltă competenţă profesională, la decizia şefului Serviciului, pot fi lăsaţi în serviciul special pînă la 5 ani peste limita de vîrstă de aflare în serviciul special prin contract, cu încheierea contractelor în fiecare an;
    [Pct.100 lit.h) introdusă prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    i) în cazul aplicării pedepsei penale prin hotărîre a instanţei de judecată, care exclude posibilitatea continuării serviciului prin contract, de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
    Colaboratorii condamnaţi de către instanţa de judecată pentru săvîrşirea infracţiunilor sînt eliberaţi din serviciul special cu trecerea în rezervă (retragere).
    [Pct.100 lit.i) introdusă prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
   
1001. Încetarea serviciului prin demisie se efectuează în baza art. 281 din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007.
    Colaboratorul Serviciului are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă din proprie iniţiativă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    [Pct.1001 introdus prin HG145 din 25.02.13, MO42-47/01.03.13 art.196]
    101. Colaboratorii concediaţi în conformitate cu prevederile articolului 29 alineatul (1) literele a)-b) şi f) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale beneficiază de o indemnizaţie unică de concediere, calculată în solde lunare, care va include salariul de funcţie, sporul pentru gradul special, sporul procentual de salariu pentru vechime în muncă şi alte plăţi prevăzute de legislaţie.
    102. În cazul apariţiei altor circumstanţe decît cele prevăzute în articolul 29 alineatul (1) al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale sau în punctul 100 al prezentului Regulament, colaboratorii urmează a fi concediaţi din serviciu conform legislaţiei muncii.
   103. Concedierea colaboratorului în perioada aflării în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii, nu se admite.
   104. Colaboratorii decedaţi sau declaraţi dispăruţi fără urmă, după determinarea cauzelor, circumstanţelor şi legăturii decesului cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, cercetarea cauzelor dispariţiei fără urmă şi obţinerea documentelor corespunzătoare, sînt excluşi din listele efectivului în baza articolului 28 literele c)-d) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale de la data constatării faptului, prin ordinul semnat de angajator.
   105. În cazul stabilirii de către instanţa de judecată a eliberării ilegale a colaboratorului din funcţie, restabilirea în serviciu se efectuează prin anularea ordinului de eliberare de către persoana cu funcţie de răspundere care l-a emis.
   106. Colaboratorii care exercită ireproşabil obligaţiile de serviciu şi au îndeplinit serviciul special (militar) prin contract mai mult de 20 de ani în calcul calendaristic, iar cei care au merite deosebite - indiferent de acest termen, la eliberarea din serviciul militar, prin ordinul persoanelor cu funcţii de răspundere, pot beneficia de dreptul de a purta uniforma şi semnele distinctive ale Serviciului.