*HGO1307/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  327507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1307
din  12.12.2005
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în
agricultură şi silvicultură
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 1446
Întru executarea Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor şi Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (se anexează).

Prim-ministru                                          Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                           Anatolie Gorodenco
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                     Ion Ababii  
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                             Constantin Mihailescu

Chişinău, 12 decembrie 2005.
Nr. 1307.
            
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1307
din 12 decembrie 2005
REGULAMENT
privind atestarea şi omologarea  de stat a produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind atestarea şi omologarea  de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art.651), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art.510), cu modificările şi completările ulterioare.
La elaborarea Regulamentului s-a ţinut cont de Directiva Uniunii Europene  nr. 91/414CEE din 15 iulie 1991 "Cu privire la introducerea pe piaţă a produselor fitofarmaceutice".
2. Pe teritoriul Republicii Moldova se permite importul, fabricarea, transportarea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, omologate de Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (în continuare - Consiliu) şi incluse în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova (în continuare - Registrul de stat).
3. Atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor include următoarele etape:
a) depunerea cererii de către solicitant, conform modelului specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
b) recepţia şi expertiza materialelor prezentate;
c) includerea produsului  în Programul de cercetare-testare-experimentare de stat şi efectuarea cercetărilor în condiţii de cîmp în zonele pedoclimaterice, conform anexei  nr. 2 la prezentul Regulament;
d) expertiza rezultatelor cercetărilor-testărilor-experimentărilor de stat ale produsului în scopul omologării ulterioare a  acestuia;
e) omologarea, înregistrarea şi eliberarea cetificatului de omologare;
f) includerea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului în Registrul de stat.
II. Noţiuni de bază
4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate se definesc după cum urmează:
substanţă activă - componentă sau componente biologic active, cu diferite forme preparative, ce fac parte din compoziţia unui produs de uz fitosanitar sau fertilizant, acţionînd nociv asupra organismului sau asupra creşterii şi dezvoltării plantelor;
omologare - procedură prin care autorităţile competente recunosc oficial şi aprobă utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanţilor pe baza datelor ştiinţifice care atestă eficienţa şi inofensivitatea lor pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi mediului înconjurător;
reomologare - omologare repetată, în modul stabilit, a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor la expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar sau a Certificatului de omologare a fertilizantului;
produse de uz fitosanitar - toate produsele de natură chimică, biologică sau biotehnică, precum şi cele cu efect stimulator de creştere, cu efect desicant, repelent, adjuvant, sinergetic, capcane feromonale, alte produse a căror utilizare are drept scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, a vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate;
pesticid - substanţă sau amestec de substanţe, destinate combaterii sau reglării densităţii numerice a populaţiilor organismelor, provocatoare de daune pe parcursul producerii, prelucrării, păstrării şi transportării produselor alimentare, agricole şi silvice;
pesticid interzis - produs pentru care sînt interzise toate metodele de utilizare în ţară prin hotărîrea Consiliului sau sînt respinse toate cererile de omologare;
pesticid combinat  - produs ce conţine două sau mai multe substanţe active;
pesticid de utilizare limitată - pesticid pentru care sînt permise doar anumite metode de utilizare;
analog complet al pesticidului omologat - pesticid al cărui compoziţie corespunde cu cea a unui produs omologat anterior;
fertilizanţi - produse utilizate pentru nutriţia plantelor, precum şi pentru ameliorarea sau menţinerea proprietăţilor agrochimice şi biologice ale solului şi care nu afectează alte însuşiri şi regimuri ale acestuia;
solicitant - agenţi economici autohtoni, instituţii de stat, inclusiv de cercetări ştiinţifice, implicate în activităţi agricole, asociaţii profesionale ale producătorilor agricoli, persoane responsabile de prima intrare pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi firme străine interesate în omologarea, fabricarea şi/sau lansarea acestor produse pe teritoriul Republicii Moldova;
înregistrare - eliberare a Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului şi înscrierea acestuia în Registrul de stat, în urma cărora se permite introducerea lui pe piaţă şi utilizarea conform destinaţiei;
cercetare-testare-experimentare de stat a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului - sistem ştiinţific şi practic de evaluare a eficienţei biologice, agropedologice, toxico-igienice, ecologice şi economice a produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanţilor, a riscului posibil de la aplicarea lor, precum şi în scopul elaborării regulamentelor de utilizare argumentată a acestora în agricultură şi silvicultură;
certificat de omologare - act oficial care atestă că un produs de uz fitosanitar sau fertilizant este aprobat pentru plasare pe piaţă şi utilizare pe teritoriul Republcii Moldova;
regulament de utilizare - totalitate a cerinţelor ce reglementează utilizarea eficientă şi inofensivă a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului;
risc - pericol posibil la utilizarea pesticidului sau a fertilizantului în condiţii concrete;
etalon - produs deja omologat în republică contra organismului nociv respectiv, identic produsului studiat, conform modului de acţiune şi termenelor de aplicare.
III. Procedura de prezentare a documentelor aferente
 produselor solicitate pentru cercetarea-testarea-experimentarea
şi omologarea de stat
5. Pentru produsele sau formele preparative noi solicitantul prezintă, pe numele preşedintelui Centrului de Stat  pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor (în continuare - Centrul de Stat), o cerere de modelul specificat în  anexa nr.1 şi materialele referitoare la produs.
6. Documentele prezentate sînt examinate de către experţii Centrului de Stat şi coordonate cu instituţiile abilitate cu dreptul de efectuare a lucrărilor de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
7. În cazul rezultatelor pozitive ale expertizei documentelor prezentate, Centrul de Stat stabileşte, de comun acord cu Consiliul, organizaţiile ştiinţifice abilitate pentru efectuarea cercetărilor-testărilor-experimentărilor de stat, asigurate  din punct de vedere tehnico-material, precum  şi cu specialişti calificaţi de profil, iar produsul este inclus în Programul cercetării-testării-experimentării de stat.
8. Produsul propus pentru omologarea de stat este supus cercetărilor-testărilor-experimentărilor de stat, inclusiv în cazul în care produsul sau substanţa activă a acestuia sînt cunoscute şi se utilizează practic în alte ţări.
9. Ultimul termen de includere a produsului în Programul cercetării-testării-experimentării de stat este 31 martie. Produsele înaintate după expirarea acestui termen pot fi introduse în Programul cercetării-testării-experimentării de stat pentru anul următor.
10. Programul cercetării-testării-experimentării de stat se aprobă de către Centrul de Stat, de comun acord cu Consiliul, în termen de cel mult a doua decadă a lunii aprilie.
11. Producătorul (solicitantul) produsului poate participa, cu drept consultativ-explicativ, la întocmirea Programului cercetării-testării- experimentării de stat a produselor sale.
12. La acceptarea pentru cercetarea-testarea - experimentarea de stat a produsului cu o nouă compoziţie chimică sau a unor produse similare, solicitantul prezintă Centrului de Stat informaţia despre avantajele substanţei noi în comparaţie cu cele deja cunoscute.
IV. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat
13. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat constituie baza omologării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de fabricaţie internă sau de import.
14. Cercetările-testările-experimentările de stat sînt efectuate de către instituţiile de cercetări ştiinţifice de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
15. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat se efectuează în baza îndrumărilor metodice aprobate de Consiliu.
Relaţiile dintre Centrul de Stat şi instituţiile abilitate pentru cercetare-testare-experimentare se reglementează prin contract de colaborare tehnico-ştiinţifică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Organizarea, coordonarea şi controlul asupra mersului investigaţiilor de omologare, efectuate în instituţiile de cercetare, sînt puse în sarcina Centrului de Stat.
V. Procedura de efectuare a
cercetării- testării-experimentării  de stat
16. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în cel puţin 4 variante: martor (de control)-varianta fără tratare, produsul solicitat pentru cercetare-testare- experimentare de stat în minimum 2 doze (se consideră două variante) şi varianta etalon - pentru comparaţie. Toate variantele sînt prevăzute pentru cel puţin 3 repetări, conform schemelor unitare aprobate de Consiliu.
17. Produsele de uz fitosanitar care conţin o substanţă activă nouă (cu o nouă compoziţie chimică) sînt supuse cercetării-testării-experimentării de stat, în funcţie de condiţiile climaterice, timp de 2-3 ani, cele ale căror substanţă activă este cunoscută sub alte forme preparative (produse analogice)-timp de 1-2 ani.
18. Fertilizanţii sînt supuşi cercetării-testării-experimentării de stat timp de 1 an.
19. Nu se admite cercetarea-testarea-experimentarea şi omologarea de stat a îngrăşămintelor naturale şi a nămolurilor de la staţiile de epurare, produse pe teritoriul altor ţări.
Cu excepţia gunoiului de grajd (îngrăşăminte organice de origine animalieră), fertilizanţii organici produşi în ţară sau proveniţi din import vor fi supuşi cercetării-testării-experimentării şi omologării de stat.
VI. Etapele cercetării-testării-experimentării de stat
A. Cercetarea-testarea-experimentarea în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele experimentale
20. Scopul cercetării - testării - experimentării în condiţii de laborator şi în condiţii de cîmp pe parcele experimentale rezidă în stabilirea şi/sau confirmarea eficienţei biologice a unui produs nou în raport cu produsele utilizate actualmente şi/sau anterior, a rolului acestuia şi transformării lui în sistemul plantă - sol - mediu, în elaborarea unor regulamente de aplicare.
21. Suprafaţa parcelelor, în cazul cercetării-testării- experimentării în condiţii de cîmp pe microparcele, este nu mai mică de:
a)  100 m2  - pentru culturile prăşitoare;
b)  50 m2 - pentru culturile dense (grîu, orz, mazăre, lucernă etc.) şi legumicole;
c) 20-30 butuci - pentru viţa de vie;
d) 8-10 pomi - pentru pomii fructiferi.
22. Dacă încercările de cîmp se soldează cu rezultate pozitive, se elaborează recomandările respective pentru utilizarea produselor cu respectarea regulilor şi condiţiilor tehnice ale produselor (aprobate de Consiliu). Concomitent, în conformitate cu cerinţele de determinare a reziduurilor, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, şi în caz de necesitate (în lipsa materialelor respective în dosarul toxicologic), pot fi studiate şi evaluate nivelul inofensiv aproximativ de acţiune (NIAA) şi concentraţia maxim admisibilă (CMA) în aerul zonei de lucru, aerul atmosferic, apa bazinelor piscicole, apa potabilă, în sol şi în produsele alimentare, în bază de contract cu Centrul de Stat.
23. Cercetările-testările-experimentările de stat privind parametrii toxico-igienici şi ecologici se efectuează în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
24. Producţia agricolă obţinută pe loturile unde s-au efectuat cercetările-testările-experimentările de stat cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, pînă la aprobarea lor, este supusă nimicirii, cu respectarea cerinţelor sanitare de inofensivitate pentru om, animale şi mediu.
B. Cercetările - testările - experimentările de producţie
25. Cercetările-testările-experimentările de producţie efectuate în cîmp au drept scop confirmarea eficienţei biologice şi economice a produsului în diferite zone ale ţării, precizarea şi argumentarea regulilor şi procedeelor de utilizare, a normativelor sanitaro-igienice şi ecologice, elaborarea şi modificarea metodelor de determinare a reziduurilor de produse fitosanitare şi de fertilizanţi şi a metaboliţilor acestora. O condiţie specială la efectuarea cercetărilor-testărilor- experimentărilor de producţie este utilizarea maşinilor şi tehnologiilor recomandate pentru cultivarea plantelor agricole.
Suprafaţa parcelelor, în cazul experienţelor de producţie este de cel puţin  1000 m2.
26. În unele cazuri, pe parcursul efectuării experimentărilor de producţie în scopul concretizării indicilor ecologici şi toxico-igienici, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, pot studia (determina) în bază de contract cu Centrul de Stat, în conformitate cu instrucţiunile metodice aprobate, parametrii ecologici, toxicologici şi igienici, prezentînd în final Centrului de Stat documentele respective. În caz de necesitate, Centrul de Stat are dreptul să adopte decizia sa referitor la studierea ecologo-toxico-igienică a produselor de import.
27. Grupurile de experţi ecotoxicologi ai Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi toxico-igienişti ai Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale sînt responsabile de  analiza şi determinarea reziduurilor produselor şi a metaboliţilor (lucrări care se efectuează conform metodelor ştiinţifice, aprobate pentru determinarea reziduurilor pesticidelor şi metaboliţilor lor în sol, apă, plante şi produse alimentare), prezentînd avizele conform modelelor aprobate de către ministerele respective.
28. Instituţia responsabilă de determinarea reziduurilor produselor asigură colectarea probelor de produse agricole, apă potabilă, sol şi aer, iar beneficiarul asigură instituţia responsabilă cu mijloacele respective de transport pentru colectarea probelor, conform prezentului Regulament.
29. Necesitatea studiilor toxico-igienice şi ecotoxicologice ale produsului este stabilită de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, de comun acord cu Centrul de Stat.
VII. Asigurarea cu mostre ale produsului supus
cercetării-testării-experimentării de stat
30. Programul cercetării-testării-experimentării de stat a produselor este prezentat anual, pînă la 10 aprilie, de către Centrul de Stat instituţiilor abilitate pentru efectuarea lucrărilor în cauză.
31. Produsele de uz fitosanitar sau formele preparative noi, fabricate în baza elaborărilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice ale Republicii Moldova, conform comenzii de stat, sînt supuse cercetării-testării-experimentării de stat şi expertizei toxico-igienice şi toxico-ecologice.
32. Solicitantul şi instituţiile responsabile de fabricarea lotului experimental de produse coordonează preventiv cu Centrul de Stat volumul şi termenele lucrărilor, pun la dispoziţie gratuit mostre de produse şi documentaţia privind utilizarea corectă, spectrul de acţiune biologică, culturile şi organismele dăunătoare împotriva cărora se aplică, metodele de aplicare şi regulile de protecţie a muncii şi a mediului înconjurător.
33. Mostrele de produse autohtone, precum şi cele de import sînt prezentate de către solicitant sau producător pe cont propriu, conform listei de distribuire, coordonată anterior cu Centrul de Stat, pînă la finele lunii aprilie. Informaţia despre produsul prezentat este folosită pe parcursul cercetărilor- testărilor-experimentărilor de stat.
VIII. Prezentarea raportului
privind cercetarea-  testarea-experimentarea de stat
34. Instituţiile abilitate cu dreptul de a efectua cercetări -testări-experimentări de stat prezintă anual (pînă la 30 noiembrie) Centrului de Stat raportul, în 2 exemplare, conform unui model aprobat de Consiliu, despre rezultatele privind cercetarea-testarea-experimentarea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului sau motivaţia argumentată despre cauzele netestării acestuia, în conformitate cu contractul încheiat între acestea şi Centrul de Stat.
Sumarul privind recomandarea utilizării practice a produsului testat se anexează la raport.
35. Instituţiile de cercetări ştiinţifice anunţă, în mod obligatoriu, administraţia Centrului de Stat şi solicitantul (producătorul) despre cazurile de forţă majoră. Printr-o dispoziţie a sa, instituţia aprobă o comisie care examinează situaţia de facto, consemnînd-o într-un proces-verbal şi aducînd-o la cunoştinţă solicitantului (producătorului).
36. Instituţiile de cercetări ştiinţifice care, în termenul stabilit, nu au prezentat dările de seamă sau motivaţia argumentată despre cauzele neefectuării cercetării-testării-experimentării produsului, pot fi private de dreptul de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a ferilizanţilor.
IX. Finanţarea cercetării-testării-experimentării de stat
37. Cercetarea-testarea-experimentarea de stat a produsului este finanţată de firma solicitantă prin transfer, conform contractelor de colaborare tehnico-ştiinţifică, încheiate între firma respectivă şi Centrul de Stat, şi, respectiv,  Centrul de Stat şi institutul abilitat cu dreptul de a efectua cercetări-testări- experimentări, conform legislaţiei în vigoare.
38. Expertizarea cererii de testare biologică, a dosarului toxicologic, în conformitate cu prezentul Regulament, se efectuează de instituţiile şi organizaţiile respective ale Republicii Moldova, la cererea Centrului de Stat.
39. Centrul de Stat, potrivit normelor în vigoare, asigură plata experţilor pentru expertizarea cererii de cercetare-testare-experimentare de stat şi a dosarului toxicologic al produselor înaintate spre omologare, cu eliberarea încheierilor respective, conform contractului încheiat între Centrul de Stat şi instituţiile respective.
X. Omologarea şi înregistrarea de stat
40. Omologarea de stat constituie etapa finală a autorizării oficiale de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, cu conferirea numărului de înregistrare, înscris în Registrul de stat. Omologarea de stat este obligatorie pentru toate produsele străine şi autohtone de uz fitosanitar şi pentru fertilizanţi în vederea utilizării lor în agricultură şi silvicultură. Publicitatea oricărui gen şi prin orice mijloc a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor neomologaţi spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă.
41. Responsabil de pregătirea materialelor pentru omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în Republica Moldova este Centrul de Stat.
42. Sînt supuse omologării produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii care au demonstrat o eficienţă biologică şi economică înaltă şi ai căror parametri toxico-igienici şi ecologici au fost evaluaţi, cu prezentarea avizelor respective.
43. Omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează la solicitarea persoanei responsabile de prima lor introducere pe piaţă. Instituţiile de stat, inclusiv de cercetări ştiinţifice, care desfăşoară activitate în domeniul agricol, organizaţiile agricole, profesionale şi utilizatorii profesionişti pot propune spre examinare Centrului de Stat extinderea domeniului de aplicare a unui produs de uz fitosanitar şi a unor fertilizanţi omologaţi deja în alte scopuri decît cele reglementate de respectiva omologare.
Decizia despre extinderea domeniului de aplicare ţine de competenţa Consiliului.
44. Nu sînt supuse omologării produsele, în urma testării cărora, în rapoartele prezentate, se indică nivelul lor redus de eficienţă biologică, economică, sînt determinate proprietăţi toxice, mutagenice sau neurotoxice  sau referinţe negative privind acţiunea lor asupra sănătăţii omului, echilibrului ecologic al mediului înconjurător, efectul negativ asupra florei şi faunei în procesul de aplicare, posibilitatea produsului de a deriva în metaboliţi cu proprietăţile menţionate.
XI. Procedura de efectuare a omologării de stat
45. Procedura omologării de stat prevede subordonarea solicitanţilor privind prezentarea documentaţiei şi a formularelor obligatorii, expertizarea lor în termenul stabilit. Omologarea de stat pe teritoriul Republicii Moldova este garantată prin eliberarea Certificatului de omologare a produsului de uz fitosanitar de modelul specificat în anexa nr.3 sau a Certificatului de omologare a fertilizantului de modelul specificat în anexa nr.4.
46. Multiplicarea, după caz, a documentelor necesare pentru omologarea de stat a produsului se efectuează de către solicitant.
47. Solicitantul (instituţia, firma) omologării de stat a produsului depune cerere pe numele preşedintelui Centrului de Stat şi, în termen de cel mult 3 luni pînă la şedinţa Consiliului, prezintă în limba moldovenească sau moldovenească şi rusă dosarul toxicologic complet al produsului de uz fitosanitar sau al amestecului de fertilizanţi cu produse de uz fitosanitar sau condiţiile tehnice ale fertilizantului, solicitat pentru omologare, care va conţine:
informaţii generale;
informaţii despre produs;
informaţii despre utilizarea produsului;
evaluarea toxicologică;
evaluarea igienică;
acţiunea asupra obiectelor mediului înconjurător;
proprietăţile fizice şi chimice;
informaţii despre substanţa activă;
destinaţia produsului;
măsurile de protecţie.
Suplimentar, solicitantul va prezenta:
informaţia privind cercetarea-testarea-experimentarea de stat (raportul de la instituţia unde a avut loc cercetarea-testarea-experimentarea);
recomandările privind utilizarea produsului;
concluziile Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale despre posibilitatea omologării, conform recomandărilor de aplicare şi reglementare;
metodele de determinare a reziduurilor produsului de uz fitosanitar propus spre omologare în culturile agricole (produsele alimentare) şi în obiectele mediului înconjurător (apă, sol, aer);
instrucţiunile preliminare privind utilizarea, transportarea şi păstrarea produsului, măsurile de protecţie individuală, metodele de diagnosticare, în caz de intoxicare.
Documentele menţionate,  conform modelelor aprobate de Consiliu, se prezintă Centrului de Stat şi se examinează în termen de 60 de zile;
exemplarul etichetei, în limba moldovenească sau moldovenească şi rusă, conform modelului aprobat de Centrul de Stat.
48. Certificatul de omologare a produsului de uz fitosanitar sau Certificatul de omologare a fertilizantului, în urma deciziei Consiliului, se eliberează de către preşedintele Centrului de Stat, cu indicarea numărului de omologare.
49. În cazul adoptării unei decizii pozitive de omologare de stat a produsului, solicitantul achită plata de omologare pe contul Centrului de Stat, conform tarifelor stabilite de Guvern.
50. Omologarea produsului se efectuează pe un termen de 7 ani. La expirarea acestui termen, produsul se reomologhează, la cererea solicitantului, cu examinarea datelor noi de securitate, în cazurile apariţiei acestora.
51. Nesolicitarea prolongării valabilităţii, în termen de 3 luni de la expirarea acesteia, atrage după sine anularea de drept a Certificatului de omologare şi radierea produsului din Registrul de stat.
Datele necesare şi numărul de omologare a produsului se fixează în Registrul de stat.
52. Omologarea poate fi anulată, dacă rezultă că:
a) eficienţa biologică a produsului în Republica Moldova şi peste hotarele ei este insuficientă;
b) au apărut noi date ştiinţifice şi tehnice referitor la efecte ce pun în pericol sănătatea omului, animalelor şi au acţiune negativă asupra mediului înconjurător;
c) nu sînt îndeplinite condiţiile necesare pentru obţinerea omologării;
d) au fost furnizate indicaţii false sau înşelătoare privind datele în baza cărora a fost acordată omologarea.
53. Omologarea, de asemenea, poate fi anulată sau modificată la cererea deţinătorului Certificatului de omologare, care trebuie să precizeze motivele. Modificările pot fi acordate numai în cazul în care se constată că sînt respectate în continuare prevederile punctului 42 al prezentului Regulament şi ale tratatelor internaţionale respective, la care Republica Moldova este parte. Despre faptul anulării omologării deţinătorul Certificatului de omologare este informat imediat de Centrul de Stat, cu acordarea unui termen limitat, decis de Consiliu, dar nu mai mult de un an calendaristic, pentru suprimarea, deversarea sau utilizarea stocurilor existente ale produsului. În acest caz, publicitatea produsului respectiv va fi interzisă, reomologarea de stat se va stopa, iar produsul va fi inclus în lista produselor interzise pentru utilizare.
54. Revocarea Certificatului de omologare o efectuează Centrul de Stat, în baza raportului prezentat de un institut de cercetări ştiinţifice, deciziei Consiliului sau avizelor negative ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale sau Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. Decizia referitoare la perioada de valabilitate a Certificatului de omologare sau de interzicere a produsului este prezentată solicitantului în termen de 30 zile.
55. Apelul împotriva deciziei Consiliului se prezintă Centrului de Stat de către solicitant în termen de 30 zile de la data primirii deciziei. Centrul de Stat prezintă Consiliului spre examinare nota de apel a solicitantului, care se studiază în termen de 30 zile. Decizia referitoare la apel se prezintă solicitantului de către Centrul de Stat. Interzicerea omologării şi utilizării produselor de uz fitosanitar sau fertilizanţilor poate fi contestată de către solicitant în instanţa de judecată.
56. Dacă riscul, potrivit caracteristicii toxico-igienice a produsului şi limitelor de aplicare a acestuia, se consideră pentru om şi mediul înconjurător neînsemnat, iar informaţia respectivă nu este anexată la dosar la momentul omologării, prin decizia Consiliului, acest produs poate fi supus omologării provizorii. În fiecare caz concret, experţii Centrului de Stat evaluează volumul necesar de date suplimentare pentru solicitant, care trebuie să fie prezentate şi anexate la compartimentul respectiv al dosarului. Omologarea provizorie se efectuează pe un termen de 2 ani.
57. Produsului i se atribuie un număr de omologare, se include în Registrul de stat cu menţiunea "Doar pentru 2 ani", la cultura respectivă, iar solicitantului i se  eliberează Certificatul de omologare.
58. Certificatul de omologare provizorie a produsului nu poate fi folosit de către solicitant pentru o omologare permanentă, dacă în perioada de 2 ani vor fi depistate efecte negative.
59. În toate cazurile, pentru adoptarea deciziei privind omologarea de stat, dosarele produselor sînt supuse examinării de către grupul de experţi al Centrului de Stat, conform procedurii şi condiţiilor aprobate.
60. Centrul de Stat va asigura confidenţialitatea informaţiei referitoare la produs, dacă acesta nu prezintă pericol pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător.
61. Orice modificare în componenţa produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului omologat va fi comunicată Consiliului, modificările considerabile fiind obiectul unei noi cereri de testare şi omologare de stat.
62. Asigurarea calităţii produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor omologaţi, proveniţi din import sau de producţie internă, este pusă în seama producătorilor acestora.
63. Producătorii de fertilizanţi, cu una şi aceeaşi denumire comercială a produsului, sînt obligaţi să depună cereri de testare şi omologare de stat în mod individual.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind atestarea şi omologarea
de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru
utilizareîn agricultură şi  silvicultură
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind atestarea şi omologarea
de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
Zonele pedoclimaterice preconizate pentru efectuarea lucrărilor
de cercetare-testare-experimentare de stat a produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Zona climaterică Unitatea administrativă Suma
temperaturilor de peste  10C
Coeficientul de umiditate Cultura
Nordică Mun.BălţiBriceniOcniţaDonduşeniEdineţRîşcani
DrochiaSorocaCamencaGlodeniFloreştiFăleşti
SîngereiŞoldăneştiRîbniţaRezina Teleneşti
2750-3000C 1,2-1,0 Măr, păr, prun,  grîu, orz, secară,  sfeclă de zahăr şi furajeră,  floarea -soarelui,  mazăre, soie, hrişcă etc.
Centru Mun.ChişinăuUngheniCălăraşiOrheiDubăsari
NisporeniStrăşeniCriuleniGrigoriopolHînceştiIaloveni
Anenii NoiSlobozia
3000-3200C 1,1-0,8 Măr, păr, prun, piersic, cais, vişin, viţă de vie, grîu, orz, secară, porumb, pomuşoare, tutun, floarea- soarelui, cartof, tomate, ardei, castraveţi, vinete etc.
Sudică LeovaCimişliaCăuşeniŞtefan VodăCantemirBasarabeascaCahulTaraclia
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
3200-3350C 0,9-0,8 Viţă de vie, măr, păr, prun, piersic, cais, grîu, orz, secară, plante  etero-oleaginoase etc.

  Anexa nr. 3
la Regulamentul privind atestarea şi omologarea
de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
pentru utilizare în agricultură şi silvicultură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞIINDUSTRIEI ALIMENTARE
CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGAREA
PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR
CERTIFICAT DE OMOLOGARE NR.____
A PRODUSULUI DE UZ FITOSANITAR
În baza deciziei Consiliului republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, adoptată în şedinţa din ___________,s-a autorizat folosirea în agricultură şi silvicultură a produsului descris mai jos.
Denumirea comercială_____________________________________________________.
Producătorul ____________________________________________________________.
Forma preparativă_________________________________________________________
Substanţa activă, conţinutul ei_______________________________________________.
Modul de folosire ________________________________________________________.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Perioada de omologare________________________.Grupa de toxicitate_____________.
Măsuri de igienă şi tehnica securităţii muncii: conform prevederilor stabilite de  Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.
Orice modificare în compoziţia produsului de uz fitosanitar va fi comunicată Consiliului; modificările importante fac obiectul unei noi cereri de omologare.
Certificatul de omologare nu constituie angajament pentru cumpărarea produsului.
Preşedintele Centrului de Stat
pentru Atestarea şi Omologarea Produselor
de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor
Eliberat la Chişinău___________________
Anexa nr.4
la Regulamentul privind atestarea şi omologarea
de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
pentru utilizare în agricultură şi silvicultură
MINISTERUL AGRICULTURII ŞIINDUSTRIEI ALIMENTARE
CENTRUL DE STAT PENTRU ATESTAREA ŞI OMOLOGAREA
PRODUSELOR DE UZFITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR
CERTIFICAT DE OMOLOGARE NR._______
A FERTILIZANTULUI
În baza deciziei Consiliului republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, adoptată în şedinţa din ___________, s-a autorizat folosirea în agricultură şi silvicultură a produsului descris mai jos.
Denumirea comercială____________________________________________________
Producătorul ___________________________________________________________
Forma preparativă_______________________________________________________
Substanţa activă, conţinutul ei______________________________________________
Modul de folosire _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Perioada de omologare_________________________Grupa de toxicitate___________
Măsuri de igienă şi tehnica securităţii muncii: conform prevederilor stabilite de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.
Orice modificare în compoziţia fertilizantului va fi comunicată Consiliului; modificările importante fac obiectul unei noi cereri de omologare.
Certificatul de omologare nu constituie angajament pentru cumpărarea produsului.
Preşedintele Centrului de Stat
pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor
Eliberat la Chişinău___________________