*HGO961/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  327572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 961
din  21.08.2006
cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de
observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării)
mediului  înconjurător cu  substanţe radioactive, otrăvitoare,
puternic toxice şi agenţi biologici
Publicat : 08.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 142-145     art Nr : 1076
    În temeiul articolului 22 al Legii nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul reţelei  naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, conform anexei nr.1;
    Lista instituţiilor şi laboratoarelor incluse în componenţa reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu  substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, conform anexei nr.2.
    2. Finanţarea măsurilor prevăzute în Regulamentul menţionat se va efectua din bugetul de stat şi din bugetele locale, în limitele mijloacelor aprobate în aceste scopuri.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.477 din 19 mai 2000 "Cu privire la reţeaua naţională de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu  substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.63-64, art.561).

    Prim-ministru                                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:    
    Ministrul afacerilor interne                                        Gheorghe Papuc
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare            Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                      Ion Ababii
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                  Constantin Mihailescu

    Nr. 961. Chişinău, 21 august 2006.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr.961
din  21 august  2006
REGULAMENTUL
reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra
 contaminării (poluării)mediului înconjurătorcu  substanţe
 radioactive, otrăvitoare, puternic toxiceşi agenţi biologici
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul reţelei naţionale  de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici (denumit în continuare Regulament) stabileşte obiectivele controlului radioactiv, chimic şi biologic al mediului înconjurător, modul de organizare şi componenţa reţelei naţionale  de observare şi control de laborator, precum şi sarcinile acesteia  în situaţii excepţionale.
    2. Observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) obiectivelor  mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici se organizează şi se efectuează conform  Legii  cu privire la protecţia civilă  nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994, Legii cu privire la  radioprotecţie şi securitatea nucleară nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997, Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16 iunie 1993, Legii privind activitatea veterinară nr.1538-XII din 23 iunie 1993, Legii cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236-XIII din 3 iulie 1997, Legii cu privire la activitatea hidrometeorologică  nr.1536-XIII din 25 februarie 1998, Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993, Legii privind protecţia aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997, Legii cu privire la protecţia plantelor nr.612-XIV din 1 octombrie 1999, Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27 decembrie 2001 şi prezentului Regulament.
    Observarea şi controlul de laborator se organizează în scopul depistării la timp a contaminării (poluării) radioactive, chimice şi biologice a solului, aerului, apei, materiilor prime alimentare, furajelor şi a altor obiective ale mediului înconjurător, precum şi pentru efectuarea oportună a măsurilor de protecţie a populaţiei, a efectivului formaţiunilor protecţiei civile, a animalelor, plantelor şi apei contra contaminării cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici.
    3. În sensul prezentului Regulament, principalele noţiuni semnifică următoarele:
    observare - sistem de măsuri întreprinse pentru depistarea oportună a faptului contaminării (poluării)  mediului înconjurător, determinarea tipului de substanţe otrăvitoare, puternic toxice şi stabilirea debitului dozei expoziţionale (fondului radioactivităţii);
    control de laborator - testare în condiţii de laborator a probelor prelevate la obiectivele  mediului înconjurător (aer, produse alimentare, materii prime alimentare, apă, precipitaţii etc.) contaminate (poluate) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice  şi agenţi biologici cunoscuţi;
    situaţie excepţională - întrerupere a condiţiilor normale de viaţă şi activitate a populaţiei  la un obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei  avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, care conduc sau pot conduce la pierderi  umane şi materiale.
    4. Observarea şi controlul de laborator sînt efectuate de reţeaua  naţională de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici (denumită în continuare reţeaua naţională), a cărei bază o constituie centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Centrul Republican de Pedologie Aplicată, Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară, laboratoarele cu profil veterinar şi agrochimic, centrele  ramurale şi laboratoarele de obiect ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratul Ecologic de Stat ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Laboratorul chimic-radiometric al Departamentului situaţii excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi centrele de profil ale Serviciului Standardizare şi Metrologie şi laboratoarele Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin".
    În caz de situaţii excepţionale, în activitatea de observare şi control de laborator sînt antrenate şi echipele de cercetare şi observare ale punctelor de dirijare ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale obiectivelor  economiei naţionale.
    La declanşarea situaţiilor excepţionale sau prin decizia specială a Guvernului, instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil epidemiologic, toxicologic şi ecologic ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei formează, pe baza laboratoarelor lor, centre de determinare a agenţilor biologici şi de depistare a substanţelor chimico-toxicologice, de identificare a tulpinilor de microorganisme depistate şi de acordare a ajutorului metodologic instituţiilor raionale, municipale, centrale şi de obiect din cadrul reţelei naţionale.
    Numărul instituţiilor şi laboratoarelor reţelei naţionale se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    5. Sarcinile de bază ale reţelei naţionale sînt:
    a) în caz de poluare radioactivă:
    determinarea fondului de radiaţii gamma în sol;
    stabilirea componenţei izotopice a poluării radioactive;
    stabilirea gradului de poluare radioactivă a obiectivelor mediului înconjurător: apei, stratului de aer la suprafaţa solului, produselor alimentare şi materiilor prime alimentare, produselor de origine animală  şi fitotehnică;
    estimarea pericolului pe care îl reprezintă pentru oameni şi animalele din sectorul agricol poluarea cu substanţe radioactive a terenului şi a obiectivelor mediului înconjurător, în scopul argumentării măsurilor de radioprotecţie;
    efectuarea expertizei produselor alimentare, materiilor prime alimentare, furajelor şi a apei potabile, cu eliberarea avizului privind utilizarea lor;
    exercitarea controlului radioactiv la frontieră asupra mărfurilor importate.
    b) în caz de contaminare cu substanţe otrăvitoare sau puternic toxice:
    stabilirea faptului de contaminare cu substanţele indicate a obiectivelor  mediului înconjurător;
    stabilirea tipului de substanţe otrăvitoare şi puternic toxice (determinarea calitativă) conţinute în mediul înconjurător (aer, apă, bazine acvatice, sol);
    determinarea cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare, materiile prime alimentare, furaje şi apă, cu indicarea pericolului pe care îl reprezintă pentru oameni şi animale;
    efectuarea expertizei produselor alimentare, furajelor, apei şi elaborarea avizului privind utilizarea lor;
    stabilirea gradului de poluare cu substanţe toxice a componentului de mediu în zonele cu intensitate sporită a traficului rutier.
    c) în caz de contaminare cu agenţi biologici:
    stabilirea faptului de contaminare cu agenţi biologici;
    determinarea tipului de agenţi patogeni ai agenţilor biologici (bacterii, virusuri, rikettsii, ciuperci şi toxine) în mediul înconjurător şi în organismele oamenilor  şi animalelor, stabilirea tipului de agenţi patogeni ai bolilor plantelor (bacterii, virusuri, ciuperci), cu efectuarea expertizei produselor alimentare, materiilor prime alimentare, furajelor, apei şi eliberarea avizului privind utilizarea lor.
II. Organizarea observării şi controlului de laborator
    6. În cadrul reţelei naţionale, instituţiile şi laboratoarele au următoarele  funcţii:
    a) centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale:
    Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină preventivă:
    dirijarea activităţii centrelor de medicină preventivă raionale, din municipiile Chişinău şi Bălţi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi premeditat (terorism);
    examinarea situaţiilor sanitaro-epidemiologice în focare, cu pronosticarea consecinţelor;
    elaborarea planurilor de aducere în stare de funcţionare în situaţii excepţionale şi stabilirea regimurilor de observare şi/sau carantină;
    elaborarea şi aprobarea de către medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova a normelor provizorii admise de radionuclizi, substanţe toxice, microorganisme patogene şi derivaţi ai lor în obiectivele mediului înconjurător;
    analiza calitativă şi cantitativă a conţinutului de radionuclizi, metale grele, pesticide şi alte substanţe puternic toxice în produsele alimentare, apa potabilă şi în alte obiective ale mediului înconjurător;
    determinarea tipurilor de agenţi biologici (bacterii, virusuri, rickettsii, hlamidii, fungi, toxine) în probele prelevate din obiectivele mediului înconjurător, precum şi în materialele de la bolnavi, cadavre umane şi vectori, cu identificarea microorganismelor depistate, derivatelor lor (toxinelor) sau răspunsului la acestea (imunitatea);
    efectuarea, în caz de necesitate, a expertizei sanitare a produselor alimentare şi a apei potabile contaminate (poluate) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, cu eliberarea avizului privind utilizarea lor de către populaţie;
    participarea la elaborarea recomandărilor pentru  asigurarea regimului de protecţie şi comportament al populaţiei în focarele de contaminare (poluare) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;
    elaborarea măsurilor de intervenţie  medicală şi profilactică în caz de urgenţe radiologice şi accidente (incidente)  nucleare;
    îndeplinirea funcţiilor de centru metodologic pentru  pregătirea şi perfecţionarea cadrelor reţelei de observare şi control de laborator a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    efectuarea controlului şi identificarea posibilităţilor de dotare cu aparataj, utilaj şi consumabile de diagnosticare şi bioprotecţie a laboratoarelor din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    acordarea ajutorului organizatorico-metodic  şi practic specialiştilor din teritoriu;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor;
    evaluarea şi generalizarea rezultatelor antrenamentelor reţelei de observare şi control de laborator a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    centrele de medicină preventivă din  municipiile Chişinău şi Bălţi:
    determinarea agenţilor biologici în probele prelevate din obiectivele mediului înconjurător, precum şi în materialele prelevate de la bolnavi şi cadavre umane, în conformitate cu Nomenclatorul investigaţiilor aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare şi apa potabilă;
    expertiza sanitaro-bacteriologică a produselor alimentare şi a apei potabile contaminate (poluate) cu  substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, cu eliberarea  avizului privind consumul lor de către populaţie;
    supravegherea sanitară de stat în teritoriul deservit şi efectuarea anchetei sanitaro-epidemiologice în cazul declanşării  situaţiilor excepţionale şi lichidării consecinţelor lor;
determinarea  fondului radiaţiei gamma în zona amplasării centrului;
    participarea la elaborarea prescripţiilor pentru regimul de protecţie şi comportament al populaţiei în teritoriul arondat în caz de contaminare (poluare) a mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;
    centrele raionale de medicină preventivă:
    controlul de laborator privind contaminarea  cu agenţi biologici a mediului înconjurător, produselor alimentare şi a apei potabile, în conformitate cu Nomenclatorul investigaţiilor aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare şi apa potabilă;
    supravegherea de stat în teritoriul deservit, efectuarea anchetelor sanitaro-epidemiologice în zona calamităţilor naturale şi tehnogene, cu prelevarea  probelor din mediul înconjurător şi transportarea lor, după caz, la centrele respective;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul amplasării centrului;
    în cazurile necesare - expertiza produselor alimentare şi  a apei potabile, cu eliberarea avizului privind folosirea lor de către populaţie;
    centrele de medicină preventivă ale UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    controlul de laborator privind contaminarea cu agenţi biologici a mediului înconjurător, produselor alimentare şi a apei potabile, în conformitate cu Nomenclatorul investigaţiilor aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare şi apa potabilă;
    supravegherea de stat în teritoriul deservit, efectuarea anchetelor sanitaro-epidemiologice în zona calamităţilor naturale şi tehnogene, cu prelevarea  probelor din mediul înconjurător şi transportarea lor, după caz, la centrele respective;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul amplasării centrului;
    în cazurile necesare - expertiza produselor alimentare şi  a apei potabile, cu eliberarea avizului privind folosirea lor de către populaţie;
    b) instituţiile şi laboratoarele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    Sectorul controlului radiologic în complexul agroindustrial. Centrul Republican de Pedologie Aplicată:
    organizarea şi acordarea asistenţei ştiinţifico-metodologice privind controlul radiologic în instituţiile şi întreprinderile agroindustriale;
    participarea la elaborarea măsurilor privind desfăşurarea activităţii de producţie agroindustrială în condiţiile poluării radioactive;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor, evaluarea şi generalizarea rezultatelor antrenamentelor reţelei de observare şi control de laborator a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    clasificarea, în comun cu  Departamentul situaţii excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (denumit în continuare Departamentul situaţii excepţionale), a materialelor nucleare şi a surselor  de iradiere ionizantă, indiferent de provenienţa acestora;
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice (analiza calitativă şi cantitativă) a solului, plantelor şi produselor fitotehnice la obiectivele de producţie agricolă;
    îndeplinirea funcţiilor de centru metodologic pentru pregătirea şi  perfecţionarea specialiştilor în domeniul radiologiei şi toxicologiei din cadrul Ministerului Agriculturii  şi Industriei Alimentare;
    determinarea gradului de poluare cu substanţe radioactive a stratului de aer la suprafaţa solului şi a fondului radiaţiei gamma în teritoriul arondat Centrului;
    monitorizarea focarelor de contaminare chimică şi a zonelor de poluare radioactivă la obiectivele agricole;
    organizarea şi efectuarea monitoringului radiativ şi  agroecotoxicologic al solurilor, producţiei vegetale şi al altor obiecte de mediu;
    supravegherea şi controlul asupra surselor ionizante din sectorul agroindustrial;
    efectuarea  lucrărilor de încercare  în scopul asigurării controlului şi certificării calităţii produselor fitotehnice şi de altă origine, cu elaborarea  recomandărilor de utilizare a acestora;
    controlul toxicologic al conţinutului reziduurilor de pesticide în producţia agricolă, sol şi în alte obiecte ale mediului înconjurător;
Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară:
    pregătirea şi perfecţionarea cadrelor reţelei de observare şi control de laborator cu profil veterinar;
    determinarea agenţilor biologici (bacterii, ciuperci, virusuri, rickettsii, toxine) în obiectivele mediului înconjurător la întreprinderile complexului agroindustrial;
    identificarea microorganismelor depistate;
    diagnosticul de laborator al  bolilor animalelor şi păsărilor;
    examinarea radiometrică, radiochimică şi spectrometrică şi efectuarea controlului asupra  poluării radioactive a obiectelor de supraveghere veterinară;
    determinarea conţinutului calitativ şi cantitativ de radionuclizi, metale grele, produse de uz fitosanitar şi alte substanţe puternic toxice  în produsele alimentare, materiile prime alimentare de origine animală, apă şi în alte obiective ale mediului înconjurător;
    expertiza sanitar-veterinară de stat a obiectivelor supuse  supravegherii sanitar-veterinare, a materiei prime şi a produselor alimentare de origine animală şi vegetală destinate comerţului,  cu eliberarea avizului privind consumul lor de către populaţie sau hrănirea şi adăparea  animalelor şi păsărilor din sectorul agroindustrial;
    observarea şi efectuarea anchetei sanitar-veterinare în focarele de contaminare biologică la obiectivele agricole;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul arondat centrului;
    evaluarea calităţii şi inofensivităţii producţiei  de origine animală, inclusiv a materiei prime şi a produselor alimentare de origine animală autohtone şi de import;
acordarea ajutorului organizatorico-metodic  şi practic specialiştilor din teritoriu;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor, evaluarea rezultatelor;
    laboratoarele veterinare raionale:
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea  (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice (analiza calitativă şi cantitativă) şi cu agenţi biologici a produselor  de origine animală, a hranei, a furajelor şi a apei din sursele aflate la  obiectivele agricole;
    diagnosticul de laborator al bolilor animalelor şi păsărilor;
    ancheta veterinară, prelevarea probelor de  la  obiectivele agricole şi transportarea lor la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară pentru  cercetarea de laborator a tuturor tipurilor de contaminare (poluare);
    determinarea fondului radiaţiei  gamma pe teritoriul arondat laboratorului;
    Staţia nordică de proiectări şi prospecţiuni chimice, mun. Bălţi:
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice (analiza  calitativă şi cantitativă) a solului şi a producţiei agricole;
    monitorizarea focarelor de contaminare chimică şi a zonelor de poluare radioactivă de la  obiectivele agricole;
    controlul calităţii produselor fitotehnice autohtone şi de import, cu elaborarea  recomandărilor de utilizare a acestora;
    Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor şi inspectoratele de stat raionale pentru protecţia plantelor:
    observarea fitopatologică privind  apariţia şi răspîndirea bolilor şi dăunătorilor plantelor;
    prelevarea probelor pentru depistarea gradului de afectare cu agenţi  biologici a suprafeţelor  agricole;
    cercetarea fitopatologică la obiectivele de producţie fitotehnică;
    prelevarea probelor pentru depistarea substanţelor otrăvitoare, puternic otrăvitoare şi a agenţilor biologici şi transportarea lor la centrele respective;
    centrele ramurale  şi laboratoarele din întreprinderile industriei alimentare, cărnii, laptelui, conservelor, unităţile de panificaţie şi  achiziţionare a cerealelor:
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice şi metale grele a rezervelor de grîne ale statului şi a produselor obţinute din prelucrarea lor, a materiilor prime alimentare, a produselor alimentare şi a mărfurilor alimentare fabricate, prelucrate şi stocate la întreprinderile, depozitele şi bazele aflate sub  autoritatea lor;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul amplasării centrului, laboratorului;
    c) instituţiile şi laboratoarele Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale:
    Serviciul Hidrometeorologic de Stat:
    determinarea substanţelor chimice în sol, apele de suprafaţă, aerul atmosferic, precipitaţii şi depunerile acvatice;
    determinarea conţinutului de metale grele, pesticide (organoclorurate, organofosforice, din grupa triazinelor, erbicidelor etc.) şi de bifenilili policloruraţi în sol, apele de suprafaţă, depunerile atmosferice şi acvatice;
    determinarea fondului radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării staţiilor meteorologice;
determinarea radioactivităţii prin metoda b-g - spectrometrie;
    Inspectoratul Ecologic de Stat:
    efectuarea controlului analitico-ecologic al emisiilor şi deversărilor substanţelor nocive în mediu;
    prelevarea probelor de aer, apă şi sol din sursele de poluare pentru determinarea substanţelor chimice şi toxice la SEB-uri, din apele naturale, la staţiile PECO, din solurile din preajma depozitelor de pesticide în funcţiune şi deteriorate etc.;
    d) Laboratorul chimic-radiometric al Departamentului situaţii excepţionale:
    executarea lucrărilor de întreţinere a mijloacelor de protecţie chimică şi radiometrică din rezerva de stat în continuă stare de funcţionare;
    testarea particularităţilor de protecţie a mijloacelor individuale de protecţie a organelor respiratorii şi pielii din rezerva de stat şi din dotarea formaţiunilor protecţiei civile;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice laboratoarelor de obiect în timpul antrenamentelor;
    clasificarea materialelor nucleare şi a surselor de iradiere ionizantă, indiferent de provenienţa acestora;
    determinarea fondului radiaţiei gamma la obiectivele protecţiei civile;
    e) instituţiile Serviciului Standardizare şi Metrologie:
    determinarea radionuclizilor în produsele agroalimentare, cosmetice şi în materialele de construcţie;
    determinarea substanţelor toxice (cantităţilor remanente de pesticide şi alte substanţe toxice) în produsele agroalimentare, cosmetice şi în materialele de construcţie;
    determinarea micotoxinelor în produsele alimentare;
    aprecierea fondului radiaţiei pe teritoriul amplasării acestora;
    f) laboratoarele Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin":
    determinarea radionuclizilor de ceziu şi stronţiu în băuturile alcoolice, cu eliberarea certificatelor de calitate;
    aprecierea metalelor grele şi substanţelor puternic toxice în producţia vinicolă;
    stabilirea fondului radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării laboratorului.
    7. Statele de funcţii şi listele echipamentului, utilajelor şi consumabilelor necesare instituţiilor reţelei naţionale se aprobă de către ministerele şi serviciile respective.
    8. Observarea cu ajutorul aparatelor şi al mijloacelor tehnice de depistare se efectuează permanent, cu forţele instituţiilor şi laboratoarelor reţelei naţionale, în funcţie de situaţie:
    a) în activitatea cotidiană:
    observarea se efectuează în cadrul îndeplinirii sarcinilor de producere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prescripţiile expertizei sanitar-veterinare, standardele de stat, instrucţiunile tehnice şi tehnologice, în locurile amplasării permanente a instituţiilor reţelei naţionale şi la obiectivele specificate în planurile protecţiei civile  ale ministerelor şi serviciilor, coordonate cu  Departamentul situaţii excepţionale;
    sistematic, de 4 ori pe zi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat raportează în modul stabilit  serviciului operativ al Departamentului situaţii excepţionale  situaţia privind nivelul fondului radiaţiei şi starea mediului înconjurător, pentru a informa Guvernul;
    b) în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, prin hotărîrea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisiilor raionale sau municipale, observarea se efectuează şi de laboratoarele de obiect pe tot  teritoriul ţării timp de 24 ore, în componenţă sporită, cu efectuarea analizelor şi raportarea în ordinea stabilită, nu mai puţin de 4 ori pe zi.
    Concomitent cu asistenţa de laborator a activităţii de producere, toate instituţiile şi laboratoarele reţelei naţionale efectuează controlul radioactiv, chimic şi biologic asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător, în conformitate cu planul de aducere în stare de funcţionare a centrului (laboratorului) pentru intervenţii în  situaţii excepţionale.
    9. Conducerea instituţiilor incluse în cadrul reţelei naţionale şi controlul capacităţii lor de intervenţie revin în sarcina ministerelor, serviciilor, consiliilor raionale şi direcţiilor (secţiilor) situaţii excepţionale raionale, municipale şi a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri).
    Coordonarea şi controlul întregii activităţi a reţelei naţionale se pune în sarcina Departamentului situaţii excepţionale.
    10. Investigarea de laborator a nivelurilor de contaminare (poluare) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice a produselor alimentare, a apei potabile şi a apei bazinelor deschise, precum şi determinarea agenţilor biologici din obiectivele mediului înconjurător şi organismele umane se efectuează conform metodelor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
    Controlul radioactiv, chimic şi bacteriologic al apelor din bazinele deschise, solului, plantelor, produselor de origine animalieră, furajelor, precum şi diagnosticul de laborator al bolilor animalelor şi  păsărilor se efectuează conform metodelor şi normelor sanitar-veterinare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    11. Instituţiile reţelei naţionale trebuie să dispună de:
    paşaportul instituţiei (laboratorului);
    lista efectivului;
    planul de aducere în stare de funcţionare a centrului (laboratorului) pentru intervenţii în situaţii excepţionale;
    instrucţiunea şi schema privind modul de efectuare a observării radioactive, chimice şi biologice, colectarea datelor şi modul de înştiinţare despre contaminare (poluare);
    metodele de efectuare a cercetărilor privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;
    normele nivelurilor de contaminare cu substanţe radioactive, concentraţiilor maxim admisibile de substanţe otrăvitoare şi puternic toxice în apa potabilă, produsele alimentare, materiile prime alimentare;
    instrucţiunea privind modul de colectare, păstrare şi transportare a probelor;
    harta (schema) teritoriului controlat;
    documentele de evidenţă şi gestiune.
III. Transmiterea informaţiei de către instituţiile
şi laboratoarele reţelei naţionale
    12. Transmiterea de către instituţiile reţelei naţionale a informaţiei privind contaminarea (poluarea) mediului înconjurător cu substanţele radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici către organizaţiile ierarhic superioare şi direcţiile (secţiile) situaţii excepţionale se efectuează imediat, prin canalele de comunicaţii existente, în conformitate cu Tabelul rapoartelor periodice ale Departamentului situaţii excepţionale, aprobat prin dispoziţia vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, director general al Departamentului situaţii excepţionale, nr.61-d din 18 septembrie 2003.
    Conţinutul informaţiei care se comunică Departamentului situaţii excepţionale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi criteriile de apreciere a situaţiilor excepţionale  sînt specificate în Regulamentul cu privire la modul de acumulare şi schimb de informaţii în domeniul protecţiei populaţiei şi a teritoriului în condiţii de situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.347 din 25 martie 2003 "Cu privire la modul de acumulare  şi schimb de informaţii în domeniul protecţiei populaţiei şi a teritoriului în condiţii de situaţii excepţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.380).
IV. Pregătirea specialiştilor reţelei de observare
şi control de laborator
    13. Pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor reţelei naţionale se  organizează şi se efectuează de către ministerele de  resort, conform planurilor şi programelor elaborate de acestea şi coordonate cu Departamentul situaţii excepţionale:
    specialiştii centrelor de medicină  preventivă - la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
    specialiştii cu profil veterinar - la Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară al Ministerului  Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    specialiştii centrelor şi laboratoarelor de obiect ale complexului agroindustrial - la Centrul Republican de Pedologie Aplicată al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    specialiştii centrelor şi laboratoarelor de obiect ale ministerelor şi serviciilor de resort - la instituţiile departamentale republicane sau la bazele de perfecţionare ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale  sau ale  Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Pregătirea şi antrenamentul efectivului reţelei naţionale nemijlocit la locul de lucru se efectuează conform unor programe separate, din contul timpului rezervat pregătirii formaţiunilor protecţiei civile (pînă la 5 zile anual).
    Forma superioară de pregătire practică a instituţiilor şi  laboratoarelor sînt antrenamentele speciale desfăşurate de Departamentul situaţii excepţionale, ministerele şi serviciile de resort, cu analiza probelor din mediul înconjurător pentru depistarea substanţelor radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi a agenţilor biologici.
V. Asigurarea tehnico-materială
    14. Asigurarea instituţiilor şi laboratoarelor reţelei naţionale cu aparate pentru cercetarea radioactivă, chimică, bacteriologică şi controlul dozimetric, cu reactive chimice, medii de cultură, seruri diagnostice şi mijloace individuale de protecţie etc. se efectuează în limitele mijloacelor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele locale şi ale  obiectivelor  economiei naţionale care dispun de laboratoare departamentale.
    15. Mijloacele tehnice de control, aparatele şi instalaţiile, mijloacele de protecţie şi alte materiale necesare pentru activitate în situaţii excepţionale se păstrează la instituţiile reţelei naţionale. Asigurarea metrologică a acestor categorii de  mijloace tehnice se efectuează o dată la doi ani.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului  nr.961
din  21 august  2006
LISTA
instituţiilor şi laboratoarelor incluse în reţeaua naţională
de observare şi control de laborator asupra contaminării
(poluării) mediului  înconjurător cu substanţe radioactive,
otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici
    lista