*LPO1402/1997 Versiunea originala
ID intern unic:  327584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1402
din  16.12.1997
privind asistenţa psihiatrică
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44-46     art Nr : 310     Data intrarii in vigoare : 21.05.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Asistenţa psihiatrică şi principiile acordării ei
(1) Asistenţa psihiatrică cuprinde examinarea sănătăţii psihice  în temeiul şi  în  modul  prevăzut  de prezenta lege şi de alte acte legislative, diagnosticarea tulburărilor psihice, tratarea,  îngrijirea şi  reabilitarea  medico-socială  a persoanelor suferinde de  astfel  de tulburări.
(2) Statul garantează persoanelor suferinde de tulburări  psihice asistenţă socială, care se acordă  pe principiile  legalităţii, umanismului şi respectării drepturilor omului şi ale cetăţeanului.
Articolul 2. Legislaţia privind asistenţa psihiatrică
(1) Legislaţia  privind asistenţa psihiatrică cuprinde prezenta lege şi alte acte legislative.
(2) Actele legislative şi alte acte juridice nu pot limita drepturile cetăţenilor şi garanţiile de respectare a lor, prevăzute de prezenta lege, la acordarea de asistenţă psihiatrică.
(3) Dacă acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova privind asistenţa psihiatrică, se aplică  regulile acordului internaţional.
Articolul 3. Acţiunea prezentei legi
(1) Sub incidenţa prezentei  legi cad cetăţenii Republicii  Moldova care primesc asistenţă psihiatrică, precum şi persoanele juridice şi fizice care acordă o astfel de asistenţă.
(2) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază, în cazul în care li se acordă asistenţă psihiatrică urgentă, de toate drepturile stabilite prin prezenta lege, ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
Articolul 4. Liberul consimţămînt la solicitarea
                      asistenţei psihiatrice
(1) Se acordă   asistenţă  psihiatrică  la  solicitarea  benevolă  a persoanei  sau cu consimţămîntul ei, cu excepţia cazurilor prevăzute  de prezenta lege.
(2) Persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani (în cele ce urmează minori), precum şi persoanelor declarate, în modul stabilit de lege, incapabile  li  se acordă asistenţă psihiatrică  la cererea sau cu consimţămîntul reprezentanţilor lor legali, în condiţiile prezentei legi.
Articolul 5. Drepturile persoanelor suferinde de tulburări psihice
(1) Persoanele  suferinde de tulburări psihice beneficiază de toate drepturile şi libertăţile cetăţenilor prevăzute de Constituţie şi de alte legi. Limitarea drepturilor şi libertăţilor din cauza tulburărilor psihice  se face numai în cazurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
(2) În cazul  acordării de asistenţă psihiatrică, persoana suferindă de tulburări psihice are dreptul:
a) la atitudine umană şi cuviincioasă, care să  excludă  jignirea demnităţii umane;
b) la informaţii  privind drepturile sale, caracterul  tulburărilor psihice  şi  metodele de tratament, expuse într-o formă accesibilă  lui, ţinîndu-se cont de starea lui psihică;
c) să fie spitalizat  în staţionarul  de  psihiatrie  numai  pentru durata examenului medical şi a tratamentului;
d) la toate tipurile de tratament  (inclusiv  balneo-sanatorial) conform indicaţiilor terapeutice;
e) la asistenţă  psihiatrică în condiţii conforme normelor de igienă şi sanitărie;
f) să accepte  în prealabil folosirea sa ca obiect al experimentelor medicale, al cercetărilor ştiinţifice sau al procesului didactic, fotografierea,  filmarea,  videoimprimarea sa şi să renunţe  oricînd  la aceste acţiuni;
g) să solicite invitarea oricărui specialist, cu consimţămîntul acestuia, care să participe la acordarea de asistenţă psihiatrică sau să conlucreze în comisia medicală  pentru problemele  reglementate  de prezenta lege;
h) la asistenţa  avocatului, reprezentantului legal sau a unei  alte persoane, în modul stabilit de lege.
(3) Nu se admite  limitarea drepturilor şi libertăţilor  persoanelor suferinde de tulburări psihice numai în baza diagnosticului psihiatric, cazurilor de supraveghere prin dispensarizare, a faptului că se află ori s-au aflat în staţionarul de psihiatrie  sau  în  o instituţie  de psihoneurologie  pentru  asistenţă  socială  ori  instruire  specială. Factorii de decizie vinovaţi de atare încălcări poartă  răspundere  în conformitate cu legislaţia.
Articolul 6. Limitarea practicării unor activităţi profesionale
                    şi a activităţilor cu pericol sporit
(1) În caz de tulburări psihice, persoana poate fi declarată pe un termen de cel  mult 5 ani, cu  dreptul  de  reexaminare  ulterioară, incapabilă  a desfăşura anumite activităţi profesionale şi activităţi cu pericol sporit. Hotărîrea restrictivă esteemisă de o comisie medicală, împuternicită de organul de ocrotire a sănătăţii, în temeiul concluziei  asupra sănătăţii psihice a persoanei, potrivit Listei de contraindicaţii medico-psihiatrice, şi poate fi contestată în instanţă  judecătorească.
(2) Lista de contraindicaţii  medico-psihiatrice referitoare la practicarea  unor activităţi profesionale şi a activităţilor cu  pericol sporit,  prezentată de Ministerul Sănătăţii şi aprobată de Guvern, este revăzută  periodic  (cel puţin o dată în cinci ani), ţinîndu-se cont  de experienţa acumulată şi de realizările ştiinţei.
Articolul 7. Reprezentarea persoanei cărei
                     se acordă asistenţă psihiatrică
(1) Persoana cărei se acordă asistenţă psihiatrică are dreptul  să aleagă un  reprezentant  pentru  a-i  apăra drepturile  şi  interesele legitime. Legalizarea reprezentării se face în modul stabilit de lege.
(2) Apărarea  drepturilor şi intereselor legitime ale minorului  şi ale persoanei  declarate, în modul stabilit de lege,  incapabilă o exercită,  în  cazul acordării de asistenţă psihiatrică,  reprezentanţii lor legali (părinţi, înfietori, tutori), iar dacă aceştia lipsesc, administraţia  staţionarului de psihiatrie, a casei de copii sau a unei alte instituţii similare.
(3) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei cărei se acordă asistenţă psihiatrică poate să o exercite avocatul. Invitarea avocatului şi remunerarea  lui se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Administraţia instituţiei care acordă asistenţă psihiatrică asigură posibilitatea invitării avocatului, cu excepţia cazurilor  de  urgenţă prevăzute la art.22 alin.(4) lit.a) şi la  art.28 lit.a).
Articolul 8. Interzicerea solicitării de informaţii
                   privind starea sănătăţii psihice
Solicitarea de informaţii privind starea sănătăţii psihice a persoanei  care exercită drepturile şi libertăţile sale sau  solicitarea examinării  ei  de către medicul psihiatru se admite numai  în  cazurile stabilite de lege.
Articolul 9. Păstrarea secretului medical
Informaţiile despre tulburările psihice, despre solicitarea de asistenţă psihiatrică şi tratament într-o instituţie de  psihiatrie, precum şi alte informaţii despre starea sănătăţii psihice a persoanei constituie secret medical apărat de lege. Pentru exercitarea drepturilor şi intereselor sale legitime, persoana suferindă de tulburări psihice sau  reprezentantul  ei  legal poate primi la cerere  informaţii  despre starea sănătăţii psihice şi despre asistenţa psihiatrică acordată.
Articolul 10. Diagnosticul şi tratarea
(1) Diagnosticul tulburărilor psihice se stabileşte conform standardelor internaţionale unanim recunoscute şi nu poate să se bazeze numai pe faptul că persoana respinge valorile morale, culturale, politice  sau  religioase, acceptate de societate, sau pe  alţi  factori nelegaţi direct de sănătatea lui psihică.
(2) Pentru stabilirea diagnosticului şi tratarea persoanei suferinde de tulburări psihice, se aplică mijloacele şi metodele medicale aprobate în modul stabilit de legislaţia privind ocrotirea sănătăţii.
(3) Mijloacele  şi  metodele  medicale se aplică  numai  în  scopuri diagnostice şi terapeutice şi nu ca pedeapsă sau în interesul unor alte persoane.
Articolul 11. Acceptarea tratamentului
(1) Tratamentul persoanelor suferinde de tulburări  psihice se efectuează  cu liberul lor consimţămînt scris, excepţie făcînd  cazurile prevăzute la alin.(4).
(2) Medicul, ţinînd seama de starea psihică a  pacientului,  este obligat să-i  pună la dispoziţie, într-o formă  accesibilă,  informaţii despre caracterul tulburării psihice, despre scopul, metodele, inclusiv cele  alternative,  despre durata tratamentului,  senzaţiile dureroase, riscul posibil, efectele secundare şi rezultatele scontate. Informaţiile furnizate se consemnează în documentaţia medicală.
(3) Consimţămîntul pentru tratarea minorilor, precum şi a persoanelor declarate, în modul stabilit de lege, incapabile, îl dau reprezentanţii lor legali după ce li s-au comunicat  informaţiile prevăzute la alin.(2).
(4) Tratamentul  poate  fi  efectuat fără  liberul  consimţămînt al persoanei  suferinde  de  tulburări psihice sau al  reprezentantului  ei  legal  numai  în  cazul aplicării unor măsuri  medicale  coercitive,  în conformitate cu prevederile Codului  penal,  precum  şi  în cazul spitalizării  fără  liberul consimţămînt în conformitate cu art.28.  În astfel de cazuri, cu excepţia celor de urgenţă, tratamentul se aplică în temeiul hotărîrii comisiei de medici psihiatri.
(5) Este inadmisibilă  tratarea tulburărilor psihice ale persoanelor specificate la alin.(4) prin metode chirurgicale şi de altă natură ce au urmări ireversibile, precum şi aplicarea a noi medicamente, fundamentate ştiinţific, dar neadmise încă spre utilizare în masă.
Articolul 12. Refuzul tratamentului
(1) Persoana  suferindă de o tulburare psihică sau reprezentantul ei legal  are dreptul să refuze tratamentul propus sau să-l întrerupă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.11 alin.(4).
(2) Persoana care refuză sau întrerupe tratamentul ori reprezentantul ei legal trebuie să primească lămuriri asupra posibilelor consecinţe. Refuzul  tratamentului sau întreruperea  lui,  informaţiile oferite asupra eventualelor consecinţe se consemnează în  documentaţia medicală şi se semnează de către pacient sau de reprezentantul său şi de medicul psihiatru.
Articolul 13. Măsurile medicale coercitive
(1) Persoanei suferinde de tulburări psihice care a săvîrşit acţiuni periculoase pentru societate se aplică măsuri medicale coercitive în baza hotărîrii judecătoreşti, potrivit temeiurilor şi în modul stabilit de Codul penal şi Codul de procedură penală.
(2) Măsurile  medicale  coercitive  se  aplică  în  instituţiile  de psihiatrie  ale organelor de ocrotire a sănătăţii. Persoana  spitalizată în  staţionarul de psihiatrie în temeiul hotărîrii judecătoreşti privind aplicarea  de  măsuri  medicale  coercitive  beneficiază  de  drepturile prevăzute  la art.36. Ea este declarată inaptă pentru muncă pe  întreaga perioadă   de   spitalizare  şi  are  dreptul  la  ajutoare  în   cadrul asigurărilor sociale de stat sau la pensie pe baze generale.
Articolul 14. Expertiza psihiatrică legală
Expertiza psihiatrică  legală  în  acţiunile  civile  şi  penale  se efectuează  în temeiul şi în modul prevăzut de Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală.
Articolul 15. Examenul psihiatric de constatare a aptitudinii        
                     pentru serviciu militar şi serviciu în organele        
                     şi instituţiile securităţii statului, ale afacerilor  
                     interne, în alte formaţiuni paramilitare şi speciale
Temeiurile şi procedura examenului ambulatoriu şi staţionar de constatare a aptitudinii, ca sănătate psihică, pentru serviciu  militar şi  serviciu  în organele  şi instituţiile securităţii statului,  ale afacerilor  interne,  în  alte formaţiuni paramilitare şi  speciale  se stabilesc de prezenta lege şi de alte acte legislative.
Capitolul II
ASIGURAREA ASISTENŢEI PSIHIATRICE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
Articolul 16. Tipurile de asistenţă psihiatrică şi
                     de protecţie socială garantate de stat
(1) Statul garantează:
    a) asistenţă psihiatrică de urgenţă;
    b) asistenţă consultativă şi de diagnostic, terapeutică, psihoprofilactică, de  reabilitare în condiţii extraspitaliceşti şi  de staţionar;
    c) toate tipurile de expertiză  psihiatrică, constatarea incapacităţii temporare de muncă;
    d) asistenţă  socială curentă şi sprijin la plasare în cîmpul muncii persoanelor suferinde de tulburări psihice;
    e) soluţionarea problemelor legate de tutelă;
    f) acordarea de consultaţii în problemele de drept şi alte tipuri de asistenţă juridică la instituţiile de psihiatrie şi psihoneurologie;
    g) protecţie socială invalizilor şi  bătrînilor suferinzi de tulburări psihice, îngrijirea lor;
    h) instruirea invalizilor şi  minorilor suferinzi de tulburări psihice;
    i) asistenţă  psihiatrică  în caz de calamitate  naturală  şi  de catastrofă.
(2) Pentru asigurarea  persoanelor suferinde de tulburări psihice cu asistenţă psihiatrică şi pentru protecţia lor socială, statul:
    a) creează toate tipurile de  instituţii care  acordă  asistenţă psihiatrică extraspitalicească şi staţionară, în măsura posibilităţilor, la domiciliu;
    b) organizează  instruirea  generală şi profesională a  minorilor suferinzi de tulburări psihice;
    c) creează întreprinderi curative de producţie pentru terapie prin muncă, pentru însuşirea de noi profesii şi încadrarea în muncă la aceste întreprinderi  a  persoanelor, inclusiv  a  invalizilor, suferinde  de tulburări  psihice, ateliere, secţii şi sectoare speciale cu condiţii de muncă favorabile;
    d) stabileşte întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cote obligatorii  de  locuri pentru plasarea în cîmpul muncii  a  persoanelor suferinde de tulburări psihice;
    e) aplică metode  de stimulare economică   întreprinderilor, instituţiilor  şi organizaţiilor care oferă locuri de muncă  persoanelor suferinde de tulburări psihice;
    f) deschide internate  pentru  persoanele  suferinde de  tulburări psihice care şi-au pierdut relaţiile sociale;
    g) întreprinde  măsuri  de altă natură pentru oferirea de sprijin social persoanelor suferinde de tulburări psihice.
(3) Asigurarea cu  toate  tipurile de asistenţă  psihiatrică  şi protecţia  socială a persoanelor suferinde de  tulburări psihice le efectuează autorităţile  publice, inclusiv autorităţile  administraţiei publice locale, conform competenţei lor stabilite prin lege.
Articolul 17. Finanţarea asistenţei psihiatrice
Finanţarea activităţii  instituţiilor  şi a persoanelor care  acordă asistenţă  psihiatrică se face din fondul ocrotirii sănătăţii, fondul de asigurare  medicală şi din alte surse neinterzise de lege, în  proporţii care să asigure nivelul garantat şi calitatea înaltă a acestei asistenţe.
Capitolul III
INSTITUŢIILE ŞI PERSOANELE CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ PSIHIATRICĂ.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI MEDICAL ŞI ALE ALTOR SPECIALIŞTI
Articolul 18. Instituţiile şi persoanele care acordă
                      asistenţă psihiatrică
(1) Asistenţa psihiatrică  este acordată de instituţiile de psihiatrie  şi psihoneurologie de stat, nestatale, precum şi de  medicii psihiatri  care practică medicină particulară pe bază de licenţă.  Modul de eliberare a licenţelor pentru acordarea de asistenţă psihiatrică este stabilit de lege.
(2) Tipurile asistenţei psihiatrice acordate de  instituţiile de psihiatrie  şi  psihoneurologie,  precum şi de medicii psihiatri care practică medicină particulară, sînt indicate în documentele statutare şi în licenţe. Informaţia despre ele trebuie să  fie accesibilă solicitanţilor.
Articolul 19. Dreptul la activitatea medicală de acordare
                       a asistenţei psihiatrice
(1) Dreptul la activitatea medicală de acordare a asistenţei psihiatrice îl are medicul psihiatru cu studii medicale superioare care şi-a confirmat calificarea în modul stabilit de lege.
(2) Personalul medical şi alţi specialişti care acordă  asistenţă psihiatrică trebuie să  fie pregătiţi special, în modul  stabilit,  şi să-şi confirme  calificarea pentru a fi admişi să lucreze  cu  persoane suferinde de tulburări psihice.
(3) Activitatea  medicală  de acordare a asistenţei  psihiatrice  se desfăşoară  pe  principiile  eticii profesionale şi în  conformitate  cu legea.
Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile profesionale ale
                        personalului medical şi ale altor specialişti
                       care acordă asistenţă psihiatrică
(1) Drepturile  şi obligaţiile profesionale ale personalului medical şi  ale  altor specialişti care acordă  asistenţă  psihiatrică  sînt stabilite de  prezenta lege şi de alte acte legislative cu  privire  la ocrotirea sănătăţii.
(2) Stabilirea diagnosticului afecţiunii psihice, deciderea asupra aplicării măsurilor medicale coercitive sau avizarea examinării acestei probleme constituie dreptul exclusiv al medicului  psihiatru  sau  al comisiei de medici psihiatri.
(3) Avizul medicului de o altă specialitate privind starea sănătăţii psihice a persoanei are un caracter preliminar şi nu poate servi  temei pentru rezolvarea  problemei limitării drepturilor şi  intereselor  ei legitime  şi nici pentru acordarea de înlesniri prevăzute de lege pentru persoanele suferinde de tulburări psihice.
Articolul 21. Independenţa medicului psihiatru în
                      acordarea de asistenţă psihiatrică
(1) La acordarea de asistenţă psihiatrică, medicul psihiatru  este independent în luarea de decizii, călăuzindu-se numai de indicaţiile terapeutice, de datoria sa de medic şi de lege.
(2) Medicul psihiatru a cărui opinie nu coincide cu  hotărîrea comisiei  medicale are dreptul să dea un aviz separat, care se anexează la documentaţia medicală.
Capitolul IV
TIPURILE DE ASISTENŢĂ PSIHIATRICĂ ŞI MODUL DE ACORDARE A EI
Articolul 22. Examenul psihiatric
(1) Prin examen psihiatric se constată existenţa de  tulburări psihice, necesitatea acordării de asistenţă  psihiatrică  şi  tipul acesteia.
(2) Examenul psihiatric, precum şi cel profilactic, se efectuează la cererea sau cu consimţămîntul persoanei. Examenul psihiatric şi cel profilactic  al minorului  se  face la cererea sau cu consimţămîntul părinţilor ori al altui reprezentant legal al lui. Examenul psihiatric şi cel profilactic al persoanei declarate, în modul stabilit de lege, incapabilă  se face la cererea sau cu consimţămîntul reprezentantului ei legal. În cazul  împotrivirii unuia dintre  părinţi  ori  al  lipsei părinţilor sau a unui alt reprezentant legal, examenul  minorului  se efectuează  conform  deciziei organului de tutelă şi  curatelă, decizie care poate fi contestată în instanţă judecătorească.
(3) Medicul care  efectuează examenul psihiatric este obligat să  se prezinte ca psihiatru persoanei şi reprezentantului ei legal,  cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(4) lit. a).
(4) Examenul psihiatric poate fi  efectuat  fără  consimţămîntul persoanei sau  al  reprezentantului ei legal în cazul în  care  aceasta săvîrşeşte acţiuni  ce  servesc drept temei  pentru  presupunerea  unor tulburări psihice grave, care condiţionează:
a) pericolul nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur;
b) incapacitatea de satisfacere independentă a necesităţilor vitale;
c) prejudiciul  grav sănătăţii sale dacă nu i se va acorda asistenţă psihiatrică.
(5) Examenul psihiatric poate  fi  efectuat fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei  legal dacă  aceasta  este supravegheată prin dispensarizare conform art.26 alin.(1).
(6) Datele examenului psihiatric şi avizul privind sănătatea psihică se înscriu în documentaţia medicală, în care se consemnează, de asemenea, cauzele solicitării  asistenţei  medicale  psihiatrice   şi indicaţiile terapeutice.
Articolul 23. Examenul psihiatric exercitat fără
                        liberul consimţămînt al persoanei
                        sau al reprezentantului ei legal
(1) În cazurile prevăzute  la art.22 alin.(4) lit.a)  şi  alin.(5), medicul psihiatru decide personal asupra efectuării de examen psihiatric fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei legal.
(2) În cazurile prevăzute la art.22 alin.(4) lit.b) şi c), medicul psihiatru, în temeiul hotărîrii judecătoreşti, decide efectuarea examenului psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei  sau  al reprezentantului ei legal.
Articolul 24. Cererea şi decizia privind efectuarea examenului
                      psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei
                      sau al reprezentantului ei legal
(1) Decizia privind  efectuarea  examenului psihiatric fără  liberul consimţămînt  al persoanei sau al reprezentantului ei legal, cu excepţia cazurilor  prevăzute la art.22 alin.(5), o ia medicul psihiatru în  baza unei cereri argumentate, conform art.22 alin.(4).
(2) Cererea privind efectuarea examenului psihiatric poate fi depusă de  rudele  persoanei, de orice medic, de factori de decizie şi de  alte persoane.
 (3) În caz de  urgenţă, cînd persoana prezintă un pericol nemijlocit pentru  sine  sau  pentru cei din jur, cererea poate fi  orală.  Decizia privind efectuarea examenului psihiatric o ia imediat medicul psihiatru, consemnînd faptul în documentaţia medicală.
(4) În cazul  inexistenţei  unui pericol nemijlocit pentru sine  sau pentru  cei din jur, cererea scrisă de efectuare a examenului psihiatric trebuie să conţină date amănunţite care să argumenteze necesitatea unui astfel de examen, precum şi dovezi că persoana sau reprezentantul ei legal  refuză asistenţa medicului psihiatru.  Medicul psihiatru  are dreptul să ceară date suplimentare pentru luarea deciziei. Constatînd că în  cerere  lipsesc date care ar confirma  existenţa  circumstanţelor prevăzute  la art.22 alin.(4) lit.b) şi c), medicul psihiatru  motivează în scris refuzul de a efectua examenul psihiatric.
(5) Constatînd  că cererea de efectuare a examenului psihiatric fără liberul  consimţămînt al persoanei sau al reprezentantului ei legal este întemeiată,  medicul  psihiatru înaintează instanţei judecătoreşti în  a cărei  rază se află domiciliul persoanei un aviz scris în care motivează necesitatea  unui  astfel de examen, cererea de efectuare a examenului psihiatric şi alte materiale. În decursul a trei zile de la data primirii tuturor materialelor, judecătorul hotărăşte asupra aplicării sancţiunii. Hotărîrea judecătorului  poate fi contestată  în  instanţă judecătorească în modul stabilit de Codul de procedură civilă.
Articolul 25. Tipurile de asistenţă psihiatrică ambulatorie
(1) Asistenţa psihiatrică ambulatorie se acordă, în funcţie de indicaţiile terapeutice, sub formă de asistenţă curativă consultativă sau de supraveghere prin dispensarizare.
(2) Asistenţa  curativă  consultativă o acordă medicul psihiatru  la  solicitarea  persoanei sau cu liberul ei consimţămînt, la cererea sau cu consimţămîntul părinţilor sau al altui reprezentant legal al minorului.
(3) Supravegherea prin dispensarizare poate fi stabilită fără liberul consimţămînt al persoanei sau al reprezentantului ei legal în cazurile prevăzute la art.26 alin.(1) şi  presupune  supravegherea sănătăţii  psihice prin examene periodice efectuate de medicul psihiatru şi acordarea de asistenţă medicală şi socială necesară.
Articolul 26. Supravegherea prin dispensarizare
(1) Supraveghere  prin  dispensarizare se poate stabili  persoanelor suferinde  de  tulburări psihice cronice şi îndelungate  cu  manifestări morbide grave, constante sau acutizate frecvent.
(2) Decizia privind supravegherea  prin dispensarizare şi decizia privind  încetarea ei  le emite comisia de medici psihiatri  numită  de administraţia  instituţiei  de psihiatrie  care  acordă  asistenţă psihiatrică  ambulatorie  sau  comisia  de medici  psihiatri  numită  de organul de ocrotire a sănătăţii.
(3) Decizia motivată  a comisiei de medici psihiatri se  consemnează în documentaţia medicală. Decizia privind stabilirea sau încetarea supravegherii  prin dispensarizare poate fi contestată în modul prevăzut la cap.VI.
(4) Supravegherea  prin  dispensarizare  încetează odată  cu însănătoşirea sau ameliorarea considerabilă şi stabilă a stării psihice.
După  încetarea supravegherii prin dispensarizare, asistenţa psihiatrică ambulatorie, la cererea sau cu liberul consimţămînt al persoanei ori la cererea sau cu consimţămîntul reprezentantului ei legal, se acordă  sub formă  curativă  consultativă. Dacă starea psihică se schimbă,  persoana suferindă  de  tulburări  psihice poate fi examinată fără liberul ei consimţămînt sau al reprezentantului ei legal, potrivit temeiurilor şi în modul prevăzut la art.22 alin.(4), la art. 23 şi 24. În astfel de cazuri,  supravegherea prin dispensarizare poate fi reluată prin decizie a comisiei de medici psihiatri.
Articolul 27. Temeiurile pentru spitalizare în
                      staţionarul de psihiatrie
(1) Temei pentru spitalizare în staţionarul de psihiatrie pot servi tulburările  psihice, decizia  medicului  psihiatru de efectuare  a examenului  sau  tratamentului  în condiţii de staţionar sau  hotărîrea judecătorească.
(2) Drept temei pentru spitalizare  în staţionarul de psihiatrie poate  servi,  de  asemenea,  necesitatea  efectuării  unei  expertize psihiatrice în cazurile şi modul prevăzut de lege.
(3) Spitalizarea în staţionarul de psihiatrie, cu excepţia cazurilor prevăzute  la art.28, se face la cererea sau cu liberul consimţămînt  al persoanei.
(4) Minorul poate  fi  spitalizat  în staţionarul de  psihiatrie  la cererea  sau  cu  liberul  consimţămînt al  părinţilor  sau  al  altui reprezentant  legal. Persoana  declarată, în modul  stabilit  de  lege, incapabilă  este  spitalizată la cererea sau cu liberul consimţămînt al reprezentantului ei legal. În cazul împotrivirii unuia dintre  părinţi  ori  al  lipsei părinţilor sau a altui reprezentant legal, spitalizarea minorului se face conform deciziei organului de tutelă şi curatelă, decizie care poate fi contestată în instanţă judecătorească.
(5) Consimţămîntul pentru spitalizare se consemnează în documentaţia medicală şi se semnează de persoana respectivă sau de reprezentantul ei legal, precum şi de medicul psihiatru.
Articolul 28. Temeiurile pentru spitalizare fără
                        liberul consimţămînt
Persoana suferindă de tulburări psihice poate fi spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt sau al reprezentantului ei legal, pînă la emiterea  hotărîrii  judecătoreşti, dacă  examinarea  sau  tratarea ei este posibilă numai  în  condiţii  de staţionar, iar tulburarea psihică este gravă şi condiţionează:
a) pericolul nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur;
b) incapacitatea de satisfacere independentă a necesităţilor vitale;
c) prejudiciul  grav sănătăţii sale dacă nu i se va acorda asistenţă psihiatrică.
Articolul 29. Măsurile de asigurare a securităţii la
                       acordarea de asistenţă psihiatrică
(1) Asistenţa psihiatrică staţionară se acordă  în condiţii restrictive  minime care să asigure securitatea persoanei spitalizate şi a altor persoane, respectîndu-se drepturile şi interesele ei legitime de către personalul medical.
(2) În cazul spitalizării în staţionarul de psihiatrie şi aflării în el  fără  liberul  consimţămînt al persoanei,  măsurile de  imobilizare fizică  şi  izolare se aplică, sub controlul permanent  al  personalului medical,  numai  în situaţiile, în formele şi în perioada în care,  după părerea  medicului  psihiatru,  nu este posibilă  prevenirea  prin  alte metode a acţiunilor persoanei care prezintă un pericol nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur. Formele şi perioada de aplicare a măsurilor de  imobilizare  fizică  sau de izolare se consemnează  în  documentaţia medicală.
(3) Colaboratorii poliţiei  sînt obligaţi  să  acorde  ajutor personalului  medical  la spitalizarea persoanei  fără  liberul  ei consimţămînt  şi să asigure condiţii de securitate pentru acces spre ea şi pentru examinarea ei, să ia măsuri în vederea respectării intereselor ei  patrimoniale.  În cazul necesităţii prevenirii acţiunilor ce  ar periclita viaţa şi sănătatea  celor din  jur,  precum şi în cazul necesităţii  de urmărire şi reţinere a persoanei, colaboratorii poliţiei acţionează  conform  concluziei  medicale orale şi scrise  şi  în  modul  prevăzut de Legea cu privire la poliţie.
Articolul 30. Examinarea minorilor şi a persoanelor declarate
                        incapabile spitalizate în staţionarul de psihiatrie
                        la cererea sau cu consimţămîntul reprezentanţilor
                        lor legali
    (1) Minorul şi persoana declarată, în modul stabilit de lege, incapabilă, spitalizaţi în staţionarul de psihiatrie la cererea sau  cu consimţămîntul reprezentanţilor lor  legali,  sînt  examinaţi  în  mod obligatoriu  de  către  comisia de medici psihiatri a  staţionarului  în condiţiile  art.31  alin.(1).  În  primele şase  luni,  aceşti  pacienţi urmează să fie examinaţi de comisia de medici psihiatri cel puţin o dată în  lună pentru a se decide asupra prelungirii spitalizării lor. Dacă spitalizarea  se  prelungeşte  pentru un termen de peste şase  luni,  un astfel de examen se efectuează cel puţin o dată în şase luni.
    (2) În cazul  în care comisia de medici psihiatri sau administraţia staţionarului de psihiatrie constată că  reprezentanţii  legali  ai minorului  sau  ai  persoanei  declarate, în  modul stabilit de lege, incapabilă au comis abuzuri la spitalizare, administraţia staţionarului de psihiatrie  înştiinţează  organul  de  tutelă  şi  curatelă  de  la domiciliul pacientului tutelat.
Articolul 31. Examinarea persoanelor spitalizate în staţionarul
                      de psihiatrie fără liberul lor consimţămînt
(1) Persoana  spitalizată în staţionarul de psihiatrie în condiţiile art.28  va  fi supusă unui examen obligatoriu, în primele 48 de ore,  de către comisia de medici psihiatri a staţionarului, care va decide asupra temeiniciei spitalizării. În cazul în care spitalizarea este considerată neîntemeiată, persoanei spitalizate trebuie să i se facă imediat formele de ieşire.
(2) Dacă spitalizarea este considerată întemeiată, comisia de medici psihiatri  expediază avizul, în 24 de ore, instanţei judecătoreşti în  a cărei  rază  se  află staţionarul de psihiatrie pentru a  hotărî  asupra aflării ulterioare în staţionar a persoanei.
Articolul 32. Adresarea în instanţă judecătorească în cazul
                     spitalizării fără liberul consimţămînt
(1) Asupra spitalizării  în  staţionarul  de psihiatrie  în  temeiul art.28,  decide  instanţa  judecătorească  în  a  cărei  rază  se  află staţionarul.
(2) Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt  este  depusă în instanţă judecătorească de  reprezentantul staţionarului  în  care se află persoana. La cerere, în care se indică temeiurile prevăzute de  lege pentru spitalizare  în staţionarul de psihiatrie  fără liberul consimţămînt, se anexează avizul argumentat  al comisiei  de medici psihiatri privind necesitatea aflării de mai departe a persoanei în staţionar.
(3) Judecătorul  sancţionează  aflarea persoanei în  staţionarul  de psihiatrie  pentru  termenul  necesar  examinării  cererii  în  instanţă judecătorească.
Articolul 33. Examinarea cererii de spitalizare fără liberul
                     consimţămînt
(1) Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt  este  examinată  de judecător în decursul a 3 zile  de  la primire în instanţă judecătorească sau în staţionar.
(2) Persoana  spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără  liberul ei  consimţămînt  este  în drept să participe la  examinarea  problemei legate  de spitalizarea sa. Dacă starea psihică nu permite persoanei  să se prezinte în instanţă judecătorească, cererea de spitalizare fără liberul consimţămînt este examinată de judecător  în  staţionarul  de psihiatrie.
(3) La examinarea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt, este obligatorie participarea procurorului, a reprezentantului  staţionarului de  psihiatrie  care solicită  spitalizarea şi a reprezentantului legal al persoanei a  cărei problemă de spitalizare se examinează.
Articolul 34. Hotărîrea judecătorului asupra cererii de
                       spitalizare fără liberul consimţămînt
(1) Examinînd  în  fond  cererea de spitalizare  în  staţionarul  de psihiatrie  fără   liberul  consimţămînt,  judecătorul   poate   hotărî satisfacerea sau respingerea ei.
(2) Hotărîrea   judecătorului   privind  satisfacerea   cererii   de spitalizare în  staţionarul  de psihiatrie  fără  liberul  consimţămînt constituie temei pentru spitalizarea şi ţinerea persoanei în staţionar.
(3) În decursul  a 10 zile de la pronunţare, hotărîrea judecătorului poate fi contestată  de  persoana spitalizată  în  staţionarul   de psihiatrie,  de  reprezentantul  ei  legal, de  şeful  staţionarului  de psihiatrie  sau  de  procuror în modul prevăzut de  Codul  de  procedură civilă.
Articolul 35. Prelungirea spitalizării fără liberul consimţămînt
(1) Spitalizarea   în   staţionarul  de  psihiatrie   fără   liberul consimţămînt  va  dura numai în perioada de menţinere a  temeiurilor  în care a fost efectuată.
(2) În primele 6  luni, persoana  spitalizată în  staţionarul  de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt va fi examinată cel puţin o dată în  lună  de  comisia de medici psihiatri a staţionarului  pentru  a  se decide  asupra prelungirii spitalizării. În cazul prelungirii de peste 6 luni a spitalizării, comisia de medici psihiatri efectuează examenul cel puţin o dată în 6 luni.
 (3) La expirarea  a 6  luni de la data  spitalizării  persoanei  în staţionarul  de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt, administraţia acestuia  trimite  avizul făcut de comisia de medici psihiatri privind necesitatea  prelungirii spitalizării către instanţa judecătorească în a cărei  rază  se află staţionarul. Judecătorul poate să hotărască  asupra prelungirii spitalizării în conformitate cu art.32-34. Hotărîrea privind prelungirea spitalizării se adoptă de către judecător în fiecare an.
Articolul 36. Drepturile şi obligaţiile pacienţilor din
                       staţionarele de psihiatrie
(1) Pacientului  trebuie  să i se lămurească în limba sa temeiul  şi scopul  spitalizării  sale în staţionarul de psihiatrie,  drepturile  pe care  le  are şi regulile pe care trebuie să le respecte  în  staţionar, consemnînd toate acestea în documentaţia medicală.
(2) Pacientul spitalizat în staţionarul de psihiatrie are dreptul:
    a) să adreseze nemijlocit medicului-şef sau şefului de secţie cereri privind tratamentul, examinarea, ieşirea din staţionarul de  psihiatrie şi respectarea drepturilor specificate în prezenta lege;
    b) să prezinte  fără cenzură reclamaţii şi cereri avocatului, precum şi autorităţilor publice, procuraturii, instanţei judecătoreşti;
    c) să se întîlnească   în  doi  cu  avocatul  şi  cu  reprezentantul clerului;
    d) să săvîrşească   rituri   religioase,  să  respecte  canoanele religioase,  inclusiv postul, cu acordul administraţiei să aibă  obiecte de cult şi literatură religioasă;
    e) să se aboneze la ziare şi reviste;
    f) să facă studii  după  programa şcolii de cultură generală  sau  a şcolii speciale pentru copiii cu deficienţe mentale, dacă pacientul este un minor;
    g) să primească   recompense   pentru  muncă,  în  corespundere   cu cantitatea şi calitatea acesteia, ca orice cetăţean.
(3) Pacientul  beneficiază  şi de următoarele drepturi, care pot  fi limitate,  la  recomandarea medicului curant, a şefului de secţie sau  a medicului-şef,  în  interesul sănătăţii sau securităţii sale şi a  altor persoane:
    a) să întreţină corespondenţă fără cenzură;
    b) să primească şi să expedieze colete, banderole şi mandate poştale;
    c) să se folosească de telefon;
    d) să primească vizitatori;
    e) să posede  şi  să  procure  obiecte de primă  necesitate,  să  se folosească de propria îmbrăcăminte.
(4) Serviciile  cu plată (abonarea individuală la ziare şi  reviste, serviciile  întreprinderilor  de telecomunicaţii etc.) se  prestează  pe contul pacientului beneficiar.
(5) Pacienţii  spitalizaţi  capabili să ia decizii în cunoştinţă  de cauză  sînt obligaţi să respecte regulamentul de ordine  interioară  al staţionarului de psihiatrie.
Articolul 37. Serviciul de apărare a drepturilor
                       pacienţilor din staţionarele de psihiatrie
(1) Statul instituie  un  serviciu  de  apărare  a  drepturilor pacienţilor  din  staţionarele de psihiatrie, care este  independent  de organele ocrotirii sănătăţii.
(2) Serviciul apără drepturile  pacienţilor din staţionarele de psihiatrie, primeşte reclamaţiile şi cererile lor, pe care le soluţionează  împreună cu  administraţia  instituţiei de  psihiatrie respective sau  le remite, în funcţie de caracterul lor,  autorităţilor publice, procuraturii sau instanţelor judecătoreşti.
Articolul 38. Obligaţiile administraţiei staţionarului
                       de psihiatrie şi ale personalului medical
Administraţia staţionarului de psihiatrie şi personalul medical sînt obligaţi  să creeze condiţii de exercitare a drepturilor pacienţilor  şi reprezentanţilor lor legali prevăzute în prezenta lege, inclusiv:
    a) să asigure pacienţilor asistenţa medicală necesară;
    b) să ofere pacienţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de prezenta  lege, de regulamentul de ordine interioară al staţionarului de psihiatrie, de  adresele  şi telefoanele autorităţilor publice şi  ale persoanelor  oficiale,  ale asociaţiilor obşteşti la care pacienţii  pot apela în caz de încălcare a drepturilor lor;
    c) să asigure pacienţilor condiţii  pentru corespondenţă, pentru înaintarea de reclamaţii şi cereri către avocat, autorităţile  publice, procuratură, instanţe judecătoreşti;
    d) să înştiinţeze,  în 24 de ore de la spitalizarea pacientului fără liberul lui consimţămînt, rudele, reprezentantul legal al acestuia sau o altă persoană indicată de el;
    e) să informeze rudele pacientului, reprezentantul lui legal sau o altă persoană indicată de acesta despre schimbarea sănătăţii lui  şi despre evenimentele extraordinare legate de el;
    f) să asigure  securitatea pacienţilor din staţionar, să  controleze conţinutul coletelor şi al pachetelor;
    g) să îndeplinească  funcţii  de reprezentant legal  al  pacientului declarat,  în modul stabilit de lege, incapabil care nu are un astfel de reprezentant;
    h) să stabilească  şi să lămurească pacienţilor credincioşi regulile pe  care  trebuie  să  le  respecte  în  timpul  oficierii  ritualurilor religioase şi modul de invitare a preotului, să asigure posibilitatea de exercitare  a  dreptului  credincioşilor  şi  ateilor  la   libertatea conştiinţei;
    i) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de prezenta lege.
Articolul 39. Ieşirea din staţionarul de psihiatrie
(1) Formele de ieşire ale pacientului din staţionarul de psihiatrie se fac în caz de însănătoşire sau ameliorare a stării lui psihice şi cînd nu mai există temeiuri de spitalizare.
(2) Formele de  ieşire ale  pacientului spitalizat cu  liberul  lui consimţămînt  se  fac  pe  baza  cererii  lui  personale,  a  cererii reprezentantului lui legal sau a deciziei medicului curant.
(3) Formele de  ieşire  ale pacientului spitalizat fără liberul  lui consimţămînt se fac în temeiul avizului comisiei de medici psihiatri sau al hotărîrii judecătoreşti privind neacceptarea prelungirii spitalizării.
(4) Formele de ieşire ale pacientului faţă de care au fost aplicate, prin hotărîre judecătorească, măsuri medicale coercitive se fac numai în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
(5) Pacientului  spitalizat  cu liberul lui consimţămînt i se  poate refuza  ieşirea în cazul în care comisia de medici psihiatri va stabili, pentru  spitalizare  fără liberul consimţămînt, temeiurile prevăzute  la art.28.  În astfel de cazuri, asupra aflării pacientului în  staţionarul de  psihiatrie, prelungirii spitalizării şi ieşirii lui se va decide  în modul stabilit la art.31-35 şi la alin.(3) din prezentul articol.
Articolul 40. Temeiurile şi procedura internării în instituţiile
                        psihoneurologice de asistenţă socială
(1) Drept temei  pentru internare într-o instituţie psihoneurologică de asistenţă  socială serveşte cererea depusă de persoana suferindă  de tulburări  psihice, precum şi avizul comisiei medicale, cu  participarea medicului  psihiatru,  iar pentru minori şi pentru persoanele  declarate incapabile  în  modul prevăzut de lege - decizia organului de tutelă  şi curatelă  emisă  în  baza avizului comisiei  medicale,  cu  participarea  medicului  psihiatru.  Avizul trebuie să conţină date despre  faptul  că persoana  suferă de tulburări psihice care nu-i permit să se afle într-o instituţie de asistenţă socială nespecializată. Referitor la persoana cu capacitate de  exerciţiu,  avizul  trebuie  să  conţină date care să demonstreze netemeinicia intenţiei de a pune în faţa instanţei judecătoreşti problema declarării incapacităţii ei.
(2) Organul de  tutelă  şi  curatelă este obligat să  ia  măsuri  în vederea  apărării  intereselor patrimoniale ale persoanei  internate  în instituţiile psihoneurologice de asistenţă socială.
Articolul 41. Temeiurile şi procedura internării minorilor în
                        instituţiile psihoneurologice de instruire specială
Drept temei pentru  internare într-o instituţie psihoneurologică  de instruire  specială a minorului suferind de tulburări psihice serveşte cererea  părinţilor  acestuia  sau a altui reprezentant  legal  al  lui, precum  şi  avizul  obligatoriu al unei comisii  compuse  din  psiholog, pedagog  şi  medic  psihiatru. Avizul trebuie să  conţină  date  privind necesitatea  instruirii  minorului  în condiţiile  unei  şcoli  speciale pentru copiii cu deficienţe mentale.
Articolul 42. Drepturile persoanei internate în instituţie
                        psihoneurologică de asistenţă socială sau de
                        instruire specială şi obligaţiile administraţiei      
                       acesteia
(1) Persoana  internată în instituţie psihoneurologică de  asistenţă socială sau de instruire specială beneficiază de drepturile prevăzute la art.36.
(2) Obligaţiile administraţiei  instituţiei  psihoneurologice de asistenţă  socială sau de instruire specială şi ale personalului medical de  a crea condiţii pentru exercitarea drepturilor persoanelor internate sînt  stabilite  la  art.38,  precum  şi de  legislaţia  cu  privire  la asistenţă socială şi învăţămînt.
(3) Administraţia instituţiei psihoneurologice de asistenţă socială sau de instruire specială este obligată să efectueze, cel puţin o dată pe an, examinarea, la nivel de comisie  medicală  cu participarea medicului  psihiatru, a persoanelor  internate  pentru  soluţionarea problemei continuării  întreţinerii lor în instituţie şi  a  eventualei revizuiri a hotărîrii privind incapacitatea lor.
Articolul 43. Transferarea şi ieşirea din instituţiile
                     psihoneurologice de asistenţă socială
                     sau de instruire specială
(1) Drept temei  pentru  transferarea persoanei  dintr-o  instituţie psihoneurologică de asistenţă socială sau de instruire specială  într-o instituţie similară de profil general serveşte avizul comisiei medicale, cu  participarea medicului  psihiatru, asupra lipsei de indicaţii terapeutice care ar necesita aflarea sau instruirea  persoanei  într-o instituţie psihoneurologică specializată.
(2) Ieşirea din instituţia psihoneurologică de asistenţă socială sau de instruire specială se efectuează în baza:
    a) cererii personale  şi avizului comisiei medicale, cu participarea medicului  psihiatru, ce confirmă că starea sănătăţii permite  persoanei să se întreţină fără tutelă;
    b) cererii părinţilor, rudelor sau altui reprezentant legal, care se obligă  de  a  îngriji extern minorul sau persoana declarată,  în  modul stabilit de lege, incapabilă.
Capitolul V
CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII DE ACORDARE
A ASISTENŢEI PSIHIATRICE
Articolul 44. Controlul asupra activităţii de acordare
                        a asistenţei psihiatrice
(1) Controlul asupra activităţii instituţiilor şi persoanelor care acordă asistenţă psihiatrică îl exercită autorităţile administraţiei publice locale, organele  republicane de ocrotire  a  sănătăţii,  de asistenţă socială şi învăţămînt, precum şi ministerele şi departamentele care au în subordine astfel de instituţii.
(2) Supravegherea  respectării legalităţii la acordarea de asistenţă psihiatrică o exercită Procurorul General.
Articolul 45. Controlul asociaţiilor obşteşti asupra respectării
                      drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor
                      la acordarea de asistenţă psihiatrică
(1) Asociaţiile obşteşti ale medicilor psihiatri, alte asociaţii obşteşti pot exercita, în conformitate cu statutele (regulamentele) lor, controlul  asupra  respectării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, la cererea acestora sau cu consimţămîntul lor, în situaţia în care li se acordă asistenţă psihiatrică. Dreptul de a vizita instituţiile de psihiatrie şi psihoneurologie trebuie să fie  reflectat în  statutele (regulamentele) acestor asociaţii şi coordonat cu organele cărora li se subordonează instituţiile de psihiatrie şi psihoneurologie.
(2) Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti sînt obligaţi să coordoneze cu administraţia instituţiei de psihiatrie sau psihoneurologie condiţiile vizitării, să ia cunoştinţă de regulile acestor  instituţii, să  le îndeplinească şi să depună declaraţia că nu vor divulga  secretul medical.
Capitolul VI
CONTESTAREA ACŢIUNILOR DE ACORDARE
A ASISTENŢEI PSIHIATRICE
Articolul 46. Procedura şi termenele contestării
(1) Acţiunile personalului  medical,  ale  altor  specialişti,  ale lucrătorilor  din  domeniul asistenţei sociale şi  învăţămîntului,  ale comisiilor  medicale care prejudiciază drepturile şi interesele legitime ale persoanelor la acordarea de asistenţă psihiatrică pot fi contestate, la  opţiunea reclamantului, direct în instanţă judecătorească, precum şi în organul ierarhic superior (persoana oficială ierarhic superioară) sau procuratură.
(2) Reclamaţia  poate fi înaintată de persoana ale cărei drepturi şi interese  legitime au fost încălcate, de reprezentantul acesteia, precum şi  de organizaţia împuternicită să apere drepturile cetăţenilor conform legislaţiei  sau  statutului  (regulamentului) ei. Reclamaţia  poate  fi depusă  în termen de o lună din ziua în care persoana a aflat că i  s-au lezat drepturile şi interesele sale legitime.
(3) Termenul de înaintare a reclamaţiei care, din motive întemeiate, este depăşit poate fi restabilit de către organul sau persoana oficială care examinează reclamaţia.
Articolul 47. Examinarea reclamaţiei în instanţă judecătorească
(1) Reclamaţiile  vizînd  acţiunile personalului medical, ale  altor specialişti, ale  lucrătorilor din domeniul  asistenţei  sociale  şi învăţămîntului, ale comisiilor medicale, care prejudiciază drepturile şi interesele legitime ale persoanei la acordarea de asistenţă psihiatrică, sînt examinate în instanţă judecătorească în modul prevăzut de Codul de procedură civilă şi de prezentul articol.
(2) La examinarea reclamaţiei, este obligatorie participarea persoanei ale cărei drepturi şi interese legitime au  fost încălcate, dacă  starea psihică îi permite, a reprezentantului legal al acesteia, a reclamatului sau a reprezentantului lui, precum şi a procurorului.
(3) Cheltuielile aferente examinării  reclamaţiei  în  instanţă judecătorească le suportă statul.
Articolul 48. Examinarea reclamaţiei în organul ierarhic superior
                     de persoana oficială ierarhic superioară)
(1) Reclamaţia  înaintată  organului  ierarhic  superior  (persoanei oficiale  ierarhic superioare) se examinează în termen de 10 zile de  la data depunerii.
(2) Decizia organului ierarhic  superior  (a  persoanei  oficiale ierarhic superioare) asupra reclamaţiei examinate în fond trebuie să fie motivată şi bazată pe lege.
(3) În termen de trei zile după examinarea în fond a reclamaţiei, copia de pe decizia organului ierarhic superior (a persoanei oficiale ierarhic  superioare)  se  trimite  sau se  înmînează  reclamantului  şi reclamatului.
(4) Decizia organului ierarhic superior (a  persoanei oficiale ierarhic superioare) poate fi contestată în instanţă judecătorească  în modul prevăzut în Codul de procedură civilă.
Articolul 49. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
Pentru încălcarea  prezentei  legi,  legislaţia  prevede  răspundere materială, administrativă şi penală.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 50
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 51
Pînă la aducerea  legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege,  actele  normative  se vor aplica în măsura în care  nu  contravin acesteia.
Articolul 52
Guvernul:
    - în termen de  6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri  privind aducerea  legislaţiei  în vigoare în conformitate cu prezenta  lege,  va elabora şi va aproba, în baza acesteia, actele normative aferente;
    - în termen de  3  luni,  va aduce  propriile acte normative  în conformitate cu prezenta lege;
    - va asigura  revizuirea şi anularea de către  ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.
   
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 16 decembrie 1997.
Nr. 1402-XIII.