LPM26/2008
ID intern unic:  327693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  22.02.2008
privind întrunirile
Publicat : 22.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 80     art Nr : 261
    MODIFICAT
   
LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Prezenta lege are drept scop garantarea exercitării de oricare persoană a libertăţii întrunirilor în modul prevăzut de Constituţia Republicii Moldova şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 2. Obiectul legii
    (1) Prezenta lege reglementează modul de organizare şi de desfăşurare a întrunirilor în afara clădirilor.
    (2) Nu sînt supuse prevederilor prezentei legi organizarea şi desfăşurarea:
    a) întrunirilor cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii divine, sau a altor manifestări tradiţionale;
    b) manifestărilor sportive, cultural-artistice şi a altor activităţi de divertisment;
    c) acţiunilor cu caracter comercial.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    întrunire - prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu scopul exprimării unor idei sau atitudini; 
    întrunire cu un număr redus de participanţi -  întrunire la care iau parte cel mult 50 de persoane;
    întrunire spontană -  întrunire ale cărei iniţiere şi desfăşurare reprezintă un răspuns direct şi imediat la evenimentele din societate şi care, din punctul de vedere al participanţilor la aceasta, nu poate fi amînată, motiv pentru care procedura ordinară de notificare nu este posibilă;
    întruniri simultane - întruniri care se desfăşoară în acelaşi loc şi în acelaşi timp, care pot avea sau nu aceleaşi motive sau scopuri, ai căror organizatori pot avea opinii similare, diferite sau contradictorii.
    Articolul 4. Principii de bază
    Prezenta lege se aplică cu respectarea următoarelor principii de bază:
    a) proporţionalitatea, conform căreia, la aplicarea oricărei restricţii libertăţii întrunirilor, autorităţile publice trebuie să respecte echilibrul dintre necesitatea unei astfel de restricţii într-o societate democratică şi exercitarea dreptului la întrunire;
    b) nediscriminarea, conform căreia dreptul la întrunire este garantat tuturor persoanelor, indiferent de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau de oricare alt criteriu;
    c) legalitatea, conform căreia drept temeiuri justificative pentru interzicerea întrunirii sau pentru limitarea în orice fel a libertăţii întrunirilor pot servi doar prevederile legale, fără ca autorităţile publice să poată pune în discuţie oportunitatea unei întruniri;
    d) prezumţia în favoarea desfăşurării întrunirilor, conform căreia, la examinarea declaraţiei prealabile privind desfăşurarea unei întruniri, orice dubiu va fi interpretat de către autorităţile publice în favoarea exercitării dreptului la întrunire.
    Articolul 5. Locul desfăşurării întrunirilor
    (1) Întrunirile se pot desfăşura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber.
    (2)  Întrunirile se pot desfăşura într-un singur loc sau prin deplasarea participanţilor.
    (3)  În cazul desfăşurării unor acţiuni oficiale sau a unor lucrări de reparaţie, autoritatea administraţiei publice locale, la cererea autorităţilor interesate, poate declara închise temporar accesului publicului anumite locuri care, în mod obişnuit, sînt deschise accesului nelimitat al tuturor persoanelor.
    Articolul 6. Organizatorii întrunirilor
    (1) Organizatori ai întrunirilor pot fi persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, grupuri de persoane, precum şi persoane juridice.
    (2) Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi persoanele în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară pot organiza întruniri doar împreună cu o persoană în privința căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară.
    [Art.6 al.(2) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    Articolul 7. Participanţii la întrunire
    (1) Oricine este liber să participe activ sau să asiste la o întrunire.
    (2) Nimeni nu poate fi obligat să participe sau să asiste la o întrunire.
    Articolul 8. Întrunirile interzise
    Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:
    a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;
    b) incitarea la discriminare sau violenţă publică;
    c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.
    Articolul 9. Echipamente tehnice pentru desfăşurarea întrunirilor
    (1) În timpul desfăşurării întrunirilor pot fi utilizate orice mijloace grafice sau sonore de exprimare a unor idei sau atitudini, echipament special de amplificare a sunetului şi alte obiecte specifice întrunirilor.
    (2) Pentru desfăşurarea întrunirilor pot fi montate construcţii temporare. În acest caz, organizatorul ia măsurile necesare pentru a nu crea inconveniente disproporţionate participanţilor sau trecătorilor şi pentru a nu provoca pagube mediului ambiant, precum şi asigură demontarea acestora imediat după încheierea întrunirii.
Capitolul II
NOTIFICAREA PRIVIND DESFĂŞURAREA
 UNEI ÎNTRUNIRI

    Articolul 10. Procedura notificării
   (1) Orice persoană care intenţionează să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii.
    (2) În declaraţia prealabilă se indică numele sau (în cazul unei persoane juridice) denumirea organizatorului, datele de contact ale organizatorului, scopul întrunirii, locul, data, ora începerii şi durata întrunirii, traseele întrunirii (după caz), forma de desfăşurare a întrunirii, numărul aproximativ de participanţi, serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.
    (3) Autoritatea administraţiei publice locale înregistrează declaraţia prealabilă şi eliberează organizatorului o copie ştampilată a acesteia, care trebuie să conţină numărul, data şi ora de înregistrare a declaraţiei.
    (4) Autorităţile publice vor întreprinde acţiunile necesare pentru asigurarea serviciilor solicitate de către organizator, care sînt în mod obişnuit prestate prin intermediul organelor din subordine şi al întreprinderilor pe care le administrează.
    Articolul 11. Declararea desfăşurării întrunirilor simultane
    (1) Dacă mai mulţi solicitanţi au depus declaraţii prealabile cu privire la organizarea unor întruniri în acelaşi loc şi în acelaşi timp, organul abilitat al autorităţii administraţiei publice locale organizează o şedinţă, cu participarea tuturor solicitanţilor, pentru a găsi soluţia potrivită privind desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane.
    (2) Dacă, ţinînd cont de locul desfăşurării şi de numărul preconizat de participanţi la întrunire, participanţii la şedinţă ajung la concluzia că este posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane, se vor da recomandări organizatorilor cu privire la repartizarea spaţiului din locul de organizare a întrunirilor, precum şi indicaţii organelor de poliţie și Inspectoratului General de Carabinieri privind menţinerea ordinii publice.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
    (3) În cazul în care, în urma discuţiilor dintre organul abilitat şi organizatorii întrunirilor, se ajunge la concluzia că nu este posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane declarate în locul solicitat şi cu numărul preconizat de participanţi, organul în cauză propune organizatorilor modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a întrunirilor. Această propunere se face oral în cadrul şedinţei pentru organizatorii prezenţi şi se trimite în scris, în cel mult 24 de ore de la încheierea şedinţei, celor care nu au participat la ea.
    (4) În cazul în care, în urma discuţiilor menţionate la alin.(3), nici unul dintre solicitanţi nu acceptă să modifice ora, locul sau forma de desfăşurare a întrunirii, prioritate la desfăşurarea întrunirii are organizatorul care a depus primul declaraţia prealabilă.
    Articolul 12. Excepţii de la procedura de notificare
    (1) În cazul întrunirii spontane, notificarea este admisă şi fără respectarea formei scrise sau a termenului prevăzut la art.10 alin.(1), fiind suficientă furnizarea informaţiei cu privire la locul, data, ora, scopul şi organizatorul întrunirii, precum şi cu privire la serviciile solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.   
    (2) Organizatorul exercită dreptul la întrunire menţionat la alin.(1) cu bună-credinţă şi informează autoritatea administraţiei publice locale despre intenţia de a desfăşura întrunirea de îndată ce această intenţie este cunoscută, pentru a facilita acordarea serviciilor solicitate din partea autorităţii administraţiei publice locale.
    (3) Autoritatea administraţiei  publice locale va lua măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a întrunirii spontane. 
    (4) Autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia proceduri judiciare pentru a contesta condiţiile de desfăşurare a întrunirii spontane.
   (5) Nu este obligatoriu de a notifica autoritatea administraţiei publice locale prin declaraţie prealabilă în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi. Dacă organizatorii unei astfel de întruniri solicită anumite servicii din partea autorităţii administraţiei publice locale sau doresc să monteze construcţii temporare, ei  depun în acest sens o declaraţie prealabilă în scris, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data desfăşurării întrunirii.
    Articolul 13. Înştiinţarea publicului
   Orice persoană are dreptul, chiar şi înainte de a depune declaraţia prealabilă, de a răspîndi informaţii cu privire la desfăşurarea întrunirii, locul, data, ora şi scopul acesteia sau orice altă informaţie relevantă, de a încuraja publicul să participe la întrunire prin adresări verbale, foi volante, anunţuri, campanii de informare, prin alte metode legale.
Capitolul III
LIMITAREA DREPTULUI LA ÎNTRUNIRE
    Articolul 14. Modificarea condiţiilor de desfăşurare şi interzicerea
                          întrunirilor
    (1) La examinarea unei declaraţii prealabile sau a unei cereri, precum şi la asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării întrunirii, autorităţile publice vor acţiona astfel încît să elimine doar elementele ilicite ale întrunirii, garantînd, pe cît este posibil, dreptul la întrunire.
    (2) Dacă, din declaraţia prealabilă sau din alte date pe care le deţine, reiese că scopurile sau forma de desfăşurare a întrunirii preconizate contravin Constituţiei Republicii Moldova sau pot duce la încălcarea legislaţiei, autoritatea administraţiei publice locale informează neîntîrziat organizatorul cu privire la obligaţiile pe care le are în această calitate,  precum şi îi atrage atenţia asupra cadrului legal existent.
    (3) Dacă consideră necesar pentru asigurarea desfăşurării în mod paşnic a întrunirii, autoritatea administraţiei publice locale poate recomanda organizatorilor modificarea condiţiilor de desfăşurare a întrunirii declarate privind  ora, locul sau forma de desfăşurare a întrunirii. Decizia finală cu privire la modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a  întrunirii îi aparţine organizatorului.
   (4) Dacă deţine probe concludente că întrunirea urmează să se desfăşoare cu  încălcarea prevederilor art.8, autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia o procedură judiciară, prin care să ceară interzicerea întrunirii sau modificarea, după caz,  a orei, a locului sau a formei de desfăşurare a acesteia. Intentarea acţiunii nu suspendă dreptul de a desfăşura întrunirea.  
    (5) Instanţa de judecată examinează cererea de interzicere a întrunirii sau de modificare, după caz, a orei, a locului sau a formei de desfăşurare a acesteia şi adoptă o hotărîre în cel mult 3 zile de la data depunerii.
    (6) Instanţa de judecată poate adopta una din următoarele hotărîri:
    a) interzicerea întrunirii declarate ori modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a întrunirii;
    b) menţinerea dreptului de a desfăşura întrunirea.
    Articolul 15. Contestarea hotărîrii judecătoreşti
    Oricare dintre părţi este în drept să conteste, în cel mult 3 zile de la data pronunţării, hotărîrea judecătorească adoptată în condiţiile art.14.
Capitolul IV
DESFĂŞURAREA ÎNTRUNIRILOR
    Articolul 16. Modul de desfăşurare a întrunirilor
    (1) Întrunirile se desfăşoară numai în mod paşnic.
    (2) Organizatorul trebuie să asigure accesul în clădirile din imediata apropiere a locului de desfăşurare  a întrunirii.
    (3) În timpul întrunirilor este interzisă deţinerea de arme, de explozive, de orice substanţe interzise sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor.
    (4) În timpul întrunirilor desfăşurate între orele 23.00 şi 7.00 este interzisă utilizarea mijloacelor sonore şi a echipamentului de amplificare a sunetului.
    Articolul 17. Înregistrarea întrunirilor
    (1) Orice persoană poate să facă înregistrări audio şi/sau video ale întrunirilor.
    (2) Accesul presei la întruniri este asigurat de către organizatorul întrunirii  şi de autorităţile publice.
    (3) Ridicarea mijloacelor tehnice, precum şi a înregistrărilor audio şi/sau video ale întrunirilor, este posibilă numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 18. Obligaţiile organizatorului
    (1) Organizatorul întrunirii are următoarele obligaţii:
    a) să desfăşoare întrunirea doar în forma, în locul şi în termenul indicate în declaraţia prealabilă şi să nu admită abateri semnificative de la acestea;
    b) să desemneze un coordonator al întrunirii şi să comunice, în timp util, autorităţii administraţiei publice locale numele acestuia.
    (2) Organizatorul poate să creeze un aparat propriu de menţinere a ordinii în timpul desfăşurării întrunirii, ai cărui membri vor purta însemne distinctive pentru a fi uşor identificaţi.
    Articolul 19. Obligaţiile participanţilor
    Participanţii la întrunire au următoarele obligaţii:
    a) să respecte legislaţia, ordinea publică şi cererile legitime ale organizatorului;
    b) să se abţină de la acţiuni care pot împiedica desfăşurarea întrunirii şi de la incitarea la astfel de acţiuni;
    c) să părăsească întrunirea la cererea organizatorului şi/sau a reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale ori a organului de poliţie și/sau Inspectoratului General de Carabinieri, în condiţiile prevăzute la art.21 şi 22.
    [Art.19 lit.c) modificată prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
    Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice locale
    (1) Autoritatea administraţiei publice locale are următoarele obligaţii:
    a) să creeze toate condiţiile pentru desfăşurarea paşnică a întrunirii;
    b) să desemneze un responsabil de desfăşurarea legală a întrunirii şi să comunice organizatorului, organului de poliție și subdiviziunii Inspectoratului General de Carabinieri, în raza teritorială a căreia se desfășoară întrunirea, numele şi datele de contact ale acestuia.
    [Art.20 al.(1), lit.b) modificată prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
    (2) Autoritatea administraţiei publice locale poate să interzică, pe durata întrunirii, comercializarea şi consumarea băuturilor alcoolice în locul de desfăşurare a întrunirii şi/sau în imediata apropiere a acestuia.
    (3) Autoritatea administraţiei publice locale nu poate solicita plăţi pentru acordarea serviciilor care, în mod obişnuit, sînt prestate, în scopul desfăşurării întrunirilor, prin intermediul organelor din subordine şi al întreprinderilor pe care le administrează.
    Articolul 21. Asigurarea ordinii publice. Sistarea întrunirii
    (1) Dacă în timpul desfăşurării întrunirii unii participanţi încalcă ordinea publică sau prevederile art.8, organizatorul, în caz de necesitate împreună cu poliţia și/sau cu carabinierii, îi va îndepărta pe aceştia.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
    (2) Dacă în timpul desfăşurării întrunirii au loc acţiuni prin care se încalcă grav prevederile art.8, reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale va cere organizatorului sistarea imediată a întrunirii. Aceasta este o măsură excepţională, ce poate fi folosită doar dacă alte măsuri nu sînt suficiente pentru asigurarea desfăşurării întrunirii în mod legal.
    (3) Lipsa declaraţiei prealabile nu constituie temei pentru sistarea întrunirii.
    Articolul 22. Dispersarea forţată a întrunirii
    (1) Dacă organizatorul întrunirii nu se supune cererii reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale sau nu reuşeşte sistarea întrunirii, reprezentantul în cauză va cere dispersarea participanţilor.
    (2) În cazul în care, după cererea reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale, participanţii la întrunire nu părăsesc locul întrunirii, poliția și/sau carabinierii vor va avertiza participanţii asupra posibilităţii aplicării mijloacelor speciale şi a dispersării forţate a întrunirii, acordînd un termen rezonabil conformării acestei cereri, după care se va repeta cererea de dispersare a participanţilor.
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
    (3) În cazul în care, după cererea repetată de dispersare, participanţii la întrunire nu părăsesc locul întrunirii, la solicitarea reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale, poliția și/sau carabinierii vor întreprinde măsurile legale pentru dispersarea întrunirii.
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
    (4) În cazul dispersării forţate a întrunirii, organul de poliţie sau carabinierii întocmeşte un proces-verbal, în care indică motivul şi temeiul dispersării.
    [Art.22 al.(4) modificat prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18]
Capitolul V
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI
    Articolul 23. Răspunderea organizatorilor şi a participanţilor
    (1) Participanţii răspund, după caz, civil, administrativ sau penal pentru acţiunile lor, în conformitate cu legea.
    (2) Organizatorul poate fi tras la răspundere administrativă pentru desfăşurarea întrunirii fără depunerea declaraţiei prealabile în modul stabilit de prezenta lege sau pentru desfăşurarea întrunirii contrar prevederilor declaraţiei.
    (3) Organizatorul poartă răspundere pentru acţiunile participanţilor doar dacă în instanţa de judecată se dovedeşte că participanţii au acţionat la chemarea sau instigarea organizatorului.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 24
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.560-XIII din  21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor.
   (2) Pînă la adoptarea unor acte normative speciale, acţiunile prevăzute la art.2 alin.(2) se vor desfăşura conform prevederilor prezentei legi. În cazul acţiunilor cu caracter comercial, autoritatea administraţiei publice locale este în drept să perceapă plăţi pentru acordarea serviciilor solicitate de către organizatori.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr.26-XVI. Chişinău, 22 februarie 2008.