HGA560/2008
ID intern unic:  327803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 560
din  30.04.2008
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
 nr. 525 din 16 mai 2006
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 549
    Abrogată prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru, ministrul economiei
    şi comerţului                                                                    Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                         Mariana Durleşteanu

    Nr. 560. Chişinău, 30 aprilie 2008
.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 560 din 30 aprilie 2008
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 525 din 16 mai 2006

    Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La punctul 13, penultimul alineat, după cuvintele “cu 1 ianuarie 2008”, se completează cu cuvintele “funcţionarii publici ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei,”.
    2. La anexa nr. 1:
    compartimentul “Aparatul Curţii Constituţionale”, după poziţia “Şef serviciu, redactor-şef”, se completează cu o nouă poziţie, cu următorul cuprins:
“Referent al judecătorului  
1300-1950”.

    3. Compartimentul “Autorităţile administrative centrale (servicii, birouri, agenţii)” se completează cu două note, cu următorul cuprins:
    “Note: 1. Pentru funcţia de şef direcţie (membru al consiliului administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei) se stabileşte grila de salarii 1700-2450 de lei.
    2. Autorităţile administrative centrale (servicii, birouri, agenţii) care dispun de un număr de peste 50 de angajaţi pot institui funcţia de “Director direcţie generală”, cu grila de salarii de 1700-2450 de lei.”
    4. Compartimentul “Subdiviziunile teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică va avea următorul cuprins:
“Subdiviziunile teritoriale
ale Biroului Naţional de Statistică 
Funcţia
Grila de salarii
municipiul
 Chişiniu
 

alte municipii, raioane, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

 
Director direcţie generală 1600-2350 -
Şef direcţie 1400-2100 1300 - 1950
Şef direcţie în componenţa 1300 - 1950 -
direcţiei generale    
Şef secţie; şef secţie în componenţa direcţiei (direcţiei generale) 1200-1800 1100-1650
Consultant 950 - 1450 950 - 1450
Specialist principal 900 - 1400 900 - 1400
Specialist coordonator 850-1300 850-1300
Specialist 750-1100 750-1100

    5. La compartimentul “Casa Naţională de Asigurări Sociale”, poziţiile “Şef direcţie” şi “Şef direcţie în componenţa direcţiei generale, şef secţie autonomă” vor avea următorul cuprins:
   

„Şef direcţie

1500-2250
1300 - 1950
Şef direcţie în componenţa direcţiei generale, şef secţie autonomă
1400-2100
1200-1800"