HGC559/2008
ID intern unic:  327804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 559
din  30.04.2008
privind aprobarea completărilor ce se operează în Lista-tip
 a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit
 de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care
salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31 decembrie 2004
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 548
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31 decembrie 2004 (se anexează).

   PRIM-MINISTRU                                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                          Igor Dodon
    Ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor              Vasile Ursu
    Ministrul finanţelor                                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 559. Chişinău, 30 aprilie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 559
din 30 aprilie 2008

Completările ce se operează
în Lista–tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele
şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru
 care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată
 prin Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004


    Lista–tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.45), după compartimentul     „1.62 Transporturi aeriene Воздушный транспорт”, se completează cu compartimentul „1.63 Transportul naval Водный траспорт», cu următorul cuprins:

1.63
Transportul naval
Водный траспорт
1
2
3
 

A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare

А. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
 
I.63.A.051.

Curăţarea manuală a recipientelor şi rezervoarelor pentru combustibil şi alte substanţe chimice cu grad înalt de periculozitate, a materialelor combustibile şi lubrifiante

Ручная чистка емкостей и резервуаров для горючего и других химических веществ с высокой степенью опасности, нефтепродуктов и горючесмазочных материалов

I.63.A.052.

Evacuarea şi turnarea materialelor combustibile şi lubrifiante

Выгрузка и погрузка нефтепродуктов и горючесмазочных материалов

I.63.A.053.

Încărcarea mijloacelor plutitoare cu materiale combustibile şi lubrifianţi

Погрузка плавучих средств с нефтепродуктами и горючесмазочными материалами

I.63.A.054.

Reparaţia agregatelor, utilajului, motoarelor mijloacelor plutitoare cu utilizarea mijloacelor chimice

Ремонт агрегатов, оборудования, двигателей, плавучих средств с использованием химических веществ

 
I.63.A.055.

Curăţarea şi spălarea materialelor rulante, produselor, pieselor şi ansamblurilor de murdărie, corozie, zgură, vopsele etc. în mod manual, mecanizat sau chimic, precum şi cu utilizarea gazului lampant, benzinei, acetonei, sodei caustice şi altor solvenţi

Чистка и мойка вращающихся механизмов, продуктов, запасных частей, деталей, загрязнений от ржавчины, краски, сварки и др. ручным, механическим или химическим способом, а также с использованием керосина, бензина, ацетона, каустической соды и других растворителей

I.63.A.056.

Lucrări de reparaţie a corpului mijlocului plutitor a mecanismelor, instalaţiilor şi altor piese şi utilaje, cu utilizarea discurilor abrazive, şi aparatelor de sudat cu gaze

Работы по ремонту корпуса плавучих средств, их механизмов, установок и других деталей с использованием абразивных средств и газосварочных аппаратов

I.63.A.057.

Efectuarea lucrărilor de reparaţie în cala mijlocului plutitor, cu utilizarea oricărui tip al aparatului de sudat

Выполнение ремонтных работ в закрытых помещениях плавучих средств с использованием любого типа газосварочных аппаратов

I.63.A.058.

Efectuarea lucrărilor de reparaţie, prelucrarea corpului mijlocului plutitor, mecanismelor şi instalaţiilor cu substanţe chimice

Выполнение ремонтных работ, обработка корпуса плавучих средств, их механизмов и оборудования с использованием химических веществ

I.63.A.059.

Efectuarea lucrărilor de dirijare şi manevrare a navelor în momentul acostării/plecării de la cheu

Выполнение работ по управлению и маневрированию судов в момент швартовки/отшвартовки судна к/от причалу/а

 

В. Lucrări cu condiţii de muncă deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare

В. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда

 
I.63.B.007.

Efectuarea lucrărilor de dirijare şi manevrare a navelor la momentul acostării la cheu

Работы по управлению и маневрированию судов в момент выполнения швартовых операций судна у причала

I.63.B.008.

Efectuarea lucrărilor de reparaţie pe apă cu  folosirea energiei electrice de înaltă tensiune

Выполнение ремонтных работ на воде с использованием высоковольтной электрической энергии

I.63.B.009.

Efectuarea lucrărilor de legare a mijloacelor plutitoare

Выполнение работ по счаливанию плавучих средств».