LPC78/2008
ID intern unic:  327820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 78
din  10.04.2008
pentru modificarea articolului 6 din Legea nr.61-XVI din
16 martie 2007 privind activitatea de audit
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 296
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 6 din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), litera l) se exclude;
    la alineatul (2), cuvintele “şi l)” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.78-XVI. Chişinău, 10 aprilie 2008.