LPC82/2008
ID intern unic:  327823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 82
din  11.04.2008
pentru modificarea
Legii nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 298
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1-2, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea “cotă de imigrare” va avea următorul cuprins:
    “cotă de imigrare în scop de muncă - numărul limită al cetăţenilor străini şi al apatrizilor cărora li se permite imigrarea în Republica Moldova în scop de muncă, calculat anual în funcţie de necesităţile economiei naţionale;”.
    2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 14. Cota de imigrare în scop de muncă
    Cota de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova se stabileşte anual de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului de comun acord cu  Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de necesităţile economiei naţionale.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.82-XVI. Chişinău, 11 aprilie 2008.