*LPC61/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  327829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  16.03.2007
privind activitatea de audit
Publicat : 10.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126     art Nr : 530     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I 
Dispoziţii  generale
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.
    Articolul 2. Noţiunile de bază
    În înţelesul prezentei legi, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
  activitate de audit - activitate de întreprinzător care constă în prestarea de servicii profesionale, efectuate pe bază de contract, pentru exprimarea opiniei asupra veridicităţii rapoartelor financiare în conformitate cu prezenta lege şi cu legislaţia în domeniu;
  audit - examinare independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului  asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite  faţă de aceste rapoarte;
    auditor - persoană fizică care deţine certificat de calificare al auditorului;
   asociaţie a auditorilor - formaţiune benevolă, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin libera manifestare a voinţei auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali, asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale în vederea exercitării în comun a drepturilor civile, economice şi sociale, care nu are drept scop obţinerea de profit;
    certificat de calificare al auditorului - document, eliberat în modul stabilit de prezenta lege, ce confirmă calificarea profesională de auditor;
    entitate de interes public - entitate care are importanţă semnificativă pentru public, datorită domeniului (tipului) de activitate, mărimii sale sau numărului de angajaţi, de clienţi, şi reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială, acţiunile căreia se cotează la Bursa de Valori a  Moldovei,  precum şi alte entităţi care deţin poziţie dominantă pe piaţă, depăşind limitele a două din următoarele trei criterii pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedentă:
- totalul veniturilor - 120 de milioane de lei;
- totalul  bilanţului contabil - 60 de milioane de lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - 500 de persoane;
    entitate auditată - entitate, inclusiv subdiviziunile ei, ale cărei rapoarte financiare anuale, rapoarte financiare anuale consolidate şi/sau  alte informaţii aferente acestora sînt supuse auditului;
    raport de audit - document cu putere juridică, elaborat în conformitate cu  art.8;
    risc de audit - riscul exprimării de către auditor a unei opinii de audit necorespunzătoare în cazul în care rapoartele financiare conţin denaturări semnificative;
    solicitantul auditului - persoană fizică sau persoană juridică ce solicită efectuarea auditului;
   societate de audit, auditor întreprinzător individual - subiect al activităţii de întreprinzător, înregistrat în conformitate cu legislaţia civilă şi cu legislaţia specială în domeniu, care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de audit;
   stagiar - persoană fizică angajată pentru stagiere în modul prevăzut la art.19, care nu  este  auditor, dar care participă la efectuarea auditului sub conducerea unui auditor;
    standarde de audit  - standardele internaţionale de audit, aprobate de  Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare, şi standardele naţionale de audit, elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor.
    Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii de
                        audit
    Activitatea de audit se bazează pe următoarele principii:
    a) independenţă;
    b) onestitate şi obiectivitate;
    c) competenţă profesională şi conştiinciozitate;
    d) confidenţialitate şi comportament profesional;
    e) respectarea standardelor profesionale.
    Articolul 4. Tipurile  de audit
    (1) Auditul poate fi obligatoriu sau solicitat.
    (2) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate,  se efectuează la entităţile de interes public.
    (3) Auditul solicitat se efectuează la cererea acţionarilor (asociaţilor), a conducerii entităţii auditate, a investitorilor, a creditorilor, a organelor de stat, a instanţei de judecată.
Capitolul  II
Organizarea activităţii de audit
    Articolul 5. Societatea de audit, auditorul întreprinzător
                       individual
    (1) Societatea  de audit poate fi constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau de societate pe acţiuni de tip închis. Cea mai mare parte a valorii aporturilor la capitalul social al societăţii de audit aparţine auditorilor şi/sau societăţilor de audit rezidente sau nerezidente.
      (2) Organul executiv al societăţii de audit, auditorul întreprinzător individual sînt conduşi  de auditor.
     (3) Auditorul poate desfăşura activitate de audit în calitate de angajat al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual cu statut de persoană juridică sau de auditor întreprinzător individual fără statut de persoană  juridică.
    (4) Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual sînt obligaţi să respecte principiile de organizare şi desfăşurare a activităţii de audit în conformitate cu standardele de audit, cu  actele legislative şi cu alte acte normative care reglementează aceste principii.
    Articolul 6. Serviciile prestate de societatea de audit,
                       de auditorul întreprinzător individual
    (1) Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, pe lîngă activitatea de audit, pot presta servicii:
    a) de organizare, de restabilire şi de ţinere a evidenţei contabile;
    b) de acordare a asistenţei  la automatizarea evidenţei contabile;
    c) de expertiză contabilă;
    d) de planificare fiscală şi de calcul al obligaţiilor de plată  la buget,  de  întocmire a declaraţiilor fiscale;
    e) de analiză a activităţii economico-financiare;
    f) de consultanţă şi deservire informaţională în probleme ce ţin de domeniul legislaţiei financiare şi fiscale;
    g) de elaborare şi propagare a materialelor metodice, a recomandărilor privind evidenţa contabilă, impozitarea, auditul;
    h) de asistenţă juridică în probleme de activitate economico-financiară;
    i) de asistenţă în domeniul managementului;
    j) de asistenţă în administrare, reorganizare şi lichidare;
    k) de consultanţă în administrarea investiţiilor, în analiza proiectelor investiţionale;
    l) de evaluare a patrimoniului.
    (2) Pe lîngă activitatea de audit, unul şi acelaşi auditor nu poate presta, în cadrul aceleiaşi entităţi auditate, pentru aceeaşi perioadă de gestiune, serviciile menţionate la alin.(1) lit.a), c), d), i), j) şi l).
    Articolul 7. Efectuarea auditului
    (1) Organul superior de conducere al entităţii auditate are atribuţia de a confirma societatea de audit, auditorul întreprinzător individual care vor efectua auditul şi de a stabili cuantumul retribuirii serviciilor acestora. 
    (2) Relaţiile dintre societatea de audit, auditorul întreprinzător individual şi entitatea auditată sau solicitantul auditului se reglementează de contractul de audit, încheiat conform legislaţiei civile. 
    (3) Contractul de audit se încheie în scris şi, pe lîngă cerinţele prevăzute de legislaţia civilă, va conţine obiectivul şi sfera de aplicare a auditului.
    Articolul 8. Raportul de audit
    (1) Raportul de audit va conţine opinia auditorului, clar exprimată, în scris, privind veridicitatea rapoartelor financiare în ansamblu ale entităţii auditate. Opinia auditorului poate fi fără menţiuni, cu menţiuni, adversă, iar în cazul în care auditorul nu-şi poate exprima opinia de audit, raportul poate conţine  refuzul de exprimare a opiniei.
    (2) Raportul de audit va corespunde cerinţelor standardelor de audit aplicate de auditor şi va conţine elementele fundamentale în următoarea succesiune:
    a) titlul;
    b) destinatarul;
    c) partea introductivă, inclusiv:
    - enumerarea rapoartelor financiare auditate;
    - divizarea responsabilităţii între conducerea entităţii auditate şi auditor;
    d) identificarea sferei de aplicare a auditului, inclusiv:
    - referinţa la standardele sau la practica de audit aplicate;
    - descrierea lucrărilor efectuate de auditor;
    e) paragraful care conţine opinia auditorului asupra rapoartelor financiare;
    f) data întocmirii raportului;
    g) sediul societăţii de audit sau adresa auditorului întreprinzător individual şi datele din licenţă;
    h) numele, prenumele, datele din certificatul de calificare al auditorului, semnătura auditorului responsabil, care prestează serviciile respective în numele societăţii de audit sau cele ale auditorului întreprinzător individual, ştampila societăţii de audit sau a auditorului întreprinzător individual.
    (3) În caz de încălcare a restricţiilor prevăzute la art.11 alin.(4), Consiliul de supraveghere a activităţii de audit declară nul raportul de audit, fapt care atrage efectuarea repetată a auditului de către un alt auditor.
    Articolul 9. Asigurarea riscului de audit
    (1) Pentru asigurarea riscului de audit, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual sînt obligaţi să încheie cu compania de asigurări contract de asigurare de răspundere civilă profesională, obiectul de asigurare fiind contractul de audit, şi/sau să constituie provizioane a căror mărime minimă nu va fi mai mică de 15% din venitul vînzărilor al anului de gestiune.
    (2) Provizioanele constituite se plasează în active cu lichiditate înaltă care să asigure accesibilitatea lor  în orice moment. 
    Articolul 10. Controlul calităţii lucrărilor de audit
   (1) Societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali sînt obligaţi să elaboreze şi să respecte politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit în conformitate cu cerinţele standardelor de audit şi ale Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor.
   (2) Politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit se aprobă  printr-un document (ordin, dispoziţie etc.) emis de conducerea societăţii de audit, de auditorul întreprinzător individual.
     (3) Procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit se efectuează în cadrul fiecărei societăţi de audit  şi de fiecare auditor întreprinzător individual.
    (4) Procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit aplicate de societăţile de audit, de auditorii întreprinzători individuali se documentează după criteriile stabilite în Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor, în standardele de audit  şi cuprind:
    a) cerinţele profesionale;
    b) aptitudinile şi competenţa;
    c) desemnarea în funcţie a personalului (repartizarea lucrărilor către personalul care are pregătirea profesională corespunzătoare);
    d) delegarea lucrărilor (gestiunea, supravegherea şi controlul calităţii  lucrărilor de audit la toate nivelurile);
    e) asigurarea unor consultanţe competente;
    f) acceptarea şi menţinerea clienţilor;
    g) monitorizarea politicilor şi procedurilor de control al calităţii.
    (5) Societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali prezintă anual Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar:
    a) rapoarte financiare şi informaţie privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, stabilite de standardele de audit;
    b) raport privind transparenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual pentru plasare pe pagina web, în cazul efectuării auditului la entitatea de interes public, care include cel puţin următoarele elemente:
- informaţie despre apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie profesională a societăţilor de audit şi a auditorilor;
- informaţie despre politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit, eficienţa lor  declarată de organul executiv;
- data efectuării ultimei verificări a calităţii lucrărilor de audit;
- declaraţie privind respectarea de către societatea de audit, de auditorul întreprinzător individual a principiului independenţei;
- informaţie privind instruirea profesională continuă a auditorilor;
- numele, prenumele, datele din certificatul de calificare al auditorului, semnătura directorului societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual, ştampila, seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.
Capitolul  III
Garanţiile profesiei de auditor
    Articolul 11. Independenţa auditorului
    (1) În exercitarea profesiei, auditorul este independent şi se conduce de prezenta lege şi de alte acte normative aprobate în vederea executării ei.
   (2) Auditorul este liber de a alege metoda de efectuare a auditului şi  de a coordona cu  membrii echipei de audit, cu conducerea societăţii de audit sau cu auditorul întreprinzător individual procedurile pe care le va utiliza.
   (3) Conducerea societăţii de audit, proprietarii sau acţionarii societăţii de audit ori ai societăţii afiliate nu intervin în efectuarea auditului sub nici o formă care ar limita independenţa şi obiectivitatea auditorului.
    (4) Principiul independenţei auditorului este încălcat în  cazul: 
  a) implicării lui directe sau indirecte în entitatea auditată în calitate de fondator, proprietar, persoană cu funcţie de răspundere şi/sau participării lui în afacerile economico-financiare ale acesteia;
    b) exercitării funcţiilor manageriale sau a altor funcţii în cadrul entităţii auditate pe parcursul perioadei auditate sau în ultimii 3 ani de pînă la efectuarea  auditului;
    c) existenţei relaţiilor de rudenie de pînă la gradul III inclusiv sau de afinitate cu proprietarii şi membrii organului de conducere al entităţii auditate;
    d) acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea entităţii auditate;
    e) remunerării, condiţionate de faptele descoperite sau de rezultatele serviciilor prestate;
    f) remunerării din partea entităţii auditate sau a unui grup de entităţi auditate asociate, care reprezintă o parte considerabilă (peste 50%) din venitul total anual al societăţii de audit sau al auditorului întreprinzător individual;
    g) efectuării auditului de către unul şi acelaşi auditor mai mult de 3 ani consecutivi la  aceeaşi entitate. Auditorul care a efectuat auditul la o entitate în decursul a 3 ani consecutivi poate efectua la aceeaşi entitate auditul doar la expirarea a 3 ani de la ultimul audit.
    (5) Costurile serviciilor de audit vor fi independente de evenimentele bazate pe condiţionări sau de eventualităţi neprevăzute ori bazate pe faptul că auditorul, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual prestează şi alte servicii entităţii auditate. 
    Articolul 12. Garanţiile independenţei auditorului
    (1) Imixtiunea în exercitarea profesiei de auditor se interzice.
    (2) Auditorul  poate fi audiat referitor la esenţa relaţiilor sale cu entitatea căreia i-a prestat servicii de audit în cadrul proceselor penale, civile şi contravenţionale.
    (3) Nici o autoritate publică nu este în drept să influenţeze asupra prestării serviciilor de audit, asupra raportului şi documentelor de lucru ale auditorului.
    Articolul 13. Confidenţialitatea în activitatea de audit
    (1) Auditorul respectă confidenţialitatea informaţiei referitoare la businessul entităţii auditate, obţinute în timpul exercitării serviciilor profesionale. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea rămîne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre auditor şi entitatea auditată.
    (2) Auditorul, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual asigură respectarea confidenţialităţii din partea personalului care desfăşoară activitate sub controlul său, precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi asistenţă.
Capitolul  IV
Drepturile şi obligaţiile auditorului,ale entităţii auditate şi ale
 asociaţiilor
auditorilor şi societăţilor de audit
    Articolul 14. Drepturile auditorului
    Auditorul are dreptul:
    a) să aleagă metoda de efectuare a auditului, în limitele prevăzute de standardele profesionale;
    b) să planifice de sine stătător efectuarea auditului;
    c) să solicite de la conducerea entităţii auditate explicaţii verbale şi scrise;
    d) să beneficieze de serviciile experţilor, specialiştilor şi altor persoane, ale căror cunoştinţe sînt necesare în efectuarea  auditului;
    e) să refuze efectuarea auditului, cu rezilierea contractului de audit, dacă entitatea auditată:
    - nu a prezentat documentele necesare ori a prezentat documente care conţin date incomplete sau eronate;
    - nu a eliminat impedimentele apărute în procesul auditului;
    - intervine în acţiunile auditorului;
    f) să primească toate înştiinţările şi comunicările aferente oricărei convocări a şedinţei consiliului, a adunării generale a entităţii auditate.
    Articolul  15. Obligaţiile auditorului
    Auditorul este obligat:
    a) să efectueze auditul în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    b) să respecte condiţiile contractului de audit;
    c) să notifice proprietarul, solicitantul de audit  şi/sau persoana responsabilă de conducerea entităţii auditate despre denaturările semnificative depistate şi despre acţiunile recomandate în urma efectuării auditului asupra rapoartelor financiare;
    d) să renunţe la efectuarea auditului dacă se încalcă principiul independenţei activităţii auditorului;
   e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei aferente entităţii auditate şi să nu o divulge persoanelor terţe, cu excepţia divulgării în cadrul proceselor penale, civile şi contravenţionale;
    f)  în fiecare an, începînd cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare (nu mai puţin de 40 de ore academice) în organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă;
    g) să respecte cerinţele faţă de controlul calităţii lucrărilor de audit;
    h) să prezinte adunării generale a entităţii auditate raportul său,  precum şi informaţie referitoare la denaturările depistate.
    Articolul 16. Drepturile entităţii auditate
    Entitatea auditată are dreptul:
   a) să primească de la  societatea de audit, de la auditorul întreprinzător individual informaţie exhaustivă despre cerinţele actelor normative în vigoare referitor la efectuarea auditului şi ale altor acte pe care se bazează auditorul la exprimarea opiniei asupra rapoartelor  financiare;
    b) să primească de la societatea de audit, de la auditorul întreprinzător individual recomandări privind înlăturarea cazurilor de încălcare a cerinţelor actelor  normative;
    c) să rezilieze în mod unilateral contractul de audit încheiat cu societatea de audit, cu auditorul întreprinzător individual în cazul în care auditorul în procesul de efectuare a auditului încalcă obligaţiile prevăzute la art.15. În cazul rezilierii contractului, entitatea auditată va informa Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre acest fapt şi despre motivele rezilierii;
    d) să sesizeze Consiliul de supraveghere a activităţii de audit şi alte organe abilitate în cazul depistării încălcărilor legislaţiei în vigoare, comise de auditori.
    Articolul 17. Obligaţiile entităţii auditate
    Entitatea auditată este obligată:
   a) să creeze reprezentanţilor societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual condiţii pentru efectuarea auditului, să prezinte documentaţia solicitată, explicaţii verbale şi scrise;
    b) să nu intervină în acţiunile societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual în scopul limitării aspectelor supuse auditului;
   c) să adreseze, în numele său la cerinţa  societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual, solicitări în formă scrisă în adresa persoanelor terţe pentru primirea informaţiei necesare;
    d) să respecte condiţiile contractului de audit.
    Articolul 18. Asociaţia auditorilor şi societăţilor de
                         audit, drepturile şi obligaţiile acesteia
    (1) Auditorii şi societăţile de audit sînt în drept să se asocieze, pe principii benevole, conform prevederilor Codului civil, în asociaţie profesională în temeiul calităţii de membru individual sau colectiv.
    (2) Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit se constituie la adunarea lor generală. Atribuţiile adunării generale a auditorilor şi societăţilor de audit şi atribuţiile organului ei de conducere se stabilesc în statutul asociaţiei şi se aprobă de adunarea generală.
    (3) Lucrările adunării generale a auditorilor şi societăţilor de audit şi activitatea organului ei de conducere se bazează pe principii de autoreglementare.
    (4) Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit  este în drept:
     a) să reprezinte interesele profesionale ale membrilor săi;
     b) să colaboreze cu alte asociaţii şi cu organizaţii neguvernamentale de profil din ţară şi din străinătate;
    c) să elaboreze şi să implementeze reguli profesionale proprii în conformitate cu  standardele de audit, cu Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor, precum şi proiecte de programe de instruire profesională continuă a auditorilor.
    (5) Asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit este obligată:
    a) să coordoneze activitatea membrilor săi;
    b) să asigure supravegherea internă asupra activităţii de audit a membrilor săi;
    c) să monitorizeze instruirea profesională continuă a membrilor săi;
    d) să medieze, cu acordul tuturor părţilor, litigiile dintre membrii săi şi entităţile auditate;
   e) să prezinte semestrial Ministerului Finanţelor informaţie privind apartenenţa la asociaţie a auditorilor, a auditorilor întreprinzători individuali, a societăţilor de audit pentru ţinerea Registrului de stat al auditorilor şi a Registrului de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali şi actualizarea informaţiei din ele.
Capitolul  V
Examinarea competenţei profesionale
    Articolul  19. Stagierea în activitatea de audit
    Este stagiar în activitatea de audit persoana fizică ce întruneşte următoarele condiţii:
    a) are studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic;
    b) corespunde, pe parcursul stagierii, cerinţelor Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor;
    c) este angajat al societăţii de audit sau al auditorului întreprinzător individual pe tot parcursul perioadei de stagiere, în conformitate cu cerinţele Codului muncii.
    Articolul 20. Cerinţe generale privind  examenul de
                         calificare
    (1) Certificatul de calificare al auditorului se eliberează persoanelor care corespund cerinţelor specificate la prezentul articol şi au susţinut examenul de calificare. 
    (2) Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul general, pretendentul susţine examen de calificare. Examenul constă din probe scrise la următoarele discipline:
    a) auditul:
    - activitatea de audit;
    - cerinţele  legislative şi standardele de audit;
    - conduita profesională şi independenţa;
    b) contabilitatea financiară:
    - principiile şi teoria generală a contabilităţii;
    - cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale şi a rapoartelor anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
    c) contabilitatea de gestiune:
    - gestionarea riscurilor şi controlul intern;
    - principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;
    d) managementul financiar:
    - analiza financiară;
    - economia afacerilor, economia generală şi financiară;
    - matematica şi statistica;
    e) dreptul:
    - legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale;
    - legislaţia fiscală, civilă şi comercială;
    - legislaţia privind societăţile comerciale;
    - legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
    f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de utilizator).
    (3) Examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii străini şi de apatrizii care întrunesc următoarele cerinţe:
    a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, confirmate prin diplomă de licenţă, eliberată de o  instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, cu condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova;
    b) să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, care poate fi acumulată pe parcursul perioadei de susţinere a examenelor, din care  cel puţin două treimi  ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor;
    c) să nu aibă antecedente penale nestinse.
    (4) Pentru susţinerea examenului de calificare la fiecare disciplină se percepe o  plată în mărimea stabilită de Guvern. Suma plăţilor pentru susţinerea examenului se varsă la contul special al Trezoreriei  teritoriale Chişinău - bugetul de stat.
   (5) Pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului companiilor de asigurare şi al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, pretendenţii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la organele abilitate respective numai după susţinerea examenului şi primirea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general. 
    Articolul 21. Organizarea examenului de calificare
    (1) Examenul de calificare se organizează de Ministerul Finanţelor, iar examinarea se efectuează de Comisia de certificare. În calitate de observatori pot participa reprezentanţi ai asociaţiilor auditorilor, contabililor şi societăţilor de audit.
    (2) Pretendenţii care nu au susţinut examenul la unele discipline pot fi admişi să repete examenul prima dată - peste 6 luni şi a doua oară - peste un an după încercarea anterioară, cu respectarea termenului limită de pînă la 3 ani, care începe să curgă din ziua în care candidatul a susţinut examenul la una din discipline.
    (3) Decizia asupra rezultatului examenului de calificare poate fi contestată în Consiliul de supraveghere a activităţii de audit  în termen de 30 de zile de la data primirii rezultatului.
    (4) Cerinţele generale privind examenul de calificare, gestionarea procesului de examinare şi înregistrare a pretendenţilor, componenţa nominală a Comisiei de certificare şi modalitatea de selectare a membrilor ei care evaluează rezultatele examenelor, modul de organizare şi supraveghere, termenele de susţinere a examenului de calificare, modul de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de calificare al auditorului, cerinţele privind instruirea profesională continuă sînt stabilite în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de Guvern.
Capitolul  VI
Eliberarea şi retragerea certificatului de calificare al auditorului.
Suspendarea,
încetarea şi reluarea activităţii auditorului
    Articolul 22.  Eliberarea  certificatului de calificare al
                          auditorului
    (1) Pretendentul care a susţinut examenul de calificare primeşte certificat de calificare al auditorului. Termenul  de valabilitate al certificatului este nelimitat.
    (2) Certificatul de calificare al auditorului va cuprinde:
    a)  stema de stat;
    b) serie şi număr;
    c) numele şi prenumele titularului;
    d) denumirea organului  emitent;
    e) numărul şi data deciziei Comisiei de certificare;
    f) domeniul de calificare;
    g) semnătura preşedintelui şi  a secretarului Comisiei de certificare;
    h) numărul şi data înregistrării lui;
    i) fotografia titularului;
    j) ştampila Ministerului Finanţelor.
    (3) Formularul certificatului de calificare al auditorului este un document de strictă evidenţă.
    Articolul 23. Retragerea certificatului de calificare al
                         auditorului
    (1) Certificatul de calificare al auditorului se retrage de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit în cazul în care:
    a) certificatul a fost primit la prezentarea unor documente false ori a fost depistată neautenticitatea datelor din documentele prezentate;
    b) titularul certificatului a încălcat cerinţele de instruire profesională continuă, prevăzute la art.15 lit.f);
    c) în privinţa titularului certificatului a fost pronunţată o sentinţă definitivă şi irevocabilă de condamnare pentru infracţiune legată de activitatea profesională.
    (2) Decizia de retragere a certificatului de calificare al auditorului se aduce la cunoştinţa titularului de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit în termen de 5 zile de la data emiterii. Decizia este executorie după expirarea a  10 zile de la data comunicării.
    (3) Persoana căreia certificatul de calificare al auditorului i s-a retras:
a) în temeiul alin.(1) lit.a), este în drept să susţină examenul de calificare peste 5 ani de la data emiterii deciziei de retragere a certificatului;
b) în temeiul alin.(1) lit.b) şi c), este în drept să susţină examenul de calificare peste 6 luni după înlăturarea încălcărilor comise sau după executarea sentinţei.
    Articolul  24. Suspendarea activităţii  auditorului
    (1) Activitatea auditorului se suspendă automat în cazul în care acesta deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu exercitarea funcţiei de auditor.
    (2) În cazul prevăzut la alin.(1), auditorul va înştiinţa, în termen de 30 de zile, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre apariţia situaţiei de incompatibilitate.
    (3) Orice raport al auditorului întocmit în perioada pentru care i s-a suspendat activitatea este declarat nul de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.
    Articolul 25. Încetarea activităţii auditorului
    Activitatea auditorului încetează în caz:
    a) de radiere a sa, la cerere, din Registrul  de stat al auditorilor;
    b) de retragere a certificatului de calificare al auditorului în temeiurile prevăzute la art.23 alin.(1);
    c) de deces al auditorului.
    Articolul 26. Reluarea activităţii auditorului
    (1) Dacă dispar condiţiile care au condus la suspendarea activităţii auditorului conform art.24, auditorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art.15 lit.f).
    (2) În cazul încetării activităţii:
    a) conform art.25 lit.a), auditorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art. 20;
    b) conform art.25 lit.b), auditorul poate relua activitatea cu condiţia respectării prevederilor art. 23 alin.(3).
Capitolul  VII
Reglementarea de stat a activităţii de audit
    Articolul 27. Organele de stat abilitate cu dreptul
                         de reglementare a activităţii de audit
    (1) Reglementarea de stat a activităţii de audit cuprinde asigurarea normativă, certificarea şi licenţierea.
    (2) Reglementarea de stat a activităţii de audit se efectuează de către Ministerul Finanţelor, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit şi Camera de Licenţiere.
    (3) De competenţa Ministerului Finanţelor sînt:
    a) elaborarea, aprobarea şi publicarea standardelor naţionale de audit, a regulamentelor privind practica de audit, a Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor, a programului de examinare şi a altor acte normative ce reglementează activitatea de audit;
    b) organizarea examenului de calificare;
    c) ţinerea, în modul stabilit, a Registrului de stat al auditorilor şi a Registrului de stat al societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali, publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor;
    d) reprezentarea intereselor Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale specializate în domeniul auditului, în modul stabilit de legislaţie;
    e) colaborarea cu asociaţiile profesionale ale auditorilor  şi societăţilor de audit în procesul elaborării şi implementării proiectelor de acte normative privind activitatea de audit;
    f) eliberarea certificatelor de calificare ale auditorilor în baza deciziei Comisiei de certificare,  suspendarea şi retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor în baza deciziei Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.
    (4) De competenţa Consiliului de supraveghere a activităţii de audit ţine supravegherea modului în care auditorii, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali respectă:
    a)  prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul activităţii de audit;
    b)  standardele de audit şi  regulamentele privind practica de audit;
    c) prevederile Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor;
    d)  procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit.
   (5) Standardele naţionale de audit şi Codul privind conduita profesională a auditorilor şi a contabililor se elaborează şi se actualizează în conformitate cu directivele Uniunii Europene şi cu standardele internaţionale de audit. În cazul în care prevederile standardelor naţionale de audit şi ale altor acte normative nu stabilesc reglementări prevăzute în standardele internaţionale de audit, entitatea este încurajată să aplice prevederile standardelor internaţionale de audit, pînă la includerea unor astfel de prevederi în standardele naţionale de audit.
    Articolul 28. Licenţierea activităţii de audit
    (1) Societăţile de audit, inclusiv cele create cu participarea capitalului străin, auditorii întreprinzători individuali  au dreptul să practice în Republica Moldova activităţi de audit numai în cazul în care dispun de licenţă pentru desfăşurarea acestei activităţi, eliberată de organul abilitat.
    (2) Suplimentar la temeiurile stabilite în Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, pentru a i se elibera licenţă, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
    a) persoanele fizice responsabile de activitatea de audit în cadrul societăţii de audit, precum şi auditorul întreprinzător individual trebuie să fie auditori;
    b) societatea de audit trebuie să corespundă  prevederilor art.5. 
    (3) Suplimentar la temeiurile stabilite în Legea privind licenţierea unor genuri de activitate, licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit se retrage şi în cazurile în care societatea de audit, auditorul întreprinzător individual:
    a) efectuează o altă activitate de întreprinzător concomitent cu cea de audit, cu excepţia activităţilor permise de prezenta lege;
    b)  nu respectă cerinţele prevăzute la art.5;
    c) au comis încălcări în procesul efectuării auditului, fapt confirmat prin decizie a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit;
    d) nu respectă cerinţele prevăzute la art.11 alin.(4).
    Articolul 29. Registrul  de stat al auditorilor
    (1) Registrul de stat al auditorilor se ţine în limba de stat, pe suport de hîrtie şi în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    (2) Registrul de stat al auditorilor  cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) numele şi prenumele auditorului;
    c) seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului;
    d) date privind instruirea profesională;
    e) date privind încetarea activităţii auditorului;
    f) date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului;
    g) date privind retragerea  certificatului de calificare al auditorului;
    h) date din buletinul de identitate (seria, numărul, data şi oficiul  emitent);
    i) denumirea, sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual în care îşi desfăşoară activitatea auditorul;
    j) apartenenţa auditorului la o asociaţie a auditorilor, contabililor.
    (3) Extrasul din Registrul de stat al auditorilor se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova după caz, dar nu mai rar de 2 ori pe an, şi se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor.
   (4) Dacă datele stipulate la alin.(2) lit.b), d)-j) s-au modificat, auditorul trebuie sa informeze Ministerul Finanţelor şi să prezinte acestuia, în termen de 30 de zile de la data modificării, copii de pe documentele confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul  de stat al auditorilor.
   (5) Pentru ţinerea Registrului de stat al auditorilor şi actualizarea informaţiei din el, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prezintă  semestrial  Ministerului Finanţelor informaţia stipulată la alin.(2) lit.b), c) şi g).
    (6) În caz de retragere a certificatului de calificare al auditorului, de încetare a activităţii, auditorul este radiat din Registrul  de stat al auditorilor.
    Articolul 30. Registrul  de stat al societăţilor de audit,
                         al auditorilor întreprinzători individuali
    (1) Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali se ţine în limba de stat, în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite.
    (2) Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali cuprinde:
    a) numărul curent al înscrierii;
    b) denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual; 
    c) sediul şi numărul de telefon al societăţii de audit, al auditorului întreprinzător individual;
    d) date privind acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social;
    e) date privind înregistrarea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
    f) date privind încetarea activităţii societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual;
    g) numele şi prenumele auditorilor care  desfăşoară activitate în  cadrul societăţii de audit, la auditorul întreprinzător individual;
    h) seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    i) date privind reperfectarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    j) informaţia privind suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    k) informaţia privind retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    l) informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit.
    (3) Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali se  publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova după caz, dar nu mai rar de 2 ori pe an, şi se plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor.
    (4) În cazul încetării activităţii, societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali sînt radiaţi din Registrul  de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali.
    (5) Pentru ţinerea şi actualizarea informaţiei din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali, semestrial, Camera Înregistrării de Stat prezintă Ministerului Finanţelor informaţia stipulată la alin.(2) lit.b)-f), iar Camera de Licenţiere - informaţia indicată la alin.(2) lit.g)-k).
Capitolul  VIII
Supravegherea şi controlul activităţii de audit
    Articolul 31. Autoritatea de supraveghere şi control
                         al activităţii de audit şi atribuţiile ei
    (1) Supravegherea şi controlul activităţii de audit sînt exercitate de Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.
  (2) Consiliul de supraveghere a activităţii de audit, cu statut de persoană juridică, este o autoritate administrativă creată pe lîngă Ministerul Finanţelor pentru reglementarea şi supravegherea de stat a activităţii de audit, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei legi şi al regulamentului aprobat de Guvern. 
    (3) Consiliul de supraveghere a activităţii de audit are următoarele atribuţii:
    a) avizează proiectele standardelor naţionale de audit şi ale altor acte normative aferente activităţii de audit, elaborate de  Ministerul Finanţelor;
    b) elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a auditorilor;
    c) monitorizează  procesul de certificare a auditorilor;
    d) stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit;
    e) examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
    f) prezintă Camerei de Licenţiere propuneri privind retragerea sau suspendarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit;
    g) examinează problemele privind suspendarea sau retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor;
    h) supraveghează şi controlează activitatea auditorilor, auditorilor întreprinzători individuali şi a societăţilor de audit;
    i) monitorizează procesul de instruire profesională continuă a auditorilor, prevăzut la art.15 lit.f);
    j) selectează şi aprobă specialişti în componenţa Serviciului de control şi verificare;
    k) examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă deciziile respective.
    Articolul 32. Consiliul de supraveghere a activităţii de
                          audit
    (1) Consiliul de supraveghere a activităţii de audit (denumit în continuare Consiliu) este format din 7 membri: 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, cîte un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii; 2 reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic specializaţi în contabilitate sau audit, avînd titlu ştiinţific în economie, se desemnează de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, la solicitarea Ministerului Finanţelor.
    (2) Componenţa nominală a Consiliului se aprobă de Guvern pe un termen de 2 ani.
    (3) Consiliul  prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte anuale de activitate, ale cărei rezultate se plasează anual  pe pagina web a ministerului.
    (4) În cadrul Consiliului se constituie Serviciul de control şi verificare, care  este un  aparat permanent de lucru, format din 4 specialişti cu studii superioare în domeniul economico-financiar, cu statut de funcţionar public, inclusiv secretarul Consiliului, angajaţi pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii. Serviciul de control şi verificare efectuează controlul asupra modului în care auditorii, societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali respectă prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative ce reglementează activitatea de audit, procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit.
    (5) În perioada de exercitare a funcţiilor de control şi verificare, specialiştii Serviciului de control şi verificare nu au dreptul să desfăşoare activitate de audit în cadrul societăţii de audit sau ca auditor întreprinzător individual.
    (6) Consiliul elaborează şi prezintă anual spre aprobare ministrului finanţelor planul de activitate internă şi devizul de cheltuieli. Cheltuielile de remunerare a specialiştilor din Serviciul de control şi verificare şi a membrilor Consiliului în perioada examinării actelor normative aferente activităţii de audit şi participării lor la şedinţele acestuia, alte cheltuieli legate de activitatea Consiliului vor fi suportate din mijloacele prevăzute în bugetul de stat.
    Articolul 33. Conducerea Consiliului
    (1) Consiliul este condus de preşedinte, ales prin vot secret din rîndul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, care sînt  membri ai Consiliului.
    (2) Preşedintele Consiliului se alege pe un termen de 2 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în funcţia de preşedinte al Consiliului pentru cel mult două termene consecutive.
    (3) Preşedintele Consiliului conduce activitatea şi prezidează şedinţele acestuia. În absenţa preşedintelui Consiliului, funcţiile lui sînt exercitate de  vicepreşedinte.
    (4) Vicepreşedintele Consiliului se alege, la propunerea preşedintelui, din rîndul membrilor Consiliului prin vot deschis.
    (5) Candidatura secretarului Consiliului este propusă de preşedinte dintre membrii Serviciului de control şi verificare. Secretarul, pe lîngă exercitarea funcţiilor de control şi verificare, este responsabil  de organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţilor protocolare ale Consiliului.
    (6) Membrii Consiliului şi ai Serviciului de control şi verificare sînt responsabili de sectorul de lucru încredinţat de preşedintele Consiliului  şi sînt obligaţi să respecte cerinţele de confidenţialitate.
    Articolul 34. Organizarea activităţii Consiliului
    (1) Şedinţele Consiliului se convoacă de preşedintele lui după caz, însă nu mai rar de o dată în trimestru. Şedinţele se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte/vicepreşedinte şi de secretar.
    (2) Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total de membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. 
    (3) Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor.
    (4) Consiliul decide independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor şi de votare - secretă sau deschisă.
    (5) La şedinţele Consiliului, cu excepţia celor  confidenţiale, pot fi invitaţi specialişti din domeniul economico-financiar şi juridic care nu sînt membri ai lui.
Capitolul  IX
Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi. Soluţionarea litigiilor
    Articolul 35. Răspunderea auditorului, a societăţii de
                         audit, a auditorului întreprinzător individual
    (1) Auditorul este responsabil de formarea şi exprimarea opiniei în raportul de audit în conformitate cu art.8.
    (2) Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual răspund faţă de entitatea auditată, de solicitantul de audit conform legislaţiei civile, penale şi administrative.
    (3) Repararea pagubelor materiale cauzate entităţilor auditate, solicitantului de audit se efectuează din contul despăgubirilor de asigurare, al provizioanelor constituite în acest scop, din alte surse aflate la dispoziţia societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual.
    Articolul 36. Răspunderea entităţii auditate
    (1) Conducerea entităţii auditate este responsabilă de pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare.
    (2) Efectuarea auditului nu degrevează entitatea auditată de responsabilitatea pentru autenticitatea şi plenitudinea rapoartelor financiare şi a altor informaţii prezentate spre îndeplinirea condiţiilor prevăzute de contractul de audit. 
    (3) Conducătorul entităţii auditate care se eschivează de la efectuarea auditului obligatoriu răspunde conform prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative. 
    Articolul 37. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute între părţile care au încheiat contract de audit se soluţionează pe cale amiabilă sau judiciară.
Capitolul  X
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 38
    (1) Societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali care activează la data intrării  în vigoare a prezentei legi, în termen de un an, vor aduce actele lor de constituire în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Licenţele pentru desfăşurarea activităţii de audit eliberate de Camera de Licenţiere  pînă la data adoptării prezentei legi rămîn valabile pentru întreaga lor perioadă de valabilitate.
    (3) Certificatele de calificare ale auditorilor, eliberate de Ministerul Finanţelor, valabile la data publicării  prezentei legi, precum şi certificatele de calificare ale auditorilor eliberate după data publicării acesteia, vor fi înlocuite pînă la data intrării ei în vigoare, dar nu mai tîrziu de 6 luni, cu certificate de calificare fără termen.
    (4) Persoanelor care, împreună cu certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, eliberat de Ministerul Finanţelor, deţin certificat de calificare al auditorului pentru instituţiile financiare, eliberat de Banca Naţională a Moldovei, şi/sau certificat de calificare al auditorului pentru participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, eliberat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, li se vor elibera certificat de calificare corespunzător fără termen de către organele respective, în temeiurile prevăzute la alin.(3). 
    Articolul 39
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va elabora şi va aproba Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, va aproba componenţa nominală a Consiliului;
    d) va elabora şi va aproba Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor.
    Articolul 40
    (1) Prezenta lege intră în vigoare  la 1 ianuarie 2008, cu excepţia art.38 şi 39, care intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.729-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la activitatea de audit se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                                Marian LUPU

    Nr.61-XVI. Chişinău, 16 martie 2007.