*HGO1487/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  327833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1487
din  31.12.2004
cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă
cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit
de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc
sporuri de compensare
Publicat : 14.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 5-12     art Nr : 45
În conformitate cu art. 139 din Codul muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se apobă Lista - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare în ramurile specificate în anexă.
2. Sus-numita Listă - tip se aplică în mod obligatoriu la întocmirea listelor ramurale de lucrări şi locuri de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, ce se aprobă prin convenţiile colective încheiate în ramurile respective.
3. În baza listelor ramurale de lucrări şi în conformitate cu rezultatele atestării locurilor de muncă, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, de comun acord cu organul reprezentativ al salariaţilor, vor elabora şi vor include în contractele colective de muncă listele locurilor de muncă şi ale lucrărilor concrete pentru care salariaţilor li se vor stabili sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, cu specificarea mărimilor acestor sporuri. La elaborarea listelor în cauză indicarea codurilor lucrărilor şi locurilor de muncă specificate în Lista - tip este obligatorie. Listele se modifică anual în cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, iar sporurile la salariu se reduc sau se anulează, după caz.
4. Mărimile concrete ale sporurilor de compensare, în cuantumurile negociate anual în Convenţia colectivă (nivel naţional), se stabilesc în funcţie de gradul de nocivitate al lucrărilor îndeplinite, determinat în temeiul Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10 octombrie 2002.
5. Lista - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, poate fi modificată şi completată doar prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministerelor, departamentelor, unităţilor economice, cu includerea lucrărilor suplimentare apărute în urma implementării unor procese tehnologice noi, dacă pentru lucrările în cauză factorii nocivi ai mediului de producţie nu pot fi înlăturaţi nici prin mijloace tehnice moderne, nici prin alte metode.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

PRIM-MINISTRU                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                     Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                  Valerian Revenco
Ministrul sănătăţii                                   Andrei Gherman

Chişinău, 31 decembrie 2004.
Nr. 1487.
Anexa
la Hotărtrea Guvemului nr.1487
din 31 decembrie 2004
Lista - tip
a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele,
vatămătoare şi deosebit de vatimătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare
Типовой перечень
работ с тяжелыми и особо тяжелыми, вредивши и особо вредными
условиями труда, на которых работникам могут устанавливаться
компенсационные надбавки


CodКод Denumirea lucrarilor şi/sau locurilor de munca Наименование работ и/или рабочих мест
1 2 3
А.01. Agricultura, economia vоnatului \xa7i servicii auxiliare Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги
  Agricultura Сельское хозяйство
A. Lucrări сu condiţii de muncă grele şi vătămătoare A.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
А.01А.001 Congelarea şi pastrarea spermei animalelor agricole in azot lichid, pregatirea mediului sintetic pentru diluarea spermei Замораживание и хранение спермы сельскохозяйственных животных в жидком азоте, приготовление синтетических сред для разбавления семени
А.01.А.002 Curaţirea semintelor de culturi agricole la maşinile de curaţat seminţe cu aplicarea pudrei metalice Очистка семян сельскохозяйственных культур на семяочистительных машинах с применением металлического порошка
А.01.А.ООЗ Dereticarca secţiilor la staţiile sericicole si la staţiile de creştere a viermilor de matase de prasilă Уборка цехов на гренажных заводах и племенных шелководческих станциях
А.01.А.004 Deservirea animalelor bolnave de febră aftoasă în teritoriul focarului epizootic de febră aftoasa în perioada de carantină Обслуживание больных ящуром животных на территории эпизоотического очага ящура в период карантина

A.01.A.005 Dezinfectarea (inclusiv prin arderea podelelor şi a cuştilor), dezinsecţia şi deratizarea încăperilor, mijloacelor de transport şi altor obiecte supuse supravegherii veterinare, precum şi prelucrarea cu mijloace de dezinfectare a depozitelor şi producţiei fitotehnice Дезинфекция (в том числе обжиг полов и клеток), дезинсекция и дератизация помещений, транспортных средств и других объектов ветеринарного надзора, а также обработка дезсредствами складских помещений, продукции растениеводства
A.01.A.006 Evacuarea prin pompare, captarea şi introducerea în sol a amoniacului lichid (anhidru) şi a apei amoniacale Выкачивание, забор и внесение в почву жидкого (безводного) аммиака и аммиачной воды
A.01.A.007 Examinarea materiei prime şi a producţiei finite la prezenţa însăminţării bacteriale şi a toxicităţii Исследование сырья и готовой продукции на бактериальную обсемененность и токсичность
A.01.A.008 Fabricarea, creşterea şi aplicarea mijloacelor biologice de protecţie a plantelor şi animalelor Производство, выращивание и применение биологических средств защиты растений и животных
A.01.A.009 Umplerea recipientelor cu azot lichid Заправка сосудов жидким азотом
A.01.A.010 Întreţinerea tehnică şi reparaţia maşinilor, mecanismelor şi utilajului utilizate la pregătirea şi aplicarea pesticidelor, amoniacului lichid (anhidru), apei amoniacale, azotului lichid Техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов и оборудования, применяемых при приготовлении и применении пестицидов, жидкого (безводного) аммиака, аммиачной воды, жидкого азота
A.01.A.011 Lucrări de pregătire a compostului şi a stratului superior de pamînt la creşterea şampinionilor Работы по подготовке компостов и покровной почвы для выращивания шампиньонов
A.01.A.012 Lucrări în sere: sterilizarea solului, introducerea îngrăşămintelor organice şi minerale, îngrijirea plantelor, reparaţia utilajului Работы в теплицах: стерилизация грунта, внесение органических и минеральных удобрений, уход за растениями, ремонт оборудования

A.01.A.013 Lucrări legate de deservirea animalelor bolnave de boli infecţioase, colectarea materialului patologic, jupuirea pieilor de pe animalele pierite Работы, связанные с обслуживанием животных, больных заразными болезнями, взятием патологического материала, снятием шкур с павших животных
A.01.A.014 Lucrări legate de încărcarea, descărcarea, transportarea gunoiului de grajd de animale şi pasări (fracţia lichida) Работы, связанные с погрузкой, разгрузкой и транспортировкoй навоза животных и птицы (жидкой фракции)
A.01.A.015 Lucrări legate de încărcarea şi descărcarea îngrăşămintelor minerale, chimice şi organice neambalate Работы, связанные с погрузкой и разгрузкой незатаренных минеральных, химических и органических удобрений
A.01.A.016 Lucrări legate de încărcarea, descărcarea şi semănatul seminţelor tratate cu produse de uz fitosanitar Работы, связанные с погрузкой, разгрузкой и севом семян, протравленных средствами фитосанитарного назначения
A.01.A.017 Lucrări legate de transportarea, depozitarea, pregătirea, încărcarea şi descărcarea, paza şi utilizarea produselor de uz fitosanitar la tratarea seminţelor, plantelor, terenurilor agricole, încăperilor, rezervoarelor, mijloacelor de transport Работы, связанные с транспортировкой, складированием, приготовлением, погрузкой, разгрузкой, охраной и применением средств фитосанитарного назначения при обработке семян, растений, сельскохозяйственных угодий, помещений, емкостей, транспортных средств
A.01.A.018 Producerea grenei la staţiile sericicole şi la staţiile de creştere a viermilor de mătase de prăsilă Производство грены на гренажных заводах и племенных шелководческих станциях
A.01A.019 Profilaxia anti virală aerozolică cu vaccine cu viruşi vii şi tratarea aerozolică cu antibiotice a animalelor şi păsărilor Аэрозольная профилактика живыми вирус-вакцинами и аэрозольная обработка антибиотиками животных и птиц
A.01A.020 Sulfitarea hameiului Сульфитация хмеля

A.01.A.021 Sacrificator animale la platforme şi în secţiile de sacrificare Боец скота на забойных площадках и в убойных цехах
A.01.A.022 Utilizarea leşurilor de animale şi păsări, rămăşiţelor de la sacrificare şi de la incubaţie Утилизация трупов животных и птицы, отходов убоя и инкубации
B. Lucrări cu condiţii de munci deosebit de grele şi deosebii de vătămătoareB.Работы с особо тяжеломи и особо вредными условиями труда
A.01.B.001 Deservirea vitelor infectate cu bruceloză şi tuberculoză Обслуживание бруцеллезного и туберкулезного скота
A.01.B.002 Determinarea radionuclizilor, metalelor grele Определение радионуклидов, тяжелых металлов
A.01.B.003 Fabricarea preparatelor biologice Производство биологических препаратов
A.01.B.004 Lucrări cu substanţe clasa I de periculozitate şi produse de uz fitosanitar la executarea lucrărilor pe teren protejat Работы с веществами I класса опасности, средствами фитосанитарного назначения при выполнении работ в защищенном грунте
A.01.B.005 Utilizarea leşurilor de animale şi pasări la producerea fainii de oase şi căpătarea grăsimii Утилизация трупов животных и птицы для производства мясокостной муки и получения жира
  Cultura tutunului Выращивание табака
A . lucrări  cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare Л. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
A.01.A023 Ambalarea tutunului Упаковка табака
A.01.A024 Culesul şi încărcarea frunzelor de tutun Сбор и погрузка листьев табака
A.01.A.025 Înşiratul frunzelor de tutun Нанизывание листьев табака
A.01.A.026 Prăşitul manual al plantelor Ручная прополка растений
A.01.A.027 Sortarea frunzelor de tutun Сортировка листьев табака
A.01.A.028 Uscarea artificială a frunzelor de tutun Искусственная сушка листьев табака
A.01.A.029 Uscarea frunzelor de tutun în căsuţe Сушка листьев табака в домике

  Serviciul veterinar  
  A. Lucrri cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А. Работы с тяжелыми и вредными условиям и труда
A.01.A.030 Cercetarea materiei prime, producţiei agricole de origine animalieră privind infectarea bacterială, virotică şi agenţi parazitari Исследование сырья и готовой продукции животного происхождения на бактериальную, вирусную обсемененность и наличие паразитов
A.01.A.031 Conservarea şi păstrarea spermei animalelor agricole în azot lichid Замораживание и хранение спермы сельскохозяйственных животных в жидком азоте
A.01.A.032 Dezinfectarea (inclusiv cu calcinarea podelelor şi cuştelor), dezinsectarea şi deratizarea mijloacelor de transport, depozitelor şi altor obiecte de supraveghere veterinară Дезинфекция (в том числе обжиг полов и клеток), дезинсекция и дератизация транспортных средств, складов и других объектов ветеринарного надзора
A.01.A.033 Fabricarea şi utilizarea mijloacelor biologice pentru protecţia animalelor şi păsărilor Производство и применение биологических средств защиты животных и птицы
A.01.A.034 Îngrijirea animalelor bolnave de boli infecţioase şi parazitare Уход за больными животными с инфекционными и инвазионными болезнями
A.01.A.035 Lucrul cu materialul patologic, jupuirea pieilor de pe animalele moarte Работа с патологическим материалом, снятие шкур с павших животных
A.01A.036 Utilizarea cadavrelor animalelor şi păsărilor, resturilor de la sacrificare şi incubaţie Утилизация трупов животных и птицы, отходов убоя и инкубации
A.01.A.037 Sacrificarea animalelor în secţiile de sacrificare Забой скота в убойных цехах
  Serviciul protecţiei plantelor Служба защиты растений
  A. Lucrгri cu condiюii de muncг grele \xa7i vгtгmгtoareА. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
A.01.A.038 Aprecierea rezidurilor preparatelor chimice şi nitraţilor în producţia agricolă de origine vegetală Определение остатков химических средств и нитратов в сельскохозяйственной продукции растительного происхождения

A.01.A.039 Deservirea tehnică şi reparaţia maşinilor, mecanismelor şi utilajului, folosite pentru repararea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar Техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов и оборудования, используемых для приготовления и применения средств фитосанитарного назначения
A.01.A.040 Deservirea tehnică şi reparaţia maşinilor, mecanismelor şi utilajului, folosite pentru aplicarea îngrăşămintelor, amoniacului şi azotului lichid Техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов и оборудования, используемых для применения удобрений, аммиака и жидкого азота
A.01.A.041 Dezinfectarea, dezinsectarea şi deratizarea mijloacelor de transport, depozitelor şi altor obiecte de supraveghere fitosanitară Дезинфекция, дезинсекция и дератизация транспортных средств, складов н других объектов фитосанитарного надзора
A.01.A.042 Evidenţa eficacităţii aplicării produselor de uz fitosanitar la culturile agricole Учет эффективности применения фнтосанитарных средств на сельскохозяйственных культурах
A.01.A.043 Fabricarea si utilizarea mijloacelor biologice pentru protecţia plantelor Производство и применение биологических средств защиты растений
A.01.A.044 Încărcarea avioanelor şi aparaturii terestre cu produse de uz fitosanitar Заправка самолетов и наземной аппаратуры средствами фитосанитарного назначения
A.01.A.045 Încărcarea, descărcarea şi transportarea gunoiului de grajd, inclusiv fracţia lichidă Погрузка, разгрузка я транспортировка навоза, в том числе жидкой фракции
A.01.A.046 Încercarea produselor de uz fitosanitar pentru aprecierea calităţii acestora Исследование средств фитосанитарного назначения для определения их качества
A.01.A.047 Lucrări de sterilizare a solului, îngrijire a plantelor, precum şi de reparaţie a utilajului în sere Работы по стерилизации грунта, уходу за растениями, а также ремонту оборудования в теплицах
A.01A.048 Prelucrarea seminţelor culturilor agricole în maşinile de curăţare a seminţelor cu utilizarea prafurilor metalice Очистка семян сельскохозяйственных культур на семяочистительных машинах с применением металлических порошков

A.01.A.049 Transportarea, depozitarea, prepararea formelor de lucru (soluţiilor, momelilor etc.), încărcarea, descărcarea, păstrarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar Транспортировка, складирование, приготовление рабочих форм (растворов, приманок и др.), погрузка, разгрузка, хранение и использование средств фитосанитарного назначения
A.01.A.050 Tratarea plantelor, terenurilor agricole, încăperilor cu pesticide Обработка растений, сельскохозяйственных угодий, помещений пестицидами
A.01.A.051 Tratarea seminţelor cu produse de uz fitosanitar, încărcarea, descărcarea, precum şi semănatul acestora Протравливание семян средствами фитосанитарного назначения, их погрузка, разгрузка, а также посев
A.01.A.052 Utilizarea îngrăşămintelor minerale, amoniacului şi azotului lichid Использование минеральных удобрений, аммиака и жидкого азота
A.02. Silvicultura, exploatгri forestiere \xa7i servicii anexe Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги
  A . Lucrгri cu condiюii de muncг grele \xa7i vгtгmгtoare А. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
A.02A.001 Degajarea unităţilor, utilajului, inventarului şi încăperilor infectate Дегазация зараженных объектов, оборудования, инвентаря и помещений
A.02.A.002 Evidenţa eficacităţii aplicării pesticidelor, erbicidelor si arboricidelor Учет эффективности применения пестицидов, гербицидов и арборицидов
A.02.A.OO3 Fumigaţia obiectelor şi încăperilor infectate Фумигация зараженных объектов и помещений
A.02.A.004 Încărcarea avioanelor şi aparaturii terestre cu pesticide, erbicide şi arboricide Заправка самолетов и наземной аппаратуры пестицидами, гербицидами и арборицидами
A.02.A.005 Încărcarea şi descărcarea pesticidelor, erbicidelor şi arboricidelor, precum şi rccepţionarea şi eliberarea acestor materiale Погрузка и разгрузка пестицидов, гербицидов и арборицидов, а также прием и отпуск этих средств
A.02.A.006 Paza depozitelor cu pesticide, erbicide şi arboricide Охрана складов пестицидов, гербицидов и арборицидов

A.02.A.007 Prepararea soluţiilor (momelilor) din pesticide, erbicide şi arboricide Приготовление растворов (приманок) из пестицидов, гербицидов и арборицидов
A.02.A.008 Reparaţia aparatelor de stropit şi a prăfuitoarelor Ремонт опрыскивателей и опыливателей
A.02A.009 Semnalizarea la stropitul (prăfuirea) cu pesticide, erbicide şi arbocide Сигнализация при опрыскивании (опыливании) пестицидами, гербицидами и арборицидами
A.02A.010 Stropirea (prăfuirea) cu pesticide, erbicide şi arboricide Опрыскивание (опыливание) пестицидами, гербицидами и арборицидами
A.02.A.011 Executarea controlului la efectuarea lucrărilor prevăzute în prezentul compartiment al Listei - tip Контроль при выполнении работ, предусмотренных настоящим разделом Перечня
CB. 14. Industria extractiva de produse neenergetice Горнодобывающая промышленность, кроме добычи материалов для энергетики
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare АРаботы с тяжелыми и вредными условиями труда
CB.14.A.001 Executarea lucrărilor la tunele, chesoane Производство работ по устройству тоннелей и кессонов
CB.14.A.002 Extracţia în carieră a pietrei de calcar, granit, ipsos, gresie şi altor materiale pentru construcţii Добыча открытым способом известняка, гранита, гипса, песчаника и других строительных материалов
CB.14.A.003 Lucrări de forare a sondelor Работы по бурению скважин
CB.14.A.004 Lucrările la suprafaţă: construcţia, reconstrucţia, reparaţia minelor, carierelor, canalelor subterane şi altor construcţii subterane Работы на поверхности: строительство, реконструкция шахт, карьеров, тоннелей, подземных каналов и других подземных сооружений
  B Lucrări cu condiţii de muncă deosebii grele şi deosebit de vătămătoare И. Работы с особо тяжелыми и особо вpедными условиями труда

CB.14.B.001 Exploatarea subterană a minelor; lucrări subterane la prospecţiuni geologice; minele de drenaj; la construcţia, reconstrucţia, retehnologizarea şi reparaţia capitală a minelor, tunelelor, chesoanelor, canalelor subterane şi altor construcţii subterane Подземные работы: в шахтах, геологоразведочные; на дренажных шахтах; на строительстве, реконструкции, технологическом перевооружении и капитальном ремонте шахт, тоннелей, кессонов, подземных каналов и других подземных сооружений
CB.14.B.002 Pregătirea şi efectuarea lucrărilor de explodare Подготовка и производство взрывных работ
DA.15 Industria alimentarг \xa7i a bгuturilorПроизводство пищевых продуктов и напитков
  Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea condimentelor si mirodeniilor Переработка и консервирование фруктов и овощей, производство пряностей и приправ
  A. Lucrări cu condiţii de muncă gerele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.001 Curăţirea ambalajului moale, fost în uz Очистка мягкой тары, бывшей в употреблении
DA.15A.002 Curăţirea materiei prime alimentare cu utilizarea alcaliei Очистка пищевого сырья щелочью
DA.15A.003 Distilarea oţetului* Перегонка уксуса*
DA.15.A.004 Fierberea materiei prime si a materialelor în cazane de fiert deschise* Варка сырья и материалов в открытых варочных котлах*
DA.15.A.005 Lucrări legate de procesul de coacere a pîinişoarelor din făină pentru copii nemijlocit lingă cuptoare Работы по выпечке хлебцев из муки для детей непосредственно у печей
DA.15A.006 Lucrări manuale la prelucrarea,divizarea şi ambalarea piperului, cuişoarelor, nucuşoarei, ghimbirului Ручные работы по переработке, фасовке, упаковке перца, гвоздики, мускатного ореха, имбиря
DA.15.A.007 Prăjirea produselor alimentare, boabelor de cafea, a cicoarii la încărcarea şi descărcarea lor manuală, precum şi in cuptoare de ulei şi abur Обжарка пищевых продуктов, кофе, цикория при ручной загрузке и выгрузке, а также на паромасляных печах
DA.15.A.008 Prelucrarea şi cupajarea oţetului în vase deschise Обработка и купажирование уксуса в открытых емкостях

DA.15.A.009 Producerea oţetului in procesul de fermentarea a lui, în cuve de fermentare, la semiautomate, precum şi obţinerea oţetului prin procedeu periodic circular accelerat* Производство уксуса путем процесса брожения его в чанах, полуавтоматах, а также получение уксуса ускоренным периодическим циркулярным способом*
DA.15.A.010 Spălarea şi prelucrarea manuali a cepei, usturoiului, piperului şi hreanului Мойка и обработка лука, чеснока, перца и хрена вручную
DA.15.A.011 Sterilizarea şi pasteurizarea conservelor din legume şi fructe Стерилизация и пастеризация плодоовощных консервов
DA.15.A.012 Sulfitarea legumelor şi fructelor* Сульфитация овощей и фруктов*
DA.15.A.013 Tăierea şi curăţirea manuală a cepei, usturoiului, piperului şi hreanului Резка и чистка лука, чеснока, перца и хрена вручную
DA.15.A.014 Tratamentul termic al materiei prime sulfitate in vase deschise* Тепловая обработка сульфитированного сырья в открытых емкостях*
DA.15.A.015 Turnarea manuală a oţetului şi muştarului Розлив уксуса и горчицы вручную
  Producerea, prelucrarea şi conservarea cărnii şi produselor din carne Производство, обработка и консервирование мяса и мясных продуктов
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.016 Aparatist la uscarea oaselor proaspete* Аппаратчик сушки кости-паренки*
DA.15.A.017 Aparatist la cenuşărire ocupat în producerea cleiului şi gelatinei şi căpătarea oseinei prin macerare* Аппаратчик золки, занятый в производстве клея и желатина и на получении оссеина методом мацерации*
DA.15.A.018 Aparatist la congelarea glandelor-materie primă pentru producerea fermenţilor ocupat nemijlocit în camerele de congelat ale frigiderelor la temperatura de -20o C şi mai joasă* Аппаратчик замораживания эндокринно-ферментного сырья, занятый непосредственно в морозильных камерах холодильников при -20oС и ниже*
DA.15.A.019 Aparatist Ia conservare cu gaze, ocupat în producţia cleiului* Аппаратчик газового консервирования, занятый в клеевом производстве*
DA.15.A.020 Aparatist la distilare* Аппаратчик перегонки*

DA.15.A.021 Aparatist la fierberea gelatinei* Аппаратчик варки желатина*
DA.15.A.022 Aparatist la gelatinizare ocupat la extragerea manuală* Аппаратчик желатинизации, занятый съемкой вручную*
DA15.A.023 Aparatist la neutralizare ocupat la fabricarea gelatinei şi cleiului in aparate deschise* Аппаратчик нейтрализации, занятый в производстве желатина и клея в открытых аппаратах*
DA.15.A.024 Aparatist la producerea lubrifianţlor* Аппаратчик производства смазочного масла*
DA.15.A.025 Aparatist la producerea albuminei* Аппаратчик производства альбумина*
DA.15.A.026 Aparatist la producerea cleiului de cazeină* Аппаратчик производства казеинового клея*
DA.15A.027 Aparatist la producerea cleiului de piele, ocupat cu fierberea din deşeuri utilizabile* Аппаратчик производства мездрового клея, занятый варкой из утильoтходов*
DA.15.A.028 Aparatist la producerea cleiului de piele* Аппаратчик производства мездрового клея*
DA.15.A.029 Aparatist la producerea cleiului de silicate, ocupat Ia încărcarea manuală a materialelor* Аппаратчик производства силикатного клея, занятый при загрузке материалов вручную*
DA.15.A.030 Aparatist la producerea cleiului de oase* Аппаратчик производства костного клея*
DA.15A.031 Aparatist la rafinarea grăsimilor şi uleiurilor, în afară lucrului la aparatele cu acţiune continuă* Аппаратчик рафинации жиров и масел (кроме работы на аппаратах непрерывного действия)*
DA.15.A.032 Aparatist la stingerea varului, ocupat la încărcarea manuală* Аппаратчик гашения извести, занятый ручной загрузкой*
DA.15.A.033 Aparatist la tratarea termică a mezelurilor ocupat cu fierberea mezelurilor, în cazane deschise şi în camere de fierbere cu aburi; coacerea în cuptoare cu gaze; afumarea şi prăjirea mezelurilor* Аппаратчик термической обработки колбасных изделий, занятый варкой колбасных изделий в открытых котлах и пароварочных камерах, апеканием в газовых печах, опчением и обжаркой колбасных изделий*
DA.15.A.034 Aparatist la tratarea termică a subproduselor, ocupat cu încărcarea manuală şi pîrlirea subproduselor în cuptoare cu gaze şi cu arzătoare* Аппаратчик термической обработки субпродуктов, занятый загрузкой вручную и палкой субпродуктов в газовых печах и горелками*

DA.15A.035 Aparatist la uscarea cleiului şi gelatinei ocupat la uscarea în procedeu deschis* Аппаратчик сушки клея и желатина, занятый на сушке клея открытым способом*
DA.15.A.036 Aparatist la vacuumaparate ocupat în producţia cleiului de oase, gelatinei şi cleiului de piele* Аппаратчик вакуум-аппаратов, занятый в производстве костного клея, желатина, мездрового клея*
DA.15A.037 Aparatist la extracţie ocupat în producerea cleiului* Аппаратчик экстрагирования, занятый в клеевом производстве*
DA.15.A.038 Cernător Просевалыцик (рассевальщик)
DA.15.A.039 Cernător fluorură de sodiu şi praf de var stins, ocupat la încărcarea şi descărcarea manuală Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки, занятый на загрузке-выгрузке вручную
DA15.A.040 Cernător producţie tehnică ocupat cu încărcarea şi descărcarea manuală a albuminei, făinii de oase şi din sînge Просевальщик технической продукции, занятый ручной загрузкой и выгрузкой альбумина, мясокостной и кровяной муки
DA.15.A.041 Colector glande-materie primă Сборшик эндокринно-ферментного сырья
DA.15.A.042 Colector probe ocupat cu tăierea probelor pentru trihineloscopie Пробоотборщик, занятый срезкой проб на трихинеллоскопию
DA.15A.043 Concasorist ocupat cu concasarea cleiului uscat şi a gelatinei Дробильщик, занятый дроблением сухого клея
DA.15.A.044 Confecţioner corzi din intestine (cu excepţia răsucirii corzilor muzicale) Изготовитель струн (кроме навивки музыкальных струн)
DA.15.A.045 Curaţilor ocupat la curăţirea manuală a cuvelor de gazare în producerea cleiului Чистильщик, занятый чисткой газовочных чанов вручную в производстве клея
DA.15.A.046 Deflaxator carne şi subproduse, ocupat la curăţirea cărnii de flaxuri Жиловщик мяса и субпродуктов, занятый на жиловке мяса
DA.15.A.047 Descărcător piei, ocupat la prelucrarea pieilor de vite cornute mici Мездрильщик шкур, занятый на обработке шкур мелкого рогатого скота
DA.15.A.048 Dozator produse alimentare, ocupat cu dozarea fainii de oase din deşeuri utilizabile Дозировщик пищевой продукции, занятый дозировкой костной муки из утильотходов
DA.15.A.049 Extractor plăci de clei Съемщик клея

DA.15.A.050 Formator mezeluri ocupat la lucrări manuale (cu excepţia preparării mezelurilor din tocătură şi a articolelor cu bucata) Формировщик колбасных изделий, занятый на ручных работах (кроме изготовления фаршированных колбас и штучных изделий)
DA.15A.051 Glazurator de şroturi ocupat la lucrări în procedeu uscat Полировщик шрота, занятый на работе сухим способом
DA.15A.052 Hamal ocupat la încărcarea şi descărcarea oaselor în producţia cleiului Грузчик, занятый на выгрузке и погрузке костей в клеевом производстве
DA.15.A.053 Încărcător (descărcător) producţie alimentară ocupat la uscarea cleiului şi gelatinei Грузчик (разгрузчик) пищевой продукции, занятый сушкой клея и желатина
DA.15.A.054 Încărcător (descărcător) la difuzare ocupat în producerea cleiului şi gelatinei Грузчик (разгрузчик) диффузоров, занятый в производстве клея и желатина
DA.15.A.055 Încărcător-descărcător producţie alimentară ocupat la deservirea extractoarelor în producţia de clei şi gelatină Грузчик-разгрузчик пищевой продукции, занятый обслуживанием экстракторов в производстве клея и желатина
DA.15.A.056 Îndreptător plăci de corn în procedeu manual Правильщик роговых пластин вручную
DA.15.A.057 Îngrijitori încăperi de producţie ocupaţi cu dereticarea secţiilor de sacrificare, de intestine, de conservare a pieilor, în producţia cleiului şi la sectoarele de prelucrare la cald Уборщики производственных помещений, занятые уборкой цехов убоя, кишечного, шкуроконсервировочного, в клеевом производстве и на горячих участках производства
DA.15.A.058 Lustruitor obiecte de artă ocupat la şlefuirea obiectelor din oase şi coarne în procedeu uscat Полировщик художественных изделий, занятый шлифовкой изделий из костей и рогов сухим способом
DA.15.A.059 Maşinist la agregate de concasat ocupat la încărcarea şi descărcarea manuală Машинист дробильного агрегата, Занятый загрузкой -выгрузкой вручную
DA.15.A.060 Măcinător (morar) oase proaspete Размольщик (мельник) кости-паренки
DA.15.A.061 Muncitori ocupaţi nemijlocit la lucrări în refrigeratoare la temperatura de -10o C şi mai joasă Рабочие, непосредственно занятые на работах в холодильниках при -10o С и ниже

DA.15.A.062 Prelucrător carcase ocupat la linia de sacrificare şi prelucrate a vitelor şi la curăţirea cărnii dezgheţate Обработчик мясных туш, занятый на линии убоя и переработки скота и очищением размороженного мяса
DA.15.A.063 Prelucrător piei ocupat la ştrecuirea şi înlăturarea îngrămădirilor de pe pieile de vite cornute mici Обработчик шкур, занятый на обрядке и сгонке навала со шкур мелкого рогатого скота
DA.15A.064 Preparator bacon Беконщик
DA.15.A.065 Recepţioner materie primă pentru clei Приемщик сырья для клея
DA.15.A.066 Sacrificator animale (cu excepţia celor specificat în compartimentul B al prezentei Liste-tip) Боец скота (кроме указанного в разделе В)
DA.15.A.067 Saramurator piei ocupat în secţiile de conservare a pieilor la prelucrarea pieilor de vite comute mici Тузлуковщик шкур, занятый в шкуроконсервировочных цехах на обработке шкур мелкого рогатого скота
DA.15.A.068 Sărător carne şi subproduse cu prelucrare manuală Засольщик мяса и мясопродуктов, работающий вручную
DA.15.A.069 Sărător piei ocupat la prelucrarea, ambalarea în baloturi şi demontarea stivelor de piei de vite cornute mici Засольщик шкур, занятый на обработке, тюковке и разборке штабелей шкур мелкого рогатого скота
DA.15.A.070 Secţionar produse de carne Распиловщик мясопродуктов
DA.15.A.071 Sortator oase ocupat în producerea cleiului Сортировщик костей, занятый в клеевом производстве
DA.15.A.072 Sortator piei ocupat la sortarea pieilor de vite cornute mici şi recepţionarea pieilor vitelor de toate felurile Сортировщик шкур, занятый на сортировке шкур мелкого рогатого скота и приемке шкур всех видов скота
DA.15A.073 Şnechist ocupat în producerea cleiului şi gelatinei Шнековщик, занятый в производстве клея и желатина
DA.15.A.074 Tăierea gelatinei brute moi la încărcarea ei manuală Резка мягкого желатинового сырья при загрузке его вручную
DA.15.A.075 Tăietor clei de oase, în procedeu manual Резчик галерты, занятый на ручных работах
DA.15.A.076 Tăietor oase şi coarne Распиловщик кости и рогов

DA.15.A.077 Topirea grăsimilor alimentare în autoclave, cazane deschise şi alte cazane cu încălzirea cu aburi, apă sau la foc (cu excepţia instalaţiilor cu acţiune continuă) Вытопка пищевых жиров в автоклавах, открытых и других котлах с паровым, водяным или огневым обогревом (кроме установок непрерывного действия)
DA.15.A.078 Transportator ocupat în secţia de măcinare - uscare în producerea cleiului Транспортировщик, занятый в сушильно-мельчном отделении клеевого производства
DA.15.A.079 Transvazator ocupat cu transvazarea cleiului de oase Сливщик-разливщик, занятый сливом и розливом галерты
DA.15.A.080 Valorificator subproduse, ocupat la operaţiile de evacuare a conţinutului şi spălare a stomacurilor tuturor felurilor de vite la prelucrare în procedeu manual Разборщик субпродуктов, занятый на операциях по освобождению от содержимого и промывке желудков всех видов скота при обработке их вручную
  Producţia cărnii de pasăre Производство мяса из домашней птицы
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.081 Aparatist la regenerarea masei de ceară ocupat cu prepararea şi regenerarea masei de ceară în cazane deschise Аппаратчик регенерации восковой массы, занятый её приготовлением и регенерацией в открытых котлах
DA.15.A.082 Curaţitor ambalaj flexibil (care a fost în uz) Выбивальщик мягкой тары (бывшей в употреблении)
DA.15.A.083 Dozarea penelor Дозировка пера
DA.15.A.084 Confecţioner articole din pene şi fulgi, ocupat cu umplerea (coaserea) Изготовитель перопуховых изделий, занятый набивкой (зашивкой)
DA.15.A.085 Maşinist la maşina de prelucrat pene şi fulgi ocupat cu încărcarea manuala Машинист перопухо-обрабатывающих машин, занятый загрузкой вручную
DA.15.A.086 Ridicarea şi agăţarea păsărilor de dispozitive de suspensie, tăierea, eviscerarea, toaletarea carcaselor de păsari Выемка и навешивание птицы на подвески, убой, потрошение и полупотрошение, туалет тушек птицы

DA.15.A.087 Ridicarea şi agăţarea iepurilor pe dispozitive de suspensie, tăierea iepurilor Выемка и навешивание кроликов на подвески, убой кроликов
DA.15.A.088 Muncitori ocupaţi cu prăjirea păsărilor Рабочий, занятый жаркой птицы
  Fabricarea produselor lactate Производство молочных продуктов
DA.15A.089 Aftunător brînză tip salam Коптильщик колбасного сыра
DA.15.A.090 Aparatist la producerea brînzei topite ocupat la topirea masei de brînză în cazane deschise, precum şi la spălarea şi curăţirea materiei prime* Аппаратчик производства плавленого сыра, занятый на плавлении сырной массы в открытых котлах, а также на мойке и зачистке сырья*
DA.15.A.091 Aparatist la concentrarea laptelui şi a materiei prime* Аппаратчик сгущения молока и другого молочного сырья*
DA.15.A.092 Aparatist la prepararea produselor lactate praf ocupat la uscarea laptelui în uscătoare cu valţuri* Аппаратчик производства сухих молочных продуктов, занятый сушкой молока на вальцовой сушке*
DA.15.A.093 Aparatist la producerea untului topit ocupat la retopirea untului în cazane deschise* Аппаратчик производства топленого масла, занятый на перетопке масла в открытых котлах*
DA.15.A.094 Maşinist la utilajul de măcinat (la măcinatul cazeinei) Машинист размольного оборудования (на размоле казеина)
DA.15.A.095 Muncitori ocupaţi nemijlocit la lucrări în refrige-ratoare la temperatura de - 10o C şi mai joasă Рабочие, непосредственно занятые на работах в холодильниках при температуре -100 С и ниже
DA.15.A.096 Preparator cheag praf şi pepsină alimentară Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина
DA.15.A.097 Preparator paste şi soluţii de etanşare Препаратор уплотняющих растворов и пасты
DA.15A.098 Presator brînză ocupat la presarea brînzei elveţiene Прессовщик сыра, занятый на прессовании швейцарского сыра
DA.15A.099 Recepţioner produse lactate ocupat cu turnarea manuală a laptelui din bidoane Приемщик молочной продукции, занятый на сливе молока из фляг вручную
DA.15.A.100 Sărător brînză Сыросол

DA.15.A.101 Spălarea manuală a vacuumaparatelor instalaţiilor de uscare, rezervoarelor, autocisternelor şi vagoanelor-cisternă pentru lapte şi a bidoanelor cu utilizarea acizilor, alcaliilor şi altor substanţe chimice Ручная мойка вакуум-аппаратов, сушильных установок, танков, автомобильных и железнодорожных цистерн для молока и бидонов с применением кислот, щелочей н других химических веществ
  Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale Масложировое производство
  A.Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  A.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.102 Aparatist la distilare ocupat la distilarea benzinei din micelă* Аппаратчик перегонки, занятый на дистилляции бензина из мисцеллы*
DA.15.A.103 Aparatist la extracţie ocupat la producerea uleiului prin extracţie* Аппаратчик, занятый в маслоэкстракционном производстве*
DA.15.A.104 Aparatist la instalaţia cu etanolamină, în afară de aparatistul care execută procesul cu ajutorul mijloacelor automatizate* Аппаратчик этаноламиновой установки, кроме аппаратчика, ведущего процесс с помощью средств автоматики*
DA.15.A.105 Aparatist la neutralizare ocupat la neutralizarea produselor lichide în recipiente deschise* Аппаратчик нейтрализации, занятый нейтрализацией жидких продуктов в открытых емкостях*
DA.15A.106 Aparatist la scindarea grăsimilor ocupat in procesul de producţie cu acţiune periodică* Аппаратчик расщепления жиров, занятый процессом производства периодического действия*
DA.15A.107 Catalizator ocupat în producerea catalizatoarelor de cupru şi cupru-nichel Катализаторщик, занятый в производстве медного и медно-никелевого катализатора
DA.15.A.108 Curaţitor ambalaj flexibil ocupat cu curăţirea ambalajului de sub muştar Выбивальщик мягкой тары, занятый очисткой тары из-под горчицы
DA.15.A.109 Fierbător grăsime hidrogenată ocupat la lucrări cu aplicarea acizilor Разварщик саломаса, занятый на работах с применением кислот
DA.15.A.110 Filtrator ocupat la curăţirea manuală a filtrelor Фильтровалыцик, занятый чисткой фильтров вручную

DA.15.A.111 Filtrator ocupat la filtrarea grăsimii hidrogenate Фильтровальщик, занятый фильтрацией саломаса
DA.15.A.112 Fochist cuptoare industriale ocupat la deservirea cuptoarelor care funcţionează cu combustibil solid sau lichid Кочегар производственных печей, обслуживающий печи, работающие на твердом и жидком топливе
DA.15.A.113 Gazogenist ocupat la căpătarea gazului de apă Генераторщик, занятый получением водяного газа
DA.15.A.114 Hidrogenator ocupat la căpătarea hidrogenului prin procedeu electrolitic Водородчик, занятый получением водорода электролитическим способом
DA.15.A.115 Hidrogenator grăsimi ocupat la executarea procesului de hidrogenare a grăsimilor prin procedeu periodic Гидрогенизаторгцик, занятый гидрогенизацией жиров периодическим методом
DA.15.A.116 Maşinist la instalaţiile de decorticat, ocupat la procesul de cojire a produselor uscate Машинист рушалыных  установок, занятый процессом шелушения сухого продукта
DA.15A.117 Maşinist la instalaţiile de ventilaţii şi aspiraţie ocupat in elevatoare Машинист вентиляционной и аспирационной установок, работающий на элеваторе
DA.15.A.118 Maşinist la maşinile de curăţat ocupat la curăţirea produselor în încăperi închise Машинист очистительных машин, занимающийся очисткой продуктов в закрытом помещении
DA.15.A.119 Prăjitor ocupat la prelucrarea seminţelor oleagenoase Жаровщик, занятый обработкой масличных семян
DA.15.A.120 Presator-storcător produse alimentare ocupat cu extragerea uleiului din seminţe oleaginoase la prese manuale Прессовщик-отжимщик пищевых продуктов, занятый извлечением масла из маслосемян на ручных прессах
DA.15.A.121 Presator-formator produse alimentare ocupat la procesul de formare a săpunului la prese manuale Прессовщик-формовщик пищевых продуктов, занятый на процессе формования мыла на ручных прессах
DA.15.A.122 Puitor-ambalator ocupat cu divizarea şi ambalarea manuală a muştarului uscat Укладчик-упаковщик, занятый ручной фасовкой и упаковкой сухой горчицы
DA.15A.123 Topitor grăsimi alimentare ocupat la executarea procesului de topire a grăsimilor animale Плавильщик пищевого жира, занятый процессом топления животных жиров

DA.15.A.124 Transportist ocupat la lucrări în elevator Транспортерщик, занятый на работах в элеваторе
DA.15.A.125 Uscător ocupat Ia uscarea acizilor graşi şi alcoolurilor grase Сушильщик, занятый сушкой жирных кислот и жирных спиртов
DA.15 A.126 Uscător produse alimentare ocupat la uscarea seminţelor oleagenoase în elevator Сушильщик пищевой продукции, занятый сушкой масличных семян в элеваторе
  B. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  В. Работы с особо тяжелыми и собо вредными условиями тогда
DA.15.B.001 Aparatist la instalaţiile de sterilizare şi utilizare pentru abatoarele sanitare la executarea lucrărilor cu materie primă infectată* Аппаратчик стерилизщионных и утилизационных установок для санитарных боен при выполнении работ с инфицированным сырьем
DA.15.B.002 Ciontolitor dezosator Обвальщик мяса
DA.15.B.003 Descărcător piei ocupat la prelucrarea pieilor de vite cornute mari şi porci Мездрильщик шкур, занятый обработкой шкур крупного рогатого скота и свиней
DA.15.B.004 Muncitori de toate specialităţile din secţiile (sectoarele) de producere a fabricatelor tehnice Рабочие всех специальностей цехов (участков) по производству технических фабрикатов
DA.15.B.005 Prelucrător confiscate ocupat la lucrări cu materie primă infectată Обработчик ветсанбрака, занятый на работах с инфицированным сырьем
DA.15.B.006 Prelucrător piei ocupat la strecuirea, spălarea şi înlăturarea îngrămădirilor de pe piei de vite cornute mari şi de porci Обработчик шкур, занятый на обрядке, промывке и сгонке навала со шкур крупного рогатого скота и свиней
DA.15.B.007 Preparator maţe naturale ocupat la prelucrarea maţelor brute Изготовитель натуральной колбасной оболочки, занятый обработкой кишечного сырья
DA.15.B.008 Sacrificator vite ocupat la operaţiile: ameţirea, sîngerarea, agăţarea (prinderea), curăţirea de măruntaie, spintecare (tăierea), jupuirea pieilor, opărirea şi pîrlirea carcaselor şi capetelor de porc Боец скота, занятый на следующих операциях: оглушение, обескровливание, зацепка (подцепка), нутровка, распиловка (разрубка), съемка шкур, шпарка и опалка свиных туш и голов

DA.15.B.009 Saramurator piei ocupat în secţiile de conservare a pieilor la prelucrarea pieilor de vite cornute mari şi de porci Тузлуковщик шкур, занятый в шкуроконсервировочных цехах на обработке шкур крупного рогатого скота и свиней
DA.15.B.010 Sărător piei ocupat la prelucrarea şi ambalarea în baloturi a pieilor de vite cornute mari şi de porci, precum şi la demontarea stivelor de piei de vite cornute mari şi de porci Засольщик шкур, занятый на обработке и тюковке шкур крупного рогатого скота и свиней, разборке штабелей шкур крупного рогатого скота и свиней
DA.15.B.011 Sortator piei ocupat la sortarea pieilor de vite cornute mari şi de porci Сортировщик шкур, занятый на сортировке шкур крупного рогатого скота и свиней
  * Aparatiştilor şi altor muncitori care deservesc o serie de operaţii şi celor  care  deservesc  utilajul  cu telecomandă sporul pentru munca prestată în condiţii nefavorabile nu se stabileşte * Аппаратчикам и другим рабочим, обслуживающим оборудование с дистанционным управлением, доплата за труд в неблагоприятных условиях не  устанавливается
  Fabricarea produselor de morărit, fabricarea nutreţurilor finite pentru animale, lucrări de condiţionare şi păstrare a seminţelor, activităţi de depozitare a cerealelor Производство продукции мукомольной промышленности, производство готовых кормов для животных, работы по кондиционированию и хранению семян, услуги зернохранилищ
  A Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  А.Рaботы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15A.127 Cernerea produselor căpătate la măcinarea boabelor şi altor semifabricate cu site şi alte maşini de cernut la executarea lucrărilor la moara cu transportare mecanică Просеивание продуктов измельчения зерна и других полуфабрикатов на рассевах и других просеивающих машинах при осуществлении работ на мельнице с механической транспортировкой
DA.15A.128 Cernerea rămăşiţelor de faină cu ambalarea manuală în saci Просеивание мучных отходов с ручным затариванием в мешки
DA.15.A.129 Curăţirea grăunţelor şi a produselor căpătate din prelucrarea lor de impurităţi metalice* Очистка зерна и продуктов его переработки от металлических примесей*

DA.15.A.130 Curăţirea începerilor elevatoarelor, turnurilor mecanizate, morilor, morilor de crupe, fabricilor de nutreţuri combinate, atelierelor de reparaţie a ambalajului, de reparaţie a ambalajului moale, staţiilor de curăţire a seminţelor şi fabricilor (secţiilor) de prelucrare a porumbului Уборка помещений элеваторов, механизированных башен, мельниц, крупозаводов, комбикормовых заводов, тароремонгных мастерских, по ремонту мягкой тары, семяочистительных станции и кукурузообрабатывающих заводов /цехов/
DA.15.A.131 Curăţirea suprafeţei boabelor, îndepărtarea impurităţilor, precum şi umezirea grăunţelor în maşinile de spălat la executarea lucrărilor în secţiile de curăţire a cerealelor Очистка поверхности зерна, отделение примесей, а также увлажнение зерна на моечных машинах при выполнении работ в зерноочистительных отделениях
DA.15.A.132 Deservirea cîntarelor cu cupă de elevator din elevatoare, turnuri de uscare, curăţare şi mecanizare, secţii de curăţire a cerealelor* Обслуживание ковшевых весов элеваторов, сушильных, очистительных и механизированных башен, зерноочистительных отделений*
DA.15.A.133 Deservirea diferitelor tipuri de focare ale uscătoarelor de cereale care funcţionează pe baza de combustibil solid şi lichid Обслуживание различного типа топок зерносушилок, забегающих на твердом и жидком топливе
DA.15.A.134 Deservirea maşinilor de curăţat şi de calibrat cereale Обслуживание зерноочистительных и зерносортировочных машин
DA.15.A.133 Deservirea maşinilor la calibrat cereale şi produse intermediare la morile de crupe* Обслуживание машин при сортировке зерна и промежуточных продуктов на крупозаводах*
DA.15.A.136 Deservirea preselor la fabricarea nutreţurilor combinate brichetate şi granulate cu conţinut de antibiotice, fermenţi şi microelemente Обслуживание прессов при производстве брикетированных и гранулированных комбикормов, содержащих антибиотики, ферменты и микроэлементы
DA.15A.137 Deservirea secţiei de siloz a elevatorului de cereale Обслуживание силосного отделения элеватора

DA.15.A.138 Executarea complexului de lucrări la maşinile de decorticat de diferite sisteme Выполнение комплекса работ на рушально-шелушильных машинах различных систем
DA.15.A.139 Executarea procesului de aglomerare a fainilor grişate şi a dunsturilor la maşinile sortatoare de crupe cu asigurarea aducerii la măcinare Осуществление процесса обогащения крупок и дунстов на ситовеечных машинах с обеспечением подачи в размол
DA.15.A.140 Executarea procesului de curăţire a grăunţilor în procedeu uscat Ведение процесса зерноочистки сухим способом
DA.15.A.141 Executarea procesului de dozare şi amestecare a ingredientelor nutreţurilor combinate, adaosurilor albumino- vitaminoase şi a premixelor la dispozitive de dozare de diferite sisteme la fabricarea de nutreţuri combinate* Ведение процесса дозирования и смешивания ингредиентов комбикормов, белково-витаминных добавок и премиксов на дозирующих устройствах различных систем в комбикормовом производстве*
DA.15.A.142 Executarea procesului de măcinare a boabelor conform regimului stabilit în funcţie de felul de măcinare la morile cu transportare mecanică Ведение процесса измельчения зерна в установленном режиме в зависимости от вида помола на мельнице с механической транспортировкой
DA.15.A.143 Executarea procesului de măcinare a plantelor alimentare şi furajere la morile cu valţuri Ведение процесса размола продовольственных и фуражных культур на вальцовых мельницах
DA.15A.144 Executarea procesului de pregătire a amestecurilor     îmbogăţite pentru adaosuri în diferite sorturi de fiină şi feluri de nutreţuri combinate Ведение процесса приготовления обогатительных смесей для добавок в различные сорта муки и виды комбикормов
DA.15.A.145 Executarea procesului de prelucrare hidrotehnică a boabelor, crupelor, altor produse şi semifabricate în aburitoare, uscătoare cu aburi, aparate de fiert şi alte dispozitive de diferite construcţii Ведение процесса гидротермической обработки зерна, крупы, других продуктов и полуфабрикатов в пропаривателях, паровых сушилках, варочных аппаратах и других установках различных конструкций
DA.15.A.146 Executarea procesului de uscare a făinii la încărcarea manuală Ведение процесса сушки муки при ручной загрузке

DA.15.A.147 Executarea procesului tehnologic la linia de producere a concentratelor de carbamidă Ведение технологического процесса на линии производства карбамидных концентратов
DA.15.A.148 Executarea tuturor felurilor de lucrări în secţiile de dezbatere Проведение всех видов работ в выбойных отделениях
DA.15.A.149 Extragerea manuală a produsului fint din matriţe la fabricarea nutreţurilor combinate Извлечение готового продукта из пресс-форм вручную при производстве комбикормов
DA.15.A.150 Fumegarea, deratizarea şi dezinfecţia cerealelor în depozite, elevatore, la întreprinderi şi alte obiective Фумигация, дератизация и дезинсекция зерна в складах, элеваторах, на предприятиях и других объектах
DA.15.A.151 Împachetarea manuală a făinii Фасовка муки вручную
DA.15A.152 Încărcarea şi descărcarea cerealelor şi încărcăturilor de ambalaj şi manipularea mecanismelor de încărcare-descărcare la încărcarea şi descărcarea în încăperi şi vagoane Погрузка и разгрузка зерновых и тарно-упаковочных грузов и управление погрузочно-разгрузочными механизмами при погрузке и разгрузке в помещениях и вагонах
DA.15.A.153 Încărcarea şi descărcarea manuală a cerealelor în depozite şi deservirea mecanismelor de încărcare - descărcare deschise în interiorul depozitului Загрузка и выгрузка зерна на складах вручную и обслуживание открытых погрузочно-разгрузочных механизмов внутри склада
DA.15A.154 Încărcarea şi descărcarea manuală, precum şi cu ajutorul transportoarelor (autoîncărcătoarelor), a materiei prime la fabricile de nutreţuri combinate* Загрузка и выгрузка вручную, а также с помощью транспортеров автопогрузчиков) сырья на комбикормовых заводах*
DA.15.A.155 Întreţinerea instalaţiilor de ventilaţie şi de aspiraţie cu executarea lucrărilor de curăţire a ţevilor de aspiraţie şi a instalaţiilor Обслуживание вентиляционных и аспирационных установок с выполнением работ по очистке аспирационных труб и установок
DA.15.A.156 Mărunţirea materiei prime la fabricarea de nutreţuri combinate* Дробление сырья в комбикормовом производстве*

DA.15. A.157 Recepţionarea materiei prime uscate la deservirea depozitelor pentru nutreţ murat la fabricarea nutreţurilor combinate Приемка сухого сырья при обслуживании складов силосов в комбикормовом производстве
DA.15.A.158 Reparaţia ambalajului flexibil fost în uz Починка мягкой тары, бывшей в употреблении
DA.15. A.159 Reparaţia utilajului tehnologic şi energetic în secţiile de producere Ремонт технологического и энергетического оборудования в производственных цехах
DA.15.A.160 Scuturarea şi  curăţirea manuală a ambalajului flexibil fost în uz Выбивка и очистка мягкой тары, бывшей в употреблении
DA.15.A.161 Sortarea şi controlul ambalajului flexibil fost în uz Сортировка и контроль мягкой тары, бывшей в употреблении
DA.15.A.162 Şlefuirea valţurilor de moară cu discuri abrazive în procedeu uscat Шлифовка мельничных вальцов абразивными кругами сухим способом
DA.15.A.163 Tăierea şi  prelucrarea pietrelor de moară Насечка и обработка мельничных камней
DA.15.A.164 Transportarea diferitelor încărcături în secţiile tehnologice Транспортировка различных грузов в технологических цехах
DA.15A.165 Transportarea încărcăturilor în elevator şi la depozitele mecanizate de cereale Транспортировка грузов в элеваторе и на механизированных складах зерна
DA.15.A.166 Tratarea seminţelor de porumb cu fungicide la lucrări cu substanţe chimice toxice Протравливание семян кукурузы при работе с токсическими химическими веществами
DA.15.A.167 Umezirea grăunţelor în secţiile de curăţire a cerealelor Увлажнение зерна в зерноочистительных отделениях
DA.15.A.168 Uscarea grăunţelor, în afară de uscarea regulată prin telecomandă Сушка зерна, кроме сушки с регулировкой при помощи дистанционного управления
DA. 15. A. 169 Exercitarea controlului la lucrările prevăzute în prezentul compartiment al Listei - tip Осуществление контроля при выполнении работ, предусмотренных в настоящем разделе Перечня

  Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Производство крахмала и кряхмалопродуктов
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А-Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.170 Ciuruirea dextrinei Просеивание декстрина
DA.15.A.171 Curăţirea ambalajului fost în uz Очистка тары, бывшей в употреблении
DA.15.A.172 Curăţirea cerealelor la maşini de curăţit cu introducerea manuală Очистка зерна на очистительных машинах при подаче его вручную
DA.15. A.173 Deservirea cuptoarelor tehnologice care funcţionează pe bază de combustibil solid şi lichid Обслуживание технологических печей, работающих на твердом и жидком топливе
DA.15.A.174 Deservirea transportatoarelor laelevator Обслуживание транспортеров на элеваторе
DA.15.A.175 Dozarea manuală a laptelui de amidon şi a acizilor Дозирование крахмального молока и кислот вручную
DA.15.A.176 Extracţia cu utilizarea bioxidului de sulf gazos Экстрагирование с применением сернистого газа
DA.15.A.177 Filtrarea, în atare de filtrarea in filtre cu vid cu acţiune continuă Фильтрование, кроме фильтрования в вакуум-фильтрах непрерывного действия
DA.15. A.178 Lucrări în elevator la debitul deschis al cerealelor Работы в элеваторе при открытой подаче зерна
DA.15.A.179 Malţificarea cu utilizarea bioxidului de sulf gazos Осолаживание с применением сернистого газа
DA.15A.180 Mărunţirea manuală a sulfului Измельчение серы вручную
DA.15.A.181 Neutralizarea produselor lichide în vase deschise Нейтрализация жидких продуктов в открытых емкостях
DA.15.A.182 Obţinerea acidului sulfuric Получение сернистой кислоты
DA.15.A.183 Obţinerea dextrinei, descompunerea amidonului cu aplicarea acizilor sulfuric şi clorhidric* Получение декстрина, расщепление крахмала с применением серной и соляной кислот*
DA.15.A.184 Prepararea laptelui de amidon cu aplicarea bioxidului de sulfgazos Приготовление крахмального молока с применением сернистого газа
DA.15.A.185 Rafinarea amidonului* Рафинирование крахмала*
DA.15. A.186 Regenerarea cărbunelui de oase Регенерация костяного угля

DA.15.A.187 Tăierea şi prelucrarea pietrelor de moara Насечка мелющих камней
DA.15.A.188 Uscarea cerealelor la elevator Сушка зерна в элеваторе
  Fabricarea pîinii si a macaroanelor Хлебопекарное производство
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.189 Aşezarea şi transportarea manuală a pinii şi produselor de panificaţie pe etajere Уклада и перевозка хлеба и хлебобулочных изделий на этажерках вручную
DA.15.A.190 Deplasarea manuală a căzilor pentru aluat cu capacitatea de 600 litri Перемещение дежей емкостью 600 литров вручную
DA.15.A.191 Deservirea cuptoarelor industriale care funcţionează pe bază de combustibil solid şi lichid Обслуживание производственных печей, работающих на твердом и жидком топливе
DA.15.A.192 Executarea procesului de opăriie a semifabricatelor din aluat la aşezarea manuală a casetelor Проведение процесса ошпарки заготовок из теста при укладке кассет вручную
DA.15.A.193 Executarea procesului tehnologic de polimerizare a lacului siliconic Осуществление технологического процесса полимеризации кремнийорганического лака
DA.15A.194 Încărcarea şi descărcarea manuală a semifabricatelor şi producţiei finite la coacerea produselor Ручная загрузка и выгрузка полуфабрикатов и готовых изделий при выпечке продукции
DA.15.A.195 Scuturarea şi curăţirea manuală a ambalajului flexibil fost în uz de sub faină Выбивка и очистка мягкой тары, бывшей в употреблении, из-под муки вручную
D A.15. A196 Transportarea nemecanizată a fainii, semifabricatelor, producţiei finite Транспортировка муки, полуфабрикатов, готовой продукции немеханизированным способом
DA.1S.A.197 Turnarea manuală a fainii conform volumului stabilit de laboratorul de producţie Засыпка муки вручную в объеме, устанавливаемом производственной лабораторией
DA.15.A.198 Uscarea macaroanelor tubulare lungi în timpul transportării manuale a tastelor făinoase în cărucioare vagonete) Сушка длиннотрубчатых макарон во время перевозки макаронных изделий в тележках /вагонетках/ вручную

DA.15.A.199 Lucrări de control la executarea lucrărilor incluse în prezentul compartiment al Listei -tip Контроль при производстве работ, включенных в настоящий раздел Перечня
  Fabricarea produselor de patiserie Производство кондитерских изделий
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare A.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.200 Curăţirea sacilor foşti în uz Очистка мешков, бывших в употреблении
DA.15.A.201 Deservirea transportului nemecanizat Обслуживание немеханизированнного транспорта
DA.15.A.202 Fierberea materiei prime şi a produselor în cazane de fiert deschise cu încărcarea şi descărcarea manuală a pastei din fterbătoare Варка сырья и продуктов в открытых варочных котлах при ручной загрузке и выгрузке массы из варочной аппаратуры
DA.15.A.203 Frămîntarea manuală a halvalei Вымешивание халвы вручную
DA.15.A.204 Încărcarea manuală a făinii, zahărului şi a susanului negru Засыпка муки, сахара и черного кунжута вручную
DA.15.A.205 Încărcarea şi descărcarea manuală a cuptoarelor pentru biscuiţi şi a cuptoarelor intermitente Ручная загрузка и выгрузка печей для выпечки бисквитов и печей периодического действия
DA.15.A.206 Macinarea srotului de cacao şi a zahărului la încărcarea manuală a utilajului de măcinare Измельчение какао-жмыха и сахара при загрузке вручную размольного оборудования
DA.1S.A.207 Prăjirea boabelor de cacao şi a grăunţelor la încărcarea şi descărcarea manuală a produselor din aparatajul de prăjire Обжарка бобов какао и зерен при ручной загрузке и выгрузке продукции из обжарочной аппаратуры
DA.15.A.208 Trecerea prin sită a materiei prime sulfitate la pasatrice Протирка сульфитарованного сырья на протирочных машинах
DA.15.A.209 Uscarea bomboanelor din pastă de fructe şi a marmeladei în uscătoare cu camere la încărcarea şi descărcarea manuală Сушка пастилы и мармелада в камерных сушилках при загрузке и разгрузке вручную

  Fabricarea acizilor alimentari Производство пищевых кислот
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare .А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.210 Ambalarea manuală a acidului citric Упаковка лимонной кислоты вручную
DA.15.A.211 Centrifugarea Центрифугирование
DA.15.A.212 Deservirea autoclavelor Обслуживание автоклавов
DA.15A.213 Scurgerea şi turnarea manuală a acidului lactic Слив и розлив молочной кислоты вручную
DA.15.A.214 Sterilizarea manuală a camerelor de fermentare cu utilizarea acizilor, formalinei şi altor substanţe dezinfectante Стерилизация бродильных камер с применением кислот, формалина и других дезинфицирующих веществ вручную
DA.15A.215 Uscarea în uscătoare deschise Сушка в открытых сушилках
DA.15.A.216 Vaporizarea, solubilizarea, stingerea varului, cristalizarea, neutralizarea, fierberea, sulfurarea, fermentarea preparatelor de sinteză biochimică şi filtrarea* Выпаривание, выщелачивание, гашение извести, кристаллизация, нейтрализация, средоварение, сульфирование, ферментация препаратов биосинтеза и фильтрация*
  Fabricarea zahărului Производство сахара
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.217 Albirea căpăţinilor de zahăr rafinat Отбеливание головок сахара - рафинада
DA.15.A.218 Arderea varului Обжигание извести
DA.15.A.219 Concosarea varului Дробление извести
DA.15.A.220 Filtrarea la prese - filtre, filtre cu cărbune de oase, cu excepţia filtrelor cu vid Фильтрование на фильтр-прессах костеугольных фильтрах, кроме вакуум-фильтров
DA.15.A.221 Încărcarea borhotului uscat generator de praf Погрузка сухого пылящего жома
DA.15.A.222 Lucrări de turnare a masei groase de zahăr în procedeul de fabricare în căpăţîni Работы по разливке утфеля при головном способе производства
DA.15.A.223 Măcinarea uscată la morile nemecanizate Сухой помол на немеханизированных мельницах

DA.15.A.224 Regenerarea cărbunelui de oase Регенерация костяного угля
DA.15A.225 Stingerea varului la încărcarea manuală* Гашение извести при ручной загрузке*
DA.15.A.226 Uscarea zahărului cu deplasarea manuală concomitentă a vagonetelor cu zahăr din încălzitor în uscătorul cu vid Сушка сахара с одновременной перекаткой вручную вагонеток с сахаром из подогревателей в вакуум-сушилку
  Fabricarea pectinei Пектиновое производство
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.227 Coagularea pectinei Коагуляция пектина
DA.15A.228 Curăţirea preselor-filtru Очистка фильтр-прессов
DA.15.A.229 Extragerea pectinei la încărcarea manuală a produselor Экстрагирование пектина при загрузке продуктов вручную
DA.15.A.230 Lucrări concomitente de albire a coagulatului şi de pregătire a soluţiei de acid clorhidric Одновременные работы по отбеливанию коагулята и подготовке раствора соляной кислоты
DA.15.A.231 Măcinarea uscată a pălăriilor de răsărită la încărcarea şi descărcarea manuală Сухой размол подсолнечных корзинок при загрузке и выгрузке вручную
DA.15.A.232 Presarea şi stoarcerea manuală Прессовка и отжим вручную
DA.15.A.233 Uscarea pectinei şi coagulantului la încărcarea şi descăcarea manuală Сушка пектина и коагулята при загрузке и выгрузке вручную
  Fabricarea drojdiilor Производство дрожжей
  A Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare. А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.234 Creşterea drojdiilor în vase deschise Выращивание дрожжей в открытых емкостях
DA.15.A.235 Pregătirea soluţiilor de mediu nutritiv şi săruri în vase deschise Приготовление растворов питательной среды и солей в открытых емкостях
DA.15.A.236 Spălarea manuală a aparatelor de creştere a drojdiilor, a cuvelor de plămădire şi aducţie Мойка дрожжераствтельных аппаратов, заторных и приточных чанов вручную

  Fabricarea băuturilor Производство напитков
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA.15.A.237 Acoperirea suprafeţelor rezervoarelor cu răşină epoxidică şi alte componente cu conţinut de substanţe chimice toxice Покрытие поверхностей резервуаров эпоксидными смолами и другими компонентами, содержащими токсические химические вещества
DA.15.A.238 Aparatist la stafiile de concentrare a sucului şi pastei de roşii Аппаратчик по обслуживанию станций по производству концентрированного сока и томатной пасты
DA.15.A.239 Coacerea pîiniţelor de cvas Выпечка квасных хлебцев
  Deservirea cuptoarelor tehnologice care funcţionează pe bază de combustibil solid şi lichid Обслуживание технологических печей, работающих на твердом и жидком топливе
DA.15.A.240 Deservirea măşinilor de spălat, tratamentul manual al recipientelor tehnologice şi al tarei cu aplicarea acizilor şi alcaliilor Обслуживание моечных машин, ручная обработка технологических емкостей и тары с применением кислот и щелочей
DA.15.A.241 Deservirea transportatoarelor la elevatoare Обслуживание транспортеров в элеваторе
DA.15.A.242 Deservirea transportului nemecanizat Обслуживание немеханизированного транспорта
DA.15A.243 Executarea procesului de fermentare* Проведение процесса брожения*
DA.15.A.244 Fierberea smoalei in cazane deschise Варка смолки в открытых котлах
DA.15.A.245 Încărcarea şi descărcarea manuală a uscătoriilor de malţ Загрузка и выгрузка солодосушилок вручную
DA.15.A.246 Lucrări la maşinile de curăţit la elevatoare Работы на очистительных машинах в элеваторе
DA.15.A.247 Lucrări permanente în tuneluri subterane, foste galerii Ia zi şi cariere de piatră Постоянные работы в подземных тоннелях, бывших штольнях, каменоломнях
DA.15.A.248 Obţinerea bioxidului de carbon* Получение углекислоты*
DA.15.A.249 Prăjirea malţului Обжарка солода
DA.15.A.250 Prelucrarea mustului şi a sucurilor în vase deschise Обработка сусла и соков в открытых емкостях

DA.15.A.251 Prelucrarea rămăşiţelor de la vinificaţic în vase deschise Обработка отходов виноделия в открытых емкостях
DA.15.A.252 Prelucrarea vinului brut şi a vinului prin maderizare în camere Обработка виноматериалов и вина путем мадеризации их в камерах
DA.15.A.253 Refrigerarea sticlelor cu vinuri spumante la încărcarea şi descărcarea manuală a sticlelor din băile de răcire Заморозка бутылок с шампанским при ручной загрузке и разгрузке бутылок из ванн
DA.15.A.254 Repartizarea manuală a grăunţelor la arie şi malţificarea cu utilizarea utilajului nemecanizat Распределение зерна на токах вручную и осалаживание на немеханизированном оборудовании
DA.15.A.255 Smolirea butoaielor în procedeu deschis la agregatele de smolit butoaie Осмолка бочек открытым способом на бочкоосмолочном агрегате
DA.15.A.256 Uscarea malţului cu încărcarea şi descărcarea manuală a produsului Сушка солода при ручной загрузке и выгрузке продукта
  Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea condimentelor şi mirodeniilor Переработка и консервирование фруктов и овощей, производство пряностей и приправ
  B. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare B. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
DA.15.B.012 Afumarea legumelor şi fructelor cu bioxid de sulf gazos cu aflarea în camerele de afumat Окуривание овощей и фруктов сернистым газом с нахождением в камерах окуривания
DA.16. Fabricarea produselor din tutun Производство табачных изделий
  A. Lucrгri cu condiюii de muncг gerele si vгtгmгtoaore А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DA. 16.A.001 Aflnător tutun Разрыхлитель табака
DA.16.A.002 Ambalator mahorcă şi tutun de prizat Расфасовщик нюхательной махорки и табака
DA.16.A.003 Aromatizator ocupat la procesul de aromatizare a tutunului la ambalarea lui manuală Ароматизаторщик, занятый процессом ароматизации табака при затаривании его вручную
DA.16.A.004 Confecţioner ţigări de foi Изготовитель сигар

DA.16.A.005 Fochist la cuptoare industriale care funcţionează cu combustibil lichid sau solid Кочегар производственных печей, обслуживающий печи, работающие на жидком и твердом топливе
DA.16.A.006 Încarcător-descărcător la camerele de fermentare ocupat cu încărcarea şi descărcarea tutunului şi zobului de mahorcă Загрузчик - разгрузчик ферментационных камер, занятый эагрузкой и выгрузкой табака и махорочной крошки
DA.16.A.007 Maşinist la instalaţia pneumatică, ocupat concomitent cu alimentarea manuală a coşului cu tutun sau mahorcă Машинист пневматической установки, занятый одновременно ручной подачей табака, махорки к шахтам
DA.16.A.008 Maşinist la linia de pregătire a tutunului pentru fermentare Машинист линия подготовки табака к ферментации
DA.16.A.009 Maşinist la maşinile de concasat, ocupat la încărcarea manuală a materialelor Машинист дробильных машин, занятый ручной загрузкой материалов
DA.16.A.010 Maşinist la maşinile de fabricat filtre, muncitor auxiliar (transportator) şi maşinist reglor, ocupaţi la producerea filtrelor acetice Машинист фильтроделательных машин, подсобный (транспортный) рабочий и машинист-регулировщик, занятые в производстве ацетатных фильтров
DA.16.A.011 Maşinist la maşinile de preambalat şi împachetat Машинист расфасовочно-упаковочных машин
DA.16.A.012 Maşinist la maşinile de tăiat tutun Машинист табакорезательных машин
DA.16.A.013 Maşinist la maşinile şi liniile în flux mecanizate de producere a ţigărilor şi ţigaretelor Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин
DA.16.A.014 Maşinist-reglor ocupat cu deservirea directă a utilajului în producerea tutunului, ţigărilor şiţigaretelor sau la deservirea maşinilor cu prelucrarea tutunului şi mahorcii prin procedeu deschis Машинист-регулировщик, непосредственно обслуживающий оборудование в табачном, папиросном и сигаретном производствах или машины с открытой переработкой табака и махорки
DA.16.A.015 Miuncitor auxiliar (transportator) ocupat cu distribuirea foilor de tutun pentru ţigări Подсобный (транспортный) рабочий, занятый на раздаче игарного листа

DA.16.A.016 Presator ambalaje (în care a fost tutun) ocupat cu sortarea manuala a ambalajului flexibil Престовщик рядна из-под табака, занятый сортировкой мягкой тары вручную
DA.16.A.017 Puitor-ambalator ocupat cu împachetarea şi ambalarea tutunului, mahorcii şi zobului in baloturi Укладчик-упаковщик, занятый укладкой и упаковкой в тюки табака, махорки, табачной крошки
DA.16.A.018 Sortator produse din tutun Сортировщик табачных изделий
DA.16.A.019 Sortator tutun în industria fermentativă Сортировщик табака в ферментационном производстве
DA.16.A.020 Sortator tutun pentru ţigări de foi Сортировщик сигарного листа
DA.1S-A.021 Transportator ocupat la transportarea tutunului în foi nelegat, tutunului tăiat şi mahorcii Транспортировщик, занятый перевозкой листового необшитого, резаного табака и махорки
  B.Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare B. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
DA.16.B.001 Cernător zob şi deşeuri ocupat cu executarea manuală a lucrărilor Просевалыцик крошки и отходов, занятый на ручных работах
DA.16B.002 Cupajist tutun Купажист по табакам
DA.16.B.003 Încărcător - descărcător la camere de fermentare la încărcarea si descărcarea tutunului şi zobului de mahorcă ocupat periodic în buncăr Загрузчик-разгрузчик ферментационных камер на загрузке, выгрузке табака, махорочной крошки, периодически занятый в бункере
DA.16.B.004 Tehnician fermentator, antrenat nemijlocit în procesul tehnologic de fermentare a tutunului în camere Техник-ферментатор, занятый непосредственно в технологическом процессе ферментации табака в камерах
DA.16.B.005 Laminator ocupat cu măcinarea zobului de mahorcă Вальцовщик, занятый размолом крупки махорки

DA.16.B.006 Maşinist la mori vibratoare, maşinist la maşiniie de tăiat tutun, ocupat cu încărcarea manuală; maşinist la maşini bătătoare; maşinist la maşinile de tăiat mahorcă; maşinist la sitele vibratoare ale maşinilor de tăiat; maşinist la maşinile de umplut cutii cu mahorcă Машинист вибромельниц, машинист табакорезательных машин, занятый ручной загрузкой; машинист трепальных машин; машинист махорочнорезательных машин; машинист вибросит резательных машин; машинист махорочнонабивных машин
DA.16.B.007 Preparator tutun, mahorcă de prizat ocupat cu încărcarea manuală a materiei prime în camerele de dospire Приготовитель табака и нюхательной махорки, занятый загрузкой сырья в томильную камеру вручную
DA.16.B.OO8 Presator praf de mahorcă Прессовщик махорочной пыли
DA.16.B.009 Presator ţigări de foi ocupat la prese cu şurub Прессовщик сигар, занятый работой на винтовых прессах
DA.16.B.010 Presator-formator ocupat la formarea deşeurilor de tutun Прессовщик -формовщик, занятый формованием отходов табака
DA.16.B.011 Puitor tutun în foi ocupat cu punerea manuală a foilor Раскладчик листового табака, занятый на раскладке вручную
DA.16.B.012 Recepţioner-predător ocupat la primirea şi predarea tutunului la instalaţiile de afînare şi afînare pneumatică Приемщик-сдатчик, занятый приемкой и сдачей табака на разрыхлительных и пневморазрыхлительных установках
DB.17. Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro\xa7etare \xa7i de articole tricotate \xa7i cro\xa7etateПроизводство трикотажных вязаных тканей, трикотажных и вязаных изделий  
  A. Lucrгri cu condiюii de muncг gerele \xa7i vгtгmгtoareА. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DB.17.A.001 Ambalarea lăzilor şi baloturilor cu răsturnarea lor manuală Упаковка ящиков и кип с кантовкой их вручную
DB.17.A.002 Ascuţirea cuţitelor de tundere a ţesăturilor şi garniturilor de cardă cu discuri şi pînze abrazive Точка стригальных ножей и кардной гарнитуры абразивными кругами и полотнами

DB.17.A.003 Confecţionarea şabloanelor şi decaparea cilindrilor pentru transpunerea desenului pe ţesătură cu aplicarea acizilor, lacului, emulsiilor fotografice, cleiului epoxidic şi altor substanţe chimice nocive Изготовление шаблонов и травление валов для нанесения рисунка на ткань с применением кислот, лаков, фотоэмульсии, эпоксидного клея и других вредных химических веществ
DB.17.A.004 Curăţirea canalizatei industriale Очистка промышленной канализации
DB.17.A.005 Curăţirea instalaţiilor de ventilaţie Чистка вентиляционных установок
DB.17.A.006 Curăţirea si ascuţirea garniturilor de cardă ale maşinilor de cardat Чистка и точка кардной гарнитуры чесальных аппаратов
DB.17.A.007 Curăţirea utilajului Чистка оборудования
DB.17.A.008 Depanarea firelor din fibre de sticlă şi firelor din elastomer cu aplicarea talcului Перематывание нитей из стекловолокна, эластомерных нитей с применением талька
DB.17A009 Deservirea maşinilor de cardat; utilajului de înălţat cu aplicarea ghipohloritului de sodiu, amoniacului, perhidrolului, silicatului de sodiu, acidului sulfuric, sulfatului de amoniu; utilajului de vopsit la lucrări la aparate, maşini şi bărci deschise; maşinilor şi aparatelor de mercerizare, vaporizare şi opărire Обслуживание чесальных машин, отбельного оборудования с применением гипохлорита натрия, аммиака, пергидроля, силиката натрия, серной кислоты, сульфата аммония; красильного оборудования при работе на открытых аппаратах, машинах, барках; мерсериэационных, зрельных, запарных машин и аппаратов
DB.17.A.010 Executarea procesului de acidulare a fibrelor toarse Ведение процесса кисловки пряжи
DB.17.A.011 Executarea procesului de apretare cu aplicarea preparatelor care conţin alcalii, formaldehide, clor, acid acetic şi alte substanfe chimice nocive Осуществление процесса аппретирования с применением препаратов, содержащих щелочь, формальдегид, хлор, уксусную кислоту и другие вредные химические вещества

DB.17.A.012 Executarea procesului de fierbere a firelor toane, pînzei şi articolelor Ведение процесса отваривания пряжи, полотна, изделий
DB.17.A.013 Executarea procesului de impregnare a scamei Ведение процесса пропитывания ворса
DB.17.A.014 Executarea procesului de imprimare a desenului pe pînza tricotată şi pe hîrtie Ведение процесса печатания и набивки рисунка на трикотажное полотно и бумагу
DB.17.A.015 Executarea procesului de împletire exterioară a firelor cu aplicarea talcului Ведение процесса оплетки нитей с применением талька
DB.17.A.016 Executarea procesului de înălbire a articolelor, firelor toarse, pînzei cu aplicarea hipocloritului de sodiu, sulfatului de amoniu, bicarbonatului de sodiu, silicatului de sodiu, perhidrolului şi altor substanţe chimice nocive Ведение процесса отбеливания изделии, пряжи, полотна с применением гипохлорbта натрия, сульфата аммония, бикарбоната натрия, силиката натрия, пергидроля и других вредных химических веществ
DB.17A.017 Executarea procesului de încleiere şi emulsionare a firelor Ведение процесса шлихтования и эмульсирования нитей
DB.17.A.018 Executarea procesului de mercerizare a firelor toarse si a pînzei Ведение процесса мерсеризации пряжи и полотна
DB.17.A.019 Executarea procesului de opărire cu încărcarea şi descărcarea manuală Ведение процесса запаривания с ручной загрузкой и выгрузкой
DB.17.A.020 Executarea procesului de piuate a articolelor tricotate şi a articolelor de galanterie textilă Ведение процесса валки трикотажных и текстильно-галантерейных изделий
DB.17.A.021 Executarea procesului de relaxare şi depanare a firelor toarse Ведение процесса релаксации и перемотки пряжи
DB.17.A.022 executarea procesului de spălare a Irelor toarse, pînzei şi articolelor Ведение процесса промывки пряжи, полотна, изделий
DB.17.A.023 Executarea procesului de stabilizare Bедение процесса стабилизации
DB.17.A.024 Executarea procesului de transpunere la cald a desenului de pe hîrtie pe pînză şi pe articole Ведение процесса гермоперевода рисунка с бумаги а трикотажное полотно и зделия

DB.17.A.025 Executarea procesului de urzire a firelor de elastomer cu aplicarea talcului şi a fibrelor din fibre de sticlă Ведение процесса снования эпастомерных нитей с применением талька и нитей из стекловолокна
DB.17.A.026 Executarea procesului de uscare Ведение процесса сушки
DB.17.A.027 Executarea procesului de vopsire la aparate, maşini şi bărci de vopsit deschise Ведение процесса крашения в открытых аппаратах, машинах и барках
DB.17.A.028 Executarea tratamentului termic al pînzei în vaporizatoare Ведение процесса термообработки полотна в зрельных аппаратах
DB.17.A.029 Fabricarea blănii artificiale şi confecţionarea articolelor din ea Производство искусственного меха и изготовление изделий из него
DB.17.A.030 Formarea şi călcarea " aburirea articolelor tricotate şi a pînzei Формировка и влажно-тепловая обработка трикотажных изделий и полотна
DB.17.A.031 Măturarea încăperilor de producţie Подметание в производственных помещениях
DB.17A.032 Montarea pînzelor tricotate cu ridicarea manuală a rolei de striere Накатывание трикотажных полотен при подъеме ролика вручную
DB.17.A.033 Prepararea soluţiilor de vopsit, soluţiilor chimice şi a aglutinanţilor. Pregătirea vopselelor. Pregătirea şi fierberea emulsiilor şi a diferitelor feluri de aprete cu aplicarea alcaliilor, stirenului, formaldehidei, acizilor şi altor substanţe chimice nocive Заготовка красильных, химических растворов и загусток. Приготовление красок. Приготовление и варка эмульсий и различных видов аппретов с применением щелочи, стирола, формальдегида, кислот и других вредных химических веществ
DB.17.A.034 Presarea deşeurilor, materiei prime secundare cu încărcare manuală Прессование отходов, вторичного сырья с ручной загрузкой
DB.17.A.035 Punerea manuală a mărfii ude în cazane Ручная укладка мокрого товара в котлы

DB.17.A.036 Receptionarea şi transportarea substanţelor chimice nocive (vopsea, acizi, alcalii şi alte substanţe chimice nocive) la depozit Приемка и транспортировка вредных химических веществ (красок, кислот, щелочей и других вредных химических веществ) на складе
DB.17.A.037 Reunirea firelor la tors la maşini "Savio" Трощение пряжи и нитей на машинах фирмы "Савио"
DB.17.A.038 Reparaţia şi confecţionarea utilajului tehnologic cu utilizarea cleiului, toluenului, răşinei epoxidice. Vulcanizarea cilindrilor Ремонт и изготовление технологической оснастки с применением клеев, толуола, эпоксидной смолы. Вулканизация валиков
DB.17.A.039 Reparaţia şi reglarea utilajului tehnologic şi electric în secţiile (sectoarele) de finisaj Ремонт и наладка технологического и электрического оборудования в отделочных цехах (на участках)
DB.17.A.040 Scoaterea, tratarea şi sortarea deşeurilor şi a materiei prime secundare Выгребание, обработка и разборка отходов и вторичного сырья
DB.17.A.041 Spălarea vaselor, recipientelor, căzilor, lăzilor, periilor şi şabloanelor în fierbătoarele de vopsea Мойка посуды, емкостей, ванн, ящиков, щеток и шаблонов в красковарках
DB.17A.042 Stoarcerea materiei prime, firelor toarse şi pînzei Отжим сырья, пряжи, полотна
DB.17.A.043 Transportarea nemijlocită a încărcăturilor, cu excepţia celor menţionate în compartimentul B al prezentei Liste-tip Транспортировка грузов немеханизированным способом, кроме указанных в разделе В
0B.17.A.044 Executarea operaţiilor de control la efectuarea lucrărilor prevăzute in prezentul compartiment al Listei -tip Проведение контроля при производстве работ, предусмотренных в настоящем разделе Перечня
  B. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  В. Работы с  особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
DB.17.B.001 Curăţirea camerelor de deşeuri şi a subsolurilor Чистка шильных камер и подвалов

DB.17.B.002 Transportarea nemecanizată a baloturilor, rulourilor de pînză în secţiile de finisaj Транспортировка немеханизированным способом кип, рулонов полотна в отделочных цехах
  Fabricarea de galanterie textilă Производство текстильной галантереи
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare  А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DB.17A.045 Aşezarea şi ambalarea articolelor finite în producţia de confecţii Укладка-упаковка готовых изделий в швейном производстве
DB.17.A.046 Brodarea la maşina de brodat "Pantograf " Вышивание на вышивальной машине "Пантограф"
DB.17.A.047 Călcatul şi călcarea-aburirea articolelor cu fierul de călcat cu o greutate mai mare de 6 kg Утюжка и влажно-тепловая обработка изделий утюгом весом более 6 кг
DB.17.A.048 Confecţionarea articolelor din ţesături de pluş la maşina de festonat marginile Изготовление изделий из плюшевых тканей на краеобметочной машине
DB.17A.049 Confecţionarea diferitelor articole şi ţesături din fibre de sticlă la războaie de ţesut Изготовление различных изделий и ткани из стекловолокна на ткацких станках
DB.17.A.050 Depănarea firelor de elastomer cu aplicarea talcului; depanarea firelor impregnate cu formalină şi a firelor din fibră de sticlă Перематывание эластомерных нитей с применением талька; намотка нитей, пропитанных формалином, и нитей из стекловолокна
DB.17A.051 Deservirea războaielor de ţesut la producerea articolelor din fibră de sticlă Обслуживание ткацких станков при изготовлении изделий из стекловолокна
DB.17.A.052 Dublarea, metalizarea ţesăturilor şi aplicarea pe ele a impregnatelor cu clei pe bază de solvenţi organici (metiletilcheton, hexan, hidrogen cianat etc.) Дублирование, металлизация тканей и нанесение на них пропиток с клеем на основе органических растворителей метилэтилкетова, гексана, цианистого водорода и др.)
DB.17.A.053 Executarea procesului de impregnare a bandei ţesute Ведение процесса пропитывания лент

DB.17.A.054 Executarea procesului de pîrlire a ţesăturilor şi articolelor Ведение процесса опаливания тканей и изделий
DB.17.A.055 Executarea procesului de spălare a ţesăturii, pînzei, articolelor şi materie prime Ведение процесса промывки ткани, полотна, изделий и сырья
DB.17.A.056 Fierberea diferitelor feluri de aprete cu utilizarea alcaliilor, formaldehidei şi altor substanţe chimice nocive Варка различных видов аппретов с применением щелочей, формальдегида и других вредных химических веществ
DB.17.A.057 Fierberea masei de încleiere şi a emulsiilor cu utilizarea amoniacului, alcaliilor şi altor substanţe chimice nocive Варка шлихта и эмульсии с применением аммиака, щелочей и других вредных химических веществ
DB.17.A.058 Imprimarea în formă de şnur cu aplicarea acetonului şi altor substanţe chimice nocive Набивка наконечников на шнур с применением ацетона и других вредных химических веществ
DB.17.A.059 Împletirea articolelor din fibră de sticlă şi a firelor din elastotner cu aplicarea talcului Плетение изделий из стекловолокна и эластомерных нитей с применением талька
DB.17.A.060 Montarea ţesăturii (pînzei) cu ridicarea manuală a cilindrilor. Rularea articolelor din fir de sticlă Накатывание ткани (полотна) при подъеме роликов вручную. Накатывание изделий из стеклонити
DB.17.A.061 Opărirea şi presarea articolelor cu utilizarea dibutilftalatului Запаривание и прессование изделии с применением дибутилфталата
DB.17.A.062 Pictarea ţesăturilor cu aplicarea coloranţilor de crom Разрисовка тканей с применением хромовых красителей
DB.17.A.063 Pieptănarea manuală a fibrelor de capron Чесание капронового волокна и волоса вручную
DB.17.A.064 Schimbarea bobinelor uzate în rastelele de bobine ale maşinilor de ţesut şi tricotat draperii Замена сработанных катушек на шпулярниках гардинных и гардинно-вязальных машин
DB.17.A.065 Tăierea ţesăturii speciale pentru fabricarea bandei izolante Разрезание специальной ткани для изготовления изоляционной ленты

  B. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare В. Работы с  особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
DB.17.B.003 Curăţarea camerelor de desprăfuire şi a subsolurilor Чистка пыльных камер и подвалов
DB.17.B.004 Transportarea nemecanizată a sulurilor de urzeală pentru războaie, sulurilor de urzeală preliminară, baloturilor, tutorilor de pînză în secţiile de finisaj Транспортировка ткацких навоев, сновальных валиков, кип, рулонов полотна в отделочном производстве немеханироввнным способом
DB.18. Fabricarea de articole de оmbrгcгminte (producюie оn masг)Производство одежды (массовое производство)
  B. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare В. Работы с  тяжелыми и вредными условиями труда
DB.18.A.001 Aşezarea şi ambalarea manuală a articolelor finite Укладка и упаковка готовых изделий вручную
DB.18A.002 Călcarea - aburirea articolelor de îmbrăcăminte cu fierul de călcat cu o greutate de peste 6 kg Влажно - тепловая обработка швейных изделий при работе с утюгом весом более 6 кг
DB.18.A.003 Călcarea" aburirea finală a articolelor de îmbrăcăminte în asortimentul de paltoane şi costume Окончательная влажно-тепловая обработка швейных изделий костюмво-пальтового ассортимента
DB.18.A.004 Călcarea - aburirea finală a şepcilor, chipiurilor, căciulilor Окончательная влажно-тепловая обработка кепи, фуражек, шапок-ушанок
DB.18.A.005 Confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte din blană artificială, vata de sticlă, fibră de sticlă şi ţesătură de azbest Изготовление швейных изделий из искусственного меха, стекловаты, стекловолокна и асбестовой ткани
DB.18.A.006 Confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte din ţesături cauciucate şi ţesături pudrate cu talc, precum şi a articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru din ţesături cu impregnare specială изготовление швейных изделий из обрезяиненных и припудренных тальком тканей, а также специальной одежды из ткани со специальной пропиткой
DB.18.A.007 Confecţionarea corturilor, hangarelor, barăcilor şi prelatelor cu suprafaţa mai mare de 50 m2 Изготовление лагерных палаток, ангаров, бараков и брезентов площадью свыше 50 кв. м

DB.18.A.008 Formarea pălăriilor de fetru Формование фетровых шляп
DB.18.A.009 Plisarea şi gofrarea articolelor cu impregnarea ţesăturilor cu soluţii chimice Плиссировка и гофрировка изделий с пропиткой ткани химическими растворами
DB. 18A.010 Pregătirea pentru croire, croirea şi prelucrarea vatelinei Подготовка к раскрою, раскрой и обработка ватина
DB. 18.A.011 Sudarea articolelor de îmbrăcăminte la instalaţiile cu curent de frecvenţă înaltă Сварка швейных изделий на установках ТВЧ
DB. 18.A.012 Transportarea diferitelor încărcături de producţie fără utilizarea maşinilor şi mecanismelor Транспортировка различных производственных грузов без применения машин и механизмов
DB. 18.A.013 Executarea operaţiilor de control al lucrărilor incluse în prezentul compartiment al Listei-tip Осуществление контроля при производстве работ, включенных в настоящий раздел Перечня
DC.19. Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţăminteiПроизводство кожи, изделий из кожи и производство обуви
  Praducţia de piei şi de articole din piele Производство кожи и изделий из кожи
  A, Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DC.19A.001 Alcătuirea nuanţelor de culoare, Pregătirea grundului, apreturilor, luciului, amestecurilor de solvenţi organici şi a diluanţilor, soluţiilor de nitroemailuri, vopselelor de cazeină, crilice şi altor vopsele de acoperire Составление колеров. Приготовление грунтов, аппретур, глянцев, смесей органических растворителей и разбавителей, растворов нитроэмалей, казеиновых, акриловых и других красок для покрытия
DC.19.A.002 Alcătuirea soluţiilor chimice Составление химических растворов

DC.19.A.003 Apretarea pieilor cu apreturi diferite (emulsii, grund, fixativ de luciu, lac incolor etc.) cu utilizarea vopselei nitro, solvenţilor organici (butilacetat, etilacetat, dibutilftalat etc.), polimerilor (poliacrilaţilor, poliuretanilor etc.) şi altor substanţe chimice Аппретирование кож различными аппретурами (эмульсией, грунтом, глянцем закрепителем, бесцветным лаком и т. д.) с применением нитрокрасок, органических растворителей (бутилацетата, этилацетата, дибутилфталата и т.д.), полимеров (полиакрила-тов, полиуретанов и т. д.) и других химических веществ
DC.19.A.004 Aşezarea şi ambalarea pieilor brute mici şi a pielii finite, părului de porc şi a părului în baloturi, lăzi, teancuri Укладка и упаковка мелкого сырья и готовых кож, щетины, волоса в тюки, ящики, кипы
DC.19.A.005 Aşternutul pieilor, pieilor cu blană si pieilor netăbăcite de dimensiuni mici Выстилка мелкого кожевенно-мехового сырья и голы
DC.19.A.006 Completarea pieilor brute de dimensiuni mici             Комплектование мелкого сырья
DC.19A.007 Completarea semifabricatelor şi a şpaltului în secţiile şi sectoarele de înmuiere - cenuşarire, tăbăcire -vopsire şi de gresare Комплектование полуфабрикатов и спилка в отмочно-зольных, дубильно-красилыных и жировальных цехах и на участках
DC.19.A.008 Conservarea pieilor brute şi pieilor cublană de dimensiuni mici şi a dosuluipielii                                             Консервирование мелкого кожевенно-мехового сырья и мездры
DC.19.A.009 Curăţarea aparatelor, decantoarelor şicanalizaţiei                                 Чистка аппаратов, отстойников и канализации
DC.19.A.010 Descărnarea pieilor brute mici şi pieilor netăbăcite Мездрение мелкого кожевенного сырья и голья
DC.19.A.011 Despicarea pielii netăbăcite,semifabricatelor şi pieilor         Распиловка- двоение голья, полуфабрикатов и кож
DC.19A.012 Dezinfectarea pieilor brute, a linii, părului de porc şi a părului, precum şi a salopetelor lucrătorilor din secţiile de înmuiere şi cenuşarire şi de tăbăcire- vopsire Дезинфекция кожевенного сырья, шерсти, щетины, волоса, а также спецодежды работников отмочно-эольных и дубильно-красильных цехов

DC.19A.013 Dirijarea macaralelor, palanelor electrice cu cărucior, a încărcătoarelor şi altor mecanisme de încărcare-descărcare la secţiile şi sectoarele de materie primă, înmuiere - cenuşărire, tăbăcire - vopsire, gresare şi finisare Управление подъемными кранами, тельферами, погрузчиками и другими погрузочно-разгрузочными механизмами в сырьевых, отмочно-зольных, дубильно-красильных, жировальных и отделочных цехах и на участкax
DC.19A.014 Elaborarea (pregătirea) apreturilor, emulsiilor şi lacurilor cu utilizarea solvenţilor organici Составление (приготовление) аппретур, эмульсий и лаков с применением органических растворителей
DC.19.A.015 Executarea lucrărilor de fălţuire a pieilor şi pieilor cu blană de dimensiuni mici şi a semifabricatelor din ele Выполнение работ по строганию мелкого кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов из него
DC.19.A.016 Executarea lucrărilor legate de transportarea manuală sau pe cărucioare manuale, roabe, vagonete a pieilor brute, pieilor netabăcite, a semifabricatelor, materialelor chimice şi a deşeurilor de producţie în secţiile şi sectoarele de materie primă, de înmuiere şi cenuşărire, de tăbăcire şi vopsire, de gresare şi de finisare Выполнение работ, связанных с транспортировкой вручную или на ручных тележках, тачках, вагонетках мелкого кожевенного сырья, голья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в сырьевых, отмочно - зольных, дубильно-красильных, жировальных и отделочных цехах и на участках
DC.19.A.017 Executarea procesului de călire a crupoanelor şi pielii pentru articole tehnice Ведение процессов закалки чепраков и технической кожи
DC.19A.018 Executarea procesului de uscare a pieilor, lînii, părului de porc şi a parului Ведение процесса сушки кож, шерсти, щетины и волоса
DC.19.A.019 Executarea procesului de recuperare a solvenţilor Ведение процесса рекуперации рабочих растворов
DC.19.A.020 Executarea procesului tehnologic de cenuşărire a pieilor mici şi a dosului pielii Ведение технологического процесса золения мелкого сырья и мездры

DC.19.A.021 Executarea procesului tehnologic de cenuşărîre a pielii grele la încărcarea şi descărcarea mecanizată Ведение технологического процесса золения крупного сырья при механизированной загрузке и выгрузке
DC.19.A.022 Executarea procesului tehnologic de decalcificare şi înmuiere a pielii netăbăcite mici Ведение технологического процесса обеззоливаниях, смягчения мелкого голь
DC.19.A.023 Executarea procesului tehnologic de decalcifîcare şi înmuiere a pielii netăbăcite grele la încărcarea şi descărcarea mecanizata Ведение технологического процесса обеззоливания и смягчения крупного голья при механизированной загрузке и выгрузке
DC.19.A.024 Executarea procesului tehnologic de degresare a pieilor brute şi pieilor cu blană, pieilor netăbăcite, semifabricatelor şi deşeurilor de producţie Ведение технологического процесса обезжиривания кожевенного и мехового сырья, голья, полуфабрикатов и отходов производства
DC.19.A.025 Executarea procesului tehnologic de fierbere (preparare) a cleiului de piele Ведение технологического процесса варки (изготовления) мездрового клея
DC.19.A.026 Executarea procesului tehnologic de fierbere (preparare) a lacurilor speciale pentru piele cu utilizarea solvenţilor organici (butilacetatului, etilacetatului, izobutilacetatului etc.) şi altor substanţe chimice nocive Ведение технологического процесса варки (приготовления) специальных лаков для кожи с применением органических растворителей (бутилацетата, этилацетата, изобутилацетата и т.д.) и других вредных химических веществ
DC.19.A.027 Executarea procesului tehnologic de macerare, hidratare şi spălare a pieilor brute mici Ведение технологического процесса отмочки, обводнения и промывки мелкого кожевенного сырья
DC.19.A.028 Executarea procesului tehnologic de macerare, hidratare şi spălare a pieilor greie la încărcarea şi descărcarea mecanizată Ведение технологического процесса отмочки, обводнения и промывки крупного кожевенного сырья при механизированной загрузке и выгрузке

DC.19A.029 Executarea procesului tehnologic de pregătire a extracţilor tenanţi prin fierberea tananţilor vegetali şi sintetici Ведение технологического процесса приготовления дубильных экстрактов путем разварки растительных и синтетических дубителей
DC.19.A.030 Executarea procesului tehnologic de spălare a dosului pielii, lînii, părului de porc Ведение технологического процесса промывки мездры, шерсти, щетины
DC.19.A.031 Executarea procesului tehnologic de stoluire şi marcare a pieilor Ведение технологического процесса разминки, разбивки кож
DC.19.A.032 Executarea procesului tehnologic de tăbăcire, piclare şi tăbăcire cu crom a pieil or mici Ведение технологических процессов дубления, пмкелевання и хромирования мелкого кожевенного сырья
DC.19.A.033 Executarea procesului tehnologic de tăbăcire, piclare şi tăbăcire cu crom a pielii grele la încărcarea şi descărcarea mecanizată Ведение технологического процесса дубления,пикелевания, хромирования голья крупного сырья при механизированной загрузке и выгрузке
DC.19.A.034 Executarea procesului tehnologic de topire şi fierbere a osinzei din deşeurile de producţie Ведение технологического процесса вытапливания и варки сала-сырца из отходов производства
DC.19.A.035 Executarea procesului tehnologic de ungere cu grăsime şi retanare a pieilor mici Ведение технологического процесса жирования и наполнения мелких кож
DC.19A.036 Executarea procesului tehnologic de ungere cu grăsime şi retanare a pieilor grele la încărcarea şi descărcarea mecanizată Ведение технологического процесса жирования в наполнения крупных кож при механизированной загрузке и выгрузке
DC.19.A.037 Executarea procesului tehnologic de vopsire şi neutralizare a pieilor mici Ведение технологического процесса крашения и нейтрализации мелких кож
DC.19.A.038 Executarea procesului tehnologic de vopsire şi neutralizare a pieilor grele la încărcarea şi descărcarea mecanizată Ведение технологического процесса крашения и нейтрализации крупных кож при механизированной загрузке и выгрузке

DC.19.A.039 Fălţuirea pielii netăbăcite de dimensiuni mici Фальцевание голья мелких размеров
DC.19A.040 Întinderea pieilor mici Разводка мелких кож
DC.19.A.041 Întinderea pielii şi a blănii de oaie pe rame Натягивание кож и овчин на рамы
DC.19.A.042 Lăcuirea pielii cu lacuri speciale pregătite cu utilizarea solvenţilor organici (butilacetatului, etilacetatului, dibutilftalatului, ciclohexananului), peliculilor de poliuretan şi altor substanţe chimice Лакирование кож специальными лаками, приготовленными с применением органических растворителей (бутилацетата, этилацетата, дибутилфталата, циклогексанона), полиуретановых пленок и других химических веществ
DC.19.A.043 Luarea probelor de piei brute necontrolate pentru analiza bacteriologică (după Ascoli) Отбор проб неисследованного кожсырья для бактериологического анализа (по Асколи)
DC.19.A.044 Marcarea pieilor brute mici şi a pieilor netăbăcite cu ridicarea lor Маркировка путем клеймения мелкого кожевенного сырья и голья с подъемом шкур
DC.19.A.045 Măsurarea pieilor brute şi a pielii tari Измерение кожевенного сырья и жестких кож
DC.19.A.046 Prelucrarea (îndepărtarea linii şi a parului) pieilor brute mici Обработка (сгонка шерсти и щетины) мелкого кожевенного сырья
DC.19.A.047 Prelucrarea (ungerea) pieilor brute mici cu amestec de îndepărtat părul Обработка (намазка) шкур мелкого кожевенного сырья волососгонной смесью
DC.19.A.048 Presarea, imprimarea florii pielii pe pielea acoperită cu nitrovopsea Прессование, тиснение (нарезка) мереи на кожах с нитропокрытиями
DC.19.A.049 Recepţionarea şi predarea pieilor brute, semifabricatelor, pielii gata, lînii şi părului de porc Прием и сдача кожевенного сырья, полуфабрикатов, готовых кож, шерсти и щетины

DC. 19.A.050 Reparaţia, reglarea şi întreţinerea utilajului nemijlocit în secţiile şi sectoarele de materie primă, înmuiere - cenusărire, tăbăcite - vopsire, gresare şi finisare Ремонт, наладка и обслуживание оборудования непосредственно в сырьевых, отмочно-зольных, дубильно-красильных, жнровальных и отделочных цехах к на участках
DC.19.A.O51 Sortarea pieilor tari, a pieilor brute şi a pieilor cu blană mici Сортировка жестких кож и мелкого кожевенно-мехового сырья
DC.19.A.052 Sortarea semifabricatelor din piele în secţiile de tăbăcire- vopsire şi de gresare, precum şi sortarea lînii, părului de porc şi a părului Сортировка кожевенных полуфабрикатов в дубильно-красильных и жировальных цехах и на участках и сортировка шерсти, щетины и волоса
DC.19A.053 Spălatul ambalajului cu utilizarea acizilor, alcaliilor şi a altor substanţe chimice Мойка тары с применением кислот, щелочей и других химических веществ
DC.19A.054 Stoarcerea semifabricatelor din piei mici la prese şi maşini de stors şi a lînii în centrifuge Отжим мелкого кожевенного полуфабриката на прессах и отжимных машинах, шерсти на центрифугах
DC.19.A.055 Şlefuirea pielii cu discuri abrazive in procedeu uscat Шлифование кож на абразивных кругах сухим способом
DC.19.A.056 Ştoluirea şi ştoluirca pieilor Растяжка и разминка кож
DC.19.A.057 Ştrecuirea - tăierea pieilor mici şi a pieilor netăbăcite Обрядка - обрезка мелкого сырья и голья
DC.19.A.058 Tăierea semifabricatelor in stare udă si a pieilor tari Обрезка полуфабрикатов в мокром виде и жестких кож
DC.19A.059 Umectarea pieilor Увлажнение кож
DC.19.A060 Vălţuirea peilor de talpă la rulouri de trecere Прокатка жестких кож на проходных катках
DC.19.A.061 Executarea operaţiilor de control la efectuarea lucrărilor, prevăzute in prezentul compartiment al Listei - tip Контроль при производстве забот, предусмотренных в настоящем разделе Перечня

  Fabricarea încălţămintei Производство обуви
DC.19.A.062 Aplicarea vopselei (apretului) şi lacurilor, constituite din solvenţi organici şi alte substanţe chimice nocive Нанесение краски (аппрета) и лаков, составленных на органических растворителях и других вредных химических веществах
DC.19.A.063 Asamblarea încălţămintei cu fixarea prin turnare, precum şi prin vulcanizare la cald Сборка обуви литьевым методом крепления, а также методом горячей вулканизации
DC.19.A.064 Ascuţirea cuţitelor de ştanţă, frezelor şi altor instrumente la discuri abrazive în procedeu uscat Заточка резаков, фрез и другого инструмента при работе на абразивных кругах сухим способом
DC.19.A.065 Aşezarea şi ambalarea producţiei finite, legate cu ridicarea şi deplasarea greutăţilor Укладка и упаковка готовой продукции, связанные с поднятием и перемещением тяжестей
DC.19.A.066 Confecţionarea cizmelor de iuft, semicizmelor şi a încălţămintei deprotecţie în secţiile de cusut Изготовление юфтевых сапог, полусапог и рабочей обуви в пошивочных цехах
DC.19.A.067 Croirea, decuparea, prelucrarea şi asamblarea pieselor de încălţăminte din blană artificială Раскраивание, обработка и сборка деталей обуви из искусственного меха
DC.19.A.068 Decuparea pielii, pielii artificiale, materialelor din peliculă în piese pentru încălţăminte obişnuită şi încălţăminte elegantă la prese, croirea manuală a pierii în piese pentru încălţăminte elegantă Раскраивание кож, заменителей кож, пленочных материалов на детали рядовой и модельной обуви на прессах, раскраивание кож на детали модельной обуви вручную
DC.19A.069 Executarea lucrărilor legate de transportarea nemecanizată a materialelor Выполнение работ, связанных с транспортировкой материалов, немеханизиро-ванным способом
DC.19A.070 Executarea operaţiilor de asamblare a încălţămintei prin coaserea pieselor încălţămintei şi a tălpilor la maşini de cusut rama şi de cusut cu tighel Выполнение операций по сборке обуви путем пристрачивания деталей обуви и подошв на рантовшивных и оппельных машинах

DC.19A.071 Executarea procesului de uscare a materiei prime, semifabricatelor şi articolelor în uscătoare cu camere Ведение процесса сушки сырья, полуфабрикатов и изделий в камерных сушилках
DC.19A.072 Formarea bordurii trase şi a feţei laterale la maşina "Anclepf " formarea la cald a pieselor feţei de încălţăminte şi a încălţămintei cu faţa din piele, acoperite cu nitrocoloranţi sau emulsii acrilice (butilacetat, toluen etc.) Формование затяжной кромки и боковой грани на машине "Анклепф"; формование горячим способом деталей заготовок и обуви с кожаным верхом, покрытых нитрокрасками или акриловой эмульсией (бутипацетатом, толуолом и т. д.)
DC.19.A.073 Frezarea încălţămintei Фрезерование обуви
DC.19A.074 Imprimarea manuală a pieselor la cald Тиснение деталей горячим способом вручную
DC.19.A.075 Încălzirea peliculei de clei în termostat Разогрев клеевой пленки в термостате
DC.19A.076 Lucrări legate de utilizarea cleiului de cauciuc, de latex şi a altor cleiuri şi solvenţi cu conţinut de substanţe chimice nocive Работы, связанные с применением каучуковых, латексных и других клеев и растворителей, содержащих вредные химические вещества
DC.19.A.077 Măcinarea amestecurilor de cauciuc Вальцевание резиновых смесей
DC.19.A.078 Mordansarea tălpilor cu utilizarea acidului sulfuric concentrat, clorurii de fier şi altor substanţe chimice nocive Протравка подошв с применением концентрированной серной кислоты, хлорного железа я других вредных химических веществ
DC.19A.079 Polizarea la cald a şnitului tălpii şi a tocurilor Полирование уреза подошвы и каблука горячим способом
DC.19.A.080 Pregătirea apreturilor, emulsiilor şi lacurilor cu utilizarea solvenţilor organici şi altor substanţe chimice nocive (butilacetat, etilacetat, dibutilftalat, benzină, acetonă etc.) Составление аппретур, мульсий и лаков с применение органических растворителей и других вредных химических веществ (бутилацетата, этилацетата, дибутилфтапата, бензина, ацетона и т. д.)

DC.19.A.081 Prelucrarea încălţămintei la discuri abrazive în procedeu uscat Обработка обуви на абразивных кругах сухим способом
DC.19.A.082 Scoaterea manuală a cizmelor şi încălţămintei de protecţie de pe calapoadele de tragere Снятие сапог и рабочей обуви с затяжных колодок вручную
DC.19.A.083 Sortarea pielii tari Сортировка жестких кож
DC.19.A.084 Spălarea pieselor de încălţăminte cu utilizarea benzinei şi altor substanţe chimice nocive Промывка деталей обуви с применением бензина и других вредных химических веществ
DC.19.A.085 Sudarea la instalaţii cu curent de înaltă frecvenţa Сварка на установках ТВЧ
DC.19.A.086 Tăierea pieselor din piele tare şi înlocuitorii ei Вырубка деталей из жестких кожтоваров и их заменителей
DC.19.A.087 Tragerea încălţămintei la maşini de tragere cu mase topite Затяжка обуви на затяжных машинах с терморасплавами
DC.19.A.088 Executarea operaţiilor de control al lucrărilor prevăzute în prezentul compartiment al Listei-tip Контроль при производстве работ, предусмотренных в настоящем разделе Перечня
  B. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare В. Работы с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
DC.19.B.001 Aşezarea şi ambalarea pielii grele în baloturi, lăzi, teancuri Укладка и упаковка крупного кожевенного сырья в тюки,ящики, кипы
DC.19.B.002 Aşternutul pieilor grele, pieilor cu blană şi pieilor netăbăcite de dimensiuni mari Выстилка крупного кожевенно-мехового сырья и голья
DC.19.B.003 Completarea pieilor brute grele Комплектование крупного кожевенного сырья
DC.19.B.004 Conservarea pieilor brute grele Консервирование крупного кожевенного сырья
DC.19.B.005 Decuparea (cruponarea) semifabricatelor, pielii netăbăcite, pieilor brute Раскрой (крупонировакие) полуфабрикатов, голья, сырья
DC.19.B.006 Descărnarea pieilor brute grele şi pieilor netăbăcite Мездрение крупного сырья и голья
DC.19.B.007 Executarea lucrărilor de fălţuire a pieilor grele, pieilor cu blană de dimensiuni mari şi a semifabricatelor din ele Выполнение работ по строганию крупного кожевенно-мехового сырья и полуфабрикатов из него

DC.19.B.008 Executarea lucrărilor legate de transportarea manuală sau pe cărucioare manuale, roabe, vagonete a pieilor grele, pieilor netăbăcite, semifabricatelor în secţiile de înmuiere - cenuşărire, tăbăcire -vopsire, de gresare în secţiile şi sectoarele de piei grele brute Выполнение работ, связанных с транспортировкой вручную или на ручных тележках, тачках, вагонетках крупного сырья, голья, полуфабрикатов в отмочно-зольных, дубильно-красильных и жнровальных цехах, на участках, в цехах кожсырьевого производства
DC.19.B.009 Executarea procesului tehnologic de cenuşărire a pielii grele la încărcarea şi descărcarea manuală Ведение технологического процесса золения крупного сырья при ручной загрузке и выгрузке
DC.19.B.010 Executarea procesului tehnologic de decalcifiere şi înmuiere a pielii netăbăcite grele Ведение технологического процесса декальцинирования и смягчения голья крупного сырья
DC.19.B.011 Executarea procesului tehnologic de măcerare, hidratare şi spălare a pieilor grele la încărcarea şi descărcarea manuală Ведение технологического процесса отмочки, обводнения и промывки крупного сырья при ручной загрузке и выгрузке
DC.19.B.012 Executarea procesului tehnologic de pregătire a extractelor de crom Ведение технологического процесса приготовления хромовых экстрактов
DC.19.B.013 Executarea procesului tehnologic de gresare şi retanare a pielii grele la încărcarea şi descărcarea manuală Ведение технологического процесса жирования, наполнения крупных кож при ручной загрузке и выгрузке
DC.19.B.014 Executarea procesului tehnologic de tăbăcire, piclare şi tăbăcire cu crom a pielii grele la încărcarea şi descărcarea manuală Ведение технологического процесса дубления, пикелевания, хромирования голья крупного сырья при ручной загрузке и выгрузке
DC.19.B.015 Executarea procesului tehnologic de vopsire şi neutralizare a pielii grele la încărcarea şi descărcarea manuală Ведение технологического процесса крашения, нейтрализации крупных кож при ручной загрузке и выгрузке
DC.19.B.016 Fălţuirea pielii netăbăcite grele Фальцевание голья крупного сырья
DC.19.B.017 Întinderea pieilor brute grele Разводка крупных кож

DC.19.B.018 Marcarea pieilor brute grele şi pieilor netăbăcite cu ridicarea lor Маркировка путем клеймения крупного сырья и голья с подъемом шкур
DC.19.B.019 Prelucrarea (îndepărtarea Iînii şi a părului) pieilor brute grele Обработка (сгонка шерсти и щетины) крупного сырья
DC.19.B.020 Prelucrarea (ungerea) pieilor brute grele cu amestec de îndepărtat părul Обработка (намазка) крупного сырья волососгонной смесью
DC.19.B.021 Sortarea pielii grele Сортировка крупного кожевенного сырья
DC.19.B.022 Stoarcerea semifabricatelor din piele brută grea la prese şi maşini de stors Отжим кожевенного полуфабриката из крупного сырья на прессах и отжимных машинах
DC.19.B.023 Ştrecuirea-tăierea pieilor brute grele Обрядка - обрезка крупного сырья
DC.19.B.024 Vălţuirea pieilor tari la maşini nepenetrabile Прокатка жестких кож на непроходных машинах
DC.19B.025 Executarea operaţiilor de control la efectuarea lucrărilor prevăzute in prezentul compartiment al Listei - tip Контроль при производстве работ, предусмотренных в настоящем разделе Перечня
DE22. Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative  Издательское дело, полиграфия и воспроизведение информационных материалов
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А.Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DE.22.A.001 Aclimatizarea hîrtiei Акклиматизация бумаги.
DE.22.A.002 Ajustarea şi reglarea utilajului poligrafic, lucrări de lăcătuşărie, lucrări de reparaţie a echipamentului electric, executate în secţiile de forme de tipar, de imprimare, de tehnică fotografică, precum şi în turnătoriile de litere Работы по наладке, регулировке полиграфического оборудования, слесарные работы, работы по ремонту электрооборудования, выполняемые в формных, печатных и фототехнических цехах, а также в шрифтолитейном производстве
DE.22.A.003 Aplicarea copiilor pe cilindrii formelor pentru tipar adînc Перевод копий на формные цилиндры глубокой печати

DE.22A.004 Completarea colilor prin adunare manuala Комплектовка листов подборкой вручную
DE.22A.005 Completarea producţiei de caractere Комплектовка шрифтовой продукции
DE.22A.006 Confecţionarea formelor originale de tipar cu ofset Работы по изготовлению оригинальных литоофсетных форм
DE.22.A.007 Confecţionarea negativelor şi a diapozitivelor în secţiile de forme Изготовление негативов и диапозитивов в формных цехах
DE.22.A.008 Confecţionarea stereotipurilor, suporturilor de clişee şi tablelor de note din aliaj tipografic Работы по изготовлению стереотипов, подставок под клише и нотных досок из типографского сплава
DE.22.A.009 Corectarea, paginarea şi montarea negativelor şi a diapozitivelor Правка, верстка и монтаж негативов и диапозитивов
DE.22.A.010 Corodarea clişeelor şi formelor pentru tipar adînc Работы по травлению клише и форм глубокой печати
DE.22.A.011 Culegerea şi corectarea manuală a textelor şi formulelor, culegerea şi corectarea la maşinile de culegere Braille, culegerea la linotipuri, la maşini de cules cu programare şi la maşini de scris pentru zeţuire; desfacerea formei culese, completarea şpalturilor Набор и правка текста и формул вручную, набор и правка на машинах брайлевского набора, на строкоотливных, наборно-программирующих и на наборно-печатающих машинках; раскомплектовка набора, комплектовка гранок
DE.22.A.012 Executarea lucrărilor de control al producţiei de caractere, al matriţelor şi poansoanelor (cu excepţia caracterelor din lemn şi masă plastică) Работы по контролю шрифтовой продукции, матриц, пуансонов (кроме шрифтовой продукции из дерева и пластмассы)
DE.22.A.013 Executarea lucrărilor de ajustare a matriţelor выполнение работ по юстировке матриц
DE.22.A.014 Executarea lucrărilor de aplicare a ghiloşelor la maşinile de ghiloşare de toate tipurile pentru confecţionarea ştampilelor originale şi clişeelor diferitelor articole speciale Работы по нанесению гильошей на гильоширных машинах всех типов для изготовления оригинальных штемпелей н клише различных специзделий

DE.22.A.015 Executarea lucrărilor de fabricare şi prelucrare a copiilor şi formelor de tipar pentru toate felurile de tipar Работы по изготовлению, обработке копий в печатных форм для всех видов печати
DE.22.A.016 Executarea lucrărilor de gravare manuala a formelor de tipar, caracterelor, textelor de note Работы по гравированию печатных форм, шрифта, нотного текста вручную
DE.22.A.017 Executarea lucrărilor de pregătire (triturare, corectare), alcătuire a vopselelor pentru imprimarea tirajului, care conţin compuşi din plumb sau crom, coloranţi de anilină, benzen, xilen, toluen Работы по изготовлению (растиранию, корректировке), составлению красок, содержащих свинцовые, хромовые соединения, анилиновые красители, бензол, толуол, ксилол, для печатания тиража
DE.22.A.018 Executarea lucrărilor de presare a matriţelor si vulcanizare a formelor de tipar Работы по прессованию матриц и вулканизации печатных форм
DE.22.A.019 Fabricarea caietelor şcolare la maşini de liniat şi fălţuit, precum şi la maşini de fabricat caiete Изготовление школьных тетрадей на линовально-фалъцевальных машинах и тетрадных агрегатах
DE.22.A.020 Fabricarea formelor de tipar poli - şi bimetalice, prelucrarea plăcilor de tipar, cilindrilor şi formelor de tipar prin procedeu galvanic Изготовление поли- и биметаллических печатных форм, обработка формных пластин, цилиндров и печатных форм гальваническим способом
DE.22.A.021 Fălţuirea producţiei tipărite Фальцовка отпечатанной продукции
DE.22A.022 Fierberea uleiului de tipografie, prepararea substanţei pentru corectarea presiunii în relief pe carton cretat (pe hîrtie cretată), cîntărirea şi umezirea ţesăturii vişer, executarea lucrărilor auxiliare la operaţii cu aplicarea chimicalelor, pregătirea soluţiilor pentru prelucrarea materialelor fotosensibile, încercarea materialelor Варка олифы, изготовление мелорельефной приправки, взвешивание и увлажнение вишерной ткани, выполнение вспомогательных работ на операциях с применением химикатов, составление растворов для обработки фотоматериалов, испытание материалов

DE.22.A.023 Finisarea manuală a literelor Отделка шрифтов вручную
DE.22.A.024 Locuirea şi gurnarea la maşini a tipăriturilor Лакирование и гуммирование печатное продукции на машинах
DE.22.A.025 Linierea la maşini a diferitelor feluri de hîrtie Линовка различных видов бумаг на машинах
DE.22.A.026 Luarea imprimantelor de corectură de pe formele culese, tablele de note, completele de caractere şi stereotipuri; luarea de imprimante de probă de pe clişeuri, obţinerea imprimantelor pe hîrtie cretată şi pelicule transparente, imprimare la prese de corectură şi imprimare Снятие корректурных, оттисков с набора, нотных досок, комплектов шрифта и стереотипов; снятие пробных оттисков с клише, получение оттисков на мелованной бумаге и прозрачных пленках, печатание на корректурно-печатных станках
DE.22.A.027 Lucrări auxiliare şi de transportare executate în secţiile de forme de tipar şi de imprimare şi în turnătoriile de litere Подсобные и транспортные работы, выполняемые в формных и печатных цехах, в цехах шрифтолитейного производства
DE.22.A.028 Lucrări complexe de fabricare a clişeelor cu raster şi cu reper Работы по комплексному изготовлению штриховых и растровых клише
DE.22.A.029 Lucrări de căpătare a imprimantelor de probă de pe forme de tipar plat, de tipar pentru lucrări cu tiraj mic, de fabricare a formelor de turnat pentru tipar ofset la maşină Работы по получению пробных оттисков с форм плоской печати, печати малотиражных работ, изготовлению литоофсетных машинных форм
DE.22.A.030 Lucrări de corectare a imprimantelor de tipar, negativelor şi copiilor de pe diapozitive Работы по корректуре оттисков, негативов и копий с диапозитивов
DE.22.A.031 Licrări de imprimare şi tipărire pe capacele copertelor, articolele din hîrtie cretată şi carton Работы по тиснению и печатанию на переплетных крышках, изделиях белового и картонажного производства

DE.22.A.032 Lucrări de pregătire a formelor pentru tipar înalt şi imprimarea la maşinile de imprimat de toate felurile Работы по подготовке форм высокой печати и печатание на печатных машинах всех видов
DE.22.A.033 Lucrări de peliculare la maşini a tipăriturilor şi copertelor Работы по припрессовке пленки к продукции и обложкам на машинах
DE.22.A.034 Lucrări de punere şi suprapunere cu baterea colilor pe transportor sau în secţia de maşini de adunat coli şi în agregatul de intercalare, cusut şi taiere Работы по подкладыванию и накладыванию со сталкиванием на транспортер или в секцию листоподборочной машины и вкладочно-швейно-резального агрегата
DE.22.A.035 Lucrul cu aliaj tipografic Работы с типографским сплавом
DE.22.A.036 Polizajul cilindrilor formelor de imprimare înaltă cu utilizarea pastei de crom, pastei GOI, varului vienez Полировка формных цилиндров глубокой печати с применением хромовой пасты, пасты ГОИ, венской извести
DE.22.A.037 Prepararea cleiului sintetic Приготовление синтетических клеев
DE.22.A.038 Pudrarea manuală a imprimantelor de tipărit cu pudră metalică din bronz şi aluminiu Припудривание вручную печатных оттисков металлическими порошками из брошы и алюминия
DE.22A.039 Punerea colilor de hîrtie, de tablă şi a altor materiale în maşini litografice, de fototipie şi metalografice Работы по накладыванию листов бумаги, жести и других материалов на литографских, фототипных и металлографских машинах
DE.22A.040 Recepţia producţiei de caractere (cu excepţia caracterelor din lemn şi masă plastică) Приемка шрифтовой продукции кроме шрифтовой продукции из дерева и пластмассы)
DE.22.A.041 Retuşarea negativelor, diapozitivelor şi originalelor imprimate tipografic Ретушь негативов, диапозитивов и оригиналов, отпечатанных типографским способом
DE.22.A.042 Sinteza şi obţinerea masei de polesteruretan şi fabricarea cilindrilor din ea Синтез и получение полиэфируретановой массы и изгототовленве из нее валиков
DE.22.A.043 Spălarea manuală a ţesăturii viser Стирка вишерной ткани вручную

DE.22.A.044 Sudarea masei plastice la maşini de sudat cu curent de frecvenţă înaltă Сварка пластмасс на высокочастотных сварочных машинах
DE.22.A.045 Şlefuirea şi granularea plăcilor metalice şi a pietrelor litografice cu materiale abrazive în procedeu uscat Шлифовка в зернение металлических пластин и литографских камней абразивными материалами сухим способом
DE.22.A.046 Tăierea, retezarea, decuparea hîrtiei, pînzei tehnice, cartonului, tipăriturilor la maşini de tăiat coli, de tăiat carton şi de tăiat bobine cu un singur cuţit, precum şi la dispozitive manuale şi mecanizate de tăiat coli Разрезка, подрезка, раскрой бумаги, технического полотна, картона, отпечатанной продукции на одноножевых, листорезательных, картонорезательных и бобинорезателышх машинах, ручных и механизированных листорезательных станках
DE.22.A.047 Turnarea valurilor de cerneală pentru maşinile de imprimat din masă pentru valţuri Отливка красочных валиков для печатных машин из валыгмассы
DE.22.A.048 Turnarea zaţului şi a literelor din aliaj tipografic Отливка набора и шрифтовой продукции из типографскогосплава
DE.22.A.049 Executarea operaţilor de control la efectuarea lucrărilor menţionate în prezentul compartiment al Listei-tip Контроль при производстве работ, указанных в настоящем разделе Перечня
DI.26 Industria materialelor de construcţii şi altor produse din minerale nemetalifere
  A. Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare А. Работы с тяжелыми и вредными условиями труда
DI.26A.001 Arderea varului, cărămizii, produselor ceramice Обжиг извести, кирпича, керамических изделий
DI.26.A.002 Concasarea şi măcinarea materiei prime din piatră şi argilă Дробление и размол сырья каменистых и глинистых материалов
DI.26.A.003 Curăţirea produselor cu aer comprimat Обдувка изделий сжатым воздухом
DI.26.A.004 Curăţirea produselor cu materiale abrazive prin metoda uscată Зачистка изделий абразивными материалами сухим способом
DI.26.A.005 Descărcarea şi stingerea varului Выгрузка и гашение извести

DI.26.A.006 Dozarea manuală a componentelor la prepararea amestecurilor din beton
DI.26.A.007 Executarea lucrărilor cu anticorosive
DI.26.A.008 Executarea lucrărilor cu materiale pulverulente
DI.26.A.009 Executarea lucrărilor de armare
DI.26.A.010 Încărcarea şi descărcarea autoclavelor,sistemelor de uscat, cuptoarelor
DI.26.A.011 Mularea (formarea) produselor din beton armat
DI.26.A.012 Prelucrarea termică a produselor în autoclave
DI.26.A.013 Prepararea lianţilor şi componentelor adezive
DI.26.A.014 Presarea cărămizii refractare, blocurilor şi ţiglei
DI.26.A.015 Producerea cimentului (pentru profesiile care nu se consideră cu condiţii deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare)
DI.26.A.016 Producerea sticlei (pentru profesiile care nu se consideră cu condiţii deosebit de grele şi deosebit de vătămătoare)
DI.26.A.017 Producerea vatei naturale
 
Note:
1. Lista-tip este alcătuită ţinîndu-se cont de Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei CRM 007 - 2000 şi Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova CRM 006 -97.
2. Toate lucrările din Lista -tip sînt clasificate în două compartimente mari:
A- Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare (gradul de nocivitate pînă la 6,0 puncte);
B - Lucrări cu condiţii de muncă deosebit grele şi deosebit de vătămătoare (gradul de nocivitate mai mare de 6,0 puncte).
Codul fiecărei lucrări se constituie din codul ramurii, grupa de nocivitate şi numărul de ordine din cadrul ramurii.
Spre exemplu, codul F.45.A.014 al lucrării "Excavarea manuală a terenurilor curgătoare" se constituie din:
- codul ramurii F.45 - Construcţii;
- grupa de nocivitate A - Lucrări cu condiţii de muncă grele şi vătămătoare;
- 014 - numărul de ordine al lucrării în compartimentul A al listei lucrărilor cu condiţii nefavorabile de muncă din ramura construcţiilor.
3. Raportarea unor lucrări aparte la anumite ramuri este convenţională. Astfel, dacă o lucrare cu condiţii nocive este raportată la o ramură anume, lucrarea în cauză se va considera nocivă şi în toate celelalte ramuri în care, conform procesului tehnologic, ea se execută.