LPC65/2008
ID intern unic:  327835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 65
din  27.03.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 302
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  -  Articolul 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (3) litera g), după cuvintele “Curţii Constituţionale,” se introduc cuvintele “Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,”;
    la alineatul (5) litera b), după cuvintele “vicedirectorului acestuia,” se introduc cuvintele “membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,”.
   Art.II. - La articolul 241 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu textul: “În această perioadă, judecătorul îndeplineşte o sarcină de muncă redusă. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii ales din rîndul judecătorilor se detaşează din funcţie pe toată durata mandatului.”
    Art.III. - Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186-188, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 3 alineatul (5), după cuvintele “fiecare dintre cei şapte  judecători aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor” se introduc cuvintele “ , cu excepţia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,”.
    2. La articolul 5, alineatul (1)  se completează cu propoziţia: “Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii ales din rîndul judecătorilor urmează a fi detaşat din funcţie pe toată durata mandatului.”
    3. La articolul 27 alineatul (9), textul “de 200 de lei” se înlocuieşte cu textul “de 400 de lei”.
    Art.IV. - Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr.3, după compartimentul “Curtea Constituţională” se introduce un nou compartiment cu următorul cuprins:
“Consiliul Superior al Magistraturii
     Preşedinte                                                                                                      8800".
    2. În nota de la anexa nr.4, textul “de 200 de lei” se înlocuieşte cu textul “de 400 de lei”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.65-XVI.  Chişinău, 27 martie 2008.