HGC617/2008
ID intern unic:  327964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 617
din  19.05.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1083
din 26 octombrie 2000
Publicat : 23.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 607
   În scopul executării prevederilor articolului 4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.460), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 “Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (se anexează).

    Prim-ministru                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                      Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                     Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 617. Chişinău, 19 mai 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 617
din 19 mai 2008

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului  nr.1083
din 26 octombrie 2000
    Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 “Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139 -140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul hotărîrii şi al anexelor, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, la cazul respectiv.
    2. La punctul 1 alineatul doi din hotărîre, în denumirea şi la punctele 1 şi 30 din anexa nr.1 la hotărîre, cuvîntul “suplimentare” se exclude.
    3. În anexa nr.1:
    1) la punctul 4, cuvintele “din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele “domiciliate în Republica Moldova”;
    2) punctul 11 se completează în final cu un nou alineat, cu următorul cuprins:
    “Examinarea susţinerii materiale a unor categorii de persoane  socialmente vulnerabile în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială se efectuează în temeiul listelor întocmite de către primării şi/sau autorităţile administraţiei publice locale de resort.”;
    3) la punctul 13, propoziţia a doua se completează cu cuvintele “precum şi în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială.”;
    4) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    “17. Planificarea şi alocarea transferurilor de la Fondul republican la fondurile locale se efectuează în baza deciziei Consiliului de administraţie al Fondului republican, reieşind din disponibilul mijloacelor, numărul beneficiarilor de plăţi sociale din fiecare unitate administrativ-teritorială şi prognoza alocărilor de mijloace din bugetele locale respective .”;
    5) la punctul 23 alineatul doi, după cuvîntul “prezintă”, se introduc cuvintele “trimestrial şi”, iar sintagma “Departamentul Statistică şi Sociologie” se substituie prin sintagma “ Biroul Naţional de Statistică”;
    6) la punctul 24, după cuvîntul “materiale”, se introduc cuvintele “prin intermediul filialelor Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei” sau ale “Băncii de Economii” S.A.”;
    7) în titlul capitolului VI cuvîntul “suplimentare” se exclude;
    8) la punctul 26:
    alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    “26. Cotribuabilii plăţilor sînt:”;
    lit. a) va avea următorul cuprins:
    “a) persoane juridice care prestează servicii de telefonie mobilă”;
    lit. c) se completează în final cu următoarele cuvinte:
    “unităţile de schimb valutar, menţionate la punctul 27 lit. c) din prezentul Regulament”;
    9) la  punctul 27, lit. a) va avea următorul cuprins:
    “ a) operatorii telefoniei mobile”;
    10) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    “28. Agenţii economici menţionaţi la punctul 27 lit. a) din prezentul Regulament achită plăţile în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vînzări ale serviciilor de telefonie mobilă prestate, iar instituţiile şi agenţii economici menţionaţi  la punctul 27 lit. b) şi c) din prezentul Regulament vor încasa plăţile suplimentare în mod obligatoriu, suplimentar la costul serviciilor efectiv prestate, în cuantum de 50 de lei la perfectarea certificatului de înmatriculare al automobilului şi în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea valutei de către persoanele fizice.”;
    11) punctul 29 se exclude;
    12) la punctul 30, cuvintele “sus-specificate” se substituie prin cuvintele “specificate la punctul 26 lit. b) şi c) din prezentul Regulament.”;
    13) punctele 31-34 vor avea următorul cuprins:
    “31. Mijloacele financiare obţinute din perceperea plăţilor menţionate la punctul 28 din prezentul Regulament sînt transferate lunar, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare, la bugetul de stat. Ministerul Finanţelor  transferă imediat sumele încasate de la  operatorii telefoniei mobile şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale  la contul Fondului republican, iar sumele încasate de la casele de schimb valutar şi instituţiile financiare în subordinea cărora funcţionează case de schimb valutar la conturile respective ale fondurilor locale din localitatea în care funcţionează aceste case.
    32. Persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, precum şi casele de schimb valutar, instituţiile financiare în subordinea cărora funcţionează case de schimb valutar sînt obligate să prezinte Inspectoratului fiscal de stat teritorial, lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă a fondului corespunzător, în forma stabilită de  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    33. Plăţile achitate de agenţii economici şi instituţiile financiare menţionate la punctul 27 lit. a) şi c) din prezentul Regulament se administrează de organele fiscale de stat similar modului stabilit pentru administrarea impozitelor şi taxelor, conform legislaţiei fiscale.
    34. Pentru eschivarea de la achitarea plăţilor, diminuarea şi/sau neefectuarea în termen a plăţilor, precum şi pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale, organele fiscale vor aplica măsurile prevăzute în Titlul V al Codului fiscal.”
    4. În anexa nr.4:
    1) la punctul 7, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    “transferurile obţinute din plata lunară în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vînzările aferente prestării serviciilor de telefonie mobilă, achitată de către persoanele juridice care prestează asemenea servicii.”;
    2) la punctul 14, cifra “14” se substituie prin cifra “12”;
    3) la punctul 15, cuvintele “sănătăţii şi protecţiei sociale.” se substituie prin cuvintele “protecţiei sociale, familiei şi copilului.”;
    4) punctul 18 se completează în final cu o nouă propoziţie, cu următorul cuprins:
    “În componenţa consiliilor de administraţie intră, din oficiu, şefii adjuncţi ai direcţiilor teritoriale control administrativ,  responsabili pentru teritoriul administrat, abilitaţi cu funcţia contrasemnării deciziilor consiliilor respective, precum şi ordinelor directorilor executivi privind stabilirea cuantumurilor ajutoarelor materiale acordate solicitanţilor.”;
    5) la punctul 25, cuvintele “sănătăţii şi protecţiei sociale.” se substituie prin cuvintele “protecţiei sociale, familiei şi copilului.”.
    5. Anexa nr.5 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.1083
din 26 octombrie 2000

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de administraţie al Fondului republican
de susţinere socială a populaţiei
    Bucinschi Iurii                    - viceministru al protecţiei sociale,
                                              familiei şi copilului, preşedinte al Consiliului
    Chirilov Angela                  - şef al Direcţiei asistenţă socială, Ministerul
                                              Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,
                                              vicepreşedinte al Consiliului
Membrii Consiliului:
    Bagrin Anatolie                   - director executiv al Fondului republican
                                              de susţinere socială a populaţiei
    Ciobănaş Tudor                 - şef al Direcţiei economico-financiare,
                                              Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
    Cojocaru Angela                - şef adjunct al Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii
                                              şi asistenţa socială, Ministerul Finanţelor
    Dumbrăveanu Viorica        - şef al Direcţiei protecţie a familiei şi copilului,
                                             Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
    Mărginean Mihai                - preşedinte al Societăţii Invalizilor din Republica Moldova
    Moldovanu Ana                 - şef al Departamentului protecţie social-economică,
                                             Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova
    Munteanu Damian              - prim-vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei
                                              Veteranilor din Republica Moldova
    Stoianov Nicolai                - vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei
    Stucalov Larisa                  - şef al Direcţiei dezvoltarea resurselor umane,
                                             Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ţapu Vasile                       - consultant în Direcţia managementul calităţii
                                             şi standarde de tratament,  Ministerul Sănătăţii”.