LPM280/2007
ID intern unic:  327987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 280
din  14.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 30.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 94-96     art Nr : 349     Data intrarii in vigoare : 30.05.2008
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13
    LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13
    LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11
    LP163 din 09.07.10, MO03.09.10/03.09.10 art.549
    LP124-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.33
    LP123-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.31
    LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 31.12.09
    LP303-XVI din 25.12.08, MO1-2/13.01.09 art.10
    LP273-XVI din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.6

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - În Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17-19, art. 56), cu modificările ulterioare, la articolul 13, punctele 36) - 42) se exclud.
    Art. II. - La articolul 28 din Legea nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, alineatul 1 se completează cu textul: “Cuantumul tarifelor pentru serviciile cu plată se stabilesc prin lege (cu indicarea serviciilor şi a mărimii taxei pentru aceste servicii), în cazul în care acestea poartă un caracter obligatoriu, sau prin hotărîre de Guvern, în celelalte cazuri.”
    Art. III. - Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 259), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noţiunea “aviz sanitaro-epidemiologic”, după cuvîntul “act” se introduc cuvintele “cu caracter consultativ, eliberat în condiţiile legii,”;
    la noţiunea “autorizare (avizare) sanitară a obiectivelor”, cuvîntul “(avizare)” se exclude;
    articolul se completează cu o noţiune cu următorul cuprins:
    “obiectiv supus supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat - orice unitate economică (orice persoană juridică sau fizică) sau o parte a acesteia, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru care sînt stabilite cerinţe sanitaro-igienice şi antiepidemice şi necesită supravegherea respectării acestora, cu excepţia obiectivelor în care nu activează oameni, iar condiţiile de muncă şi factorii de mediu (aerul, apa, solul, produsele alimentare) nu au impact negativ asupra vieţii şi sănătăţii populaţiei.”
    2. La articolul 2 alineatul (2) punctul 2), cuvintele “, precum şi prin îndeplinirea prevederilor obligatorii ale standardelor de stat privind indicii securităţii sănătăţii şi vieţii oamenilor, mediului lor înconjurător” se exclud.
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 3. Legislaţia privind asigurarea
                         sanitaro-epidemiologică a populaţiei
    Legislaţia privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (în cele ce urmează - legislaţie sanitară) include prezenta lege, actele normative aprobate de Guvern şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    4. Articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Regulile şi normele sanitare, cerinţele igienice (în cele ce urmează - reguli sanitare) sînt acte normative aprobate de Guvern care stabilesc criteriile securităţii pentru om a factorilor mediului înconjurător şi cerinţele faţă de asigurarea unor condiţii favorabile de activitate vitală a lui.”
    la alineatul (3), cuvintele “editate şi difuzate liber” se înlocuiesc cu cuvintele “publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
    5. Articolul 5:
    titlul articolului va fi: “Competenţa Ministerului Sănătăţii”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) De competenţa Ministerului Sănătăţii ţin:
    1) determinarea şi promovarea politicii unice de stat în domeniul asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei, elaborarea regulilor sanitare, stabilirea sistemului şi statutului juridic al organelor care exercită supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat;
    2) coordonarea activităţii ministerelor, departamentelor şi autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei;
    3) elaborarea, aprobarea şi exercitarea controlului asupra realizării programelor naţionale şi teritoriale privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei; implementarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul prevenirii bolilor;
    4) stabilirea şi anularea condiţiilor şi regimurilor speciale de trai ale populaţiei şi de desfăşurare a activităţii economice în conformitate cu prezenta lege, orientate spre prevenirea şi lichidarea epidemiilor de boli contagioase, bolilor neinfecţioase şi intoxicărilor în masă ale oamenilor;
    5) determinarea principiilor şi modului de reparare a prejudiciului cauzat de nerespectarea legislaţiei sanitare;
    6) colaborarea internaţională în domeniul asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei;
    7) organizarea şi dirijarea activităţii Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat.”
    6. La articolul 6 litera b) liniuţa întîi, cuvintele “, la regulile sanitare în vigoare” se exclud.
    7. La articolul 7, litera c) se exclude.
    8. Articolul 8 se exclude.
    9. Articolul 9 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) să informeze angajatorul întreprinderii alimentare la care lucrează despre orice semne şi simptome de boli diareice acute, angine, boli purulente pe suprafeţele deschise ale corpului.”
    10. Articolul 10:
    la litera a), după cuvîntul “stabilite,” se introduc cuvintele “clauzele prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare a obiectivelor,”;
    la litera c), după cuvintele “proceselor tehnologice” se introduc cuvintele “, inclusiv despre modificările în structura unităţii şi despre situaţiile excepţionale (defectarea apeductelor magistrale, prizelor de apă, staţiilor de tratare a apei, reţelei de canalizare, sistemului de ventilare, cazuri de intoxicaţii şi îmbolnăviri profesionale etc. ),”;
    la litera d), cuvintele “, inclusiv privind suspendarea activităţii sau încetarea finanţării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi altor agenţi economici, care comit încălcări ale legislaţiei sanitare” se exclud;
    litera e) se exclude.
    11. Articolul 11 alineatul (5):
    cuvintele “în mod obligatoriu expertizei sanitaro-epidemiologice de stat” se înlocuiesc cu cuvintele “avizării sanitaro-epidemiologice”;
    alineatul se completează cu textul: “Avizarea sanitaro-epidemiologică se efectuează gratuit. Responsabil de calitatea efectuării acesteia este Serviciul Sanitaro-epidemiologic de Stat.”
    12. Articolul 12 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Utilizarea preparatelor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, materialelor polimerice şi materialelor plastice, articolelor de parfumerie şi cosmetică, mărfurilor şi articolelor chimice de uz casnic, materialelor şi confecţiilor ce contactează cu materia primă alimentară, cu îmbrăcămintea şi încălţămintea pentru copii, a tutunului şi articolelor din tutun nu se admite decît după efectuarea evaluării toxico-igienice şi cu autorizaţia organelor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat.”
    13. Articolul 19 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Producerea/prepararea, depozitarea în încăperile de locuit a produselor alimentare destinate plasării pe piaţă se interzic.”
    14. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 21.  Cerinţele sanitaro-igienice privind
                             activităţile cu surse de radiaţii ionizante
    (1) Activităţile cu surse (generatoare) de radiaţii ionizante se vor desfăşura cu respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat în domeniul radioprotecţiei.
    (2) Activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea substanţelor radioactive şi a altor surse de radiaţii ionizante, necesită avizarea şi autorizarea sanitară de către Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat în vederea monitorizării impactului acestora asupra sănătăţii omului.
    (3) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi nucleare, radiologice sînt obligate să asigure condiţii pentru monitorizarea expunerii la radiaţii ionizante şi a stării sănătăţii angajaţilor.”
    15. Articolul 23:
    la alineatul (2), cuvintele “Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova de comun acord cu organul director sindical din republică” se înlocuiesc cu cuvintele “Ministerul Sănătăţii”;
    alineatul (7) se exclude.
    16. Articolul 28 alineatul (2):
    la liniuţa a patra, după cuvintele “analiza experienţei internaţionale” se introduc cuvintele “şi comunitare”;
    liniuţa a şasea se completează în final cu cuvintele “(analiza impactului de reglementare) ”.
    17. La articolul 29 alineatul (1), cuvintele “de Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova” se înlocuiesc cu cuvintele “de Guvern”.
    18. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 30. Condiţiile şi procedura de efectuare a
                           certificării igienice  a mărfurilor, produselor
                           alimentare şi nealimentare
    (1) Certificarea igienică a mărfurilor, produselor alimentare şi nealimentare se organizează şi se efectuează în baza rezultatelor expertizei igienice a acestora de către instituţiile Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, acreditate în modul stabilit.
    (2) În urma expertizei igienice a mărfurilor şi produselor privind corespunderea acestora regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat în vigoare, se eliberează certificatul igienic de modelul stabilit.
    (3) Dreptul de a semna certificatele igienice pentru mărfurile şi produsele supuse expertizei igienice îl au medicii-şefi sanitari de stat şi adjuncţii lor.
    (4) Copiile de pe certificatele igienice se autentifică de către instituţiile Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, care au eliberat certificatele, sau de către birourile notariale.
    (5) Lista mărfurilor, produselor alimentare şi nealimentare supuse certificării igienice este cuprinsă în anexă.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (9) lit. b), expertiza igienică a mărfurilor şi produselor poate fi efectuată prin:
    a) estimarea sanitaro-epidemiologică a întreprinderii, cu efectuarea investigaţiilor de laborator ale probelor de marfă şi produse;
    b) expertiza igienică a mărfurilor şi produselor în baza contractului de colaborare dintre producător (furnizor) şi cumpărător (distribuitor);
    c) expertiza igienică a unui lot concret de mărfuri şi produse.
    (7) Certificatul igienic se eliberează pe un termen de un an sau pe termenul de valabilitate a mărfurilor şi produselor.
    (8) Certificatul igienic se eliberează gratuit.
    (9) Expertiza igienică a mărfurilor şi produselor include:
    a) primirea şi înregistrarea cererii de efectuare a expertizei mărfurilor şi produselor;
    b) efectuarea expertizei igienice a mărfurilor şi produselor;
    c) efectuarea investigaţiilor de laborator şi a măsurătorilor;
    d) evaluarea rezultatelor expertizei igienice a mărfurilor şi produselor;
    e) eliberarea certificatului igienic.
    (10) Pentru efectuarea expertizei igienice, solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) pentru mărfurile, produsele alimentare şi nealimentare autohtone:
    - certificatul veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);
    - mostrele de etichete (pentru produsele alimentare, produsele cosmetice şi de parfumerie, produsele pentru igiena cavităţii bucale, mărfurile de uz casnic);
    - copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii producătoare în Republica Moldova;
    - mostrele de mărfuri, de produse alimentare şi nealimentare necesare pentru expertiza igienică;
    b) pentru mărfurile, produsele alimentare şi nealimentare de import:
    - certificatul veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);
    - copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii importatoare în Republica Moldova;
    - mostrele de mărfuri, de produse alimentare şi nealimentare, în cantităţile necesare pentru efectuarea expertizei igienice.
    (11) Organizarea şi asigurarea efectuării investigaţiilor mărfurilor şi produselor privind corespunderea indicatorilor sanitaro-igienici, efectuarea măsurilor de inofensivitate sînt obligaţiile producătorului, prestatorului, vînzătorului producţiei, după caz.
    (12) Organizarea şi asigurarea efectuării investigaţiilor mărfurilor şi produselor se vor efectua în cel mult 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii agentului economic.
    (13) Pe teritoriul Republicii Moldova se recunosc certificatele igienice eliberate de statele membre ale Comunităţii Statelor Independente, precum şi certificatele igienice şi alte documente echivalente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene.
    (14) Recunoaşterea se efectuează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare, în baza certificatului igienic prezentat sau a unui document similar eliberat de organul abilitat din ţara exportatoare.
    (15) În cazul în care mărfurile şi produsele nu au fost supuse expertizei complete conform cerinţelor actului normativ pentru a evalua calitatea, siguranţa sau inofensivitatea lor şi, din acest motiv, pot prezenta pericol pentru sănătatea omului, precum şi în cazul în care există dovezi sau suspiciuni că mărfurile şi produsele au fost transportate şi/sau depozitate incorect, expertul este în drept să decidă efectuarea unor investigaţii de laborator suplimentare. 
    (16) Agenţii economici vor prezenta, la cererea specialiştilor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, certificatul igienic la producţia fabricată, importată, depozitată, transportată, comercializată şi utilizată.”
    19. La articolul 31 alineatul (1) liniuţa a patra, cuvîntul “construcţii,” se exclude.
    20. Articolul 32:
    la alineatul (1), litera c) se completează în final cu cuvintele “, precum şi tipurile noi de produse alimentare şi de ingrediente alimentare”;
    la alineatul (3), cuvintele “de organele abilitate de către Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “de Ministerul Sănătăţii”.
    21. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 36. Suspendarea activităţii unităţii economice
    (1) În cazul în care unitatea economică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, comite încălcări ale prezentei legi, precum şi ale regulilor sanitare, medicii-şefi sanitari de stat de orice nivel şi adjuncţii lor sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare a activităţii acesteia.
    (2) Suspendarea activităţii unităţii economice poate fi realizată doar cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată a autorităţii care a dispus suspendarea. Adresarea în instanţa de judecată trebuie să se facă în decurs de 3 zile lucrătoare.”
    22. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 39. Controlul în producţie
    (1) Persoanele fizice şi juridice efectuează controlul în producţie, inclusiv prin analize de laborator şi măsurători, asupra respectării legislaţiei sanitare şi îndeplinirii măsurilor sanitaro-antiepidemice în procesul de producţie, păstrare, transportare şi comercializare a mărfurilor şi produselor, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor în scopul asigurării securităţii şi/sau a siguranţei lor pentru om.
    (2) Persoanele care efectuează controlul în producţie sînt responsabile pentru efectuarea la timp, completă şi corectă a acestuia.”
    23. Articolul 42:
    la alineatul (1):
    punctul 2) va avea următorul cuprins:
    “2) să viziteze şi să controleze întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, alţi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi genul de activitate practicat, precum şi să controleze condiţiile de muncă ale persoanelor care practică munca individuală, în scopul verificării respectării de către acestea sau de către o parte din ele a legislaţiei sanitare şi a regulilor sanitare în vigoare şi efectuării de măsuri igienice şi antiepidemice;”
    punctul 6):
    după cuvintele “să sisteze” se introduc cuvintele “, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată, în decurs de 3 zile lucrătoare,”;
    la litera d), după cuvîntul “producerea,” se introduce cuvîntul “importul,”;
    la punctul 7), după cuvîntul “propuneri” se introduc cuvintele “şi recomandări”;
    punctul 8) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    “f) interzicerea folosirii în scopul consumului uman a produselor alimentare, care, în urma expertizei sanitaro-epidemiologice, au fost determinate ca periculoase pentru sănătatea omului.”
    punctul 14) se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Medicul-şef sanitar de stat are dreptul să aprobe, prin deciziile (hotărîrile) sale, instrucţiuni, recomandări metodice şi alte asemenea acte în vederea asigurării sanitaro-epidemiologice a populaţiei.”
    24. La articolul 44 alineatul (1), propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele “, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 273 din Codul cu privire la contravenţiile administrative”.
    25. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:
“Anexă

    lista
    [Art.IV abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    Art. V. - Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 17. Competenţa Ministerului Afacerilor Interne
    De competenţa Ministerului Afacerilor Interne în domeniul controlului asupra armelor ţin:
    a) elaborarea regulilor unice de control asupra armelor, prezentarea de propuneri Guvernului în vederea perfecţionării legislaţiei în vigoare şi a actelor normative care reglementează fabricarea, achiziţionarea, deţinerea, portul, transportul şi folosirea armelor de către persoane fizice şi juridice;
    b) asigurarea controlului asupra fabricării, achiziţionării, deţinerii, portului, transportului şi folosirii armelor din proprietatea persoanelor fizice şi juridice, precum şi asupra armelor date persoanelor juridice în posesiune şi folosinţă;
    c) asigurarea controlului asupra introducerii pe şi scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor;
    d) eliberarea autorizaţiilor pentru achiziţionarea armelor în străinătate, în scopul vinderii lor persoanelor fizice şi juridice şi pentru introducerea lor pe teritoriul republicii;
    e) înregistrarea armelor cu ţeavă ghintuită din proprietatea privată a persoanelor fizice;
    f) exercitarea altor funcţii, în limitele competenţei, sau transmiterea unei părţi din atribuţiile sale organelor teritoriale de poliţie.”
    2. La articolul 22 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) să comercializeze armele şi muniţiile aferente în strictă conformitate cu prezenta lege şi cu actele normative ale Guvernului, adoptate în conformitate cu prezenta lege;”.
    3. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 24. Achiziţionarea armelor individuale
    (1) Persoanele fizice şi juridice specificate la art. 8 şi 9 titulare ale dreptului de proprietate asupra armelor achiziţionează arme şi muniţii aferente pe bază de autorizaţie, în modul stabilit de prezenta lege şi de actele normative ale Guvernului, adoptate în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Persoanele fizice şi juridice beneficiază de drepturi egale la achiziţionarea armelor şi muniţiilor aferente dacă actele legislative nu prevăd altfel.”
    Art. VI. - Articolul 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    “(9) Textele integrale ale documentelor normative în construcţii se publică în ediţii speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova, iar ordinele de aprobare a acestora - în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu legea.”
    Art. VII. - Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15-16, art. 144), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”.
    2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 8. Obligaţiile Guvernului
    (1) Guvernul:
    a) elaborează măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor, de dezvoltare şi perfecţionare a bazei tehnico-materiale a serviciului de pompieri şi salvatori;
    b) determină obligaţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    c) stabileşte modul de constituire a organelor şi subunităţilor serviciului de pompieri şi salvatori, precum şi efectivul lui;
    d) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    e) stabileşte sarcinile, direcţiile prioritare şi principiile de activitate ale organelor şi subunităţilor serviciului de pompieri şi salvatori, asigură elaborarea formelor şi metodelor de exercitare a supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea împotriva incendiilor, în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru stingerea incendiilor;
    g) aprobă lista serviciilor cu plată, prestate de serviciul de pompieri şi salvatori, cu condiţia că acestea nu poartă un caracter obligatoriu;
    h) stabileşte modul de constituire a fondurilor de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Lista acţiunilor (serviciilor) ce urmează a fi prestate în mod obligatoriu, fără plată, persoanelor fizice şi juridice de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte prin lege.”
    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 11. Obligaţiile şefilor şi altor factori de
                            decizie din unităţile economice
    Şefii şi alţi factori de decizie din unităţile economice:
    a) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie contra incendiilor la obiective;
    b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor la obiective şi asigură realizarea lor;
    c) asigură realizarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform prescripţiilor, avizelor şi avertismentelor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor a obiectivelor, susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice din producţie;
    e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie contra incendiilor din standarde şi condiţii tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea obiectivelor, precum şi la fabricarea, transportarea şi utilizarea producţiei;
    f) alocă mijloace pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului intern de pompieri şi salvatori, conform normativelor aprobate;
    g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea lor;
    h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, tehnica de intervenţie la incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea lor în alte scopuri decît cele destinate;
    i) iau măsurile necesare ca lucrătorii să însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi atrag să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care nu au făcut instructajul în prevenirea şi stingerea incendiilor;
    j) prezintă, la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, informaţii despre gradul de siguranţă la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, actele privind incendiile şi efectele lor;
    k) iau măsuri faţă de acei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor, sancţionează, în modul stabilit de legislaţie, cu reparaţia pagubelor materiale, persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor.”
    4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 18.  Drepturile lucrătorilor din serviciul de
                            pompieri şi salvatori
    În timpul stingerii incendiilor şi al lucrărilor de deblocare şi salvare, lucrătorii din serviciul de pompieri şi salvatori au dreptul:
    a) să intre nestingherit la orice oră de zi sau de noapte în toate localurile unităţilor economice, precum şi în locuinţele şi construcţiile auxiliare ale persoanelor fizice;
    b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi ferestrele închise, elementele de construcţie care le îngrădesc pătrunderea, să demonteze şi să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni în executarea acestor lucrări;
    c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum şi accesul persoanelor fizice la sectoare aparte din localitate sau la anumite obiective, să-i impună a părăsi anumite locuri;
    d) să se folosească de mijloacele de telecomunicaţie ale unităţilor economice şi ale persoanelor fizice;
    e) să primească de la factorii de decizie de la obiectivul la care s-a produs incendiul sau avaria informaţiile necesare executării eficiente a acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare;
    f) să mobilizeze forţele şi să atragă mijloacele unităţilor economice, precum şi ale formaţiunilor militare.”
    5. Articolele 23, 24 şi 25 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 23. Obligaţiile organelor supravegherii de
                            stat a măsurilor contra incendiilor
    Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligate:
    a) să supravegheze modul în care ministerele, alte autorităţi şi instituţii, unităţile economice, factorii de decizie, alte categorii de lucrători, precum şi persoanele fizice, respectă prezenta lege, standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
    b) să contribuie la elaborarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, să facă avize asupra proiectelor de standarde, condiţii tehnice, norme şi reguli ce conţin reglementări de apărare împotriva incendiilor;
    c) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizaţiile de proiectări şi construcţii, unităţile economice şi persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor;
    d) să informeze populaţia despre siguranţa la incendiu a obiectivelor;
    e) să acorde ajutor formaţiunilor benevole de pompieri în organizarea lucrărilor de profilaxie şi a pregătirii de luptă;
    f) să participe la activitatea comisiilor de stat şi de lucru care primesc în exploatare obiectivele noi;
    g) să acorde ajutor ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice în organizarea însuşirii de către lucrători a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    Articolul 24. Drepturile organelor supravegherii de
                         stat  a măsurilor contra incendiilor
    Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor au dreptul:
    a) să efectueze la orice oră de zi sau de noapte controlul tehnic de specialitate la obiective, să emită dispoziţii, avertismente, avize şi recomandări privind lichidarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Controlul pe timp de noapte al caselor, construcţiilor şi apartamentelor individuale este interzis;
    b) să verifice la obiective în ce stare se află mijloacele de protecţie contra incendiilor, precum şi capacitatea de luptă a formaţiunilor benevole de pompieri;
    c) să verifice gradul de pregătire a specialiştilor din economia naţională şi a persoanelor fizice în materie de apărare împotriva incendiilor;
    d) să ceară ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice informaţii şi documente despre siguranţa la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, precum şi despre incendii şi consecinţele lor;
    e) să antreneze, în modul stabilit, specialişti din organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare, ingineri, tehnicieni şi alţi lucrători de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la efectuarea testelor privind siguranţa la incendiu, iar în caz de necesitate, şi la controlul asupra modului în care sînt respectate standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
    f) să prezinte propuneri referitoare la pregătirea actelor legislative şi a altor acte normative privind asigurarea apărării împotriva incendiilor;
    g) să elaboreze norme şi reguli de apărare împotriva incendiilor, să coordoneze documentele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    h) să suspende total sau parţial lucrul unităţii economice (a unei lucrări aparte), să interzică exploatarea clădirii, construcţiei, încăperii, sectorului de producţie sau agregatului în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, a cauzelor şi condiţiilor care ar putea conduce la izbucnirea incendiului, la periclitarea vieţii şi sănătăţii oamenilor, la distrugerea valorilor materiale, precum şi să suspende lucrările de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentaţia de proiect şi deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor care se conţin în standarde, norme şi reguli;
    i) să suspende, conform lit. h), în baza hotărîrii judecătoreşti, iar în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru mediul înconjurător şi valorile materiale - imediat şi cu adresarea, în termen de 3 zile lucrătoare, în instanţa judecătorească privind confirmarea legalităţii suspendării;
    j) să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni, în formă de amendă, factorilor de decizie şi persoanelor fizice pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condiţiilor tehnice, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor şi avizelor, precum şi să întocmească procese-verbale şi să emită dispoziţii privind suspendarea lucrului la obiectiv (în sectorul de producţie, la agregat etc. ), cu respectarea prevederilor lit. i) a prezentului articol şi a următoarelor principii:
    - legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    - neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    - tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei;
    - efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    - prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    - dreptul de a ataca acţiunile organului de control;
    k) să efectueze, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cercetarea cazurilor de incendiu;
    l) să prezinte ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, factorilor de decizie din unităţile economice etc. propuneri privind destituirea, în condiţiile legii, a persoanelor care încalcă sistematic sau grav reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la executarea prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    Articolul 25. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
    Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului de pompieri şi salvatori se efectuează din contul:
    a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice, în modul stabilit de Guvern;
    c) altor surse conform legii.”
    6. Articolele 28 şi 29 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 28. Evidenţa de stat a incendiilor
    (1) Evidenţa de stat a incendiilor şi a consecinţelor acestora este ţinută de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Ministerele, alte autorităţi, instituţiile şi unităţile economice sînt obligate să prezinte, în conformitate cu legea, organelor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne informaţii despre incendiile care au izbucnit la obiective şi pe teritoriul din subordinea lor.
    Articolul 29. Asigurarea împotriva incendiilor
    Modul de asigurare împotriva incendiilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.”
    7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    Articolul 32. Certificarea producţiei şi mărfurilor
    (1) Producţia şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu ce ar periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului înconjurător sînt certificate, în mod obligatoriu, pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor. Comercializarea producţiei şi a mărfurilor fără certificat şi marcă ce ar dovedi conformitatea lor cu reglementările stabilite este interzisă.
    (2) Sînt pasibile de certificare pe linia conformităţii cu reglementările de apărare împotriva incendiilor producţia şi mărfurile fabricate în Republica Moldova, precum şi cele importate.
    (3) Nomenclatorul producţiei şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare sînt stabilite prin lege.”
    Art. VIII. - Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”.
    2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 9. Atribuţiile ministerelor şi altor autorităţi
                         administrative centrale
    Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    a) exercită, în limitele competenţei, conducerea activităţii de realizare a sarcinilor în domeniul protecţiei civile, asigură starea de pregătire permanentă a obiectivelor din subordinea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea acţiunilor în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    b) elaborează, în comun cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, regulamente, standarde, norme, reguli, instrucţiuni şi îndreptare privind protecţia civilă şi le prezintă spre aprobare în modul stabilit;
    c) planifică şi realizează măsuri profilactice de diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor lor, de sporire a securităţii funcţionării obiectivelor economiei naţionale în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    d) asigură starea permanentă de pregătire pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale a instituţiilor şi laboratoarelor R. O. C. L. , completarea lor, pregătirea cadrelor şi dotarea tehnico-materială;
    e) creează rezerve departamentale de mijloace ale protecţiei civile;
    f) asigură executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    g) organizează activitatea de cercetări ştiinţifice în domeniul protecţiei civile;
    h) prezintă Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne informaţii în modul stabilit de lege;
    i) organizează, în modul stabilit de lege, pregătirea şi verificarea cunoştinţelor lucrătorilor de conducere şi ale specialiştilor din unităţile economice în domeniul protecţiei civile.”
    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 11. Drepturile lucrătorilor protecţiei civile
    (1) Lucrătorilor protecţiei civile, în timpul executării lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, li se acordă dreptul:
    a) în cazurile de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor şi mediului înconjurător, în scopul soluţionării problemelor de protecţie civilă, să intre nestingherit la orice oră de zi sau de noapte în toate încăperile unităţilor economice, precum şi în locuinţele persoanelor fizice;
    b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi ferestrele închise, construcţiile de îngrădire, să demonteze şi să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni pentru protecţia civilă;
    c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum şi accesul persoanelor fizice la unele sectoare de teren sau la obiective, să oblige persoanele fizice să părăsească anumite locuri;
    d) să folosească mijloacele de telecomunicaţii care aparţin unităţilor economice şi persoanelor fizice;
    e) să primească de la persoanele cu funcţie de răspundere de la obiectivul unde a apărut o situaţie excepţională informaţii necesare pentru executarea eficientă a lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat;
    f) să antreneze forţele şi mijloacele unităţilor economice, precum şi formaţiunile militare, militarizate, profesionale şi nemilitarizate ale protecţiei civile, în modul stabilit de lege.
    (2) Lucrătorii protecţiei civile participă la preîntîmpinarea şi lichidarea efectelor situaţiilor excepţionale pe teritoriile altor state în conformitate cu acordurile interguver­namentale.”
    4. Articolele 20 şi 21 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 20. Obligaţiile organelor supravegherii de stat
                           în domeniul protecţiei civile
    (1) Organele supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile sînt obligate:
    a) să exercite supravegherea asupra respectării de către ministere, alte autorităţi publice, instituţii, unităţi economice, precum şi de către persoanele fizice, a cerinţelor prezentei legi, a altor acte normative privind protecţia civilă;
    b) să informeze populaţia despre starea protecţiei civile a obiectivelor economiei naţionale şi despre rezultatele activităţii de supraveghere;
    c) să acorde ajutor la elaborarea standardelor, normelor şi regulilor protecţiei civile;
    d) să exercite supravegherea asupra îndeplinirii de către organizaţiile de proiectare şi de construcţii, precum şi de către unităţile economice şi persoanele fizice a cerinţelor protecţiei genistice, radiative, chimice, medico-biologice a populaţiei la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor;
    e) să participe la activitatea comisiilor pentru darea în exploatare a obiectivelor economiei naţionale.
    Articolul 21. Drepturile organelor supravegherii de stat
                         în domeniul protecţiei civile
    (1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, organele supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile au dreptul:
    a) să efectueze la orice oră de zi sau de noapte cercetarea genistică, radiativă, chimică, medico-biologică a obiectivelor economiei naţionale, să emită dispoziţii, avize, hotărîri pentru înlăturarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor şi regulilor protecţiei civile;
    b) să controleze în unităţile administrativ-teritoriale şi la obiectivele economiei naţionale starea mijloacelor individuale şi colective de protecţie, precum şi pregătirea formaţiunilor protecţiei civile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
    c) să verifice nivelul de cunoştinţe privind protecţia civilă al personalului de conducere, de comandă, al specialiştilor economiei naţionale şi al persoanelor fizice;
    d) să ceară de la ministere, alte autorităţi, instituţii şi unităţi economice informaţii privind starea protecţiei civile a obiectivelor economiei naţionale şi a populaţiei, precum şi date despre situaţiile excepţionale apărute şi efectele lor;
    e) să antreneze, în modul stabilit de lege, specialişti de la institutele şi organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare, ingineri şi tehnicieni, alţi lucrători de la obiectivele economiei naţionale pentru a participa la elaborarea măsurilor de protecţie civilă, la efectuarea expertizelor corespunzătoare, iar în caz de necesitate, şi pentru a participa la exercitarea controlului asupra respectării standardelor, normelor şi regulilor protecţiei civile;
    f) să prezinte autorităţilor publice proiecte de acte legislative şi de alte acte normative privind protecţia civilă;
    g) să elaboreze standarde, norme şi reguli de protecţie genistică, radiativă, chimică, medico-biologică a obiectivelor economiei naţionale şi a populaţiei, să coordoneze actele normative în domeniul protecţiei civile;
    h) să sisteze total sau parţial activitatea unităţii economice (a unui domeniu de producţie aparte), să interzică exploatarea clădirilor, construcţiilor, unor încăperi separate, sectoarelor de producţie sau agregatelor în cazul depistării încălcărilor cerinţelor privind protecţia civilă, precum şi a cauzelor şi condiţiilor care pot conduce la apariţia situaţiei excepţionale, creează pericol pentru viaţa şi sănătatea omului, conduc la distrugerea (contaminarea) valorilor materiale;
    i) să sisteze construcţia sau reconstrucţia clădirilor şi construcţiilor în caz de depistare a abaterilor de la documentele de deviz şi proiectare sau de la cerinţele standardelor, normelor şi regulilor protecţiei civile;
    j) să sisteze, conform lit. h) şi i), în baza hotărîrii judecătoreşti, iar în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru mediul înconjurător şi valorile materiale - imediat şi cu adresarea, în termen de 3 zile lucrătoare, în instanţa judecătorească pentru confirmarea legalităţii sistării;
    k) să aplice, în corespundere cu legislaţia, sancţiuni, sub formă de amendă, persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor fizice pentru încălcarea sau nerespectarea cerinţelor, standardelor, normelor şi regulilor protecţiei genistice, radiative, chimice, medico-biologice a obiectivelor economiei naţionale şi a populaţiei, să emită dispoziţii, avize, hotărîri cu privire la sistarea activităţii obiectivului economiei naţionale, sectorului, agregatului, cu respectarea prevederilor lit. j) şi a următoarelor principii:
    - legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    - neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    - tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei;
    - efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    - prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    - dreptul de a ataca acţiunile organului de control.”
    5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 25. Asigurarea financiară a protecţiei civile
    (1) Finanţarea protecţiei civile se efectuează:
    a) în republică în întregime şi în unităţile ei administrativ-teritoriale - din contul mijloacelor bugetului de stat şi ale bugetelor locale alocate în mod centralizat Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne;
    b) în ministere, alte autorităţi şi instituţii publice - din contul mijloacelor bugetului de stat alocate Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din fondurile sale centralizate şi din mijloacele de rezervă;
    c) în unităţile economice - din contul mijloacelor unităţilor economice.
    (2) Activităţile de protecţie civilă pot fi finanţate şi din alte surse, stabilite prin lege, în cazul achitării taxelor cu caracter obligatoriu pentru acţiunile (serviciile) organelor supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile, ori aprobate în condiţiile legii de Guvern - în celelalte cazuri.
    (3) Cheltuielile legate de desfăşurarea activităţilor de protecţie a populaţiei şi de lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale se acoperă din contul fondurilor centralizate şi mijloacelor de rezervă.
    (4) Cheltuielile pentru protecţia civilă în bugetul de stat, bugetele locale, bugetele ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice constituie un compartiment (articol) aparte.”
    Art. IX. - Legea nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 20, art. 182), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele “crescătorii de animale de rasă” se înlocuiesc cu cuvintele “ferme de prăsilă”.
    2. La articolul 1, cuvintele “şi din alte acte legislative şi normative, adoptate în conformitate cu aceasta” se înlocuiesc cu cuvintele “, Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 şi din alte acte legislative ce reglementează activitatea în acest domeniu”.
    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 2. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni:
    selecţia şi reproducţia în zootehnie - sistem de măsuri zootehnice, genetice, organizatorice şi de selecţie, care asigură creşterea productivităţii şi ameliorarea calităţilor valoroase ale animalelor;
    animal de prăsilă - animal de fermă (cu certificat de rasă) care se utilizează pentru reproducere;
    resurse de prăsilă - animale de prăsilă şi producţia obţinută de la acestea (material seminal, embrioni, ovule, ouă de păsări, de viermi de mătase şi icre de peşte, destinate reproducerii) .”
    4. Articolul 3 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Deţinătorii de resurse de prăsilă, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în a căror posesie se află nucleul de prăsilă al unei sau altei rase de animale poartă răspundere juridică pentru păstrarea rasei pure, efectivului reproducător şi pentru respectarea cerinţelor tehnologice şi de selecţie şi reproducere.”
    5. La articolul 4 alineatul (1), cuvintele “care dispune de condiţii necesare pentru aceasta şi respectă normele şi regulile de activitate în domeniu” se înlocuiesc cu cuvintele “care respectă actele legislative privind selecţia şi reproducţia în zootehnie”.
    6. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova se întocmeşte, se aprobă şi poate fi modificat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare conform programelor de dezvoltare a zootehniei.”
    7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 6. Atestarea de stat şi înregistrarea
                         fermelor de prăsilă
    Atestarea de stat şi înregistrarea fermelor de prăsilă se efectuează în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege.”
    8. La articolul 8 litera a), cuvintele “şi din cele create în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “în Republica Moldova”.
    9. Articolul 9:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) să obţină licenţă de activitate în domeniu, conform Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;”
    la litera b), cuvintele “să creeze condiţii corespunzătoare” se înlocuiesc cu cuvintele “să respecte normele zooveterinare”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) să ţină evidenţa zootehnică în baza formularelor aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;”
    litera f) va avea următorul cuprins:
    “f) să utilizeze la însămînţarea artificială şi/sau montă doar materialul seminal obţinut de la reproducătorii indicaţi în planul de împerecheri;”
    la litera i), cuvintele “informaţia necesară pentru” se înlocuiesc cu cuvintele “rapoarte privind”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    “j) să prezinte organelor de statistică informaţia necesară, conform Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială;”
    articolul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    “l) să identifice animalele conform Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.”
    10. Articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Bonitarea şi testarea animalelor de prăsilă se efectuează în conformitate cu documentele normativ-tehnologice în domeniu.”
    la alineatul (2) litera b), cuvintele “şi, pe bază de contract, de către specialiştii departamentului (direcţiei) de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclud.
    11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 11. Aprobarea de stat a realizărilor selecţiei
    Aprobarea de stat a noilor rase, tipuri, linii, crossuri şi hibrizi de animale se efectuează în conformitate cu condiţiile şi procedurile reglementate de lege.”
    12. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvintele “şi cu acordul departamentului (direcţiei) de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi al instituţiilor ştiinţifice de branşă” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Achiziţionarea resurselor de prăsilă din străinătate se efectuează în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege.”
    13. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvîntul “raionale” se înlocuieşte cu cuvîntul “raionate”;
    la alineatul (2), cuvintele “după aprobarea lor şi cu acordul instituţiilor ştiinţifice de branşă, al organelor serviciului veterinar de stat şi departamentului (direcţiei) de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se înlocuiesc cu cuvintele “conform planurilor de împerecheri.”
    14. Articolul 14:
    alineatul (1):
    la litera d), cuvintele “aprobă actele” se înlocuiesc cu cuvintele “asigură elaborarea proiectelor de acte”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    “e) monitorizează atestarea fermelor de prăsilă, coordonează programele de colaborare internaţională în domeniul zootehniei, monitorizează exportul şi importul resurselor de prăsilă;”.
    15. La articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) implementează în sfera de producţie realizările ştiinţifice proprii şi ale altor instituţii de profil;”.
    16. Articolul 18:
    la litera b), cuvintele “colhozurilor, sovhozurilor,” se înlocuiesc cu cuvîntul “cooperativelor,”;
    la litera d), cuvintele “a mijloacelor de la sponsori” se înlocuiesc cu cuvintele “din alte surse legale”.
    17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 20. Supravegherea de stat
    Supravegherea de stat în selecţie şi reproducţie o exercită Inspectoratul Zootehnic de Stat şi Întreprinderea de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, în conformitate cu condiţiile şi procedurile reglementate de lege.”
    18. Articolul 22 se exclude.
    Art. X. - Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    2. La articolul 4 alineatul (5), după cuvintele “forma juridică de organizare,” se introduc cuvintele “precum şi lista serviciilor prestate de acestea,”.
    3. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Mijloacele financiare ale instituţiei medico-sanitare private provin din prestarea serviciilor contra plată şi din alte surse financiare permise de legislaţie.”
    4. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 26. Asigurarea obligatorie de asistenţă
                            medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor
    (1) Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliu în Republica Moldova au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (2) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Moldova se realizează în modul stabilit de Guvern.”
    Art. XI. - Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 17. Colecţiile de animale din fauna sălbatică
    (1) Înfiinţarea şi completarea colecţiilor de animale din fauna sălbatică (colecţii de animale vii în grădinile zoologice, precum şi de animale împăiate, preparate anatomice etc. ) de către persoane juridice prin scoaterea animalelor din mediul natural în aceste scopuri se realizează conform prevederilor art. 23, 26-28.
    (2) Importanţa ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică a colecţiei se stabileşte de grupul de experţi al colecţiilor, care include specialişti şi oameni de ştiinţă din domeniu.
    (3) Colecţiile, precum şi unele exponate separate, de importanţă ştiinţifică, culturală, educaţională şi estetică sînt supuse înregistrării de stat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, cu înscrierea datelor necesare despre colecţie în Registrul de stat al colecţiilor şi cu eliberarea certificatului colecţiei. Reînregistrarea colecţiilor se efectuează o dată la 5 ani.
    (4) Modul de înregistrare a colecţiilor de animale din fauna sălbatică se reglementează de Guvern.
    (5) Pentru importul, exportul şi reexportul colecţiilor de plante, părţi sau exponate ale colecţiilor, este necesară obţinerea permisului/certificatului CITES sau acordului de mediu pentru import/export, în modul stabilit la art. 19.
    (6) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES sau acordului de mediu, pe lîngă documentele indicate la art. 19, solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a colecţiei;
    b) lista exponatelor din colecţie, cu indicarea denumirii speciilor în limbile de stat, latină şi, după caz, rusă, precum şi a numărului de indivizi;
    c) contractul de colaborare sau orice alt document care justifică motivul exportului colecţiei sau exponatelor acesteia.
    (7) Pentru exportul colecţiilor, părţilor sau exponatelor colecţiilor, care nu sînt înscrise în Registrul de stat al colecţiilor, în locul certificatului de înregistrare al colecţiei se prezintă un alt document care confirmă dreptul de posesie sau administrare a colecţiei sau a exponatelor separate (contractul de vînzare-cumpărare, contractul de donaţie etc.).
    (8) Posesorii de colecţii de animale din fauna sălbatică sînt obligaţi să respecte regulile de păstrare, completare şi evidenţă a obiectelor colecţionate, precum şi regulile de comercializare a acestora stabilite de legislaţie.
    (9) Certificatul de înregistrare a colecţiei se eliberează gratuit, iar taxele pentru eliberarea acordurilor de mediu şi permiselor/certificatelor CITES, stabilite la art. 19, se achită la momentul eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional.”
    2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 19. Importul, exportul, reexportul, tranzitul,
                           strămutarea, aclimatizarea şi încrucişarea
                           animalelor
    (1) Importul şi exportul animalelor, părţilor şi derivatelor din ele, colectate din fauna sălbatică, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, se admit în baza acordului de mediu, eliberat de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    (2) Pentru obţinerea acordului de mediu pentru import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cerere;
    b) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (3) Pentru obţinerea acordului de mediu pentru export, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cerere;
    b) autorizaţia pentru organizarea activităţilor de dobîndire a animalelor, în cazul persoanelor care desfăşoară aceste activităţi, sau copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii care se exportă, însoţite de copiile de pe autorizaţiile pentru activităţile de dobîndire a animalelor, eliberate pe numele vînzătorului.
    (4) Importul, exportul, reexportul şi tranzitul animalelor, părţilor şi derivatelor din ele, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu speciile sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), se admit în baza permisului/certificatului CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES.
    (5) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru import, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cerere;
    b) avizul autorităţii ştiinţifice CITES;
    c) copia de pe contractul dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor;
    d) copia de pe permisul/certificatul CITES de export, eliberat de organul de gestiune al statului exportator.
    (6) Pentru obţinerea permisului/certificatului CITES pentru export sau reexport, solicitantul depune următoarele documente:
    a) cerere;
    b) avizul autorităţii ştiinţifice CITES;
    c) autorizaţia pentru organizarea activităţilor de dobîndire a animalelor, în cazul persoanelor care desfăşoară aceste activităţi, sau copiile de pe facturile de cumpărare a mărfii care se exportă, însoţite de copiile de pe autorizaţiile pentru organizarea activităţilor de dobîndire a animalelor, eliberate pe numele vînzătorului;
    d) copia de pe permisul/certificatul CITES de import, eliberat de organul de gestiune al statului importator;
    e) copia de pe contractul dintre importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de transportare a plantelor vii.
    (7) Cererile de solicitare a acordului de mediu se examinează în termen de 10 zile, iar a permisului/certificatului CITES, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii setului complet de documente.
    (8) Pentru eliberarea acordului de mediu pentru export şi a permisului CITES se stabilesc următoarele taxe, care se achită la momentul eliberării actului şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional:
    Melci în stare vie (resursă genetică)           1,0 lei/kg
    Carne de melc decochiliată congelată          3,0 lei/kg
    Cochilii de melc                                                0,2 lei/kg
    Scoici, broaşte şi raci, în stare vie                 3,0 lei/kg
    Scoici, broaşte şi raci, în stare semi-
    prelucrată                                                         1,0 lei/kg
    Alte animale acvatice (peşti, viermi,
    crustacee etc.)                                                2,0 lei/kg
    Peşti decorativi (resursă genetică)             2,0 lei/bucata
    Iepuri şi alte mamifere sălbatice mici,
    în stare vie (resursă genetică)                    25,0 lei/bucata
    Iepuri şi alte mamifere sălbatice
    mici, împuşcate                                             1,0 lei/kg
    Mamifere sălbatice mari,
    în stare vie (resursă genetică)                    300,0 lei/bucata
    Mamifere sălbatice mari, împuşcate           3,0 lei/kg
    Păsări din fauna sălbatică,
    în stare vie (resursă genetică)                     25,0 lei/bucata
    Păsări din fauna sălbatică, împuşcate        2,0 lei/kg
    Specii de mamifere sălbatice                       400,0 lei/permis
    Specii de reptile                                             250,0 lei/permis
    Lipitori                                                            300,0 lei/permis
    Alte specii de animale sălbatice                 200,0 lei/permis”
    3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 26.  Dobîndirea de animale care nu constituie
                            obiecte ale vînatului şi pescuitului
    (1) Dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, şerpi, broaşte etc.) se efectuează în baza autorizaţiei, eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    (2) Cererile se examinează în termen de 10 zile de la depunerea setului complet de documente.
    (3) Taxa pentru dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului se stabileşte în mărime de 2000 lei, se achită la momentul eliberării autorizaţiei şi se transferă la contul Fondului Ecologic Naţional.”
    Art. XII. - Legea nr. 506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 38-39, art. 427), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Din preambul, cuvintele “şi este orientată spre asigurarea respectării de către organele de stat, autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice şi fizice a regulilor şi normelor privind carantina fitosanitară” se exclud.
    2. Articolul 1 se completează cu următoarea noţiune:
    “punct de import - postul vamal unde sînt efectuate procedurile de vămuire a importului.”
    3. Articolul 2 se exclude.
    4. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) exercitarea controlului de stat privind carantina fitosanitară la producerea, achiziţionarea, transportarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea şi folosirea producţiei supuse carantinei fitosanitare în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de prezenta lege.”
    5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 5. Competenţa Inspectoratului Principal de
                         Stat pentru Carantină Fitosanitară
    Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară:
    a) exercită controlul de stat asupra executării legii de către ministere, alte autorităţi administrative centrale, unităţi, precum şi de către persoane fizice;
    b) exercită controlul asupra activităţii pepinierelor de carantină introductivă, altor pepiniere, parcelelor experimentale pentru încercarea soiurilor, serelor care primesc seminţe, material săditor, alt material importat, precum şi asupra îndeplinirii măsurilor de carantină fitosanitară de către ministere, alte autorităţi administrative centrale, unităţi şi persoane fizice;
    c) elaborează proiecte de acte normative, inclusiv de documente normativ-tehnice referitoare la carantina fitosanitară şi la dezinfectarea producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei;
    d) aprobă documentele normativ-tehnice referitoare la carantina fitosanitară şi la dezinfectarea producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei. Documentele normativ-tehnice şi copiile de pe ele se eliberează gratuit de către serviciul de stat de carantină fitosanitară, fiind acoperite doar cheltuielile de imprimare şi copiere;
    e) aprobă lista obiectelor de carantină în baza analizei riscului fitosanitar, precizează nomenclatorul speciilor de dăunători, agenţi patogeni ai plantelor, de buruieni neatestate sau a căror arie de răspîndire pe teritoriul republicii este limitată;
    f) dirijează activitatea subdiviziunilor sale interioare;
    g) organizează la nivel naţional şi local lucrările operative şi de altă natură în domeniul carantinei fitosanitare, dirijează aceste lucrări şi controlează îndeplinirea lor;
    h) eliberează permise de carantină pentru importul (tranzitul) materialelor, producţiei şi obiectelor supuse carantinei în condiţiile prezentei legi;
    i) stabileşte sau susţine măsurile fitosanitare pentru realizarea nivelului cuvenit de protecţie fitosanitară pentru ca aceste măsuri să nu fie în detrimentul comerţului, dar numai pentru asigurarea nivelului necesar de protecţie fitosanitară în conformitate cu legea;
    j) asigură aplicarea hotărîrilor şi deciziilor Guvernului numai în domeniul protecţiei plantelor şi în bază ştiinţifică;
    k) realizează, în caz de argumentare ştiinţifică insuficientă, măsurile fitosanitare temporare în baza informaţiei existente, inclusiv a informaţiei provenite din organizaţiile competente internaţionale, precum şi măsurile fitosanitare utilizate în ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). În asemenea cazuri urmează să se obţină o informaţie suplimentară pentru o apreciere mai obiectivă a riscului şi analizei măsurilor fitosanitare;
    l) asigură, în volum complet sau parţial, aplicarea la concret a măsurilor fitosanitare în zona fitosanitară a întregii ţări, a unei părţi din ţară, în mai multe ţări din care produsul respectiv provine şi în ţările cărora acest produs îi este destinat.”
    6. După articolul 5 se introduc articolele 51-54 cu următorul cuprins:
    “Articolul 51 Competenţa Inspectoratului Principal de
                            Stat pentru Carantină Fitosanitară în relaţiile
                            cu organismele internaţionale din domeniul
                            carantinei fitosanitare şi cu alte ţări
    Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară:
    a) reprezintă interesele statului privind carantina fitosanitară în organismele internaţionale;
    b) acceptă şi aplică măsuri fitosanitare, în comun cu alte ţări, în baza acordurilor la care Republica Moldova este parte;
    c) participă cu drepturi depline la activităţile organizaţiilor internaţionale competente şi ale organismelor lor subsidiare, activînd, în baza Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor, pentru a promova în aceste organizaţii elaborarea şi examinarea periodică a standardelor, directivelor şi recomandărilor referitoare la toate aspectele măsurilor fitosanitare, precum şi ajustarea acestora la standardele, directivele şi recomandările internaţionale;
    d) recunoaşte măsurile fitosanitare ale ţărilor membre ale OMC ca echivalente, chiar dacă ele diferă de cele autohtone;
    e) asigură ca măsurile fitosanitare să nu creeze discriminare între ţările membre ale OMC, unde sînt condiţii similare, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriile ţărilor membre ale OMC. Măsurile fitosanitare se vor realiza în aşa mod, încît ele să nu fie un obstacol camuflat pentru comerţul internaţional;
    f) recunoaşte conceptele de zonă în care nu se manifestă boli sau paraziţi sau se manifestă slab, care cuprinde întreg teritoriul unei ţări sau al unei părţi a acesteia, în ansamblu sau părţi ale mai multor ţări identificate de autorităţile competente care confirmă prezenţa dăunătorului specific, bolii sau buruienii ori manifestarea lor slabă. Stabilirea acestor zone este bazată pe factori geografici, ecosisteme şi pe eficacitatea controlului fitosanitar.
    Articolul 52Acţiunile Inspectoratului Principal de Stat
                          pentru Carantină Fitosanitară în cazurile
                          lipsei reglementărilor internaţionale în
                          domeniul carantinei
    În cazul lipsei unui standard, unei directive sau recomandări internaţionale ori dacă conţinutul unui standard, unei directive sau recomandări propuse nu corespunde standardelor, directivelor sau recomandărilor internaţionale, fapt care poate avea un efect semnificativ asupra comerţului altor ţări, Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară:
    a) publică din timp un aviz privind modificarea stării fitosanitare, ceea ce ar permite altor ţări să ia cunoştinţă de schimbările parvenite şi de reglementările propuse;
    b) notifică altor ţări despre modificările efectuate împreună cu o succintă descriere (argumentare) a reglementării propuse. Asemenea notificări se vor face din timp cînd încă mai pot fi incluse amendamente şi mai pot fi luate în considerare comentariile;
    c) prezintă, la solicitare, altor ţări copii ale recomandărilor propuse, identificînd elementele care diferă în fond de standardele, directivele sau recomandările internaţionale;
    d) prezintă, la solicitare, altor ţări comentarii în scris şi ţine evidenţa rezultatelor examinărilor;
    e) elaborează şi stabileşte măsuri fitosanitare în baza recunoaşterii şi aplicării de măsuri fitosanitare cu ţările membre ale OMC, precum şi în baza rezultatelor confruntării împrejurărilor corespunzătoare legate de riscul pătrunderii şi răspîndirii agenţilor patogeni ai bolilor de carantină a plantelor, precum şi dăunătorilor şi buruienilor de carantină.
    Articolul 53Competenţa subdiviziunilor Inspectoratului
                          Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară
    În sarcina subdiviziunilor Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară se atribuie:
    a) controlul de carantină fitosanitară şi expertiză de laborator a producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei, importate şi exportate, inclusiv a conţinutului vegetal al coletelor poştale, bagajelor de mînă, altor bagaje, încărcăturilor industriale, ambalajelor, materialelor pentru ambalare, mijloacelor de transport, în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege;
    b) investigarea de control a terenurilor agricole şi a altor terenuri, a spaţiilor de păstrare şi de prelucrare a producţiei;
    c) organizarea şi efectuarea dezinfectării producţiei agricole, seminţelor, materialului săditor, ambalajului, materialelor pentru ambalare, mijloacelor de transport, altor materiale şi obiecte supuse carantinei în conformitate cu documentele normativ-tehnice din domeniul carantinei fitosanitare;
   d) exercitarea controlului asupra activităţii pepinierelor, parcelelor experimentale pentru încercarea soiurilor, oranjeriilor, verificarea stării fitosanitare a seminţelor, materialului săditor şi plantelor primite din alte state;
   e) supravegherea semănăturilor şi planaţiilor din pepiniere, instituţiile de cercetare ştiinţifică, gospodăriile semincere şi gospodăriile horticole, în scopul asigurării producţiei cu material semincer şi săditor sănătos, neafectat de agenţi fitopatogeni sau de boli şi buruieni de carantină;
    f) eliberarea certificatelor fitosanitare pentru exportul şi reexportul producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei în condiţiile prezentei legi;
    g) efectuarea controlului fitosanitar primar şi expertizei de laborator a producţiei supuse carantinei la punctele de importare a materialului şi producţiei din alte state;
    h) diagnosticarea mostrelor de producţie autohtonă şi importată, prelevărilor de producţie, materiale şi obiecte supuse carantinei şi efectuarea expertizei de arbitraj;
    i) ţinerea registrului producătorilor şi importatorilor producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei fitosanitare, fără împovărarea acestora cu noi proceduri.
    Articolul 54. Împuternicirile specialiştilor serviciului
                         de stat de carantină fitosanitară
    Specialiştii serviciului de stat de carantină fitosanitară au următoarele împuterniciri:
    a) să dispună de acces în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aeroporturilor, staţiilor auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, în autobuze, pe aeronavele civile, pe cîmpurile tuturor beneficiarilor funciari, în grădini şi podgorii, precum şi la orice agenţi economici, care produc, achiziţionează, prelucrează şi comercializează producţie şi materiale supuse carantinei;
    b) să ceară şi să primească date privind producţia recepţionată, păstrată şi expediată, precum şi actele respective referitoare la această producţie, la aeroporturi, staţii de cale ferată, staţii auto, întreprinderi, organizaţii, gospodării şi vămi, să interzică importul şi exportul încărcăturilor infectate cu obiecte de carantină;
    c) să selecteze mostre de seminţe, fructe, legume, plante, puieţi şi altă producţie de origine vegetală pentru stabilirea conformităţii lor cu standardele în vigoare şi expertizarea de laborator;
    d) să ordone în locurile depistării obiectelor de carantină derularea măsurilor de carantină fitosanitară şi stabilirea restricţiilor pentru importul, exportul şi utilizarea producţiei în cauză, pînă la definitivarea măsurilor prescrise.”
    7. Titlul capitolului III fa vi: “CONTROLUL DE CARANTINĂ FITOSANITARĂ, RISCUL FITOSANITAR ŞI CARANTINA FITOSANITARĂ”.
    8. La articolul 7, alineatul (2) se exclude.
    9. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 71. Condiţiile şi procedurile controlului de
                           carantină fitosanitară
    (1) Scopul controlului producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei este de a confirma respectarea cerinţelor faţă de exportul, importul sau tranzitul obiectelor de carantină sau dăunătorilor, bolilor şi buruienilor nesupuse carantinei.
    (2) Controlul la export are scopul de a demonstra că în momentul controlului încărcătura satisface cerinţele fitosanitare specifice ale ţării importatoare şi se efectuează la locul de încărcare.
    (3) Controlul la import sau tranzit are scopul de a verifica respectarea cerinţelor fitosanitare de import şi este constituit din controlul primar, care se efectuează în zona procedurii de vămuire, şi controlul secundar, care se efectuează la locul de descărcare.
    (4) Controlul de carantină fitosanitară impune examinarea documentelor însoţitoare ale unei încărcături, verificarea identităţii şi integrităţii încărcăturii, examinarea vizuală pentru identificarea obiectelor de carantină şi respectarea altor cerinţe fitosanitare.
    (5) Documentele pentru export, import şi tranzit sînt verificate pentru a stabili dacă ele sînt complete, exacte, valabile şi nefrauduloase.
    (6) Verificarea identităţii şi integrităţii încărcăturii stabileşte dacă încărcătura este descrisă exact în documentele de însoţire, dacă tipul producţiei, materialelor sau obiectelor corespunde certificatului fitosanitar primit sau care urmează a fi eliberat. În timpul verificării integrităţii încărcăturii se examinează dacă aceasta este clar identificabilă, iar cantitatea şi natura mărfii corespunde celor declarate în certificatul fitosanitar primit sau care urmează a fi eliberat.
    (7) Examinarea vizuală serveşte la identificarea dăunătorilor şi verificarea respectării cerinţelor fitosanitare. De la fiecare partidă de încărcătură se prelevă mostre pentru a determina prezenţa obiectelor de carantină sau periculoase, care sînt supuse analizelor de laborator.
    (8) Respectarea cerinţelor fitosanitare include verificarea încărcăturii în scopul constatării nivelului de prelucrare, dezinfectării, stabilirii contaminanţilor (frunze, sol), absenţei încărcăturilor neautorizate, stabilirii respectării cerinţelor în timpul ambalării sau transportării încărcăturii, a cerinţelor legate de originea încărcăturii şi de punctul de intrare, precum şi de marcarea materialelor de ambalaj din lemn.
    (9) Controlul de carantină se finalizează cu perfectarea actului controlului fitosanitar al producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei, actului controlului fitosanitar al locului de unde a fost încărcată marfa şi cu luarea deciziei referitor la modul în care încărcătura corespunde cerinţelor fitosanitare.
    (10) Dacă cerinţele fitosanitare sînt satisfăcute, se permite exportul încărcăturilor şi se eliberează certificatul corespunzător, iar încărcăturilor importate sau tranzitate li se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitarea lor pe teritoriul ţării.
    (11) Dacă cerinţele fitosanitare nu sînt satisfăcute, încărcăturile destinate exportului sau reexportului nu se certifică pînă la luarea măsurilor în vederea respectării cerinţelor fitosanitare, iar încărcăturile importate sau tranzitate, în funcţie de nivelul de risc, sînt returnate în ţara exportatoare sau nimicite.”
    10. După articolul 71 se introduc articolele 72-78 cu următorul cuprins:
    “Articolul 72.  Modul de export şi reexport al producţiei,
                            materialelor şi obiectelor supuse
                            carantinei
    (1) Producţia, materialele şi obiectele supuse carantinei şi destinate exportului şi reexportului sînt însoţite, în mod obligatoriu, de certificatele fitosanitare respective.
    (2) Certificatul fitosanitar este un document original, care certifică faptul că producţia, materialele şi obiectele supuse carantinei şi destinate exportului sau reexportului corespund cerinţelor fitosanitare.
    (3) Certificatul fitosanitar se eliberează posesorului încărcăturii de către organul teritorial al serviciului de stat de carantină fitosanitară din raza teritoriului de unde este expediată încărcătura pentru a fi prezentat reprezentanţilor organului abilitat în domeniul carantinei fitosanitare al ţării importatoare.
    (4) Pentru obţinerea certificatului fitosanitar, posesorul încărcăturii prezintă organului abilitat al serviciului de stat de carantină fitosanitară documentele necesare, specificate în anexa nr. 1, în termen de cel puţin 24 de ore înainte de expediere.
    (5) Termenul de valabilitate al certificatului fitosanitar constituie 14 zile de la data eliberării.
    Articolul 73. Modul de import al producţiei, materialelor
                         şi obiectelor supuse carantinei
    (1) Reglementarea fitosanitară a importului şi tranzitului producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei are ca scop prevenirea introducerii obiectelor de carantină pe teritoriul ţării.
    (2) Importul producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei se efectuează în baza permisului de carantină pentru import (tranzit) prin punctele de trecere a frontierei de stat menţionate în permis.
    (3) Permisul de carantină pentru import (tranzit) însoţeşte, în mod obligatoriu, producţia, materialele şi obiectele importate şi se eliberează posesorului încărcăturii destinate importului de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară pe perioada valabilităţii contractului de vînzare-cumpărare.
    (4) Pentru obţinerea permisului de carantină pentru import (tranzit), posesorul încărcăturii prezintă Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară documentele necesare, specificate în anexa nr. 2, în termen de cel puţin 10 zile înainte de expediere.
    (5) Introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a producţiei vegetale şi a altor încărcături supuse carantinei fitosanitare se admite numai la prezentarea permiselor de carantină pentru import, eliberate de Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară, în care sînt indicate condiţiile de importare şi de utilizare a producţiei, şi a certificatului fitosanitar, eliberat de către organele de stat de carantină fitosanitară ale ţării exportatoare, care certifică starea fitosanitară a materialelor supuse carantinei.
    (6) Importatorii care încheie contracte şi angajamente comerciale de livrare în Republica Moldova din alte state a produselor supuse carantinei sînt obligaţi:
    a) să stipuleze în contracte (angajamente comerciale) condiţiile fitosanitare de conformitate a producţiei ce urmează a fi importată şi să asigure cu rigurozitate executarea întocmai de către exportator a acestor condiţii;
    b) la procurarea din alte ţări a unor loturi mari de seminţe, plante şi de producţie de origine vegetală, să detaşeze, dacă va fi necesar, specialişti pentru carantina fitosanitară în scopul investigării stării fitosanitare a semănăturilor şi plantaţiilor de culturi agricole din alte ţări.
    (7) Toată producţia supusă carantinei intrată în Republica Moldova din alte state este supusă controlului de carantină, expertizei de laborator şi dezinfectării în punctele de import.
    (8) Toate mijloacele de transport ce sosesc în Republica Moldova din alte state sînt supuse dezinfectării în punctele de trecere a frontierei de stat.
    Articolul 74. Interdicţiile la importul producţiei,
                         materialelor şi obiectelor supuse
                         carantinei
    Este interzis importul:
    a) seminţelor, plantelor, producţiei de origine vegetală şi de altă natură supuse carantinei care sînt infectate de obiecte de carantină;
   b) agenţilor patogeni ai plantelor, culturilor de ciuperci vii, bacteriilor, virusurilor, precum şi ai insectelor, acarinelor şi nematodelor, care deteriorează plantele, cu excepţia mostrelor, aduse în scopuri ştiinţifice cu permisiunea Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară;
    c) solurilor, plantelor vii înrădăcinate şi părţilor subterane ale acestora, prelevate împreună cu solul;
    d) seminţelor şi materialului săditor în colete poştale, în bagaje de mînă şi în alte bagaje ale pasagerilor, echipajelor şi personalului deservent ale navelor, aeronavelor şi altor tipuri de transport.
    Articolul 75. Decontaminarea producţiei, materialelor
                         şi obiectelor supuse carantinei
    (1) Materialul săditor, fructele în stare proaspătă, alte produse de origine vegetală destinate comercializării şi ambalajele urmează, în caz de necesitate, să fie dezinfectate, iar seminţele - curăţate de buruieni.
    (2) Decontaminarea producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei, importate în şi exportate din Republica Moldova se efectuează de către subdiviziunea respectivă a serviciului de stat de carantină fitosanitară.
    (3) Cheltuielile legate de dezinfectarea producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei se acoperă din contul posesorului sau destinatarului încărcăturii.
    (4) Pepinierele de carantină introductivă şi oranjeriile se organizează în instituţii de cercetări ştiinţifice, în grădini botanice şi în alte instituţii, iar parcelele experimentale de carantină pentru încercarea soiurilor - în organele de stat pentru încercarea soiurilor.
    Articolul 76. Modul de tranzit al producţiei, materialelor
                         şi obiectelor supuse carantinei
    (1) Reglementarea tranzitului cuprinde măsuri de prevenire a introducerii şi/sau răspîndirii obiectelor de carantină, care sînt necesare pentru a urmări partidele de mărfuri, a verifica integritatea lor şi/sau pentru a confirma că acestea, fiind în tranzit, părăsesc teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Tranzitarea încărcăturilor supuse carantinei fitosanitare prin teritoriul Republicii Moldova se admite în baza permisului de carantină pentru import (tranzit), eliberat în condiţiile prezentei legi, şi a certificatului fitosanitar din ţara exportatoare, care certifică starea de carantină a fiecărei partide de încărcături.
    (3) În cazul în care încărcătura urmează să tranziteze teritoriul ţării, posesorul încărcăturii depune cerere pentru obţinerea permisului de import (tranzit) la Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară sau la subdiviziunea lui amplasată la punctul de trecere a frontierei de stat. Termenul de valabilitate a permisului de carantină pentru import (tranzit) nu poate depăşi termenul în care încărcătura traversează teritoriul ţării pentru a ieşi din ţară prin punctul de trecere a frontierei de stat indicat în permis.
    (4) La trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, toate mijloacele de transport sînt supuse controlului de carantină fitosanitară de către subdiviziunile serviciului de carantină fitosanitară amplasate la frontiera de stat. Încărcăturile şi ambalajul se supun controlului fitosanitar dacă mijloacele de transport în care sînt tranzitate se deschid de către colaboratorii serviciului vamal.
    Articolul 77. Verificarea executării măsurilor fitosanitare
    Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară, la efectuarea oricărei verificări a executării măsurilor fitosanitare, asigură:
    a) efectuarea procedurilor respective fără întîrziere nejustificată şi în condiţii nu mai puţin favorabile pentru producţia importată în comparaţie cu producţia autohtonă similară;
    b) publicarea sau comunicarea din timp a informaţiei privind perioada de desfăşurare a fiecărei proceduri, la cererea solicitantului, prompt şi în volum deplin, vizînd toate neajunsurile, pentru ca solicitantul să aibă posibilitatea de a le lichida. Orice întîrziere a comunicării va fi însoţită de explicaţiile necesare;
    c) motivarea solicitării informaţiei, necesare pentru efectuarea procedurilor corespunzătoare privind controlul, inspectarea şi aprobarea;
    d) respectarea confidenţialităţii informaţiei privind producţia importată, care derivă din necesitatea efectuării controlului, inspectării sau aprobării, în condiţii nu mai puţin favorabile decît pentru producţia autohtonă şi în aşa fel încît să fie protejate interesele comerciale legitime;
    e) limitarea solicitării de mostre ale unui produs în scopul efectuării controlului, inspectării sau aprobării, ţinîndu-se cont de oportunitate şi necesitate;
    f) echivalarea tarifelor pentru proceduri la produsele importate cu tarifele pentru proceduri la produsele autohtone, făcîndu-le similare sau aceleaşi cu cele din ţările membre ale OMC şi care să nu depăşească costul lucrărilor efectuate;
    g) utilizarea criteriilor similare celor utilizate pentru produsele autohtone, la efectuarea procedurilor respective şi la selectarea mostrelor produselor importate, astfel încît să se reducă la maximum inconvenienţele provocate solicitanţilor, importatorilor, exportatorilor sau agenţilor acestora;
    h) limitarea procedurii în toate cazurile de modificare a specificaţiei unui produs, după efectuarea controlului şi inspectării, în conformitate cu regulile stabilite, fapt necesar pentru a se convinge pe deplin că produsul corespunde reglementărilor fitosanitare;
    i) respectarea procedurii de examinare a plîngerilor asupra efectuării unor asemenea proceduri şi de corectare atunci cînd plîngerea este justificată;
    j) acordarea asistenţei necesare pentru facilitarea controlului.
    Articolul 78. Riscul fitosanitar
    (1) Riscul pătrunderii şi răspîndirii obiectelor de carantină se determină în baza tehnicii determinării riscului, elaborate de organismele internaţionale competente.
    (2) La determinarea riscului se iau în considerare dovezile ştiinţifice existente, metodele şi procedeele de producţie, inspectările, mostrele de producţie, răspîndirea bolilor, dăunătorilor plantelor şi buruienilor, existenţa anumitor zone unde nu apar obiecte de carantină, condiţiile ecologice ale mediului înconjurător, regimurile de carantină etc.
    (3) În procesul determinării riscului contaminării plantelor cu obiecte de carantină şi al elaborării măsurilor pentru atingerea nivelului corespunzător de protecţie fitosanitară contra riscului menţionat, se iau în considerare pierderile potenţiale din diminuarea recoltei sau a volumelor de vînzare a producţiei agricole, ca urmare a pătrunderii sau răspîndirii obiectelor de carantină, cheltuielile suportate la desfăşuarea acţiunilor pentru combaterea obiectelor de carantină şi eficienţa relativă a cheltuielilor aferente realizării măsurilor pentru minimalizarea riscului.
    (4) Analiza riscului fitosanitar se efectuează în trei etape.
    (5) În etapa întîi se identifică obiectele de carantină şi căile de pătrundere a lor pe teritoriul Republicii Moldova.
    (6) În etapa a doua se efectuează clasificarea obiectelor de carantină în scopul determinării criteriilor de combatere a dăunătorilor puşi sub carantină, se evaluează probabilitatea de pătrundere, stabilire şi răspîndire a obiectelor de carantină, precum şi se prognozează potenţialele lor consecinţe economice şi impactul asupra mediului.
    (7) În etapa a treia se determină ansamblul măsurilor de control în scopul reducerii riscului identificat în etapa a doua.”
    11. Legea se completează cu anexele nr. 1 şi 2 cu următorul cuprins:
“Anexa nr. 1
DOCUMENTELE
necesare obţinerii certificatelor fitosanitare
pentru export şi reexport
    1. Cererea persoanei fizice sau juridice privind eliberarea certificatului fitosanitar de export.
    2. Permisul fitosanitar de carantină pentru import al ţării importatoare.
    3. Certificatul pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar.
    4. Certificatul de origine.
    5. Factura fiscală sau factura de expediţie pentru încărcătura respectivă.
    6. Licenţa pentru dreptul de producere şi comercializare a seminţelor sau materialului săditor.
    7. Certificatul de expertiză de carantină al încărcăturii care urmează să fie exportată, eliberat de laboratorul de carantină fitosanitară respectiv.
    Notă:
    1. Încărcăturile destinate exportului sau reexportului vor fi însoţite pînă la locul de destinaţie de actul privind efectuarea controlului fitosanitar al locului de încărcare şi actul privind efectuarea controlului fitosanitar al unităţilor de transport şi al producţiei, materialelor şi obiectelor supuse carantinei.
    2. Ambalajele din lemn vor purta o marcare specială în corespundere cu cerinţele internaţionale.

Anexa nr. 2
DOCUMENTELE
necesare obţinerii permiselor fitosanitare
de carantină pentru import (tranzit)
    1. Cererea persoanei fizice sau juridice privind eliberarea permisului fitosanitar de carantină pentru import (tranzit) .
    2. Actul controlului fitosanitar al încăperii în care urmează a fi descărcată încărcătura importată.”
    [Art.XII abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    Art. XIII. - Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 690), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (7), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    2. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”;
    la alineatul (3), după cuvîntul “respectiv” se introduc cuvintele “în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite prin lege”.
    3. La articolul 7 alineatul (2), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite prin lege”.
    4. Articolul 8:
    la alineatul (2), cuvintele “acte normative, aprobate conform reglementărilor legale” se înlocuiesc cu cuvîntul “lege”;
    la alineatul (4), cuvintele “de Guvern, care se virează la contul organului de administrare a drumului pentru utilizare în scopul restaurării drumurilor” se înlocuiesc cu cuvintele “în Codul fiscal al Republicii Moldova”;
    la alineatul (8), cuvintele “prin regulament, aprobat de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “prin lege”.
    5. Articolul 9:
    alineatul (1) se exclude;
    la alineatul (3), după cuvintele “administratorului drumului,” se introduc cuvintele “în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite prin lege,”.
    6. La articolul 10, cuvintele “conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în modul şi în limitele stabilite în Codul funciar “.
    7. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele “de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite prin lege”.
    8. La articolul 14, litera a) se completează în final cu cuvintele “în modul şi în limitele stabilite prin lege”.
    9. La articolul 18, cuvîntul “corespunzătoare” se înlocuieşte cu cuvintele “stabilite prin lege”.
    Art. XIV. - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 14-15, art. 147), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “Codul fiscal”.
    2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 7.  Mijloacele obţinute la eliberarea autorizaţiilor
                           pentru transporturi rutiere internaţionale,
                           autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor
                           de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT,
                           carnetelor cu foi de parcurs (Interbus),
                           achitate de agenţii economici
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) se determină por­nindu-se de la cheltuielile legate de confecţionarea formularelor de autorizaţii şi de organizarea sistemului de evidenţă şi control al eliberării autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, în condiţiile legii, conform anexei nr. 3.
    (2) Mijloacele obţinute la eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) se achită zilnic şi integral la conturile trezoreriale ale bugetului de stat.
    (3) Mijloacele obţinute la eliberarea autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT se achită în trimestrul întîi la conturile trezoreriale ale bugetului de stat.”.
    3. Articolul 72 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    “(3) Plătitori ai taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sînt persoanele juridice titulare de licenţă pentru comercializarea acestora.
    (4) Suma taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto care trebuie achitată la conturile trezoreriale ale bugetului de stat se calculează de către plătitorii taxei de sine stătător, la fiecare 24 de ore, conform datelor contorului de evidenţă a gazelor naturale comercializate pe parcursul a 24 de ore, după formula:
    St = (V1 - V2) x C, în care:
    St - suma taxei care trebuie vărsată la buget;
    V1 - datele contorului la sfîrşitul celor 24 de ore (la predarea schimbului);
    V2 - datele contorului la începutul celor 24 de ore (la începutul schimbului);
    C - cota taxei.”
    4. Legea se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins:
“Anexa nr. 3
Mijloacele obţinute la eliberarea autorizaţiilor pentru
 transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale
 CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale
CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus),
achitate de agenţii economici*

    anexa nr.3

    [Art.XV abrogat prin LP163 din 09.07.10, MO03.09.10/03.09.10 art.549]
    Art. XVI. - Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 17-18, art. 188), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 1. Reglementarea pomiculturii
    (1) Producerea şi comercializarea fructelor şi pomuşoarelor, a materialului săditor se reglementează de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (2) Organul central în domeniul pomiculturii este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, care:
    a) asigură cadrul organizatoric şi măsurile în vederea respectării cadrului juridic privind producerea şi comercializarea materialului săditor;
    b) elaborează şi aprobă programe de stat în domeniul producerii materialului săditor;
    c) elaborează şi implementează norme tehnice, instrucţiuni şi alte documente normativ-tehnice care reglementează producerea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea materialului săditor;
    d) prin intermediul subdiviziunilor sale abilitate, asigură controlul calităţii, valorii culturale şi stării fitosanitare a materialului săditor;
    e) acordă asistenţă agenţilor economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea materialului săditor, în pronosticarea producerii de material săditor pe specii şi categorii biologice în volume suficiente pentru satisfacerea pieţei interne şi asigurarea exportului;
    f) susţine dezvoltarea cercetării privind ameliorarea soiurilor noi şi producerea materialului săditor;
    g) prezintă Guvernului propuneri privind relaţiile reciproce cu alte state în problemele organizării producerii, prelucrării, comercializării materialului săditor în conformitate cu convenţiile şi acordurile internaţionale;
    h) colaborează cu organizaţiile internaţionale şi structurile similare ale altor state în domeniul pomiculturii.”
    2. La articolul 3 alineatul 4 litera a), cuvintele “şi «Certificat»” se substituie prin cuvintele “, «Certificat» şi «Obişnuit»”.
    3. Articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Producerea şi comercializarea materialului săditor pomicol se efectuează de către agenţii economici care deţin licenţă de activitate în acest domeniu, eliberată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, şi care respectă următoarele cerinţe:
    a) deţinerea în proprietate, folosinţă sau arendă a terenurilor agricole cu suprafaţa necesară pentru organizarea asolamentului pepinierei;
    b) existenţa bazei materiale necesare pentru producerea materialului de înmulţire şi a materialului săditor pomicol;
    c) prezenţa unor angajaţi cu studii în domeniul horticulturii.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Pentru obţinerea licenţei, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:
    a) copia actului de proprietate, a actului de folosinţă sau a contractului de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru producerea materialului săditor prin altoire la masă);
    b) copia documentului ce confirmă deţinerea în proprietate, în folosinţă sau în arendă a terenului agricol (pentru producere) .”
    la alineatul (3), textul “în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare” se exclude;
    alineatul (4) se completează în final cu textul “, în conformitate cu prevederile Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe”.
    4. Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvintele “, conform legislaţiei” se exclud;
    la alineatul (4), textul “îl exercită organele împuternicite de Guvern” se înlocuieşte cu textul “se efectuează în condiţiile şi conform procedurii reglementate de lege.”
    5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 6. Importul şi exportul materialului săditor
                         pomicol
    (1) Importul şi exportul materialului săditor pomicol se realizează de către agenţii economici licenţiaţi în domeniul producerii şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi a materialului săditor pomicol, cu respectarea prevederilor Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe.
    (2) Importul materialului săditor pomicol se efectuează în temeiul următoarelor documente:
    a) licenţa de activitate în domeniu, cu excepţia importului pentru asigurarea necesităţilor de înfiinţare a plantaţiilor pomicole proprii, conform proiectului de fondare a acestora;
    b) certificatul de calitate provizoriu (pe blanchetă de culoare albă), eliberat de Inspectoratul de Stat pentru Seminţe, şi certificatul de calitate din ţara exportatoare;
    c) permisul de carantină, eliberat de Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară, şi certificatul de carantină pentru materialul săditor importat, eliberat de ţara exportatoare.
    (3) Exportul materialului săditor pomicol se efectuează în temeiul următoarelor documente:
    a) certificatul de calitate, eliberat de Inspectoratul de Stat pentru Seminţe;
    b) certificatul de carantină fitosanitară, eliberat de Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară.
    (4) Importul materialului săditor pomicol de soiuri şi tipuri de portaltoi neînscrise în Registrul soiurilor de plante se permite numai instituţiilor ştiinţifice în scopuri ştiinţifice, în cadrul schimburilor dintre instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de învăţămînt superior de profil agricol, în scopul încercărilor oficiale efectuate de către Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante, precum şi în scopul multiplicărilor pe bază de contract în vederea exportului integral al materialului obţinut.”
    6. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul “acte normative, în corespundere cu autorizaţiile eliberate de organele împuternicite de Guvern” se înlocuieşte cu textul “documente normativ-tehnice, în condiţiile şi conform procedurii reglementate de lege”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Plantaţiile pomicole şi bacifere pentru producţia de mărfuri cu suprafaţa de pînă la 0,5 ha se înfiinţează în baza unui plan de organizare a teritoriului şi de plantare elaborat de specialişti în domeniu, cu respectarea reglementărilor tehnice aprobate în modul stabilit. Plantaţiile pomicole şi bacifere pentru producţia de mărfuri cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha se înfiinţează pe bază de proiect, cu soiuri de portaltoi înscrise în Registrul soiurilor de plante, indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei, elaborat de specialişti în domeniu, cu respectarea reglementărilor tehnice aprobate în modul stabilit de lege.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Licenţa pentru proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole se eliberează conform procedurii stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în condiţiile respectării cerinţei de efectuare a lucrărilor de proiectare în baza analizelor pedologice efectuate de un laborator agrochimic atestat şi prezentării copiei actului de proprietate, a actului de folosinţă sau a contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată.”
    7. La articolul 9 alineatul (1), cuvintele “acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documente normativ-tehnice”.
    [Art.XVII abrogat prin LP163 din 09.07.10, MO03.09.10/03.09.10 art.549]
    Art. XVIII. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    [Art.XVIII pct.1) exclus prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    [Art.XVIII pct.2) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.XVIII pct.3) -4) excluse prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    5. La articolul 45 alineatul (3), sintagma “Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    6. La articolul 49 alineatul (11), cuvîntul “aprobat” se înlocuieşte cu cuvîntul “elaborat”, iar după sintagma “Ministerul Economiei” se introduc cuvintele “şi este aprobat de Guvern”.
    [Art.XVIII pct.7) -8) excluse prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    [Art.XVIII pct.9) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    10. La articolul 74 alineatul (4), sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    11. La articolul 76 alineatul (5), textul “prin instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvintele “de către Guvern”.
    12. La articolul 793 alineatul (5), cuvintele “actele normative ale Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvîntul “Guvern”.
    13. Articolul 83:
    la alineatul (3), sintagma “Serviciului Fiscal de Stat” se înlocuieşte cu cuvîntul “stabilite de Guvern”;
   [Art.XVIII pct.13), subal.1) modificat prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    la alineatul (4), cuvintele “instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele “procedura stabilită de Guvern”;
    la alineatul (7), sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvintele “Guvern”.
    [Art.XVIII pct.13), subal.3) modificat prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    14. La articolul 87 alineatul (2), textul “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor prin regulamente, ordine şi instrucţiuni” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    15. La articolul 88 alineatul (1), sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    16. La articolul 92 alineatul (5), textul “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor stabileşte în instrucţiunile sale” se înlocuieşte cu cuvintele “Guvernul stabileşte”.
    [Art.XVIII pct.17) -18) excluse prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    [Art.XVIII pct.19 exclus prin LP273-XVI din 18.12.08, MO1-2/13.01.09 art.6]
    20. La articolul 123 alineatul (4), cuvintele “de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se exclud.
    [Art.XVIII pct.21) exclus prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    22. Articolul 126:
    la alineatul (1), cuvintele “de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,” se exclud;
    la alineatul (2) partea introductivă, sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    23. La articolul 127 alineatele (1) şi (3), sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    24. La articolul 136 litera i), sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    25. La articolul 191 alineatul (4), sintagma “Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    [Art.XVIII pct.26) exclus prin LP125-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.613; în vigoare 31.12.09]
    27. La articolul 206 alineatul (2), sintagma “Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvîntul “Guvern”.
    [Art.XVIII pct.28)-30) excluse prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    31. În cuprinsul titlului IV, cuvîntul “(coniacurile) ” se exclude.
    32. În anexa la titlul IV, la poziţia tarifară 220410110, la coloana “denumirea mărfii”, cuvîntul “Şampanie” se înlocuieşte cu cuvintele “Vin spumant”.
    Art. XIX. - Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 69-70, art. 581), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu următoarele noţiuni:
    “expertiză - examinarea şi analiza documentelor, efectuate de către Administraţie în vederea stabilirii corespunderii condiţiilor de formă şi conţinut aplicabile;
    control - totalitatea acţiunilor de verificare a îndeplinirii de către agentul aeronautic a prevederilor actelor normative în vigoare, realizate de către reprezentanţi împuterniciţi ai Administraţiei prin vizitarea agentului aeronautic sau prin invitarea reprezentanţilor acestuia la Administraţie;
    supraveghere - totalitatea acţiunilor întreprinse de Administraţie după acordarea certificatului/autorizaţiei, ce constau în analiza neîntreruptă sau periodică a informaţiilor obţinute în cadrul expertizelor, controalelor sau inspecţiilor aeronautice, în vederea stabilirii îndeplinirii de către agentul aeronautic a cerinţelor care au stat la baza certificării/autorizării.”
    2. La articolul 4, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele “în limitele şi modul stabilite de lege”.
    3. Articolul 5:
    alineatul (1):
    la litera d), cuvintele “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se exclud;
    la litera m), cuvintele “altor documente acordate de Administraţie” se înlocuiesc cu cuvintele “certificatelor (autorizaţiilor) pentru serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor”;
    litera u) va avea următorul cuprins:
    “u) aprobarea căilor aeriene şi a regulilor de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;”
    alineatul se completează cu literele v), w) şi x) cu următorul cuprins:
    “v) autorizarea transportului bunurilor periculoase la bordul aeronavelor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    w) autorizarea instalării echipamentului de radiocomunicaţii la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supravegherea utilizării acestuia;
    x) autorizarea şi supravegherea exploatării radioemiţătoarelor în banda de frecvenţe stabilite pentru aviaţia civilă.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Toate persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să prezinte Administraţiei informaţia şi documentele care confirmă respectarea condiţiilor în exercitarea activităţii şi să asigure accesul persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul Administraţiei la echipamentul, în locurile şi zonele aflate sub jurisdicţia sau controlul lor.”
    la alineatul (5), propoziţia a doua se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Suspendarea activităţii în domeniul aeronautic semnifică suspendarea (sistarea) unor genuri de activitate, a unor lucrări concrete, a altor acţiuni necesare activităţii aeronautice. Activitatea în domeniul aeronautic poate fi suspendată de Administraţie, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată, în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen suspendarea se anulează.”
    4. La articolul 6, cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele “actele legislative”.
    5. Articolul 8:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei şi de acordarea certificatului de navigabilitate pentru aeronavă sau pentru componentele sale vor fi suportate de solicitant. Cheltuielile legate de efectuarea controalelor vor fi suportate de stat, cu excepţia cazului de efectuare a controlului peste hotarele Republicii Moldova, la cererea deţinătorului certificatului.”
    la alineatul (3), cuvîntul “verificări” se înlocuieşte cu cuvîntul “inspecţii”.
    6. La articolul 11, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele “în limitele şi în modul stabilite de lege”.
    7. La articolul 17, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) Administraţia poate suspenda sau revoca autorizaţia de exploatare a rutei aeriene dacă operatorul aerian nu respectă cerinţele în a căror bază a fost eliberată, inclusiv în situaţia în care operatorul aerian are datorii cu termen expirat pentru serviciile de navigaţie aeriană şi/sau serviciile aeroportuare şi nu prezintă garanţii acceptabile de părţi pentru achitarea datoriilor respective.”
    8. La articolul 21 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) activităţile desfăşurate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor.”
    Art. XX. - Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “prezenta lege”.
    2. La articolul 9 alineatul (1), cuvintele “dacă legislaţia nu prevede altfel” se exclud.
    3. La anexa nr. 2, poziţia 13 “Emiterea autorizaţiei de antrepozit vamal” şi poziţia 16 “Eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de broker vamal, pe un termen de 2 ani” se exclud.
    Art. XXI. - Legea nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 312), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se înlocuieşte cu cuvintele “autoritatea centrală de mediu şi gestionare a resurselor naturale”.
    2. La articolul 1, după cuvintele “aerului atmosferic” se introduc cuvintele “- component al mediului”.
    3. Articolul 3:
    noţiunea “aer” va avea următorul cuprins:
    “aer - amestec unic de gaze (azot şi oxigen, mici cantităţi de argon, neon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apă şi diverse particule) de importanţă vitală majoră, în care pot vieţui organisme vii, cel mai mobil component al mediului, nedefinit prin hotare şi care, ca urmare a mişcării maselor sale, răspîndeşte urmările influenţei antropogene la distanţe imprevizibile;”
    noţiunea “CMA de poluanţi” se completează în final cu textul “, normative de calitate a aerului localităţilor, criteriu de calitate a aerului”;
    în noţiunea “ELA de poluanţi”, după cuvintele “a poluanţilor evacuaţi” se introduc cuvintele “, stabilită prin calculul dispersiei”, iar cuvintele “în corespundere cu” se înlocuiesc cu cuvintele “care nu depăşesc”;
    după noţiunea “ELA de poluanţi” se introduc următoarele noţiuni:
    “volum al normativelor ELA - volum în care sînt cuprinse ELA de poluanţi;
    ECP de poluanţi - emisii de poluanţi coordonate provizoriu, care, fiind evacuate şi dispersate în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) şi pentru care este prevăzut, în volumul ELA, planul de măsuri de micşorare a nivelului de emisii;
    CMN - condiţii meteorologice nefavorabile, perioadă în care condiţiile climaterice conduc la concentrarea emisiilor în aerul atmosferic de la suprafaţa solului, emisii care depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) .”
    4. Articolul 5:
    la litera b), după cuvîntul “elaborează” se introduc cuvintele “proiecte de acte normative, inclusiv normativele ELA,”;
    literele c), f) şi h) se exclud;
    la litera g), cuvintele “stabileşte modul de exercitare şi” se exclud.
    5. Articolul 6:
    la litera b), cuvîntul “stabileşte” se înlocuieşte cu cuvîntul “elaborează”;
    literele h) şi j) se exclud.
    6. La articolul 7, litera d) se exclude.
    7. Articolul 11:
    la alineatul (3), după cuvintele “datele inventarierii” se introduc cuvintele “anuale a”;
    alineatul (5) se exclude.
    8. Articolul 12:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) -(6) cu următorul cuprins:
    “(2) Autorizaţiile de emisii se eliberează în baza soluţiilor de proiect pentru primul an de activitate, pe parcursul căruia se elaborează volumul ELA, care se prezintă Inspectoratului Ecologic de Stat spre avizare.
    (3) Pentru obţinerea autorizaţiei, solicitanţii depun la Inspectoratul Ecologic de Stat următoarele documente:
    a) cererea de autorizare;
    b) datele privind volumul ELA;
    c) planul de acţiuni privind trecerea de la valori ECP la valori ELA;
    d) planul grafic de control al emisiilor în aerul atmosferic;
    e) actul de control ce ţine de protecţia aerului atmosferic.
    (4) Cererea de autorizare a emisiilor se examinează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare. Decizia privind eliberarea autorizaţiei se comunică solicitantului cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. Autorizaţia se eliberează gratis pe un termen egal cu termenul acţiunii volumelor ELA.
    (5) Autorizaţia se consideră eliberată dacă Inspectoratul Ecologic de Stat nu răspunde solicitantului în termenele prevăzute de prezenta lege. După expirarea acestor termene şi în condiţia lipsei unei comunicări scrise privind temeiurile respingerii cererii de autorizare, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat autorizaţia. În cazul survenirii situaţiei prevăzute la prezentul alineat, Inspectoratul Ecologic de Stat perfectează autorizaţia în condiţiile prezentei legi.
    (6) În cazurile nerespectării condiţiilor expuse în autorizaţia de emisii, instanţa de judecată poate hotărî retragerea ei la cererea Inspectoratului Ecologic de Stat. Dacă se constată neîndeplinirea unor condiţii, fapt ce aduce o gravă atingere mediului sau sănătăţii publice, autorizaţia poate fi retrasă de către Inspectoratul Ecologic de Stat, cu adresarea ulterioară la instanţa de judecată. Adresarea la instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, decizia de retragere a autorizaţiei este nulă.”
    9. La articolul 13, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
    “e) să creeze reţeaua de automonitorizare şi înregistrare automată a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic, precum şi de folosire a unei metodologii unitare de culegere şi prelucrare primară a datelor, cu transmiterea lor către subdiviziunile teritoriale de mediu;
    f) să respecte principiul “cel care poluează - plăteşte” în limitele normelor stabilite, cu transferul taxelor respective pentru emisiile de poluanţi către fondurile ecologice.”
    10. Articolul 14:
    alineatul unic devine alineatul (1) cu următorul cuprins:
    “(1) În cazul în care sînt depăşite CMA, Inspectoratul Ecologic de Stat este în drept să aplice sancţiuni în limitele stabilite de Codul cu privire la contravenţiile administrative.”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) În cazul în care sînt depăşite ELA, Inspectoratul Ecologic de Stat poate cere suspendarea activităţii beneficiarului de resurse naturale în condiţiile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.”
    11. La articolul 15, cuvintele “stabilite pentru întreprindere în autorizaţia de emisie,” se exclud.
    12. Articolul 17:
    la alineatul (4) propoziţia a doua, cuvintele “de către Inspectoratul Ecologic de Stat” se înlocuiesc cu cuvintele “prin lege”;
    alineatul (5) se exclude.
    13. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele “şi a altor reglementări stabilite de Ministerul Sănătăţii” şi propoziţia a doua se exclud.
    14. La articolul 19 alineatul (2), cuvintele “autorităţile administraţiei publice locale” se înlocuiesc cu cuvîntul “lege”.
    15. Articolul 20:
    la alineatul (1), cuvintele “normele privind impactul asupra aerului atmosferic” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile prezentei legi”;
    la alineatul (2), cuvîntul “reglementări” se înlocuieşte cu cuvintele “legi care conţin norme”;
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) se completează în final cu cuvintele “stabilite prin prezenta lege”;
    la alineatul (5), textul “, iar laboratoarele respective - cu mijloace de control al compoziţiei şi concentraţiei poluanţilor emişi” se exclude;
    la alineatul (6), textul “, prin decizia Inspectoratului Ecologic de Stat adoptată în comun cu serviciul sanitaro-epidemiologic, sînt reprofilate” se înlocuieşte cu cuvintele “se reprofilează”.
    16. La articolul 22, textul “reglementărilor naţionale vizînd protecţia aerului atmosferic” se înlocuieşte cu textul “prevederilor prezentei legi şi altor legi care conţin norme privind protecţia aerului atmosferic”.
    17. Articolul 23:
    la alineatul (1), textul “strictă a regulilor de prevenire şi diminuare a poluării aerului atmosferic prin metode coordonate cu autorităţile care exercită controlul de stat în domeniul protecţiei atmosferei” se înlocuieşte cu cuvintele “prevederilor prezentei legi”;
    la alineatul (2), cuvintele “regulile de protecţie a aerului atmosferic” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile prezentei legi”;
    la alineatul (3), textul “numai dacă deţin autorizaţia Inspectoratului Ecologic de Stat şi a Ministerului Sănătăţii” se înlocuieşte cu textul “în condiţiile stabilite de Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere”.
    18. Articolul 24 se exclude.
    19. La articolul 25, alineatul (1) se exclude.
    20. La articolul 26, textul “în temeiul autorizaţiei Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu afecteze factorii climaterici” se înlocuieşte cu cuvintele “în condiţiile prezentei legi”.
    21. La articolul 30 alineatul (1), textul “a altor norme stabilite de legislaţie” se înlocuieşte cu textul “a altor legi care conţin norme privind protecţia aerului atmosferic”.
    22. La articolul 31 alineatul (2), textul “de alte acte legislative, de autorizaţia de emisie a poluanţilor, de regulile şi instrucţiunile aprobate de Inspectoratul Ecologic de Stat şi serviciul sanitaro-epidemiologic, de dispoziţiile acestor ministere şi departamente” se exclude.
    23. Articolul 32:
    literele c) şi h) se exclud;
    la litera e), textul “cu reglementările privind protecţia aerului atmosferic” se înlocuieşte cu textul “cu prezenta lege şi cu alte acte legislative care conţin norme privind protecţia aerului atmosferic”.
    Art. XXII. - Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu următoarele noţiuni:
    “echipament de măsurare - aparat sau sistem destinat pentru măsurarea cantităţii de resurse energetice comercializate consumatorului în scopul facturării;
    consumator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează resurse energetice;
    consumator casnic - orice persoană fizică care utilizează resurse energetice pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau cea profesională;
    consumator noncasnic - orice persoană fizică sau juridică care utilizează resurse energetice în alte scopuri decît pentru necesităţi casnice.”
    2. La articolul 3 litera a), după cuvintele “relaţiile lor cu” se introduc cuvintele “autoritatea publică centrală de reglementare în energetică, cu”.
    3. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:
    “Articolul 41. Reglementarea şi monitorizarea
                           sectoarelor energeticii
    (1) Autoritatea învestită cu atribuţii de reglementare şi monitorizare a sectoarelor în domeniul energeticii este Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică, denumită în continuare Agenţie.
    (2) Agenţia are următoarele funcţii principale:
    a) supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul energeticii;
    b) promovează şi asigură concurenţa loială şi funcţionarea eficace a pieţelor de energie;
    c) eliberează licenţe pentru desfăşurarea pe pieţele de energie a activităţilor autorizate în conformitate cu Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energia electrică, Legea privind piaţa produselor petroliere;
    d) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor autorizate şi aplică prevederile legilor specificate la lit. c);
    e) promovează o politică tarifară adecvată şi respectarea drepturilor şi a intereselor consumatorilor;
    f) supraveghează corectitudinea calculării, de către titularii de licenţă, a tarifelor reglementate;
    g) exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor, examinează petiţiile şi plîngerile consumatorilor şi ale furnizorilor şi soluţionează neînţelegerile survenite între aceştia în limitele competenţei sale.
    (3) În scopul exercitării atribuţiilor şi a funcţiilor conferite prin prezenta lege, Agenţia emite regulamente, metodologii şi alte acte normative în conformitate cu prevederile legilor speciale menţionate la alin. (2) lit. c).
    (4) Agenţia exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energia electrică şi Legea privind piaţa produselor petroliere.
    (5) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare atît aplicării prevederilor legislaţiei concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei din domeniile energeticii, cu Serviciul Standardizare şi Metrologie, cu ministerele şi cu alte organe publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor.
    (6) Agenţia îşi exercită activitatea în conformitate cu legile stipulate la alin. (4), fiind independentă de toţi participanţii la pieţele de energie, precum şi de alte autorităţi sau persoane fizice şi juridice.”
    4. Articolul 12:
    la alineatul (1):
    cuvintele “de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “de Agenţie”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Furnizorul este obligat să asigure livrarea resurselor energetice la parametrii de calitate prevăzuţi de documentele normative obligatorii. Parametrii de calitate a resurselor energetice se includ obligatoriu în contract.”
    la alineatul (7), după cuvintele “în modul stabilit” se introduc cuvintele “de contract sau de lege”;
    la alineatul (11):
    cuvintele “consumatorul plăteşte” se înlocuiesc cu cuvintele “consumatorii plătesc”;
    alineatul se completează cu textul: “Cuantumul clauzei penale este negociabil. Eventualele neînţelegeri survenite între părţi în acest sens nu pot servi drept temei pentru refuzul furnizorului de a încheia contract cu consumatorul dacă acesta a respectat toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului.”
    articolul se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
    “(14) Drepturile consumatorului în raporturile cu furnizorul de servicii, inerente activităţii de furnizare şi consum al resurselor energetice, sînt protejate prin prezenta lege, Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energia electrică, Legea privind piaţa produselor petroliere, precum şi prin Legea privind protecţia consumatorilor.”
    5. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
    “Articolul 131. Limitele efectuării controlului şi 
                             drepturile de bază ale organului
                             supravegherii energetice de stat
    (1) Organul supravegherii energetice de stat va efectua controlul asupra:
    a) respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, a regulamentelor de exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, a normelor de securitate tehnică în procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termice, a documentelor normative privind calitatea energiei electrice şi termice, precum şi a altor instrucţiuni şi documente normativ-tehnice stabilite prin legi;
    b) corespunderii instalaţiilor electrice şi termice documentelor normative obligatorii stabilite prin legi;
    c) efectuării testărilor şi încercărilor periodice ale instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor din sistemul energetic, în conformitate cu normele în vigoare stabilite prin legi;
    d) instalaţiilor în funcţiune, celor noi sau reconstruite de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, în scopul determinării corespunderii lor cu normele în vigoare stabilite prin legi;
    e) corespunderii instalaţiilor energetice, noi sau reconstruite, ale consumatorilor cu normele de amenajare şi alte documente normativ-tehnice în vigoare stabilite prin legi şi va emite actele de dare în exploatare a acestor instalaţii;
    f) respectării cerinţelor documentelor normativ-tehnice în vigoare la emiterea avizelor de racordare a noilor instalaţii de utilizare la reţelele de distribuţie şi transport al energiei.
    (2) Organul supravegherii energetice de stat este în drept:
    a) să suspende procesul de fabricare a echipamentului electrotehnic de către agenţii economici în cazul în care condiţiile tehnice nu corespund normelor în vigoare stabilite prin legi;
    b) să emită prescripţii obligatorii spre executare pentru proprietarii şi gestionarii de instalaţii electrice şi termice în vederea excluderii abaterilor de la regulamentele, instrucţiunile şi normativele în vigoare stabilite prin legi privind întreţinerea, deservirea, exploatarea lor, precum şi cele privind utilizarea energiei electrice şi termice;
    c) să ceară de la proprietarii şi gestionarii instalaţiilor electrice şi termice decuplarea imediată a instalaţiilor electrice şi termice a căror stare tehnică poate provoca avarii, incendii, explozii sau poate pune în pericol viaţa oamenilor;
    d) să aibă acces la instalaţiile electrice şi termice ale persoanelor fizice şi juridice, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate, doar în cazurile prevăzute în mod expres de lege;
    e) să emită prescripţii obligatorii pentru agenţii economici privind suspendarea activităţii persoanelor neatestate şi a celor care încalcă regulile şi normele de securitate la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice şi termice;
    f) să ceară furnizorilor de energie electrică şi termică sistarea livrării de energie consumatorilor în cazul în care nerespectarea prevederilor actelor normativ-tehnice în vigoare prevăzute de lege privind organizarea lucrărilor şi protecţia muncii la deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice poate provoca avarii, incendii sau electrocutări, iar prescripţiile inspectorilor nu sînt executate;
    g) să participe, în modul stabilit, la examinarea circumstanţelor şi cauzelor avariilor, incendiilor şi electrocutărilor grave sau în grup, provocate de instalaţiile electrice şi termice;
    h) să primească de la agenţii economici, pentru examinare operativă, documente şi informaţii referitoare la respectarea cerinţelor regulamentelor şi normelor de amenajare, deservire şi exploatare a instalaţiilor, centralelor şi reţelelor electrice şi termice;
    i) să suspende, pînă la lichidarea încălcărilor cerinţelor actelor normativ-tehnice, producerea sau montarea utilajului şi instalaţiilor energetice a căror exploatare poate provoca avarii, incendii sau electrocutări;
    j) să antreneze, în caz de necesitate, specialişti de la instituţiile ştiinţifice şi cele de proiectare, de la alte organizaţii în efectuarea expertizelor şi prezentarea concluziilor referitoare la problemele ce ţin de competenţa organului supravegherii energetice de stat;
    k) să aplice, în modul stabilit de lege, sancţiuni proprietarilor şi gestionarilor instalaţiilor electrice şi termice care nu execută prescripţiile emise pentru evitarea avariilor, incendiilor şi electrocutărilor ce pot fi provocate de instalaţiile în cauză;
    l) să efectueze controlul tehnic anual al instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici în scopul prevenirii avariilor, incendiilor şi electrocutărilor.
    (3) Controlul şi drepturile menţionate la alin. (1) şi (2) sînt exercitate de către organul supravegherii energetice de stat în limitele, cerinţele şi procedura stabilite prin lege.
    (4) Drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi i) se exercită doar prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea organului supravegherii energetice de stat.
    (5) În cazul unui pericol iminent de avarii, incendii sau electrocutări, organul supravegherii energetice de stat este în drept să-şi exercite drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi lit. i), cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea funcţionării obiectivelor menţionate la alin. (2) lit. a) şi i) se anulează.
    (6) Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau al hotărîrii instanţei ierarhic superioare, conform legii.”
    6. Articolul 14:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    “(2) Echipamentele de măsurare care servesc la determinarea şi decontarea consumurilor energetice între părţile contractante se verifică metrologic, conform Legii metrologiei, iar furnizorul este responsabil de montarea lor. Se instalează echipamente de măsurare ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
    (3) Caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare instalat la consumator se stabilesc de către furnizor, în funcţie de parametrii şi de condiţiile de furnizare a resurselor energetice.”
    articolul se completează cu alineatele (4) - (8) cu următorul cuprins:
    “(4) Pentru consumatorii casnici, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică, gaze naturale şi energie termică se suportă de către furnizor. Cheltuielile respective justificate se includ în tariful la energia electrică, gaze naturale sau energia termică.
    (5) Consumatorul casnic este în drept să achite cheltuielile pentru procurarea, verificarea metrologică şi instalarea primară a echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică, gaze naturale şi energie termică înainte de efectuarea lucrărilor respective de către furnizor, urmînd ca ulterior costurile acestora să se deducă în rate din obligaţia de plată a serviciilor prestate. Mecanismul şi cotele lunare de compensare a acestor cheltuieli se vor stabili în contractele de furnizare a serviciilor menţionate.
    (6) Consumatorii noncasnici sînt obligaţi să procure, să instaleze, să efectueze verificarea metrologică, să exploateze, să întreţină, să repare şi să înlocuiască echipamentul de măsurare a volumelor de energie electrică, gaze naturale şi energie termică care le sînt furnizate.
    (7) Echipamentele de măsurare a volumelor consumate de energie electrică, gaze naturale şi energie termică se sigilează de către furnizor, distribuitor, transportator (după caz) în prezenţa consumatorului sau delegatului împuternicit de către acesta, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un proces-verbal.
    (8) În cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul de demontare, reparare, verificare metrologică, montare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat.”
    7. La articolul 15 alineatul (1), după cuvintele “în modul stabilit” se introduc cuvintele “de lege”.
    8. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele “cu legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “cu legea”.
    Art. XXIII. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    la alineatul (2), litera m) va avea următorul cuprins:
    “m) exercită alte activităţi conform legii.”
    la alineatul (3), litera i) va avea următorul cuprins:
    “i) exercită alte activităţi conform legii.”
    2. La articolul 47 alineatul (1), cuvintele “, în conformitate cu legislaţia în vigoare” se exclud.
    Art. XXIV. - Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cu excepţia anexelor, cuvintele “agenţiile ecologice zonale” se înlocuiesc cu cuvintele “agenţiile (inspecţiile) ecologice”, iar cuvintele “salarii minime” se înlocuiesc cu cuvintele “unităţi convenţionale”.
    2. Articolul 5:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    “(1) Beneficiarii de resurse naturale sînt în drept să deducă din cuantumul plăţii pentru poluarea mediului cheltuielile legate de valorificarea de către aceştia a mijloacelor destinate realizării măsurilor de protecţie a mediului.
    (2) Propunerile privind deducerea cheltuielilor în conformitate cu prevederile alin. (1) se elaborează de către beneficiarii de resurse naturale şi se prezintă agenţiilor (inspecţiilor) ecologice spre coordonare, care se efectuează într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare. Agenţiile (inspecţiile) ecologice nu sînt în drept să refuze deducerea cheltuielilor în cazul în care acestea corespund măsurilor de protecţie a mediului stabilite la anexa nr. 1 din prezenta lege.”
    alineatul (4) se exclude.
    3. Articolul 7:
    la alineatul (2), textul “şi se varsă pînă la sau în momentul trecerii frontierei de stat a combustibilului importat” se înlocuieşte cu textul “şi se achită în prealabil, înainte de depunerea declaraţiei vamale, iar în momentul vămuirii se achită doar diferenţa dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil”;
    la alineatul (3), textul “Inspectoratului Ecologic de Stat, în comun cu Departamentul Vamal” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Vamal”.
    4. Articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se percepe de la proprietarii acestora pentru fiecare trecere a frontierei de stat de către Serviciul Vamal, conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 4.”
    alineatul (3) se exclude.
    5. Articolul 11:
    la alineatul (1) prima propoziţie, textul “şi se varsă, conform normativelor stabilite, pînă la sau în momentul trecerii frontierei de stat” se înlocuieşte cu textul “şi se achită în prealabil, înainte de depunerea declaraţiei vamale, iar în momentul vămuirii se achită doar diferenţa dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil”;
    la alineatul (2), cuvintele “Inspectoratul Ecologic de Stat, în comun cu Departamentul Vamal” se înlocuiesc cu sintagma “Serviciul Vamal”;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului mărfurile plasate sub regim de tranzit vamal. În cazul plasării mărfurilor sub regim vamal de reexport, plata pentru poluarea mediului se restituie în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către beneficiar la Inspectoratul Ecologic de Stat.”
    6. La articolul 13, alineatul (2) se exclude.
    7. Articolul 15 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    “(5) În cazul poluării accidentale, al deversărilor spontane, al emisiilor de poluanţi cu cauzarea pagubei unuia sau mai multor componente ale mediului, prejudiciul se calculează conform Instrucţiunilor privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului de activităţile antropogene şi mecanismele de compensare a acestuia elaborate de autoritatea centrală de specialitate şi aprobate de Guvern.”
    8. Anexa nr. 2, exceptînd notele, va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.2
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului

Normativele de plată pentru emisiile de poluanţi
din sursele staţionare şi modul de calcul al acesteia
Rază de aplicare
Lei pentru o tonă convenţională
Municipiul Chişinău
18,0
Municipiul Bălţi
18,0
Raioane
14,4
UTA Găgăuzia

   14,4".


    9. Anexele nr.4 şi nr. 5, exceptînd notele, vor avea următorul cuprins:
"Anexa nr. 4
la Legea privind plata
pentru poluarea mediului


Normativele de plată pentru emisiile
de poluanţi de la autovehiculele neînmatriculate
în Republica Moldova şi modul de calcul al acesteia
Categorie autovehicule

Plata pentru o unitate, lei

1
2

Categoria L

35

Categoria M-1

Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de pînă la 8 locuri

50
Categoria M-2

Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de peste 8 locuri şi masa de referinţă* de pînă la 5 tone

50
Categoria M-3

Automobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de peste 8 locuri şi masa de referinţă de peste 5 tone

65
Categoria N-1

Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de pînă la 3,5 tone

65
Categoria N-2

Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de 3,5 pînă la 12 tone

80
Categoria N-3
Automobile pentru transportul de încărcături cu masa de peste 12 tone
90

    * Masa de referinţă reprezintă masa proprie a automobilului aprovizionat cu combustibil şi echipat, fără încărcătură utilă, plus 100 kg.

Anexa nr. 5
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului

Normativele de plată pentru deversări de poluanţi
cu apele reziduale şi modul de calcul al acesteia

Rază de aplicare

Lei pentru o tonă convenţională

Municipiul Chişinău
234,0
Municipiul Bălţi
234,0
Raioane
198,0
UTA Găgăuzia
 198,0"
     10. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:

"Anexa nr. 8
la Legea privind plata pentru
poluarea mediului

    11. Tabelul la anexa nr. 2:
    se completează cu următoarele poziţii:

"Cadmiu şi compuşii acestuia

3333,3

Cupru şi compuşii acestuia

1000
Hexaclorbenzen
76,2
PCB
1000"

    la poziţia “3,4-benz(a) piren”, cifra “10000” se înlocuieşte cu cifra “1000000”.
    Art. XXV. - La articolul 10 alineatul (2) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    “e) să comunice în scris asiguratorului (prin intermediul faxului, poştei electronice sau personal) toate schimbările survenite în listele sale de evidenţă a persoanelor asigurate în vederea anulării poliţelor de asigurare nevalabile sau obţinerii de noi poliţe, pînă în data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.”
    Art. XXVI. - Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 90-91, art. 581), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    în partea introductivă, după cuvintele “transportul auto” se introduc cuvintele “aprobate de Guvern”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    “e) Regulamentul cu privire la autorizarea şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele prevăzute de lege şi normativele în vigoare;”
    după litera h) se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:
    “i) Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport;
    j) Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale.”
    2. La articolul 4 alineatul (1) partea introductivă, după cuvîntul “abilitate” se introduc cuvintele “prin lege”.
    3. În cuprinsul capitolului II, cuvintele “material rulant” se înlocuiesc cu cuvîntul “autovehicule” la forma corespunzătoare.
    4. La articolul 7, după cuvintele “standardelor de stat” se introduc cuvintele “şi/sau reglementarilor tehnice în vigoare”.
    5. La articolul 8, după cuvintele “standardele de stat” se introduc cuvintele “şi/sau reglementările tehnice”.
    6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 10. Fondarea şi construcţia autogărilor
                            (staţiilor auto)
    (1) Fondarea autogărilor (staţiilor auto), care pot fi atît proprietate publică a statului, cît şi proprietate privată, se efectuează în modul stabilit de lege şi este supusă autorizării de către organul central de specialitate al administraţiei publice.
    (2) Construcţia, întreţinerea şi reparaţia clădirilor autogărilor (staţiilor auto) se efectuează din contul autogărilor (staţiilor auto), autorităţilor administraţiei publice locale şi al surselor private.”
    7. La articolul 11 alineatul (3), cuvîntul “afectează” se înlocuieşte cu cuvîntul “amenajează”.
    8. La articolul 12 partea introductivă, după cuvintele “se oferă” se introduce cuvîntul “gratis”.
    9. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Biletele de transport al călătorilor şi bagajelor în trafic suburban şi interurban, efectuat prin curse regulate, se vînd la casele de bilete ale autogărilor (staţiilor auto). În cazuri excepţionale, în lipsa acestor case, biletele vor fi vîndute de şoferul autobuzului (microbuzului). Biletele de transport al călătorilor şi bagajelor în trafic internaţional, efectuat prin curse regulate, se vînd la casele de bilete ale autogărilor (staţiilor auto) şi/sau ale agenţilor transportatori care deservesc aceste rute.”
    10. Articolul 20:
    la litera d), cuvintele “(inclusiv taxele) ” se exclud;
    la litera e), cuvintele “şi taxe” se exclud;
    la litera f), cuvintele “cu reţinerea taxelor plătite” şi cuvintele “şi taxei” se exclud.
    11. La articolul 23 alineatul (1), după cuvîntul “stabilită” se introduc cuvintele “de Guvern”.
    12. La articolul 26 alineatul (3), textul “Instrucţia de transportare a încărcăturilor supragrele şi agabaritice” se înlocuieşte cu textul “Regulamentul cu privire la autorizarea şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele prevăzute de lege şi normativele în vigoare”.
    13. La articolul 35, textul “în baza tarifelor stabilite de legislaţie, iar în cazurile cînd tarifele nu au fost stabilite -” se exclude.
    14. La articolul 37 litera b), cuvintele “conform modalităţii stabilite,” se exclud.
    15. Articolul 53 se completează în final cu cuvintele “, stabilite prin lege”.
    16. La articolul 54 alineatul (2), cifra “6” se înlocuieşte cu cifra “3”.
    [Art.XXVII abrogat prin LP124-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.33]
    [Art.XXVIII abrogat prin LP123-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.31]
    Art. XXIX. - Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 347), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), după cuvintele “Prin noţiunea de animal” se introduc cuvintele “, în sensul prezentei legi,”.
    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    “   Art. 5. - (1) Creşterea şi întreţinerea animalelor în scopuri de producţie poate fi practicată de persoane fizice sau juridice care deţin animale cu drept de proprietate, posesiune sau folosinţă..”
    3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    “Art. 7. - Construcţia şi darea în exploatare a fermelor zootehnice se efectuează conform cerinţelor stabilite prin lege.”
    4. Articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Prin noţiunea de deţinător de animale se înţelege persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deţinător de exploataţie, sau de îngrijitor temporar al animalelor. Această categorie include, fără excepţie, conducătorii grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află animalele, precum şi administratorii exploataţiilor de tipul: tîrguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi unităţi de sacrificare.”
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele “legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “Nomenclatorului raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Moldova”;
    la litera d), cuvintele “în conformitate cu prevederile legislaţiei” se exclud.
    5. Articolul 9:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele “să aplice tehnologii avansate” se înlocuiesc cu cuvintele “să respecte cerinţele zooveterinare”;
    la litera c), cuvintele “în modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc cu textul “conform Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială”;
    litera d) se completează în final cu textul “conform art. 13 din Legea nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie”;
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) să respecte prevederile amenajamentelor pastorale şi planurilor anuale privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare a păşunilor;”
    6. La articolul 10, cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu textul “Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie şi prezentei legi”.
    7. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Controlul oficial al performanţelor animale îl exercită Inspectoratul Zootehnic de Stat.”
    8. La articolul 12 alineatul (1), textul “create ca rezultat al selecţiei, aprobate în modul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi” se exclude.
    9. La articolul 14, textul “, care se editează de către organele abilitate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclude.
    10. La articolul 15, textul “întreprinderile zonale pentru selecţia şi reproducţia animalelor şi de către autorităţile administraţiei publice locale” se înlocuieşte cu textul “centrele zonale pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor”.
    11. Articolele 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:
    “Art. 16. - (1) Reproducătorii tuturor speciilor de animale pentru însămînţare artificială şi montă dirijată sînt utilizaţi în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul Zootehnic de Stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    (2) Autorizaţia se eliberează gratuit, pe un termen de 2 ani, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) provenienţa genealogică bine definită şi confirmată prin certificat de rasă;
    b) testarea şi aprecierea reproducătorului conform instrucţiunilor în vigoare;
    c) corespunderea animalului cu cerinţele standardului de rasă.
    Art. 17. - Importul şi exportul resurselor de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, ouă de păsări, viermi de mătase şi icre de peşte destinate reproducerii) se efectuează în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementată de lege.”
    12. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele “care au certificat corespunzător” se înlocuiesc cu cuvintele “a căror pregătire este confirmată în modul stabilit prin urmarea unor cursuri speciale organizate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    13. Articolele 19 şi 20 vor avea următorul cuprins:
    “Art. 19. - Materialul seminal congelat este produs de către instituţiile licenţiate pentru acest gen de activitate în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege.
    Art. 20. - Transplantarea embrionilor se efectuează de către instituţiile de cercetări ştiinţifice şi alte instituţii licenţiate în acest domeniu, în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege.”
    14. La articolul 22 alineatul (2), cuvîntul “autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul “utilizate”.
    15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    “Art. 23. - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare elaborează strategia de organizare şi exploatare a păşunilor, parametrii tehnici şi metodologia recomandată deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor, care vor fi prevăzute în normele metodologice.”
    16. Articolul 25:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc amenajamente pastorale şi planuri privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor publice.”
    la alineatul (4), după cuvintele “în bază de contract” se introduc cuvintele “cu autorităţile administraţiei publice locale”.
    17. Articolul 26:
    la alineatul (2), textul “în baza autorizaţiei eliberate de către autoritatea pentru mediu de comun acord cu autoritatea de gospodărire a apelor” se înlocuieşte cu textul “conform Codului apelor nr. 1532-XII din 22 iunie 1993”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Gospodăriile piscicole pot deversa apa utilizată pentru creşterea peştelui în bazinele acvatice naturale cu condiţia corespunderii parametrilor calitativi iniţiali ai acesteia.”
    18. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    “Art. 27. - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin organele de specialitate, elaborează strategia de ameliorare şi exploatare a fondului piscicol.”
    19. La articolul 28, cuvintele “normelor în vigoare de introducere a lor” se înlocuiesc cu cuvintele “normelor piscicol-biologice”.
    20. La articolul 30 alineatul (1), textul “instituţiile ştiinţifice de profil ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare”se înlocuieşte cu textul “Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară,”.
    21. Articolul 31 se exclude.
    22. La articolul 32, alineatele (1) şi (3) se exclud.
    23. La articolul 33, ultima propoziţie se exclude.
    24. Articolul 34:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Controlul de stat în zootehnie îl exercită Inspectoratul Zootehnic de Stat.”
    articolul se completează cu alineatele (3) -(5) cu următorul cuprins:
    “(3) Sînt supuşi controlului de stat, în conformitate cu condiţiile şi procedurile reglementate de lege, agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoanele fizice care practică unul din următoarele genuri de activitate:
    a) creşterea şi/sau exploatarea animalelor;
    b) achiziţia şi/sau comercializarea animalelor vii şi materiei prime animaliere;
    c) producerea şi/sau comercializarea furajelor pentru alimentaţia animalelor.
    (4) La depistarea încălcărilor prezentei legi, contravenienţilor li se pot aplica sancţiuni administrative conform Codului cu privire la contravenţiile administrative.
   (5) Sancţiunile administrative sînt aplicate doar în cadrul controalelor repetate, pentru neexecutarea prescripţiilor anterioare privind încălcările depistate, emise persoanelor fizice sau juridice de către inspectori.”
    Art. XXX. - Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 649), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 9:
    literele b) şi f) se exclud;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) participă, prin intermediul organelor sale  teritoriale, la activitatea comisiilor pentru atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor din spaţiile verzi;”
    2. Articolul 20:
    la alineatul (1), după cuvintele “spaţiile verzi” se introduc cuvintele “proprietate publică”, iar după cuvintele “activităţi economice şi sociale” se introduc cuvintele “compatibile cu destinaţia spaţiilor verzi”;
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    “(4) În procesul de reconstrucţie a localităţilor urbane şi rurale, arborii şi arbuştii necesită, de regulă, transplantare.
    (5) În cazul construcţiilor în spaţiile verzi proprietate publică, valorificarea masei lemnoase se face de către organele de gospodărire a spaţiilor verzi, beneficiarii fiind obligaţi să recupereze prejudiciul în modul stabilit de legislaţie.”
    3.  În titlul articolului 29 şi în cuprinsul acestuia, după cuvintele “spaţiilor verzi” se introduc cuvintele “proprietate publică”.
    4.  La articolul 30 alineatul (3), după cuvintele “spaţiilor verzi” se introduc cuvintele “proprietate publică”.
    [Art. XXXI abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    [Art. XXXII abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art.XXXIII. - Legea nr.803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62, art.401) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale - activitate a cărei practicare în mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi bunurile cetăţenilor şi ale societăţii şi mediul ambiant;
    autorizare - procedură de evaluare a obiectului sau a procesului industrial periculos în care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale în condiţii de asigurare a inofensivităţii şi a fiabilităţii, prevăzute de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice, urmată de eliberarea documentului respectiv solicitantului;
    avarie - distrugerea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos, exploziile spontane şi/sau erupţiile de substanţe periculoase, precum şi intoxicările, contaminările etc. cu aceste substanţe;
    control în producţie - complex de măsuri tehnico-organizatorice ale agentului economic cu scopul prevenirii avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase, constituind unul din elementele sistemului de executare a lucrărilor în domeniul securităţii industriale;
    documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale (denumite în continuare documente normativ-tehnice) - documente care specifică condiţii tehnice şi organizatorice, reguli, linii directoare şi parametri tehnici de executare a activităţilor şi/sau a lucrărilor în condiţii inofensive în domeniul securităţii industriale;
    incident - defectarea sau deteriorarea instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos, abaterea de la regimul procesului tehnologic, încălcarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative, precum şi ale documentelor normativ-tehnice ce reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos;
    lucrări efectuate la obiectele industriale periculoase - operaţii sau ansamblu de operaţii efectuate de către agenţii economici autorizaţi,  cu/fără ajutorul maşinilor, utilajelor, materialelor şi  în baza documentaţiei respective de executare, în vederea funcţionării inofensive şi fiabile a obiectelor industriale periculoase;
    permis de exercitare - document care permite persoanei ce activează în domeniul securităţii industriale să desfăşoare activităţi autorizate în acest domeniu şi care este eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei respective;
    securitate industrială a obiectelor industriale periculoase (denumită în continuare securitate industrială) - gradul de protecţie a intereselor vitale ale persoanei şi ale societăţii de eventualele avarii la obiectele industriale periculoase şi de efectele acestora, prin aplicarea unui complex de măsuri privind pregătirea organizatorică şi tehnică a agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor la obiectele industriale periculoase;
    supraveghere tehnică de stat - supraveghere de stat, organizată şi exercitată în conformitate cu actele normative în vigoare, în scopul supravegherii neîntrerupte şi al controlului periodic asupra respectării de către agenţii economici ce desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale a cerinţelor securităţii industriale stabilite de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice.
    Articolul 2. Reglementarea juridică în domeniul
                       securităţii industriale
    (1) Reglementarea juridică în domeniul securităţii industriale se efectuează prin prezenta lege, prin alte acte normative şi documente normativ-tehnice ce reglementează executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase.
    (2) Documentele normativ-tehnice cu caracter obligatoriu sînt reglementările tehnice, din a căror categorie fac parte normele şi regulile de securitate cu  indicativul NRS 35-ş...î, procedurile generale cu  indicativul PG 35-ş...î, regulile generale cu  indicativul RG 35-ş...î. Documentele normativ-tehnice cu caracter obligatoriu sînt accesibile publicului şi sînt eliberate gratuit de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale, fiind acoperite doar cheltuielile de imprimare şi de copiere.
    (3) Documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale se elaborează şi se aprobă de organul abilitat în domeniul securităţii industriale care gestionează fondul documentelor normativ-tehnice. Documentele normativ-tehnice pot fi elaborate şi de alte organizaţii în modul stabilit de actele normative în vigoare.”
    2. La articolul 4, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele “la declararea obligatorie a agentului economic care deţine obiectul industrial periculos”.
    3.  Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvintele “documente normative” se înlocuiesc cu cuvintele “în documentele normativ-tehnice”;
    la alineatul (2), cuvintele “standardelor naţionale” se înlocuiesc cu cuvintele “documentelor normativ-tehnice”.
    4. În denumirea articolului 6 şi în cuprinsul acestuia, cuvîntul “acord” se înlocuieşte cu cuvintele “tratat, acord”.
    5. La articolul 7, sintagma “Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Standardizare şi Metrologie”.
    6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 8. Autorizarea obiectelor industriale
                          periculoase
    (1) Se supun autorizării pe un termen de 5 ani,  dacă un alt termen nu este stabilit prin actele normative în vigoare, obiectele industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, dacă se face dovada respectării cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice în vigoare.
    (2) Autorizarea se efectuează prin eliberarea autorizaţiei tehnice pentru obiectele industriale periculoase menţionate la alin.(1).
    (3) Eliberarea autorizaţiilor tehnice se efectuează de organul abilitat în domeniul securităţii industriale în conformitate cu prezenta lege, cu actele normative şi cu  documentele normativ-tehnice.” 
    7.  Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele “, în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “o dată la trei ani, cu eliberarea certificatului de securitate, de către organizaţii specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale”;
    la alineatul (2), cuvîntul “Recepţia” se înlocuieşte cu cuvintele “Echipamentele şi recepţia”.
    8. Articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Condiţia obligatorie pentru luarea deciziei de autorizare a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos, o constituie avizul pozitiv al expertizei privind securitatea industrială, expertiză care se efectuează de către organizaţiile specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.”
    la alineatul (2), cuvîntul “organul” se înlocuieşte cu cuvintele “beneficiar, în prezenţa reprezentantului organului”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Agentul economic poate începe activitatea şi/sau lucrările la obiectul industrial periculos în cazul în care îndeplineşte prevederile prezentei legi, ale altor acte normative şi ale documentelor normativ-tehnice în vigoare, cu informarea organului abilitat în domeniul securităţii industriale cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la începerea activităţii şi/sau a lucrărilor.”
    alineatul (4):
    la litera a), cuvintele “altor acte normative şi documente normative” se înlocuiesc cu cuvintele “ale altor acte normative şi  ale documentelor normativ-tehnice”;
    la literele b) şi g), cuvîntul “stabilite” se înlocuieşte cu cuvîntul “prescrise”;
    la litera c), cuvintele “care întrunesc cerinţele de calificare” se înlocuiesc cu cuvintele “calificate şi instruite în modul stabilit”;
    la litera d), cuvîntul “pregătirea” se înlocuieşte cu cuvîntul “instruirea”, iar după cuvîntul “atestarea” se introduc cuvintele “personalului ingineresc-tehnic şi a”;
    la litera e), cuvintele “documente normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documente normativ-tehnice”, iar în final se introduc cuvintele “, precum şi documente interne ce ţin de domeniul securităţii industriale,  coordonate cu organul abilitat în domeniul securităţii industriale”;
    la litera h), cuvintele “să pună diagnosticul” se înlocuiesc cu cuvintele “să efectueze diagnosticarea tehnică (inclusiv controlul nedistructiv) a echipamentului şi a utilajului utilizat la obiectele industriale periculoase”;
    la litera r), cuvintele “la timp” se înlocuiesc cu cuvîntul “imediat”;
    la litera t), după cuvîntul “informeze” se introduce cuvîntul “anual”;
    alineatul (5):
    la litera a), după cuvîntul “prevederile” se introduc cuvintele “prezentei legi,  ale”, iar cuvintele “documentelor normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documentelor normativ-tehnice”;
    la litera b), cuvîntul “pregătirea” se înlocuieşte cu cuvîntul “instruirea”, iar în final se introduc cuvintele “în modul stabilit de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice”;
    la litera c), cuvintele “unei avarii sau a unui  incident” se înlocuiesc cu cuvintele “avariei sau a incidentului”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Personalul ingineresc-tehnic este atestat de către Comisia de Stat în Domeniul Securităţii Industriale. Muncitorii sînt atestaţi de către comisia din cadrul agentului economic, formată din personalul ingineresc-tehnic atestat de Comisia de Stat în Domeniul Securităţii Industriale, cu participarea reprezentantului organului abilitat în domeniul securităţii industriale. În urma atestării se eliberează permis de exercitare.”
    9.  Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvintele “documentelor normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documentelor normativ-tehnice”;
    la alineatul (2), cuvîntul “informaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “Documentaţia”, iar în final se introduc cuvintele “spre coordonare”.
    10.  Articolul 13:
    la alineatul (1) litera b), cuvîntul “exploatează” se înlocuieşte cu cuvintele “desfăşoară lucrări la”;
    la alineatul (4), cuvintele “care exploatează obiectul” se înlocuiesc cu cuvintele “proprietar al obiectului”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    “(5) Comisia pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, în termen de 10 zile calendaristice din data instituirii ei, întocmeşte actul de cercetare a cauzelor avariei în modul stabilit de organul abilitat  în domeniul securităţii industriale.”
    11.  La articolul 14 alineatul (2), cuvintele “titularul de licenţă” se înlocuiesc cu cuvintele “organizaţiile specializate de expertiză care respectă condiţiile şi cerinţele securităţii industriale stipulate în prezenta lege, în alte acte normative şi în documentele normativ-tehnice, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale”.
    12.  La articolul 15 alineatul (4), cuvintele “noi licenţe pentru activitate” se înlocuiesc cu cuvintele “autorizări noi pentru activitate şi/sau lucrări”.
    13.  Articolul 16:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele “, în conformitate cu actele normative în vigoare”;
    la alineatul (2), cuvintele “organului abilitat în domeniul securităţii industriale” se înlocuiesc cu cuvintele “companiilor de asigurare sau ai organizaţiilor specializate de expertiză”.
    14.  Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 17. Organul abilitat în domeniul securităţii
                            industriale
    (1) Conducătorul şi adjunctul conducătorului organului abilitat în domeniul securităţii industriale sînt din oficiu inspectorul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase şi, respectiv, adjunctul inspectorului principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase. 
    (2) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele funcţii:
    a) elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi elaborarea şi aprobarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;
    b) asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii industriale, ale tratatelor internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte;
    c) asigurarea unui cadru normativ-tehnic adecvat, care să stabilească cerinţele de securitate şi de inofensivitate a activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale;
    d) stabilirea procedurilor de autorizare, de control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale;
    e) atestarea periodică, o dată la 3 ani, a specialiştilor care activează în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea permiselor de exercitare;
    f) conlucrarea cu organele cu funcţii de reglementare, de supraveghere şi de control din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii industriale;
    g)  atestarea experţilor în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea permisului de exercitare;
    h)  eliberarea autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale;
    i) coordonarea regulamentelor de desfăşurare a activităţilor în domeniul securităţii industriale, a planurilor de localizare şi de lichidare a posibilelor avarii la exercitarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale, a programelor de instruire şi de reciclare a cadrelor în domeniul securităţii industriale;
    j) coordonarea programelor didactice de specialitate în învăţămîntul public şi privat pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii industriale, stabilirea modului de instruire, de atestare şi de perfecţionare a personalului în domeniul securităţii industriale, participarea în comisiile de examinare, cu eliberarea permisului de exercitare primar;
    k) elaborarea şi aprobarea nomenclatorului producţiilor, al tehnologiilor,  al utilajelor utilizate la obiectul industrial periculos şi al obiectelor industriale periculoase;
    l) stabilirea sistemului şi modului de efectuare a expertizei securităţii industriale, a evaluării securităţii în procesul de exploatare şi a diagnosticării tehnice (inclusiv controlului nedistructiv) a obiectelor industriale periculoase,  supravegherea şi controlul executării lor;
    m) participarea în comisiile de stat pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase;
    n) evidenţa avariilor produse la obiectele industriale periculoase;
    o) eliberarea autorizaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase pentru exploatare, fabricare, folosire, montare, reutilare,  reparare, diagnosticare tehnică (inclusiv control nedistructiv) a echipamentului şi a utilajelor utilizate la aceste obiecte;
    p) organizarea activităţii Comisiei de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale.
    (3) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele drepturi:
    a) de a solicita agenţilor economici care activează în domeniul securităţii industriale îndeplinirea prevederilor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
    b) de a avea acces la informaţiile, datele tehnice şi contractuale necesare îndeplinirii funcţiilor sale, cu respectarea confidenţialităţii;
    c) de a solicita agenţilor economici care activează în domeniul securităţii industriale să prezinte rapoarte, informaţii privind activitatea acestora în domeniul securităţii industriale;
    d) de a cere agentului economic care activează în domeniul securităţii industriale prezentarea documentară a executării cerinţelor securităţii industriale stipulate de prezenta lege, de alte acte normative şi documente normativ-tehnice;
    e) de a suspenda sau a retrage, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  autorizaţiile tehnice eliberate de el în cazul încălcării de către titular a prevederilor prezentei legi, ale actelor normative şi ale  documentelor normativ-tehnice;
    f) de a solicita Camerei de Licenţiere iniţierea procedurii de suspendare sau de retragere a licenţelor în cazul în care titularul a încălcat condiţiile licenţierii.
    (4) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele obligaţiuni:
    a) să informeze operativ organele competente referitor la depistarea încălcărilor grave care pot conduce la avarii şi/sau incidente cu efecte în masă la obiectele industriale periculoase;
    b) să asigure, în conformitate cu actele legislative în vigoare, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;
    c) să asigure gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase.”
    15. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins: 
    “Articolul 171. Supravegherea  tehnică de stat în
                             domeniul securităţii industriale
    (1) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale este efectuată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (denumit în continuare  Inspectoratul Principal de Stat) din cadrul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (2) Structura şi regulamentul Inspectoratului Principal de Stat sînt aprobate de conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (3) Finanţarea Inspectoratului Principal de Stat se efectuează integral de la bugetul de stat şi din defalcările prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Şeful Inspectoratului Principal de Stat se numeşte de către conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (5) Colaboratorii Inspectoratului Principal de Stat, în exercitarea funcţiilor, sînt protejaţi de stat, cu excepţia personalului de deservire. Lista funcţiilor Inspectoratului Principal de Stat atribuite la categoria de funcţionari publici, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se aprobă de Guvern.
    (6) Colaboratorii Inspectoratului Principal de Stat în timpul exercitării funcţiilor poartă uniformă, conform regulamentului aprobat, confecţionată din contul surselor financiare alocate.
    (7) Inspectoratul Principal de Stat, prin intermediul colaboratorilor săi,  exercită următoarele funcţii:
    a) efectuarea controlului şi supravegherii tehnice de stat în scopul verificării condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
    b) verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor produse la obiectele industriale periculoase, precum şi a suficienţei măsurilor întreprinse în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
    c) darea de dispoziţii agentului economic privind înlăturarea încălcărilor depistate referitoare la cerinţele securităţii industriale (potrivit formei stabilite în anexa nr.3);
    d) darea de indicaţii, în limita împuternicirilor sale, privind securitatea industrială, inclusiv necesitatea efectuării expertizei securităţii industriale, a diagnosticării tehnice (inclusiv a controlului nedistructiv) a instalaţiilor tehnice şi a proceselor tehnologice utilizate la obiectul în cauză;
    e) darea de dispoziţii agentului economic de suspendare a lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale şi de  sigilare a echipamentului sau a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor, în cazul în care utilizarea lor de mai departe poate provoca avarii sau în caz de pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor şi/sau a populaţiei (potrivit formei stabilite în anexa nr.4);
    f) înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, de reglare, de exploatare, de diagnosticare tehnică, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare şi de lichidare a obiectelor industriale periculoase;
    g) participarea în comisiile pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase;
    h) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru lucrări de reglare a utilajului utilizat la obiectul concret şi examinarea dării de seamă privind efectuarea lucrărilor de reglare;
    i) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru punerea în funcţiune a echipamentului şi utilajului utilizat la obiectul concret după lucrările de montare, de reglare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare a lui.
    (8) Inspectoratul Principal de Stat, prin intermediul colaboratorilor săi, are dreptul:
    a) de a avea acces nelimitat la orice loc unde se desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, în conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare, inclusiv la informaţiile şi datele tehnice necesare exercitării controlului şi supravegherii tehnice de stat, cu respectarea confidenţialităţii;
    b) de a trage la răspundere administrativă, în modul stabilit de lege, persoanele culpabile de nerespectarea cerinţelor securităţii industriale şi de a înainta instanţelor judecătoreşti materialele pentru a fi trase la răspundere penală persoanele în cauză, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) de a reprezenta în instanţa judecătorească organul abilitat în domeniul securităţii industriale în acţiunile de reparare a prejudiciilor cauzate vieţii, sănătăţii şi bunurilor altor persoane prin nerespectarea cerinţelor securităţii industriale;
    d) de a prezenta organului abilitat în domeniul securităţii industriale propuneri argumentate de suspendare sau de retragere a autorizaţiilor tehnice, a certificatului de securitate şi a permiselor de exercitare;
    e) de a participa în comisiile de atestare a specialiştilor şi a muncitorilor în domeniul securităţii industriale;
    f) de a participa în comisiile de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiectele industriale periculoase;
    g) de a întreprinde alte acţiuni, prevăzute de actele legislative şi de documentele normativ-tehnice obligatorii, în vederea asigurării securităţii industriale.
    (9) Inspectoratul Principal de Stat are următoarele obligaţiuni:
    a) să asigure, în conformitate cu actele normative în vigoare, păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;
    b) să informeze operativ organul abilitat în domeniul securităţii industriale referitor la depistarea încălcărilor care pot provoca avarii la obiectele industriale periculoase.   
    (10) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale se efectuează din momentul înregistrării documentaţiei de proiect şi pe parcursul executării lucrărilor de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare, inclusiv pînă la lichidarea obiectului industrial periculos.
    (11) În cadrul supravegherii tehnice de stat, la obiectul industrial periculos se efectuează cel mult un control în cursul unui an calendaristic, la obiectele industriale periculoase la care se efectuează lucrări miniere în subteran  - cel mult un control la 3 luni şi la obiectele industriale periculoase la care se efectuează lucrări miniere la suprafaţă - cel mult un control la 6 luni.
    (12) Sistarea lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale pe un termen de pînă la 2 luni se face în baza dispoziţiei Inspectoratului Principal de Stat (conform anexei nr.4).
    (13) În cazul sistării lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale pe un termen ce depăşeşte 2 luni, dispoziţia pentru sistarea lucrărilor este valabilă doar cu adresarea în instanţa judecătorească în timp de 3 zile lucrătoare din ziua emiterii dispoziţiei pentru sistarea lucrărilor.”
     16.  Legea se completează cu anexele nr.3 şi nr.4 cu următorul cuprins:
    anexa nr.3-4

    Art. XXXIV.  - Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.511), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 41 litera b), cuvintele “, adoptă, în cazul încălcării acestora, decizii respective” se exclud.
    2.  La articolul 5, alineatul (3) se exclude.
    Art.XXXV. - Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.838), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), cuvintele “de prezenta lege, de alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “de legi, de acte normative ale Guvernului”.
    2. La articolul 4 alineatul (1), cuvintele “prezenta lege, cu alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “legile, cu actele normative ale Guvernului”.
    3. La articolul 5 litera g), cuvintele “prezenta lege, în alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “legi, în actele normative ale Guvernului”.
    4. La articolul 6 alineatul (2), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele “legi şi de actele normative ale Guvernului”.
    5. La articolul 7 alineatul (2):
    litera i) va avea următorul cuprins:
    “i) stabileşte, în condiţiile legii, interdicţii, restricţii la export şi/sau la import.”
    litera j) se exclude.
    6. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvintele “prezenta lege, cu alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “legile, cu  actele normative ale Guvernului”;
    la alineatul (3), cuvintele “alte acte normative în domeniu” se înlocuiesc cu cuvintele “actele normative ale Guvernului”.
    7. La articolul 9, cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “legile”.
    8. La articolul 10 alineatul (3), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “actele normative aprobate de Guvern”.
    9. La articolul 11:
    în partea introductivă, cuvintele “legislaţia naţională” se înlocuiesc cu cuvîntul “legile”;
    literele e) şi f) se exclud.
    10. Articolul 12 se exclude.
    11. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele “de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “prin lege”;
    alineatul (2) se completează în final  cu cuvintele “de Guvern”.
    12.  Articolul 14:
    la alineatul (2), cuvintele “de legislaţia naţională” se înlocuiesc cu cuvintele “prin lege”;
    la alineatul (3), cuvintele “legislaţia naţională” se înlocuiesc cu cuvintele “lege, de actele normative ale Guvernului”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) La stabilirea cerinţelor faţă de mărfurile (produsele) importate şi faţă de cele autohtone se va respecta principiul nediscriminării şi al echitabilităţii.”
    13.  Articolul 15:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele “legislaţia naţională” se înlocuiesc cu cuvintele “legile, cu actele normative ale Guvernului”;
    la alineatul (3), cuvintele “întocmit în modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “aprobat de Guvern”.
    14.  La articolul 17, cuvintele “Legii cu privire la zonele antreprenoriatului liber, altor acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “legilor, actelor normative ale Guvernului”.
    15.  La articolul 19 alineatul (3), cuvintele “contra plată” se exclud.
    Art.XXXVI. - La articolul 4 alineatul (7) litera b) şi alineatul (9) litera b) din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerului Finanţelor” se înlocuieşte cu cuvintele “aprobate de Guvern”.
    Art.XXXVII. - Legea nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.1183), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 3:
    la litera c), după cuvîntul “efectuarea” se introduc cuvintele “, în limitele şi în modul stabilite în lege, a”;
    la litera e), după cuvintele “efectuarea obligatorie” se introduc cuvintele “, în limitele şi în modul stabilite în lege,”.
    2. La articolul 5 alineatul (6) litera b), după cuvîntul “exercită” se introduc cuvintele “, în limitele şi în modul stabilite în lege,”.
    3. La articolul 7 alineatul (3), după cuvîntul “efectuează” se introduc cuvintele “, în limitele şi în modul stabilite în lege,”.
    4. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu regulamentul Autorităţii abilitate” se înlocuiesc cu cuvintele “în limitele şi în modul stabilite în lege”;
    la alineatul (5), după cuvîntul “întocmeşte” se introduc cuvintele “, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite în lege,”.
    5. La articolul 14,  alineatul (3) se completează în final cu cuvintele “în limitele, în modul şi conform procedurii stabilite în lege”.
    6. La articolul 15 alineatele (1) şi (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    Art.XXXVIII. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din  20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 59 alineatul (2), cuvintele “conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    2.  La articolul 63 alineatul (2), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    3. La articolul 77 alineatul (1), cuvintele “conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    4. Articolul 95 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 95. Licenţierea activităţii magazinului
                            duty-free
    (1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine licenţă, eliberată de Camera de Licenţiere, cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.
    (2) Licenţierea activităţii magazinului duty-free se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale prezentului cod.”
    5. După articolul 95 se introduce articolul 951 cu următorul cuprins:
    “Articolul 951. Condiţiile de licenţiere a magazinului
                             duty-free
    (1) Magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele punctului de control al paşapoartelor, în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, iar amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită:
    a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională;
    b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de organele vamale.
    (2) Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerîndu-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoana juridică solicitantă, pe lîngă  documentele necesare pentru obţinerea licenţei prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, va prezenta:
    a) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este amplasat magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei;
    b) datele personale ale reprezentanţilor persoanei juridice, inclusiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, funcţia deţinută;
    c) conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei; 
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei, inclusiv amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică;
    e) copia contractului de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial.
    (4) În magazinele duty-free pot fi vîndute orice fel de mărfuri, străine sau autohtone, cu excepţia:
    a) mărfurilor prohibite de a fi introduse în Republica Moldova şi de a fi scoase din republică;
    b) mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mărfurilor specificate expres în lege.
    (5) Mărfurile admise spre vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal. Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.
    (6) Toate mărfurile aprovizionate în scopul vînzării în magazinele duty-free vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, din care să rezulte cu claritate:
    a) furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerţului);
    b) data livrării;
    c) mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau şoferului şi documentul de identitate al acestuia;
    d) denumirea mărfii;
    e) cantitatea;
    f) unitatea de măsură;
    g) preţul de achiziţie.
    (7)  Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor.
    (8)  Preţurile de vînzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi vor fi afişate la vedere.  Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vînzare vor fi evidenţiate în documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au operat modificările.
    (9) Justificarea vînzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, precum: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc.  Pe lîngă informaţiile indicate în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia marca, tipul, seriile produselor vîndute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.”
    6. Articolul 97:
    la alineatul (1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: “Modul de înfiinţare şi de funcţionare a magazinului duty-free este stabilit de prezentul cod şi de Guvern, în limitele stabilite de prezentul cod.”
    alineatul  (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Licenţa pentru activitatea magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Camera de Licenţiere, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului, în condiţiile prezentului cod şi ale Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.”
    7. La articolul 121 alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal”.
    8. Articolul 122:
    la alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”;
    la alineatul (2), cuvintele “conform legislaţiei vamale” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”;
    la alineatul (3), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”;
    la alineatul (4), cuvintele “stabilite de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    9. Articolul 125:
    alineatul (1) se exclude;
    la alineatul (2), cuvintele “, stabilite de legislaţie,” se exclud.
    10. La articolul 1271 alineatul (3), cuvintele “şi în conformitate cu legislaţia” se exclud.
    11. Articolul 129:
    la alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”;
    la alineatul (4), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    12. La articolul  134, cuvintele  “de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “de prezentul cod”.
    13. Secţiunea a 25-a  va avea următorul cuprins:
“Secţiunea a 25-a
Brokerul vamal
    Articolul 162. Brokerul vamal
    (1) Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale.
    (2) Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
    (3) Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în contract.
    Articolul 163. Licenţa pentru activitatea de broker vamal
    (1) Licenţierea activităţii de broker vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale prezentului cod.
    (2) Pentru a primi licenţa pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie:
    a) să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist în domeniul vămuirii;
    b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal;
    c) să dispună, pentru asigurarea responsabilităţii pentru plăţile vamale calculate, de opt milioane lei sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanţie bancară eliberată pe numele organului vamal;
    d) să corespundă altor cerinţe prevăzute de lege.
    Articolul 164.     Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea 
                                brokerului vamal
    (1) Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
    (2) În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale.
    (3) Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal prevăzute de  lege nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.
    Articolul 165. Registrul de licenţe ale brokerilor vamali
    Camera de Licenţiere ţine registrul de licenţe ale brokerilor vamali şi asigură publicarea lui periodică în conformitate cu legea.
    Articolul 166. Specialistul în domeniul vămuirii
    (1) De dreptul de a efectua vămuirea în numele brokerului vamal beneficiază specialistul în domeniul vămuirii care deţine atestat de calificare sau diplomă a unei instituţii de învăţămînt acreditate în domeniu (denumit în continuare specialist).
    (2) În cazul în care specialistul efectuează operaţiuni de vămuire în numele brokerului vamal, se consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal, dacă acesta din urmă nu demonstrează contrariul.
    (3) Brokerul vamal nu poate limita obligaţiile specialistului prevăzute de lege.
    (4) Procedura de eliberare a atestatului de calificare, termenul lui de valabilitate, precum şi obligaţiile specialistului sînt stabilite prin lege.
    (5) Atestatul de calificare al specialistului eliberat cu încălcarea condiţiilor stabilite sau eliberat pe bază de date false se anulează.
    Articolul 167.    Taxa de eliberare a licenţei, a atestatului
                              de calificare şi taxa de actualizare a
                              valabilităţii lor
    Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea de broker vamal, a atestatului de calificare al specialistului, precum şi taxa de actualizare a valabilităţii lor sînt stabilite de lege.
    Articolul 168.     Informaţia primită de brokerul vamal şi de
                               specialiştii  lui de la persoana pe care o   
                               reprezintă
    (1) Informaţia pe care brokerul vamal şi specialiştii săi o primesc de la persoana pe care o reprezintă poate fi folosită numai în scopurile prevăzute de legislaţia vamală şi de contract.
    (2) Informaţia care constituie secret comercial sau alte secrete protejate de lege, precum şi informaţia confidenţială nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal şi de specialiştii lui în scopuri personale, nici transmise unor terţe persoane sau autorităţilor publice (în afară de organul vamal), cu excepţia cazurilor stabilite de lege.”
    14. La articolul 173, cuvintele “de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    15. La articolul 177 alineatul (2), cuvintele “conform legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    16. La articolul 186 alineatul (2), cuvintele “, în conformitate cu legislaţia” se exclud.
    17. Articolul 187:
    la alineatul (2), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    18. Articolul 191 se exclude.
    19. La articolul 197 alineatul (4), cuvintele “şi alte acte normative” se exclud , iar cuvintele “nu prevăd altfel” se înlocuiesc cu cuvintele “nu prevede altfel”.
    20. La articolul 204, cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    21. La articolul 205, alineatul (2) se exclude, iar alineatul (1)  devine alineat unic.
    22. La articolul 224, cuvintele “cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “cu Codul penal”.
    23. La articolul 231 punctul 21), cuvintele “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile  legii”.
    24. Articolul 251 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 251. Controlul în cazul de contravenţie vamală
    În cazul de contravenţie vamală în care actele de procedură sînt efectuate de organul vamal sau care este cercetat de el, pentru constatarea faptelor şi a circumstanţelor cazului, se poate dispune efectuarea auditului postvămuire în conformitate cu prezentul cod sau efectuarea unor controale de către autorităţile abilitate cu acest drept prin lege.”
    25. Articolul 303:
    la alineatul (1), litera d) se exclude;
    la alineatul (2), cuvintele “de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “prin lege”.
    Art.XXXIX. - Legea nr.1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.77), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), cuvintele “, avizarea şi aprobarea” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Avizarea şi aprobarea proiectului se efectuează în conformitate cu normele  stabilite de lege.”
    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 11.    Suspendarea sau interzicerea activităţii
                              arhitecturale
    În cazurile prevăzute expres de lege, activitatea arhitecturală poate fi suspendată sau interzisă, cu adresarea ulterioară în instanţa judecătorească a autorităţii care a dispus suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale. Adresarea în instanţa judecătorească trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale se anulează.”
    Art.XL. - Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68-71, art.505), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Modul, condiţiile şi procedura efectuării controlului de stat prevăzut la alin.(2) se stabilesc expres în lege.”
    2. Articolul 4:
    alineatul (1):
    la litera a), ultima liniuţă se exclude;
    litera b) se exclude;
    la litera c), după cuvîntul “eliberează” se introduc cuvintele “, în modul şi în condiţiile stabilite în lege,”;
    la litera f), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”;
    la alineatul (2) litera b), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    3. Articolul 8:
    alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) să dispună sistarea funcţionării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor, a halelor, a secţiilor, a altor subdiviziuni ale unităţii, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi sistarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice, doar în cazul unui pericol iminent de accidentare;”
    la litera b), cuvintele “autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi a” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    “(3) Dreptul prevăzut la alin.(2) lit.a) se efectuează de către inspectorul de stat, cu adresarea ulterioară în instanţa judecătorească. Adresarea în instanţa  judecătorească trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, sistarea funcţionării obiectelor menţionate la alin.(2) lit.a) se anulează.
    (4) Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei  judecătoreşti care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau al hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legea.”
    4. La articolul 11 alineatul (1), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    Art.XLI. - Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele “Ministerul Economiei” şi “Departamentul Vamal” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele “Ministerul Economiei şi Comerţului” şi “Serviciul Vamal”.
    2. La articolul 1 alineatul (1), cuvîntul “anumite” se exclude, iar în final se introduc cuvintele “, în condiţiile legii”.
    3. La articolul 3 alineatul (5), cuvintele “prevăzut de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “stabilit prin legi”.
    4. La articolul 4 alineatul (6), cuvîntul “unor” se înlocuieşte cu cuvîntul “de”.
    5. Articolul 5:
    la alineatul (4), litera f) se completează în final cu cuvintele “în condiţiile legii”;
    la alineatul (5), cuvintele “de prezenta lege şi de alte acte normative adoptate în conformitate cu aceasta” se înlocuiesc cu cuvintele “prin legi şi prin acte normative ale Guvernului”;
    la alineatul (6), litera c) se completează în final cu cuvintele “stabilite în lege”;
    alineatul (9):
    în prima propoziţie, cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “legile şi cu actele normative ale Guvernului”;
    în ultima propoziţie, cuvintele “legislaţia funciară” se înlocuiesc cu cuvintele “legile şi de actele normative ale Guvernului în domeniul funciar”;
    la alineatul (13), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “conform legii”.
    6. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “conform legii”;
    la alineatul (10) litera c), cuvîntul “alte” se exclude;
    la alineatul (13), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “legile şi cu actele normative ale Guvernului”;
    la alineatul (15), cuvintele “prevăzute de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “stabilite prin legi”;
    la alineatul (20), litera b) se completează în final cu cuvintele “stabilite prin legi şi prin actele normative ale Guvernului”;
    la alineatul (21), cuvintele “în modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    7. La articolul 7 alineatul (9):
    în partea introductivă, cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legile”;
    la litera b), cuvîntul “morala” se înlocuieşte cu cuvintele “starea morală”.
    8. La articolul 9 alineatul (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “legile şi cu actele normative ale Guvernului “.
    Art.XLII. - Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.821), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Standardizare şi Metrologie” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Standardizare şi Metrologie”.
    2. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Produsele petroliere importate şi comercializate trebuie să corespundă documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin legi. Controlul calităţii şi respectării documentelor normative referitoare la aceste produse pe piaţă îl efectuează Serviciul Standardizare şi Metrologie.”
    3. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele “şi a autorităţilor administraţiei publice autorizate conform prezentei legi şi altor acte normative” se exclud, iar alineatul se completează în final cu propoziţia: “Iniţierea, desfăşurarea, lichidarea şi controlul activităţii de întreprinzător în domeniul produselor petroliere se stabilesc prin legi.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei din domeniile energeticii, cu Serviciul Standardizare şi Metrologie, cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor.”
    4. Articolul 7:
    în titlul şi în cuprinsul articolului, cuvintele “administraţiei publice” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele “şi cu alte acte normative” se exclud;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Autorizaţiile tehnice se eliberează de organele menţionate la alin.(2), cu respectarea cerinţelor şi a procedurii stabilite în lege.”
    la alineatul (5), cuvintele “Legea nr.451-XV din 30 iulie  2001 privind licenţierea unor genuri de activitate” se înlocuiesc cu  cuvintele “Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la alineatul (6) litera d), după cuvîntul “competenţei” se introduc cuvintele “stabilite în lege”.
    5. Articolul 8:
    în titlul şi în cuprinsul articolului, cuvintele “administraţiei publice” se exclud;
    alineatul (1):
    la litera d), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “prezenta lege şi cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la litera e), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    6. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Se acordă licenţe pentru următoarele genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere:
    a) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei şi a motorinei la staţiile de alimentare;
    b) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare.”
    7. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, pentru importatorii de produse petroliere se stabilesc următoarele condiţii speciale de activitate pe piaţa produselor petroliere:
    a) deţinerea de către importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea produselor petroliere principale în volum minim de 5 mii m3 şi a cuantumului capitalului propriu în valoare de cel puţin 8 milioane lei moldoveneşti;
    b) existenţa la importatorii de gaz lichefiat a depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3.”
    8. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
    “Articolul 131. Eliberarea, reperfectarea licenţei
                              şi eliberarea duplicatului acesteia
    (1) Eliberarea, reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art.13 se efectuează conform procedurii stabilite în  Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Suplimentar documentelor stabilite în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, solicitantul de licenţă prezintă Agenţiei raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii, documentele ce confirmă că dispune de mijloace tehnice şi de  personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţă.
    (3)  Licenţa este însoţită, în mod obligatoriu, de condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care corespund prevederilor din legi şi sînt parte integrantă a licenţei.”
    9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 14. Suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei
    (1) Agenţia suspendă licenţa şi dispune reluarea valabilităţii licenţei în conformitate cu procedura stabilită de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a)  cererea titularului de licenţă;
    b) nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a genurilor de activitate prevăzute de prezenta lege (denumite în continuare condiţiile licenţei) şi a prescripţiilor Agenţiei privind lichidarea încălcărilor condiţiilor licenţei.”
    10. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:
    “Articolul 141. Retragerea licenţei
    (1) Agenţia retrage licenţa cu respectarea procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei  pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) neachitarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie;
    d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei, dacă ele nu au fost remediate sau nu pot fi remediate în termenul stabilit;
    e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane, în scopul desfăşurării genului de activitate stipulat în licenţă;
    f) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
    g) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile licenţei.”
    11. La articolul 17, alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: “Condiţiile şi modul de autorizare şi de avizare a transportului specializat se stabilesc prin lege.”
    12. Articolul 18:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “prin legi”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (5), cuvintele “conform unui regulament aprobat de Guvern” se înlocuiesc  cu cuvintele “în condiţiile stabilite prin legi”.
    13. La articolul 19, după cuvintele “în modul stabilit” se introduc cuvintele “de lege”.
    14. La articolul 20 alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins: “Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere se efectuează în bază de contract, încheiat în scris, în conformitate cu regulile privind depozitarea şi comercializarea cu ridicata, aprobate prin lege.”
    15. La articolul 22 alineatul (4), cuvintele “administraţiei publice” se exclud.
    16. Articolul 23:
    la alineatul (2), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”;
    la alineatul (3), cuvintele “administraţiei publice” se exclud;
    la alineatul (6), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “legea”.
    Art.XLIII. - Legea nr.552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea  şi acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1234), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul  legii, cuvintele “unităţi medico-sanitare şi farmaceutice” se înlocuiesc cu cuvintele “instituţii şi întreprinderi medico-sanitare şi farmaceutice”.
    2. În preambulul legii, după cuvintele “Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995,” se introduc cuvintele “Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legea nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic,”.
    3. Articolul 2:
    la noţiunea “acreditare”, cuvintele “alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile legilor”;
    după noţiunea “acreditare” se introduce noţiunea  “evaluare” cu următorul cuprins:
    “evaluare - etapă centrală a procedurii de acreditare, efectuată de către instituţia publică de evaluare şi acreditare în domeniul sănătăţii, care prevede aprecierea corespunderii activităţii instituţiilor şi a întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice standardelor din domeniul respectiv;”
    la noţiunea “evaluare curentă”, cuvintele “actelor normative din domeniul  sănătăţii” se înlocuiesc cu cuvintele “legilor din domeniul sănătăţii şi farmaceuticii”;
    la noţiunea “certificat de acreditare”, cuvintele “standardelor din domeniul sănătăţii” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederilor legilor din domeniul sănătăţii şi farmaceuticii”.
    4. Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele “legilor în vigoare”, iar cuvintele “, precum şi actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii” se exclud;
    la alineatul (2), cuvîntul “acreditării” se înlocuieşte cu cuvintele “certificatului de acreditare”, iar cuvintele “Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea privind protecţia consumatorilor şi cu alte acte normative din domeniu” se înlocuiesc cu cuvintele “şi cu alte legi în vigoare”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Baza tehnico-materială a instituţiilor şi a întreprinderilor farmaceutice trebuie să corespundă prevederilor legilor în vigoare.”
    5. La articolul 7, cuvintele “legislaţiei, cerinţelor Ministerului Sănătăţii şi standardelor din domeniul medicinei şi farmaciei” se înlocuiesc cu cuvintele “stabilite prin lege”.
    6. Articolul 8 se completează  în final cu cuvintele“, care are statut de persoană juridică şi dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern”.
    7. La articolul 9:
    litera a) se exclude;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    “e) ia decizii privind acreditarea sau neacreditarea, eliberarea sau retragerea certificatelor de acreditare în condiţiile stabilite de lege;”
    8. Articolul 11:
    la alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    “a) iniţierea procedurii de acreditare, care prevede depunerea cererii şi primirea documentaţiei necesare de la Consiliu, precum şi perioada de autoevaluare;
    b) evaluarea şi acreditarea sistemelor de asigurare a calităţii serviciilor prestate de către instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice.”
    alineatul (4) se exclude;
    la alineatul (5), propoziţia a doua se exclude; 
    la alineatul (6), cuvîntul “standardele” se înlocuieşte cu cuvîntul “legile”, iar cuvintele  “şi cu alte acte normative” se exclud;
    la alineatul (7), cuvintele “unităţilor ale căror cereri de acreditare au fost respinse” se înlocuiesc cu cuvintele “instituţiilor şi întreprinderilor neacreditate”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    “(8) Decizia privind neacreditarea instituţiei, a întreprinderii medico-sanitare sau farmaceutice este luată la şedinţa Consiliului în baza raportului echipei de experţi. În cazul în care conducerea instituţiei sau a întreprinderii nu este de acord cu decizia Consiliului, aceasta poate să o conteste în instanţa judecătorească.”
    9. La articolul 12:
    alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:
    “(2) În procesul de evaluare şi acreditare, instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice achită cheltuielile ce ţin de evaluarea iniţială şi de evaluarea curentă anuală.
    (3) Autorităţile publice de toate nivelurile care au în subordine instituţii şi întreprinderi medico-sanitare şi  farmaceutice  pot stabili în bugetele lor anuale mijloace financiare destinate evaluării curente anuale, iar instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice private suportă cheltuielile pentru evaluare şi acreditare din contul mijloacelor financiare proprii.
    (4) Taxele pentru evaluarea instituţiilor şi a întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice private se stabilesc prin lege, iar pentru cele publice şi bugetare -  prin hotărîre de Guvern.”
    10.  La  articolul 13, alineatul (2) se exclude, iar alineatul (1) devine alineat unic.
    11.  Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:
"Anexă

Taxele pentru evaluarea instituţiilor şi a întreprinderilor
medico-sanitare şi farmaceutice private
Nr.
crt.
 
 
Categoriile instituţiilor şi întreprinderilor 
medico-sanitare şi farmaceutice private
Taxa pentru evaluare
(lei)  
1.
Instituţii medico-sanitare private de ambulator (1 – 2 medici )
2494
2.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (3 – 10 medici)

3741
3.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (10 – 20 medici)

6235
4.

Instituţii medico-sanitare private de ambulator (mai mult de 20 medici)

8729
5.
Spitale private
9976
6.
Farmacii amplasate în municipii şi oraşe
Filiale
2494
1247
7.
Farmacii rurale
Filiale
1247
835
8.
Depozite farmaceutice
Filiale
3741
1247

    Notă.
În cazurile evaluării curente anuale, instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice private achită 5% din taxa pentru evaluarea iniţială."


    Art.XLIV. - Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.631), cu  modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor necesare organizării şi desfăşurării activităţilor reglementate de prezenta lege se stabilesc conform anexei la prezenta lege.”
    2.  La articolul 10:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Dacă instalaţiile de utilizare în condiţii izolate sînt folosite pentru prima dată, utilizatorul trebuie să prezinte o notificare conţinînd cel puţin următoarele informaţii: numele utilizatorului şi al persoanelor responsabile de supervizare şi de securitate, nivelul lor de instruire şi de calificare, descrierea instalaţiei, clasa de utilizare în condiţii izolate. Numai pentru utilizarea în condiţii izolate incluse în clasa I de risc se prezintă un rezumat al evaluării şi al managementului deşeurilor. După notificare, utilizările ulterioare în condiţii izolate incluse în clasa I de risc se pot face fără alte notificări.”
    articolul  se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    “(3) Pentru prima utilizare, precum şi pentru ulterioarele utilizări în condiţii izolate incluse în clasa II de risc, care urmează sa fie efectuate în instalaţiile notificate în conformitate cu prevederile alin.(2), utilizatorul va prezenta o notificare ce va conţine informaţii despre microorganismele receptoare, donore sau parentale, despre sistemul de vector gazdă utilizat şi caracteristicile lui, despre scopul utilizării şi rezultatele aşteptate, descrierea metodelor de izolare şi a măsurilor de protecţie, inclusiv managementul deşeurilor, rezumatul evaluării, informaţia necesară autorităţii competente pentru evaluarea diferitelor planuri de răspuns în caz de urgenţă.
    (4) Pentru prima utilizare, precum şi pentru ulterioarele utilizări în condiţii izolate incluse în clasa III sau în clasa IV de risc, care urmează să fie efectuate în instalaţiile notificate în conformitate cu prevederile alin.(2) , utilizatorul va prezenta o notificare ce va conţine informaţiile prevăzute la alin. (3), precum şi informaţia cu privire la riscurile specifice ce pot fi generate, descrierea planului şi măsurilor de securitate, de alarmă şi de izolare preventiv aplicate.”
    3. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:
"Anexă


Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor
necesare organizării şi desfăşurării activităţilor
reglementate prin prezenta lege

Nr.
crt.

Tipul autorizaţiei

Taxa (lei)

1
2
3
1.

Autorizarea instalaţiilor de utilizare în condiţii izolate, folosite pentru prima dată, conform art.10 alin.(2)

1200
 
1
2
3
2.

Autorizarea instalaţiilor de utilizare în condiţii izolate, folosite atît pentru prima dată, cît şi pentru utilizările ulterioare care aparţin clasei II de risc, conform art.10 alin.(3)  

1500
3.

Autorizarea instalaţiilor de utilizare în condiţii izolate, folosite atît pentru prima dată, cît si pentru utilizările ulterioare care aparţin claselor III şi IV de risc, conform art.10 alin.(4)

2800
4.

Autorizarea introducerii deliberate în mediu a organismelor modificate genetic, conform art.19

32000
5.

Autorizarea introducerii deliberate în mediu a organismelor modificate genetic, prin folosirea procedurilor simplificate

20000
6.

Autorizarea introducerii pe piaţă a unui organism modificat genetic sau a unui produs ce conţine sau provine dintr-un organism modificat genetic, conform art.23 si 24

40000"

    Art.XLV.
- Legea nr.778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie şi cartografie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.160) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii va avea următorul cuprins: “Lege cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică”;
    2. În cuprinsul legii, sintagma “Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”, iar cuvintele “în domeniul geodeziei şi cartografiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii”.
    3. Articolul 1 se completează cu două noţiuni cu următorul cuprins:
    “geoinformatică (GIS technology, geoinformatics) - informaţie referitoare la fenomenele care sînt legate direct sau indirect de localizarea în spaţiu faţă de suprafaţa terestră (ISO 19101);
    infrastructură de date spaţiale (SDI) - tehnologie, politică, standarde, prelucrare, păstrare, răspîndire şi utilizare eficientă a datelor spaţiale.”
    4. Articolul 3:
    la alineatul (1) litera a), cuvîntul “doar” se exclude;
    la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) întocmirea hărţilor, a atlaselor şi a planurilor tematice cu destinaţie specială”.
    5. Articolele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 7. Competenţa Guvernului
    Întru elaborarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi întru  asigurarea executării prezentei legi, Guvernul:
    1) aprobă:
    a)  programele de stat privind asigurarea necesităţilor Republicii Moldova în produse şi date topografice, geodezice, cartografice şi geoinformatice;
    b)  concepţia creării sistemului geoinformaţional naţional;
    c) actele normative tehnice în domeniul geodeziei, cartografiei şi  geoinformaticii;
    2) asigură:
    a) crearea sistemelor de stat unice de coordonate, altitudini şi date gravimetrice;
    b) elaborarea proiecţiilor cartografice şi a nomenclaturii hărţilor şi a planurilor topografice;
    c) crearea infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional şi gestionarea bazei de date;
    d) standardizarea datelor spaţiale pentru teritoriul ţării;
    3) stabileşte împuternicirile autorităţilor administraţiei publice în domeniul geodeziei, cartografiei şi  geoinformaticii.
    Articolul 8. Competenţa Agenţiei Relaţii Funciare şi 
                       Cadastru
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru:
    a) asigură promovarea unei politici unice în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    b) exercită, în numele Guvernului, funcţiile de posesor al materialelor şi al datelor topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice;
    c) elaborează şi examinează actele normative tehnice;
    d) elaborează, examinează şi aprobă tarifele şi normele de timp pentru lucrările topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice executate de instituţiile subordonate Agenţiei şi finanţate din bugetul de stat;
    e) efectuează atestarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, în conformitate cu prezenta lege;
    f) efectuează, prin intermediul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim:
    controlul asupra respectării legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    controlul asupra nivelului tehnic, calităţii, gradului de asigurare metrologică a lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice şi fotogrammetrice pe teritoriul ţării;
    eliberarea autorizaţiilor pentru executarea lucrărilor topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice pe sectoare de peste 5 ha, indiferent de sursa de finanţare, în conformitate cu prezenta lege;
    controlul lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice şi al prospecţiunilor tehnice executate de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii (cu excepţia celor ce sînt de competenţa Ministerului Apărării), inclusiv asupra respectării regimului şi a modului de elaborare (întocmire), de utilizare, de multiplicare, de păstrare, de transmitere şi de evidenţă a materialelor speciale şi a geoinformaţiei în cadrul executării acestor lucrări;
    evidenţa generală a punctelor geodezice de pe teritoriul ţării, controlul şi supravegherea întreţinerii şi integrităţii lor;
    supravegherea respectării de către subiecţii activităţii geodezice şi cartografice a cerinţelor documentelor normative şi tehnice în domeniu;
    supravegherea demarcării corecte a frontierei de stat a Republicii Moldova;
    evidenţa şi recepţia de stat a lucrărilor geodezice, cartografice şi geoinformatice;
    evidenţa schimbării denumirilor geografice şi controlul asupra corectitudinii folosirii acestora;
    în limitele competenţei sale, atribuţii în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, asigurarea măsurărilor geodezice, verificarea şi standardizarea mijloacelor geodezice de măsurat, certificarea produselor geodezice, cartografice şi geoinformatice, controlul metrologic şi supravegherea în domeniu;
    g) administrează activitatea Fondului cartografo-geodezic de stat;
    h) coordonează şi administrează activităţile ce ţin de:
    crearea şi menţinerea reţelei  geodezice naţionale, a reţelei de nivelment şi a reţelei gravimetrice;
    efectuarea cartografierii teritoriului ţării;
    crearea infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional;
    i) administrează executarea lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, de cadastru şi actualizarea lor;
    j) participă şi asigură suport metodologic şi tehnic la stabilirea, cartografierea şi demarcarea frontierei de stat a Republicii Moldova, la schimbarea denumirilor geografice ale obiectelor, precum şi a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, asigură, în modul stabilit, reprezentarea grafică amplă şi corectă pe hărţi a acestora;
    k) verifică, în comun cu Ministerul Apărării şi cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, conţinutul topografic al hărţilor, corectitudinea reprezentării în ele a frontierei de stat şi a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, a obiectelor cu regim special şi a informaţiei specifice pentru care se stabilesc restricţii de acces;
    l) realizează colaborarea internaţională în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.”
    6. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Utilizarea materialelor şi datelor Fondului la efectuarea de lucrări în scopul obţinerii de profit, cu excepţia lucrărilor finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor locale, se efectuează gratuit, cu excepţia cheltuielilor de imprimare şi de copiere, conform regulamentului Fondului.”
    7. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1)  Actele normative tehnice de bază (regulamentele şi instrucţiunile) în domeniul activităţii geodezice, cartografice şi geoinformatice care stabilesc sarcinile tehnice, normele şi regulile de executare a acestora se elaborează şi se aprobă de către Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru după coordonarea lor cu organizaţiile interesate. Actele normative tehnice de bază (regulamentele şi instrucţiunile) în domeniul activităţii geodezice, cartografice şi geoinformatice care stabilesc modul de organizare a lucrărilor geodezice, cartografice şi geoinformatice se elaborează de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru după coordonarea lor cu organizaţiile interesate şi se aprobă de Guvern.”
    8. La articolul 15 alineatul (1), cuvintele “numai  cu  permisiunea Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru” se înlocuiesc cu cuvintele “la cererea autorităţilor administraţiei publice locale cu permisiunea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru”.
    Art.XLVI. - Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.102, art.773), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Agenţia de Stat Relaţii  Funciare şi Cadastru” se înlocuieşte cu  sintagma “Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru”.
    2. Articolul 15:
   alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: “Atestarea evaluatorilor bunurilor imobile se efectuează de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru conform regulamentului aprobat de Guvern.”;
    la alineatul (4), cuvîntul “corespunzător” se înlocuieşte cu cuvintele “aprobat de Guvern”.
    3. La articolul 20, cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “prezenta lege”.
    4. La articolul 25, cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se exclud.
    5. La articolul 28, cuvintele “, conform legislaţiei” se exclud.
    Art.XLVII. - Legea nr.1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.575), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 3. Reglementarea activităţii cooperativei de  
                         producţie       
    Activitatea cooperativei de producţie este reglementată prin legi şi acte normative ale Guvernului.”
    2. La articolul 4 alineatul (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    3. La articolul 6 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) să îndeplinească alte obligaţii în condiţiile legii”.
    4. La articolul 8, după alineatul (1)  se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Adunarea de constituire este organul creat de către fondatori pentru soluţionarea chestiunilor legate de constituirea cooperativei. După atingerea scopului - lansarea activităţii cooperativei, adunarea de constituire se dizolvă.”
    5. Articolul 10 alineatul (1):
    la litera c), cuvintele “comitetul de conducere şi /sau” se exclud;
    litera e) se exclude.
    6. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    7. Articolul 14:
    la alineatul (2), cuvintele “unii membri ai” se înlocuiesc cu cuvîntul “membrii”;
    la alineatul (3), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele “legi, de acte normative ale Guvernului”.
    8. Articolul 15:
    alineatul (1):
    la litera c), cuvintele “legislaţia muncii” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile legilor”;
    la litera d), cuvintele “alte prevederi ale” se înlocuiesc cu cuvîntul “prevederile”, iar după cuvîntul “organelor” se introduc cuvintele “de conducere ale”;
    la alineatul (2), cuvintele “şi suportă riscul pentru aceste obligaţii în limita cotei sale de participare, inclusiv partea ei nedepusă” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Răspunderea membrului cooperativei pentru obligaţiile sale se reglementează prin legi.”
    9. La articolul 20 alineatul  (1), cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele “actelor legislative”.
    10. La articolul 24 alineatul (3) litera e), cuvintele “statutul cooperativei” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile actelor legislative”.
    11. La articolul 25, alineatul (2) se exclude.
    12. La articolul 37 alineatul (1), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “legile, actele normative ale Guvernului”.
    13. La articolul 39 alineatul (4) litera d), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    14. Articolul 41:
    la alineatul (5), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”;
    la alineatul (7), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    15. Articolul 42:
    în partea introductivă, cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”;
    la litera g), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele “legi, de actele normative ale Guvernului”.
    16. Articolul 43:
    la alineatul (1), cuvintele “de legislaţia muncii” se înlocuiesc cu cuvintele “prin legi, prin acte normative ale Guvernului”;
    la alineatul (2), cuvintele “de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “prin legi şi acte normative ale Guvernului”;
    la alineatul (6), cuvîntul “numai” se exclude, iar în final se introduc cuvintele “în condiţiile legii”.
    17. La articolul 44 alineatul (1), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “legile şi cu actele normative ale Guvernului”.
    18. Articolul 49:
    la alineatul (1), cuvîntul “legislaţia,” se înlocuieşte cu cuvintele “actele legislative, cu actele normative ale Guvernului şi cu”, iar cuvintele “şi politica sa de evidenţă” se exclud;
    la alineatul (2) litera d), cuvintele “prevăzute de actul normativ respectiv” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    19. Articolul 52:
    la alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”;
    la alineatul (2) litera c), cuvintele “efectuează reglementarea” se înlocuiesc cu cuvintele “este responsabilă de implementarea politicii”;
    la alineatul (4), cuvintele “prevăzută de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    20. La articolul 53 alineatul (2), cuvintele “în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    Art.XLVIII. - Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 99, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Radierea se efectuează în modul şi în termenele prevăzute de lege.”
    2. La articolul 109 alineatul (2), cuvintele “notariale a” se exclud.
    Art.XLIX. - Articolul 27 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “Art.27. - Administraţia unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, va comunica în scris (prin fax, poştă electronică - sub formă de document electronic cu semnătură digitală - sau personal) agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină despre concedierea angajaţilor pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc concedierea.”
    Art.L. - Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (6), cuvîntul “monopolist” se înlocuieşte cu cuvintele “recunoscut ca avînd o poziţie dominantă pe piaţă”;
    alineatul (7) se completează în final cu cuvintele “, inclusiv de legislaţia privind protecţia concurenţei”.
    2. Articolul 6:
    la alineatul (2), cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvîntul “legii”;
    la alineatul (5), cuvintele “sau contrar interdicţiei organului de control” se exclud.
    3.  După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:
    “Articolul 91.  Obligaţiile agenţilor economici în cazul
                            produselor de folosinţă îndelungată
    Agenţii economici care importă şi/sau comercializează produse de folosinţă îndelungată şi piese de schimb aferente sînt obligaţi să încheie cu întreprinderile specializate în deservirea tehnică şi reparaţia produselor respective contracte pentru deservirea tehnică a produselor comercializate pe teritoriul ţării în perioada de garanţie şi postgaranţie. Întreprinderile producătoare pot efectua de sine stătător reparaţia şi deservirea produselor de folosinţă îndelungată.”
    4.  La articolul 20 alineatul (3), după cuvintele “marca producătorului” se introduc cuvintele “(sau denumirea importatorului)”, iar cuvintele “documentul normativ,” se exclud.
    Art.LI. - Legea nr.135-XV din 20 martie 2003 privind meşteşugurile artistice populare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.390), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (1), cuvintele “a prezentei legi şi a altor acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “precum şi în baza prezentei legi”;
    la alineatul (2), cuvintele “unui regulament aprobat de Ministerul Culturii şi Turismului” se înlocuiesc cu cuvintele “prezentei legi”;
    la alineatul (3), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”;
    la alineatul (7), cuvîntul “Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele “prezenta lege”.
    2. La articolul 6 alineatul (3), cuvintele “, cu acordul sau la recomandarea Ministerului Educaţiei” se exclud.
    3. La articolul 7, litera h) se exclude.
    4. Articolul 15 se exclude.
    Art.LII. - Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 111 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu pentru aceste zile nu se menţine.”
    2. Articolul 225:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) să obţină, în cazul lansării în producţie a echipamentelor tehnice, a echipamentului de protecţie şi de lucru, conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege, documentele eliberate de organele abilitate, precum şi să menţină condiţiile pentru care s-au obţinut acestea şi să solicite revizuirea documentelor respective în cazul schimbării condiţiilor iniţiale;”
    litera c) se completează în final cu cuvintele “şi să asigure supravegherea şi controlul desfăşurării activităţii în condiţii de securitate”.
    3. La articolul 229, alineatul (5) se completează în final cu propoziţia: “Modul şi condiţiile necesare eliberării acestui aviz se stabilesc prin lege.”
    4. La articolul 230, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    “(1) Echipamentul tehnic trebuie să fie proiectat, fabricat şi utilizat astfel încît să corespundă documentelor normative de protecţie şi de igienă a muncii care sînt stabilite prin lege şi să nu pună în pericol viaţa sau sănătatea salariaţilor.
    (2) Lansarea în producţie a unor noi modele de echipament tehnic se face numai după avizarea prototipurilor, în conformitate cu cerinţele şi procedura stabilite în lege.”
    5. La articolul 231, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    “(1) Unităţile producătoare de echipament individual de protecţie şi de lucru vor respecta condiţiile de confecţionare a acestora, prevăzute în documentele normative stabilite prin lege.
    (2) Lansarea în producţie a unor noi sortimente de echipament individual de protecţie şi de lucru se face numai după avizarea prototipurilor în conformitate cu cerinţele şi procedura stabilite în lege.”
    6. La articolul 233:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Producerea mărfurilor şi prestarea serviciilor se vor desfăşura conform proceselor tehnologice care vor corespunde documentelor normative de protecţie şi de igienă a muncii stabilite prin lege.”
    alineatul (4) se exclude.
    7. La articolul 371 litera e), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “legea”.
    8. La articolul 372, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Modul, condiţiile şi procedura efectuării la unităţi a controlului prevăzut la alin.(1) se stabilesc expres în lege.”
    9. Articolul 374:
    alineatul (1):
    la punctul 1), litera g) se exclude;
    punctul 2) se exclude;
    la punctul 3), după cuvîntul “avizează” se introduc cuvintele “, în modul stabilit de lege,”;
    la alineatul (2) litera b), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “lege”.
    10. Articolul 376:
    alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) să dispună sistarea funcţionării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor, a halelor, a secţiilor, a altor subdiviziuni ale unităţii, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, precum şi sistarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice,  doar în cazul unui pericol iminent de accidentare;”
    la litera b), cuvintele “autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi a” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Dreptul prevăzut la alin.(2) lit.a) se exercită în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea privind Inspecţia Muncii şi cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.”
    11. La articolul 381 alineatul (1), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “lege”.
    12. La articolul 383, cuvintele “conform legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “în limitele, conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege”.
    13. La articolul 384, cuvintele “conform legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “în limitele, conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege”.
    14. La articolul 385 alineatul (1), cuvintele “conform legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “în limitele, conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege”.
    Art.LIII. - Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141-145, art.566), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagmele “Organism Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor”, “Sistem Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor”, “organism de acreditare” şi “sistem de acreditare” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele “Organism Naţional de Evaluare a Conformităţii”, “Sistem Naţional de Evaluare a Conformităţii”, “Organism Naţional de Acreditare” şi “Sistem Naţional de Acreditare”.
    2. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele “precum şi pentru supravegherea produselor plasate pe piaţă şi/sau” se exclud.
    3. La articolul 2:
    noţiunile “asigurare a conformităţii”, “document normativ”, “furnizor”, “plasarea pe piaţă a produselor”, “reglementare tehnică” şi “supravegherea pieţei” se exclud;
    noţiunea “certificat de conformitate” va avea următorul cuprins:
    “certificat de conformitate - document eliberat în baza regulilor în vigoare de certificare a conformităţii, care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de certificare a conformităţii şi că, la momentul efectuării certificării conformităţii, produsul este conform cerinţelor prescrise;”
    4. La articolul 3 alineatul (1), după cuvintele “prezenta lege,” se introduc cuvintele “de Legea nr.422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor,”, iar cuvintele “Legea nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului” se înlocuiesc cu cuvintele “Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la activitatea de reglementare tehnică”.
    5. Articolul 17:
    la litera b), cuvintele “asigurării”, “asigurare” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu  cuvintele “evaluării”, “evaluare”, iar cuvintele “prin control şi supraveghere de stat în domeniu” se exclud;
    la litera c), cuvintele “de asigurare a conformităţii produselor” se înlocuiesc cu cuvintele “de evaluare a conformităţii produselor în domeniul reglementat”, iar cuvintele “, precum şi stabileşte conţinutul declaraţiei de conformitate” se exclud;
    litera d) se exclude;
    litera o) se completează în final cu cuvintele “şi a criteriilor stabilite la art.21”.
    6. Articolul 18:
    în titlu şi în partea introductivă, cuvîntul “produselor” se exclude;
    la litera b), cuvîntul “certificare” se înlocuieşte cu cuvintele “evaluare a conformităţii”;
    litera c) se exclude;
    la litera e), cuvîntul “privind” se înlocuieşte cu cuvintele “şi coordonează”.
    7. După articolul 18 se introduce articolul 181 cu  următorul cuprins:
    “Articolul 181.  Baza normativă a Sistemului Naţional
                              de Evaluare a Conformităţii
    (1) În Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii se aplică următoarele documente normative care reglementează activitatea de evaluare a conformităţii:
    a) reguli în domeniul evaluării conformităţii cu caracter metodico-organizatoric;
    b) reglementări tehnice pentru produse;
    c) standarde şi prestandarde naţionale;
    d) standarde internaţionale şi regionale (europene şi interstatale) aplicabile,  aprobate în modul stabilit ca fiind standarde sau prestandarde naţionale.
    (2) Conformitatea produselor din domeniul reglementat trebuie evaluată în baza cerinţelor obligatorii sau a documentelor stabilite pentru produsele respective în reglementările tehnice aplicabile.
    (3) Regulile în domeniul evaluării conformităţii se aprobă de Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii în coordonare cu autorităţile de reglementare.
    (4)  Produsele pentru care lipsesc reglementările tehnice sînt supuse evaluării conformităţii în baza prevederilor stabilite în standardele naţionale aplicabile produselor respective, a căror listă se aprobă de către autoritatea de reglementare respectivă şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (5) Conformitatea produselor din domeniul nereglementat se evaluează în baza cerinţelor stabilite de solicitant, potrivit documentelor normative în vigoare.
    (6) Standardele de firmă nu pot servi ca bază pentru evaluarea conformităţii produselor din domeniul reglementat.”
    8. Articolul 20 alineatul (2):
    litera c)  se exclude;
    la litera d), cuvintele “, precum şi Registrul declaraţiilor de conformitate” se exclud. 
    9. Articolul 21:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvîntul “minime” se exclude;
    la litera b), cuvintele “independenţă şi imparţialitate” se înlocuiesc cu cuvintele “asigurarea independenţei şi a imparţialităţii”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    “f) demonstrarea competenţei în conformitate cu cerinţele documentelor normative referitoare la organismele de evaluare a conformităţii;”
    la litera g), textul “75% din experţii” se înlocuieşte cu cuvintele “majoritatea experţilor”;
    după alineatul (2)  se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Autorităţile de reglementare pot stabili în reglementările tehnice cerinţe suplimentare faţă de cerinţele de la alin.(2), în funcţie de obiectivul specific al reglementării tehnice.”
    la alineatul (4), după cuvintele “se face” se introduce cuvîntul “, obligatoriu,”;
    după alineatul (4) se introduc alineatele (41) - (411) cu următorul cuprins:
    “(41) În scopul desemnării pentru activitate în domeniul reglementat, organismele de evaluare a conformităţii prezintă Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii o cerere de forma stabilită.
    (42) Organismul de certificare anexează la cerere următoarele documente:
    a) copiile documentelor de fondare (statutul organizaţiei, certificatul de înregistrare a organizaţiei, adeverinţa de atribuire a codului fiscal);
    b) domeniul de desemnare a organismului de certificare, coordonat cu organul administraţiei publice centrale, care reglementează domeniul respectiv;
    c) procedurile de certificare a produselor;
    d) lista experţilor, cu anexarea copiilor diplomelor, ale certificatelor de competenţă şi ale documentelor privind angajarea;
    e) lista acordurilor de colaborare cu laboratoarele de încercări desemnate pentru acoperirea domeniului desemnat cu încercările necesare;
    f) demersul organului administraţiei publice centrale privind propunerea pentru desemnare a organismului de certificare respectiv;
    g) copia certificatului de acreditare eliberat de Organismul Naţional de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor.
    (43) Laboratorul de încercări anexează la cerere următoarele documente:
    a) copiile documentelor de fondare (statutul organizaţiei, certificatul de înregistrare a organizaţiei, adeverinţa de atribuire a codului fiscal);
    b) domeniul de desemnare a laboratorului de încercări, coordonat cu organul administraţiei publice centrale care reglementează domeniul respectiv;
    c) fişa tehnică a laboratorului de încercări;
    d) lista lucrătorilor, cu anexarea copiilor diplomelor şi a documentelor privind angajarea;
    e) demersul organului administraţiei publice centrale privind propunerea pentru desemnare a laboratorului de încercări;
    f) copia certificatului de acreditare, eliberat de Organismul Naţional de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor.
    (44) Copiile documentelor trebuie să fie numerotate, şnuruite şi legalizate cu ştampila organismului de evaluare a conformităţii.
    (45) Documentele prezentate sînt supuse examinării în cadrul Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii în vederea corespunderii lor cu actele legislative şi cu documentele de bază ale Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii, precum şi stabilirii sferei de activitate în domeniul reglementat. Examinarea se efectuează în termen de cel mult 20 de zile.
    (46) După evaluarea corespunderii organismelor de evaluare a conformităţii criteriilor stabilite la alin.(2) şi după examinarea documentelor prezentate, Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii, în baza raportului de evaluare, adoptă decizia privind desemnarea organismului de evaluare a conformităţii pentru activitate în domeniul reglementat.
    (47) În cazul deciziei negative, Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii informează în scris solicitantul despre decizia respectivă nu mai tîrziu de 30 de zile de la data depunerii cererii, cu motivarea clară a refuzului de desemnare.
    (48) În cazul deciziei pozitive, conducătorul Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii emite o hotărîre privind desemnarea organismului de evaluare a conformităţii şi eliberează autorizaţia de desemnare.
    (49) Autorizaţia se eliberează pe un termen nu mai mare decît termenul de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat organismului de evaluare a conformităţii.
    (410) Formele de prezentare a cererii, a autorizaţiei de desemnare şi a anexei la autorizaţie vor fi stabilite de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii.
    (411) Organismele de evaluare a conformităţii desemnate prezintă Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii, la finele anului, rapoarte anuale privind activitatea lor, cu indicarea numărului de documente (certificate de conformitate sau rapoarte de încercări) emise, suspendate sau retrase, a numărului fişelor de neconformitate emise de către organele de supraveghere şi control asupra produselor pentru care au fost eliberate certificate de conformitate şi cu indicarea propunerilor de eficientizare a activităţii în cadrul Sistemului Naţional de Evaluare  a Conformităţii.”
    alineatul (5) se exclude;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii  transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista organismelor de evaluare a conformităţii desemnate pentru activitate în domeniul reglementat şi o actualizează periodic, ori de cîte ori este necesar.”
    10.  După articolul 21 se introduce articolul 211 cu următorul cuprins:
    “Articolul 211. Suspendarea sau retragerea autorizaţiei
                             de desemnare a organismelor de
                             evaluare a conformităţii
    (1) Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii suspendă sau retrage autorizaţia de desemnare în următoarele cazuri:
    a) prezentarea cererii corespunzătoare de către titularul autorizaţiei de desemnare;
    b) nerespectarea cerinţelor şi a regulilor Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii de către titularul autorizaţiei de desemnare;
    c) suspendarea (anularea) certificatului de acreditare de către Organismul Naţional de Acreditare;
    d) neîndeplinirea de către titularul autorizaţiei de desemnare a prescripţiilor sau a dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice sau suspendarea de către ele a activităţii titularului autorizaţiei de desemnare;
    e) lichidarea persoanei juridice titulară a autorizaţiei de desemnare.
    (2) Suspendarea autorizaţiei de desemnare are loc în cazul în care neconformităţile depistate şi cauzele care le-au provocat pot fi eliminate de titularul autorizaţiei de desemnare prin măsuri corective, coordonate cu Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii. În caz contrar, autorizaţia de desemnare se retrage. Autorizaţia de desemnare se suspendă pe o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile.
    (3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei de desemnare are drept consecinţă încetarea executării lucrărilor indicate în autorizaţia respectivă.
    (4) Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii, în termen de cel mult  3 zile de la data adoptării deciziei privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei, informează în scris titularul autorizaţiei despre decizia luată.
    (5) În cazul eliminării circumstanţelor care au determinat suspendarea autorizaţiei de desemnare, suspendarea ei poate fi ridicată. Suspendarea autorizaţiei se consideră ridicată după adoptarea deciziei corespunzătoare de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii, fapt despre care acesta informează în scris titularul autorizaţiei nu mai tîrziu de 3 zile de la data adoptării acestei decizii.
    (6) În cazurile de retragere a autorizaţiei de desemnare stabilite la alin.(1) lit.b) şi d), decizia Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii este valabilă doar cu adresarea ulterioară în instanţa judecătorească. Adresarea în instanţa judecătorească trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei. În caz de nerespectare a acestui termen, decizia de retragere a autorizaţiei se anulează.
    (7) Verificarea respectării de către organismele de evaluare a conformităţii a regulilor Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii, a condiţiilor de efectuare a lucrărilor în domeniul reglementat şi a satisfacerii criteriilor de desemnare stabilite la art.21 alin.(2) se efectuează de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei de desemnare.
    (8) În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii nu este de acord cu decizia privind suspendarea autorizaţiei de desemnare, acesta poate contesta decizia în termen de 15 zile de la data adoptării ei la Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii.
    (9) Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii instituie o comisie de examinare a contestaţiilor privind suspendarea desemnării, formată dintr-un reprezentant al autorităţii de reglementare care a propus desemnarea, un reprezentant al organismului de evaluare a conformităţii şi un reprezentant al Organismului Naţional de Evaluare a Conformităţii.”
    11.  Articolul 22:
    la alineatul (1), cuvintele “incluse în Nomenclatorul produselor supuse certificării obligatorii, aprobat de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “definite în reglementările tehnice aprobate conform legislaţiei în vigoare”;
    la alineatul (2), cuvintele “Nomenclatorul produselor supuse certificării obligatorii” se înlocuiesc cu cuvintele “Regle­mentările tehnice aprobate conform legislaţiei în vigoare”.
    12.  Articolul 23:
    la alineatul (1), cuvîntul “asigurării” se înlocuieşte cu cuvîntul “evaluării”, cuvîntul “furnizor” se înlocuieşte cu cuvîntul “producător”, iar textul “indicînd conformitatea produsului cu toate cerinţele aplicabile prevăzute în documentele normative în vigoare” se înlocuieşte cu textul “dacă reglementarea tehnică prevede o asemenea marcare. Marcarea produsului cu marca naţională de conformitate SM indică conformitatea acestuia cu cerinţele obligatorii stabilite în reglementarea tehnică aplicabilă”;
    la alineatul (3), cuvintele “a certificat conformitatea produsului sau a înregistrat declaraţia de conformitate” se înlocuiesc cu cuvintele “a efectuat evaluarea conformităţii produselor,”.
    13.  La articolul 24 alineatul (1), cuvintele “Se admite şi utilizarea altor” se înlocuiesc cu cuvintele “În domeniul nereglementat se utilizează alte”.
    14. În titlul articolului 26, cuvîntul “Asigurarea” se înlocuieşte  cu cuvîntul “Evaluarea”.
    15. Titlul capitolului VI şi articolul 27 se exclud.
    Art.LIV. - Legea nr.283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.769) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la noţiunea “aviz prealabil”, cuvintele “şi de incendiu” se exclud;
    articolul se completează cu următoarele noţiuni:
    “operator (supraveghetor) - persoană care supraveghează funcţionarea dispeceratului centralizat de pază şi întruneşte condiţiile de gardian;
    grupă mobilă - grup format din 2 sau 3 angajaţi ai organizaţiilor particulare de pază, dotat cu automobil şi mijloace speciale, destinat intervenţiei rapide la primirea semnalelor de alarmă;
    proiect al sistemului de alarmare împotriva efracţiei - set de documente care cuprinde calcule tehnice, desene, instrucţiuni etc., necesare pentru instalare şi orice modificare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei;
    dispecerat de pază centralizat - punct de control destinat pazei centralizate a unor obiective dispersate împotriva pătrunderii nesancţionate, cu utilizarea sistemelor de transmitere a înştiinţărilor referitoare la evenimentele ce au  loc la obiectivele păzite.”
    2. Articolul 11:
    la litera f), textul “stabilirea, în comun cu Camera de Licen­ţiere, a” se înlocuieşte cu textul “prezentarea, în comun cu Ca­mera de Licenţiere, a propunerilor privind stabilirea”, iar în fi­nal litera se completează cu cuvintele “care se adoptă prin lege”;
    articolul se completează cu literele g), h) şi i) cu următorul cuprins:
    “g) elaborarea regulamentului-tip al activităţii particulare de detectiv şi de pază care se aprobă prin lege;
    h) exercitarea controlului asupra subdiviziunilor de pază internă ori asupra  altor subdiviziuni care exercită atribuţiile acestora;
    i) trimiterea, în adresa conducătorilor organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază şi subdiviziunilor de pază internă, a prescripţiilor executorii  cu privire la înlăturarea neajunsurilor depistate.”
    3. La articolul 16 alineatul (1), cuvîntul “pot” se înlocuieşte cu cuvîntul “vor”.
    4. La articolul 20 alineatul (1), litera c) se completează în final cu cuvintele “sau nu a absolvit cursurile de calificare.”
    5. Articolul 22:
    la alineatul (3), cuvintele “şi pregătire corespunzătoare” se înlocuiesc cu cuvintele “, certificat de absolvire a cursurilor de calificare, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru”;
    la alineatul (4), propoziţia a doua se exclude;
    6. Articolul 23:
    la alineatul (3), cuvintele “se stabileşte de Ministerul Afacerilor Interne”  se înlocuiesc cu cuvintele “se stabileşte prin lege”;
    la alineatul (10), cuvintele “la instituţiile bancare” se exclud, iar cuvintele “stabilite de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “a căror listă este stabilită prin lege”.
    7. Articolul 24:
    la alineatul (1), textul “organizate de Ministerul Afacerilor Interne” se înlocuieşte cu textul “organizate de instituţii de învăţămînt acreditate conform legii”;
    la alineatul (3), cuvintele “aprobat de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “aprobat prin lege”.
    8. La articolul 25 alineatul (5), cuvintele “aprobat de Ministerul Afacerilor Interne” se înlocuiesc cu cuvintele “aprobat prin lege”.
    9. Articolul 27:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Se interzice încadrarea în activitatea particulară de pază a cetăţenilor străini şi apatrizilor.”
    la alineatul (3), litera c) se completează cu textul “, fără documentele ce atestă aflarea în proprietate a acestora şi dispunerea de programe licenţiate pentru funcţionarea dispeceratelor”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
     “(5) Camera de Licenţiere, în termen de 3 zile, înştiinţează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Ministerul Afacerilor Interne despre decizia de retragere sau de suspendare a licenţei.”
    10. După capitolul III se introduce capitolul III1 cu următorul cuprins:
Capitolul III1
PAZA INTERNĂ

    Articolul 271Prevederi generale
    Paza internă este o subdiviziune în statele de organizare a unei persoane juridice, ce dispune de un efectiv numeric de cel puţin 10 gardieni, avînd funcţie de asigurare a securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor, securităţii bunurilor aflate în proprietate.
    Articolul 272. Obligaţiile persoanelor încadrate
                            în subdiviziunile de pază internă
    Persoana încadrată în subdiviziunile de pază internă este obligată:
    a) să respecte prevederile legislaţiei;
    b) să păstreze confidenţialitatea informaţiei comerciale de care ia cunoştinţă în procesul activităţii, să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor;
    c) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să reţină persoanele prinse în flagrant delict şi să le predea imediat organelor competente;
    d) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în asigurarea securităţii bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale.
    Articolul 273. Restricţii în activitatea lucrătorilor
                           subdiviziunilor de pază internă
    Se interzice încadrarea în activitatea subdiviziunilor de pază internă a persoanei care:
    a) nu a împlinit vîrsta de 21 de ani;
    b) este cunoscută ca persoană care încalcă sistematic ordinea publică;
    c) se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
    d) a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
    e) se află în urmărire penală.”
    11. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvintele “revine organului” se inlocuiesc cu  textul “şi asupra subdiviziunilor de pază internă revine Ministerului Afacerilor Interne, organului”;
    după alineatul (1)  se introduc alineatele (11)-(16) cu următorul cuprins:
    “(11) Controalele la compartimentul încălcării prevederilor legislaţiei în vigoare sînt efectuate inopinat de Ministerul Afacerilor Interne, iar în domeniul  respectării condiţiilor de licenţiere - în comun cu Camera de Licenţiere.
    (12) Titularul de licenţă şi subdiviziunea de pază internă prezintă informaţiile şi documentele solicitate în cadrul efectuării controlului, asigurînd totodată condiţiile necesare efectuării acestuia.
    (13) La finalizarea controlului se întocmeşte, în 2 exemplare, un act privind inspectarea organizaţiei particulare de detectiv şi de pază sau a subdiviziunii de pază internă, dintre care unul rămîne la organizaţia verificată. În cazul apariţiei dubiilor la aplicarea legislaţiei, acestea urmează a fi tratate în favoarea întreprinzătorului.
    (14) Conform rezultatului controlului, în cazul depistării încălcărilor condiţiilor de licenţiere, Ministerul Afacerilor Interne va înainta o sesizare în adresa Camerei de Licenţiere, iar în cazul stabilirii altor încălcări ale legislaţiei în vigoare, cu excepţia celor prevăzute de legislaţia penală, civilă şi administrativă, va expedia o prescripţie în adresa organizaţiei verificate pentru înlăturarea neajunsurilor depistate.
    (15) La efectuarea controlului, organul de control  se va conduce de următoarele principii:
    a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    b) neadmiterea aplicării sancţiunilor ce nu sînt stabilite de lege;
    c) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    d) emiterea prescripţiilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    e) dreptul de a ataca acţiunile organului de control.
    (16) Se interzice aplicarea oricărei sancţiuni fără verificarea corectitudinii ei de către conducătorul organului de control şi fără acordarea organizaţiei particulare de detectiv şi de pază  sau subdiviziunii de pază internă a posibilităţii de a o contesta în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    12. Articolul 32 se completează în final cu cuvintele“, cu restituirea, în termen de 10 zile, organelor emitente a tuturor actelor eliberate.”
    13. După articolul 32 se introduce articolul 321 cu următorul cuprins:
    “Articolul 321. Lucrările de secretariat în domeniul
                             supravegherii activităţii de detectiv
                             şi de pază
    (1) Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte un dosar de supraveghere pentru fiecare întreprindere, organizaţie, persoană fizică ce dispune de licenţă în domeniul activităţii de detectiv şi de pază.
    (2) În dosarul de supraveghere se păstrează copiile tuturor documentelor prezentate pentru înregistrarea întreprinderii, pentru eliberarea licenţei, copia statutului (regulamentului) aprobat, copiile avizelor eliberate, modelul aprobat al legitimaţiei lucrătorului şi alte acte ce ţin de activitatea întreprinderii.”
    Art.LV. - Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, noţiunea “autorităţi competente” va avea următorul cuprins:
    “autorităţi competente - organisme executive de stat împuternicite să organizeze şi să exercite supravegherea şi controlul în domeniul fabricării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;”
    2. Articolul 4 se exclude.
    3. La articolul 6 alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit de legislaţia în vigoare” se exclud.
    4. La articolul 7 alineatul (1) litera c), cuvintele “şi altor acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “şi altor documente normativ-tehnice”.
    5. La articolul 8 alineatul (4), cuvintele “se aprobă de Guvern” se înlocuiesc cu textul “se stabileşte în lege, cu indicarea serviciului, a actului, a mărimii taxei pentru aceste servicii şi acte”.
    6. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit de legislaţia în vigoare” se exclud;
    la alineatul (9), cuvintele “în modul stabilit” se exclud.
    7. La articolul 11 alineatele (1), (2) şi (4), cuvintele “în modul stabilit” se exclud.
    8. Articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se practică în baza:
    a) licenţei eliberate conform prevederilor Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
    b) contractului de vînzare-cumpărare cu firma producătoare - registrantul produselor respective sau cu distribuitorul oficial;
    c) certificatului de calitate de la producător;
    d) facturii de import (invoice).”;
    după alineatul (1) se introduc alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    “(11) Pentru deţinerea licenţei în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor este necesară respectarea următoarelor condiţii:
    a) importul şi/sau comercializarea doar a produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor omologaţi în Republica Moldova şi incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor;
    b) prezentarea trimestrială, pînă la data de 5 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, Inspectoratului Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor a informaţiei privind cantităţile importate şi/sau comercializate (cu specificarea cumpărătorului) de produse de uz fitosanitar şi/sau de  fertilizanţi din Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar;
    c) ţinerea evidenţei importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor în Registrul de evidenţă, înregistrat şi sigilat de Inspectoratul Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor;
    d) neadmiterea importului de produse de uz fitosanitar şi/sau de fertilizanţi, al căror termen de valabilitate expiră mai devreme de un an de la introducerea lor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    (12) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.”
    la alineatul (2), cuvintele “prevederilor legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “prezentei legi şi altor acte legislative”, iar cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la alineatul (3) litera a), cuvintele “în modul stabilit” se exclud.
    9. Articolul 13:
    în denumirea articolului, cuvintele “actele normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documentele normativ-tehnice”;
    la alineatul (1), cuvintele “acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documente normativ-tehnice”;
    la alineatul (2), cuvintele “legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “legii”.
    10. Articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Ambalarea şi reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în scopul comercializării, precum şi importul, reambalarea şi distribuirea acestora către utilizatori sînt efectuate de către persoanele fizice şi juridice, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) reambalarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor;
    b) deţinerea în proprietate sau arendarea edificiului unde se va desfăşura ambalarea şi/sau reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în aceste scopuri;
    c) aplicarea utilajului tehnologic specializat;
    d) utilizarea în procesul de reambalare a ambalajului (flacoane, pachete de polietilenă) coordonat cu producătorul produselor respective şi etichetarea acestuia în condiţiile alin.(2);
    e) respectarea normelor privind protecţia muncii, protecţia sanitar-igienică, antiincendiară, a mediului.”
    la alineatul (5), cuvintele “avînd permisiunea respectivă” şi ultima propoziţie se exclud.
    11. Articolul 15:
    la alineatul (1), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “prezenta lege şi alte acte legislative”;
    la alineatul (2), cuvintele “legislaţiei în vigoare a” se înlocuiesc cu cuvintele “prezentei legi şi altor acte legislative ale”;
    la alineatul (4), cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la alineatul (6), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu  cuvîntul “lege”.
    12. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele “cu respectarea legislaţiei în vigoare” se exclud.
    13. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvîntul “reglementată” se înlocuieşte cu cuvîntul “monitorizată”;
    la alineatul (2), cuvintele “cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind” se înlocuiesc cu cuvintele “fiind respectate de aceste organe”.
    14. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele “conform regulamentelor aprobate de ministerele de profil” se exclud.
    15. La articolul 21 alineatul (3), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “lege”.
    16. Articolul 22:
    în denumirea articolului, cuvîntul “Drepturile” se înlocuieşte cu cuvîntul “Împuternicirile”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele “au dreptul” se înlocuiesc cu cuvintele “sînt împuternicite”;
    la litera a), cuvintele “legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “prezenta lege şi alte acte legislative”;
    la litera b), cuvintele “, în modul stabilit, “ se exclud;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    “f) să aplice sancţiuni administrative subiectelor de drept vinovate de încălcarea prezentei legi şi altor acte legislative cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.”
    17. La articolul 23 alineatul (3), cuvintele “în modul stabilit” se exclud.
    18. Articolul 24:
    la alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele “de Guvern” se înlocuiesc cu cuvintele “prin lege”.
    19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 25. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială
                             a autorităţilor competente
    Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a autorităţilor competente se efectuează de la bugetul de stat şi din contul altor surse stabilite de lege, cu indicarea mărimii taxei pentru fiecare serviciu prestat/act eliberat.”
    20. Articolul 27 alineatul (1):
    la litera b), cuvintele “acte normative” se înlocuiesc cu cuvintele “documente normativ-tehnice”;
    la litera j), cuvintele “şi de alte acte normative” se exclud.
    21. Articolul 28:
    la alineatul (1), cuvintele “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “conform legii”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea prezentei legi poartă răspundere administrativă, penală sau civilă conform legii.”
    la alineatul (3), cuvintele “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “conform legii”.
    Art.LVI. - Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 9:
    litera i) va avea următorul cuprins:
    “i) elaborează condiţiile de organizare şi de funcţionare a caselor de amanet şi le prezintă Parlamentului spre aprobare;”
    litera m) va avea următorul cuprins:
    “m) elaborează lista serviciilor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, precum şi tarifele pentru serviciile prestate şi le prezintă Parlamentului spre aprobare.”
    2. Articolul 10:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) prezintă Guvernului propuneri ce se referă la lista serviciilor prestate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării şi la tarifele pentru prestarea acestor servicii;”
    litera k) se exclude.
    3. La articolul 11, litera q) se exclude.
    4. La articolul 12, litera c) se exclude.
    5. Articolul 15:
    la alineatul (1), textul “în modul stabilit de Camera de Licenţiere” se înlocuieşte cu textul “în condiţiile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în condiţiile prezentei legi”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Licenţa se sistează  temporar sau se retrage în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare privind activităţile cu metale preţioase şi pietre preţioase, în condiţiile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi în condiţiile prezentei legi.”
    la alineatul (3), litera e) se exclude.
    6. La articolul 19, alineatul (6) se completează în final cu următoarea propoziţie: “Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se aprobă prin lege.”
    Art.LVII. - Legea nr.284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.741) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (3), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    2. La articolul 3 alineatul (1), cuvîntul “, normative” se înlocuieşte cu cuvintele “şi acte normative ale Guvernului”.
    3. La articolul 5 alineatul (2), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    4. La articolul 6 alineatul (1) litera b), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    5. La articolul 7 alineatul (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “prevederile legii”.
    6. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele “Legislaţia poate” se înlocuiesc cu cuvintele “Legile pot”.
    7. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”;
    la alineatul (2), cuvintele “privind licenţierea unor genuri de activitate” se înlocuiesc cu textul “Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”.
    8. Articolul 10:
    la alineatul (3), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “legi”;
    la alineatul (4), cuvintele “legislaţia cu privire la” se înlocuiesc cu cuvintele “Legea privind “.
    9. Articolul 11:
    la alineatul (1) litera h), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvintele “actele legislative”;
    la alineatul (3), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    10.  La articolul 13 alineatul (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    11.  La articolul 18 alineatul (7), cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele “actelor legislative”.
    12.  La articolul 20 alineatul (1), cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele “actelor legislative”.
    13.  La articolul 22, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele “aprobate de Guvern”.
    14.  Articolul 23:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Reglementarea de stat în sfera comerţului electronic se efectuează prin legi şi prin actele normative ale Guvernului, în limitele competenţelor stabilite de lege.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Controlul în sfera comerţului electronic este exercitat de către autorităţile administraţiei publice în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege.”
    alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: “Lista exhaustivă a documentelor şi informaţiilor ce trebuie prezentate se aprobă de Guvern.”
    15.  La articolul 24 alineatul (1), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    Art.LVIII. - Legea nr.354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.999), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se înlocuiesc cu cuvintele “în modul stabilit de Guvern”.
    2. La articolul 7 alineatul (1)  litera a), cuvintele “, în conformitate cu legislaţia,” se exclud.
    Art.LIX. - Legea nr.386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea “proiecţia filmului” se exclude.
    2. La articolul 3 alineatul (3), litera b) se exclude.
    3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 4. Subiectul politicii de stat în domeniul
                         cinematografiei
    Autoritatea publică centrală de specialitate care implementează politica de stat în domeniul cinematografiei este Ministerul Culturii şi Turismului.”
    4. La articolul 5 alineatul (3) punctul 2), litera c) se exclude.
    5. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Reglementarea activităţii în domeniul producerii, distribuirii şi exploatării filmelor se efectuează prin lege. În lege se stabilesc obiectele de reglementare a activităţii în domeniul cinematografiei: înregistrarea obligatorie a filmelor şi eliberarea vizei de exploatare, criteriile de clasificare a filmelor şi cinematografelor.”
    6. Titlul capitolului III va fi: “EVIDENŢA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI”.
    7. Articolul 7 se exclude.
    8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 8.  Evidenţa activităţii în domeniul
                          cinematografiei şi clasificării filmelor
    (1) Registrul cinematografic al Republicii Moldova este instrumentul unic de evidenţă a persoanelor care desfăşoară activitate în domeniul cinematografiei, şi reflectă clasificarea filmelor.
    (2) Distribuirea şi demonstrarea filmelor se efectuează numai după înregistrarea în Registrul cinematografic şi după obţinerea vizei de exploatare.
    (3) Pentru înregistrare în Registrul cinematografic, persoanele juridice  prezintă următoarele documente:
    a) cerere;
    b) copii de pe actele de constituire.
    (4) Pentru înregistrare în Registrul cinematografic, persoanele fizice prezintă o cerere cu indicarea IDNP.
    (5) În cazul în care posesorul vizei de exploatare cedează drepturile de posesie sau de folosinţă a filmului unei persoane fizice sau juridice, el transmite acesteia, în mod obligatoriu, şi o copie autentificată de pe viza de exploatare, înştiinţînd în scris Registrul cinematografic, în termen de cel mult 3 zile, despre tranzacţia încheiată.
    (6) Registrul cinematografic eliberează, de asemenea, vize de exploatare pentru toate genurile de filme realizate peste hotare, care urmează să fie demonstrate în cadrul săptămînelor şi decadelor filmului străin, festivalurilor internaţionale, manifestărilor culturale şi ştiinţifice internaţionale organizate în Republica Moldova.
    (7) În cazurile specificate la alin.(6), vizele de exploatare se eliberează în baza cererii depuse de instituţiile şi organizaţiile din ţară sau din străinătate, în care se indică scopul şi termenul utilizării filmelor, adresa localului unde urmează să fie demonstrate. Termenul demonstrării nu poate depăşi 30 de zile. Registrul cinematografic asigură vizionarea producţiei cinematografice şi video în cel  mult o zi  şi restituirea ei imediată proprietarului.
    (8) Viza de exploatare trebuie să conţină numărul de înregistrare şi indicele de clasificare al filmului. La cererea de eliberare a vizei de exploatare se anexează actul care confirmă dreptul solicitantului asupra filmului respectiv şi o copie a filmului.”
    9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 9. Clasificarea filmelor
    (1) Clasificarea este obligatorie pentru producţia cinematografică pe orice tip de suport, destinată difuzării şi demonstrării în cinematografe, la TV, TV cablu şi TV satelit, în scopul stabilirii modului de demonstrare. Indicii de clasificare a producţiei cinematografice sînt stabiliţi în anexa nr.1 la prezenta lege.
    (2) Clasificarea filmelor se efectuează concomitent cu examinarea cererii de eliberare a vizei de exploatare, depuse de titularul drepturilor asupra filmului.
    (3) La cerere se anexează:
    a) actul de primire a filmului;
    b) documentul prin care se confirmă dreptul solicitantului asupra filmului respectiv (copia contractului de cumpărare, copia contractului de închiriere etc.), aprobat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
    c) copia  filmului;
    d) informaţia referitoare la ţara-producător şi echipa de creaţie;
    e) informaţia referitoare la metrajul filmului;
    f) adnotarea succintă a conţinutului  filmului (sinopsis);
    g) în cazul documentelor perfectate în limbi străine - o copie autentificată în limba moldovenească;
    h) copia de pe declaraţia vamală care confirmă legalitatea importului producţiei cinematografice şi video.
    (4) În cazul în care documentele depuse nu corespund prevederilor prezentei legi, cererea de eliberare a vizei de exploatare poate fi respinsă.
    (5) Examinarea cererii proprietarului producţiei cinematografice şi video şi adoptarea deciziei respective se efectuează în termen de 10 zile de la data prezentării copiei filmului şi a documentelor menţionate la alin.(3) din prezentul articol. Decizia se consideră adoptată în mod tacit în cazul în care Comisia de vizionare nu răspunde solicitantului în termenul indicat la prezentul alineat.
    (6) Filmele prezentate sînt examinate de Comisia de vizionare, creată în cadrul Registrului cinematografic. Componenţa Comisiei de vizionare se aprobă de către ministrul culturii şi turismului.
    (7) La decizia Comisiei, se eliberează viza de exploatare de modelul stabilit, pe termen de o lună, semnată de către directorul Registrului cinematografic şi adeverită prin ştampila acestuia.
    (8) După eliberarea vizei de exploatare, filmul este inclus în catalogul unic al Registrului cinematografic.
    (9) Demonstrarea, comercializarea şi exportul filmelor care nu au obţinut viza de exploatare în modul stabilit sînt interzise.”
    10. După articolul 9 se introduc articolele 91 şi 92 cu următorul cuprins:
    “Articolul 91. Clasificarea cinematografelor şi eliberarea
                           vizelor de exploatare pentru instalaţiile
                           cinematografice
    (1) Clasificarea cinematografelor este obligatorie. În  funcţie de performanţa utilajului cinematografic, de condiţiile de confort pentru vizionare şi de nivelul de deservire, cinematografele se clasifică în următoarele categorii: categoria superioară, categoriile  I , II şi III, potrivit anexei nr.2 la prezenta lege.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, cinematografe au obligaţia de a solicita clasificarea spaţiilor respective şi obţinerea vizei de exploatare a instalaţiei cinematografice. Demonstrarea publică a creaţiilor cinematografice (inclusiv pe suport video şi DVD) este permisă tuturor deţinătorilor de instalaţii cinematografice şi video, indiferent de subordonarea administrativă, de tipul de proprietate şi de utilizare, care deţin vize de exploatare a instalaţiilor menţionate.
    (3) Viza de exploatare a instalaţiilor de proiecţie cinematografică, video şi DVD se eliberează pe termen de 1 an.
    (4) Pentru obţinerea vizei de exploatare a instalaţiilor de proiecţie cinematografică şi video, suplimentar la documentele menţionate la art.8 alin.(3) din prezenta lege, se prezintă:
    a) documentul care confirmă dreptul de proprietate al întreprinderii, organizaţiei, persoanei particulare respective asupra sălii şi instalaţiei de proiecţie (sau contractul de locaţiune);
    b) copia de pe paşaportul tehnic al instalaţiei cinematografice, în care se indică anul de fabricaţie a instalaţiei, tipul şi dimensiunile ecranului, rezultatele rulării inelului de peliculă utilizabilă în proporţie de sută la sută, parametrii tehnici ai luminii şi ai calităţii reproducerii sunetului, capacitatea sălii de spectacole;
    c) procesul-verbal privind testarea prizei de pămînt şi rezistenţei materialului izolant al cablurilor, perfectat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    d) autorizaţia eliberată de unitatea teritorială de pompieri;
    e) avizul întocmit de staţia epidemiologică, în care se atestă că localul destinat demonstrării publice a filmelor corespunde normelor sanitare.
    (5) Cererea privind clasificarea cinematografului şi privind eliberarea vizei de exploatare a instalaţiei de proiecţie cinematografică sau video se examinează şi decizia asupra ei se adoptă în termen de 10 zile de la data prezentării actelor stabilite. Decizia se consideră adoptată în mod tacit în cazul în care solicitantului nu i se răspunde în termenul indicat.
    (6) La depistarea exploatării instalaţiilor cinematografice, video şi demonstrării publice a filmelor pentru care nu a fost obţinută, în modul stabilit, viza de exploatare, precum şi în cazul refuzului de a prezenta acest document persoanelor împuternicite de Registrul cinematografic, se suspendă exploatarea instalaţiei, se ridică copia filmului în cauză şi se aplică sancţiuni în modul stabilit de lege. Suspendarea exploatării instalaţiei, ridicarea copiei filmului în cauză se vor efectua în conformitate cu prevederile art.17 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Articolul 92. Distribuirea, închirierea şi reclama filmelor
   (1) Proprietarii filmelor şi deţinătorii drepturilor de difuzare (difuzorii) pot transmite filmul pentru demonstrare exploatanţilor (cinematografelor, întreprinderilor cinematografice, reţelelor TV prin cablu, saloanelor video, punctelor de închiriere şi de vînzare) numai după obţinerea vizei de exploatare.
    (2) Difuzorii sînt obligaţi să propună exploatanţilor pentru demonstrarea publică copii de film de o bună calitate, însoţite de paşaportul tehnic.
    (3) Paşaportul tehnic este perfectat şi eliberat de către studioul producător, care atribuie fiecărei copii categoria respectivă.
    (4) Reclama filmelor ce se demonstrează în cinematografe, pe lîngă datele despre realizatorii lor şi titularii rolurilor principale, trebuie să conţină, în mod obligatoriu, limitele de vîrstă prevăzute în viza de exploatare, indicîndu-se şi deţinătorul (proprietarul) drepturilor de difuzare a filmului.”
    11. Articolul 10 se exclude.
    12. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    “g) 3 la sută - onorariul pictorului scenograf;
    h) 3 la sută - onorariul operatorului.”
    13. La articolul 17, alineatul (4) se exclude.
    14. Legea se completează cu anexele nr.1 şi 2 cu următorul cuprins:
“Anexa nr.1
Indicii de clasificare a producţiei cinematografice
 
"0"
Filme care pot fi demonstrate tuturor categoriilor de public
 

Aceste filme nu trebuie să conţină unul sau mai multe din următoarele elemente:

 - scene de violenţă moderată;
 - limbaj sau expresii vulgare;
 - nuditate nonsexuală;
 - scene care prezintă comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi uşor imitate de copii;
 - scene care prezintă consumul de alcool, de droguri sau de tutun ca activităţi plăcute;
 - scene care prezintă uzul nejustificat de arme albe şi de arme de foc

 
"- 16"
Filme interzise persoanelor pînă la 16 ani

Aceste filme conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:

- scene de violenţă;
- scene cu implicaţii sexuale, scene de viol;

- scene de conflict în familie, însoţite de violenţe fizice ori de ameninţări care pot provoca frică şi sentimente de insecuritate;
- scene de consum de alcool sau de droguri fără evidenţierea consecinţelor nefaste ale acestora;

- scene cu comportamente şi atitudini antisociale ce pot fi imitate cu uşurinţă;
- scene de cruzime faţă de oameni sau faţă de animale;
- scene în care se face uz nejustificat de arme albe sau arme de foc;
- scene de sinucidere

 
"- 18"
Filme interzise persoanelor pînă la 18 ani

Aceste filme conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:
- scene de violenţă fizică şi psihică repetată;
- scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol;
- scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri;
- scene cu conţinut de cruzime ori sadism;
- scene care detaliază tehnicile criminale

 
"XXL"

Filmele cu această indexare se demonstrează doar în sălile ce deţin autorizaţii speciale sau după ora 23.00

Aceste filme conţin:
- scene care prezintă actul sexual în prim-plan;
- scene care prezintă modalităţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual;
- scene cu conţinut excesiv de cruzime ori sadism

 
"
Filme strict interzise spre vizionare, difuzare şi comercializare

Din această categorie fac parte:

- filmele care prin conţinutul lor incită la violenţă, ură, discriminare şi intoleranţă, care promovează şi glorifică orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naţionalitate, rasă, sex şi preferinţe sexuale, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine socială, apartenenţă la/sau asociere cu o minoritate naţională, proprietate, vreun handicap al minorilor, sau care încalcă drepturile fundamentale ale omului;

- filmele care prezintă în detaliu mijloacele şi metodele de sinucidere


Anexa nr.2
Criteriile de clasificare a cinematografelor

Categoria superioară

- iluminarea ecranului - minimum 270 lx;
- sunet Dolby Digital;
- vizibilitate şi audiţie perfectă în întreaga sală;

- scaune tip fotolii numerotate;
- pardoseală mochetată;
- aer condiţionat, climatizare;
- ecran pentru proiecţie cinemascop;
- sală tratată acustic;
- holuri spaţioase cu bufet;
- grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pentru mîini;
- personal instruit şi în număr suficient pentru deservirea publicului spectator

 
Categoria I

- iluminarea ecranului - minimum 250 lx;
- sunet Dolby Stereo;
- vizibilitate şi audiţie bună în întreaga sală;

- sistem de încălzire central sau propriu;
- scaune tip fotolii numerotate;
- pardoseală mochetată pe culuarele de acces în sală;
- instalaţie de ventilare;
- ecran pentru proiecţie cinemascop;
- sală tratată acustic;
- holuri cu bufet;
- grupuri sanitare cu gresie, faianţă şi apă caldă;
- personal instruit şi în număr suficient pentru deservirea spectatorilor

 
Categoria a II-a

- iluminarea ecranului - minimum 200 lx;
- sunet stereo;
- vizibilitate şi audiţie medie în întreaga sală;

- sistem de încălzire central sau propriu;
- scaune tip cinema capitonate, numerotate;
- pardoseală acoperită cu linoleum sau cu alt material similar;
- posibilităţi de aerisire a sălii;
- holuri de intrare;
- sală tratată acustic;
- grupuri sanitare în stare de funcţionare;
- personal instruit pentru deservirea spectatorilor

 
Categoria a
III-a

- iluminarea ecranului - minimum 150 lx;
- sunet mono;
- vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- grup sanitar în stare de funcţionare;
- personal instruit pentru deservirea spectatorilor


    Art.LX. - Legea nr.412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.8), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Mărimea tarifelor la serviciile informaţionale ce ţin de reglementarea activităţii de întreprinzător se stabileşte prin prezenta lege, conform anexei.”
    2. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:
 “Anexă

Mărimea tarifelor pentru serviciile informaţionale
ce ţin de reglementarea activităţii de întreprinzător,
prestate de organul central de statistică şi de
 subdiviziunile teritoriale ale acestuia

Denumirea serviciilor informaţionale

Unitatea de măsură

Tarif,
lei

1. Eliberarea extrasului din baza de date a rapoartelor financiare:

-     trimestriale

-     anuale

Un set de rapoarte pe o perioadă
 
8,0
15,0

2. Calcularea ponderii veniturilor din vînzări ale agentului economic în genul de activitate respectiv, în total pe economie

Un calcul

16,0"

    Art.LXI.
- Legea nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, art.429) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    noţiunea “contract de leasing” va avea următorul cuprins:
    “contract de leasing - contract în a cărui bază o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale;”
    în noţiunea “valoare de intrare”, după cuvîntul “locator” se introduce cuvîntul “inclusiv”.
    2. Articolul 4 alineatul (1):
    la litera e), cuvîntul “proprietatea” se înlocuieşte cu cuvintele “dreptul de proprietate asupra”;
    la litera f), cuvintele “definită în legislaţia privind protecţia consumatorului” se exclud.
    3. La articolul 5 litera b), cuvîntul “legislaţiei” se înlocuieşte cu cuvintele “actelor legislative şi actelor normative ale Guvernului”.
    4. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvintele “prevăzute de legislaţia civilă” se înlocuiesc cu cuvîntul “legii”;
    la alineatul (6), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele “actele legislative”.
    5. La articolul 12 alineatul (2) litera g), cuvîntul “liniştită” se înlocuieşte cu cuvintele “în condiţii normale”.
    6. La articolul 14 alineatul (1), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvintele “legi, de actele normative ale Guvernului”.
    7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 15. Măsurile de stimulare a leasingului
    Măsurile de stimulare a operaţiunilor de leasing în Republica Moldova sînt reglementate de legile şi actele normative ale Guvernului din domeniul activităţii economice.”
    Art.LXII. - Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.867) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    2. La articolul 1 alineatul (2), la noţiunea “prestatori de servicii de sănătate”, cuvintele “un anumit gen” se înlocuiesc cu cuvintele “anumite genuri”, iar cuvintele “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se exclud.
    3. Articolul 14:
    la alineatul (6), cuvintele “doar în organizaţiile sistemului de stat de ocrotire a sănătăţii şi” se înlocuiesc cu cuvintele “în orice instituţie medico-sanitară, indiferent de tipul de proprietate”;
    la alineatul (7), textul “de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu cuvintele “prin lege”.
    Art.LXIII. - La articolul 10 din Legea nr.325-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.95), după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Pentru obţinerea autorizaţiei, persoanele fizice şi juridice prezintă următoarele documente:
    a) cerere, în care se indică următoarele date:
    - denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice, sediul sau adresa;
    - denumirea obiectului regnului animal sau vegetal (în limbile moldovenească şi latină ori rusă, după caz);
    - descrierea obiectului Cărţii Roşii (individ matur sau pui/puiet, ouă, icre sau alte părţi ale animalului/plantei);
    - cantitatea/numărul obiectelor Cărţii Roşii;
    - scopul folosinţei obiectelor Cărţii Roşii;
    - modul preconizat de dobîndire a animalelor sau de colectare a plantelor; 
    - uneltele de dobîndire a animalelor sau de colectare a plantelor;
    - locul de dobîndire a animalelor sau de colectare a plantelor;
    - modul de folosinţă a obiectelor Cărţii Roşii;
    - datele despre condiţiile de transportare a obiectelor Cărţii Roşii către locul de folosinţă;
    - termenul preconizat pentru folosinţă temporară a obiectelor Cărţii Roşii;
    - persoana responsabilă pentru folosinţa obiectelor Cărţii Roşii;
    b) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (pentru subiecţii activităţii de întreprinzător);
    c) documentul ce confirmă necesitatea sau scopul folosinţei obiectelor Cărţii Roşii (argumente ştiinţifice, contract încheiat cu o instituţie ştiinţifică etc.);
    d) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    e) acordul autorităţii centrale pentru silvicultură, în cazul dobîndirii animalelor sau colectării plantelor în fondul forestier de stat;
    f) acordul deţinătorului funciar al obiectelor şi complexelor protejate de stat, în cazul dobîndirii sau colectării obiectelor regnului animal sau vegetal în fondul ariilor naturale protejate de stat.
    Cererea de autorizare se examinează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii de către solicitant a tuturor documentelor. Autorizaţia se eliberează gratis.”
    Art.LXIV. - Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.314), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele “indicaţie geografică recunoscută” se înlocuiesc cu cuvintele “indicaţie geografică”.
    2. La articolul 1, alineatul (5) se exclude.
    3. Articolul 2:
    noţiunea “areal vitivinicol” va avea următorul cuprins:
    “areal vitivinicol - arie teritorial-geografică a culturii viţei de vie, caracterizată prin anumite condiţii ecologice, metode de cultivare, direcţii de utilizare a strugurilor, procedee de vinificare, tradiţii specifice de cultivare şi de producere;”
    după noţiunea “struguri proaspeţi” se introduce noţiunea “mustuială” cu următorul cuprins:
    “mustuială - produs obţinut prin zdrobirea boabelor de struguri;”
    la noţiunea “vin de struguri (în continuare - vin)”, textul “concentraţia alcoolică dobîndită a vinului nu poate fi mai mică de 8,5% în volume” se exclude;
    noţiunea “vin natural” va avea următorul cuprins:
    “vin natural - vin obţinut prin fermentarea alcoolică, totală sau parţială, a strugurilor zdrobiţi (mustuielii) sau nezdrobiţi, ori a mustului de struguri, conţinînd alcool etilic endogen; concentraţia alcoolică dobîndită a vinului natural nu poate fi mai mică de 8,5% în volume;”
    noţiunea “vin obişnuit” se exclude;
    după noţiunea “vin de colecţie” se introduce noţiunea “vin cu indicaţie geografică” cu următorul cuprins:
    “vin cu indicaţie geografică - vin obţinut din struguri de soiuri provenite dintr-o regiune, un centru sau plai, al cărui nume serveşte la desemnarea acestui produs, care posedă reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei indicaţii geografice şi a cărui producţie şi/sau prelucrare, şi/sau ambalare are loc în cadrul acestui areal vitivinicol delimitat;”
    la noţiunea “vin cu denumire de origine”, textul “şi care este recunoscut de către consumatori” se exclude;
    la noţiunea “vin cu denumire de origine controlată”, textul “şi care este recunoscut de către consumatori” se exclude;
    noţiunea “băutură tare de struguri” se completează în final cu textul “, concentraţia alcoolului etilic de 25 % în volume şi mai mare”;
    noţiunea “brandy” va avea următorul cuprins:
    “brandy - băutură alcoolică tare, fabricată din alcool de vin sau distilat de vin, ori prin combinarea lor, învechite cel puţin un an în contact cu doagă de stejar, cu sau fără adaosul extractului de stejar, siropului de zahăr şi caramelului de zahăr. Se admite adaosul unui alcool de struguri, distilat la mai mult de 86 % volume, în cantitate de cel mult 50 % din concentraţia alcoolică a produsului finit;”
    noţiunea “produs vinicol falsificat” va avea următorul cuprins:
    “produs vinicol falsificat (contrafăcut) - produs pe bază de must şi vin care, potrivit compoziţiei şi procedeelor de fabricare, nu corespunde actelor normative în vigoare şi este prezentat drept veritabil; duplicat fals după modelul originalului şi/sau produs prezentat, în mod ilegal, cu denumire de origine, denumire de origine controlată, indicaţie geografică, marcă comercială, inducîndu-se în eroare consumatorul;”
articolul se completează cu noţiunea:
    “campanie de producţie vitivinicolă - perioadă anuală care începe la 1 au-gust al fiecărui an şi se încheie la 31 iulie al anului următor.”
    4. La articolul 7 alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit de legislaţie” se înlocuiesc cu textul “conform reglementării tehnice, aprobate în modul stabilit de lege”.
    5. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit de legislaţie” se exclud;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) Reglementările tehnice privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol se elaborează de către Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin.”
    alineatul (7) se exclude;
    la alineatul (9), cuvintele “în modul stabilit de legislaţia în vigoare” se exclud;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    “(11) Importul şi exportul materialului de înmulţire şi săditor viticol se efectuează în următoarele condiţii:
    a) de către agenţi economici licenţiaţi în domeniul producerii şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi săditor viticol. Materialul săditor pentru necesităţi proprii de înfiinţare a plantaţiilor viticole pentru struguri poate fi importat şi de către agenţi economici care nu dispun de licenţă;
    b) la import şi la export se admite material de înmulţire şi săditor viticol de soiuri şi clone înscrise în Registrul soiurilor de plante, de categorii biologice “prebază”, “bază” şi “certificat”;
    c) se admite importul materialului de înmulţire şi săditor viticol de soiuri neautorizate pentru cercetări ştiinţifice, în cadrul schimbului de material biologic dintre instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt universitar de profil agricol, pentru încercările oficiale şi pentru multiplicare pe bază contractuală în vederea reexportului integral;
    d) la solicitarea ţării importatoare, se admite exportul materialului de înmulţire şi săditor viticol şi de categoriile biologice “standard” şi “obişnuit”;
    e) importul materialului de înmulţire şi săditor viticol se efectuează în baza certificatului de categorie biologică (de origine), certificatului provizoriu de calitate şi permisului de carantină fitosanitară din ţara importatoare, certificatului fitosanitar din ţara exportatoare;
    f) exportul materialului de înmulţire şi săditor viticol se efectuează în baza certificatului de categorie biologică (de origine) şi certificatului de carantină fitosanitară (buletinului de liberă circulaţie).”
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    “(12) Pentru obţinerea licenţei, agentul economic trebuie să prezinte următoarele acte:
    a) copia de pe actul de proprietate, de folosinţă sau copia de pe contractul de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru producerea materialului săditor prin altoire la masă);
    b) copia de pe documentul ce confirmă deţinerea în proprietate, folosinţă sau arendă a terenului agricol (pentru producere).”
    6. Articolul 10:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Înfiinţarea de plantaţii viticole pentru struguri producţie marfă pe o suprafaţă de la 0,15 la 0,5 ha se efectuează în baza unui plan de organizare a teritoriului şi de plantare, elaborat de specialişti în domeniu în conformitate cu reglementările tehnice, aprobate conform legii.”
    la alineatul (6), cuvintele “, conform legislaţiei în vigoare” se exclud;
    alineatul (7) se exclude.
    7. La articolul 11, textul “acte normative, elaborate şi aprobate, în modul stabilit, de organele publice centrale de specialitate” se înlocuieşte cu cuvintele “documente normative”.
    8. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Luarea la evidenţă a plantaţiilor tinere, trecerea
dintr-o categorie de vîrstă în alta, trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor viticole cu o suprafaţă mai mare de 0,15 ha se efectuează de către deţinători în următoarele condiţii:
    a) luarea la evidenţă a plantaţiilor tinere în primul an de vegetaţie, ca mijloace circulante (producţie nefinisată), se face în baza de plantare, de către o comisie, cu perfectarea unui act de recepţionare şi înregistrare la venituri;
    b) trecerea plantaţiilor dintr-o categorie de vîrstă în alta se efectuează anual, după finalizarea perioadei de vegetaţie, pînă la 1 ianuarie al anului următor perioadei de vegetaţie, de către o comisie, cu perfectarea unor acte de trecere a plantaţiilor tinere în plantaţii ce intră pe rod şi ulterior - în plantaţii de rod;
    c) în cazul afectării plantaţiilor tinere şi a celor ce intră pe rod de calamităţi naturale, starea plantaţiilor se examinează de către o comisie, cu perfectarea unor acte de trecere a plantaţiilor viticole în grupa de reconstrucţie sau de restabilire;
    d) casarea plantaţiilor viticole se efectuează după expirarea termenului de exploatare a acestora. Se admit spre casare înainte de termen plantaţiile cu un grad înalt de goluri (peste 50%), care sînt afectate de boli creptogamice (peste 50%), de calamităţi naturale (îngheţuri, grindină, alunecări de teren, înmlăştinire etc.), a căror exploatare ulterioară a devenit iraţională din punct de vedere economic, cu uzură deplină, cu soiuri amplasate pe locuri ce nu corespund cerinţelor agrotehnice şi economice, perimate moral, în cazul expirării termenului destinaţiei speciale stabilit pentru plantaţiile experimentale amplasate pe terenurile repartizate, în modul stabilit, pentru construcţie sau pentru alte necesităţi;
    e) determinarea inutilizabilităţii plantaţiilor viticole se efectuează de către o comisie desemnată de administraţia publică locală de nivelul întîi, cu perfectarea unui act de casare care se aprobă prin decizia consiliului local de nivelul întîi. Casarea plantaţiilor viticole în unităţile administrativ-teritoriale se aprobă prin decizia consiliului unităţii respective, cu informarea ulterioară a Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”;
    f) aprobarea casării plantaţiilor viticole se efectuează anual, pînă la data de  1 noiembrie;
    g) defrişarea plantaţiilor viticole se efectuează după aprobarea casării acestora de către consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi în termen de pînă la 1 aprilie al anului imediat următor adoptării deciziei. În cazul nedefrişării, în termenul stabilit, a plantaţiilor viticole casate, acestea se înregistrează din nou la balanţă ca fonduri fixe;
    h) după defrişarea plantaţiilor, o comisie perfectează actul de defrişare a acestora;
    i) din componenţa comisiilor specificate la lit.a), b), c), e) şi h) fac parte reprezentanţi ai direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie şi ai primăriilor, specialişti din domeniu şi deţinătorul plantaţiei. În cazul punerii pe rod a plantaţiilor, în componenţa comisiei se include şi cîte un reprezentant al instituţiei de proiectare, al organelor de stat de supraveghere sanitară, de folosire şi protecţie a resurselor de apă, al băncilor finanţatoare şi al altor organe, după caz;
    j) modelele de acte ce ţin de luarea la evidenţă a plantaţiilor tinere, trecerea dintr-o categorie de vîrstă în alta, trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor viticole se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”.”
    9. Articolul 17:
    la alineatul (1), textul “, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare” se exclude;
    la alineatul (2), cuvintele “aprobate de Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin,” se exclud.
    10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 18. Particularităţile producerii vinurilor şi altor
                           produse pe bază de vin cu denumire de
                           origine
    (1) Vinurile cu denumire de origine şi cu denumire de origine controlată se obţin din struguri produşi în regiuni, centre sau plaiuri vitivinicole delimitate, cu condiţia ca vinificarea strugurilor, depozitarea, condiţionarea, maturarea şi îmbutelierea să se facă în interiorul teritoriului a cărui denumire o poartă.
    (2) În cazuri speciale, în conformitate cu reglementările tehnice aprobate în modul stabilit de lege, tratarea şi îmbutelierea se pot realiza în afara regiunilor, centrelor sau plaiurilor vitivinicole delimitate în care au fost produşi strugurii. În aceste cazuri, pe etichetă se vor menţiona, în mod obligatoriu, îmbuteliatorul şi locul îmbutelierii.”
    11. La articolul 19 alineatul (1), cuvintele “delimitată recunoscută” se înlocuiesc cu cuvintele “, centru sau plai”.
    12. Articolul 21:
    la alineatul (1), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu cuvintele “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Condiţiile şi parametrii obligatorii pentru producerea şi pentru calitatea vinurilor, a produselor pe bază de must şi vin se stabilesc conform prevederilor prezentei legi şi reglementărilor tehnice în vigoare.”
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins: 
    “(21) Documentele tehnologice (regulile generale, prescripţiile tehnice, instrucţiunile tehnologice de ramură şi de produs) sînt facultative.”
    la alineatul (4), textul “conform unui regulament aprobat de Guvern” se înlocuieşte cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”;
    articolul se completează cu alineatele (5)-(8) cu următorul cuprins:
    “(5) Vinul ţărănesc este un vin obţinut din soiuri de struguri autorizate, fabricat în condiţii rustice şi destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova.
    (6) Producători de vin ţărănesc sînt persoanele juridice şi fizice care deţin plantaţii viticole proprii cu o suprafaţă de cel puţin 0,15 ha.
    (7) În plantaţiile viticole pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării vinului ţărănesc se aplică metodele agrotehnice de întreţinere şi de protecţie prevăzute de reglementările fitosanitare din domeniu.
    (8) Procesele de fabricare, păstrare şi comercializare a vinului ţărănesc vor corespunde reglementărilor tehnice.”
    13. Articolul 22 se exclude.
    14. Articolul 23:
    la alineatul (1), textul “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuieşte cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Vinul ţărănesc se comercializează doar în vrac în reţeaua de comerţ cu amănuntul în volum ce nu depăşeşte cantitatea specificată la capitolul III din prezenta lege.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Comercializarea vinului ţărănesc se impozitează conform legislaţiei în vigoare.”
    15. La articolul 24 alineatul (2), textul “dacă ea este înregistrată oficial, în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuieşte cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”.
    16. La articolul 25 alineatul (3):
    textul “să fie conformă actelor normative în vigoare, respectîndu-se următoarele” se înlocuieşte cu cuvintele “să corespundă următoarelor”;
    litera d) se exclude.
    17. Articolul 26:
    la alineatul (1), textul “în conformitate cu legislaţia în vigoare” se înlocuieşte cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”;
    la alineatul (2) litera b), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”;
    la alineatul (5), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”;
    la alineatul (6), cuvintele “în modul stabilit” se înlocuiesc cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”.
    18. După capitolul III se introduce capitolul III1 cu următorul cuprins:
Capitolul III1
TRASABILITATEA PRODUCŢIEI VITIVINICALE

    Articolul 261. Trasabilitatea producţiei vitivinicole
    (1) În scopul protecţiei autenticităţii, asigurării inofensivităţii produselor şi ocrotirii sănătăţii publice, precum şi în scopul protecţiei mediului, trasabilitatea producţiei vitivinicole trebuie asigurată la toate etapele circuitului produselor vitivinicole - producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul şi comercializarea lor, prin perfectarea documentelor de evidenţă şi prezentarea declaraţiilor vitivinicole.
    (2) Producătorii de struguri, de vin ţărănesc şi unităţile vitivinicole sînt obligaţi să ţină evidenţa producţiei vitivinicole.
    Articolul 262.  Documentele de evidentă a producţiei
                            vitivinicole
    (1) Unităţile vitivinicole care deţin produse vitivinicole în scopul comercializării sînt obligate să ţină evidenţa produselor vitivinicole prin registre de evidenţă, indicînd în special intrările şi ieşirile de produse.
    (2) Registrele de evidenţă se completează de către unităţile vitivinicole şi sînt păstrate la sediul acestora.
    (3) Registrele de evidenţă sînt compuse din foi fixe, numerotate în ordine şi ştampilate de organul central de specialitate.
    (4) Unităţile vitivinicole sînt obligate să îşi stabilească procentul maxim de pierderi care rezultă din evaporarea în cursul depozitării sau din diferite alte operaţiuni tehnologice.
    Articolul 263. Registrele vitivinicole
    (1) Registrele vitivinicole de evidenţă sînt:
    a) registrul de intrări-ieşiri pentru vin şi pentru produse pe bază de must şi vin;
    b) registrul procedeelor tehnologice;
    c) registrul de intrări-ieşiri pentru deţinerea şi utilizarea unor produse;
    d) registrul de îmbuteliere;
    e) registrul de evidenţă a cantităţii şi calităţii strugurilor recepţionaţi;
    f) registrul de evidenţă a vinului ţărănesc.
    (2) Înregistrările în registrul de intrări-ieşiri se efectuează după cum urmează:
    a) pentru intrări cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei recepţionării, şi
    b) pentru ieşiri - cel tîrziu în a treia zi lucrătoare.
    (3) Înregistrările în registrul procedeelor tehnologice se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare datei efectuării procedeului tehnologic.
    (4) Registrele vitivinicole de evidenţă trebuie păstrate minimum 5 ani de la ultima înscriere efectuată în acestea.
    (5) Unităţile vitivinicole trebuie sa încheie registrele vitivinicole de evidenţă anual, pentru campania de producţie vitivinicolă. În cadrul bilanţului anual se efectuează inventarul stocurilor. Soldul stocurilor existente trebuie să figureze ca “intrare” în registrele campaniei anuale următoare.
    Articolul 264. Conţinutul registrului procedeelor
                           tehnologice
    În registrul procedeelor tehnologice se înscriu următoarele operaţiuni tehnologice:
    a) ridicarea potenţialului alcoolic al vinurilor;
    b) acidifierea/dezacidifierea;
    c) îndulcirea vinurilor;
    d) adaosul de alcool etilic rafinat sau alcool etilic rafinat de origine viticolă.
    Articolul 265.  Conţinutul registrului de intrări-ieşiri
                            pentru deţinerea şi utilizarea unor produse
    În registrul de intrări-ieşiri pentru deţinerea şi utilizarea unor produse se înscriu date privind:
    a) zahărul;
    b) mustul de struguri concentrat rectificat;
    c) alcoolul etilic rafinat;
    d) alcoolul etilic rafinat de origine viticolă;
    e) produsele utilizate la acidifiere/dezacidifiere.
    Articolul 266. Declaraţiile vitivinicole
    (1) În baza registrelor vitivinicole de evidenţă, producătorii de struguri, producătorii de vin ţărănesc şi unităţile vitivinicole sînt obligaţi să întocmească şi să depună declaraţii vitivinicole.
    (2) Producătorii de struguri persoane fizice sau juridice sînt obligaţi să întocmească şi să depună o declaraţie de recoltă la sfîrşitul campaniei de recoltare, dar nu mai tîrziu de 1 decembrie. Declaraţia de recoltă se întocmeşte în două exemplare: unul se depune la organul administraţiei publice locale de nivelul întîi, celălalt se păstrează la declarant.
    (3) Producătorii de vin ţărănesc şi unităţile vitivinicole sînt obligaţi să întocmească şi să depună o declaraţie de stocuri de vinuri şi de produse pe bază de must şi vin, pînă la data de 15 august al fiecărui an, cu indicarea stocurilor existente la data de 31 iulie al aceluiaşi an. Declaraţia de stocuri se întocmeşte în două exemplare: unul se depune la organul central de specialitate, celălalt se păstrează la declarant.
    (4) Producătorii de vin ţărănesc sînt obligaţi să întocmească şi să depună o declaraţie de producţie a vinului ţărănesc pînă la 1 decembrie al anului recoltei, în două exemplare: unul se depune la organul administraţiei publice locale de nivelul întîi, celălalt se păstrează la declarant.
    (5) Administraţia locală de nivelul întîi va transmite administraţiei raionale declaraţiile de recoltă şi declaraţiile de producţie a vinului ţărănesc pînă la 15 decembrie al anului recoltei.
    (6) Administraţia raională prezintă organului central de specialitate, pînă la 31 decembrie al anului recoltei, informaţia cumulativă privind declaraţiile de recoltă şi declaraţiile de producţie a vinului ţărănesc.
    (7) Evidenţa materiei prime pentru fabricarea produselor pe bază de must şi vin se efectuează în regim automat, determinîndu-se în mod obligatoriu cantitatea şi calitatea materiei prime. Datele sînt înregistrate de către dispozitivele de evidenţă cu memorie şi sînt transmise Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”.
    Articolul 267. Forma registrelor şi declaraţiilor
                            vitivinicole
    Conţinutul şi forma registrelor şi declaraţiilor vitivinicole se stabilesc prin hotărîre de Guvern.”
    19. Articolul 27:
    la alineatul (1), textul “actele normative în vigoare din domeniu, elaborate şi aprobate în modul stabilit” se înlocuieşte cu textul “legile şi documentele normativ-tehnologice din domeniu”;
    la alineatul (3) litera e), textul “în actele legislative şi în alte acte normative în vigoare” se exclude.
    20. La articolul 28 alineatul (2), textul “prezentei legi, altor acte normative pertinente” se înlocuieşte cu textul “legii şi documentelor normativ-tehnologice”.
    21. La articolul 30, textul “legislaţia protecţiei mediului în vigoare” se înlocuieşte cu textul “legile care reglementează protecţia mediului”.
    22. Articolul 32 alineatul (2):
    la litera k), textul “şi cu alte acte normative în vigoare” se exclude;
    la litera l), textul “legislaţia în vigoare sau funcţii atribuite de Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele “legile în vigoare”.
    23. Articolul 33:
    în titlul articolului, cuvintele “din actele legislative şi alte acte normative” se exclud;
    la alineatul (1), textul “actele legislative şi alte acte normative” se înlocuieşte cu textul “legile în vigoare şi din documentele normativ-tehnologice”;
    alineatul (2):
    la litera a), textul “actele legislative şi alte acte normative, din documentaţia normativă tehnologică” se înlocuieşte cu textul “legile în vigoare şi din documentele normativ-tehnologice”;
    la litera k), textul “actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare” se înlocuieşte cu cuvintele “legile în vigoare”.
    24. La articolul 34 alineatul (1), textul “potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare” se înlocuieşte cu textul “în conformitate cu condiţiile şi cu procedura reglementate de lege”.
    25. Articolul 36 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele “actele normative în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “legi şi din documentele normative”;
    la litera f), textul “în actele legislative şi în alte acte normative în vigoare” se înlocuieşte cu textul “în legi şi în documentele normative”;
    la litera g), cuvintele “actele normative în vigoare” se înlocuiesc cu cuvîntul “legi”;
    la litera i), cuvintele “ale actelor normative în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “stabilite în legi”;
    litera m) se exclude.
    26. La articolul 37, alineatul (3) se exclude.
    Art.LXV. - Legea nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.597) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    noţiunea “autorizaţie” se exclude;
    la noţiunea “cotă”, cuvintele “autorizate să desfăşoare” se înlocuiesc cu cuvintele “titulari ai certificatului de”;
    la noţiunea “pescuit”, cuvintele “autorizaţie/permis de pescuit” se înlocuiesc cu textul “certificat de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial, permis de pescuit industrial/comercial, permis de pescuit sportiv şi de amator”.
    2. La articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) elaborează politica statului în domeniul creării şi protecţiei fondului piscicol;”.
    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 11Dreptul la pescuit în obiectivele acvatice
                             piscicole naturale
    (1) Dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole naturale se acordă persoanelor fizice şi juridice în baza certificatului de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial, permisului de pescuit industrial/comercial, permisului de pescuit sportiv şi de amator.
    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial, permisului de pescuit industrial/comercial şi permisului de pescuit sportiv şi de amator se stabileşte de către Guvern.”
    4. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Permisele de pescuit industrial/comercial, de pescuit sportiv şi de amator se eliberează anual de către Serviciul Piscicol titularilor certificatelor de atribuire a cotei anuale de pescuit industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale - pentru persoanele angajate, precum şi persoanelor fizice, la cerere.”
    5. La articolul 14 alineatul (2), după textul “autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului” se introduce textul “, iar pentru subiecţii activităţii de întreprinzător, în condiţiile stabilite la art.17 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.”
    6. Articolul 16:
    la alineatul (4) litera c), cuvintele “unelte pentru pescuitul racilor” se înlocuiesc cu cuvîntul “racile”;
    alineatul (5) se completează cu următoarea propoziţie: “Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.”
    7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 17. Pescuitul industrial/comercial
    (1) Serviciul Piscicol publică, pînă la 1 decembrie, lista obiectivelor acvatice piscicole naturale şi/sau sectoarelor acestora unde va fi permis pescuitul industrial/comercial în anul viitor şi cotele anuale aprobate pentru pescuitul industrial/comercial.
    (2) Certificatele de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale se comercializează de către Serviciul Piscicol în baza cererilor depuse de către persoanele fizice şi juridice pînă la 15 decembrie inclusiv.
    (3) Serviciul Piscicol, în termen de 5 zile de la expirarea termenului stabilit la alin.(2), anunţă solicitanţii despre aprobarea sau refuzul eliberării certificatelor, pentru cazul prevăzut la alin.(6).
    (4) Certificatele de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale şi permisele de pescuit industrial/comercial se eliberează solicitanţilor în termen de 5 zile din data achitării taxei pentru pescuit şi sînt valabile pentru un an de zile.
    (5) În certificatul de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale se indică obiectivul acvatic sau sectorul atribuit, numele sau denumirea titularului, cota de pescuit, data eliberării, perioada de valabilitate şi uneltele de pescuit permise pentru utilizare.
    (6) În cazul în care, pînă la expirarea termenului stabilit la alin.(2), au fost depuse mai multe cereri pentru pescuitul industrial/comercial în acelaşi obiectiv/sector acvatic piscicol natural, se aplică prevederile art.171.”
    8. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:
    “Articolul 171.  Licitarea certificatelor de atribuire a cotei
                              anuale pentru pescuitul industrial/
                              comercial în obiectivele acvatice piscicole
                              naturale
    (1) În cazul specificat la art.17 alin.(6), Serviciul Piscicol instituie, în termen de cel mult 5 zile, comisia pentru organizarea licitaţiei de comercializare a certificatelor de atribuire a cotelor anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale.
    (2) Comisia de licitaţie organizează licitaţia în termen de 3 zile de la data instituirii, informînd solicitanţii, cu cel puţin o zi înainte, despre data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei.
    (3) Cîştigător al licitaţiei se desemnează participantul la licitaţie care a oferit cel mai mare preţ pentru certificatul de atribuire a cotei anuale pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivul/sectorul acvatic piscicol natural, pornind de la preţul iniţial stabilit conform prevederilor art.11 alin.(2).
    (4) Rezultatele licitaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, care se transmite în copie cîştigătorului, în ziua desfăşurării licitaţiei.
    (5) În cazul în care participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, comisia anunţă o nouă licitaţie.
    (6) Dacă şi după licitaţia repetată participanţii la licitaţie oferă preţuri egale, cîştigătorul se desemnează prin tragere la sorţi sau prin altă metodă convenită cu participanţii la licitaţie, consemnată în procesul-verbal autentificat prin semnăturile participanţilor la licitaţie.
    (7) În cazul în care cîştigătorul licitaţiei nu achită, în termen de 3 zile de la data anunţării rezultatelor licitaţiei, taxa pentru cota anuală aprobată de pescuit, certificatul se eliberează participantului care a oferit preţul imediat următor în scădere.”
    9. La articolul 38, alineatul (1) se completează cu litera z) cu următorul cuprins:
    “z) folosirea amenajărilor piscicole pentru navigaţia cu ambarcaţiuni cu motor.”
    10. La articolul 40 alineatul (2) punctul 1), litera f) se completează cu următorul text: “Prin derogare de la regula generală, se permite pescuitul scrumbiei, cu excepţia perioadei de 10 zile în timpul migrării în masă (masive). Această perioadă se stabileşte de către Serviciul Piscicol de comun acord cu organele de resort din Ucraina.”
    11. La anexa nr.1, partea introductivă a punctului 17 va avea următorul cuprins: “17. Este interzisă confecţionarea, comercializarea şi folosirea următoarelor unelte şi metode de pescuit:”.
    Art.LXVI. - Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.605) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele “de legislaţia în vigoare” se exclud, iar în final se introduce textul “prin legi şi acte normative ale Guvernului”;
    la alineatul (2) litera b), textul “în urma unei astfel de clasificări, în cazurile prevăzute la alin.(1)” se înlocuieşte cu textul “în urma clasificării, conform prevederilor alin.(1)”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    “(8) Agentul economic poate expedia declaraţia recomandat prin poştă cu aviz de remitere în adresa organizaţiei ce administrează facilitatea, scutirea sau programul destinat susţinerii întreprinderilor micro, mici şi mijlocii. Data înmînării indicată în avizul de remitere serveşte ca dată a depunerii declaraţiei.”
    la alineatul (12), cuvintele “de legislaţia în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “de legi şi de actele normative ale Guvernului”.
    Art.LXVII. - Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.623) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), cuvîntul “normative” se înlocuieşte cu cuvîntul “legislative”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul (2), textul “ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se înlocuieşte cu cuvintele “hotărîre de Guvern”.
    3. Articolul 5:
    alineatul (3) se exclude;
    la alineatul (5) litera a), după cuvintele “cu eliberarea” se introduce cuvîntul “gratuită”.
    4. La articolul 6 alineatul (3), cuvintele “în legislaţia privind accesul la informaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “de lege”.
    5. La articolul 9, după cuvîntul “export” se introduc cuvintele “eliberate gratis,”.
    6. Articolul 10:
    la litera d), cuvintele “aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclud;
    la litera e), cuvintele “în acest scop” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    Art.LXVIII. - Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133, art.679) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (2), după cuvintele “licenţei de emisie” se introduce textul “, în conformitate cu procedura şi cu modul stabilite de prezentul cod şi de alte acte legislative,”.
    2. La articolul 28, alineatul (3) se completează în final cu textul “, în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte legislative”.
    3. La articolul 31 alineatul (4), textul “de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate” se înlocuieşte cu cuvintele “prin lege”.
    4. La articolul 32, textul “în baza unei proceduri stabilite de ea” se înlocuieşte cu textul “în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege”.
    5. Articolul 37:
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele”, în limitele şi în modul stabilite de prezentul cod”;
    alineatul (4) se completează în final cu textul “pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului”.
    6. La articolul 40, alineatul (2) se completează în final cu textul “prin plasarea lor pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
    Art.LXIX. - Legea nr.352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.40) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    noţiunea “brevet de turism” se exclude;
    la noţiunea “ghid turistic”, cuvintele “, posesoare a brevetului de turism,” se exclud;
    la noţiunea “Registrul turismului”, cuvintele “, inclusiv despre persoanele deţinătoare de brevete de turism” se exclud.
    2. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se exclude.
    3. La articolul 6:
    litera e) va avea următorul cuprins:
    “e) elaborează acte normative în domeniul turismului, armonizate cu normele internaţionale;”
    litera l) va avea următorul cuprins:
    “l) efectuează, în condiţiile stabilite de lege, controlul calităţii serviciilor turistice prestate, avînd la bază petiţiile, sesizările consumatorilor privind calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor turistice prestate;”
    litera s) se exclude;
    la litera y), cuvintele “de legislaţie” se înlocuiesc cu cuvintele “de lege”.
    4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Modelul contractului de activitate turistică, modelul voucherului turistic, Instrucţiunea privind modul de completare a voucherului turistic, modelul de dare de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se elaborează de Ministerul Culturii şi Turismului şi se aprobă de Guvern.”
    5. După articolul 10 se introduc articolele 101 şi 102 cu următorul cuprins:
    “Articolul 101. Utilizarea voucherului turistic
    (1) Modelul unic al voucherului turistic va fi utilizat în baza şi în conformitate cu contractele perfectate la:
    a) turismul receptor;
    b) turismul emiţător;
    c) turismul intern;
    d) deservirea cu excursii.
    (2) Voucherul aplicat la turismul receptor se utilizează la primirea şi deservirea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova. Voucherul aplicat la turismul emiţător se utilizează la deservirea, în afara teritoriului Republicii Moldova, a cetăţenilor Republicii Moldova şi a persoanelor care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Voucherul aplicat la turismul intern se utilizează la deservirea turiştilor pe teritoriul republicii şi la organizarea traseelor turistice (pedestre, ecvestre, cu tracţiune, cicliste, acvatice, cu transport etc.), inclusiv la rute pentru zile de odihnă, precum şi la organizarea odihnei la baze turistice, în campinguri, moteluri, indiferent de forma de proprietate şi de amplasarea obiectivului de profil turistic (este vorba despre proprietatea amplasată peste hotarele Republicii Moldova). Voucherul turistic aplicat la deservirea cu excursii pe teritoriul Republicii Moldova se utilizează la organizarea excursiilor.
    (3) Voucherul turistic poate fi: individual, pentru familie, pentru grup.
    (4) La călătoria individuală (excursie), voucherul se perfectează individual pentru fiecare persoană. La călătoria de familie (excursie) se perfectează un singur voucher turistic pentru întreaga familie, cu indicarea tuturor membrilor familiei participanţi la călătorie. La călătoria în grup (excursie), voucherul se perfectează pe numele conducătorului grupului de colaboratori ai unei întreprinderi, instituţii, organizaţii, de studenţi ai unei instituţii, de sportivi ai unui club sau ai unei federaţii, care întreprind o călătorie comună, cu condiţii strict planificate ce ţin de itinerar, durată, componenţă, calitate şi preţul egal al serviciilor. La voucherul pentru grup se anexează lista tuturor membrilor grupului, cu indicarea numărului de turişti, aplicîndu-se ştampila agentului economic care a eliberat voucherul. Călătoria se consideră în grup dacă acesta este format din cel puţin 6 turişti. La dorinţă, fiecărui membru al grupului poate fi perfectat un voucher individual.
    (5) La formarea de către agentul economic a unui grup mixt din clienţi, care nu se referă la categoriile menţionate la alin.(4), sosiţi conform anunţului pentru o călătorie concretă pe un itinerar format în prealabil, fiecărui turist sau fiecărei familii de turişti i se perfectează un voucher individual sau pentru familie, voucherul fiind unicul document însoţitor al turistului, ce conţine informaţia despre numărul şi calitatea serviciilor prestate.
    (6) Voucherul se perfectează pentru toate tipurile de turism organizat, cu excepţia cazurilor cînd grupuri de elevi pleacă peste hotare în baza unei invitaţii oficiale de participare la festivităţi, concursuri, competiţii etc., cheltuielile de călătorie fiind suportate de către organizatori.
    (7) Voucherul serveşte drept temei pentru deservirea turiştilor şi este primit de orice agent economic care practică activitate de turism fără perceperea unei plăţi suplimentare. Toate decontările reciproce pentru serviciile notificate în voucher se efectuează între agenţii economici de sine stătător, în conformitate cu actele legislative în vigoare.
    (8) Agenţii economici care practică activitate de turism, la perfectarea contractului cu parteneri străini, fac schimb de vouchere. La prezentarea voucherului partea primitoare este obligată să asigure nivelul adecvat de deservire, calitatea şi componenţa serviciilor notificate în el, fără perceperea unor plăţi suplimentare. O plată suplimentară poate fi percepută în cazul în care turistului  i-au fost prestate, la cererea sa, servicii suplimentare, neindicate în voucher.
    (9) Agenţii economici care prestează servicii turistice primesc spre deservire voucherele eliberate de către alţi agenţi economici.
    Articolul 102. Tipărirea, evidenţa şi păstrarea
                           voucherului turistic
    (1) Agenţii economici care practică activitate de turism în Republica Moldova vor utiliza în activitatea lor, ca document de strictă evidenţă, formulare tipizate ale voucherelor turistice, tipărite conform modelului aprobat de Guvern. Alte tipuri de vouchere sau documente, ce le-ar substitui, nu sînt valabile.
    (2) Agenţii economici titulari ai licenţelor de turism sînt obligaţi:
    a) să procure formularele tipizate ale voucherelor turistice la Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate “Statistica”;
    b) să prezinte Ministerului Culturii şi Turismului dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.
    (3) Agenţii economici care practică activitate de turism utilizează voucherul la achitarea cu clientul, precum şi la achitările reciproce între agenţii economici: transportatori, proprietarii locurilor de cazare, birourilor de excursii etc.
    (4) Voucherul este compus din trei file de culoare diferită, care se autocopie.
    (5) La completarea formularului statistic privind circulaţia turiştilor nr.1-tur, agenţii economici anexează o notă explicativă privind volumul de vînzări al serviciilor turistice, întru evitarea eronării datelor statistice.
    (6) Agentul economic care practică activitate de turism poartă răspundere pentru corectitudinea şi veridicitatea perfectării, aplicării, evidenţei şi păstrării voucherelor.”
    6. La articolul 14 alineatul (1):
    litera a) se completează în final cu cuvintele”ca turoperator sau agenţie de turism”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) să asigure atragerea în ţară a turiştilor străini: turoperatorii - minimum 100 de persoane anual, iar agenţiile de turism - minimum 50 de persoane anual, începînd cu al treilea an de activitate;”
    la litera m), cuvintele “stabilite de acestea” se înlocuiesc cu cuvintele “stabilite prin lege”.
    7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 15. Licenţierea activităţii de turism
    (1) Pentru activitatea de turoperator se stabilesc următoarele condiţii de licenţiere:
    a) activitate turistică de minimum 3 ani în Republica Moldova. Succesorului de drept care a dobîndit recent personalitate juridică i se permite utilizarea mărcii comerciale înregistrate cu o vechime de minimum 3 ani;
    b) includerea obligatorie în statele de personal din cadrul direcţiei turism a ghidului turistic, autorizat în condiţiile legii;
    c) oficiul va fi amplasat în imobile şi încăperi nelocative la parter, mezanin, etajul unu sau alte nivele uşor accesibile ale clădirilor cu destinaţie publică;
    d) produsele turistice oferite vor fi însoţite de cataloage proprii color, cu anexa de preţuri, incluzînd informaţie despre tipurile de structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei incluse în programul turistic;
    e) dispunerea de contracte de colaborare încheiate cu ofertanţii serviciilor turistice pentru ţările de destinaţie şi pentru Republica Moldova: transport, cazare, alimentaţie, agrement, servicii ale companiilor de asigurări;
    f) atragerea turiştilor străini în Republica Moldova, începînd cu al treilea an de activitate, în număr de minimum 100 de persoane anual.
    (2) Pentru activitatea agenţiei de turism se stabilesc următoarele condiţii de licenţiere:
    a) oficiul va fi amplasat în imobile şi încăperi nelocative la parter, mezanin, etajul unu sau alte nivele uşor accesibile ale clădirilor cu destinaţie publică;
    b) dispunerea de contracte de colaborare încheiate cu minimum un turoperator de pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) atragerea turiştilor străini în Republica Moldova, începînd cu al treilea an de activitate, în număr de minimum 50 de persoane anual.
    (3) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi:
    a) copia de pe actul de proprietate sau de pe alt act prin care se confirmă dreptul de posesie sau de folosinţă a spaţiului respectiv;
    b) copia de pe certificatul privind absolvirea cursurilor de perfecţionare, emis de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau de alte instituţii acreditate în condiţiile legii;
    c) schema de încadrare a personalului.”
    8. La articolul 17 alineatul (3), cuvintele “sînt stabilite de Ministerul Culturii şi Turismului” se înlocuiesc cu cuvintele “se stabilesc prin lege”.
    9. Articolul 18:
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Clasificarea structurilor de primire turistică se efectuează fără plată.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Declasificarea, suspendarea sau anularea actului de clasificare se efectuează de către Ministerul Culturii şi Turismului în conformitate cu prevederile art.182 din prezenta lege.”
    10. După articolul 18 se introduc articolele 181 şi 182 cu următorul cuprins:
    “Articolul 181.  Procedura de eliberare a actelor de
                              clasificare a structurilor de primire
                              turistică
    (1) Agenţii economici care solicită clasificarea structurii de primire turistică prezintă la Ministerul Culturii şi Turismului următoarele documente:
    a) cerere;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare a agentului economic;
    c) copie de pe autorizaţia de funcţionare, emisă de autorităţile administraţiei publice locale;
    d) schiţa privind amplasarea structurii de primire turistică, conform cerinţelor stabilite de Guvern;
    e) structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a mesei, conform cerinţelor stabilite de Guvern;
    f) fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii, conform modelului stabilit de Guvern;
    g) schema de încadrare a personalului;
    h) copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu acreditate în condiţiile legii.
    (2) Ministerul Culturii şi Turismului examinează documentele prezentate şi verifică respectarea criteriilor minime de clasificare la faţa locului, în prezenţa reprezentantului structurii, întocmind nota de verificare, conform modelului stabilit de Guvern, în două exemplare. Un exemplar al notei se transmite solicitantului de clasificare.
    (3) Ministerul Culturii şi Turismului, în termen de 10 zile de la data primirii setului complet de documente specificate la alin.(1), va adopta decizia privind acordarea sau neacordarea categoriei sau va propune efectuarea unor modificări în dotări şi servicii pentru acordarea sau menţinerea categoriei solicitate de către structură. Actul de clasificare se consideră acordat sau, după caz, reconfirmat dacă Ministerul Culturii şi Turismului nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de prezentul alineat.
    (4) Pentru confirmarea categoriei acordate, Ministerul Culturii şi Turismului, în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei privind acordarea categoriei de clasificare, va elibera actul de clasificare conform modelului stabilit de Guvern.
    (5) După expirarea termenului stabilit la alin.(3) şi (4) pentru acordarea categoriei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea Ministerului Culturii şi Turismului, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul de clasificare.
    (6) În cazul în care constată neregularităţi în documentele depuse, Ministerul Culturii şi Turismului va notifica acest fapt solicitantului actului de clasificare cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3) pentru emiterea actului de clasificare. Ministerul Culturii şi Turismului va preciza, totodată, şi modul de remediere a neregularităţilor constatate.
    (7) Structurii i se acordă categoria în care se încadrează toate spaţiile ei. Pentru spaţiile de cazare sau de servire a mesei, care se încadrează la o categorie mai superioară decît cea a structurii, va fi emisă o anexă la actul de clasificare, conform modelului stabilit de Guvern, cu menţiunea categoriei respective a fiecărui spaţiu.
    (8) În termen de 30 de zile de la data eliberării actului de clasificare, structurile de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei sînt obligate să deţină şi să afişeze placheta, cu înscrierea categoriei, conform modelului stabilit de Guvern.
    (9) Termenul de valabilitate a actului de clasificare este de 2 ani. Structura de primire turistică se va adresa Ministerului Culturii şi Turismului pentru reconfirmarea actului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
    (10) Actul de clasificare se afişează la un loc vizibil pentru toţi clienţii structurii. În cazul pierderii sau deteriorării actului de clasificare, agentul economic este obligat să solicite Ministerului Culturii şi Turismului un duplicat al acestuia.
    (11) În cazul modificării dotărilor şi serviciilor sau în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de clasificare, structura este obligată să solicite o nouă clasificare în termen de 10 zile de la apariţia modificărilor sau pînă la expirarea termenului de valabilitate.
    Articolul 182.  Declasificarea şi anularea actului de
                            clasificare
    (1) Structura de primire turistică este obligată să respecte, pe toată perioada de funcţionare, criteriile ce au stat la baza clasificării.
    (2) Ministerul Culturii şi Turismului va verifica respectarea criteriilor ce au stat la baza clasificării structurii. În cazul în care, după obţinerea de către titular a actului de clasificare, se va constata neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea actului de clasificare, Ministerul Culturii şi Turismului nu-i va putea anula actul de clasificare, dar îi va notifica neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, termenul în care titularul trebuie să respecte această obligaţie şi care nu poate fi mai mic de 30 de zile.
    (3) Ministerul Culturii şi Turismului va anula actul de clasificare prin care se permite desfăşurarea activităţilor prevăzute de prezenta lege dacă va constata o gravă atingere interesului public, securităţii naţionale, ordinii sau sănătăţii publice ce nu poate fi remediată sau dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit la alin.(2).
    (4) Procedura de declasificare se aplică de către Ministerul Culturii şi Turismului în cazul în care structura nu mai corespunde categoriei de clasificare acordate anterior. Pentru a-şi prelungi activitatea, structura declasificată este obligată să obţină un nou act de clasificare pentru categoria la care a fost declasificată.
    (5) Structura îşi va putea relua activitatea doar după lichidarea cauzelor ce au condus la retragerea actului de clasificare.
    (6) Ministerul Culturii şi Turismului, în termen de 10 zile, va înştiinţa structura, autoritatea administraţiei publice locale şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre decizia de declasificare, de retragere sau de anulare a actului de clasificare.”
    11. La articolul 25 alineatul (5), litera b) se exclude.
    12. La articolul 27 alineatul (4), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    13. Articolul 28:
    la alineatul (8), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”;
    la alineatul (9), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    14. La articolul 29 alineatul (1), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    15. La articolul 33 alineatul (2), cuvîntul “legislaţie” se înlocuieşte cu cuvîntul “lege”.
    16. La articolul 34 alineatul (4), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    17. Articolul 35:
    la alineatul (1), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Ministerul Culturii şi Turismului, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de aviz, va verifica respectarea de către rezident a condiţiilor stipulate la alin.(1) şi va adopta decizia privind eliberarea sau neeliberarea avizului sau va propune efectuarea unor acţiuni ce ar duce la respectarea condiţiilor stipulate la alin.(1). Avizul se consideră acordat în cazul în care Ministerul Culturii şi Turismului nu răspunde rezidentului în termenul prevăzut de prezentul alineat.”
    18. La articolul 36, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Controlul asupra activităţii rezidenţilor se efectuează în condiţiile prevăzute de lege.”
    19. La articolul 37 alineatele (1) şi (2), cuvîntul “legislaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “legea”.
    20. Articolul 38 se completează cu alineatele (4)-(7) cu următorul cuprins:
    “(4) Personalul încadrat în industria turistică (turoperatori, agenţii de turism, structuri cu funcţii de cazare şi de servire a mesei), cu excepţia funcţiilor de jurist, contabil, personalului tehnic şi de deservire, este obligat, o dată la 3 ani, să absolve cursurile de perfecţionare profesională din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu acreditate în condiţiile legii.
    (5) Deţinătorii diplomelor de studii superioare/medii de specialitate în domeniul turismului vor activa în industria turismului, în baza diplomelor de studii, în decurs de 3 ani după încheierea studiilor, cu perfecţionarea profesională ulterioară o dată la 3 ani.
    (6) Absolvenţii cursurilor de perfecţionare profesională care pretind la funcţia de director de turoperator, de agenţie de turism, de structură de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, pentru obţinerea certificatului respectiv vor prezenta documentele ce atestă vechimea în muncă în industria turismului de cel puţin 2 ani. Criteriul “vechimea în muncă în industria turismului” nu este obligatoriu pentru persoanele care activează în structurile de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei: pensiune agroturistică, vilă turistică, bungalou, camping, sat de vacanţă, tabără de vacanţă, pensiune turistică, apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale şi motel.
    (7) Pentru conducătorii de turoperator, de agenţie de turism şi de hotele care activează în mediul rural şi în centrele raionale, vechimea în muncă pentru obţinerea certificatului de perfecţionare profesională se reduce cu 50%.”
    Art.LXX. - La punctul 2.8.1 din anexa la Legea nr.393-XVI din 8 decembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.18-20, art.61), cuvintele “legislaţiei în vigoare” se înlocuiesc cu cuvintele “Codului fiscal”.
    Art.LXXI. - Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    după noţiunea “domeniu reglementat” se introduce noţiunea “inspector de stat” cu următorul cuprins:
    “inspector de stat - persoană oficială care efectuează controlul de stat cu scopul de a verifica respectarea reglementărilor tehnice şi conformitatea produselor sau serviciilor plasate pe piaţă cu cerinţele prescrise şi/sau declarate. Inspectorul de stat este funcţionar public şi se află sub protecţia statului;”
    după noţiunea “plasare pe piaţă a produselor” se introduce noţiunea “prescripţie” cu următorul cuprins:
    “prescripţie - document de forma stabilită de organul de supraveghere a pieţei privind aplicarea măsurilor de drept, în conformitate cu prezenta lege, faţă de agentul economic în cazul depistării necorespunderii produselor sau serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise şi/sau declarate, obligatoriu spre executare de către agentul economic.”
    2. Articolul 4:
    la alineatul (5), litera c) se exclude;
    la alineatul (6), după cuvintele “domeniilor reglementate” se introduce textul “şi a organelor administraţiei publice de supraveghere a pieţei”.
    3. La articolul 7, alineat (6) se completează în final cu textul “şi standarde ce se referă la metodele de încercări, inclusiv la metodele de prelevare a probelor aplicabile procedurilor de evaluare a conformităţii, necesare pentru implementarea şi executarea reglementărilor tehnice respective, precum şi utilizabile în cadrul supravegherii pieţei”.
    4. Articolul 8:
    la alineatul (2), cuvîntul “prevăd” se înlocuieşte cu cuvîntul “conţin”;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Obligativitatea evaluării conformităţii produselor, precum şi cerinţele care trebuie verificate în procesul evaluării conformităţii produselor din domeniul reglementat se stabilesc în reglementări tehnice aprobate prin legi sau hotărîri de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    “(6) Autorităţile de reglementare, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice, aprobă listele standardelor naţionale voluntare care cuprind metodele de încercări, inclusiv metodele de prelevare a probelor aplicabile procedurilor de evaluare a conformităţii, necesare pentru implementarea şi executarea reglementărilor tehnice respective, precum şi utilizabile în cadrul supravegherii pieţei.
    (7) În lipsa standardelor naţionale voluntare menţionate la alin.(6) din prezentul articol, autorităţile de reglementare aprobă metodele de încercări, inclusiv metodele de prelevare a probelor necesare pentru implementarea şi executarea reglementărilor tehnice aprobate şi pentru evaluarea conformităţii.”
    5. La articolul 14 alineatul (3), litera i) se completează cu cuvintele “care pot cuprinde şi listele standardelor naţionale voluntare ce se referă la metodele de încercări, inclusiv la metodele de prelevare a probelor aplicabile procedurilor de evaluare a conformităţii, necesare pentru implementarea şi executarea reglementărilor tehnice respective, precum şi utilizabile în cadrul supravegherii pieţei”.
    6. Articolul 16:
    la alineatul (1), textul “de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice” se înlocuieşte cu textul “de către Serviciul Standardizare şi Metrologie şi alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, în condiţiile legii”;
    la alineatul (3), cuvintele “în condiţiile legislaţiei” se înlocuiesc cu cuvintele “în condiţiile legii”.
    7. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    “(31) Supravegherea pieţei se efectuează referitor la corespunderea produselor sau serviciilor cerinţelor prescrise, după caz, în reglementări tehnice, în standarde naţionale, în standarde de firmă sau în alte documente care stabilesc cerinţe faţă de produsul sau serviciul respectiv, precum şi cerinţelor declarate (prin eticheta produsului, anunţuri publicitare etc).”
    8. La articolul 19:
    alineatul (2) se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    “k) să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţiile administrative.”
    la alineatul (3) litera a), liniuţa a treia se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele “executorului judecătoresc spre executare” se înlocuiesc cu textul “instituţiei bancare cu dispoziţia incaso, pentru încasarea incontestabilă a amenzii din cont. În cazul lipsei mijloacelor financiare în cont, documentul executoriu, în termen de 30 de zile, se retrage şi se înaintează, cu dovada respectivă, spre executare executorului judecătoresc în modul stabilit de Codul de executare”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    “(8) Interzicerea definitivă a fabricării (producerii) şi plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor, în cazul în care sînt interzise consumului uman prin reglementări legale, se face prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii.”
    Art.LXXII. - Se abrogă:
    Legea nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare;
    Legea nr.787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare, cu modificările ulterioare.
    Art.LXXIII. - (1) Guvernul:
    a) în termen de 6 luni:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora şi va propune:
    - pînă la 1 martie 2009- modificări şi completări în actele legislative în vederea asigurării normelor legislative necesare aplicării depline în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, începînd cu 1 ianuarie 2009, a Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    [Art.LXXIII al.(1), lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 31.12.09]
    [Art.LXXIII al.(1), lit.b) modificată prin LP303-XVI din 25.12.08, MO1-2/13.01.09 art.10]
    (2) Autorităţile publice nesubordonate Guvernului, în termen de 6 luni, vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art.LXXIV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului IX (punctele 2, 5, 7, 11 şi 12), articolului XVIII (cu excepţia punctelor 31 şi 32), articolului XXIX (punctele 3, 8, 9, 11, 13, 21 şi 23), articolului XXXI (punctele 4, 7, 9-11), articolului XXXII (punctele 2, 4, 8-11), articolului XXXVI, articolului XXXVIII (cu excepţia punctelor 4-6, 13, 15, 18, 21, 24 şi 25) şi articolului LXVII, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.
    [Art.LXXIV modificat prin LP303-XVI din 25.12.08, MO1-2/13.01.09 art.10]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.280-XVI. Chişinău, 14 decembrie 2007.