LPC112/2008
ID intern unic:  328010
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 112
din  22.05.2008
pentru  aprobarea Concepţiei
securităţii naţionale a Republicii Moldova
Publicat : 03.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 97-98     art Nr : 357
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1.  -  Se aprobă Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova, cuprinsă în anexă.
    Art.2. - Se  abrogă Hotărîrea Parlamentului nr.445-XIII din 5 mai 1995 cu privire la aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova şi la formarea Consiliului coordonator pentru elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative care vor reglementa construcţia, pregătirea şi folosirea Forţelor Armate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.35, art.399).

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Maria POSTOICO

    Nr.112-XVI.  Chişinău, 22 mai 2008.

Anexă

CONCEPŢIA SECURITĂŢII NAŢIONALE
A REPUBLICII MOLDOVA
    Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova este un document care reflectă evaluarea generală a mediului de securitate pe plan naţional şi internaţional în care operează Republica Moldova şi care defineşte scopul securităţii naţionale, liniile directorii de bază pentru securitatea naţională, valorile şi principiile generale ce urmează a fi protejate de statul şi de societatea moldovenească.
    Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova este un sistem de idei care conturează priorităţile statului în domeniul securităţii naţionale. 
    1. Principiile, valorile generale, obiectivele, liniile directorii de bază ale securităţii naţionale. Ameninţările, riscurile şi vulnerabilităţile cu impact asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova
    1.1. Statutul de neutralitate permanentă
    Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Teritoriul ei este inalienabil. În conformitate cu art.11 din Constituţie, Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă, ceea ce presupune că ţara noastră nu este parte la blocuri militare şi nu admite dislocarea de trupe militare sau de armamente ale altor state şi ale blocurilor militare pe teritoriul său.
    Statutul de neutralitate permanentă reprezintă principiul de bază, piatra de temelie a conceptului securităţii naţionale. Astfel, toate acţiunile desfăşurate de întregul sistem de securitate naţională al Republicii Moldova, îndreptate spre asigurarea securităţii naţionale, se bazează pe acest principiu.
    În acest sens, Republica Moldova depune eforturi pentru asigurarea respectării neutralităţii sale permanente de către subiectele de drept internaţional.
    1.2. Obiectivele securităţii naţionale şi liniile directorii de bază în asigurarea securităţii naţionale
    Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei poporului din Republica Moldova, a statului moldovenesc şi este un obiectiv al ţării. Obiectivele securităţii naţionale a Republicii Moldova sînt: asigurarea şi apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale, ordinii constituţionale, dezvoltării democratice, securităţii interne, consolidarea statalităţii Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens revine apărării şi promovării valorilor, intereselor şi obiectivelor naţionale. Securitatea naţională nu este numai securitatea statului, ci şi securitatea societăţii şi a cetăţenilor Republicii Moldova, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.
    Securitatea naţională a Republicii Moldova se realizează prin măsuri adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă şi militară, prin activitate de informaţii, contrainformaţii, precum şi prin depăşirea eficientă a crizelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu dreptul internaţional.
    Calea de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, întreţinerea bunelor relaţii pe plan bilateral, regional, participarea la cooperare multilaterală sînt factorii care fac posibilă apărarea intereselor Republicii Moldova şi atingerea scopului securităţii naţionale.
    Pornind de la interesele sale naţionale, precum şi de la angajamentele pe care le impune procesul de integrare europeană, Republica Moldova se ghidează după următoarele linii directorii în politica sa de securitate naţională:
    - asigurarea respectării statutului său de neutralitate permanentă;
    - restabilirea integrităţii teritoriale a statului, eliminarea prezenţei militare străine, consolidarea independenţei şi suveranităţii statului;
    - menţinerea proceselor de integrare europeană într-o stare dinamică avansată;
    - asigurarea dezvoltării democratice a societăţii şi consolidarea securităţii ei interne; 
    - dezvoltarea economică şi socială ascendentă a ţării prin accelerarea reformelor politice, economice şi instituţionale, în primul rînd a celor care permit îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană;
    - dezvoltarea şi valorificarea cît mai plenară a potenţialului uman, principală resursă a ţării, apărarea cît mai eficientă a intereselor şi drepturilor cetăţenilor săi în ţară şi peste hotare;
    - consolidarea dimensiunii economice, sociale, energetice şi ecologice a securităţii.
    Pentru a atinge obiectivul securităţii naţionale, Republica Moldova va asigura, de o manieră coordonată cu restul programelor şi acţiunilor la nivel naţional, implementarea politicii sale externe, politicii de securitate şi de apărare, va consolida ordinea constituţională, securitatea publică şi securitatea domeniilor de importanţă vitală pentru stat. Procesul de evaluare şi de analiză a ameninţărilor şi a riscurilor cu impact asupra securităţii naţionale constituie elementul esenţial în activitatea autorităţilor publice şi a instituţiilor competente, ceea ce determină politica statului în domeniul securităţii naţionale. Totodată, acest proces creează condiţiile necesare planificării pe termen scurt, de către executiv, a acţiunilor coordonate, care urmează a fi întreprinse în domeniile respective de către instituţiile guvernamentale.         
    1.3. Ameninţări la adresa securităţii naţionale
    1.3.1. Conflictul transnistrean
    Existenţa regimului separatist amplifică discrepanţa din cadrul juridic unic al Republicii Moldova, condiţionînd imposibilitatea acordării de asistenţă juridică cetăţenilor Republicii Moldova din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), periclitînd totodată cooperarea internaţională judiciară în acest segment. Vor fi intensificate eforturile în vederea soluţionării problemei acordării de asistenţă juridică cetăţenilor Republicii Moldova din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), în circumstanţele garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate prin instrumente juridice cu conotaţie internaţională şi europeană la care Republica Moldova este parte. Căile de soluţionare a conflictului transnistrean se vor baza pe Constituţia Republicii Moldova.
    1.3.2. Riscurile apariţiei unor tensiuni interetnice
    Republica Moldova, fiind un stat polietnic şi multinaţional, ameninţarea apariţiei elementelor de şovinism, de naţionalism şi de separatism este persistentă. Deşi legislaţia ţării la acest subiect este suficient de progresistă şi, la moment, aceste elemente nu sînt pronunţate, se va ţine cont de interesele tuturor grupelor etnice de pe teritoriul ţării în promovarea politicii interne şi externe.
    1.3.3. Ameninţarea terorismului internaţional
    Pe fundalul descreşterii ameninţărilor de ordin militar la adresa securităţii internaţionale, sporesc ameninţările neconvenţionale, în particular globalizarea fenomenului terorismului internaţional şi pericolul proliferării armelor chimice, biologice, radioactive şi nucleare, inclusiv obţinerea acestora de actorii nonstatali.
    Diminuarea ameninţării terorismului internaţional şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă vor fi posibile doar prin realizarea la nivel internaţional a unor acţiuni coordonate şi rapide, care reclamă şi participarea Republicii Moldova în virtutea angajamentelor sale internaţionale. Adiţional la acţiunile întreprinse în contextul cooperării internaţionale, Republica Moldova implementează, pe plan intern, măsuri antiteroriste.
    1.3.4. Ameninţările de origine economică
    În virtutea amplasării geopolitice a ţării şi creşterii interdependenţei economiei Republicii Moldova faţă de sistemul economic mondial, crizele economice la scară globală şi regională ori instabilitatea de pe pieţele străine tradiţionale sau de interes prioritar pot avea un impact negativ substanţial asupra economiei ţării. Factorii majori de risc de origine economică la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova sînt generaţi de dependenţa excesivă şi unilaterală a sistemelor autohtone electro-energetice şi de distribuţie a gazului natural de cele monopoliste străine, această dependenţă fiind totodată o vulnerabilitate internă a statului.
    1.3.5. Ameninţările de origine socială
    Narcomania, alcoolismul, răspîndirea virusului HIV/SIDA, alte boli contagioase cu pericol sporit pentru societate, alături de migraţia externă a forţei de muncă şi de rata scăzută a natalităţii, constituie o ameninţare la adresa bunăstării, stabilităţii sociale şi politice a ţării.
    1.3.6.  Ameninţările din domeniul  tehnologiilor informaţionale
    Instabilitatea şi disfuncţionalitatea sistemelor informaţionale pot să reprezinte ameninţări accentuate la adresa securităţii naţionale. Dezvoltarea progresivă a sistemelor electronice de informaţii din Republica Moldova, gradul lor înalt de interconexiune cu sistemele informaţionale internaţionale facilitează activitatea factorului criminogen în sfera informaţională şi fac să sporească vulnerabilitatea sistemelor respective, inclusiv în sferele de importanţă primordială pentru securitatea naţională.
    1.3.7.  Ameninţările care derivă din activitatea umană. Factorii tehnogeni şi calamităţile naturale
    Ameninţările care derivă din activitatea umană cu impact asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova sînt: degradarea mediului, exploziile şi incendiile; accidentele la întreprinderile energetice, la întreprinderile care utilizează agenţi radioactivi şi chimici, la întreprinderile de transport, efectele transfrontaliere ale unor astfel de accidente.
    Calamităţile naturale care pot determina situaţii de urgenţă în Republica Moldova sînt: cutremurele, inundaţiile şi alunecările de teren.
    1.3.8.  Ameninţarea crimei organizate şi a corupţiei
    Crima organizată, inclusiv cea transfrontalieră, se îmbină uneori cu activitatea organizaţiilor teroriste şi cu proliferarea armelor de distrugere în masă. Persistenţa factorului criminogen creează condiţii pentru activitatea teroristă şi proliferarea de armament. În absenţa unui control asupra localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) şi a segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, fenomenul crimei organizate devine o ameninţare crescîndă la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova. Acest factor de risc poate produce, de asemenea, efecte negative la nivel subregional şi regional. Fenomenul corupţiei afectează grav securitatea economică a statului, lezează drepturile omului, subminează structurile statale şi realizarea progresului social.
    2. Cooperarea internaţională, instrument de asigurare şi de consolidare a securităţii naţionale a Republicii Moldova
    Cooperarea internaţională face parte din politica de securitate a Republicii Moldova, avînd drept scop influenţa asupra mediului internaţional de securitate de o manieră care să corespundă intereselor naţionale ale ţării. Activităţile de politică externă, desfăşurate în contextul implementării politicii de securitate naţională, sînt orientate spre stabilirea şi consolidarea unei reţele de relaţii internaţionale şi unei formule cooperative care să diminueze riscul de implicare în conflicte, fapt ce ar ameninţa interesele naţionale, iar în cazul unui astfel de conflict, ar permite soluţionarea lui prin eforturile comune cu partenerii externi.
    Stabilitatea, predictibilitatea şi continuitatea poziţiilor fundamentale ale politicii externe moldoveneşti sînt unele din precondiţiile care ar permite Republicii Moldova să devină un stat european democratic, cu economie avansată şi cu un nivel înalt de securitate.
    Dimensiunea economică a politicii externe este privită ca un important factor suplimentar în acest context. Diversificarea zonelor de acces pentru exporturile moldoveneşti, asigurarea securităţii energetice, atragerea investiţiilor străine, implementarea  standardelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi altor standarde occidentale în comerţul moldovenesc, precum şi extinderea zonelor de comerţ liber se vor afla permanent în vizorul politicii externe a Republicii Moldova.    
    2.1. Participarea la eforturile internaţionale orientate spre contracararea ameninţărilor şi provocărilor contemporane
    Cadrul de cooperare multilaterală, oferit de organizaţiile internaţionale, permite abordarea şi soluţionarea problemelor de securitate globală şi regională, fapt care contribuie la consolidarea securităţii naţionale. Republica Moldova este obiectiv interesată în a susţine activ iniţiativele Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Comunităţii Statelor Independente (CSI) şi ale altor organizaţii internaţionale orientate spre prevenirea şi reglementarea conflictelor regionale şi interne, spre combaterea terorismului internaţional, contracararea crimei transfrontaliere, prevenirea degradării mediului ambiant, prevenirea bolilor contagioase şi a proliferării armelor de distrugere în masă, spre eliminarea sărăciei şi promovarea dezvoltării etc.
    2.2. Procesul de integrare în Uniunea Europeană
    Extinderea Uniunii Europene este un factor care stabilizează sistemul de securitate europeană şi lărgeşte arealul geografic în care dezvoltarea democratică, politică şi economică este garantată.  
    Procesul de integrare europeană şi obţinerea calităţii de membru al Uniunii Europene vor influenţa pozitiv şi vor consolida securitatea Republicii Moldova, vor asigura instaurarea stabilităţii şi prosperităţii în ţară.
    Cooperarea regională, realizată prin intermediul unor organizaţii subregionale, a cărei finalitate este facilitarea integrării în Uniunea Europeană, este un element suplimentar al procesului de consolidare a securităţii pe continent. Republica Moldova participă activ la activităţile specifice desfăşurate pe linia Procesului de Cooperare în Sud-Estul Europei (SEECP), Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI), Iniţiativei Central Europene (ICE) etc., care urmăresc sporirea stabilităţii regionale şi consolidarea stării de securitate în Europa. 
    2.3. Cooperarea cu Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO)
    Ţinînd cont de faptul că ţara noastră nu are ca scop aderarea la Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic, relaţiile Republicii Moldova cu NATO vor avea un caracter de relaţii pragmatice, pornind de la principiul constituţional de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.
    2.4. Cooperarea în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI)
    Cooperarea Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI), inclusiv la capitolul securităţii, în limitele statutului ei de neutralitate permanentă, este importantă din considerentul asigurării unui cadru de securitate regională. Un subiect extrem de important este cooperarea în vederea asigurării securităţii economice, securităţii energetice, securităţii ecologice, combaterii terorismului şi asigurării garanţiilor sociale cetăţenilor aflaţi peste hotare în spaţiul CSI.
    2.5. Cooperarea la nivel bilateral în domeniul securităţii
    Securitatea internaţională depinde în mod direct de calitatea relaţiilor bilaterale dintre membrii comunităţii internaţionale, deşi viziunea statelor şi contribuţia lor în acest proces este diferită. Rolul esenţial în asigurarea securităţii internaţionale îl deţin statele posesoare de resurse majore politico-militare, economice şi informaţionale, care influenţează astfel situaţia atît la nivel regional, cît şi la nivel global.
    Republica Moldova doreşte cultivarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu toate statele. Această poziţie va fi promovată conform principiilor Cartei ONU, pentru obţinerea sprijinului unor alte state în realizarea priorităţilor naţionale ale Republicii Moldova, inclusiv a celor ce ţin de ridicarea standardelor de trai al populaţiei, acordîndu-se o atenţie sporită integrării sociale a cetăţenilor ei din regiunea transnistreană. Totodată, în ceea ce priveşte cooperarea pe plan bilateral, accentul fiind pus pe cooperarea cu ţările membre ale Uniunii Europene, cu Federaţia Rusă, SUA şi cu vecinii Republicii Moldova, această cooperare se va construi ţinîndu-se cont de interesele Republicii Moldova.
    Modernizarea europeană a Republicii Moldova, procesul de integrare în Uniunea Europeană condiţionează necesitatea  dezvoltării unor relaţii strînse cu statele ei membre, a menţinerii unui dialog activ, unui schimb de experienţă, a realizării proiectelor comune. Republica Moldova se conduce de principiile cooperării deschise, constructive şi ascendente cu statele membre ale Uniunii Europene, implementînd standarde şi practici europene în domeniul securităţii.
    Relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu Federaţia Rusă se vor fundamenta pe Tratatul de bază de colaborare dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, pe spiritul istoric de cooperare, de respect reciproc şi de parteneriat între cele două state suverane. Republica Moldova îşi va direcţiona politica spre realizarea potenţialului constructiv al relaţiilor bilaterale în sfera politică, economică, socială cu această  ţară, spre promovarea consultărilor pe probleme internaţionale de securitate şi a schimbului de informaţii.
    Republica Moldova va coopera cu Statele Unite ale Americii atît în cadru bilateral, cît şi în cadru multidimensional. Această cooperare implică menţinerea unui dialog politic intens la toate nivelele, consultări pe probleme internaţionale de securitate, schimb de informaţii, precum şi conlucrare în vederea realizării unor proiecte în domenii importante pentru Republica Moldova.
    Relaţiile cu Ucraina şi Rom‘nia, state cu care Republica Moldova  are frontiere comune, vor avea un caracter de parteneriat durabil şi constructiv. Republica Moldova se menţine pe poziţia că valorile europene comune, respectul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială urmează să domine în viitor raporturile sale cu ţările vecine. În context, Republica Moldova consideră importantă încheierea unui tratat de frontieră şi a unui tratat politic de bază cu Rom‘nia. Una din priorităţile cooperării Republicii Moldova cu statele vecine o constituie asigurarea securităţii regionale, inclusiv pe dimensiunile economice, energetice şi ecologice. Împreună cu  Ucraina, va depune eforturi în vederea securizării în continuare a frontierei pe segmentul transnistrean. Totodată, cooperarea cu Ucraina şi Rom‘nia va implica menţinerea unui dialog politic intens la toate nivelele, consultări pe probleme internaţionale de securitate, schimb de informaţii.
    3. Sistemul securităţii naţionale al Republicii Moldova, reformarea lui
    Sistemul securităţii naţionale al Republicii Moldova se defineşte ca ansamblu de concepte, strategii, politici, mijloace, reglementări şi structuri administrative ale statului, precum şi ca ansamblu de instituţii ale societăţii care au rolul de a realiza, a proteja şi a promova interesele naţionale ale ţării. În acelaşi timp, sistemul securităţii naţionale al Republicii Moldova este un mecanism de interacţiune între componentele pe care le include, bazat pe interesele naţionale şi pe valorile societăţii moldoveneşti, menit să asigure realizarea obiectivelor strategice ale ţării, determinate de liniile directorii ale politicii de securitate naţională.
    Republica Moldova porneşte de la înţelegerea că are nevoie de un sistem de securitate naţională bazat pe un cadru instituţional definit cu claritate prin acte normative relevante şi pe un personal de înaltă calificare, ce va funcţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest cadru instituţional îl constituie sectorul securităţii naţionale al Republicii Moldova.
    Din sectorul securităţii naţionale al Republicii Moldova fac parte instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul securităţii statului, care activează în temeiul legislaţiei Republicii Moldova şi care au ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor de protecţie a cetăţenilor şi a statului. Sectorul securităţii naţionale este responsabil de realizarea scopului securităţii naţionale.     
    Datorită caracterului multidimensional al securităţii, funcţionarea sectorului securităţii naţionale este influenţată de factori care determină mediul de securitate şi de activitate a organelor din  domeniile de importanţă vitală pentru stat.
    Reformarea sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova reprezintă un proces complex continuu, cu efect atît  asupra instituţiilor de stat, cît şi a societăţii în ansamblu. Acest proces include componentul politic, militar şi de apărare, componentele de politică externă, de informaţii şi de contrainformaţii, de ordine constituţională şi de justiţie, componentul  economic, financiar,  energetic, industrial, componentele de comunicaţii şi infrastructură, de protecţie socială, componentul ecologic, care sînt interdependente.
    Procesul de reformare a sectorului securităţii naţionale porneşte de la premisa că Republica Moldova are nevoie de stabilitate şi de securitate suficientă pentru asigurarea dezvoltării statului, de o permanentă dezvoltare economică pentru a se asigura o stare durabilă de securitate şi stabilitate. În procesul de realizare a reformei sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova, va fi încurajată participarea societăţii civile, mass-mediei, organizaţiilor de apărare a drepturilor omului şi organismelor internaţionale relevante. 
    Procesul de reformare a sectorului securităţii naţionale include în particular, dar nu şi exhaustiv: sporirea eficienţei sectorului securităţii naţionale, care se ghidează după necesităţile, liniile directorii şi scopul securităţii naţionale; consolidarea capacităţii de reacţie a sectorului securităţii naţionale la schimbările mediului de securitate la nivel naţional şi internaţional; asigurarea controlului civil asupra sectorului securităţii naţionale; consolidarea legitimităţii sectorului securităţii naţionale; redimensionarea calitativă şi cantitativă a sectorului securităţii naţionale, în felul în care va face posibilă planificarea activităţii şi alocarea resurselor pentru acest sector în conformitate cu priorităţile societăţii moldoveneşti; prevenirea eficientă a situaţiilor de conflict, de criză şi de urgenţă; reunificarea ţării.
    Instituirea mecanismelor unui control civil eficient asupra forţelor armate şi asupra întregului sector de securitate naţională, precum şi crearea unor instrumente adecvate de formare a bugetului sectorului securităţii naţionale constituie obiective ale procesului respectiv de reforme.
    Reforma sectorului securităţii naţionale trebuie să ia în considerare procesul de reglementare a conflictului transnistrean şi restabilirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării; necesitatea sporirii încrederii dintre Chişinău şi Tiraspol, pentru a se face paşi concreţi în vederea  asigurării libertăţii de circulaţie, inclusiv prin lichidarea posturilor structurilor de forţă instalate în zona de securitate fără acordul Comisiei unificate de control; anularea restricţiilor privind  libera circulaţie a persoanelor oficiale şi a celor cu funcţie de răspundere; elaborarea şi implementarea în comun a proiectelor în domeniul restabilirii şi modernizării infrastructurii, în primul rînd  în sfera transporturilor şi căilor de comunicaţie; soluţionarea  problemelor de ordin social şi umanitar, inclusiv  a celor care ţin de funcţionarea instituţiilor de învăţămînt; crearea unor condiţii normale de viaţă şi de activitate pentru cetăţenii de pe ambele maluri ale Nistrului; efectuarea pe etape a unor măsuri în domeniul demilitarizării şi al dezarmării, promovarea programelor de reconversiune şi de reintegrare socială a militarilor.
    4. Elementele Strategiei securităţii naţionale
    După adoptarea prezentei concepţii, va fi elaborată şi aprobată Strategia securităţii naţionale, în care se vor descrie căile de atingere a stării de securitate naţională, mecanismele de cooperare între componentele sistemului securităţii naţionale, instrumentele de coordonare a activităţii sectorului securităţii naţionale şi instituţiilor cu responsabilităţi în domenii aparte ale securităţii, procedeele de finanţare a sectorului securităţii naţionale şi etapele de reformare a sistemului securităţii naţionale al Republicii Moldova.
    Strategia securităţii naţionale va servi drept bază pentru elaborarea Strategiei militare naţionale, Strategiei de informare publică pe probleme de securitate naţională, altor strategii sectoriale în domeniul securităţii naţionale.