*LPO136/1998 Versiunea originala
ID intern unic:  328038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  17.09.1998
cu privire la gaze
Publicat : 17.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 111-113     art Nr : 679     Data intrarii in vigoare : 17.12.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor ce ţin de producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul de gaze, precum  şi sistemul de protecţie a intereselor consumatorilor.
Legea are ca  scop stabilirea cadrului legal pentru asigurarea  unei competiţii  largi  pe  piaţa  de gaze  în  vederea  sporirii  eficienţei sistemului de gaze.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de acţiune a prezentei legi
(1) Efectul prezentei legi se extinde asupra:
    a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite  în continuare gaze;
    b) transportului şi distribuţiei de gaze;
    c) furnizării de gaze, inclusiv prin import, export şi tranzit;
    d) preţurilor la gaze şi pieţei de gaze;
    e) acordării de licenţe;
    f) protecţiei intereselor consumatorilor.
(2) Prezenta lege reglementează  raporturile juridice dintre participanţii  la  piaţa de gaze: întreprinderile de gaze, furnizori  şi consumatori.
(3) Acţiunea  prezentei legi nu se extinde asupra utilizării gazului îmbuteliat, utilizarea acestuia fiind reglementată de Guvern.
Articolul 2. Condiţii generale
Gazele se produc, se stochează, se transportă, se distribuie şi  se furnizează în cel mai eficient mod, respectîndu-se actele legislative cu privire  la proprietate, protecţia mediului, protecţia muncii, alte acte legislative,  în conformitate cu interesele economiei naţionale şi  ale consumatorilor.
Articolul 3. Noţiuni generale
În sensul prezentei  legi, prin noţiunile  înscrise mai jos, se înţelege:
sistem de gaze  - totalitate a  întreprinderilor producătoare, a rezervoarelor de  gaze, a reţelelor de transport şi de distribuţie,  a instalaţiilor de utilizare;
întreprindere de gaze - persoană juridică angajată în  producerea, stocarea, transportarea sau distribuţia de gaze;
producător - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru extragerea gazului ca zăcămînt natural pe teritoriul Republicii Moldova sau pentru producerea lui artificială;
stocare - activitate de acumulare a gazelor;
unitate transportatoare  - persoană juridică deţinătoare de  licenţă pentru transportul de gaze;
unitate de distribuţie  -  persoană juridică deţinătoare de  licenţă pentru distribuţie de gaze;
reţea de distribuţie - sistem  format din  conducte de gaze de presiune înaltă, medie şi joasă, cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii  aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport şi de  punctul de delimitare, care servesc în ansamblu  la distribuţia şi furnizarea gazelor pînă la punctul de delimitare;
reţea de transport - sistem format din conducte de gaz de presiune înaltă, cu staţii de compresare, de distribuţie şi de măsurare, care servesc în ansamblu la transportul de gaze;
reţea de gaze - reţea de transport sau de distribuţie;
staţie de distribuţie  - instalaţie a reţelei de transport destinată transferului gazului în conducte cu presiune înaltă, medie sau joasă;
punct de distribuţie - instalaţie a reţelei de distribuţie destinată transferului gazului din conducte cu presiune înaltă sau  medie  în conducte cu presiune medie sau joasă;
punct de delimitare  -  loc  în care instalaţiile  de  utilizare  se racordează  la  reţeaua  de gaze şi în care imobilul  consumatorului  şi imobilul  întreprinderii de gaze sau al furnizorului se delimitează după dreptul de proprietate;
furnizare - achiziţionare şi vînzare de gaze;
furnizor - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru furnizare de gaze;
consumator -  persoană fizică sau persoană juridică utilizatoare de gaze în calitate de combustibil sau de materie primă, ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze;
instalaţie de  utilizare  - ansamblu de instalaţii  şi  reţele ale consumatorului, destinate utilizării  gazelor şi situate  în  aval  de punctul de delimitare;
contor de gaze - aparat sau dispozitiv care serveşte la măsurarea volumului de gaze transportate  prin  reţelele  de  transport  şi  de distribuţie, precum şi al celui utilizat de către consumator;
costul serviciilor - cheltuieli efective, necesare şi  rezonabile, suportate în cadrul efectuării oricărei activităţi din sfera producerii, stocării, transportului, distribuţiei şi furnizării de gaze;
monopol natural - situaţie dominantă a unuia sau a cîtorva agenţi economici în producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze, cauzată de împrejurări de ordin natural,  economic sau tehnologic;
cheltuieli pentru racordare - plata pentru procurarea, verificarea şi instalarea contorului de gaze, pentru instalaţii, dispozitive, conducte, necesare racordării consumatorului la reţeaua de transport sau de distribuţie şi pentru instalarea lor.
Capitolul II
COMPETENŢA ADMINISTRATIVĂ
Articolul 4. Competenţa Guvernului
Pentru a asigura  funcţionarea  şi dezvoltarea sistemului  de  gaze, Guvernul:
a) asigură securitatea energetică a statului, determină politica de explorare şi utilizare a zăcămintelor de gaze aflate pe teritoriul ţării, precum şi strategia dezvoltării conductelor de gaze  magistrale, inclusiv în comun cu alte state;
b) stabileşte condiţiile  generale de import, export şi tranzit  al gazelor;
c) aprobă construcţia conductelor de gaze magistrale;
d) ia decizii cu privire la construcţia rezervoarelor artificiale de gaze  cu  capacitatea de peste 0,1 milioane metri cubi,  precum şi  în vederea adaptării în aceste scopuri a rezervoarelor naturale (subterane).
Articolul 5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
(1) Sistemul de gaze este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, denumită în continuare Agenţie.
(2) Agenţia este o autoritate a administraţiei publice  permanentă, cu  statut  de persoană juridică, ce nu se subordonează nici  unei  alte autorităţi  publice  sau  private, cu excepţia  cazurilor stipulate  la alin.(3)  al prezentului articol, la art.8 alin.(3), (4), (5), (8) şi la art.9 alin.(4).
(3) Regulamentul  Agenţiei se elaborează în conformitate cu prezenta lege şi se aprobă de către Guvern.
Articolul 6. Funcţiile de bază ale Agenţiei
                   în domeniul sistemului de gaze
Agenţia:
a) eliberează licenţe pentru producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze, precum şi pentru alte activităţi care asigură sporirea eficienţei sistemului de gaze şi promovarea competiţiei pe piaţa de gaze;
b) în cazurile  prevăzute  de prezenta lege, modifică, suspendă  sau retrage licenţele eliberate;
c) exercită controlul  asupra  modului de satisfacere  a  cerinţelor consumatorilor şi asupra calităţii serviciilor prestate;
d) elaborează şi aprobă, în modul stabilit, metodologia de calculare a tarifelor reglementate la gaze, aprobă aceste tarife;
e) supraveghează corectitudinea  calculării de către  titularul  de licenţă  a tarifelor reglementate la gaze conform condiţiilor stipulate în licenţă;
f) supraveghează activitatea comercială a participanţilor la  piaţa de gaze;
g) determină informaţia de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze în ansamblu, ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de  licenţă,  respectînd confidenţialitatea acesteia;
h) promovează competiţia pe piaţa de gaze;
i) stabileşte,  în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate, metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze, precum  şi sistemul de informaţii în baza cărora titularul de licenţă va prezenta rapoarte Agenţiei.
Articolul 7. Drepturile Agenţiei
(1) În scopul  îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale prevăzute de prezenta lege, Agenţia este în drept:
    a) să controleze dacă  titularul  de  licenţă  respectă  condiţiile stipulate în licenţă;
    b) să controleze dacă  titularul  de licenţă aplică în mod  corect tarifele reglementate;
    c) să aibă acces la  documentele aferente activităţilor practicate conform  licenţei, inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat sau de serviciu;
    d) să obţină de la titularii de licenţe copii, extrase din documentele  menţionate  la lit.c), precum şi informaţiile  suplimentare necesare;
    e) să pună în aplicare principiul cheltuielilor  minime  la transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze;
    f) să emită regulamente ale activităţii în sfera gazelor;
    g) să aplice amenzi.
(2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de legislaţie.
Articolul 8. Administrarea Agenţiei
(1) Agenţia este  condusă de Consiliul de administraţie alcătuit din trei directori.
(2) Deciziile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii. Fiecare director deţine un singur vot.
(3) Directorii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de către Guvern pentru o perioadă  de 6 ani, cu  excepţia  primei  aplicări  a prezentei  legi  privind o asemenea desemnare cînd primul director  este desemnat  pentru o perioadă de 2 ani, al doilea - de 4 ani, al treilea - de 6 ani. La fiecare 2 ani, începînd cu data primei aplicări a prezentei legi  privind desemnarea directorilor, Guvernul desemnează un director. În cazul apariţiei, din diferite motive, a unui loc vacant de director, Guvernul  desemnează un nou director pentru perioada rămasă de aflare în funcţie a directorului  precedent.  Nici unul  dintre  directorii Consiliului de administraţie nu poate deţine această funcţie mai mult de 12  ani, indiferent de data primei lui desemnări. Nu poate fi  desemnată în  funcţia de director o persoană care a deţinut această  funcţie  mai mult  de  6 ani sau care, aflîndu-se în această funcţie, va  acumula  în perioada rămasă de aflare în funcţie mai mult de 6 ani.
(4) Directorul  poate  fi  eliberat din funcţie de către  Guvern  în cazul:
    a) demisionării;
    b) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    c) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
    d) alegerii sale în altă funcţie;
    e) condamnării la privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    f) îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale de serviciu în mod sistematic;
    g) încălcării legislaţiei.
(5) Guvernul desemnează unul dintre cei trei directori în funcţia de director general al Consiliului de administraţie.
(6) Directorul general angajează personalul Agenţiei cu consimţămîntul a cel puţin unui membru al Consiliului de administraţie.
(7) La întreprinderile a căror activitate  este  reglementată de Agenţie,  în  corespundere cu prezenta lege, directorul  Consiliului  de administraţie nu este în drept:
    a) să deţină funcţii;
    b) să deţină  acţiuni ale acestor întreprinderi, să fie creditor sau debitor al lor;
    c) să obţină cîştiguri financiare sau materiale;
    d) să încerce  a obţine angajarea vreunei persoane sau să  negocieze angajarea sa după expirarea termenului de aflare în funcţie.
(8) Directorul  general  prezintă  Guvernului  şi  Parlamentului  un raport despre activitatea Agenţiei în anul precedent.
Articolul 9. Bugetul Agenţiei
(1) În fiecare  an, către 15 noiembrie, Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor în baza:
    a) plăţilor regulatorii  aplicate  anual de Agenţie  titularilor  de licenţe;
    b) plăţilor pentru eliberarea licenţelor;
    c) altor surse prevăzute de legislaţie.
(2) Agenţia stabileşte mărimea plăţilor regulatorii pentru anul următor, la un nivel suficient pentru a acoperi cheltuielile ei, în baza estimărilor volumului de gaze prezentate de către titularii de  licenţe pînă  la  data  de 1 noiembrie curent. Mărimea plăţilor  regulatorii  se determină în modul următor:
    a) în cazul producătorului  (depozitarului) de gaze - pornind de  la volumul de gaze produs (stocat);
    b) în cazul unităţii transportatoare - pornind de la volumul de gaze eliberat în reţelele de distribuţie;
    c) în cazul unităţii  de distribuţie - pornind de la volumul de gaze eliberat consumatorilor;
    d) în cazul furnizorului de gaze - pornind de la volumul de gaze furnizat.
(3) Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de  licenţe pe contul curent al Agenţiei. Agenţia are drept unic de utilizare a mijloacelor de  pe contul său. Mijloacele neutilizate în exerciţiul financiar curent se transferă  la bugetul anului următor. Dacă  pe parcursul exerciţiului  financiar curent se formează un deficit de fonduri, Agenţia este în drept să-l recupereze de la bugetul anului următor, corectînd corespunzător plăţile regulatorii. Agenţia este în drept să contracteze împrumuturi bancare, la dobînzi rezonabile, pentru acoperirea cheltuielilor curente ce nu pot fi acoperite din plăţile regulatorii colectate. Agenţia rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile regulatorii colectate ulterior.
(4) Bugetul Agenţiei se aprobă de către Guvern  la  nivelul  de 0,06-0,09 la sută din costul anual al energiei electrice şi al  gazelor naturale  furnizate consumatorilor. Bugetul Agenţiei se publică în presa centrală.
Articolul 10. Raportul financiar
În fiecare an, către data de 1 martie, Agenţia pregăteşte un raport financiar, care include informaţii privind plăţile regulatorii vărsate pe contul curent al Agenţiei şi privind cheltuielile efectuate de Agenţie de pe acest cont pe parcursul anului precedent. În raportul financiar se indică de asemenea toate împrumuturile bancare contractate şi toate mijloacele utilizate de Agenţie pe parcursul anului precedent. Raportul financiar se publică în presa centrală.
Articolul 11. Protecţia consumatorilor
    (1) În scopul protecţiei consumatorilor, Agenţia:
    a) ţine permanent  în  centrul  atenţiei problemele care  afectează interesele consumatorilor;
    b) elaborează regulamente  privind apărarea intereselor consumatorilor;
    c) examinează sesizările consumatorilor;
    d) colaborează cu organizaţiile care reprezintă interesele consumatorilor;
e) asigură organizaţiile care apără interesele consumatorilor, precum şi consumatorii, cu informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, excepţie făcînd cazurile cînd această informaţie este confidenţială;
 f) decide asupra diferendelor ce apar între consumatori şi furnizori,  precum şi între consumatori şi unităţile transportatoare  şi de distribuţie.
(2) Consumatorii sînt  în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării  oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia, inclusiv în cazul furnizării de gaze necalitative şi  prestării de servicii  necalitative. Agenţia examinează sesizările menţionate şi  le soluţionează în limitele competenţei sale.
Articolul 12. Transparenţa activităţii Agenţiei.
                     Deciziile Agenţiei
(1) Consiliul  de administraţie asigură transparenţa în  activitatea sa. În acest scop:
a) şedinţele Consiliului de administraţie sînt publice;
b) ordinea de zi a şedinţei Consiliului de administraţie se  anunţă din  timp  tuturor părţilor interesate; acestora, precum  şi  publicului larg,  li se asigură accesul liber la examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi, excepţie făcînd cele cu caracter confidenţial, dar şi în acest caz deciziile şedinţei sînt accesibile oricărei persoane interesate. Modul de utilizare a acestei informaţii  confidenţiale  se stipulează într-un regulament aparte.
(2) În cazul  în care diferendele, ce ţin de competenţa  Agenţiei, dintre  titularul  de  licenţă şi un consumator sau un  alt  titular  de licenţă  nu  pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător, ele sînt  examinate de Agenţie, adoptîndu-se decizii în limitele competenţei Agenţiei.
(3) Deciziile  Agenţiei pot fi contestate în instanţă de judecată în conformitate cu legislaţia.
(4) Deciziile  Agenţiei  care  prezintă interes  public,  precum  şi licenţele eliberate de ea, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Capitolul III
ACORDAREA DE LICENŢE
Articolul 13. Activităţi pentru care se acordă licenţe
(1) Producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze sînt activităţi pentru care se acordă licenţe. Se acordă licenţe şi pentru alte activităţi ce ţin de piaţa de gaze dacă prin  aceasta  se asigură promovarea competiţiei pe piaţa în cauză.
(2) Activitatea legată de stocarea gazelor în rezervoare cu un volum mai  mic de 0,1 milioane metri cubi nu constituie obiect pentru acordare de licenţă.
Articolul 14. Cerinţe pentru acordarea de licenţe
(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.13 alin.(1)  se acordă agenţilor economici persoane juridice în cazul în care aceştia:
    a) sînt înregistraţi în Republica Moldova;
    b) prezintă documente care confirmă că dispun de mijloace financiare şi tehnice, precum şi de personal cu o pregătire profesională în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţă.
(2) Managerul întreprinderii care solicită  licenţă  trebuie  să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă capacitate de exerciţiu;
    b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
    c) să aibă studii  superioare, să demonstreze cunoştinţe  în activitatea pentru care se solicită licenţă şi să aibă o experienţă  în domeniu de cel puţin 5 ani;
    d) să nu aibă antecedente penale legate de activitatea reglementată de prezenta lege şi nici antecedente penale pentru crime săvîrşite  cu premeditare, prevăzute de Codul penal.
(3) Nu se acordă licenţe agenţilor economici falimentari sau în curs de lichidare, precum şi agenţilor economici cărora anterior li s-a retras licenţa din motivele prevăzute la art.17 alin.(2) lit.b)-e), iar din momentul retragerii au trecut mai puţin de 10 ani.
Articolul 15. Tipuri de licenţe
(1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe:
    a) licenţă pentru producere de gaze;
    b) licenţă pentru stocare de gaze;
    c) licenţă pentru transport de gaze;
    d) licenţă pentru distribuţie de gaze;
    e) licenţă pentru furnizare de gaze la tarife reglementate;
    f) licenţă pentru furnizare de gaze la tarife nereglementate;
    g) licenţă pentru  alte activităţi care asigură promovarea competiţiei pe piaţa de gaze în scopul reducerii tarifelor şi protecţiei intereselor consumatorilor.
(2) Licenţele pentru fiecare tip de activitate şi care conţin, de rînd cu alte date, modul de calculare a tarifelor reglementate şi cerinţele faţă de calitatea serviciilor prestate, precum şi Regulamentul privind acordarea de licenţe, se aprobă de către Consiliul de administraţie.
Articolul 16. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
(1) Titularul de licenţă este obligat:
a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
b) să se conducă de principiul cheltuielilor minime, prezentînd, în acest  sens, Agenţiei calcule argumentate ale cheltuielilor suportate în cazul cînd Agenţia a stabilit că piaţa de gaze este necompetitivă;
c) să nu admită  discriminări faţă de participanţii la piaţa de gaze în procesul îndeplinirii condiţiilor stipulate în licenţă;
d) să nu întrerupă  prestarea de servicii, excepţie făcînd  cazurile de  neplată, motivele tehnice şi de siguranţă stipulate în licenţă şi în contract;
e) să prezinte Agenţiei rapoarte anuale în forma şi  în termenele prestabilite de ea, precum şi altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară acesteia în exercitarea atribuţiilor, conform legislaţiei;
f) să achite regulat plăţile regulatorii.
(2) Nici o autoritate publică şi nici o organizaţie privată nu poate obliga  titularul de licenţă să continue prestarea de servicii persoanei fizice  sau persoanei juridice care nu-şi onorează obligaţiile de  plată prevăzute de contract sau nu respectă condiţiile aprobate  în  vederea prestării acestor servicii.
(3) Titularul  de licenţă are drept de acces liber la contoarele  de gaze  de  pe  teritoriul consumatorului cu care a încheiat  contract de furnizare a gazelor.
(4) Titularul de licenţă nu are dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţe fără autorizaţia scrisă a Agenţiei.
(5) Dreptul de  a  deţine mai mult de o licenţă este reglementat de Agenţie.
Articolul 17. Modificarea, suspendarea şi retragerea licenţei
(1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului, cît şi din  iniţiativa Agenţiei, cu acordul  ambelor  părţi,  în cazul intervenirii unor împrejurări importante.
(2) Agenţia poate suspenda temporar licenţa sau o poate retrage  în cazul în care:
    a) titularul de licenţă solicită acest lucru;
    b) s-a stabilit că licenţa a fost obţinută prin mijloace ilegale;
    c) titularul de licenţă nu respectă condiţiile stipulate în ea;
    d) titularul de  licenţă este declarat falimentar şi  nu-şi  poate exercita obligaţiile;
    e) titularul de licenţă încalcă prevederile prezentei legi.
(3) În cazul  suspendării  sau  retragerii  licenţei,  Agenţia  este obligată  să ia măsuri de asigurare a furnizării eficiente şi fiabile a gazelor către consumatori.
(4) Decizia Agenţiei privind modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei poate fi atacată în instanţă de judecată.
Articolul 18. Fuziunea, asocierea, separarea sau divizarea    
                       întreprinderilor de gaze şi a furnizorilor
Fuziunea întreprinderilor de gaze şi a furnizorilor între ei, precum şi cu alţi  agenţi  economici, asocierea, separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze şi a furnizorilor de gaze, în cazul  în care aceste transformări pot influenţa tarifele reglementate, se efectuează doar cu autorizaţia Agenţiei. Odată cu eliberarea autorizaţiei respective, Agenţia poate schimba condiţiile stipulate în licenţă.
Capitolul IV
DREPTUL DE FOLOSINŢĂ A PROPRIETĂŢII
UNOR ALTE PERSOANE
Articolul 19. Principii generale
(1) Titularul  de licenţă pentru transportul sau pentru  distribuţia de gaze este în drept să folosească proprietatea altor persoane în cazul:
    a) efectuării de lucrări preliminare;
    b) pozării reţelelor;
    c) construcţiei şi exploatării obiectivelor sistemului de gaze;
    d) exercitării altor acţiuni.
(2) Titularul de licenţă este obligat să repare proprietarului  de teren sau de un alt imobil ori beneficiarului dreptului de folosinţă asupra acestor imobile prejudiciul cauzat prin efectuarea de lucrări prevăzute la alin.(1) lit.a)-d), inclusiv prin lichidarea consecinţelor unor avarii, şi să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială.
(3) În scopul  preîntîmpinării de avarii în reţelele de gaze sau lichidării consecinţelor lor, proprietarul de teren sau de un alt imobil ori  beneficiarul  dreptului de folosinţă asupra acestor  imobile  este obligat  să  permită  întreprinderii  de  gaze  să  le  folosească  după necesităţi.
(4) În zonele de protecţie a naturii, activitatea  prevăzută  la alin.(1)  lit.a)-d)  nu  poate fi exercitată fără acordul  prealabil  al autorităţilor de protecţie a mediului.
Articolul 20. Efectuarea de lucrări prealabile
Lucrările prealabile aferente construcţiei unor obiective ale sistemului de gaze pot fi începute de titularul de licenţă doar în cazul încheierii  unui acord cu proprietarul sau cu beneficiarul dreptului  de folosinţă  asupra  terenului pe care urmează să se  efectueze  lucrările prealabile.
Articolul 21. Pozarea reţelelor de gaze
(1) Pozarea include lucrările de construcţie, montare, reparare, reconstrucţie a conductelor de gaze, a staţiilor de compresiune şi de distribuţie, a punctelor de distribuţie şi se efectuează de către titularul de licenţă doar în cazul încheierii unui acord cu proprietarul sau  cu  beneficiarul  dreptului de folosinţă asupra terenului  pe  care urmează să se efectueze aceste lucrări.
(2) Acordul stipulat  la alin.(1) se anulează în cazul în care nu se realizează în termen de 5 ani de la data încheierii lui.
Articolul 22. Folosirea imobilului
(1) Orice obiective ale întreprinderilor transportatoare şi de distribuţie pot  fi amplasate şi exploatate pe terenurile aflate în proprietatea sau în folosinţa unor alte persoane în baza dreptului  de folosinţă.
(2) Dreptul de folosinţă  se atribuie  în baza unui  acord cu proprietarul de imobil.
(3) În cazul în care nu se ajunge la un acord cu proprietarul  de imobil  în ceea ce priveşte atribuirea dreptului de folosinţă, titularul de licenţă poate solicita sprijinul autorităţilor administraţiei publice competente în soluţionarea problemei în cauză.
(4) Dreptul de  folosinţă încetează în cazul în care nu se  exercită în decursul a 5 ani de la data atribuirii lui.
Articolul 23. Exproprierea
(1) În cazul  în  care  titularul de licenţă nu a reuşit  să  obţină dreptul  de  folosinţă asupra terenului necesar pentru construcţia staţiilor de compresiune şi de distribuţie, punctelor de distribuţie, altor obiective de uz public, el este în drept să iniţieze procedura de expropriere a terenului în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul construcţiei  şi exploatării  reţelelor de gaze, exproprierea  poate avea loc doar dacă titularul de licenţă demonstrează că  lucrările, prevăzute la art.21, vor împiedica substanţial ori  chiar vor exclude folosirea de către proprietar a imobilului său.
(3) Imobilul  expropriat în conformitate cu prevederile alin.(1)  şi (2)  trece  în proprietatea statului şi este dat cu drept  de  folosinţă titularului de licenţă.
Capitolul V
PRODUCEREA, STOCAREA, TRANSPORTAREA,
DISTRIBUŢIA ŞI FURNIZAREA DE GAZE
Articolul 24. Coordonarea activităţilor în sistemul de gaze
(1) Întreprinderile de gaze funcţionează  într-un  sistem  unic.
Unităţile  transportatoare, de distribuţie şi furnizorii colaborează  pe principiile economiei de piaţă şi ale dirijării operative unice.
(2) Conform condiţiilor stipulate  în licenţă şi  în regulamentele aprobate de Agenţie, întreprinderile de gaze, împreună cu  furnizorii, elaborează:
    a) regulile de colaborare în sistemul de gaze;
    b) condiţiile de aplicare a restricţiilor în relaţiile dintre părţi.
(3) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa de gaze se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie.
Articolul 25. Producerea şi stocarea gazelor
(1) Toţi agenţii economici care activează în vederea producerii  şi stocării  de gaze sînt  în drept să participe la piaţa de gaze dacă cerinţele  tehnice de racordare la reţea sînt îndeplinite, iar calitatea gazelor furnizate corespunde standardelor în vigoare.
(2) Licenţele pentru producerea şi pentru stocarea de gaze se retrag de către Agenţie în cazul nerespectării condiţiilor stipulate în  ele.
Licenţele  pot fi retrase de Agenţie şi din alte motive, dar numai  după 25 de ani de la data la care Agenţia a expediat titularului de  licenţă un aviz.
Articolul 26. Transportul şi distribuţia de gaze
(1) Titularii de licenţe şi consumatorii au drept de acces  la reţeaua de transport şi la cea de distribuţie fără nici o discriminare.
(2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie este obligată să transporte gaze la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi, condiţiilor stipulate în licenţă şi regulamentelor aprobate de Agenţie.
(3) Atît unitatea  transportatoare, cît şi cea de distribuţie  poate fi furnizor.
(4) Atît unitatea transportatoare,  cît şi cea de distribuţie, îndeplineşte funcţiile de dispecerat în vederea gestionării volumului de gaze prevăzut în contractele încheiate între participanţii la piaţa  de gaze.
(5) Unităţile  transportatoare şi cele de distribuţie sînt  obligate să  răspundă la orice solicitare de serviciu în termen de 15 zile de  la data înregistrării acesteia.
(6) Licenţele pentru transportul şi pentru distribuţia de gaze se retrag de către Agenţie în cazul nerespectării condiţiilor stipulate în ele. Licenţele pot fi retrase de Agenţie şi din alte motive, dar  numai după  25 de ani de la data la care Agenţia a expediat  titularului  de licenţă un aviz.
(7) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia de gaze exploatează reţelele de transport şi de distribuţie în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi în normativele tehnice în vigoare.
Articolul 27. Furnizarea de gaze
(1) Furnizorul  este obligat  să  livreze  consumatorului  gaze  în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu prevederile expuse la cap.VI.
(2) Dacă Agenţia stabileşte că piaţa de gaze este  necompetitivă, titularul de  licenţă pentru furnizare de gaze la  tarife reglementate cumpără  gazele  la cel mai mic preţ, asigurînd, totodată,  fiabilitatea procesului de aprovizionare cu gaze. În  aceste cazuri, contractele privind achiziţionarea gazelor de către furnizor sînt  aprobate  de Agenţie.
(3) Furnizorul  poartă  răspundere  pentru prejudiciul  cauzat  prin nerespectarea standardelor de calitate a gazelor.
Articolul 28. Extinderea reţelelor de gaze
(1) Unităţile  transportatoare şi  cele de distribuţie  sînt responsabile de extinderea  reţelelor  lor în  legătură  cu  creşterea cererii la gaze.
(2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie, beneficiind de dreptul stipulat la alin.(5) al prezentului articol, sînt  responsabile de racordarea  la reţelele lor a altor titulari de licenţă  sau consumatori care au depus cererea respectivă.
(3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru  transportul de gaze  în  cazul  în  care cheltuielile  date s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
(4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare  la stabilirea  tarifelor  pentru  distribuţia  de gaze  în  cazul  în  care cheltuielile  date s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
(5) Unităţile  transportatoare şi cele de distribuţie sînt în  drept să  ceară altor titulari de licenţe sau consumatori, care  intenţionează să-şi  extindă  reţelele  de  transport ori de distribuţie în vederea îndestulării  unor  necesităţi aparte, să proiecteze şi să  construiască reţele  sau să le acopere financiar în cazul în care aceasta se face  în conformitate  cu  condiţiile  stipulate în licenţă şi  cu  regulamentele aprobate de Agenţie.
(6) Orice persoană  juridică deţinătoare de licenţă  pentru transportul sau  pentru distribuţia de  gaze este  în drept  să-şi desfăşoare activitatea, prevăzută de licenţă, pe orice teritoriu delimitat de Agenţie, dacă pe acel teritoriu  nu-şi desfăşoară activitatea un alt titular de licenţă de acelaşi  tip. Agenţia este obligată  să  evite  eventualele conflicte între titularii  de  licenţe, stabilind reguli speciale.
Capitolul VI
RAPORTURILE JURIDICE DINTRE PARTICIPANŢII LA PIAŢA DE GAZE
Articolul 29. Raporturile juridice
(1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa de gaze, stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă,  se reglementează  prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie.
(2) Raporturile juridice dintre furnizori şi cumpărători pe piaţa de gaze, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează  prin clauzele contractului încheiat între părţi.
Articolul 30. Contractul de furnizare a gazelor
(1) Furnizarea de gaze se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi cumpărător. Contractul stipulează termenele de valabilitate, cazurile de suspendare sau  delimitare a efectului contractului,  precum şi responsabilităţile furnizorului  şi cumpărătorului de gaze.
(2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale.
(3) Consumatorul  poate  încheia contract individual de furnizare  a gazului cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate.
 (4) Cererile consumatorilor privind achiziţionarea de gaze şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice.
Articolul 31. Efectele încheierii contractului
                      privind furnizarea de gaze
(1) Furnizorul  este obligat să asigure continuitatea aprovizionării cu  gaze la  parametrii prevăzuţi de standarde şi  în  conformitate  cu clauzele contractuale.
(2) Instalaţiile de utilizare nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente  în  funcţionarea  normală  a reţelei de  gaze,  precum  şi destabilizări în aprovizionarea cu gaze a altor consumatori.
Articolul 32. Suspendări şi limitări în aprovizionareacu gaze
(1) Întreprinderea de gaze este în drept să suspende aprovizionarea cu gaze pentru o perioadă de timp cît mai scurtă în cazul cînd sînt puse în pericol viaţa  şi sănătatea oamenilor, cînd apare pericolul prejudicierii  proprietăţii, cînd nu se respectă regimurile de consum stabilite, cînd se încalcă regimul de funcţionare a reţelelor de  gaze, precum şi în legătură cu efectuarea de racordări, în legătură cu alte operaţiuni care nu pot fi executate în alt mod sau în legătură cu unele avarii ori cu lichidarea consecinţelor lor.
(2) Întreprinderea de gaze avizează din timp consumatorul despre data  şi durata suspendării aprovizionării cu  gaze, excepţie  făcînd situaţiile excepţionale.
(3) Întreprinderea de gaze este în drept să limiteze sau să suspende aprovizionarea cu gaze în caz de criză de combustibil, survenită  la scară  naţională, sau în legătură cu unele interese ce ţin de  apărarea naţională.
(4) Întreprinderea de gaze nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea  şi suspendarea aprovizionării cu gaze în condiţiile prevăzute la alin.(3), dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin.(1) şi (2).
(5) Unităţile  transportatoare şi cele de distribuţie sînt în  drept să  limiteze  sau să suspende furnizarea de gaze dacă  consumatorul  sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.
Articolul 33. Evidenţa consumului de gaze şi platapentru gaze
(1) Titularii de licenţe pentru transport şi pentru distribuţie de gaze sînt  responsabili de instalarea, exploatarea, deservirea  şi verificarea periodică a contoarelor de gaze ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor.
(2) Titularii  de licenţe pentru transport şi pentru distribuţie de gaze ţin evidenţa volumului de gaze în conformitate cu normativele  în vigoare, utilizînd numai contoare testate.
(3) Consumatorul:
    a) suportă cheltuielile pentru racordare;
    b) achită, în  corespundere  cu indicaţiile contorului  şi  clauzele contractuale, costul gazelor consumate.
(4) Părţile care au încheiat contractul de furnizare a gazului  pot iniţia verificarea neplanificată a contoarelor de gaze în cazul în care una  dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări,  iar dacă  nu se confirmă, cheltuielile de  verificare  le suportă reclamantul.
Capitolul VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR LA GAZE
Articolul 34. Tarifele la gaze
(1) Tarifele  reglementate la gaze se calculează şi se  aplică de către titularii de licenţe  respective conform unei  metodologii prestabilite.
(2) Metodologia  calculării  şi aplicării tarifelor reglementate la gaze se elaborează şi se aprobă de către Agenţie, în  modul  stabilit, pentru anumite perioade de timp.
(3) Metodologia calculării  şi aplicării tarifelor reglementate la gaze include modul de calculare:
    a) a costului serviciilor;
    b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze;
    c) a cheltuielilor aferente îndeplinirii cerinţelor de protecţie  a mediului;
    d) a mărimii profitului  necesar  titularului de  licenţă  pentru continuarea activităţii sale.
(4) Metodologia calculării şi aplicării tarifelor reglementate la gaze trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul  energetic, inclusiv de politica privind importul, exportul şi tranzitul de gaze, şi să asigure aprovizionarea fiabilă a consumatorilor cu gaze la cheltuieli minime şi utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie.
(5) Titularii de  licenţe sînt obligaţi  să prezinte Agenţiei informaţiile  necesare acesteia  în activitatea de  supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 35. Soluţionarea litigiilor
Litigiile dintre  participanţii la piaţa de gaze se soluţionează  îninstanţă de judecată, excepţie făcînd cazurile  stipulate  la  art.12alin.(2).
Articolul 36. Dispoziţii finale
(1) Agenţia este  în drept, în decursul unui an de la data  intrăriiîn  vigoare a prezentei legi, să facă modificări în licenţă fără acordultitularului  ei  dacă  modificările se fac pentru  apărarea  intereselorconsumatorilor.
(2) Guvernul, în termen de două luni:
a) va prezenta  Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţieiîn vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
   
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                  Dumitru DIACOV

Chişinău, 17 septembrie 1998.
Nr. 136-XIV.