*LPO778/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  328044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 778
din  27.12.2001
cu privire la geodezie şi cartografie
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 160
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni de bază
În prezenta lege sînt utilizate următoarele noţiuni de bază:
geodezie - ştiinţă care se ocupă cu determinarea şi studierea parametrilor figurii şi ai cîmpului gravitaţional al Pămîntului, cu reprezentarea pe planuri şi pe hărţi a suprafeţei terestre sau a unei porţiuni a acesteia, cu determinarea coordonatelor punctelor suprafeţei terestre şi a modificărilor acestora în timp, cu efectuarea de lucrări necesare pentru soluţionarea diverselor probleme tehnice de producţie şi de apărare a statului;
cartografie - ştiinţă care se ocupă cu studierea proiecţiilor cartografice şi a metodelor de întocmire, editare şi multiplicare a hărţilor;
fotogrammetrie - ştiinţă aplicativă, care se ocupă cu studierea principiilor, cu elaborarea şi aplicarea metodelor şi procedeelor de determinare a formei şi a dimensiunilor obiectelor pe baza fotogramelor;
hartă - reprezentare pe plan a suprafeţei terestre, parţială sau totală, la o anumită scară şi după un anumit sistem de proiecţie;
plan - reprezentare micşorată pe plan, la o scară mare, a unei suprafeţe terestre concrete, fără a ţine seama de curbura Pămîntului;
plan topografic - reprezentare convenţională pe plan, la o scară mare, a unei porţiuni concrete a suprafeţei terestre, care conţine elemente ale situaţiei şi ale reliefului;  
activitate geodezică şi cartografică - activitate desfăşurată în vederea asigurării necesităţilor statului în informaţie şi în producţie topografo-geodezică şi cartografică;
lucrări geodezice şi cartografice - lucrări de creare şi executare a materialelor topografo-geodezice şi cartografice;
fond cartografo-geodezic - bază de informaţii şi date geodezice, topografice şi cartografice, inclusiv digitale, indiferent de tipul, locul creării şi forma de proprietate ale acestora, aflate şi păstrate pe teritoriul Republicii Moldova;
sistem informaţional geografic GIS (Geographic Information System) - sistem de echipamente, programe, metode şi normative tehnice, destinate culegerii, prelucrării, stocării, analizării şi actualizării datelor geografice.
Articolul 2. Reglementarea juridică a activităţii geodezice
                        şi cartografice
(1) Relaţiile în domeniul activităţii geodezice şi cartografice pe teritoriul Republicii Moldova sînt reglementate de prezenta lege.
(2) Tratatele internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul activităţii geodezice şi cartografice sînt parte componentă a sistemului juridic al Republicii Moldova. În cazul în care tratatul internaţional prevede alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică stipulările tratatului internaţional.
Articolul 3. Activitatea geodezică şi cartografică
(1) Activitatea geodezică şi cartografică include:
a) lucrări topografo-geodezice şi cartografice de importanţă statală şi interramurală, finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, efectuate doar de persoane juridice care dispun de licenţă în domeniul respectiv;
b) lucrări topografo-geodezice  şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală), determinate de necesităţile agenţilor economici, unităţilor administrativ-teritoriale, persoanelor fizice şi juridice, finanţate de agenţi economici, de persoane fizice şi juridice interesate;
c) lucrări geodezice şi gravimetrice de precizie înaltă;
d) lucrări de aerofotografiere a teritoriului;
e) lucrări de teledetecţie asupra Pămîntului;
f) studierea bazei matematice a proiecţiilor cartografice pentru teritoriul Republicii Moldova;
g) lucrări de stabilire, cartografiere, delimitare şi demarcare a frontierei de stat a Republicii Moldova, a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor de teren ale deţinătorilor de terenuri, precum şi lucrări de schimbare a denumirilor geografice;
h) colaborarea cu serviciile geodezice ale altor ţări şi participarea la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniul  geodeziei şi cartografiei.
(2) Lucrările geodezice şi cartografice de importanţă statală includ:
a) crearea reţelelor geodezice prin metode satelit, cu ajutorul sistemului global de poziţionare GPS (Global Positioning System), reţelelor de nivelment, de gravimetrie şi de îndesire, a căror densitate şi precizie asigură întocmirea hărţilor şi planurilor topografice pentru soluţionarea problemelor de importanţă statală şi de apărare şi pentru desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice;
b) asigurarea cu date geodezice a navigaţiei şi monitoringul mediului înconjurător;
c) stabilirea pe teritoriul ţării a unui sistem unic de coordonate şi menţinerea lui la nivelul cerinţelor actuale;
d) întocmirea, actualizarea şi editarea hărţilor şi planurilor topografice în formă grafică, digitală, precum şi în alte forme ale căror precizie şi conţinut asigură soluţionarea problemelor de importanţă statală şi de apărare, şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice;
e) crearea şi ţinerea sistemelor informaţionale geografice cu destinaţie statală şi zonală;
f) crearea bazei geometrice pentru planurile  cadastrale;
g) cercetările geodinamice în baza măsurărilor geodezice şi tehnologiilor satelit;
h) proiectarea, întocmirea şi editarea hărţilor geografice generale, politico-administrative, ştiinţifico-informative, a altor hărţi şi atlase tematice cu destinaţie interstatală, precum şi a materialelor cartografice didactice;
i) executarea lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice în scopul asigurării apărării şi securităţii statului;
j) asigurarea bazei topografo-geodezice şi cartografice pentru delimitarea, demarcarea şi verificarea marcării liniei frontierei de stat a Republicii Moldova;
k) asigurarea metrologică a lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice;
l) standardizarea, evidenţa şi reglementarea utilizării denumirilor geografice;
m) organizarea procesului tehnologic de producere a materialelor topografo-geodezice şi cartografice, asigurarea cu utilaje moderne şi tehnologii avansate;
n) crearea şi actualizarea fondurilor cartografo-geodezice de importanţă statală;
o) standardizarea materialelor geodezice şi cartografice;
p) îndeplinirea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale în domeniul geodeziei, cartografiei şi fotogrammetriei.
(3) Lucrările geodezice şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală) includ:
a) crearea, actualizarea şi editarea planurilor topografice pentru întocmirea planurilor de amenajare a teritoriilor şi a planurilor urbanistice, a planurilor terenurilor pentru edificarea diverselor obiecte, reţelelor şi construcţiilor subterane, pentru racordarea clădirilor, precum şi pentru executarea altor lucrări speciale;
b) întocmirea hărţilor, atlaselor şi planurilor tematice cu destinaţie specială în formă grafică şi digitală (cu argumentarea editării lor), în funcţie de cererea pieţei;
c) lucrări topografo-geodezice, cartografice şi fotogrammetrice pentru crearea cadastrului;
d) lucrări de asigurare  geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor, precum şi a lucrărilor geodezice ce ţin de exploatarea şi restaurarea acestora;
e) lucrări topografo-geodezice la explorarea şi valorificarea zăcămintelor minerale;
f) lucrări topografo-geodezice de întreţinere a obiectelor publice: a drumurilor, a reţelelor de termoficare, electrice, de alimentare cu apă, de canalizare şi de telecomunicaţii;
g) lucrări topografo-geodezice în vederea folosirii raţionale a resurselor naturale şi de protecţie a mediului înconjurător;
h) crearea şi monitorizarea sistemelor informaţionale geografice cu destinaţie specială.
Articolul 4. Activitatea geodezică şi cartografică în scopul
                        asigurării apărării şi securităţii statului
Activitatea geodezică şi cartografică în scopul asigurării apărării şi securităţii statului prevede executarea de lucrări topografo-geodezice şi cartografice în vederea întocmirii şi editării de hărţi topografice şi aeronautice, dezvoltarea reţelelor geodezice speciale şi crearea de sisteme geoinformaţionale cu destinaţie militară şi este desfăşurată de către Ministerul Apărării în comun cu Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.
Articolul 5. Subiecţii relaţiilor juridice în domeniul
                        activităţii geodezice şi cartografice
(1) Subiecţi ai relaţiilor juridice în domeniul activităţii geodezice şi cartografice sînt: Republica Moldova; autorităţile administraţiei publice care, în limitele competenţei lor, reglementează activitatea geodezică şi cartografică; persoanele fizice şi juridice care sînt beneficiari sau executanţi ai lucrărilor geodezice şi cartografice, precum şi cele care comercializează producţia geodezică şi cartografică; cetăţenii străini, persoanele juridice din alte state, organizaţiile internaţionale, statele străine, care pot fi doar beneficiari.
(2) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv  cele străine, participă la acţiunile din domeniul activităţii geodezice şi cartografice în condiţiile prezentei legi.
Articolul 6. Obiectul activităţii geodezice şi cartografice
Obiectul activităţii geodezice şi cartografice este teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul  II
COMPETENŢELE AUTORITĂŢILOR
ADMINISTRAŢIEIPUBLICE ÎN DOMENIUL
 GEODEZIEI ŞI CARTOGRAFIEI
Articolul 7. Competenţa Guvernului
Guvernul:
a) aprobă programele de stat privind asigurarea necesităţilor Republicii Moldova în producţie topografo-geodezică şi cartografică;
b) coordonează, prin intermediul Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, activitatea în domeniul geodeziei şi cartografiei pe teritoriul ţării;
c) stabileşte proiecţiile cartografice pe teritoriul Republicii Moldova;
d) stabileşte sistemele de stat unice de coordonate, altitudini, măsurări gravimetrice, scările hărţilor şi planurilor topografice ale teritoriului statului, precum şi sistemul unic de clasificare şi codificare a informaţiei topografo-geodezice şi cartografice;
e) soluţionează probleme din domeniul geodeziei şi cartografiei în condiţiile legislaţiei.
Articolul 8.  Competenţa Agenţiei de Stat Relaţii
                        Funciare şi Cadastru
Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru:
a) elaborează, examinează şi aprobă actele normative tehnice, tarifele şi normele de timp pentru genurile noi de lucrări geodezice şi cartografice în domeniu;
b) efectuează, prin intermediul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică  şi de Regim:
controlul asupra respectării legislaţiei în domeniul geodeziei şi cartografiei;
controlul asupra nivelului tehnic, calităţii, gradului de asigurare metrologică a lucrărilor topografo-geodezice, cartografice şi fotogrammetrice pe teritoriul ţării;
controlul asupra activităţii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor care execută lucrări topografo-geodezice, cartografice şi prospecţiuni tehnice (cu excepţia celora ce sînt de resortul Ministerului Apărării), inclusiv asupra respectării regimului şi modului de elaborare (întocmire), utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere şi evidenţă a materialelor speciale şi a geoinformaţiei în cadrul executării acestor lucrări;
evidenţa generală a punctelor geodezice de pe teritoriul ţării, controlul şi supravegherea întreţinerii şi integrităţii lor;
supravegherea respectării de către subiecţii activităţii geodezice şi cartografice a cerinţelor documentelor normative şi tehnice în domeniu;
supravegherea demarcării corecte a frontierei de stat a Republicii Moldova;
înregistrarea lucrărilor geodezice şi cartografice;
recepţia de stat a lucrărilor geodezice şi cartografice;
evidenţa schimbării denumirilor geografice şi controlul asupra corectitudinii folosirii acestora;
în limitele competenţei sale, conform legislaţiei, atribuţii în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, asigurarea măsurărilor geodezice, verificarea şi standardizarea mijloacelor geodezice de măsurat, certificarea producţiei geodezice şi cartografice, controlul metrologic şi supravegherea în domeniu;
c) dirijează activitatea Fondului cartografo-geodezic de stat;
d) execută lucrări geodezice şi gravimetrice de precizie înaltă şi de trecere la sistemul global şi de referinţă de coordonate şi proiecţiile cartografice respective, creează şi ţine sistemele informaţionale geografice de importanţă statală şi zonală;  
e) dirijează executarea lucrărilor topografo-geodezice, cartografice, de cadastru şi actualizarea lor;
f) participă şi asigură suportul metodologic şi tehnic la stabilirea, cartografierea şi demarcarea frontierei de stat a Republicii Moldova, la schimbarea denumirilor geografice ale obiectelor, precum şi a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, asigură, în modul stabilit, reprezentarea grafică amplă şi corectă pe hărţi a acestora;
g) verifică, în comun cu Ministerul Apărării şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, conţinutul topografic al hărţilor, corectitudinea reprezentării în ele a frontierei de stat şi a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, a obiectelor cu regim special şi a informaţiei specifice pentru care se stabilesc restricţii de acces;
h) realizează colaborarea internaţională în domeniul geodeziei şi cartografiei.
Articolul 9. Fondul cartografo-geodezic de stat
(1) Fondul cartografo-geodezic de stat, denumit în continuare Fond, este creat pe lîngă Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru şi îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului Fondului cartografo-geodezic de stat, aprobat de Guvern.
(2) Fondul are ca scop acumularea, evidenţa centralizată şi păstrarea materialelor şi datelor geodezice, cartografice, topografice, hidrografice, obţinute din imagini aerocosmice, aerofotogeodezice, fotogrammetrice, gravimetrice, inclusiv în formă digitală, obţinute în urma activităţii geodezice şi cartografice, indiferent de tipul, locul  de creare şi forma de proprietate a lor, aflate şi păstrate pe teritoriul Republicii Moldova.
(3) Supravegherea geodezică de stat a transmiterii către Fond a materialelor şi datelor geodezice, a păstrării şi utilizării acestor materiale şi date, precum şi ţinerea Registrului de stat al fondurilor cartografo-geodezice departamentale se efectuează de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.
(4) Persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea geodezică şi cartografică pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să transmită gratuit Fondului un exemplar de copii ale materialelor şi datelor geodezice şi cartografice create de ele, rezervîndu-şi dreptul de autor.
(5) Utilizarea materialelor şi datelor Fondului la efectuarea de lucrări în scopul obţinerii de profit, cu excepţia lucrărilor finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor locale, se efectuează contra plată, conform regulamentului Fondului.
(6) Materialele şi datele Fondului nu se includ în patrimoniul întreprinderilor supuse privatizării.
(7) Modul de recepţionare, păstrare şi utilizare a materialelor şi datelor Fondului se stabileşte de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, conform regulamentului Fondului.
(8) Accesul la materialele, datele şi informaţiile ce constituie secret de stat se permite în condiţiile Legii nr.106-XIII din
17 mai 1994 cu privire la secretul de stat.
(9) Persoanele fizice şi juridice sînt în drept să se folosească de materialele şi datele Fondului în modul stabilit, fiind obligate să respecte următoarele condiţii:
a) să asigure integritatea materialelor şi datelor eliberate de Fond în folosinţă temporară şi să le restituie în termenul stabilit;
b) să nu divulge informaţia ce constituie secret de stat, care se conţine în materiale şi date;
c) să nu admită copierea nesancţionată a materialelor şi a datelor eliberate de Fond;
d) să nu transmită unor terţi materialele şi datele eliberate de Fond fără permisiunea Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.
(10) Lucrările de creare şi ţinere a Fondului se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat.
Capitolul III
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI
ŞI CARTOGRAFIEI
Articolul 10. Actele normative tehnice
(1) Actele normative tehnice de bază (regulamentele şi instrucţiunile) în domeniul activităţii geodezice şi cartografice care stabilesc modul de organizare a lucrărilor geodezice şi cartografice, sarcinile tehnice, normele şi regulile de executare a acestora se elaborează şi se aprobă de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru după coordonarea lor cu organizaţiile cointeresate.
(2) În baza actelor specificate la alin.(1), Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru exercită coordonarea activităţii geodezice şi cartografice, controlul şi supravegherea de către stat în domeniu.
(3) Prevederile actelor normative tehnice în domeniul activităţii geodezice şi cartografice servesc ca bază la efectuarea expertizelor de stat şi a altor expertize în domeniu, fiind obligatorii pentru toţi subiecţii implicaţi în desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţilor în cauză.
Articolul 11. Finanţarea
(1) Lucrările geodezice şi cartografice executate pentru necesităţile statului (beneficiar - Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru) se finanţează în limitele mijloacelor bugetare prevăzute în legea bugetului de stat pe anul corespunzător.
(2) Finanţarea lucrărilor geodezice şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală), executate în temeiul deciziei autorităţilor administraţiei publice locale, se efectuează din contul bugetelor locale.
(3) Lucrările geodezice şi cartografice executate la comanda agenţilor economici şi altor persoane fizice sau juridice sînt finanţate din contul beneficiarului.
(4) Subiecţii activităţii geodezice şi cartografice, care sînt beneficiari sau executanţi ai lucrărilor cartografice, topografice şi ai altor lucrări finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sînt obligaţi să utilizeze materialele şi datele geodezice şi cartografice elaborate în anii precedenţi.
Articolul 12. Asigurarea metrologică
(1) Asigurarea metrologică a activităţii geodezice şi cartografice include sistemul de standarde, etaloane şi condiţii tehnice, care asigură unitatea măsurărilor geodezice şi care sînt obligatorii pentru toţi subiecţii implicaţi în activitatea geodezică şi cartografică.
(2) Asigurarea unităţii măsurărilor geodezice, verificarea mijloacelor geodezice de măsurare, standardizarea lor, certificarea producţiei geodezice şi cartografice, exercitarea controlului şi supravegherii metrologice în domeniul activităţii geodezice şi cartografice se pun în sarcina Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru şi se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării.
Articolul 13. Evidenţa de stat a materialelor referitoare la
                          lucrările geodezice şi cart
ografice
(1) Materialele şi datele obţinute ca rezultat al lucrărilor astronomo-geodezice, de nivelment, gravimetrice, cartografice, de aerofotografiere şi altor lucrări în domeniu sînt  supuse evidenţei de stat obligatorii.
(2) Evidenţa de stat a materialelor şi datelor specificate la alin.(1) se efectuează de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru şi Ministerul Apărării.
Articolul 14. Dreptul de proprietate al statului asupra
                          producţiei geodezice şi cartografice
Producţia geodezică şi cartografică, inclusiv materialele şi datele geodezice, cartografice, obţinute din imagini aerocosmice, fotogrammetrice, topografice, hidrografice şi gravimetrice, obţinute din contul mijloacelor bugetelor de stat şi locale, precum şi materialele şi datele Fondului sînt proprietate a statului, gestionată de Guvern.
Articolul 15. Protecţia punctelor reţelelor geodezice de stat
(1) Semnalele terestre şi centrele punctelor astronomo-geodezice, geodezice, de nivelment şi gravimetrice, precum şi punctele geodezice amplasate pe farurile de iluminaţie, pe semnele de navigaţie şi pe alte construcţii inginereşti, sînt proprietate a statului şi se află sub protecţia acestuia. Lucrările de distrugere şi schimbare a locului punctelor reţelelor geodezice, gravimetrice şi de nivelment pot fi executate numai cu permisiunea Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru.
(2) Proprietarii, deţinătorii şi beneficiarii terenurilor pe care sînt amplasate punctele geodezice sînt obligaţi să anunţe Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru despre toate cazurile de defectare sau deteriorare a punctelor geodezice, precum şi să asigure accesul la acestea pentru executarea lucrărilor geodezice şi cartografice.
(3) Atribuirea terenurilor pentru amplasarea pe ele a punctelor geodezice se face în condiţiile legii.
(4) Regulamentul cu privire la protecţia punctelor geodezice este aprobat de către Guvern.
Articolul 16. Responsabilitatea pentru încălcarea
                     legislaţiei cu privire la activitatea
                          geodezică şi cartografică
Distrugerea intenţionată a punctelor reţelei geodezice naţionale, reţelei astronomo-geodezice, de nivelment şi gravimetrice, precum şi alte încălcări ale legislaţiei cu privire la activitatea geodezică şi cartografică atrag după sine răspunderea penală prevăzută de legislaţie.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 17
Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 decembrie 2001.
    Nr. 778-XV.