*LPO284/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  328081
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 284
din  22.07.2004
privind comerţul electronic
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138-146     art Nr : 741     Data intrarii in vigoare : 14.11.2004
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic pentru efectuarea comerţului electronic, stabilirea principiilor de reglementare şi susţinere de către  stat a activităţii în domeniul comerţului electronic, precum şi stabilirea regimului juridic al contractelor şi comunicărilor electronice privind vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
    (2) Prezenta lege stabileşte  modul de utilizare a informaţiei în formă electronică în cadrul relaţiilor ce apar între participanţii la comerţul electronic.
    Articolul 2. Sfera de aplicare a legii
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine, care participă la comerţul electronic.
    (2) Prezenta lege se aplică oricărui tip de activitate comercială, cu excepţia următoarelor:
    a)  activitatea notarilor, în măsura în care aceasta presupune o  participare directă la exercitarea atribuţiilor lor;
    b)  activităţile de reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată şi a organelor de urmărire penală;
    c) jocurile de noroc cu cîştiguri băneşti, loteriile şi pariurile;
    d)  activităţile care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, telex;
    e) serviciile de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv de teletext;
    f) serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex;
    g) schimbul  de informaţii prin poşta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente între persoane care acţionează în scopuri străine activităţii lor comerciale.
    (3) Modul de utilizare în comerţul electronic a documentului electronic se reglementează de legislaţie.
    Articolul 3. Cadrul juridic
    (1) Comerţul electronic este reglementat de Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, precum şi de alte acte legislative,  normative ce reglementează  raporturile aferente comerţului şi activităţii de întreprinzător.
    (2) Dacă  în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte norme  decît cele prevăzute în prezenta lege,  se aplică  normele  acordurilor internaţionale.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    agent al comerţului electronic - persoană fizică sau juridică care efectuează  comerţ electronic;
    comerţ electronic - activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată  cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice;
    comunicare electronică - informaţie în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi  stocată cu ajutorul mijloacelor electronice;
comunicare comercială - comunicare electronică cu caracter comercial, destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, lucrările sau serviciile, numele sau denumirea, firma sau marca unui agent al comerţului electronic. Nu constituie comunicări comerciale informaţiile care permit accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domen sau o adresă de poştă electronică, comunicările legate de bunurile, lucrările sau serviciile, numele ori marca unei persoane fizice sau juridice cînd  sînt realizate fără vreun interes comercial;
    contract electronic - totalitatea documentelor electronice ce constituie contractul de drept civil, urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi şi obligaţii civile, al  căror obiect îl pot constitui bunurile, lucrările sau serviciile;
    consumator -  orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decît cele ale activităţii comerciale;
    intermediar în comerţul electronic - persoană fizică sau juridică ce acordă altor subiecţi ai comerţului electronic servicii legate de organizarea şi dirijarea sistemelor şi reţelelor informaţionale în cadrul comerţului electronic, inclusiv de transmiterea, obţinerea şi  stocarea  informaţiei în formă electronică;
    mijloace electronice - computer şi/sau alte echipamente tehnice şi reţele de telecomunicaţii, destinate pentru prelucrarea, stocarea şi schimbul de  informaţii în formă electronică.
    Articolul 5. Principiile de bază ale comerţului electronic
    (1) Activitatea agenţilor comerţului electronic nu este supusă nici unei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea legislaţiei.
    (2) Persoanele fizice şi juridice au drepturi egale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii comerciale în cadrul comerţului electronic. Acordarea anumitor priorităţi sau limitarea drepturilor şi intereselor agenţilor comerţului electronic, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, nu se admite.
    (3) Activitatea persoanelor fizice şi juridice care participă la comerţul electronic nu se limitează la anumite teritorii sau categorii de bunuri, lucrări sau servicii, dacă contractul sau legea nu prevede altfel.
    (4) Activitatea agenţilor comerţului electronic, inclusiv a celor care desfăşoară activitate de intermediere, stabiliţi în alte state se efectuează în condiţiile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi ale legislaţiei ţării unde se află agentul respectiv al comerţului electronic.
    (5) Activitatea de intermediere în comerţul electronic în scopul acordării de servicii agenţilor economici stabiliţi în Republica Moldova este permisă  persoanelor juridice din Republica Moldova, înregistrate în modul stabilit.
    Articolul 6. Contractele în comerţul electronic
    (1) Contractele în comerţul electronic pot fi încheiate:
    a) sub formă de contract electronic;
    b) sub altă formă prevăzută de legislaţie.
    (2) Faţă de contractele încheiate în cadrul comerţului electronic se aplică legislaţia civilă.
Capitolul II
SUBIECŢII  ŞI OBIECTELE  COMERŢULUI  ELECTRONIC
    Articolul 7. Subiecţii comerţului electronic
    (1) Subiecţi ai comerţului electronic pot fi persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine, indiferent de tipul de proprietate şi forma de  organizare juridică, precum şi statul ca subiect de drept, care participă la comerţul electronic în calitate de:
    a) agenţi ai comerţului electronic;
    b) cumpărători şi beneficiari ai bunurilor, lucrărilor sau serviciilor respective, inclusiv consumatori;
    c) intermediari în comerţul electronic.
    (2) Subiecţii comerţului electronic obţin şi realizează drepturi şi îndeplinesc obligaţii în corespundere cu contractele electronice  şi cu legislaţia.
    (3) Participarea la comerţul electronic nu poate servi drept temei pentru stabilirea unor cerinţe, proceduri sau restricţii suplimentare în activitatea de întreprinzător, dacă contractul sau legea nu prevede altfel.
    Articolul 8. Obiectele comerţului electronic
    (1) În condiţiile prezentei legi, obiecte ale comerţului electronic sînt:
    a) bunurile ce pot fi înstrăinate  conform prevederilor legale;
    b) lucrările;
    c) serviciile.
    (2) Legislaţia poate stabili restricţii referitoare la utilizarea în comerţul electronic a unor tipuri de bunuri, lucrări sau servicii.
    Articolul 9. Agenţii comerţului  electronic
    (1) Comerţul electronic poate fi efectuat  de către agenţii economici abilitaţi, în modul stabilit de legislaţie, cu dreptul de practicare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Dreptul de a efectua  comerţul electronic apare din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia privind licenţierea unor genuri de activitate.
    (3) În cazul în care pentru vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţă sau autorizaţie, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei sau autorizaţiei  pentru practicarea genului de activitate respectiv.
    Articolul 10. Cumpărătorul şi beneficiarul
    (1) Cumpărător în comerţul electronic este considerată persoana fizică sau juridică ce comandă şi/sau  procură bunuri.
    (2) Beneficiar în comerţul electronic este considerată persoana fizică sau juridică ce  recepţionează lucrări sau servicii.
    (3) Cumpărătorul şi beneficiarul sînt învestiţi cu drepturile şi obligaţiile stabilite de contract şi de legislaţie.
    (4) Protecţia drepturilor consumatorilor în cadrul comerţului electronic, precum şi mecanismul de realizare a acestor drepturi, se reglementează de legislaţia cu privire la protecţia consumatorilor.
    Articolul 11. Informarea cumpărătorilor şi a beneficiarilor
    (1) Agentul comerţului electronic este obligat să asigure celorlalţi  subiecţi ai comerţului electronic şi organelor de control ale statului accesul la informaţia autentică despre sine în formă electronică, în limba moldovenească, iar, după  caz,  în altă limbă. Informaţia va cuprinde următoarele date:
    a) denumirea completă şi forma de organizare juridică - în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele - în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual;
    b) datele cu privire la înregistrarea de stat, codul fiscal al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual;
    c) adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact;
    d) numărul şi termenul de valabilitate a licenţei sau autorizaţiei (în cazul în care pentru efectuarea activităţii este necesară licenţă sau autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat licenţa sau autorizaţia;
    e) datele privind condiţiile expedierii, precum şi preţurile bunurilor destinate vînzării,  tarifele lucrărilor ce vor fi executate  sau serviciilor ce vor fi prestate;
    f) preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în preţuri şi  tarife a impozitelor;
    g) includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;
    h) alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate  cu contractul dintre părţi şi cu legislaţia sau la decizia agenţilor comerţului electronic.
    (2) Ofertele sau informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile propuse de agentul comerţului electronic trebuie să fie prezentate în formă electronică în aşa fel încît să permită reproducerea informaţiei fără denaturări şi formarea unei imagini clare despre agentul comerţului electronic, precum şi despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse de acesta, preţurile şi  tarifele lor şi condiţiile de vînzare, executare sau prestare.
    (3) Agentul comerţului electronic poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru prezentarea de informaţii neveridice organelor de control ale statului sau subiecţilor comerţului electronic.
    Articolul 12. Intermedierea  în comerţul electronic
    (1) În scopul asigurării schimbului de documente electronice şi de comunicări electronice, subiecţii comerţului electronic se pot folosi, pe bază contractuală, de serviciile intermediarului în comerţul electronic legate de organizarea şi dirijarea sistemelor şi reţelelor informaţionale respective.
    (2) Intermediarul în comerţul  electronic este obligat să asigure integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor ce se conţin în sistemele informaţionale.
    (3) Intermediarul în comerţul electronic nu are dreptul:
    a) să divulge informaţia ce se conţine în documentele sau comunicările electronice;
    b) să transmită unor terţe persoane documentele electronice, comunicările sau copiile acestora, inclusiv informaţia ce se conţine în ele, dacă contractul încheiat cu participanţii la comerţul electronic sau legea nu prevede altfel;
    c)  să modifice conţinutul documentelor ori comunicărilor  electronice sau modul lor de utilizare, dacă contractul încheiat cu participanţii la comerţul electronic sau legea nu prevede altfel.
    (4) Intermediarul în comerţul electronic nu este obligat să controleze sau să verifice autenticitatea comunicărilor şi documentelor electronice transmise, recepţionate şi stocate, precum şi corespunderea lor legislaţiei, dacă contractul încheiat cu participanţii la comerţul electronic sau legea nu prevede altfel.
Capitolul III
REGIMUL JURIDIC AL COMUNICĂRILOR ELECTRONICE
    Articolul 13. Comunicarea electronică
    (1) Comunicarea electronică după puterea juridică şi puterea doveditoare se echivalează cu informaţia în formă scrisă.
    (2) În cazul în care legislaţia prevede ca informaţia să fie prezentată în scris, această cerinţă se consideră executabilă prin comunicarea electronică, cu condiţia că informaţia ce se conţine în ea este accesibilă pentru utilizare repetată.
    (3) Comunicarea electronică nu poate fi lipsită de putere juridică sau de putere doveditoare  numai din motivul că este întocmită în formă electronică.
    (4) Responsabilitatea pentru conţinutul comunicării  electronice o poartă persoana care a întocmit comunicarea electronică, dacă contractul sau legea  nu prevede altfel.
    (5) Modul de acces la informaţia ce se conţine în comunicarea electronică şi de protecţie a acesteia se stabileşte prin lege.
    Articolul 14. Subiecţii comunicării electronice
    (1) Subiecţi ai comunicărilor electronice sînt alcătuitorul, destinatarul şi intermediarul.
    (2) Alcătuitor al comunicării electronice este persoana care a alcătuit şi a expediat sau în numele căreia a fost alcătuită sau expediată comunicarea.
    (3) Destinatar al comunicării electronice este persoana pe numele căreia a fost  expediată comunicarea electronică.
    (4) Intermediar între expeditorul şi destinatarul comunicării electronice este  persoana care asigură în numele acestora expedierea, recepţionarea şi stocarea  comunicării electronice sau acordă alte servicii în legătură cu acţiunile menţionate.
    Articolul 15. Păstrarea comunicării electronice
    (1) Subiecţii comerţului electronic nu sînt obligaţi să păstreze comunicările electronice create de ei, dacă contractul sau legea nu prevede altfel.
    (2) Dacă contractul sau legea prevede păstrarea anumitor comunicări electronice, această cerinţă se îndeplineşte cu  respectarea următoarelor condiţii:
    a) informaţia ce se conţine în comunicarea electronică este accesibilă pentru utilizarea ei ulterioară;  
    b) comunicarea electronică se  păstrează în forma în care a fost întocmită, expediată sau recepţionată sau într-o formă ce asigură veridicitatea conţinutului său;
    c) se păstrează informaţia ce permite stabilirea  provenienţei şi destinaţiei comunicării electronice, precum şi a datei şi orei expedierii sau recepţionării ei.
    (3) Obligaţia de a păstra comunicarea electronică conform alin.(2) nu se extinde asupra informaţiei destinate pentru  a face posibilă expedierea sau recepţionarea comunicării  respective.
    Articolul 16. Expedierea şi recepţionarea comunicării electronice
    (1) La expedierea şi recepţionarea comunicărilor electronice se aplică normele prevăzute de legislaţie pentru expedierea şi recepţionarea documentelor electronice, dacă contractul sau legea nu prevede altfel.
    (2) Comunicarea electronică se consideră comunicare a alcătuitorului dacă a fost expediată:
    a) nemijlocit de alcătuitor;
    b) de persoana autorizată să acţioneze în numele alcătuitorului comunicării electronice, inclusiv de intermediarul în comerţul electronic;
    c) prin sistemul informaţional al alcătuitorului sau, în numele lui, printr-un sistem ce funcţionează în regim automat.
    (3) Destinatarul comunicării electronice are dreptul să solicite confirmarea faptului apartenenţei comunicării electronice alcătuitorului, în modul şi în termenele convenite în prealabil cu alcătuitorul comunicării electronice.
    Articolul 17. Comunicările comerciale
    (1) Trimiterea comunicărilor comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţămîntul pentru a primi asemenea comunicări. Orice persoană este în drept de a refuza să primească comunicări comerciale.
    (2) Comunicările comerciale trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe:
    a) să fie clar identificabile;
    b) persoana în numele căreia sînt făcute să fie clar identificabilă;
    c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie clar prezentate şi accesibile;
    d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile, iar condiţiile de participare să fie clar prezentate şi accesibile;
    e) alte cerinţe prevăzute de legislaţie.
Capitolul IV
REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTULUI ELECTRONIC
    Articolul 18. Oferta şi acceptarea în comerţul electronic
    (1) Oferta reprezintă un document electronic prin care o persoană propune încheierea unui contract şi expediază altor persoane textul contractului ce conţine clauzele contractuale, inclusiv cele obligatorii prevăzute de prezenta lege.
    (2) Oferta este valabilă în decursul termenului indicat în ea. Oferta poate fi retrasă pînă la momentul primirii de către expeditorul ei a acceptării în modul prevăzut de prezenta lege. Retragerea ofertei se face prin expedierea către destinatar a înştiinţării privind retragerea ofertei, în formă de document electronic, în care trebuie să se indice cauzele retragerii.
    (3) Acceptarea reprezintă un document electronic prin care o persoană îşi exprimă acordul de a încheia contractul  cu respectarea condiţiilor propuse în ofertă.
    (4) Acceptarea va conţine textul contractului, propus de către ofertant, fără modificarea clauzelor  lui. În cazul în care ofertantului i se trimite acceptarea cu clauzele contractului modificate, o asemenea acceptare se consideră drept o  nouă  ofertă.
    (5) Nu este recunoscută ca dovadă a  încheierii contractului electronic:
    a) expedierea confirmării despre recepţionarea ofertei;
    b) neexpedierea sau nerecepţionarea acceptării.
    (6) Propunerea de a face oferte, provenită de la subiectul comerţului electronic, va conţine toate condiţiile care urmează a fi incluse în oferte ori referinţa la comunicarea electronică sau la documentul ce conţine aceste condiţii.
    (7) Faţă de ofertă şi acceptare se aplică normele generale ale legislaţiei cu privire la încheierea contractelor, precum şi cu privire la documentele electronice.
    Articolul 19. Regimul juridic al contractului electronic
    (1) Contractul electronic constă din ofertă şi acceptare.
    (2) Părţi ale contractului electronic sînt agentul comerţului electronic, cumpărătorul şi/sau beneficiarul.
    (3) După puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă şi semnat de părţi, inclusiv autentificat cu ştampilele părţilor.
    (4) Referitor la contractele electronice se aplică prevederile generale cu privire la contracte, stipulate în Codul civil al Republicii Moldova.
    (5) După puterea doveditoare, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă.
    (6) Sub formă de contract electronic nu pot fi încheiate:
    a) contracte în baza cărora apar sau se transmit drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, cu excepţia contractelor de locaţiune sau arendă;
    b) contracte a căror încheiere necesită, conform legislaţiei, participarea instanţelor de judecată, autorităţilor administraţiei publice sau demnitarilor publici;
    c) contractele de fidejusiune şi de gaj al valorilor mobiliare, executate de persoane ce acţionează în scopuri nelegate de activitatea lor comercială;
    d) contractele ce sînt reglementate de dreptul familial sau dreptul succesoral.
    Articolul 20. Clauzele contractului electronic
    (1) Clauzele contractului electronic trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei şi acordului dintre părţi.
    (2) În contractul electronic poate fi stipulat că unele clauze se includ în el cu referinţă la documentul electronic sau la comunicarea electronică amplasată în sistemul general accesibil de circulaţie a documentelor electronice. În asemenea caz, partea care a amplasat documentul electronic sau comunicarea electronică este obligată să asigure acces liber la acestea în perioada de valabilitate a contractului electronic.
    (3) Contractul electronic va conţine următoarele clauze obligatorii:
    a) modul şi etapele de încheiere şi executare a contractului;
    b) modul de aplicare a semnăturii digitale;
    c) limba în care se întocmeşte contractul;
    d) modul de prezentare şi retragere a ofertei şi acceptării;
    e) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor;
    f) natura, caracteristicile şi preţul bunului, tariful lucrării sau serviciului;
    g) modul de efectuare a  achitărilor  între părţi;
    h) condiţiile de renunţare la actul  juridic;
    i) modul şi termenele de executare a obligaţiilor;
    j) modul de modificare a clauzelor contractuale;
    k) clauzele ce se includ în contract cu referinţă la documentele electronice şi comunicările electronice şi modul de acces la asemenea referinţe;
    l) clauzele de încetare a contractului;
    m) adresele juridice şi electronice şi elementele  de identificare bancare ale părţilor; precum şi
    n) alte clauze coordonate între părţi.
    (4) Informaţia cu privire la clauzele contractului electronic trebuie să fie prezentată de către părţi înainte de încheierea acestuia.
    Articolul 21. Modul de încheiere a contractului electronic
    (1) Contractul electronic se încheie prin schimbul între părţi a ofertei şi acceptării.
    (2) Contractul electronic poate fi încheiat atît cu privire la un singur act juridic, cît şi cu privire la cîteva acte juridice, avînd unul sau diferite obiecte de executare.
    (3) Contractul electronic se încheie înainte de efectuarea actului juridic (sau a actelor juridice în totalitate),  cu înregistrarea lui ulterioară şi păstrarea conform acordului dintre părţi.
    (4) Contractul electronic se consideră încheiat din momentul primirii de către partea care a expediat oferta a acceptării ei expediate de către cealaltă parte, dacă contractul electronic nu prevede altfel.
    (5) Locul încheierii contractului electronic se consideră locul unde se află agentul comerţului electronic, dacă contractul nu prevede altfel.
    (6) Clauzele contractului electronic şi obligaţiile părţilor ce decurg din el nu pot fi contestate de către părţi din simplul motiv că contractul electronic a fost încheiat prin schimb de documente electronice.
    (7) Se interzice vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor care nu au fost comandate de cumpărător sau beneficiar. În cazul în care au fost vîndute bunuri, executate lucrări sau prestate servicii care nu au fost comandate de cumpărător sau beneficiar, se interzice solicitarea de la aceştia a achitării preţului bunurilor, inclusiv a plăţii pentru livrare, a tarifelor lucrărilor sau serviciilor.
    (8) Modificarea contractului electronic se efectuează în formă de document electronic, care este parte integrantă a contractului.
    (9) Modul de utilizare a contractelor electronice în domeniul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului se stabileşte prin lege.
    Articolul 22. Modul de schimb de oferte şi acceptări
    (1) Schimbul de oferte şi acceptări se efectuează în modul prevăzut de regulile privind circulaţia documentelor electronice.
    (2) Oferta sau acceptarea se consideră primită din momentul expedierii de către destinatar a înştiinţării, în formă de comunicare electronică, despre primirea lor, dacă părţile nu au convenit altfel.
    (3) Dacă o astfel de înştiinţare nu a fost primită de către expeditor în termenul de valabilitate a ofertei, expeditorul poate înştiinţa destinatarul despre neprimirea confirmării şi indica termenul în care trebuie să fie expediată confirmarea. În cazul în care confirmarea nu a fost primită în termenul indicat, contractul electronic nu se consideră încheiat.
    (4) Oferta şi acceptarea vor fi păstrate de către părţile contractului electronic pînă la momentul încetării contractului electronic.
    (5) Oferta şi acceptarea vor fi păstrate de către expeditor în forma transmisă, iar de către destinatar în forma în care au fost recepţionate, dacă părţile nu au convenit altfel.
Capitolul V
REGLEMENTAREA DE STAT ŞI CONTROLUL
ÎN SFERA COMERŢULUI ELECTRONIC
    Articolul 23. Reglementarea de stat şi controlul
    (1) Reglementarea de stat şi controlul în sfera comerţului electronic se efectuează de către autorităţile administraţiei publice, determinate de Guvern, în limitele competenţei lor.
    (2) Subiecţii comerţului electronic sînt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice documentele şi informaţia necesare pentru exercitarea funcţiei lor de control.
    Articolul 24. Efectuarea plăţilor şi impozitarea
    (1) Efectuarea plăţilor în cadrul comerţului electronic se reglementează de legislaţie, de contractele dintre subiecţii comerţului electronic şi de regulile sistemelor financiare internaţionale.
    (2) Modul de achitare a impozitelor şi taxelor în cadrul comerţului electronic, precum şi de acordare a facilităţilor fiscale pentru agenţii comerţului electronic, se stabileşte de legislaţie.
    Articolul 25. Răspunderea
    Nerespectarea  prevederilor prezentei legi atrage răspundere în conformitate cu  legislaţia.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 26
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura aducerea actelor normative departamentale  în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, legislaţia în vigoare se va aplica în partea ce nu contravine prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 22 iulie 2004.
    Nr.284-XV.