LPC94/2008
ID intern unic:  328100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  08.05.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 378
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele “a satisface” şi “satisfacere” se substituie, respectiv, prin cuvintele “a îndeplini” şi “îndeplinire”.
    2. La articolul 2, alineatul (3) se exclude.
    3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    “ Articolul 16. Majorarea pensiei pentru vechime în
                            muncă pentru participanţii la acţiuni de
                            luptă în timp de pace, pentru 
                            persoanele supuse represiunilor
                            nedrepte şi pentru  familiile acestora
    (1) Se majorează pensia pentru vechime în muncă:
    a) militarilor care au îndeplinit serviciu prin contract şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace -  cu 135 lei;
    b) persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie - cu 75 lei;
    c) persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare) -  cu 35 lei;
    d) persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată -  cu 300 lei.
    (2) Majorările prevăzute în prezentul articol nu se acordă concomitent şi nu se stabilesc persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.”
    4.  Articolul 17 se exclude.
    5. La  articolul 23, litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) pentru invalizii din rîndurile caporalilor, sergenţilor şi plutonierilor în termen - 110 procente din sumele prevăzute la lit.a).”
    6. Articolul 25 se exclude.
    7. Articolul 26  va avea următorul cuprins.
    “Articolul 26.  Majorarea pensiei de invaliditate pentru
                            participanţii la acţiuni de luptă în timp
                            de pace şi pentru persoanele supuse
                            represiunilor nedrepte
    (1) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace pensia de invaliditate li se majorează cu 135 lei.
    (2) Persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie pensia de invaliditate li se majorează cu 75 lei.
    (3) Persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare), pensia de invaliditate li se majorează cu 35 lei.
    (4) Persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată pensia de invaliditate li se majorează cu 300 lei.
    (5) Majorările prevăzute în prezentul articol nu se acordă concomitent şi nu se stabilesc persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.”
    8.  Articolul 261 se exclude.
    9.  La articolul 31 alineatul (2) litera b), textul “(bărbaţii - 60 de ani, femeile - 55 ani)” se substituie prin cuvintele “prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat”.
    10.  Articolul 38 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 38.  Mărimea minimă a pensiei pentru familiile
                             militarilor în termen
    Pensia minimă în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile militarilor  în termen, calculată pentru fiecare membru al familiei inapt de muncă, se stabileşte:
    a) la calcularea pensiei în conformitate cu art.37 lit.a): pentru familiile soldaţilor în termen - 336 lei, pentru familiile caporalilor, sergenţilor şi plutonierilor în termen - 369,6 lei;
    b) la calcularea pensiei în conformitate cu art.37 lit.b): pentru familiile categoriilor respective de militari în termen - 75 procente din mărimea prevăzută la lit.a).”
    11. Articolul 391
    alineatul (1) se exclude;
    la  alineatul (2), textul “ cu 200 de procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă” se substituie prin textul “ cu 150 lei, cu excepţia persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie”.
    12. La articolul 40, textul “de 60 ani - bărbaţi, 55 de ani - femei” se substituie prin textul “prevăzută în art.41 alin.(1) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat”.
    13. Articolul 47 se exclude.
    14. Articolul 53  va avea următorul cuprins:
    “Articolul 53. Plata pensiei în caz de cîştig sau alt venit
    (1) Pensiile se achită integral, indiferent dacă pensionarii au sau nu cîştig sau alt venit, cu excepţia cazurilor expuse la alin.(2) şi (3).
    (2) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne care au fost reîncadrate şi cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă stabilită de legislaţie termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne li se plăteşte, pe lîngă drepturile băneşti, pensia în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite pînă la reîncadrare.
    (3) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor  afacerilor interne care nu au atins limita de vîrstă de aflare în  serviciu militar prin contract şi au fost reîncadrate în serviciul militar sau special plata pensiilor se sistează din ziua reîncadrării.”
    15. Articolul 57 se exclude.
    16. La articolul 59 alineatul (4), cuvintele “6 luni” se substituie prin cuvintele “1 an”.
    17. La articolul 60 alineatul (2), cuvintele “în modul stabilit de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat” se substituie prin cuvintele “anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare”.
    Art.II. - La articolul 22 din Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se completează în final cu textul “ , calculate în baza pensiei minime pentru limită de vîrstă în vigoare pînă la 1 ianuarie 1999”.
    Art.III. -  Pensiile stabilite anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 vor fi supuse recalculării începînd cu 1 ianuarie 2003, ţinîndu-se cont de mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă stabilită de la această dată în  sumă de 135 lei.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.94-XVI. Chişinău, 8 mai 2008.