LPC301/2007
ID intern unic:  328127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 301
din  27.12.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV
din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia
 alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 387
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    după noţiunea “alcool etilic denaturat” se introduc noţiunile “ambalaj din materiale netradiţionale” şi “aviz prealabil” cu următorul cuprins:
    “ambalaj din materiale netradiţionale - ambalaj confecţionat din ceramică, porţelan, faianţă, lemn, cristal şi alte materiale;
    aviz prealabil - document necesar pentru import care atestă că volumul solicitat de alcool etilic în corespundere cu programul de producere este coordonat cu Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”;”
    la noţiunea “capacităţi de producţie”, sintagma “documentaţiei normativ-tehnice” se substituie prin sintagma “reglementărilor tehnice”;
    noţiunea “documentaţie normativă” va avea următorul cuprins:
    “documentaţie normativă - standarde, coduri de bune practici, reglementări tehnice şi alte documente ce specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru diferite genuri de activitate sau pentru rezultatele acestora;”
    după noţiunea “documentaţie normativă” se introduce noţiunea “documentaţie tehnologică” cu următorul cuprins:
    “documentaţie tehnologică - reguli generale (pentru un grup de produse sau procedee tehnologice omogene ce servesc ca bază pentru elaborarea instrucţiunilor tehnologice) şi instrucţiuni tehnologice (pentru un produs sau un procedeu tehnologic);”
    după noţiunea “sticlă returnabilă” se introduce noţiunea “dop cu dispersie” cu următorul cuprins:
    “dop cu dispersie - dop de o singură folosinţă care exclude posibilitatea de pătrundere în sticlă a lichidului din exterior fără deteriorarea dopului;”
    2. Articolul 4:
    litera d) se exclude;
    la litera e), cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la litera j), cuvintele “prevăzute de legislaţie” se exclud.
    3. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Comercializarea pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari ambalate se efectuează în sticle cu dopuri cu dispersie sau cu alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la 0,25 litri şi în ambalaj de suvenir confecţionat din materiale netradiţionale. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.”
    4. Articolul 7:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    “Articolul 7. Registrul de stat al circulaţiei alcoolului 
                          etilic şi a producţiei alcoolice”;
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele “ , în modul stabilit de Guvern,” se exclud.
    5. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvintele “ţin aprobarea normelor juridice în acest domeniu şi stabilirea răspunderii pentru încălcarea lor, controlul asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice,” se substituie prin cuvintele “ţine promovarea politicii statului în domeniu,”;
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele “şi altor acte normative în domeniul fabricării şi circulaţiei producţiei alcoolice” se exclud;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.”
    6. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele “prezentei legi şi altor acte normative” se substituie prin cuvîntul “legii”;
    la alineatul (3), cuvintele “se determină de prezenta lege, de actele normative ce reglementează activitatea acestor organe şi de alte acte normative” se substituie prin cuvintele “se stabileşte prin lege”;
    la alineatul (4), cuvintele “stabilite de legislaţie,” se exclud.
    7. Articolul 10:
    la punctul 1) litera b), cuvintele “prin acte normative” se exclud;
    la punctul 2):
    literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    “b) nu este certificată în Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii şi/sau nu corespunde cerinţelor documentaţiei normative în vigoare;
    c) deşi nu periclitează sănătatea sau viaţa consumatorilor, conţine o indicaţie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaţia geografică este folosită în traducere sau este însoţită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi altele;”
    la litera d), cuvintele “ , prevăzute de actele normative” se exclud;
    litera e) va avea următorul cuprins:  
    “e) nu este etichetată în conformitate cu prevederile legii;”
    la litera g), cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la punctul 3), cuvintele “prezentei legi şi altor acte normative” se substituie prin cuvîntul “legii”.
    8. Articolul 11:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Inspectoratul de Stat are următoarele atribuţii:
    a) supraveghează respectarea metodelor şi a tehnologiilor folosite la fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    b) reglementează controlul analitic al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice prin intermediul laboratoarelor de încercări specializate;
    c) coordonează controlul tehnic la toate etapele de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, precum şi controlul asupra corespunderii calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice cerinţelor legii şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
    d) efectuează controlul asupra respectării condiţiilor minime de fabricare, a documentaţiei normative şi tehnologice şi a condiţiilor specifice de licenţiere pentru fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    e) exercită controlul agenţilor economici asupra respectării prevederilor legii şi a documentaţiei normative şi tehnologice la fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    f) efectuează controlul asupra marcării producţiei alcoolice, utilizării denumirilor de origine, a denumirilor de origine controlate, a indicaţiilor geografice şi  a denumirilor de produse;
    g) efectuează, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi cu Serviciul Standardizare şi Metrologie, controlul asupra integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari;
    h) verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari;
    i) ţine Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari, verifică înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari;
    j) verifică înregistrarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de fabricare şi/sau păstrare, şi/sau comercializare angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    k) sesizează organul abilitat asupra încălcărilor depistate, care atrag sistarea temporară sau retragerea licenţei pentru fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în cazurile stabilite de lege;
    l) participă, în comun cu alte organe abilitate, la acţiunile iniţiate de acestea potrivit legii, inclusiv la controlul calităţii producţiei alcoolice din reţeaua de comerţ cu amănuntul şi din alimentaţia publică;
    m) sesizează, cînd constată abateri de la normativele de calitate, alte organe abilitate, pentru ca acestea să ia măsurile prevăzute de lege;
    n) participă la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    o) colaborează cu organisme internaţionale de profil în vederea cunoaşterii şi aplicării noilor metode de încercare şi de control al calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    p) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.”
    alineatul  (3) se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele “şi din alte surse, conform legislaţiei” se exclud.
    9. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) La întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă.”
    10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 13. Licenţierea fabricării, comercializării,
                           păstrării şi importului alcoolului etilic şi
                           al producţiei alcoolice
    (1) Fabricarea, comercializarea, păstrarea şi importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice sînt supuse licenţierii în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.  
    (2) Condiţiile obligatorii de licenţiere pentru solicitantul şi titularul de licenţă în vederea desfăşurării activităţii de fabricare, comercializare angro, păstrare şi import al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice sînt:
    a) respectarea documentaţiei normative şi tehnologice la fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a producţiei alcoolice importate şi/sau autohtone; 
    b) deţinerea în proprietate a încăperilor pentru depozite specializate de construcţie capitală, cu o suprafaţă de depozitare de cel puţin 500 m2, acoperite şi îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice importate şi/sau autohtone);
    c) neadmiterea păstrării în depozitele specializate a altei producţii decît a celei alcoolice;
    d) depozitarea alcoolului etilic numai în depozite-tip;
    e) importul alcoolului etilic, importul şi/sau comercializarea angro a producţiei alcoolice importate, fabricarea şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice în limita prognozei sortimentului de produse prezentate anual Camerei de Licenţiere pînă la 1 martie al anului de gestiune, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”;
    f) neadmiterea comercializării alcoolului etilic importat;
    g) marcarea obligatorie a producţiei alcoolice importate cu “Timbru de acciz. Marca comercială de stat”;
    h) dotarea întreprinderii cu sistem de evidenţă computerizată;
    i) deţinerea în proprietate sau în baza unui contract de leasing financiar a capacităţilor minime de producţie (pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice);
    j) înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari în registrul ţinut de Inspectoratul de Stat;
    k) utilizarea mijloacelor de măsurare şi de control adecvate şi legalizate, verificate metrologic (pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a producţiei alcoolice);
    l) asigurarea integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari;
    m) respectarea, în procesul funcţionării întreprinderii, a normelor privind protecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, a normelor ecologice şi sanitare;
    n) respectarea altor cerinţe stabilite prin lege. 
    (3) Agentul economic care solicită licenţă, suplimentar la actele prevăzute în   Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, prezintă:
    a) copia de pe actul de proprietate asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice);
    b) prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”;
    c) copia de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice);
    d) copia de pe autorizaţia, cel puţin din partea unui producător, pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice în regim de dealer (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice autohtone prin depozite specializate);
    e) dovada notificării organului central de reglementare în domeniu (Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”) despre deţinerea capacităţilor minime de producţie (pentru întreprinderile care solicită pentru prima dată licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).”
    11. Articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Suspendarea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) folosirea utilajului destinat fabricării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în scopul fabricării producţiei nealimentare sau în alte scopuri decît cele stipulate în licenţă;
    b) utilizarea mărcilor de produs şi a denumirilor de origine a produselor înregistrate, precum şi a invenţiilor brevetate, după intrarea în vigoare a hotărîrii judecătoreşti despre ilegalitatea utilizării lor;
    c) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a prescripţiei privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.”
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    “(3) În termen de 10 zile de la data comunicării de către organul abilitat a deciziei sale privind suspendarea licenţei, Inspectoratul de Stat sigilează utilajul şi comunicaţiile pentru a exclude fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    (4) În termen de 10 zile de la primirea informaţiei privind lichidarea încălcărilor care au constituit temei pentru suspendarea licenţei şi după verificarea faptului lichidării acestora, Camera de Licenţiere adoptă decizia privind reluarea valabilităţii licenţei sau refuză reluarea valabilităţii acesteia. În baza deciziei emise, Inspectoratul de Stat va desigila sau nu va desigila utilajul şi comunicaţiile.”
    alineatul (5) se exclude.
    12. Articolul 15 se exclude.
    13. Articolul 16:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Licenţa se retrage de către instanţa judecătorească.”
    alineatul (3):
    litera c) se exclude;
    la litera e), după cuvintele “comunicarea repetată” se introduc cuvintele “ , în mod fraudulos,”;
    alineatul se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    “n) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice importate nemarcate în modul stabilit cu etichete în limba de stat.”
    alineatul (4) se exclude.
    14. La titlul I, capitolul 6 va avea următorul cuprins:
“Capitolul 6
ETICHETAREA ŞI PUBLICITATEA PRODUCŢIEI
ALCOOLICE

    Articolul 17. Etichetarea producţiei alcoolice
    (1) Producţia alcoolică îmbuteliată livrată în reţeaua de comerţ trebuie să fie etichetată.
    (2) La etichetare se folosesc indicaţii obligatorii şi, după caz, facultative, conform prezentei legi şi reglementărilor tehnice.
    (3) Pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere trebuie să fie prezentată în mod obligatoriu următoarea informaţie:
    a) inscripţia “Fabricat în Moldova” (pentru producţia alcoolică fabricată în Republica Moldova);
    b) denumirea şi adresa întreprinderii producătoare;
    c) denumirea şi adresa importatorului şi cele ale exportatorului;
    d) denumirea produsului;
    e) data ambalării (ziua, luna, anul);
    f) concentraţia alcoolică (% volum);
    g) volumul nominal al produsului preambalat exprimat în decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) sau mililitri (ml);
    h) date cu privire la certificare;
    i) codul de bare (dacă este înregistrat);
    j) indicativul documentului normativ pe produs;
    k) termenul de valabilitate (dacă este stabilit pentru producţia alcoolică respectivă).
    Articolul 171.  Cerinţe faţă de informaţia de pe eticheta
                            producţiei alcoolice
    (1) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere al producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) denumirea, precum şi caracterele folosite la redarea denumirii sub care este comercializat produsul trebuie să fie clare, lizibile, inteligibile şi nelavabile, plasate într-un loc vizibil pentru consumator;
    b) denumirea şi adresa producătorului, ale ambalatorului şi ale importatorului trebuie să fie clare, să nu ocupe o poziţie dominantă pe etichetă şi să fie transliterate în grafie latină.
    (2) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere al producţiei alcoolice importate trebuie să fie expusă în limba de stat.
    Articolul 172.  Restricţii faţă de informaţia de pe eticheta
                             producţiei alcoolice
    (1) Prin etichetare nu trebuie să se atribuie produselor alcoolice termeni descriptivi, uzuali, generici sau cu caracter elogios dacă nu se referă la produs, dacă jignesc sentimentul religios sau profesional, dacă pot induce în eroare consumatorul sau pot genera riscul de confuzie în privinţa unui produs similar al altui producător şi pot conduce la apariţia concurenţei neloiale, nici să li se atribuie proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli sau să se facă referire la astfel de proprietăţi.
    (2) Se interzice indicarea pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere a oricărei informaţii care:
    a) poate fi considerată drept indicaţie a originii produsului în cazul în care originea lui este alta;
    b) cuprinde reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevieri ale lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte distincţii. Astfel de semne pot fi aplicate numai dacă există consimţămîntul organului competent sau al posesorului acestora;
    c) conţine o indicaţie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaţia geografică este folosită în traducere sau este însoţită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi altele;
    d) este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri.
    Articolul 173Examinarea conformităţii aspectului
                            exterior al ambalajului producţiei alcoolice
    (1) Examinarea conformităţii aspectului exterior al ambalajului producţiei alcoolice se efectuează în mod obligatoriu anterior punerii în circulaţie a producţiei alcoolice.
    (2) Examinarea conformităţii aspectului exterior al ambalajului producţiei alcoolice se efectuează de către Consiliul pentru examinarea conformităţii aspectului exterior al ambalajului produselor vinicole, alcoolice, al berii şi al băuturilor nealcoolice (denumit în continuare Consiliu), care este creat şi activează permanent pe lîngă Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”.
    (3) Consiliul este constituit din 7 membri: doi membri din partea Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”, un membru din partea Inspectoratului de Stat, un membru din partea Întreprinderii de Stat “Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” şi 3 membri din partea structurilor asociative din sectorul privat.
    Articolul 174. Atribuţiile Consiliului
    Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) recepţionează cererile de aprobare a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor;
    b) examinează conformitatea aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor cu cerinţele stabilite de lege;
    c) adoptă decizii privind aprobarea sau respingerea aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete (imprimatele de probă pentru noile tipuri de producţie, precum şi tirajele de control ale etichetelor noi sau ale celor în vigoare) destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor.
    Articolul 175.  Examinarea cererilor şi adoptarea deciziilor 
                            de către Consiliu
    (1) Consiliul examinează în şedinţă cererile solicitanţilor în termen de 15 zile de la data depunerii lor.
    (2) Solicitanţii depun Consiliului:
    a) cererea de aprobare a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor;
    b) mostrele de ambalaj, mostrele de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau mostrele de reclamă a produselor.
    (3) Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă şi se consemnează în procese-verbale semnate de preşedintele şi secretarul Consiliului.
    (4) Decizia de aprobare a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor se adoptă în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) corespund cerinţelor stabilite de lege, de reglementările tehnice şi de standardele naţionale;
    b) nu prejudiciază imaginea producţiei alcoolice din Republica Moldova;
    c) nu sînt contrare ordinii publice şi bunelor moravuri.
    (5) Decizia de respingere a aspectului exterior al ambalajului, a mostrelor de etichete destinate aplicării pe ambalajul produselor alcoolice de producţie autohtonă sau a mostrelor de reclamă a produselor se motivează de către Consiliu şi se expediază în formă scrisă solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare.
    (6) Informaţiile prezentate de solicitanţi sînt confidenţiale. Membrii Consiliului sînt obligaţi să respecte confidenţialitatea acestor informaţii. 
    Articolul 176. Publicitatea producţiei alcoolice
    Publicitatea producţiei alcoolice se supune reglementărilor stabilite de Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate şi de alte legi.”
    15. Titlul I se completează cu capitolul 7 cu următorul cuprins:
“Capitolul 7
CERTIFICAREA ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 177Certificarea alcoolului etilic şi a producţiei
                            alcoolice
    (1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică se supun certificării conform regulilor şi procedurilor stabilite în Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii. Certificarea se efectuează de către organismele de certificare, acreditate şi desemnate în sistemul nominalizat la propunerea Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”, în condiţiile legii.
    (2) Organismele de certificare, acreditate şi desemnate, certifică alcoolul etilic şi producţia alcoolică, inclusiv cea cu indicaţie geografică, cu denumire de origine şi cu denumire de origine controlată.
    (3) Certificarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează pe lot.
    Articolul 178Controlul calităţii alcoolului etilic şi a
                            producţiei alcoolice prin metoda
                            organoleptică
    (1) Calitatea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate şi importate, precum şi a produselor cu denumiri noi prezentate pentru certificare, se testează prin metoda organoleptică de către Comisia centrală de degustare pentru aprecierea calităţii produselor vinicole, alcoolice şi a berii (denumită în continuare Comisie), care este creată şi activează permanent pe lîngă Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”.
    (2) Componenţa Comisiei, în număr de 21 de persoane, se aprobă de către Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”.
    (3) Membrii Comisiei sînt experţi autorizaţi specializaţi în domeniul analizei senzoriale a producţiei alcoolice. Membrii Comisiei nu pot fi reprezentanţi ai producătorilor, ai exportatorilor sau ai importatorilor de producţie alcoolică.
    (4) Comisia efectuează degustările după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă.
    Articolul 179. Atribuţiile Comisiei
    (1) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) apreciază calitatea produselor fabricate de întreprinderile din ramura vinificaţiei şi a alcoolului la diferite etape de producţie (control departamental);
    b) apreciază calitatea producţiei de import destinate comercializării pe piaţa internă;
    c) apreciază calitatea produselor destinate exportului;
    d) organizează şi realizează lucrările de apreciere a calităţii mostrelor experimentale de produse cu mărci şi denumiri noi la propunerea întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    e) apreciază calitatea mostrelor de producţie alcoolică destinată comercializării care utilizează marca proprietate a statului şi căreia i se aprobă marca de calitate;
    f) apreciază calitatea producţiei de import utilizate în ciclul tehnologic ca parte componentă la fabricarea producţiei alcoolice autohtone;
    g) apreciază calitatea producţiei prezentate, inclusiv la solicitarea Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin”, a Inspectoratului de Stat şi a altor instituţii şi organizaţii;  
    h) testează, în caz de arbitraj, prin metoda organoleptică calitatea producţiei alcoolice la solicitarea agenţilor economici şi a altor organizaţii;
    i) apreciază calitatea producţiei prevăzute pentru concurs, pentru scopuri didactice şi ştiinţifice.
    (2) Deciziile Comisiei privind aprecierea organoleptică a calităţii producţiei sînt executorii.
    Articolul 1710.    Procedura aprecierii calităţii alcoolului
                                etilic şi a producţiei alcoolice prin
                                metoda organoleptică
    (1) Pentru prezentarea la Comisie a mostrelor spre degustare, solicitantul depune o cerere pe numele directorului Întreprinderii de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, în care indică scopul prezentării mostrelor. La cerere se anexează informaţia privind indicii fizico-chimici ai producţiei prezentate spre degustare. Pentru produsele cu denumiri noi, solicitantul anexează suplimentar proiectul instrucţiunii tehnologice.
    (2) În termen de 5 zile de la depunerea cererii, reprezentantul delegat de Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” va prelua mostrele spre degustare, cu întocmirea unui act de prelevare în conformitate cu documentaţia normativă şi tehnologică. În termen de 5 zile, mostrele prelevate vor fi supuse degustării de către Comisie.
    (3) Aprecierea calităţii produselor vinicole şi alcoolice se efectuează conform sistemului de punctare. Calificativele minime pentru fiecare tip de produs se aprobă de către Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”.
    (4) Costul aprecierii calităţii mostrelor prezentate pentru analiza organoleptică şi cheltuielile pentru transportarea acestora la locul destinaţiei le suportă Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.”
    16. Articolul 18:
    la alineatul (1), cuvintele “ce corespunde cerinţelor stabilite de organul central de specialitate în domeniu,” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele “conform actelor normative în vigoare” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Operaţiunile de sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic şi a aparatelor utilizate la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari se efectuează în comun de către Inspectoratul de Stat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Standardizare şi Metrologie.”
    la alineatul (4), cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la alineatul (5), cuvintele “ , în conformitate cu regulamentul aprobat de acesta” se exclud.
    17. La articolul 19 alineatul (1), cuvintele “conform normativelor şi cerinţelor de depozitare şi livrare stabilite” se substituie prin cuvintele “conform cerinţelor de depozitare şi de livrare stabilite prin lege”.
    18. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Modul de determinare a calităţii producţiei alcoolice căreia i se aplică marca de calitate se stabileşte prin lege.”
    19. Articolul 23:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Alcoolul etilic se importă în baza avizului prealabil eliberat de Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”.”
    articolul se completează cu alineatele (3)-(7) cu următorul cuprins:
    “(3) Pentru obţinerea avizului prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic, solicitantul prezintă Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin” o cerere în care se indică:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică (sediul), codul fiscal al întreprinderii;
    b) cantitatea alcoolului etilic care urmează a fi importat;
    c) faptul că volumul de alcool etilic solicitat de agenţii economici din domeniul medicinei, al industriei de parfumerie şi cosmetică a fost coordonat cu organele abilitate.
    (4) La cererea pentru eliberarea avizului prealabil se anexează:
    a) copia licenţei pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice;
    b) prognoza de producere şi calculul volumului de alcool etilic necesar pentru realizarea programului de producere.
    (5) Cererea pentru eliberarea avizului prealabil se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la data parvenirii acesteia.
    (6) Avizul prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic se eliberează solicitantului în mod gratuit.
    (7) Solicitanţii sînt obligaţi să prezinte Agenţiei Agroindustriale “Moldova-Vin” informaţia despre volumul de alcool etilic importat în baza avizului prealabil.”
    20. Articolul 24:
    la alineatul (2), ultima propoziţie se exclude;
    la alineatul (3), cuvîntul “legislaţie” se substituie prin cuvîntul “lege”;
    la alineatul (4), cuvîntul “respective” se substituie prin cuvintele “stabilite de lege”;
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    “(41) Se interzice importul băuturilor alcoolice tari ambalate, fabricate din alcool etilic rafinat de calitate mai joasă decît calitatea “Lux”, nemarcate şi fără dopuri cu dispersie sau alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la  0,25 litri. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.”
    alineatul (6) se exclude.
    21. Articolul 25 alineatul (2):
    la litera d), cuvintele “ , conform reglementărilor existente în acest sens” se exclud;
    la litera e), cuvîntul “legislaţie” se substituie prin cuvîntul “lege”.
    22. Articolul 27:
    la alineatul (3), cuvintele “în baza unui regulament aprobat de Guvern” se substituie prin cuvintele “în condiţiile legii”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Guvernul reglementează exportul producţiei alcoolice în conformitate cu Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 dacă:
    a) din cauza unor calamităţi naturale, volumul producţiei alcoolice fabricate şi stocurile existente sînt mai mici decît volumul apreciat de Agenţia Agroindustrială “Moldova-Vin”, de comun acord cu Uniunea Producătorilor şi Exportatorilor, drept strict necesar pentru consumul intern şi pentru funcţionarea întreprinderilor autohtone din ramură;
    b) calitatea producţiei alcoolice nu corespunde reglementărilor tehnice ale ţărilor importatoare ori ale acordurilor internaţionale;
    c) există circumstanţe excepţionale, recunoscute ca atare de Parlamentul Republicii Moldova.”
    23. Articolul 28:
    la alineatul (1), cuvintele “dotate respectiv şi înregistrate în modul stabilit” se substituie prin cuvintele “în modul stabilit de lege”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Depozitele specializate trebuie să fie acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată, să corespundă condiţiilor de licenţiere (Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001), regulilor evaluării conformităţii produselor (Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003), standardelor (Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995), cerinţelor protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale (Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 2007), normelor sanitaro-epidemiologice (Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993) şi să asigure protecţia consumatorilor (Legea nr.105-XV din 13 martie 2003).”
    24. Articolul 29:
    la alineatul (3), cuvintele “de autorităţile publice competente în conformitate cu legislaţia” se substituie prin cuvintele “prin lege”;
    alineatul (4) se exclude.
    25. Articolul 33:
    alineatul (1):
    la litera c), cuvintele “în modul stabilit” se exclud;
    la litera d), cuvintele “ , precum şi altor acte normative” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele “în conformitate cu legislaţia” se substituie prin cuvintele “în condiţiile legii”;
    la alineatul (5), cuvintele “de Guvern” se substituie prin cuvintele “prin lege”.
    26. Articolul 34 se exclude.
    Art.II. - Pentru producţia alcoolică care la momentul intrării în vigoare a prezentei legi se află în reţeaua de comerţ, modificarea operată prin punctul 3 din prezenta lege referitoare la art.6 alin.(4) din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice intră în vigoare peste 6 luni de la publicarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 301-XVI. Chişinău, 27 decembrie 2007.