LPC100/2008
ID intern unic:  328133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 100
din  15.05.2008
pentru completarea articolului 3 din Legea nr.190-XIII
din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 393
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23), cu modificările ulterioare, după cuvintele “de procedură civilă,” se introduc cuvintele “de procedură de executare,”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.100-XVI. Chişinău, 15 mai 2008.