HGC678/2008
ID intern unic:  328152
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 678
din  06.06.2008
 cu privire la desfăşurarea Concursului naţional
“Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”
Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 675
    În scopul renaşterii tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere a localităţilor ţării, susţinerii activităţilor practice de protecţie a mediului, stimulării iniţiativelor populaţiei de îngrijire şi renovare a spaţiilor verzi, renovării surselor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, realizării  diverselor manifestări în cadrul tradiţionalelor lunare de primăvară de salubrizare a localităţilor, obţinerii unor rezultate concrete în modernizarea localităţilor,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Concursul naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”, care se va organiza anual, în perioada 22 martie - 22 septembrie.
    2. Se aprobă:
    componenţa Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”, conform anexei nr.1;
    Regulamentul de desfăşurare a Concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei naţionale din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei naţionale vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste posturi, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    4. Responsabilitatea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri se pun în sarcina Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”.
    5. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1342 din 16 decembrie 2005 cu privire la desfăşurarea Concursului republican “Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1455);
    punctul 36 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437). 

    Prim-ministru                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                 Violeta Ivanov
    Ministrul administraţiei publice locale                      Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 678. Chişinău, 6 iunie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 678
din 6 iunie 2008
Componenţa Comisiei naţionale pentru organizarea
şi desfăşurarea

Concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră
şi mai amenajată localitate”

    Ministru al administraţiei publice locale, preşedinte al Comisiei naţionale
    Ministru al ecologiei şi resurselor naturale, vicepreşedinte al Comisiei naţionale
    Şef al Direcţiei relaţii cu autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Administraţiei Publice Locale, secretar al Comisiei naţionale
    Viceministru al administraţiei publice locale
    Viceministru al ecologiei şi resurselor naturale
    Viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    Viceministru al sănătăţii
    Viceministru al culturii şi turismului
    Viceministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
    Şef adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat
    Decan al Facultăţii urbanism şi arhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei
    Director al Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări “Urbanproiect”
    Director al Institutului de Stat de Proiectări “Ruralproiect”

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.678
din 6 iunie 2008
REGULAMENTUL
de desfăşurare a Concursului naţional
“Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul de desfăşurare a Concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate” (în continuare - Regulamentul) stabileşte modul de organizare a Concursului naţional “Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate” (în continuare - Concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a materialelor, criteriile de evaluare a localităţilor participante la Concurs şi de desemnare a învingătorilor.
    2. Concursul are drept scop dezvoltarea tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere exemplară a localităţilor republicii, susţinerea activităţilor practice de protecţie a mediului şi promovarea tendinţelor actuale de modernizare a satelor şi oraşelor.
II. Organizarea şi desfăşurarea Concursului
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice de nivelul întîi şi al doilea să organizeze participarea largă a colectivelor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi populaţiei la Concurs, precum şi pregătirea localităţii respective pentru Concurs, să mediatizeze pe larg în presă, la radio şi televiziune activităţile în cauză.
    4. La Concurs poate participa orice localitate care a obţinut în anul curent rezultate deosebite în realizarea activităţilor de modernizare şi amenajare prin:
    conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;
    renovarea, construcţia şi restaurarea obiectelor publice, de locuit şi de producere;
    amenajarea teritoriului, în conformitate cu planurile de urbanism şi de dezvoltare a teritoriului, de care trebuie să dispună în mod obligatoriu localitatea;
    curăţarea fîntînilor şi izvoarelor, modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
    amenajarea poligoanelor sau locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor menajere;
    restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi ale naturii;
    amenajarea intrărilor în unităţile administrativ-teritoriale;
    implementarea bunelor practici de întreţinere în stare salubră a localităţilor.
    5. Localităţile care vor participa la Concurs vor fi repartizate în grupuri, după cum urmează:
    grupul I - municipii şi localităţi urbane cu o  populaţie de peste 20.000 locuitori;
    grupul II - localităţi urbane cu o populaţie de pînă la 20.000 locuitori;
    grupul III - localităţi rurale.
    6. Etapa naţională a Concursului este precedată de etapa în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, care îşi propune drept scop evidenţierea celor mai amenajate şi modernizate localităţi. Condiţiile Concursului la această etapă şi criteriile de evaluare vor fi conforme criteriilor şi indicilor de evaluare, conform anexei la prezentul Regulament.
    7. Pentru localităţile din grupul III, Concursul se va desfăşura în perioada 22 martie - 1 august în cadrul raionului, sub auspiciile Consiliului raional (Comitetului executiv al Găgăuziei). Localitatea care este desemnată învingătoare la această etapă, prin decizia Consiliului raional (Comitetului executiv al Găgăuziei), este înaintată la etapa naţională a Concursului, care se va desfăşura în perioada 1 august - 22 septembrie. Localităţile din grupurile I şi II sînt înaintate la etapa naţională prin decizia Consiliului raional sau orăşenesc (municipal) (Comitetului executiv al Găgăuziei), fără un concurs prealabil.
    8. În municipiul Chişinău, Concursul este organizat de către Consiliul municipal, sectoarele urbane fiind incluse în grupul I de localităţi.
III. Totalizarea rezultatelor Concursului
şi premierea învingătorilor
    9. Materialele prezentate la etapa naţională vor fi supuse unei expertize cu deplasare în teritoriu, efectuată de grupul de lucru interministerial, instituit prin decizia Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului. Grupul de lucru va prezenta rezultatele expertizei pînă la data de 30 noiembrie al anului în curs.
    10. Comisia naţională totalizează rezultatele Concursului şi înaintează Guvernului lista localităţilor care urmează a fi desemnate învingătoare în Concursul naţional.
    11. Pentru premierea localităţilor învingătoare vor fi utilizate mijloacele Fondului Ecologic Naţional (FEN). Mărimea premiilor băneşti pentru învingătorii Concursului se stabileşte în funcţie de grupul localităţilor, după cum urmează:
    grupul I  - 1 localitate - 100000 lei;
    grupul II - 2 localităţi - a cîte 60000 lei pentru fiecare localitate;
    grupul III - 3 localităţi - a cîte 40000 lei pentru fiecare localitate.
    Premiile vor fi alocate după ce localităţile învingătoare în Concurs vor prezenta Consiliului de administrare al FEN propuneri de proiecte pentru realizarea activităţilor de protecţie a mediului, prevăzute la pct.12 al Regulamentului privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.988 din 21 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.962).
    12. În funcţie de succesele obţinute pe parcursul anului în curs la modernizarea, amenajarea şi dezvoltarea localităţilor la anumite capitole (crearea şi amenajarea grădinilor publice, parcurilor, scuarelor, cu asigurarea reuşitei de înrădăcinare a arborilor şi arbuştilor plantaţi în mărime de cel puţin 75%, amenajarea fîntînilor, izvoarelor, intrărilor în localităţi, întreţinerea exemplară a gospodăriilor particulare, implementarea unor noi proiecte etc.), Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului poate lua decizia de a acorda conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale, altor organizaţii sau persoanelor fizice premii în bani, diplome etc.
    13. Cheltuielile suportate pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului vor fi acoperite din contul FEN şi fondurilor ecologice locale.
IV. Exigenţele faţă de materialele publicitare
 prezentate la concurs
    14. Pentru participarea la Concurs autorităţile administraţiei publice locale vor prezenta materiale destinate documentării rezultatelor obţinute în atingerea scopurilor propuse.
    15. Materialele vor cuprinde un memoriu cu următoarele compartimente:
    scurte date istorice şi date privind dezvoltarea localităţii în anul în curs;
    extras din planul urbanistic general “Zonificarea teritoriului. Schema urbanistică”;
    descrierea rezultatelor obţinute în amenajarea teritoriului în anul în curs.

Anexă
la Regulamentul de desfăşurare a Concursului naţional
“Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate”

Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor
 pentru Concursul naţional “Cea mai modernă, mai salubră
 şi mai amenajată localitate”
Nr. d/o
Criteriul
Numărul de puncte
1.

Existenţa şi realizarea planului urbanistic general şi de dezvoltare al localităţii: există sau se află în curs de elaborare, este în proces de realizare

0 - 10
2.

Mijloacele financiare investite în anul în curs de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul protecţiei mediului şi amenajării teritoriului, conservării şi ocrotirii monumentelor ce fac parte din patrimoniul cultural şi natural al localităţii, modernizării, renovării, restaurării şi amenajării obiectelor publice

 
 
0 - 10
3.

Implementarea proiectelor de modernizare, renovare, construcţie sau reconstrucţie a obiectelor publice în anul în curs: denumirea proiectului, sursa de finanţare, suma alocată şi valorificată, eficienţa proiectului

 
0 - 10
4.
Aspectul general al localităţii:

aspectul estetic şi arhitectonic al edificiilor, obiectelor publice

starea şi aspectul estetic al străzilor;

aspectul caselor de locuit şi gospodăriilor din sectorul particular;

amenajarea intrărilor în localitate;

lucrările efectuate pentru îmbunătăţirea (renovarea) aspectului localităţii în anul în curs

 
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
 
5.

Reţelele edilitare: starea şi dezvoltarea lor în anul în curs:

alimentarea centralizată cu apă;

starea şi amenajarea surselor de aprovizionare cu apă, inclusiv a fîntînilor şi izvoarelor;

starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare;
reţelele de gaze;
reţelele de termoficare (pentru localităţile urbane)
 
0 - 10
 
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 – 10
 
 
 
 
6.
Salubrizarea localităţilor în anul în curs:
existenţa şi realizarea planului de salubrizare;
starea generală de salubrizare a localităţii;

colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor, contractele încheiatе cu populaţia;

crearea serviciilor de gospodărie comunală, existenţa şi starea depozitelor autorizate de deşeuri

 
0 - 10
0 - 10
 
0 - 10
 
0 - 10
7.
Spaţiile verzi şi bazinele acvatice din intravilan:

starea estetică a spaţiilor verzi, extinderea şi renovarea lor, procentul de înrădăcinare a arborilor plantaţi în anul în curs;

gradul de acoperire a intravilanului localităţii cu spaţii verzi;

starea şi amenajarea fîşiilor de protecţie a sectoarelor de rîu şi bazinelor de acumulare

 
 
0 - 10
0 - 10
0 - 10
8.

Starea şi funcţionarea obiectelor de menire social-culturală în anul în curs

0 - 10
9.

Amenajarea cimitirelor şi a locaşurilor de cult în anul în curs

0 - 10