LPA847/1996*
ID intern unic:  328230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 847
din  24.05.1996
privind sistemul bugetar si procesul bugetar*
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
ediţie specială)
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. ed.spec
    Abrogată prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16

    MODIFICAT
   
LP89 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.257
    LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12  
    LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP167 din 22.07.11, MO131-133/12.08.11 art.417
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11
    LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în vigoare 26.11.11
    LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270
    LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543
    LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
   
LP231-XVI din 02.11.07, MO180-183/23.11.07 art.693
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611


   
NOTĂ:
    cuvintele “hîrtii de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valori mobiliare” prin  LP231-XVI din 02.11.07, MO180-183/23.11.07 art.693
    „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale”   În cuprinsul legii, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie prin cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, iar cuvintele „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” şi „Ministerul Sănătăţii” – prin cuvintele prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611


   
*Republicată şi renumerotată în temeiul Legii nr.224-XV din 01.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 700.
    Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 1101-XIV din 30.06.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 109-111, art. 793;
    2) nr. 482-XV din 04.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 48;
    3) nr. 141-XV din 06.05.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 88-90, art. 459;
    4) nr. 224-XV din 01.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 700.

   
Parlamentul adoptă prezenta lege.

T i t l u l I
DISPOZIŢII GENERALE
    [Art.1 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.1 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.1
modificat prin LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în vigoare 26.11.11]
    [Art.1
modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.1
modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]
    [Art.1 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

    [Art.2 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.3 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.3 în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.4 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.5 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 6. Politica bugetar-fiscală
    (1) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile prezentei legi, Ministerul Finanţelor, Guvernul şi Parlamentul acţionează pentru asigurarea:
    a) elaborării unui buget în condiţiile:
    - stabilităţii monedei naţionale;
    - stabilităţii la preţuri şi salarii;
    - dezvoltării stabile a economiei;
    b) echilibrului în timp al colectării veniturilor şi efectuării cheltuielilor.
    (2) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile alin.(1), Ministerul Finanţelor coordonează activitatea sa cu Banca Naţională a Moldovei.
    Articolul 7. Clasificaţia bugetară
    (1) Bugetele se elaborează şi se execută în baza unui sistem unic de clasificaţie bugetară.
    (2) Clasificaţia bugetară include clasificaţia veniturilor bugetare, clasificaţia funcţională, clasificaţia organizaţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare, după cum urmează:
    a) clasificaţia veniturilor bugetare grupează veniturile bugetare în baza legislaţiei ce determină sursele de venituri;
    b) clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare grupează cheltuielile bugetare ce reflectă utilizarea mijloacelor financiare în scopul implementării funcţiilor de bază ale statului;
    c) clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare sistematizează cheltuielile bugetare pe tipuri de întreprinderi, instituţii, organizaţii şi măsurile ce reflectă distribuirea alocaţiilor între beneficiarii direcţi de mijloace din buget;
    d) clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare grupează şi detaliază cheltuielile bugetare în conformitate cu destinaţia concretă a acestora.
    (3) Sursele interne şi externe de finanţare a deficitului bugetar, precum şi datoria de stat internă şi externă sînt componente ale clasificaţiilor menţionate la alin.(2).
    (4) Clasificaţia bugetară asigură:
    a) sistematizarea indicilor bugetari pentru elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor;
    b) comparabilitatea internaţională a indicilor bugetari, conţinînd similitudini cu sistemele de clasificaţie utilizate de organismele financiare internaţionale.
    (5) Clasificaţia bugetară se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor. După aprobare, clasificaţia bugetară se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.7 al.(5) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.8 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.8 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.8 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.8
modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
   
Articolul 9. Alocaţii
    (1) Legea bugetară anuală include alocaţii ce permit autorităţilor publice să efectueze cheltuieli.
    (2) Autorităţile publice nu pot admite efectuarea de cheltuieli adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală, cu excepţia cheltuielilor legate de achitarea sumelor conform titlurilor executorii eliberate în baza hotărîrilor rămase definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi a cheltuielilor din împrumuturi pentru proiectele finanţate din surse externe (ratificate de Parlament), granturi, donaţii şi sponsorizări intrate în posesia instituţiilor publice şi neincluse în bugetul aprobat.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
   
(3) Cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat, inclusiv pentru obligaţiunile provenite din acordarea garanţiilor de stat, sînt alocaţii permanente şi se efectuează în termenele stabilite.
    Articolul 10. Cheltuielile bugetare
    (1) Cheltuielile bugetare sînt determinate de alocaţiile specificate în legea bugetară anuală.
    (2) Cheltuielile includ:
    a) fondul de salarii al angajaţilor autorităţilor publice;
    b) alte cheltuieli operaţionale ale autorităţilor publice;
    c) cheltuielile pentru învăţămînt, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport, protecţia socială, protecţia mediului înconjurător;
    d) susţinerea unor programe de cercetare ştiinţifică fundamentală;
    e) cheltuielile pentru realizarea strategiilor de dezvoltare şi a altor strategii şi programe naţionale;
    [Art.10 al.(2), lit.e) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
f) transferuri pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile finanţate de la buget, întreprinderile de stat;
    g) investirea în infrastructura publică şi în fondurile fixe care aparţin Guvernului sau societăţii;
    h) asigurarea apărării ţării, ordinii publice şi a securităţii naţionale;
    i) serviciul datoriei de stat;
    j) plata cotizaţiilor în organisme internaţionale;
    k) implementarea altor strategii şi programe guvernamentale în condiţiile legislaţiei.
    l) cheltuielile legate de achitarea sumelor conform titlurilor executorii eliberate în baza hotărîrilor rămase definitive ale instanţelor judecătoreşti.
    (3) Cheltuielile bugetare nu includ rambursările sumei de principal pentru datoria de stat.
    (4) Finanţarea cheltuielilor se efectuează pe măsura încasării mijloacelor băneşti la conturile bugetului de stat, cu respectarea următoarelor priorităţi:
    a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat;
    b) cheltuielile de personal, de achitare a burselor, a pensiilor, a indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a alocaţiilor şi a ajutoarelor sociale;
    b1) cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane pentru care, conform legislaţiei, Guvernul are calitatea de asigurat;
    [Art.10 al.(4), lit.b1) introdusă prin LP89 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.257]
    c) cheltuielile fondului rutier, Fondului ecologic naţional, fondurilor ecologice locale şi Fondului naţional pentru dezvoltare regională.
    [Art.10 al.(4) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    5) Pentru efectuarea altor cheltuieli decît cele stipulate la alin. (4), priorităţile de cheltuieli se stabilesc de către executorul de buget.
    [Art.10 al.(5) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
   
Articolul 101. Datoriile creditoare
    Datoriile creditoare ale instituţiilor finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional, formate în anii precedenţi în limita alocaţiilor aprobate, se achită de către acestea din contul şi în limitele bugetelor instituţiilor publice respective, aprobate pe anul bugetar curent.
    [Art.101 introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    Articolul 11. Balanţa bugetului
    (1) Egalitatea între venituri şi cheltuieli reprezintă echilibrul bugetului.
    [Art.11 al.(1) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
(2) Dacă veniturile depăşesc cheltuielile, rezultă excedent bugetar.
    (3) Dacă cheltuielile depăşesc veniturile, rezultă deficit bugetar.
    (4) Proiectul legii bugetare anuale include nivelul limită al excedentului sau deficitului bugetar.
    (5) După adoptarea legii bugetare anuale:
    a) nici un proiect de lege, altul decît privind modificări la legea bugetară anuală, care are drept urmare majorarea cheltuielilor bugetului de stat sau reducerea veniturilor bugetului de stat nu poate fi examinat de Parlament, dacă acesta nu include sursa reală de acoperire a pierderilor, în scopul menţinerii nivelului deficitului bugetar stabilit;
    b) nici o lege, alta decît privind modificări la legea bugetară anuală, care prevede reducerea excedentului bugetului de stat aprobat sau majorarea deficitului bugetului de stat aprobat nu poate fi adoptată. Această prevedere nu se extinde asupra cazurilor prevăzute la art. 43 alin. (21).
    [Art.11 al.(5), lit.b) modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
   
Articolul 12. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice
    (1) Se consideră mijloace speciale ale instituţiilor publice veniturile acestora obţinute, în condiţiile stabilite prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţii, sponsorizări şi din alte mijloace băneşti, intrate legal în posesia instituţiei publice.
    (2) Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii statutare a acestor instituţii, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare.
    (3) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile publice, şi mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către Guvern, dacă actele normative nu prevăd altfel, sau de către autorităţile administraţiei publice locale, conform competenţei lor.
    (4) Excedentele de mijloace speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel.
    (5) Soldurile de mijloace băneşti la conturile de mijloace speciale ale instituţiilor publice, în care nu s-au efectuat operaţiuni la cheltuieli într-o perioadă de cel puţin 3 ani, se transferă de către executorii de buget la conturile bancare ale bugetelor respective.
    Notă: Art.12 al.(3) în partea ce se referă la Guvern intră în vigoare la 01.01.06 prin LP224-XV din 01.07.04, art. XVI
    [Art.12 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
[Art.13 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.13 modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.13 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.13
modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.13 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]
Titlul I1
PRINCIPII BUGETARE
    [Art.131 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.132 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 133. Principiul universalităţii
    (1) Veniturile bugetare sînt destinate finanţării tuturor cheltuielilor incluse în buget fără relaţii între anumite tipuri de venituri şi cheltuieli. Acestea se includ în buget în totalitate, în sume brute.
    (2) Excepţie constituie veniturile din mijloace speciale, fonduri speciale, granturi şi alte donaţii, care se direcţionează spre programele de cheltuieli incluse în buget în sumă totală.
    [Art.134 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.135 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.136 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Titlul I1 introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
T i t l u l II
BUGETUL DE STAT
Capitolul 1
ELABORAREA BUGETULUI DE STAT
    Articolul 14. Scopurile bugetului de stat
    Scopurile bugetului de stat sînt:
    a) implementarea strategiilor şi obiectivelor economice, sociale şi de altă natură ale Guvernului;
    b) formarea fondurilor băneşti necesare pentru finanţarea acţiunilor Guvernului;
    c) asigurarea echilibrului bugetar necesar pentru menţinerea unei situaţii macroeconomice stabile a statului;
    d) asigurarea administrării efective, calitative şi responsabile a finanţelor aflate la dispoziţia Guvernului;
    e) expunerea în mod explicit a strategiilor şi obiectivelor Guvernului, care vor fi realizate de buget.
    [Art.15 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.15 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.15 modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
    [Art.15
modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
   
[Art.16 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 17. Elaborarea estimărilor preliminare
                         de venituri şi cheltuieli de către
                         Ministerul Finanţelor
    (1) Datele economice de bază, necesare pentru elaborarea proiectului bugetului de stat şi a estimărilor pe încă cel puţin 2 ani următori, se prezintă Ministerului Finanţelor în termenul stabilit de Guvern şi includ, în special:
    [Art.17 al.(1) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
a) prognoza indicatorilor macroeconomici şi sociali pe anul bugetar viitor, care este determinată, elaborată şi prezentată de Ministerul Economiei;
    [Art.17 al.(1), lit.a) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
b) prognoza indicatorilor şi cerinţelor bugetului asigurărilor sociale de stat, care este determinată, elaborată şi prezentată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    [Art.17 al.(1), lit.b) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.17 al.(1), lit.b) modificată prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]

   
c) prognoza indicatorilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, determinată, elaborată şi prezentată de Ministerul Sănătăţii.
    [Art.17 al.(1), lit.c) modificată prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
  
  (2) Banca Naţională a Moldovei determină, elaborează şi prezintă prognoza balanţei de plăţi, a creditelor, a obligaţiunilor externe şi a altor indicatori ce caracterizează politica monetar-creditară a statului.
    Articolul 18. Cadrul bugetar pe termen mediu
    (1) În temeiul estimărilor Ministerului Finanţelor, efectuate în baza prevederilor art.17, Guvernul, în fiecare an, aprobă în termene proxime prognoza cadrului bugetar pe termen mediu, care include obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul bugetar imediat următor şi pe încă cel puţin 2 ani ulteriori, precum şi cadrul de venituri şi cheltuieli bugetare pe anii respectivi, inclusiv limitele de cheltuieli pe autorităţi ale administraţiei publice centrale.
    [Art.18 al.(2) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.18 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.19 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.20 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.20 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
   
[Art.21 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.22 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 23. Fondul de rezervă
    (1) Fondul de rezervă se aprobă prin lege bugetară anuală.
    (2) Cuantumul fondului de rezervă se stabileşte de Guvern în baza propunerilor Ministerului Finanţelor şi în condiţiile prevederilor art.16-21.
    [Art.24 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
   
[Art.24 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.24 modificat prinLP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.24 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.24
modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.11]
    [Art.24
modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.25 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.25 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
Capitolul 2
EXAMINAREA ŞI ADOPTAREA LEGII BUGETARE
 ANUALE DE CĂTRE PARLAMENT
   
[Art.26 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.26 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.26 modificat prin LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213]
   
[Art.27 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.28 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.28
modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.29 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.30 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.31 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
Capitolul 3
EXECUTAREA BUGETULUI DE STAT
   
[Art.32 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.32 în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.33 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.33 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
[Art.34 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
   
[Art.34 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
[Art.34 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.34 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.34 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; în vigoare 01.01.09]
    [Art.34 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.35 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
   
Articolul 36.
Efectuarea cheltuielilor
    (1) În procesul executării bugetului de stat, autorităţile publice pot face cheltuieli pentru diverse programe guvernamentale, cu condiţia ca aceste alocaţii să corespundă legii bugetare anuale şi să se efectueze în conformitate cu art.33 alin. (4).
    (2) Alocaţiile aprobate pentru utilizări specifice nu pot fi redistribuite între destinatari.
    (3) Alocaţiile incluse în repartizarea lunară pentru utilizări specifice nu pot fi transferate pentru alte utilizări fără notificarea şi aprobarea ministrului finanţelor.
    (4) Se interzice acoperirea cheltuielilor bugetului de stat prin recurgerea la emisiune bănească directă sau prin finanţarea directă de către bănci, precum şi la contractarea împrumuturilor de către instituţiile publice.
    (5) Se interzice dezafectarea incontestabilă a resurselor financiare din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat şi ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
    [Art.36 al.(5) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.36 al.(5) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.36 al.(6) abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.36 al.(6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.36 al.(6) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.36 al.(7) abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.36 al.(7) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.36 al.(7) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.36 al.(8) abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.36 al.(8) introdus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.36 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    Articolul 361. Plăţile efectuate în baza documentelor
                           executorii
    (1) Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice, se prezintă obligatoriu de către creditor executorilor de buget respectivi.
    (2) Plăţile privind achitarea sumelor adjudecate conform documentelor executorii se vor efectua indiferent dacă sînt sau nu aprobate alocaţii în acest scop, dar nu vor depăşi limita de 20 la sută din bugetul aprobat pe anul respectiv.
    (3) În cazul în care documentul executoriu prezentat executorilor de buget respectivi nu este executat în termen de 6 luni de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti în baza căreia a fost emis, creditorul poate solicita executorului judecătoresc iniţierea executării silite conform procedurii stabilite de Codul de executare.
    (4) Procedura de executare silită în baza unui document executoriu prezentat spre executare ulterior devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti se iniţiază după expirarea a 6 luni de la data prezentării acestuia.
    (5) Pentru documentele executorii care au parvenit prin intermediul executorului judecătoresc, încălcîndu-se procedura stabilită la alin. (1) din prezentul articol, debitorul va fi scutit de plata onorariului şi de alte cheltuieli de executare prevăzute prin art. 36–41 din Codul de executare.
    [Art.361 introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
   
[Art.37 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 38. Utilizarea fondului de rezervă
    (1) Fondul de rezervă se utilizează de Guvern, în baza regulamentului aprobat de Parlament, în cazuri justificate de utilizare a mijloacelor bugetare potrivit dispoziţiilor legale pentru finanţarea unor acţiuni sau sarcini noi intervenite pe parcursul anului.
    (2) Mijloacele din fondul de rezervă se alocă numai în baza deciziilor Guvernului, emise sub formă de hotărîri, cu indicarea destinaţiei, beneficiarului şi sumei concrete în monedă naţională.
    (3) Deciziile Guvernului privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă se contrasemnează de ministrul finanţelor.
    [Art.39 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
   
Articolul 40. Blocarea cheltuielilor
    Dacă în procesul executării bugetului de stat sporeşte nivelul deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor poate bloca cheltuielile în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat prin legea bugetară anuală, cu excepţia cheltuielilor prioritare stabilite la art. 10 alin. (4), informînd despre aceasta autorităţile publice centrale.
    [Art.40 în redacţia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.40 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
Articolul 41. Rectificarea bugetului de stat
    În caz de necesitate, Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, un proiect de rectificare a legii bugetare anuale. Rectificarea include:
    a) estimări revizuite de venituri, de cheltuieli obligatorii (inclusiv serviciul datoriei de stat) şi de deficit sau de excedent rezultant;
    b) estimări revizuite de rambursări ale sumei de principal asupra datoriei de stat şi garanţiilor de stat;
    c) repartizarea soldurilor de mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului în anul bugetar precedent;
    d) estimări şi descrieri revizuite, dacă acestea există, la anexele şi nota informativă prevăzute în art.24.
    [Art.41 lit.d) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.41 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

   
Articolul 42. Alocaţii adiţionale în cazul rectificării
                         bugetului de stat
    (1) Autorităţile publice pot înainta Ministerului Finanţelor cereri pentru alocaţii adiţionale în decursul anului bugetar.
    (2) Fiecare cerere trebuie să includă o justificare pentru cheltuielile adiţionale şi propuneri de compensări sub formă de venituri majorate sau cheltuieli reduse.
    (3) Ministerul Finanţelor examinează cererea de cheltuieli adiţionale şi, în caz de acceptare a cererii, propune Guvernului să aprobe o alocaţie adiţională pentru cheltuielile solicitate şi propunerile de compensare a acestora.
    (4) Guvernul, în caz de acceptare a propunerii Ministerului Finanţelor, propune Parlamentului să aprobe alocaţii adiţionale pentru cheltuielile solicitate şi propunerile de compensare a acestora sub formă de modificări la legea bugetară anuală şi, dacă este necesar, la alte acte legislative.
    (5) Parlamentul examinează modificările propuse de Guvern şi întreprinde una din următoarele acţiuni:
    a) respinge modificările pentru cheltuieli adiţionale;
    b) aprobă modificările pentru cheltuieli adiţionale, precum şi propunerile de compensări sub formă de venituri majorate sau cheltuieli reduse;
    c) aprobă modificările pentru cheltuieli adiţionale, cu modificarea concomitentă a nivelului deficitului sau a excedentului bugetar.
    Articolul 43. Deficitul şi excedentul bugetar
                          în legea bugetară anuală
    (1) Orice decizie de a majora deficitul bugetar sau de a reduce excedentul bugetar se realizează printr-o modificare separată la legea bugetară anuală, cu condiţia să fie conformă obligaţiunilor interne şi externe ale Republicii Moldova.
    (2) Orice modificare a deficitului bugetar în legea bugetară anuală este însoţită de o decizie a Parlamentului privind modificarea altor acte legislative, ce ţin de modul de finanţare a deficitului majorat, în conformitate cu art.131 alin.(5) al Constituţiei.
    (21) Excepţie de la prevederile alin.(1) şi (2) este majorarea deficitului bugetar în legătură cu intrările şi utilizarea peste prevederile aprobate în buget a împrumuturilor pentru proiectele finanţate din surse externe (ratificate de Parlament), precum şi în legătură cu utilizarea soldurilor din anii precedenţi de la împrumuturi pentru proiecte finanţate din surse externe (ratificate de Parlament) şi de la granturi, donaţii, sponsorizări intrate în posesia instituţiilor publice.
    [Art.43 al.(21) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
   
(3) În caz de excedent bugetar, Parlamentul la propunerea Guvernului decide în ce măsură şi în ce scopuri se va utiliza acesta.
    [Art.44 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.44 în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
Titlul III
BUGETELE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
    [Art.45 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.45 modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.45 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.45 modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
T i t l u l IV
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    [Art.46 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
   
[Art.46 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.46 modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
   
[Art.46 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.46 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.47 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.47 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.47 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]

    [Art.47 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.47
modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.471 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.471 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

    [Art.471 introdus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
Titlul V
FONDURILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
    [Art.48 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
   
[Art.48 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.48 modificat prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
   
[Art.48 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.48
modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.48 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
   
Articolul 481. Raportul privind executarea fondurilor
                           asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
    [Art.481 titlul modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
   
(1) Compania Naţională de Asigurări în Medicină prezintă Ministerului Finanţelor, lunar şi trimestrial, în volumul şi în termenele stabilite de către acesta, rapoarte privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care urmează a fi folosite la întocmirea rapoartelor privind executarea bugetului public naţional.
    (2) Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmeşte raportul anual privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi, după aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al companiei, îl prezintă, pînă la data de 1 mai a anului următor celui de gestiune, Guvernului spre examinare şi aprobare. Guvernul aprobă raportul şi îl prezintă Parlamentului pînă la data de 1 iunie.
    (3) Raportul anual privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se examinează şi se aprobă prin hotărîre de  Parlament pînă la data de 15 iulie.
    (4) După aprobarea de către Parlament, raportul anual privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
     [Art.481 introdus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
Titlul VI
FONDURILE SPECIALE
    Articolul 49. Fondurile speciale
    (1) Fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    (2) Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale consiliilor locale.
    [Art.49 al.(2) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (3) Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete.
    (4) Fondurile speciale, detaliate pe venituri şi cheltuieli, se aprobă ca anexă la legea bugetară anuală sau la deciziile autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la aprobarea bugetelor respective.
    [Art.49 al.(4) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]
   
(5) Excedentele fondurilor speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel.
T i t l u l VII
SERVICIUL DATORIEI DE STAT
    [Art.50 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.50 modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.51 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.51
modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.52 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.52 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
[Art.53 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
T i t l u l VIII
RELAŢIILE FINANCIAR-BUGETARE
INTERNAŢIONALE
    Articolul 54. Relaţiile financiar-bugetare internaţionale
    (1) Relaţiile financiar-bugetare internaţionale se reglementează prin acordurile bilaterale încheiate între Republica Moldova şi alte state sau organisme financiare internaţionale.
    (2) Angajamentele financiare ale Guvernului fixate în acordurile bilaterale şi ajutorul financiar acordat altor state, precum şi alte venituri şi cheltuieli referitoare la relaţiile financiar-bugetare internaţionale, se includ în legea bugetară anuală.
T i t l u l IX
RESTRICŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    [Art.55 abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.15]
    [Art.55 modificat prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]
    [Art.55 modificat prin LP167 din 22.07.11, MO131-133/12.08.11 art.417]
    [Art.55 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.55 modificat prin LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213]  
    [Art.55
modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
   
[Art.55 modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
   
Articolul 56. Responsabilităţi
    Pentru nerespectarea prevederilor legale privind formarea şi utilizarea mijloacelor bugetare se aplică sancţiunile prevăzute de art.55 din prezenta lege, de Codul penal, de Codul contravenţional şi de alte acte legislative.
    [Art.56 modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Titlul IX1 abrogat prin LP229 din 23.09.10, MO231-234/26.11.10 art.730; în vigoare 26.11.11]
    [Titlul IXmodificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Titlul IX1 introdus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]
T i t l u l  X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 57. Delegarea atribuţiilor
    Ministrul finanţelor poate delega orice atribuţii sau responsabilităţi, garantate sau impuse lui prin prezenta lege, viceministrului responsabil de problemele bugetului.
    Articolul 58. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.20 alin.(2) lit.d) şi art.24 alin.(2) lit.b) care intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.
    Articolul 59. Abrogarea legilor contradictorii
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Legea nr.381-XII din 29 noiembrie 1990 cu privire la sistemul bugetar;
    b) Legea nr.983-XII din 25 martie 1992 cu privire la modificarea şi completarea Legii cu privire la sistemul bugetar;
    c) Legea nr.218-XIII din 22 septembrie 1994 pentru completarea articolului 3 din Legea cu privire la sistemul bugetar;
    d) Legea nr.250-XIII din 2 noiembrie 1994 privind modul de examinare şi aprobare a bugetului de stat.
    Articolul 60. Aducerea legislaţiei în conformitate
                          cu prezenta lege
    Guvernul în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri referitoare la aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va prezenta Parlamentului spre aprobare Clasificaţia bugetară.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 24 mai 1996.
    Nr. 847-XIII.