HGA765/2008
ID intern unic:  328309
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 765
din  24.06.2008
cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea
 Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase 
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 760
    Abrogată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212

    MODIFICAT
   
HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978
    HG620 din 17.08.12, MO177-180./24.08.12 art.677
    HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    HG684 din 02.08.10, MO138-140/06.08.10 art.765
    HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536

    NOTĂ:
    În textul hotărîrii şi al anexei nr.2, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „ministrul economiei şi comerţului” se substituie, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Economiei” şi „ministrul economiei”, la cazul gramatical corespunzător prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    În conformitate cu Legea nr.803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62, art.401), cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, conform anexei nr.2.
    Structura Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
   
[Pct.1 modificat prin HG620 din 17.08.12, MO177-180./24.08.12 art.677]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase în număr de 55 unităţi (cu excepţia personalului de deservire a clădirii), cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    [Pct.2 modificat prin HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946]
    [Pct.2 modificat prin HG684 din 02.08.10, MO138-140/06.08.10 art.765]
    [Pct.2 modificat prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    3. Se abrogă de la 31 iulie 2008 Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 16 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Serviciului Standardizare şi Metrologie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.86-88, art.648).
    4. Pentru anul 2008 cheltuielile aferente organizării şi asigurării activităţii Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase vor fi suportate în limita alocaţiilor aprobate pentru acesta în bugetul de stat şi a alocaţiilor disponibile ale aparatului central al Serviciului Standardizare şi Metrologie în urma lichidării acestuia, precum şi a mijloacelor speciale acumulate la contul aparatului Serviciului Standardizare şi Metrologie şi, respectiv, redistribuite conform necesităţilor.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
   
ministrul economiei şi comerţului                                     Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                            Mariana Durleşteanu

    Nr. 765. Chişinău, 24 iunie 2008.

    [Anexa nr.1 exclusă prin HG620 din 17.08.12, MO177-180./24.08.12 art.677]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 765 din 24 iuinie 2008

REGULAMENTUL
Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea
Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (în continuare – Inspectorat) este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Economiei, abilitată cu funcţii speciale de control şi supraveghere tehnică de stat a obiectelor industriale periculoase.
    [Pct.1 în redacția HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    2. În activitatea sa, Inspectoratul Principal de Stat se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi ale Ministerului Economiei, actele normative şi documentele normativ-tehnice, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul Regulament.
    3. Supravegherea tehnică de stat se efectuează de către inspectorii de stat, care, în exerciţiul funcţiunii, poartă uniformă, conform Regulamentului aprobat de către Guvern, confecţionată din contul resurselor financiare alocate.
    4. Cheltuielile pentru desfăşurarea activităţii Inspec­to­ratului se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat.
CAPITOLUL II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile
Inspectoratului

    5. Inspectoratul are drept misiune implementarea politicii statului în domeniul securităţii industriale, executarea prevederilor actelor normative şi documentelor normative în vigoare din domeniul securităţii industriale, tratatelor internaţionale din domeniul securităţii industriale la care Republica Moldova este parte, organizarea şi exercitarea, în limitele competenţelor atribuite, a controlului şi supravegherii respectării actelor legislative şi normative privind desfăşurarea activităţilor şi/sau a lucrărilor din domeniul respectiv.
    [Pct.5 în redacția HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    6. Inspectoratul are următoarele funcţii de bază şi atribuţii principale:
    [Pct.6 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    a) efectuarea controlului şi supravegherii tehnice de stat, în scopul verificării condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări, inclusiv la transportarea, păstrarea şi folosirea materialelor explozive, la prelucrarea şi îmbogăţirea materiei prime minerale, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
    b) participarea şi/sau verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor produse la obiectele industriale periculoase, inclusiv a furturilor materialelor explozive, precum şi a suficienţei măsurilor întreprinse, în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
    c) darea de dispoziţii agentului economic privind înlăturarea încălcărilor depistate referitoare la cerinţele securităţii industriale;
    d) darea de indicaţii, în limita împuternicirilor sale, privind securitatea industrială, inclusiv necesitatea efectuării expertizei securităţii industriale, a diagnosticării tehnice (inclusiv a controlului nedistructiv) a instalaţiilor tehnice şi a proceselor tehnologice utilizate la obiectul în cauză;
    e) darea de dispoziţii agentului economic de suspendare a lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale şi de  sigilare a echipamentului sau a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor,  în cazul în care utilizarea lor de mai departe poate provoca avarii sau în caz de pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor şi/sau a populaţiei;
    f) înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, reglare, exploatare, diagnosticare tehnică, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică, conservare şi lichidare a obiectelor industriale periculoase;
    g) participarea în comisiile pentru atestarea personalului în domeniul securităţii industriale, recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase. Prin recepţie se are în vedere un complex de măsuri tehnico-organizatorice prevăzute pentru punerea în funcţiune a obiectului industrial periculos, inclusiv verificarea primară a acestuia;
    h) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru lucrări de reglare a utilajului folosit la obiectul concret şi examinarea dării de seamă privind efectuarea lucrărilor de reglare;
    i) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru punerea în funcţiune a echipamentului şi utilajului folosit la obiectul concret după lucrările de montare, reglare, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică şi de conservare a lui;
    j) exercitarea altor atribuţii stabilite prin actele şi documente normative;
    [Pct.6, lit.j) modificată prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    [Pct.6, lit.k)-o) excluse prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    p) coordonarea, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de desfăşurare a lucrărilor miniere;
    q) participarea la elaborarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale.
    7. Inspectoratul este în drept:
    a) de a avea acces nelimitat la orice loc unde se desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, în conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare, inclusiv la informaţiile şi datele tehnice necesare efectuării controlului şi supravegherii tehnice de stat, cu respectarea confidenţialităţii;
    b) de a trage la răspundere administrativă, în modul stabilit de lege, persoanele culpabile de nerespectarea cerinţelor securităţii industriale şi de a înainta instanţelor judecătoreşti materialele pentru a fi trase la răspundere penală persoanele în cauză, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) de a reprezenta în instanţa judecătorească organul abilitat în domeniul securităţii industriale în acţiunile de reparare a prejudiciilor cauzate vieţii, sănătăţii şi bunurilor altor persoane prin nerespectarea cerinţelor securităţii industriale;
    d) de a prezenta organului abilitat în domeniul securităţii industriale propuneri argumentate de suspendare sau de retragere a autorizaţiilor tehnice, a certificatului de securitate şi a permiselor de exercitare;
    e) de a participa în comisiile de atestare a specialiştilor şi a muncitorilor în domeniul securităţii industriale;
    f) de a participa în comisiile de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiectele industriale periculoase;
    g) de a întreprinde alte acţiuni, prevăzute de actele legislative şi de documentele normativ-tehnice obligatorii, în vederea asigurării securităţii industriale.
    8. Inspectoratul are următoarele obligaţiuni:
    a) să asigure, în conformitate cu actele normative în vigoare, păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;
    b)  să informeze operativ organul abilitat în domeniul securităţii industriale referitor la depistarea încălcărilor care pot provoca avarii la obiectele industriale periculoase şi la măsurile întreprinse.   
CAPITOLUL III
Organizarea activităţii Inspectoratului
    9. Inspectoratul este condus de şeful Inspectoratului. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul economiei. În activitatea sa, şeful Inspectoratului se subordonează direct ministrului economiei.
    [Pct.9 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    Şeful Inspectoratului are un adjunct. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul economiei.
    [Pct.9 alineat în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    În absenţa şefului funcţiile acestuia le exercită adjunctul său.
     10. Şeful Inspectoratului şi adjunctul şefului sînt din oficiu, respectiv, Inspector de stat şef pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase şi Inspector de Stat şef adjunct pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase.
    11. Şeful Inspectoratului îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) organizează şi dirijează activitatea curentă a Inspectoratului şi asigură exercitarea funcţiilor de supraveghere tehnică a obiectelor industriale periculoase;
    a1) exercită conducerea Inspectoratului;
    [Pct.11 lit.a1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    a2) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Inspectoratului;
    [Pct.11 lit.a2) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    b) poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor atribuite Inspectoratului, asigurarea executării legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului şi ale Ministerului Economiei, actelor normative şi documentelor normativ-tehnice, precum şi a prezentului Regulament;
    c) distribuie obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile adjunctului şefului Inspectoratului, şefilor de subdiviziuni ale Inspectoratului;
    d) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Inspectoratului;
    [Pct.11 lit.d) în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
   
d1) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Inspectoratului în condiţiile legii;
    [Pct.11 lit.d1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    d2) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în Inspectorat;
    [Pct.11 lit.d2) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    e) aprobă statele de personal ale Inspectoratului, în limita structurii aprobate şi efectivului-limită ale acestuia, aprobate de Guvern;
    [Pct.11 lit.e) modificată prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    [Pct.11 lit.e) modificată prin HG620 din 17.08.12, MO177-180./24.08.12 art.677]
    f) emite ordine, dispoziţii, porunci şi alte acte, verifică executarea lor;
    g) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională în cadrul Inspectoratului a fondurilor, pentru integritatea bunurilor materiale;
    h) reprezintă interesele Inspectoratului în relaţiile cu instituţiile de stat, persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor atribuite;
    i) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare şi fişele de post ale salariaţilor din cadrul Inspectoratului;
    k) exercită şi alte împuterniciri, prevăzute de legislaţie sau delegate.
    12. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin, inspectorii de stat poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    13. Supravegherea se efectuează conform planurilor anuale şi trimestriale aprobate de Inspectorul de stat şef.
    14. Inspectoratul prezintă conducerii Ministerului Economiei rapoarte cu privire la activitatea de supraveghere trimestrial, semestrial şi anual, iar în caz de necesitate - la indicaţiile conducerii Ministerului Economiei.
    Inspectoratul ţine evidenţa contabilă şi întocmeşte dări de seamă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    15. În domeniile sale de activitate, Inspectoratul colaborează cu
autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestora, autorităţile publice autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organismele internaţionale.
   
[Pct.15 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    16. Inspectoratul colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice, abilitate cu funcţii de supraveghere de stat.
    17. Şefii subdiviziunilor Inspectoratului, precum şi specialiştii subdiviziunilor care coordonează activitatea de supraveghere sînt în drept să efectueze supravegherea, inclusiv controale, în limitele competenţelor atribuite inspectorilor de stat.
    18. Drept confirmare a împuternicirilor ce le revin, inspectorilor de stat li se eliberează, în modul stabilit, legitimaţii de serviciu şi ştampile de modelul aprobat de Inspectorat.
    19. La eliberarea din funcţie, inspectorii de stat predau legitimaţia de serviciu şi ştampila, în modul stabilit.
    20. Cerinţele faţă de inspectorii de stat şi responsabilităţile acestora sînt stabilite de legislaţia în vigoare.
    201) Dreptul la prima semnătură pe toate actele Inspectoratului îl are şeful Inspectoratului. În lipsa şefului, dreptul la semnătură îi revine şefului adjunct.
    În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Inspectoratului pot fi semnate de alte persoane din cadrul Inspectoratului, în temeiul ordinului şefului Inspectoratului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    [Pct.201) introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.765 din 24 iunie 2008
STRUCTURA
Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea
Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

    Conducerea
    Direcţia management intern, coordonare şi analiză
    Direcţia instalaţii sub presiune şi mecanisme de ridicat
    Direcţia supraveghere tehnică-gaze
    Direcţia chimico-tehnologică
    Direcţia supravegherea tehnică a gazoductelor magistrale
    Secţia securitate industrială în domeniul folosirii subsolului
    Direcţia supraveghere tehnică mixtă
    Serviciu juridic
    Serviciu finanţe şi evidenţă contabilă
    Serviciu resurse umane.
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]