LPC103/2008
ID intern unic:  328371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 103
din  16.05.2008
pentru modificarea şi completarea unor
 acte legislative
Publicat : 04.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 459
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 193 alineatul 8 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, după textul “altor valori” se introduce textul “prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau”.
    Art.II. – Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 1 ianuarie), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) În cazul în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfii anunţate sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de declarant (importator) nu sînt veridice (inclusiv sînt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sînt suficiente, autoritatea vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii, aplicînd consecutiv una din cele 6 metode prevăzute de prezenta  lege.”
    2. La articolul 24 alineatul (4), cuvîntul “sau” se substituie prin cuvîntul “şi”.
    Art.III. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 1ianuarie), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    punctul 2), în final se introduce textul “, precum şi mărfuri importate din alte ţări şi plasate sub regim vamal de import”;
    se introduc punctele 44)–51) cu următorul cuprins:
    “44) declaraţie a titularului de drept – declaraţie prin care titularul dreptului de proprietate intelectuală îşi asumă responsabilitatea faţă de persoanele implicate, în cazul în care instanţa de judecată stabileşte că mărfurile nu aduc atingere nici unui drept de proprietate intelectuală, şi acceptă să suporte toate cheltuielile ocazionate de păstrarea mărfurilor şi de alte operaţiuni efectuate sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile pricinuite de distrugerea mărfurilor;
    45) drept de proprietate intelectuală – dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra soiurilor de plante;
    46) drept de autor – drept de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanei juridice care a creat o operă originală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, independent de modalitatea de creaţie, de modul sau de forma concretă de exprimare, precum şi independent de valoarea şi destinaţia ei, ori recunoscut altor titulari legali (persoane fizice sau persoane juridice);
    47) drepturi conexe – drepturi de proprietate intelectuală, altele decît drepturile de autor, de care beneficiază artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări şi organizaţiile de radiodifuziune şi televiziune pentru propriile emisiuni şi programe;
    48) obiect al proprietăţii intelectuale – rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.;
    49) titular de drept – deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală ori reprezentantul acestuia sau orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept ori reprezentantul acesteia;
    50) mărfuri contrafăcute:
    a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;
    b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile definite la lit.a);
    c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sînt prezentate separat, care se află în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a);
    51) mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:
    a) mărfuri contrafăcute;
    b) opere pirat;
    c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenţie, unui certificat suplimentar de protecţie, unei denumiri de origine sau unei indicaţii geografice, sau unui brevet de soi de plante.
    Se asimilează mărfurilor sus-menţionate orice tipar sau matriţă destinată ori adaptată fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, cu condiţia că folosirea acestor tipare sau matriţe să aducă atingere titularului de drept.”
    2. La articolul 30, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) Se interzice plasarea alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207), ţigărilor de foi, trabucurilor (subpoziţia tarifară 2402 10), ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20), benzinei, motorinei şi derivatelor lor (supuse accizelor) sub regimurile vamale antrepozit vamal, perfecţionare activă şi admitere temporară, cu excepţia introducerii sau scoaterii acestora pentru prezentarea sau utilizarea lor la expoziţii, tîrguri şi la alte manifestări similare.”
    3. La articolul 35, după textul “Utilizarea mărfurilor” se introduce textul “pe parcursul a cel puţin 3 ani”.
    4. La articolul 41 alineatul (3), cuvîntul “Guvernul” se substituie prin cuvintele “Serviciul Vamal”.
    5. După articolul 42 se introduce articolul 421 cu următorul cuprins:
    “Articolul  421. Tipurile regimului vamal de tranzit
    (1) Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional.
    (2) Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de frontieră.
    (3) Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern.”    
    6. La articolul 57 litera a), după textul “fără încasarea drepturilor de import” se introduce textul “(cu excepţia taxei pentru proceduri vamale)”.
    7. La articolul 67:
    alineatul (1), după cuvîntul “mărfurilor” se introduce textul “şi mijloacelor de transport”;
    alineatul (2), după cuvîntul “mărfurile” se introduce textul “şi mijloacele de transport”.
     8. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a
                            mărfurilor şi mijloacelor de transport
    Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.”
    9. La articolul 69:
    în denumirea articolului, după cuvîntul “mărfurilor” se introduce textul “şi mijloacelor de transport”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.”
    alineatul (2), după cuvîntul “mărfurilor” se introduce textul “şi mijloacelor de transport”.
    10. La articolul 72, după cuvîntul “mărfii” se introduce textul “şi a mijlocului de transport”.
    11. La articolul 73:
    în denumirea articolului, după cuvîntul “mărfurilor” se introduce textul “şi a mijloacelor de transport”;
    alineatul (1), după cuvîntul “Mărfurile” se introduce textul “şi mijloacele de transport”.
    12. La articolul 74:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare, transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import.”
    alineatul (2), se introduce în final textul: “Operaţiunile de perfecţionare pasivă complementare celor de perfecţionare activă atrag aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru reexportul de mărfuri.”
    13. La articolul 94, alineatul (2) se exclude.
    14. La articolul 98:
    alineatul (1) devine alineat unic şi va avea următorul cuprins:
    “Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport străine, plasate anterior într-un regim vamal suspensiv, de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.”
    alineatul (2) se exclude.
    15. La articolul 123, după cuvîntul “declarant” se introduce textul “, brocher vamal”.
    16. La articolul 124 alineatul (3), se introduce în final textul: “, cu excepţia drepturilor de import sau de export, care urmează a fi achitate la vămuirea bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport”.
    17. La articolul 125 alineatul (1), se introduce în final textul: “Persoanelor juridice li se permite achitarea în numerar doar a diferenţei de plată determinate la momentul vămuirii.”
    18. La articolul 127 alineatele (1) şi (2), textul “elementelor de taxare” se substituie prin cuvîntul “cotelor”.
    19. După articolul 12712 se introduce articolul 12713 cu următorul cuprins:
    “Articolul 12713. Actul constatator
    (1) Actul constatator reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care serveşte drept dovadă a  apariţiei obligaţiei vamale, document spre executare obligatorie din momentul aprobării de către conducerea organului vamal şi semnării lui de ambele părţi.
    (2) Titularul obligaţiei vamale semnează actul constatator chiar şi în caz de dezacord.
    (3) În caz de dezacord, actul constatator poate fi atacat în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
    20. La articolul 128:
    alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) expirarea termenului de prescripţie de 6 ani;”
    alineatul (2), textul “specificate la alin.(1) lit.g)–i)” se substituie cu textul “specificate la alin.(1) lit.f)–i)”.
    21. La articolul 129 alineatul (2), textul “legea bugetului pentru anul curent” se substituie cu textul “Codul fiscal”.
    22. Capitolul IV se completează cu Secţiunea a 221 avînd următorul cuprins:
“Secţiunea a 221
Clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor
    Articolul 1411 . Nomenclatorul mărfurilor
    (1) Nomenclatorul mărfurilor se aprobă de Guvern în concordanţă cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Nomenclatorul mărfurilor se utilizează de organul vamal pentru reglementarea măsurilor tarifare şi netarifare în comerţul exterior şi în scopuri statistice.
    Articolul 1412. Clasificarea mărfurilor
    (1) Clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. Ea constă în stabilirea, pentru mărfurile declarate organelor vamale, a unui cod conform Nomenclatorului mărfurilor.
    (2) În caz de clasificare incorectă a mărfurilor, organele vamale au dreptul să efectueze de sine stătător clasificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul mărfurilor.
    (3) Serviciul Vamal este împuternicit să emită pentru unele tipuri de mărfuri norme metodologice cu privire la clasificarea lor, asigurînd publicarea acestor norme.
    (4) Decizia Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mărfurilor este obligatorie. Declarantul este în drept să conteste decizia în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Articolul 1413. Deciziile tarifare prealabile privind
                             clasificarea mărfurilor
    (1) Persoanele interesate au dreptul de a solicita Serviciului Vamal emiterea unor decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Serviciul Vamal va refuza emiterea deciziei tarifare prealabile în cazul în care solicitarea nu are legătură cu o operaţiune de import sau de export preconizată.
    (2) Decizia tarifară prealabilă este obligatorie pentru organele vamale şi solicitant numai în privinţa clasificării tarifare a mărfurilor declarate de solicitant în scopul aplicării drepturilor de import sau de export, dacă formalităţile vamale sînt îndeplinite ulterior datei la care s-a comunicat informaţia, iar mărfurile sînt identice cu cele menţionate în decizie.
    (3) Cererea privind decizia tarifară prealabilă se întocmeşte în scris, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, şi se referă la un singur tip de mărfuri. În funcţie de specificul mărfii, la cerere se anexează fotografii, documentaţie care să cuprindă descrierea, principalele caracteristici, precum şi analizele de laborator ale mărfii.
    (4) În cel mult 3 luni din momentul recepţionării solicitării scrise, decizia tarifară prealabilă se emite şi se aduce la cunoştinţă solicitantului.
    (5) Serviciul Vamal este în drept să emită decizii tarifare prealabile şi în afara termenului prevăzut la alin.(4), informînd concomitent solicitantul despre acest fapt. Scrisoarea de informare va fi remisă solicitantului pînă la expirarea termenului iniţial, cu indicarea motivelor necesităţii prelungirii termenului şi stabilirea unui nou termen.
    (6) Decizia tarifară prealabilă prin care se respinge o solicitare sau care este în detrimentul solicitantului urmează să fie motivată în mod obligatoriu.
    (7) Deciziile tarifare prealabile se eliberează gratuit.
    (8) Deciziile tarifare prealabile sînt aplicabile începînd cu data la care au fost emise şi nu au efect retroactiv.
    (9) La depunerea declaraţiei, titularul deciziei tarifare prealabile îşi asumă obligaţia de a demonstra conformitatea condiţiilor pe care le întruneşte marfa cu cele descrise în decizie.
    Articolul 1414. Termenul de valabilitate a deciziei
                             prealabile privind clasificarea mărfurilor
    (1) Decizia prealabilă privind clasificarea mărfurilor este valabilă pentru o perioadă de 6 ani, începînd cu data emiterii.
    (2) În cazul în care se constată că la emiterea unei decizii prealabile s-au luat în considerare informaţii eronate sau incomplete, Serviciul Vamal va recurge la anularea acesteia.
    (3) Decizia prealabilă încetează de a fi valabilă în cazul:
    a) adoptării unor reglementări noi incompatibile cu ea;
    b) revocării din cauza comiterii de greşeli la emiterea ei, titularul urmînd să fie notificat despre acest fapt.
    (4) Prevederea alin.(3) lit.a) se aplică de la data intrării în vigoare a actelor normative menţionate, iar cele de la lit.b), de la data primirii notificării.
    (5) Titularul unei decizii prealabile de clasificare a mărfurilor care a încetat să mai fie valabilă conform alin.(3) lit.b) poate folosi în continuare informaţia referitoare la clasificare la stabilirea drepturilor de import şi/sau de export, precum şi a altor drepturi, pe o durată de 6 luni. Acest termen se instituie numai în situaţia în care titularul are încheiate contracte ferme pentru cumpărarea sau vînzarea mărfurilor în temeiul deciziei prealabile înainte ca încetarea valabilităţii să se fi produs.”
    23. La articolul 162 alineatul (1), se introduce în final textul: “Pentru obligaţia vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal.”
    24. La articolul 175: 
    alineatul (1), textul “celor supuse accizelor” se substituie cu textul “alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207), ţigărilor de foi (subpoziţia tarifară 2402 10), trabucurilor şi ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20)”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Mărfurile atribuite poziţiilor tarifare 2207, 2710 11 410–2710 11 590 şi  2710 19 310–2710 19 490 se declară sub regim vamal de import la organul vamal amplasat la punctul de trecere a frontierei de stat.”
    se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
    “(5) Bunurile persoanelor fizice se vămuiesc de către organul vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat, cu excepţia bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport. Procedura de vămuire a bunurilor persoanelor fizice se stabileşte de Serviciul Vamal.”
    25. La articolul 176, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care a expirat termenul limită de tranzit acordat.”
     26. Articolul 181 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 181. Rectificarea declaraţiei vamale
    (1) La solicitarea declarantului poate fi efectuată rectificarea unei sau mai multor date din declaraţia pe care a depus-o, acceptată de autoritatea vamală.
    (2) Nu se poate efectua rectificare dacă cererea a fost prezentată după ce organul vamal a întreprins una din următoarele acţiuni:
    a) a informat declarantul că intenţionează să efectueze controlul fizic al mărfurilor;
    b) a constatat inexactitatea datelor a căror rectificare este solicitată;
    c) a acordat liberul de vamă.”
    27. După articolul 181 se introduc articolele 1811–1813 cu următorul cuprins:
    “Articolul 1811. Modificarea declaraţiei vamale
    (1) Organul vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declaraţia vamală.
    (2) În termenul prevăzut la alin.(1), organul vamal verifică orice document, registru şi evidenţă referitoare la mărfurile vămuite sau la operaţiunile comerciale ulterioare aferente acestor mărfuri. Controlul poate fi efectuat la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate, direct sau indirect, din punct de vedere profesional, în operaţiunile menţionate, sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte sau deţine informaţii în legătură cu acestea. De asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor dacă acestea mai există.
    (3) Dacă, după reverificarea declaraţiei sau după controlul ulterior, rezultă că dispoziţiile ce reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informaţii inexacte sau incomplete, organul vamal ia măsuri pentru regularizarea situaţiei, ţinînd seama de noile informaţii obţinute. 
    (4) Organul vamal stabileşte modelul documentului necesar regularizării situaţiei, precum şi instrucţiunile de completare a acestui document.
    (5) În cazul în care se constată că a luat naştere o obligaţie vamală sau că au fost plătite sume în plus, organul vamal ia măsuri pentru încasarea diferenţelor în minus sau pentru rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (6) Dacă, la controlul ulterior al declaraţiilor, stabileşte, potrivit alin.(3), diferenţe în plus sau în minus şi la alte taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale, organul vamal va lua măsuri pentru încasarea diferenţelor în minus constatate. Sumele plătite în plus la aceste taxe şi impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementează.
    (7) Dacă încălcarea reglementărilor vamale constituie, după caz, contravenţie sau infracţiune, autoritatea vamală este obligată să aplice sancţiuni contravenţionale ori să sesizeze organele de urmărire penală.
    Articolul 1812. Invalidarea declaraţiei vamale la iniţiativa
                             declarantului
    (1) La cererea declarantului, organul vamal invalidează declaraţia deja acceptată dacă declarantul furnizează dovezi că marfa a fost declarată eronat pentru regimul vamal corespunzător declaraţiei sau dacă, în urma unor împrejurări speciale, plasarea mărfurilor sub regim vamal pentru care acestea au fost declarate nu mai este justificată.
    (2) Dacă cererea de invalidare a declaraţiei este prezentată după ce organul vamal a informat declarantul despre intenţia de a efectua controlul fizic al mărfurilor, această cerere poate fi luată în considerare numai după încheierea controlului fizic.
    (3) Cazurile în care o declaraţie poate fi invalidată după acordarea liberului de vamă se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005.
    Articolul 1813. Invalidarea din oficiu a declaraţiei vamale
    (1) Organul vamal poate lua orice măsuri necesare, inclusiv sechestrarea şi valorificarea mărfurilor, în cazul cînd acestea, după acordarea liberului de vamă, nu au fost preluate în termenul legal sau cînd nu s-a acordat liberul de vamă pentru că:
    a) nu a fost posibilă, din vina declarantului, începerea sau continuarea verificării mărfurilor în termenul stabilit de organul vamal;
    b) nu au fost prezentate documentele care trebuiau depuse înainte ca mărfurile să fie plasate sub regim vamal;
    c) nu a fost efectuată sau constituită în termenul legal plata sau garanţia drepturilor de import sau de export, după caz;
    d) există prohibiţii sau restricţii privind mărfurile respective.
    (2) Cazurile, termenele şi condiţiile de aplicare a alin.(1) sînt prevăzute în regulamentul nominalizat la art.1812 alin.(3).”
    28. După articolul 193 se introduce articolul 1931 cu următorul cuprins:
    “Articolul 1931. Agentul economic autorizat
    (1) Agentul economic autorizat este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine acest statut în temeiul deciziei Serviciului Vamal şi care beneficiază de anumite facilităţi în ceea ce priveşte controlul vamal privind securitatea şi siguranţa şi/sau de anumite simplificări prevăzute de reglementările vamale.
    (2) Condiţiile, criteriile şi procedura obţinerii, suspendării şi retragerii statutului de agent economic autorizat, facilităţile şi simplificările care se acordă persoanelor cu un astfel de statut sînt stabilite de Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia.”
    29. La articolul 230 alineatul (1), punctul 38) va avea următorul cuprins:
    “38) desfăşurarea ilegală a activităţii de broker vamal, nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi, precum şi nerespectarea cerinţei organului vamal de stingere a obligaţiei vamale;”.
    30. La articolul 231:
    punctul 5), după textul “regimului vamal suspensiv” se introduce textul “(cu excepţia regimului de tranzit)”;
    se introduce punctul 23) cu următorul cuprins:
    “23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la dispariţia bunurilor aflate în tranzit.”
    31. La articolul 232 se introduce litera i) cu următorul cuprins:
    “i) art.231 pct.23), sînt sancţionate cu amendă de 3% din valoarea mărfurilor.”
    32. Articolele 301 şi 302 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 301. Domeniul de aplicare
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:
    a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv;
    c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii;
    d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale;
    e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.  
    (2) Prezentul capitol nu se aplică mărfurilor care sînt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu consimţămîntul titularului de drept, dar se afla fără consimţămîntul acestuia în una din situaţiile menţionate în alin.(1).
    (3) Prezentul capitol nu se aplică mărfurilor la care se referă alin.(2), fabricate sau protejate de un alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiţii decît cele convenite cu titularul de drept.
    (4) Măsurile de intervenţie prevăzute în prezentul capitol nu se aplică bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice.
    Articolul 302. Măsurile prealabile depunerii cererii de
                            intervenţie a organului vamal
    (1) În cazul în care nu este depusă cerere de intervenţie sau pînă la acceptarea acesteia, organul vamal poate suspenda operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină, pe un termen de 3 zile lucrătoare, mărfurile aflate în una din situaţiile prevăzute la art.301 dacă are temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Organul vamal notifică titularul de drept şi declarantul/destinatarul mărfurilor, dacă aceştia din urmă sînt cunoscuţi, despre măsura aplicată, după un model stabilit de Serviciul Vamal. Termenul de 3 zile începe să curgă de la data la care  titularul de drept a primit notificarea.
    (2) Dacă în termenul prevăzut la alin.(1) titularul de drept nu depune cerere de intervenţie, organul vamal ridică măsura de reţinere a mărfurilor şi/sau efectuează vămuirea acestora, cu condiţia satisfacerii celorlalte exigenţe legale.
    (3) În cazul prevăzut la alin.(1), organul vamal poate solicita informaţii referitor la dreptul protejat titularului de drept pînă la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.”
    33. După articolul 302 se introduce articolul 3021 cu următorul cuprins:
    “Articolul 3021. Depunerea şi examinarea cererii de
                                intervenţie a organului vamal
    (1) Cererea de intervenţie a organului vamal se depune de către titularul de drept la Serviciul Vamal în formă scrisă pe suport de hîrtie sau în formă electronică, potrivit modelului stabilit de Serviciul Vamal. Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii obligatorii:
    a) datele de identificare ale titularului de drept;
    b) descrierea tehnică precisă şi detaliată a mărfurilor originale, datele despre locul unde au fost produse, despre producătorul lor, precum şi datele despre alţi titulari de drept;
    c) orice informaţie specifică pe care titularul o deţine în legătură cu modalitatea  de încălcare a dreptului său;
    d) numele şi adresa persoanei de contact desemnate de titularul de drept.
    (2) Odată cu cererea de intervenţie a organului vamal, se depun fotografii şi mostre ale mărfurilor originale.
    (3) Titularul de drept va furniza, în măsura în care îi sînt cunoscute, orice alte informaţii, cum ar fi:
    a) valoarea mărfurilor originale înainte de taxare;
    b) locul unde se află mărfurile sau destinaţia lor;
    c) detalii privind identificarea lotului sau a coletelor;
    d) data prevăzută pentru sosirea sau plecarea mărfurilor;
    e) mijloacele de transport utilizate;
    f) ţara sau ţările de fabricaţie  şi rutele folosite;
    g) diferenţele tehnice dintre mărfurile originale şi cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;
    h) denumirea şi sediul persoanelor juridice autorizate să importe, să exporte ori să distribuie mărfurile.
    (4) La cererea de intervenţie se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
    a) declaraţia titularului de drept, de o formă stabilită, prin care acesta îşi asumă responsabilitatea în cazul în care se constată că mărfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală şi obligaţia de a suporta toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului capitol;
    b) dovada că este titularul dreptului de proprietate intelectuală.
    (5) În cazul în care cererea de intervenţie este depusă fără respectarea cerinţelor prevăzute la alin.(1)–(3), Serviciul Vamal este în drept să o respingă printr-o decizie motivată, în care se menţionează calea de atac. Cererea poate fi depusă repetat numai după ce a fost completată în modul corespunzător.
    (6) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de intervenţie, Serviciul Vamal notifică în scris titularul despre acceptarea ori respingerea cererii sau despre faptul că ea face obiectul unor examinări, sau despre necesitatea prezentării unor informaţii suplimentare.
    (7) Titularul nu trebuie să plătească nici un fel de redevenţe/taxe pentru acoperirea cheltuielilor administrative aferente gestionării cererii de intervenţie.      
    (8) Împotriva deciziei de respingere a cererii de intervenţie a organului vamal titularul de drept poate depune o plîngere la instanţa de judecată competentă.”  
    34. Articolele 303–308 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 303. Acceptarea cererii de intervenţie a
                              organului vamal
    (1) În cazul în care acceptă cererea de intervenţie a organului vamal, Serviciul Vamal stabileşte perioada de intervenţie de pînă la un an din data emiterii deciziei de acceptare. La expirare, acest termen poate fi prelungit cu condiţia respectării art.3021.
    (2) Serviciul Vamal prezintă organelor vamale subordonate cererile de intervenţie acceptate pentru a se lua măsurile de rigoare la frontieră.
    (3) Prevederile art.3021 se aplică în modul corespunzător în cazul solicitărilor de prelungire a perioadei de intervenţie.
    Articolul 304. Condiţiile şi măsurile de intervenţie ale
                           organului vamal
    (1) În baza cererii de intervenţie acceptate, organul vamal emite o decizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire, notificînd în scris despre aceasta, potrivit modelului stabilit de Guvern, atît titularul de drept, cît şi declarantul/destinatarul mărfurilor. Despre măsurile întreprinse organul vamal informează imediat Serviciul Vamal în modul stabilit.
    (2) În cazul în care organul vamal a reţinut mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire, mărfurile pot fi distruse fără a se urma procedura stabilită la alin.(7), dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) titularul de drept informează în scris organul vamal, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin.(1) sau de 3 zile lucrătoare în cazul mărfurilor perisabile, că mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;
    b) titularul de drept depune la organul vamal, în termenul prevăzut la lit.a), acordul scris al declarantului/destinatarului mărfurilor privitor la faptul că abandonează aceste mărfuri în vederea distrugerii; acest acord poate fi prezentat organului vamal direct de către declarantul/destinatarul mărfurilor; condiţia în cauză se consideră a fi îndeplinită atunci cînd declarantul/destinatarul mărfurilor nu a contestat în scris în termenul stabilit în mod expres reţinerea şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire ori distrugerea mărfurilor;
    c) organul vamal prelevă în mod obligatoriu mostre ale mărfurilor care urmează a fi distruse, conform reglementărilor vamale, pentru a fi păstrate în vederea constituirii de probe în instanţă, după caz;
    d) distrugerea se efectuează pe cheltuiala şi sub responsabilitatea titularului de drept, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (3) În cazul în care declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reţinere a mărfurilor şi/sau de suspendare a operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se aplică procedura prevăzută la alin.(7).
    (4) Pentru a constata că s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, organul vamal comunică titularului de drept, la cererea scrisă a acestuia, numele şi adresa declarantului/deţinătorului de mărfuri, ţara de origine şi de expediţie a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă organul vamal deţine astfel de informaţii.
    (5) Titularul dreptului de proprietate intelectuală care primeşte informaţiile prevăzute la alin.(4) nu le poate utiliza decît în scopul aplicării prevederilor alin.(2). Utilizarea unor astfel de informaţii în alte scopuri decît cele prevăzute expres atrage răspunderea titularului şi anularea intervenţiei organului vamal.
    (6) Organul vamal poate permite părţilor să examineze mărfurile  reţinute  şi/sau a căror vămuire este suspendată, precum şi să preleve mostre în vederea stabilirii, prin analize sau testări, dacă mărfurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală. Dacă mostrele nu sînt distruse ca urmare a analizei, titularul de drept le va returna, pe cît posibil înainte de eliberarea mărfurilor şi/sau de acordarea liberului de vamă. Cheltuielile şi responsabilităţile aferente analizei acestor mostre sînt suportate de titularul de drept.   
    (7) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul de drept nu acţionează în judecată declarantul/destinatarul mărfurilor şi dacă dispoziţiile alin.(2) şi (3) nu sînt aplicabile, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale.
    (8) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului de drept, Serviciul Vamal poate prelungi cu cel mult 10 zile lucrătoare termenul prevăzut la alin.(7), iar în cazurile mărfurilor uşor alterabile perioada de 3 zile lucrătoare, la care se face referire la alin.(10), nu poate fi prelungită.
    (9) În cazul în care acţionează în judecată declarantul/destinatarul mărfurilor, titularul dreptului de proprietate intelectuală informează imediat organul vamal despre măsurile adoptate, iar organul vamal reţine mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă şi irevocabilă.
    (10) Titularul dreptului de proprietate intelectuală este obligat, în termen de 15 zile de la încetarea protecţiei dreptului de proprietate intelectuală, precum şi în cazul altor schimbări aferente ce se produc pe teritoriul Republicii Moldova, să înştiinţeze despre aceasta Serviciul Vamal. În caz contrar, titularul va suporta toate consecinţele care vor deriva din inacţiunile lui, purtînd răspundere faţă de persoanele implicate.
    Articolul 305. Măsurile aplicabile mărfurilor care aduc
                           atingere unui drept de proprietate
                           intelectuală
    (1) Mărfurile în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova ori din zonele economice libere sau antrepozitele libere, nu pot fi  importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv, cu excepţiile stabilite la alin.(2).
    (2) Mărfurile prevăzute la alin.(1):
    a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare ori scoase în afara circuitelor comerciale astfel încît să se evite cauzarea unui prejudiciu titularului, fără nici o indemnizaţie, dacă legislaţia nu prevede altfel, şi fără nici o cheltuială din partea statului;
    b) sînt pasibile de orice măsură care are drept consecinţă privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia unor cazuri cînd simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată măsură care ar avea drept consecinţă privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii;  
    c) pot fi predate cu titlu gratuit, în funcţie de natura lor, unor instituţii publice, inclusiv din sistemul protecţiei sociale, unor asociaţii obşteşti ori fundaţii cu caracter umanitar, unor asociaţii ori cluburi sportive, instituţii de învăţămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, dacă există acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală şi dacă sînt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiţia de a nu fi comercializate.
    (3) Aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(2) nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe cale judiciară, în condiţiile legii.
    Articolul 306. Asigurarea
    (1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi de plante, titularul dreptului sau declarantul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obţine liberul de vamă sau ridicarea măsurii de reţinere a mărfurilor dacă este constituită o garanţie de către aceştia şi dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) titularul de drept a depus la organul vamal dovada formulării unei acţiuni în judecată;
    b) nu este dispusă pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor înainte de expirarea termenului prevăzut la art.304;
    c) sînt îndeplinite toate formalităţile vamale conform legislaţiei.
    (2) Garanţia prevăzută la alin.(1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului de drept şi trebuie să se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentului cod. Constituirea acestei garanţii nu afectează utilizarea oricăror căi de atac de către titularul de drept.
    (3) În cazul în care acţiunea în justiţie a fost formulată altfel decît din iniţiativa titularului de drept asupra desenelor sau modelelor industriale, brevetelor de invenţie, certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi de plante, garanţia va fi disponibilizată dacă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului de drept, acesta nu face dovada iniţierii unei proceduri legale privind mărfurile la care se face referire la alin.(1).
    (4) Termenul prevăzut la alin.(3) poate fi prelungit la maximum 30 de zile lucrătoare.
    Articolul 307. Răspunderea organelor vamale şi a
                            titularului de drept
    (1) Acceptarea cererii de intervenţie a organului vamal nu îndreptăţeşte titularul de drept să solicite autorităţii vamale o compensaţie sau repararea daunei, în situaţia în care mărfurile prevăzute la art.301 nu au fost depistate de autoritatea vamală.
    (2) Reţinerea mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire nu atrag răspunderea organului vamal faţă de persoanele care pot invoca un drept asupra mărfurilor prevăzute la art.301 pentru repararea eventualelor prejudicii cauzate de acestea ca rezultat al intervenţiei organelor vamale.
    (3) Cheltuielile de depozitare, de manipulare şi de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare sînt puse în sarcina titularului dreptului de proprietate intelectuală sau persoanei care le importă.
    (4) În cazul divulgării, contrar prevederilor legale, a informaţiilor prevăzute la art.304 alin.(5), colaboratorii vamali pot fi traşi la răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 308. Informaţiile oferite de autorităţile publice
                            pentru asigurarea respectării drepturilor
                           de proprietate intelectuală de către
                           organele vamale
    Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va pune cu promptitudine la dispoziţia organelor vamale informaţiile necesare identificării drepturilor de proprietate intelectuală protejate şi a titularilor acestora.”
    35. Articolele 309 şi 310 se exclud.
    Art.IV. – Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185–189, art.1416), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:
    “g) obiecte de uz personal – orice obiect destinat uzului sau consumului personal, sau necesităţilor casnice, inclusiv haine şi încălţăminte personală, lenjerie de pat, echipament destinat uzului personal sau satisfacerii necesităţilor gospodăreşti, obiecte de parfumerie, de cosmetică, de igienă, medicamente, produse alimentare de necesitate personală, bunuri destinate cerinţelor familiale uzuale, animale de casă, precum şi instrumente portabile de care persoana are nevoie în exercitarea ocupaţiei sau profesiei, toate aceste bunuri neputînd fi destinate activităţii comerciale sau de producţie;”.
    2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) La introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declară şi achită drepturile de import organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat, cu excepţia bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport, care se vămuiesc la organul vamal interior.”
    3. La articolul 5:
    alineatul (1), litera f) se exclude;
    alineatul (2), textul “regimul vamal de import” se substituie cu textul “regimurile vamale de import, de tranzit naţional şi de admitere temporară – în cazul declarării prin acţiune”;
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    “(4) Mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova, de persoane fizice nerezidente, în regimul vamal de tranzit şi destinate activităţii comerciale sau de producţie ori alte categorii de mărfuri decît cele prevăzute în anexa la prezenta lege sînt supuse declarării şi măsurilor de garantare prevăzute de legislaţie.
    (5) Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoane fizice agenţi economici, înregistrate în modul stabilit ca subiecte ale activităţii de întreprinzător.”
    4. La articolul 7:
    alineatele (2) şi (3), textul “admitere temporară” se substituie cu textul “export temporar”;
    alineatul (5), textul “de admitere temporară” se substituie prin cuvîntul “corespunzător”.
    5. La articolul 10 alineatul (11), textul “în rubrica respectivă a adeverinţei vamale se aplică înscrierea “Nu este stabilit”” se substituie cu textul “în modul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se face menţiunea de rigoare”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.103-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.