*LPC220/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  328571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 220
din  19.10.2007

privind înregistrarea de stat a persoanelor  juridice
 şi a întreprinzătorilor individuali

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 711     Data intrarii in vigoare : 30.05.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul reglementării
    Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ţinerii registrelor de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, precum şi stabileşte statutul juridic al organului înregistrării de stat şi al registratorului.
    Articolul 2. Noţiunile principale
    În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    act de constituire - document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislaţia;
    hotărîre de constituire - document (proces-verbal, ordin, declaraţie) ce exprimă manifestarea voinţei fondatorilor de a constitui o persoană juridică;
    înregistrare de stat - acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobîndirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual;
    întreprinzător individual - persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege;
    număr de identificare de stat (IDNO) - cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;
    Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (denumite în continuare Registru de stat) - resurse informaţionale care sînt părţi componente ale Registrului de stat al unităţilor de drept şi conţin date despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistraţi în Republica Moldova.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a legii
Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali, dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.
    Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat şi
                        furnizarea informaţiei
    (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a întreprinzătorilor individuali, precum şi a modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, se efectuează contra unei sume de 250 de lei pentru persoanele juridice şi de 54 lei pentru întreprinzătorii individuali.
    (2) Alte servicii din domeniul înregistrării de stat, prevăzute la art.35, se efectuează contra unei sume ale cărei cuantum şi mod de achitare se stabilesc de Guvern.
    (3) Sumele indicate la alin.(1) şi (2) se acumulează la contul organului înregistrării de stat şi se utilizează pentru desfăşurarea activităţii acestuia.
    (4) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, condiţionată de modificarea legislaţiei, se efectuează gratuit.
    (5) Autorităţilor publice informaţia din Registrul de stat se prezintă gratuit.
    Articolul 5. Locul şi termenele înregistrării de stat
    (1) Persoanele juridice, filialele şi reprezentanţele lor, precum şi întreprinzătorii individuali se înregistrează la oficiul teritorial al organului înregistrării de stat în a cărui rază de deservire se află sediul acestora.
    (2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor necesare înregistrării.
    Articolul 6. Confirmarea înregistrării de stat
    (1) Documentul ce confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă fiscală a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali este certificatul de înregistrare.
    (2) Modelul certificatului de înregistrare pentru persoana juridică şi pentru întreprinzătorul individual se aprobă de Guvern.
    (3) Certificatul de înregistrare se eliberează persoanei juridice sau întreprinzătorului individual după înregistrarea de stat.
    (4) Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează persoanei juridice şi întreprinzătorului individual în cazul pierderii sau deteriorării originalului acestuia. Pentru primirea duplicatului se prezintă:
    a) cererea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) copia avizului, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în care este indicată pierderea certificatului de înregistrare;
    c) documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului.
Capitolul II
ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE
    Articolul 7. Documentele necesare pentru  înregistrarea de stat
    (1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
    c) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori a aportului în capitalul social al persoanei juridice în mărimea şi în termenul prevăzute de legislaţie;
    d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
    (2) Pentru înregistrarea persoanelor juridice create prin reorganizarea întreprinderilor de stat, întreprinderilor al căror capital social conţine o cotă-parte a proprietăţii de stat, uniunilor de întreprinderi, asociaţiilor, holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale, grupurilor industrial-financiare, instituţiilor financiare, fondurilor nestatale de pensii, organizaţiilor de asigurări, instituţiilor de învăţămînt, muzeelor, teatrelor, circurilor, organizaţiilor concertistice, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, instituţiilor medico-sanitare şi balneosanatoriale, organul înregistrării de stat va solicita autorizaţia (avizul) autorităţii respective, stabilite prin lege.
    (3) Autorizaţia (avizul) se eliberează de către autorităţile publice, de regulă, în formă electronică, la cererea organului înregistrării de stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c). Dacă autoritatea publică nu va răspunde organului înregistrării de stat în termenul prevăzut în prezentul alineat, autorizaţia (avizul) se va considera acordată în mod tacit.
    (4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, pe lîngă documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), se vor depune:
    a) extrasul din registrul naţional din ţara de origine a investitorului;
    b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;
    c) cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara sa de origine şi din Republica Moldova.
    Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării
                       documentelor pentru înregistrarea de stat
    (1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.
    (2) Documentele electronice pot fi transmise organului înregistrării de stat prin reţele electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi ale actelor normative din domeniu ale Guvernului.
    (3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator.
    (4) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.
    (5) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea oficiului, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare.
    (6) Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.
    Articolul 9. Denumirea persoanei juridice
    (1) Denumirea persoanei juridice trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute la art.66 din Codul civil.
    (2) Persoana juridică a cărei denumire conţine denumirea oficială a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale se înregistrează dacă utilizarea acesteia a fost permisă în modul şi în condiţiile stabilite de lege.
    (3) Persoana juridică este în drept să utilizeze denumirea sa din momentul înregistrării de stat.
    (4) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.
    (5) Organul înregistrării de stat, la data înregistrării modificării cu privire la denumire, publică despre aceasta un aviz pe site-ul său oficial şi solicită publicarea, din contul persoanei juridice, a aceluiaşi aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.
    Articolul 10. Sediul persoanei juridice
    (1) Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică.
    (2) În cazul schimbării sediului, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.
    (3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane din momentul înregistrării acestui fapt în Registrul de stat.
    (4) Organul înregistrării de stat, la data înregistrării modificărilor cu privire la sediu, publică despre aceasta un aviz pe site-ul său oficial şi solicită publicarea, din contul persoanei juridice, a aceluiaşi aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.
    Articolul 11. Procedura înregistrării
    (1) Registratorul verifică legalitatea documentelor depuse pentru înregistrare şi, în termenul stabilit la art.5, adoptă decizia de înregistrare sau de a refuza înregistrarea.
    (2) Persoanei juridice la înregistrare i se atribuie un număr de identificare de stat (IDNO), care se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.
    (3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.
    Articolul 12. Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor
                         persoanelor juridice
    (1) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.
    (2) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
    (3) Pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor se depun următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea filialei sau reprezentanţei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
    c) regulamentul filialei sau reprezentanţei, în două exemplare;
    d) avizul Băncii Naţionale a Moldovei - pentru filialele şi reprezentanţele instituţiilor financiare;
    e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
    (4) Filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.
    (5) Filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.
    Articolul 13. efuzul înregistrării de stat a persoanei juridice
    (1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:
    a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;
    b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege;
    c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;
    d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat.
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea.
    (3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.
    (4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.
    (5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.
    Articolul 14. Decizia de înregistrare
    (1) Decizia de înregistrare semnată de registrator se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.
    (2) Registratorul este în drept, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor, care nu anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare.
    (3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.
    Articolul 15 Dosarele persoanelor juridice, ale filialelor
                        şi reprezentanţelor acestora
    (1) Pentru fiecare persoană juridică, filială şi reprezentanţă înregistrată, organul înregistrării de stat va ţine dosare de evidenţă, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea.
    (2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat.
Capitolul III
ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN
ACTELE DE CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ŞI
ÎN DATELE  ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

    Articolul 16.Înregistrarea modificărilor operate în actele
                        de constituire şi în datele înscrise în
                        Registrul de stat
    (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.
    (2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea.
    (3) Dacă pentru înregistrarea modificărilor este necesară autorizaţia (avizul, permisul, acordul, hotărîrea) unei autorităţi publice, organul înregistrării de stat va aplica procedura prevăzută la art. 7 alin. (3).
    Articolul 17. Documentele necesare pentru
                          înregistrarea modificărilor
    Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
    c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
    d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.
    Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării
                         activităţii persoanei juridice
    Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun:
    a) cererea de înregistrare a suspendării sau reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;
    c) actele de constituire;
    d) copia avizului de suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
   e) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional la situaţia din data adoptării deciziei de suspendare a activităţii, obţinut conform procedurii prevăzute la art.7 alin. (3);
    f) ştampila (ştampilele) persoanei juridice (la suspendare).
    Articolul 19.Înregistrarea din oficiu a persoanei juridice pasive
   (1) Persoana juridică care a activat, însă ulterior, în decurs de 12 luni, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, se consideră persoană juridică pasivă.
    (2) În cazul constatării indiciilor prevăzute la alin.(1), registratorul adoptă din oficiu decizia de înregistrare a persoanei juridice pasive şi înscrie datele respective, inclusiv menţiunea “pasivă”, în Registrul de stat.
   (3) Înregistrarea datelor privind excluderea persoanei juridice din categoria celor pasive se efectuează la adresarea persoanei juridice, cu depunerea următoarelor documente:
    a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) confirmarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind prezentarea dării de seamă fiscale.
    (4) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice indicate la alin.(1).
Capitolul IV
ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE  REORGANIZĂRII
    Articolul 20.Înştiinţarea organului înregistrării de stat            
                        despre  începerea procedurii de
                         reorganizare
    (1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.
    (2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.
    (3) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”.
    Articolul 21. Documentele necesare pentru
                         înregistrarea reorganizării
    (1) După expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;
    c) hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;
    d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;
    e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;
    f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;
    g) autorizaţia de fuziune, după caz;
    h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;
    i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.72 din Codul civil;
    j) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
    (2) Pînă la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, îşi încetează existenţa este obligată, pe propria răspundere, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila, după caz.
    Articolul 22.  Modul de înregistrare a persoanei juridice
                           supuse reorganizării
    (1) Înregistrarea persoanelor juridice supuse reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art.11.
    (2) Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.
    (3) Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.
   (4) În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.
    (5) Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.
    (6) Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.
    (7) Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.
    (8) În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, aceasta operează în actele de constituire modificări privind transmiterea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării.
    (9) Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare.
    (10) Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.
    (11) Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a transformării. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a transformării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza actului de transmitere, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin transformare.
    (12) Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat.
    (13) Înregistrarea reorganizării ce duce la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice reorganizate se efectuează numai după înregistrarea modificărilor privind excluderea acesteia din componenţa asociaţilor (acţionarilor) altei persoane juridice şi radierea filialelor şi reprezentanţelor acesteia.
    (14) Organul înregistrării de stat care înregistrează persoana juridică creată ca urmare a reorganizării consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum şi radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.
   (15) Înregistrarea reorganizării persoanei juridice se efectuează de către oficiul organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării.
Capitolul V
RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT
    Articolul 23. Înregistrarea dizolvării
    (1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art.89 din Codul civil.
    (2) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea “în lichidare”. Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.
    (3) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.86 alin.(2) din Codul civil. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator.
   (4) În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:
    a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator.
În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice, în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.
    (5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari, acesta (aceştia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul şi în condiţiile indicate la alin.(4).
    Articolul 24.Documentele necesare pentru radierea
                       persoanelor juridice din Registrul de stat
    (1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:
    a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;
    c) documentul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul public naţional, depus în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7 alin. (3);
    d) copiile avizelor de reorganizare sau lichidare a persoanei juridice, publicate conform art.72 sau 91 din Codul civil.
    (2) Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.
    (3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) nu este necesară.
    Articolul 25.Radierea persoanelor juridice din Registrul
                       de stat
    (1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.98 din Codul civil.
    (2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.
    (3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.
    Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice
                       din Registrul de stat
    (1) Persoana juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării, nu a depus dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar se consideră că şi-a încetat activitatea (în cele ce urmează - persoană juridică inactivă).
    (2) În cazul constatării indiciilor prevăzute la alin.(1) şi dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional, nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere.
    (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă ce urmează a fi radiată, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.
    (4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 6 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).
   (5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi o radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive.
    (6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării, nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu au efectuat operaţii pe nici un cont bancar, indicînd existenţa sau lipsa datoriilor la bugetul public naţional, pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.
    Articolul 27. Documentele necesare pentru radiera
                        filialelor şi reprezentanţelor din Registrul
                        de stat
    (1) Pentru radierea din Registrul de stat a filialelor şi reprezentanţelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:
    a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice care a constituit filiala sau reprezentanţa.
    (2) Radierea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.
    (3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.
Capitolul VI
ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR
INDIVIDUALI
    Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a
                         întreprinzătorilor individuali
    (1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
    (2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.
    (3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.
    (4) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare sau de a refuza înregistrarea.
    (5) Decizia de înregistrare se întocmeşte în conformitate cu art.14.
    (6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.
    Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul
                         de stat al întreprinzătorilor individuali
    (1) Întreprinzătorul individual este obligat, în termen de 3 zile de la data modificării datelor anterior înscrise în Registrul de stat, să depună la organul înregistrării de stat următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
    b) documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat;
    c) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.
    (2) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare a modificărilor sau decizia de a refuza înregistrarea modificărilor.
    Articolul 30.Refuzul înregistrării întreprinzătorului
                         individual
    (1) Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:
    a) persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;
    b) persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea.
    (3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.
    (4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.
    (5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.
    Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual
    (1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:
    a) la cererea întreprinzătorului individual;
    b) prin hotărîrea instanţei de judecată;
    c) în cazul decesului;
    d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie.
    (2) Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.
    (3) Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.
    (4) Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate la alin.(1), adoptă decizia de radiere.
Capitolul VII
REGISTRUL DE STAT
    Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat
    (1) Registrul de stat se ţine în conformitate cu legislaţia cu privire la registre, cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
    (2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre persoanele juridice, inclusiv filialele şi reprezentanţele acestora, înregistrate, reorganizate şi lichidate, despre modificările operate în actele de constituire şi a altor date despre persoanele juridice, precum şi a datelor privind obţinerea şi încetarea calităţii de întreprinzător individual de către persoanele fizice.
    (3) Registrul de stat se ţine pe suport de hîrtie (dosarul de evidenţă) şi pe suport electronic prin intermediul sistemului informaţional automatizat.
    (4) Registrul de stat se ţine în limba de stat.
    (5) Registrul de stat se ţine de către organul înregistrării de stat.
    Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat
    (1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:
    a) denumirea completă şi prescurtată în limba de stat;
    b) forma juridică de organizare;
    c) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;
    d) sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al filialelor şi reprezentanţelor;
    e) persoană juridică (da, nu);
    f) ţara de origine a fondatorilor;
    g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) şi datele despre succesiunea de drept;
    h) obiectul principal de activitate şi durata activităţii;
    i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaţilor) şi administratorului - persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaţilor) - persoane juridice;
    j) tipul de proprietate şi sursa de finanţare;
    k) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor);
    l) date din raportul financiar anual (pentru societăţile comerciale) - în baza datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică;
    m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon şi alte date ale administratorului fiduciar şi/sau ale administratorului insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, precum şi componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control;
    n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esenţa modificărilor;
   o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislaţie;
    p) date cu privire la suspendarea şi reluarea activităţii;
    q) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către Camera de Licenţiere);
    r) modul de încetare a activităţii (prin reorganizare, dizolvare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);
    s) date despre lichidator - numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal;
    t) date cu privire la persoanele juridice pasive;
    u) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.
    (2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:
    a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;
    b) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;
    c) obiectul principal de activitate;
    d) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către Camera de Licenţiere);
    e) data şi motivul încetării activităţii (la cerere, prin hotărîrea instanţei de judecată, deces şi altele);
    f) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.
    (3) Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.
    (4) Datele înscrise în Registrul de stat cu privire la telefon (fix, mobil), fax, adresă electronică pot fi completate şi din alte surse.
    Articolul 34.Caracterul public şi modalitatea de
                         furnizare a informaţiei din Registrul de stat
                         şi din actele de constituire
    (1) Datele din Registrul de stat şi din actele de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează la cerere, în următoarele forme:
    a) extras din Registrul de stat;
    b) copii ale actelor de constituire;
    c) informaţii din actele de constituire;
    d) certificat privind constatarea unui fapt.
    (3) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului.
    (4) Preţul copiilor şi extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăşi costul administrativ al acestora.
Capitolul VIII
ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT
    Articolul 35. Organul înregistrării de stat
    (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale (denumită în continuare Cameră) prin intermediul oficiilor sale teritoriale.
    (2) Camera are statut de întreprindere de stat.
    (3) Principalele atribuţii ale Camerei sînt:
    a) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    b) ţinerea Registrului de stat;
    c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;
    d) acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
    e) participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    f) contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;
    g) editarea Buletinului Oficial al Camerei Înregistrării de Stat.
    Articolul 36. Registratorul
    (1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. Registratorul activează în cadrul oficiului teritorial al Camerei. În funcţia de registrator se numesc persoane licenţiate în drept.
    (2) Registratorul:
    a) examinează cererile cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat;
    b) verifică identitatea persoanelor fizice - a administratorului şi fondatorilor persoanei juridice, precum şi a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populaţiei;
    c) autentifică actele de constituire ale persoanelor juridice, precum şi modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat;
    d) înregistrează persoanele juridice, întreprinzătorii individuali sau refuză înregistrarea acestora, adoptînd decizia respectivă;
    e) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat, verifică respectarea de către solicitant a cerinţelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;
    f) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
    g) prezintă informaţie cu privire la înregistrarea de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi inspectoratelor fiscale teritoriale;
    h) ţine evidenţa persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în oficiul teritorial respectiv şi prezintă Camerei informaţia respectivă;
    i) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de evidenţă;
    j) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
    Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice
    (1) Camera conlucrează cu autorităţile publice.
    (2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităţilor publice la solicitare, pe suport de hîrtie sau în formă electronică.
    (3) Camera de Licenţiere prezintă lunar Camerei, în formă electronică, datele privind licenţele eliberate, suspendate, retrase şi anulate.
    (4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), Camera anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru a se întreprinde acţiunile de rigoare.
    (5) Dosarele de evidenţă ale persoanelor juridice, ale filialelor şi reprezentanţelor acestora şi ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.
    Articolul 38. Răspunderea
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 39
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
    (3) Întreprinderile individuale înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali şi nu vor fi supuse reînregistrării.
    (4) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin.(2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi în anexa la ea se efectuează gratuit.
    (5) Condiţia privitoare la termen, prevăzută la art.26 alin.(1), se aplică şi în cazul în care acesta a expirat pînă la intrarea în vigoare sau în decursul unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (6) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

    Nr.220-XVI. Chişinău, 19 octombrie 2007.