*HPO310/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  328592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 310
din  27.12.2007
de aprobare a Regulamentului privind modul
 de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea
 producătorilor agricoli
Publicat : 29.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 18-20     art Nr : 58     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    În vederea executării prevederilor art.5 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23 noiembrie 2007,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 270 milioane de lei, se repartizează spre administrare şi gestionare după cum urmează:
    1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - 193 milioane de lei, şi anume:
    a) 30 milioane pentru stimularea  producerii de material săditor pomicol şi înfiinţarea de plantaţii pomicole, din care 5 milioane pentru înfiinţarea de plantaţii nucifere;
    b) 4 milioane pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
    c) 50 milioane pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale);
    d) 18 milioane pentru subvenţionarea asigurării de riscuri în agricultură;
    e) 91 de milioane pentru stimularea investiţiilor capitale, şi anume:
    20 milioane pentru stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi în procurarea tehnicii şi echipamentului de irigare;
   20 milioane în vederea stimulării investiţiilor în procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor,  amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
    8 milioane pentru stimularea investiţiilor în crearea, restabilirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale de creştere a răsadului şi de prelucrare  postrecoltare a tutunului;
    23 milioane pentru stimularea investiţiilor în revitalizarea sectorului zootehnic;
    20 milioane pentru stimularea investiţiilor în procurarea de tehnică şi utilaj agricol;
    2) Întreprinderii de Stat “Moldresurse” - 20 de milioane de lei pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini;
    3) Agenţiei de Stat “Apele Moldovei” - 7 milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de pompare a apei;
    4) Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - 50 milioane de lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.
    Art.2. - Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, cuprins în anexă.
    Art.3. - Se interzice utilizarea în alte scopuri a subvenţiilor acordate conform prezentei hotărîri.
    Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr.310-XVI. Chişinău, 27 decembrie 2007.

Anexă
REGULAMENT
privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Capitolul I
Dispoziţii generale
   1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (în continuare - regulament) stabileşte modul de administrare şi de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (în continuare - fond) şi mărimea compensării parţiale a cheltuielilor aferente activităţilor agricole stabilite de prezentul regulament.
   2. Administrarea şi gestionarea mijloacelor fondului se efectuează de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, de Agenţia de Stat “Apele Moldovei” şi de Întreprinderea de Stat “Moldresurse”, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament.
    3. Prevederile prezentului regulament se extind asupra tuturor persoanelor fizice şi juridice, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, care activează în domeniul agricol, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
Capitolul II
Administrarea mijloacelor Fondului
    4. În cadrul autorităţilor administraţiei publice se constituie comisii de profil de examinare, în modul stabilit, a cererilor de alocare a mijloacelor financiare din fond:
    a) în comisiile de profil create în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (în continuare - comisii centrale de profil) se includ reprezentanţi ai ministerului, sindicatului, patronatului de ramură şi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil;
    b) în comisiile de profil create în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul doi (în continuare - comisii locale de profil) se includ reprezentanţi ai direcţiei agricole, inspectoratului fiscal, sindicatului de ramură “Agroindsind”, ai organizaţiilor neguvernamentale de profil. Componenţa comisiilor se aprobă de preşedintele raionului.
    5. Comisiile centrale de profil:
    a) înaintează propuneri privind aprobarea planurilor de finanţare şi modificarea lor;
    b) determină succesiunea în distribuirea mijloacelor fondului;
    c) examinează în şedinţe actele prezentate de solicitanţi şi adoptă decizii asupra lor;
    d) controlează corectitudinea calculelor şi distribuirea mijloacelor din fond;
    e) asigură transparenţa în distribuirea mijloacelor din fond, publicînd în mass-media lista beneficiarilor de suport din partea statului, cu specificarea tipului de proiect pentru care s-au alocat mijloace financiare, sumelor plătite şi datelor de contact ale fiecărui beneficiar;
    f) primesc din partea comisiilor locale de profil actele solicitanţilor şi le verifică în termen de 15 zile.
    6. Comisiile locale de profil:
    a) verifică seturile de acte justificative depuse de solicitanţi, elaborează propuneri referitor la obiectul solicitării;
    b) remit comisiei centrale de profil seturile de acte justificative depuse de solicitanţi;
    c) verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate de beneficiari;
    d) elaborează rapoarte şi le prezintă comisiei centrale de profil.
    7. Materialele prezentate comisiei centrale de profil se examinează după cum urmează:
    a) la proiectele de investiţii - conform termenelor stabilite în prezentul regulament;
    b) la celelalte tipuri de subvenţii - în ordinea prezentării documentelor (cu excepţia proiectelor).
    8.  Solicitanţii de mijloace financiare pentru realizarea proiectelor prin contribuţie privată şi publică sînt selectaţi prin concurs de comisia centrală de profil în baza:
    a) corespunderii proiectului scopurilor indicate;
    b) graficului de implementare şi eficacităţii proiectului;
    c) corespunderii utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din domeniu.
    Beneficiarul nu are dreptul să modifice scopul investiţiei pe o perioadă de 5 ani, începînd cu ultima plată.
    9. La distribuirea mijloacelor din fond se admit şi alte condiţii de plată prevăzute în mod expres în prezentul regulament.
Capitolul III
Subvenţionarea investiţiilor în producerea
de material săditor pomicol şi în înfiinţarea de plantaţii pomicole şi nucifere
    10. De dreptul la compensare parţială a cheltuielilor de producere a materialului săditor pomicol şi nucifer, precum şi de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi nucifere, pot beneficia agenţii economici care au înfiinţat pepiniere în bază de proiect (cu toate componentele structurale), plantaţii pomicole şi nucifere, menţionaţi la pct.3, gospodăriile ţărăneşti şi alţi producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    11. Se acordă subvenţii:
    a) pentru producerea de material săditor pomicol şi nucifer (pomi altoiţi) - de 20 de mii de lei la un hectar de teren recoltat în cîmpul I (altoire la masă) sau în cîmpul II (altoire prin oculare) la un hectar de teren recoltat;
    b) pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova:
    - de 15 mii de lei la un hectar de livadă superintensivă şi de 10 mii de lei la un hectar de livadă intensivă şi clasică de specii sămînţoase;
    - de 7,5 mii de lei la un hectar de livadă de specii sîmburoase;
    c) de 10 mii de lei la un hectar pentru înfiinţarea de plantaţii nucifere.
    12. Agentul economic prezintă comisiei centrale de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care se indică contul în lei moldoveneşti;
    d) copii de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe), sau de expediţie, în cazul agenţilor economici neplătitori de TVA;
    e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
    f) actele care confirmă calitatea materialului săditor (copie de pe certificatul de calitate sau de pe adeverinţa de soi);
    g) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole sau nucifere, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale şi confirmat de direcţia agricolă raională/municipală sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    h) copie de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii).
    13. În caz de insuficienţă de mijloace financiare pentru satisfacerea tuturor cererilor înaintate în modul stabilit, documentele depuse rămîn valabile spre subvenţionare în anul următor în condiţiile pct.11.
Capitolul IV
Susţinerea promovării şi dezvoltării
agriculturii ecologice
    14. De mijloacele prevăzute în prezentul capitol pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune beneficiază solicitanţii care activează în domeniul agriculturii ecologice, înregistraţi la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, inspectaţi şi certificaţi de organismul de inspecţie şi certificare acreditat şi autorizat, conform legislaţiei în vigoare. Mărimea mijloacelor de subvenţionare este de 700 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an şi de 400 lei în al doilea an.
    15. Agentul economic prezintă comisiei centrale de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, copie de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care se indică contul în lei moldoveneşti;
    d) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
    e) autorizaţie privind acceptarea implementării perioadei de conversiune la producţie ecologică, eliberată de organul de certificare autorizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    16. Documentele depuse se înscriu într-un registru special, ţinut de comisia centrală de profil, şi se examinează întocmindu-se proces-verbal.
   17. În baza procesului-verbal al comisiei centrale de profil, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează, în termen de 10 zile, dispoziţii de plată trezoreriale, pe care le prezintă în modul stabilit Ministerului Finanţelor. Pe măsura prezentării dispoziţiilor de plată trezoreriale, Ministerul Finanţelor transferă integral beneficiarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune.
Capitolul V
Subvenţionarea utilizatorilor de produse
de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi  (îngrăşăminte minerale)
   18. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol sînt destinate compensării T.V.A., calculate la procurarea produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) şi fertilizanţilor (îngrăşămintelor minerale), şi fac parte componentă a fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    19. Beneficiari de mijloacele prevăzute în prezentul capitol sînt agenţii economici utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi.
    20. Comisiile locale de profil prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare listele utilizatorilor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi pentru compensarea T.V.A. După examinarea documentelor prezentate, în cazul acceptării unei astfel de compensări, pe verso-ul facturilor fiscale sau invoice se face menţiunea “T.V.A. compensată”.
    Compensarea se efectuează în termen de 5 zile de la data prezentării documentelor.
    Se acordă subvenţii de compensare a T.V.A., la prezentarea facturilor fiscale sau invoice, gospodăriilor ţărăneşti, altor producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    21. În termen de 5 zile din data primirii documentelor respective de la comisiile locale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor, care urmează să efectueze transferul în termen de 10 zile.
Capitolul VI
Subvenţionarea asigurării de riscuri
în agricultură
    22.  Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se utilizează în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, conform Listei culturilor agricole şi speciilor de animale aprobate de Guvern pentru asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură în anul 2008.
Capitolul VII
SUBVENŢIONAREA INVESTIŢIILOR CAPITALE
    23. Direcţiile de distribuire a mijloacelor fondului pentru investiţii capitale sînt:
    a) stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi în procurarea tehnicii şi echipamentului pentru irigare;
    b) stimularea investiţiilor în procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
    c) stimularea investiţiilor în crearea, restabilirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale de creştere a răsadului şi de prelucrare postrecoltare a tutunului;
    d) stimularea investiţiilor în revitalizarea sectorului zootehnic;
    e) stimularea investiţiilor în procurarea de tehnică şi utilaj agricol.
    A. Stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi în procurarea tehnicii şi echipamentului pentru irigare
    24. Mijloacele financiare prevăzute la prezenta literă sînt destinate:
    a) compensării în proporţie de 30 la sută din costul utilajului şi al echipamentului achiziţionat, necesare producerii legumelor pe teren protejat (sere şi solarii);
    b) compensării achiziţiilor de tehnică şi echipamente: pentru irigarea culturilor horticole (legume, fructe) prin dispersie - în proporţie de 10 la sută; pentru irigare prin picurare - în proporţie de 20 la sută din costul tehnicii şi al echipamentelor.
    25. Agentul economic prezintă comisiei locale de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, copie de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care se indică contul în lei moldoveneşti;
    d) copii de pe facturile fiscale sau invoice;
    e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole.
    Solicitantul de mijloace financiare a căror destinaţie este prevăzută la pct.24 lit.a) prezintă suplimentar un formular statistic nr.29-agr (referitor la suprafaţa terenului protejat aflat în folosinţă).
   B. Stimularea investiţiilor în procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere
    26. Mijloacele financiare prevăzute la prezenta literă sînt destinate compensării în proporţie de 20 la sută din costul utilajului şi al echipamentului procurat pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere.
    27. Agenţii economici care solicită subvenţii prevăzute la prezenta literă înaintează comisiei centrale de profil pînă la data de 1 aprilie 2008, pentru a participa la concurs, următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare, în care se indică suma contribuţiei personale;
    b) documentaţia de proiect;
    c) planul de afaceri.
    Sînt acceptate la concurs şi gospodăriile ţărăneşti, alţi producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    În termen de 10 zile de la 1 aprilie 2008, comisia centrală de profil examinează cererile depuse şi selectează beneficiarii de subvenţii din prezenta literă.
    28. În baza procesului-verbal al comisiei centrale de profil, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează, în termen de 10 zile, dispoziţii de plată trezoreriale, pe care le prezintă în modul stabilit Ministerului Finanţelor. Pe măsura prezentării dispoziţiilor de plată trezoreriale, Ministerul Finanţelor transferă integral beneficiarilor suma compensării parţiale a cheltuielilor suportate.
    C. Stimularea investiţiilor în crearea, restabilirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale de creştere a răsadului şi de prelucrare postrecoltare a tutunului
    29. Mijloacele financiare prevăzute la prezenta literă se utilizează la compensarea în proporţie de 30 la sută a cheltuielilor suportate de agenţii economici la construcţia, reconstrucţia (reutilarea) şi modernizarea unităţilor de creştere a răsadului şi de prelucrare postrecoltare a tutunului şi la dotarea acestora cu utilaje specifice, cu componente tehnologice, cu echipamente etc.
    30. Agentul economic prezintă comisiei locale de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, copie de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care se indică contul în lei moldoveneşti;
    d) copii de pe facturile fiscale;
    e) actele care confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole;
    f) actele de dare în exploatare sau actele centralizatoare ale cheltuielilor suportate în scopurile stipulate la prezenta literă.
    Se acceptă cereri şi din partea gospodăriilor ţărăneşti, altor producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    31. În baza documentelor prezentate de solicitant, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează, în termen de 15 zile de la data examinării documentelor de către comisia de profil, documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor, care urmează să efectueze transferul către beneficiari.
    D. Stimularea investiţiilor în revitalizarea sectorului zootehnic
    32. Mijloacele prevăzute la prezenta literă:
    a) de 11 milioane de lei se utilizează la stimularea investiţiilor în renovarea tehnologică a fermelor zootehnice de bovine şi a abatoarelor;
    b) de 4 milioane de lei se utilizează la stimularea procurării animalelor de prăsilă;
    c) de 8 milioane de lei se utilizează la menţinerea fondului genetic al animalelor.
    33. Mijloacele specificate la pct.32 lit.a) se direcţionează spre:
    a) procurarea de utilaj tehnologic destinat dotării fermelor moderne mici şi mijlocii cu capacitatea de 20 de vaci;
    b) renovarea (reconstrucţia, reutilarea) fermelor zootehnice de prăsilă de categorie republicană;
    c) procurarea de utilaje tehnologice destinate dotării fermelor zootehnice de prăsilă de categorie ordinară şi abatoarelor.
    34. Agenţii economici care solicită subvenţii în scopurile menţionate la pct.32 lit.a) înaintează comisiei centrale de profil, pînă la 1 mai 2008, următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) pliantul utilajului tehnologic cu caracteristicile lui tehnice, denumirile componentelor setului şi preţul orientativ al fiecărui component (în cazul solicitării de subvenţie pentru procurarea de utilaj);
    c) schiţa de proiect şi devizul orientativ de cheltuieli (în cazul solicitării de subvenţie pentru reconstrucţie);
    d) business-planul.
    35. Solicitanţii de subvenţii în scopurile menţionate la pct.32 lit.a) sînt selectaţi prin concurs de către comisia centrală de profil, care decide asupra acordării de subvenţie pe următoarele criterii:
    a) corespunderea proiectului scopurilor de renovare;
    b) compatibilitatea proiectului cu programele de ramură republicane;
    c) gradul de corespundere a utilajului exigenţelor tehnologiilor moderne din domeniu;
    d) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul.
    36. Din mijloacele menţionate la pct.32 lit.a) se subvenţionează procurarea de utilaj tehnologic atît de producţie autohtonă, cît şi străină (în cazul în care un astfel de utilaj nu se produce în ţară sau calitatea lui este inferioară calităţii utilajului produs în alte ţări).
    37. Agenţii economici selectaţi potrivit pct.35 primesc întîia tranşă (avans) în proporţie de 50% din subvenţia acordată conform pct.32 lit.a) în baza următoarelor documente (copii şi originalele pentru verificare), prezentate ministerului, care confirmă începerea achiziţiilor potrivit Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice:
    a) scrisoarea de înştiinţare primită din partea comisiei centrale de profil privind decizia de acordare a subvenţiei;
    b) actele ce confirmă desfăşurarea tenderului de procurare a utilajelor, de executare a lucrărilor de proiectare, de reconstrucţie;
    c) contractul de cumpărare a utilajelor, de proiectare şi executare a lucrărilor de reconstrucţie (în cazul solicitării de subvenţie în acest scop);
    d) proiectul tehnic (în cazul solicitării de subvenţie pentru reconstrucţie), elaborat de persoana fizică sau juridică licenţiată în domeniu.
    38. A doua tranşă în proporţie de 50% a subvenţiei acordate potrivit pct.32 lit.a) se transferă după ce solicitantul prezintă comisiei centrale de profil următoarele documente (copii şi originalele spre verificare):
    a) dispoziţia de plată (cu ştampila băncii) a mijloacelor primite în tranşa întîi;
    b) facturile fiscale sau invoice, declaraţie vamală (în cazul procurării de utilaj tehnologic din import);
    c) actul de instalare şi dare în exploatare a utilajului, vizat de inspectorul zootehnic teritorial;
    d) actul de recepţie a lucrărilor efectuate la obiectivul în reconstrucţie, în cazul reconstrucţiei nefinalizate, vizat de inspectorul zootehnic teritorial;
    e) facturile fiscale de recepţie a lucrărilor de reconstrucţie;
    f) actul de recepţie (dare în exploatare) a obiectivului reconstruit, finalizat, vizat de inspectorul zootehnic teritorial.
    39. Beneficiarul de subvenţia destinată scopului specificat la pct.32 lit.a) nu este în drept să înstrăineze timp de 5 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie statului suma subvenţionării.
    40. Subvenţiile destinate scopului specificat la pct.32 lit.b) se acordă persoanelor fizice şi juridice care dispun de condiţiile necesare creşterii şi exploatării animalelor, conform art.5 şi 7 ale Legii zootehniei nr.412-XIV din  27 mai 1999 şi art.9 al Legii nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie, care au deja în posesiune sau creează ferme zootehnice în afara localităţii, cu un efectiv de cel puţin 3 vaci, 5 scroafe. La procurarea masculilor de prăsilă (vieri, berbeci) se acordă subvenţie indiferent de numărul lor.
    41. Se acordă subvenţie la fiecare kilogram de masă vie a animalelor procurate din ferme de prăsilă atestate (a căror listă se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova) de următoarele grupuri, cu categorie de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), în vîrstă de cel puţin 12 luni (junci) şi de 6 luni (scrofiţe, vieri şi berbeci), după cum urmează:
    vaci primipare, junci şi juninci     - 25 lei/kg
    scrofiţe (rasă pură)                    - 20 lei/kg
    scrofiţe (birasiale)                      - 10 lei/kg
    vieri                                           - 25 lei/kg
    berbeci                                       - 25 lei/kg 
    mioare                                        -15 lei/kg.  
    42. Persoanele menţionate la pct.40 care intenţionează să procure animale de la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care în ţară lipsesc animalele solicitate) depun la direcţia raională agricultură şi alimentaţie o cerere de un model expus în anexa nr.1. La cerere se anexează contractul de intenţie a procurării animalelor, încheiat cu potenţialul vînzător, în care se specifică grupul de sex şi de vîrstă, efectivul de animale, greutatea lor vie.
    43. Direcţia raională agricultură şi alimentaţie instituie o comisie de ramură în componenţa specialiştilor raionali de profil, care examinează actele primite şi aprobă cererile de procurare a animalelor de prăsilă ce corespund prevederilor art.5 şi 7 din Legea zootehniei şi art.9 din Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie.
    44. Persoana a cărei cerere a fost aprobată procură animalele de prăsilă specificate în cerere şi prezintă comisiei locale de profil următoarele documente:
    a) factura fiscală (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul spre verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
    b) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
    c) copia de pe certificatul de înregistrare (în cazul persoanelor juridice);
    d) copia de pe buletinul de identitate (în cazul persoanelor fizice);
    e) copia de pe certificatul, eliberat de banca comercială, privind deschiderea contului de decontare în lei moldoveneşti.
    Comisia locală de profil verifică pe teren autenticitatea documentelor, certitudinea procurării animalelor şi sistematizează cererile într-un borderou (anexa nr.2), pe care îl prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare spre a se acorda subvenţie.
    45. În termen de 15 zile, comisia centrală de profil verifică autenticitatea documentelor şi prezintă Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare procesul-verbal şi borderoul persoanelor care au procurat animale de prăsilă, spre a se acorda subvenţie.
    46. În termen de 5 zile de la primirea dispoziţiei de plată din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor efectuează transferul de mijloace bugetare la contul beneficiarului de subvenţie.
    47. Inspectoratul Zootehnic de Stat ţine permanent sub control respectarea procedurii de vînzare-cumpărare şi a termenelor de exploatare a animalelor procurate cu subvenţie de stat, întocmeşte prescripţii sau procese-verbale cu privire la persoanele care nu respectă legislaţia în vigoare sau care au înstrăinat (vîndut, donat), sacrificat animalele procurate ori din a căror vină acestea au pierit.
    48. Persoana care a procurat animale de prăsilă cu subvenţie de stat şi care le-a înstrăinat (vîndut, donat), sacrificat sau care s-a făcut vinovată de pieirea lor pînă la expirarea termenului normativ de exploatare (vaci, junci - 4 ani, scroafe - 2 ani, vieri - 1 an, berbeci şi mioare - 3 ani) restituie suma subvenţiei primite pentru aceste animale, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate prin act de o comisie competentă în componenţa unor specialişti de profil de la direcţia raională agricultură şi alimentaţie, de inspectorul zootehnic teritorial, de medicul veterinar de circumscripţie şi de specialiştii locali. Actul urmează a fi aprobat de Inspectoratul Zootehnic de Stat.
    49. Dacă, din insuficienţă de finanţe, nu pot fi satisfăcute toate cererile de acordare a subvenţiei specificate la pct.32 lit.b), documentele depuse rămîn valabile spre subvenţionare în anul următor.
    50. Dacă pentru subvenţionare în scopul specificat la pct.32 lit.b) nu vor fi depuse cereri suficiente utilizării integrale a mijloacelor prevăzute, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este în drept să reporteze soldul la lit.a) a aceluiaşi punct.
    51. Mijloacele indicate la pct.32 lit.c) sînt utilizate la transferurile în scop de producţie centrelor (fermelor) republicane pentru selecţia şi reproducţia animalelor de prăsilă.
    52. În cazul în care unii agenţi economici, ca urmare a înstrăinării obiectelor subvenţionării, restituie, conform pct.39 şi 48, mijloacele primite anterior, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este în drept să utilizeze mijloacele financiare restituite la subvenţionarea din anul 2008 potrivit limitelor indicate în pct.32.
    53. Nu se acordă subvenţii agenţilor economici împotriva cărora este intentat proces de insolvabilitate.
    E. Stimularea investiţiilor în procurarea de tehnică şi utilaj agricol
    54. Mijloacele financiare prevăzute la prezenta literă se utilizează la compensarea sumei de 15 la sută din costul tehnicii şi al utilajului agricol nou procurate în anul 2008.
    Se compensează costul tehnicii şi al utilajului agricol specificat în anexa nr.3.
    55. Agentul economic prezintă comisiei locale de profil următoarele documente:
    a) cerere de acordare a mijloacelor financiare din fond;
    b) copii de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, de pe statutul ei şi de pe buletinul de identitate, după caz;
    c) copie de pe certificatul eliberat de banca comercială, în care se indică contul în lei moldoveneşti;
    d) copii de pe facturile fiscale sau invoice şi de pe certificatul de înmatriculare a tehnicii, după caz;
    e) actele ce confirmă dreptul de deţinător al terenurilor agricole.
    56. Comisia locală de profil examinează documentele prezentate şi întocmeşte un proces-verbal care se prezintă, odată cu listele producătorilor agricoli, comisiei centrale de profil. După examinarea documentelor, în cazul acceptării compensării a 15 la sută din suma indicată în factura fiscală sau invoice, pe verso-ul acestora se face notificarea “compensat 15 la sută”.
    Se acordă subvenţii, în conformitate cu prezenta literă, şi gospodăriilor ţărăneşti, altor producători agricoli neplătitori de T.V.A.
    57. În termen de 5 zile de la data primirii documentelor de la comisiile locale de profil, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare perfectează documentele bancare şi le remite Ministerului Finanţelor, care urmează să efectueze transferul către beneficiari.
Capitolul VII
Stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini
   58. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se repartizează agenţilor economici care, în anul 2008, creează astfel de staţiuni pentru efectuarea lucrărilor agricole de bază, cum ar fi aratul, discuitul, cultivatul, semănatul, protecţia plantelor şi administrarea îngrăşămintelor, recoltarea, şi prezintă business-planuri de viabilitate şi de rambursare a creditului tehnic.
    59. Din mijloacele menţionate la pct.58 se subvenţionează procurarea de tehnică şi maşini agricole de producţie atît autohtonă, cît şi străină.
   60. Subvenţia acordată pentru stimularea creării de staţiuni tehnologice de maşini se consideră credit tehnic din partea statului, rambursabil, fără dobîndă, pentru un termen de 5 ani de la data acordării. Rambursarea creditului tehnic de către beneficiar se efectuează în părţi egale, începînd cu al treilea an de la acordare.
    61. Gestionar şi responsabil de utilizarea mijloacelor menţionate la pct.58 este Întreprinderea de Stat “Moldresurse”.
   62. În termen de 5 zile de la data primirii din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare a documentelor de rigoare, Ministerul Finanţelor transferă Întreprinderii de Stat “Moldresurse”, la un cont special deschis la Banca de Economii, suma subvenţiilor.
    63. Beneficiarul de subvenţie, acordată în condiţiile prezentului regulament, nu este în drept să înstrăineze în nici un fel obiectul subvenţionării pînă la rambursarea integrală a subvenţiei.
    64. Mijloacele financiare neutilizate în anul respectiv, precum şi cele provenite din rambursarea subvenţiilor acordate anterior, se utilizează în aceleaşi scopuri în următorul an.
    65. Mijloacele financiare acumulate de la rambursarea creditelor tehnice se utilizează la crearea de noi staţiuni tehnologice de maşini şi la dezvoltarea celor existente.
Capitolul IX
Subvenţionarea producătorilor agricoli
la livrarea, pe teritoriul ţării, a producţiei agricole de fabricaţie proprie
    66. Mijloacele financiare prevăzute în prezentul capitol se repartizează persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate în calitate de plătitori de T.V.A. în conformitate cu art.112 din Codul fiscal, care practică una dintre activităţile specificate în anexa nr.4.
    67. Dreptul de a beneficia de subvenţie pentru o anumită perioadă fiscală (lună calendaristică) îl au persoanele specificate la pct.66 care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au efectuat pe teritoriul ţării livrări impozabile de producţie agricolă de fabricaţie proprie;
    b) au  înregistrat T.V.A. aferentă bugetului, au declarat-o şi au plătit-o, respectînd cerinţele stabilite în Codul fiscal;
    c) utilizează 50% din subvenţie la investiţii capitale în agricultură.
    68. Se determină valoarea totală (în lei) fără T.V.A. a livrărilor, efectuate de subiectul subvenţionării pe teritoriul ţării, de producţie agricolă de fabricaţie proprie ce reprezintă produse ale practicării genurilor de activitate specificate în anexa nr.4.
    69. Se determină valoarea totală (în lei) fără T.V.A. a livrărilor impozabile efectuate pe teritoriul ţării de subiectul subvenţionării.
    70. Se determină cota-parte a valorii determinate conform pct.68 în totalul valorii determinate conform pct.69 pentru fiecare perioadă fiscală în parte.
    71. În cazul în care subiectul subvenţionării efectuează pe teritoriul ţării livrări de lapte de producţie proprie, cota-parte a valorii producţiei agricole de fabricaţie proprie     în totalul livrărilor pe teritoriul ţării se va determina prin următoarea formulă:
    K =    L x 0,4 + A      ,       
              L x 0,4 ,+ A + V           
    în care:
    K reprezintă ponderea valorii fără T.V.A. a producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare, în totalul valorii fără T.V.A. a livrărilor pe teritoriul ţării;
    L - valoarea totală fără T.V.A. a livrării pe teritoriul ţării a laptelui de fabricaţie proprie;
    A - valoarea fără T.V.A. a producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare, cu excepţia laptelui livrat pe teritoriul ţării;
    V - valoarea fără T.V.A. a mărfurilor livrate pe teritoriul ţării, cu excepţia producţiei agricole de fabricaţie proprie pasibile de subvenţionare.
    72. Mărimea subvenţiei se calculează prin înmulţirea indicelui determinat conform pct.70 cu suma T.V.A., calculată şi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă. În cazul subiectelor subvenţionării care au livrat lapte de producţie proprie impusă cu T.V.A. la cota de 8%, mărimea subvenţiei se determină prin înmulţirea sumei T.V.A. achitate la buget pentru perioada fiscală respectivă cu indicele determinat la pct.71.
   73. Subiectele subvenţionării care corespund cerinţelor specificate la pct.66 şi 67 solicită plata subvenţiei pentru perioada fiscală respectivă la inspectoratul fiscal teritorial de la locul de deservire sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, depunînd o cerere de un model expus în anexa nr.5. Cererea se depune cu condiţia prezentării declaraţiei privind T.V.A. şi achitării acesteia la buget pentru perioada fiscală respectivă. Cererea se examinează la inspectoratul fiscal teritorial sau la Direcţia administrare a contribuabililor mari în decursul a 2 zile de la data depunerii.
    74. Plata subvenţiei se face în baza deciziei şefului sau a şefului adjunct al inspectoratului fiscal teritorial de la locul de deservire a subiectului subvenţionării sau, după caz, în baza deciziei şefului sau şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat,  perfectate în urma efectuării controlului fiscal cameral (în oficiul organului fiscal).     Pentru efectuarea controlului cameral, solicitantul de plată a subvenţiei urmează să depună la organul fiscal următoarele documente:
    a) copia de pe declaraţia privind T.V.A., din care să rezulte suma T.V.A. ce urmează a fi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă;
    b) copiile de pe registrele de evidenţă a livrărilor şi a procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de vînzare-cumpărare;
    c) copiile de pe dispoziţiile de plată, în care se indică suma T.V.A. plătită la buget şi perioada fiscală pentru care s-a efectuat plata;
    d) copiile de pe extrasele din contul bancar, care confirmă plata la buget a T.V.A.
    75. Inspectoratul fiscal teritorial de stat sau, după caz, Direcţia administrare a contribuabililor mari remite decizia de acordare a subvenţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, care, în termen de o zi, perfectează dispoziţiile de plată trezoreriale şi le remite Trezoreriei de Stat. Transferul integral al subvenţiilor de la contul stabilit de Ministerul Finanţelor la contul de decontare îl efectuează Trezoreria de Stat în termen de o zi de la data primirii dispoziţiilor de plată.
    76. Inspectoratele fiscale de stat efectuează, cel puţin o dată în an, controlul documentar al beneficiarilor de subvenţii.
Capitolul X
Compensarea cheltuielilor energetice
de irigare
    77. Limitele de mijloace bugetare de achitare a energiei electrice şi/sau a combustibilului utilizate la pomparea apei la irigaţie în anul 2008 pentru Întreprinderea de Stat “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” le stabileşte Agenţia de Stat “Apele Moldovei” şi nu pot depăşi limita alocaţiilor bugetare preconizate în aceste scopuri.
    78.  În baza contractelor încheiate cu agenţii economici, Î.S. “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” stabileşte limitele fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de pompare a apei pentru irigarea culturilor agricole.
    79. În caz de necesitate, Agenţia de Stat “Apele Moldovei” are dreptul de a redistribui limitele mijloacelor bugetare alocate şi neutilizate de Î.S. “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”.
    80. Agenţii economici şi persoanele fizice care au contractat atribuirea apei pentru irigarea culturilor agricole:
    a) întocmesc documentele primare şi ţin evidenţa contabilă în corespundere cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, SNC şi cu legislaţia fiscală;
    b) asigură sistemelor de irigare şi rezervoarelor artificiale o stare tehnică satisfăcătoare, precum şi o documentaţie tehnică de rigoare.
    81. Controlul asupra utilizării la destinaţie a mijloacelor bugetare alocate pentru achitarea cheltuielilor la plata energiei electrice şi a resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru irigaţie se efectuează de Agenţia de Stat “Apele Moldovei”. Datele privind funcţionarea staţiilor de pompare, aflate la balanţa agenţilor economici, se înscriu în registrul de lucru al staţiei de pompare, ale cărui pagini se numerotează, se cos şi căruia i se confirmă veridicitatea prin aplicarea ştampilei primăriei şi Î.S. “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” şi a semnăturilor persoanelor de răspundere ale acestora.
    82. În baza conturilor prezentate de reţelele electrice, Î.S. “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” întocmeşte lunar, cu fiecare agent economic, actele de pompare a apei, în care se indică volumul de apă pompat şi de energie electrică şi/sau de combustibil (inclusiv T.V.A.), consumat la pomparea apei, valoarea acesteia.
    Actele de pompare a apei la mica irigare se întocmesc suplimentar la primărie cu fiecare agent economic, în care se indică volumul de apă pompată şi cheltuielile de energie electrică şi/sau de combustibil fără T.V.A., un exemplar al cărora se remite agentului economic.
    83. Î.S. “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare” prezintă Agenţiei de Stat “Apele Moldovei” un exemplar al actului de pompare a apei şi documentele de plată pentru energia şi/sau combustibilul utilizat.
   84. În baza actelor prezentate, Agenţia de Stat “Apele Moldovei” perfectează, în limitele alocaţiilor aprobate, documentele de plată a energiei electrice şi a     combustibilului utilizat şi le prezintă Ministerului Finanţelor lunar, nu mai tîrziu de data de 10 a lunii imediat următoare lunii de raportare.
    85. Agenţia de Stat “Apele Moldovei” transferă mijloacele băneşti pentru energie şi/sau combustibil agenţilor economici după ce aceştia prezintă documentele primare ce confirmă astfel de cheltuieli.

Anexa nr.1
    anexa nr.1

    Anexa nr.2
    anexa nr.2
Anexa nr.3


    Tehnica şi utilajul agricol procurat
    din al căror cost se compensează 15 la sută
    1. Tractoare agricole pe roţi sau pe şenile
    2. Combine pentru recoltarea cerealelor
    3. Combine pentru recoltarea porumbului zaharat
    4. Combine pentru recoltarea mazării
    5. Combine pentru recoltarea frunzelor de tutun
    6. Combine şi complete de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr
    7. Combinator multifuncţional (minim 4 operaţii concomitente)
    8. Combinator cu subsolare (cizel)
    9. Maşină de plantat cu carosel
    10. Maşină pentru siloz care asigură fărîmiţarea la recoltare nu mai mult de 1 cm
    11. Echipament pentru recoltarea rapiţei
    12. Echipament (heder) pentru recoltarea porumbului
    13. Echipament (heder) pentru recoltarea florii-soarelui
    14. Semănătorile combinate (No-Till), care îndeplinesc la o trecere discuitul, cultivatul, nivelatul solului, semănatul şi tăvălugitul
    15. Maşină de balotat paiele în rulouri cu diametrul de 1-1,8 m sau în baloturi rectangulare
    16. Maşină de distribuire a nutreţului cu malaxor
    17. Plug reversibil
    18. Semănători de înaltă precizie pentru semănatul culturilor tehnice dotate cu sistem de control al semănatului

Anexa nr.4
    anexa nr.4

        Anexa nr.5