LPC146/2008
ID intern unic:  328624
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  27.06.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 529
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 18 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, litera a) se completează în final cu textul „şi în Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”.
    Art.II. - Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele „pompieri şi salvatori” se înlocuiesc cu cuvintele „salvatori şi pompieri”, iar cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaborator”, cu excepţia articolului 6 alineatul (1), articolului 11 litera i), articolului 23 literele a) şi g), articolului 24 litera e), unde cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „salariat”.
    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Tipurile serviciilor de salvatori şi pompieri
    Activităţile de prevenire şi de stingere a incendiilor sînt realizate de următoarele tipuri de servicii de salvatori şi pompieri:
    a) serviciul de  salvatori  şi pompieri atestaţi;
    b) serviciul departamental de salvatori şi pompieri;
    c) serviciul teritorial  (raional, municipal, orăşenesc, de sector) de salvatori şi pompieri.”
    3. La articolul 10 litera a), cuvintele „directorului general al” se înlocuiesc cu cuvîntul „şefului”.
    4. Articolul 14:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Serviciul de salvatori şi pompieri face parte din Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi se constituie din direcţii, detaşamente, unităţi de salvatori şi pompieri, subunităţi specializate, denumite în continuare subunităţi.
    alineatul (3) se exclude.
    5. Articolul 17:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 17.  Subunităţile serviciului de salvatori şi
                            pompieri”;
    la alineatul (1), cuvintele „paramilitare şi militare” se înlocuiesc cu cuvîntul „serviciului”;
    la alineatul (2) litera c), cuvîntul „victimelor” se înlocuieşte cu cuvîntul „sinistraţilor”.
    6. Articolele 19 şi 20 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului
                            în cadrul serviciului de salvatori şi
                            pompieri
    (1) Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului în cadrul serviciului de salvatori şi pompieri corespund prevederilor Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
    (2) Durata serviciului în condiţii de risc sporit şi nocivitate profesională, precum şi a serviciului în zone cu condiţii ecologice şi de altă natură nefavorabile, se include în vechimea de muncă în condiţii avantajoase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (3) Este interzisă greva colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri  ca mijloc de soluţionare a conflictelor colective de muncă.
    Articolul 20. Remunerarea muncii
    Remunerarea muncii colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    7. Articolul 22:
    la alineatul (1), cuvintele „organ republican” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu cuvintele „organ central”, iar cuvîntul „inspectoratele” se înlocuieşte cu cuvîntul „serviciile”;
    lineatele (3)–(5) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este Inspector principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor, iar şeful Direcţiei salvatori şi pompieri este adjunctul Inspectorului principal  de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra  incendiilor şi, totodată, din oficiu, este şef adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    (4) Şeful adjunct, şefii de servicii şi de secţii ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori superiori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
    (5) Alţi colaboratori ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.”
    după alineatul (5) se introduc alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:
    „(51) Şefii de direcţii şi de secţii situaţii excepţionale, precum şi comandanţii de subunităţi sînt inspectori superiori de stat (ai raionului, municipiului, oraşului, sectorului) pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
    (52) Alţi colaboratori ai organelor locale ale supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt inspectori de stat (ai oraşului, sectorului, raionului)  pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.”
    la alineatul (7), cuvîntul „Dispoziţiile” se înlocuieşte cu cuvîntul „Prescripţiile”.
    8. După articolul 23 se introduc articolele 231 şi 232 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Clasificarea controalelor tehnice de
                             specialitate
    (1) Controalele tehnice de specialitate se clasifică în controale planificate, speciale (operative) şi suplimentare. La controalele planificate se raportează controalele tehnice de specialitate complexe şi cele detaliate, iar la controalele suplimentare - controalele de verificare.
    (2) Controalele complexe prevăd testarea stării de apărare împotriva incendiilor în organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi în obiectivele subordonate acestora, precum şi în localităţi.
    (3) Controalele detaliate prevăd testarea  întregului complex de măsuri în vederea asigurării apărării împotriva incendiilor a unităţilor economice şi a obiectivelor.
    (4) Controalele speciale (operative) se exercită, pe măsura necesităţii, luîndu-se în considerare caracterul sezonier, particularităţile obiectivelor şi incendiile produse. Controalele în cauză au drept scop verificarea selectivă a stării de apărare împotriva incendiilor a clădirilor şi încăperilor, a modului de întreţinere a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor, de telecomunicaţii etc.
    (5) Controalele de verificare prevăd verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite în prescripţiile şi propunerile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, considerîndu-se  parte componentă a controlului detaliat.
    Articolul 232. Clasificarea obiectivelor
    (1) Obiectivele, în funcţie de importanţa lor şi de gradul pericolului de incendiu, se clasifică în obiective de grupele întîi, a doua şi a treia.
    (2) La obiectivele de grupa întîi se raportează obiectivele de importanţă majoră ale statului, întreprinderile industriale şi cele agricole mari, obiectivele cu un flux mare de persoane, precum şi cele care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural. Obiectivele de grupa întîi se supun controlului obligatoriu detaliat o dată în cinci ani din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, sub conducerea colaboratorilor Direcţiei salvatori şi pompieri, cu participarea specialiştilor altor organe de supraveghere.
    (3) La obiectivele de grupa a doua se raportează întreprinderile industriale, obiectivele de comerţ, depozitele şi bazele, întreprinderile agricole, instituţiile de învăţămînt, culturale, de agrement, de asanare, administrative, clădirile locative cu zece şi mai multe etaje şi alte obiective ce nu fac parte din grupa întîi. Obiectivele de grupa a doua se supun controlului detaliat o dată în trei ani din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    (4) La obiectivele de grupa a treia se raportează clădirile locative (cu excepţia clădirilor cu zece şi mai multe etaje), parcările deschise destinate transportului individual, gheretele, întovărăşirile pomicole, cooperativele de garaje, garajele individuale şi alte obiective de proporţii mici. Obiectivele de grupa  a treia se supun controlului detaliat selectiv, pe măsura necesităţii, în funcţie de situaţia creată, însă nu mai des decît o dată pe an, din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.”
    9. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Asigurarea cu echipament şi raţie alimentară
    Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt asiguraţi cu echipament şi raţie alimentară din contul mijloacelor bugetului de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.”
    10. Articolul 40  va avea următorul cuprins:
    „Articolul 40. Asigurarea de stat şi plăţile de compensare
                           în caz de  deces sau de mutilare
    (1) Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt supuşi asigurării obligatorii de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
    (2) În caz de invaliditate survenită în perioada satisfacerii serviciului sau cel mult peste trei luni de la eliberarea din serviciu ori după expirarea acestui  termen, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada satisfacerii serviciului, colaboratorul serviciului de salvatori şi pompieri beneficiază lunar de mijloace de întreţinere  pînă la restabilirea capacităţii de muncă, dar nu mai mult decît pe parcursul a zece ani. După expirarea acestui termen i se stabileşte pensie de invaliditate.”
    11. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 43. Garanţii sociale
    (1) Colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri li se acordă concediu de odihnă anual în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
    (2) Asigurarea cu pensii a colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 25 iunie 1993.
    (3) Ocrotirea sănătăţii colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.”
    12. Articolele 45 şi 46 se exclud.
    13. Articolul 49  va avea următorul cuprins:
    „Articolul 49. Stimularea colaboratorilor din serviciul
                           salvatori şi pompieri
    Stimularea colaboratorilor din serviciul salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.”
    Art.III. - Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvîntul „departamente” se înlocuieşte cu cuvintele „alte autorităţi administrative centrale”, sintagmele „formaţiuni militarizate ale Protecţiei Civile”, „formaţiuni nemilitarizate ale Protecţiei Civile” şi „formaţiuni nemilitarizate” se înlocuiesc cu sintagma „formaţiuni ale Protecţiei Civile”.
    2. Articolul 1:
    la alineatul (3), textul „reţeaua de observare şi control de laborator (R.O.C.L.)” se înlocuieşte cu textul „ , Reţeaua Naţională de Observare şi Control de Laborator (R.N.O.C.L.)”;
    la alineatul  (7),  propoziţia a doua va avea următorul cuprins:  „Organele lui principale sînt Aparatul Serviciului, Direcţia Protecţiei Civile, Direcţia salvatori şi pompieri şi Direcţia operativă.”
    3. La articolul 3 alineatul (3), cuvintele „şi de administrare” se exclud.
    4. La articolul 4 alineatul (2) litera e), cuvîntul „infectare” se înlocuieşte cu cuvîntul „poluare”.
    5. La articolul 8 litera c), sintagma „organele de administrare ale Protecţiei Civile” se înlocuieşte cu sintagma „autorităţile administraţiei publice locale”.
    6. La articolul 9 litera d), textul „laboratoarelor R.O.C.L.” se înlocuieşte cu textul „laboratoarelor R.N.O.C.L.”
    7. La articolul 11 alineatul (1) litera f), textul „militare, militarizate, profesionale şi nemilitarizate ale” se exclude.
    8. La articolul 13, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Colaboratorii Protecţiei Civile şi membrii familiilor lor beneficiază de drepturile şi înlesnirile prevăzute de Legea Serviciului Protecţiei Sociale şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.”
    9. La articolul 14 alineatul (1), cuvintele „organele administrative” se  înlocuiesc cu cuvintele „organele de conducere”.
    10. Articolul 17:
    la alineatul (1), ultima propoziţie se înlocuieşte cu textul: „În scopul îndeplinirii de către autorităţile publice a funcţiilor executive şi de dispoziţie în vederea prevenirii şi acţiunii în situaţii excepţionale, generate  de calamităţi naturale, avarii de mari proporţii, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotii şi alte fenomene periculoase, se instituie Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, al cărei preşedinte este prim-ministrul. Componenţa nominală a comisiei şi Regulamentul de activitate al acesteia se aprobă prin hotărîre de Guvern. Deciziile şi dispoziţiile comisiei sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice.”
    la alineatul (2), cuvîntul „militari” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaboratori”;
    la alineatul (3), după cuvintele „Republicii Moldova” se introduc cuvintele „ , totodată, este Inspector principal de stat al Protecţiei Civile”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne exercită conducerea nemijlocită a activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor economice în domeniul protecţiei civile.”
    11. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvintele „care intră în componenţa” se înlocuiesc cu cuvintele „din cadrul”;
    la alineatele (3) şi (6), textul „şi Supravegherii de Stat în domeniul protecţiei civile” se exclude;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Şeful Direcţiei Protecţiei Civile este locţiitor al Inspectorului principal de stat al Protecţiei Civile.”
    alineatul (5)  se exclude.
    12. Articolul 22:
    în textul articolului, abrevierea „R.O.C.L.” se înlocuieşte cu abrevierea „R.N.O.C.L.”;
    la alineatele (1) şi (2), cuvîntul „militarizate” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „militarizate şi militare” se exclud, iar textul „militari şi persoane civile pe bază de contract militar sau militarizat şi cu militari în termen” se înlocuieşte cu textul „colaboratori şi persoane civile pe bază de contract”; 
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
     „(11) Observaţiile asupra poluării mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici se efectuează de către R.N.O.C.L. Numărul de instituţii şi laboratoare ale R.N.O.C.L. este aprobat de Guvern.”
    alineatul (12) se exclude. 
    13. La articolul 24, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „la centrele specializate de instruire în domeniul protecţiei civile”.
    14. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „construcţiile de protecţie” se înlocuiesc cu cuvintele „edificiile de protecţie civilă”.
    15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Întreţinerea organelor administrative,
                           formaţiunilor şi instituţiilor Protecţiei
                           Civile
    (1) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Republican de Instruire pentru Protecţia Civilă şi filialele lui, salariaţii organelor administrative, formaţiunilor, instituţiilor şi organizaţiilor Protecţiei Civile se întreţin din contul bugetului de stat.
    (2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale asigură organele administrative, formaţiunile, instituţiile şi organizaţiile Protecţiei Civile cu clădiri şi încăperi de serviciu, mijloace de telecomunicaţii şi transport auto.
    (3) Colaboratorii organelor administrative, formaţiunilor, instituţiilor şi organizaţiilor Protecţiei Civile îşi satisfac serviciul special pe bază de contract, beneficiind în chestiunile privind satisfacerea serviciului, asigurarea bănească şi alte feluri de asigurare, de drepturile şi înlesnirile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (4) Asigurarea tehnico-materială şi întreţinerea formaţiunilor Protecţiei Civile la unităţile economice se efectuează din contul mijloacelor unităţilor economice.”
    Art.IV. – Legea nr.212-XV din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132–137, art.696) se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Departamentul Situaţii Excepţionale” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”.
    2. La articolul 1 litera a), cuvîntul „ecologic” se înlocuieşte cu cuvintele „biologico-social”.
    3. La articolul 13, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) alte prevederi şi restricţii care se impun.”
    4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Autorităţile administrative pe durata stării
                           de urgenţă
    (1) În cazul declarării stării de urgenţă la iminenţa declanşării sau la declanşarea unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, fapt ce impune necesitatea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor acestora, planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii de aplicare a măsurilor impuse revin Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, iar coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    (2) În cazul declarării stării de urgenţă într-un anumit teritoriu, acesta va fi administrat de comisia pentru situaţii excepţionale a autorităţii administraţiei publice locale respective, care va activa sub conducerea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    (3) Armata Naţională acordă sprijin Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în cazurile şi în modul stabilite de legislaţia în vigoare.”
    5. Articolul 22:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 22. Atribuţiile Comisiei pentru Situaţii
                           Excepţionale a Republicii Moldova pe
                           durata stării de urgenţă”;
    partea introductivă a alineatului (1) va avea  următorul cuprins:
    „(1) Pe durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova are următoarele atribuţii:”.
    6. Articolul 23 se exclude.
    7. Articolul 24:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 24. Atribuţiile Serviciului Protecţiei Civile şi
                           Situaţiilor Excepţionale pe durata stării
                           de urgenţă”;
    la litera f), textul „în comun cu Ministerul Afacerilor Interne” se înlocuieşte cu textul „în comun cu alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne”.
    8. Titlul articolului 25 va fi:
    „Articolul 25. Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne
                            pe durata stării de urgenţă”.
    9. La articolul 27 alineatul (2), textul „pot fi desfăşurate formaţiuni de apărare teritorială” se înlocuieşte cu textul „sînt desfăşurate formaţiuni ale protecţiei civile”.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Maria POSTOICO

    Nr.146-XVI. Chişinău, 27 iunie 2008.