LPC154/2008
ID intern unic:  328626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  04.07.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte  legislative
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 531
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 9 alineatul al treilea din Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80–82,  art. 413), cu modificările  ulterioare, cifrele “100” se substituie cu cifrele “300”.     
    Art.II. – Legea nr.499-XIV din  14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106–108, art.512), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1) litera d), după textul  “persoanelor specificate la art.14 lit.b) şi lit.c) – de la data stabilirii alocaţiei pentru invalizi” se introduce textul “sau pensiei de invaliditate”.      
    2. La articolul 8:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) invalizilor din copilărie de gradul II şi III şi copiilor invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani cu severitatea II şi III – 152 lei;”
    litera d) se exclude.
    3. La articolul 15 alineatul (1), cifrele “250”  se substituie cu cifrele “300”.
    4. La articolul 18,  cifrele “600” se substituie cu cifrele “700”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr.154-XVI. Chişinău, 4 iulie 2008.