LPM187/2008
ID intern unic:  328697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 187
din  10.07.2008
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 29.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 138-139     art Nr : 567
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13
   
LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11
    LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 23110  alineatul al doilea din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, textul “Inspectoratului de Stat pentru Seminţe şi adjuncţii lui, precum şi şefii inspectoratelor teritoriale pentru seminţe şi adjuncţii lor” se înlocuieşte cu textul “Inspectoratului General Agricol, precum şi conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia”.
    Art.II. - În Legea nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.182), cu modificările ulterioare, articolul 20 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 20. Supravegherea de stat
    Supravegherea de stat în selecţie şi reproducţie o exercită Inspectoratul General Agricol.”
    [Art.III abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    Art.IV. - Legea nr.728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.188), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (4), textul “Inspectoratul de Stat pentru Seminţe prin inspectoratele de stat teritoriale” se înlocuieşte cu textul “Inspectoratul General Agricol cu subdiviziunile sale teritoriale”.
    2. Articolul 6:
    la alineatul (2) litera b) şi la alineatul (3) litera a), sintagma  “Inspectoratul de Stat pentru Seminţe” se înlocuieşte cu sintagma “Inspectoratul General Agricol”;
    la alineatul (2) litera c) şi la alineatul (3) litera b), sintagma “Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Fitosanitară”.
    Art.V. - Legea zootehniei nr.412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.347), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Controlul oficial al performanţelor animale îl exercită Inspectoratul General Agricol.”
    2. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Controlul de stat în zootehnie îl exercită Inspectoratul General Agricol şi subdiviziunile teritoriale ale acestuia în limitele şi în conformitate cu atribuţiile stabilite de lege.”
    [Art.VI abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
   [Art.VII abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art.VIII. - La articolul 2 din Legea nr.926-XIV din 13 aprilie 2000 despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.363), sintagma “Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    Art.IX. - Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagmele “Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” şi “Serviciul de Stat pentru Protecţia Plantelor” se înlocuiesc cu sintagma “Agenţia Fitosanitară”.
    2. La articolul 19 alineatul (2), textul “inspectoratele de stat pentru protecţia plantelor” se înlocuieşte cu textul “subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Fitosanitare”.
    3. La articolul 20 alineatul (1) litera b), textul “inspectoratului de stat pentru protecţia plantelor din teritoriu” se înlocuieşte cu textul “subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Fitosanitare”.
    4. La articolul 27 alineatul (2), sintagma “inspectoratului de stat pentru protecţia plantelor” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţiei Fitosanitare”.
    Art.X. - La articolul 2 din Legea nr.16-XVI din 10 februarie 2006 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru crearea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor, cu amendamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.31-34, art.128), sintagma “Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    Art.XI. - Legea nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.310) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie” se înlocuieşte cu sintagma “Inspectoratul General Agricol”.
    2. La articolul 11 alineatul (1), textul “şi de Inspectoratul Principal de Stat în Standardizare, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor” se exclude.
    Art.XII. - La articolul 9 alineatul (10) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.314), cu modificările ulterioare, textul “Inspectoratul de Stat pentru Seminţe de pe lîngă Ministerul” se înlocuieşte cu textul “Inspectoratul General Agricol subordonat Ministerului”.
    Art.XIII. - La articolul 3 şi la articolul 11 alineatul (2) din Legea apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art. 316), sintagma “Inspectoratul de Stat pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie” se înlocuieşte cu sintagma “Inspectoratul General Agricol”.
    Art.XIV. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    [Art.XIV lit.a) exclusă prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Maria POSTOICO

    Nr.187-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.