LPC141/2008
ID intern unic:  328721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 141
din  26.06.2008
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 140-142     art Nr : 572
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107–111, art.468), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    la alineatul (1):
    după sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se introduce textul „(denumit în continuare Centru)”;
    alineatul se completează în final cu textul: „Centrul dispune de ştampilă şi de antet cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa. Antetul conţine şi adresa Centrului.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Personalul Centrului este format din funcţionari publici şi din salariaţi contractuali încadraţi prin concurs, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Structura Centrului, personalul-limită şi atribuţiile funcţionarilor şi ale salariaţilor se reglementează printr-un regulament aprobat de Parlament.”
    la alineatul (3), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centru”;
    la alineatul (4), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” şi cuvîntul „centrului” se substituie, respectiv, prin cuvîntul „Centrul” şi cuvîntul  „Centrului”;
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centrul”;
    la litera k), cuvîntul „centrului” se substituie prin cuvîntul „Centrului”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Centrul prezintă Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, anual, pînă la data de 15 martie, raportul de activitate pentru anul calendaristic precedent. Raportul anual al Centrului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    la alineatul (7), sintagma „Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centrului”;
    articolul se completează cu alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins:
    „(8) În exercitarea atribuţiilor, funcţionarii Centrului au dreptul la acces liber în încăperile şi pe teritoriul deţinătorilor de date cu caracter personal, precum şi la  documentele necesare, cu excepţia documentelor care conţin informaţii atribuite la secret de stat.
    (9) Persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelele prezintă Centrului materialele şi documentele solicitate cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în termen de 15 zile, dacă în solicitare nu se prevede un alt termen.”
    2. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Directorul şi directorul adjunct al Centrului
    (1) Centrul este condus de un director, care este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea, după caz, a Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a cel puţin  15 deputaţi, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită poate ocupa funcţia de director nu mai mult de două mandate consecutive.
    (2) Directorul efectuează conducerea generală a Centrului, coordonează activitatea funcţionarilor, angajează şi eliberează personalul Centrului, stabileşte obligaţiile de serviciu ale salariaţilor, organizează pregătirea rapoartelor anuale şi le prezintă în plenul Parlamentului, reprezintă instituţia în ţară şi peste hotare.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de un adjunct, care este numit în funcţie de Parlament, la propunerea directorului Centrului, pentru un mandat de 5 ani. În absenţa directorului Centrului, directorul adjunct îndeplineşte temporar atribuţiile acestuia.
    (4) Poate fi numită în funcţia de director sau director adjunct al Centrului orice persoană care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are studii superioare juridice, experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul apărării drepturilor şi a libertăţilor omului.
    (5) Funcţia de director şi cea de director adjunct al Centrului sînt asimilate din punctul de vedere al demnităţii publice şi al drepturilor salariale funcţiilor de conducere din autorităţile publice centrale.
    (6) Pe perioada exercitării mandatului, directorul şi directorul adjunct al Centrului nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice, nu pot practica alte activităţi publice sau private, cu excepţia activităţii didactico-ştiinţifice, nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, valori mobiliare la societăţi comerciale sau întreprinderi cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa Centrului.
    (7) Directorul şi directorul adjunct al Centrului continuă să se afle în exerciţiul funcţiunii pînă la preluarea funcţiilor de către succesorii lor, cu excepţia cazurilor de  încetare a exercitării atribuţiilor înainte de termen.
    (8) Mandatul directorului şi cel al directorului adjunct al Centrului încetează înainte de termen în caz de:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private;
    c) revocare din funcţie;
    d) imposibilitate de a exercita mandatul mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate;
    e) deces.
    (9) Propunerea de revocare din funcţie a directorului Centrului poate fi înaintată, după caz, de Preşedintele Parlamentului, de o fracţiune parlamentară sau de cel puţin 15 deputaţi în următoarele cazuri:
    a) încălcăre gravă a obligaţiilor funcţionale prevăzute de legislaţie;
    b) rămînere definitivă a unei sentinţe de condamnare.
    (10) Propunerea de revocare din funcţie a directorului adjunct al Centrului poate fi înaintată de directorul Centrului, de o fracţiune parlamentară sau de cel puţin 15 deputaţi în următoarele cazuri:
    a) încălcare gravă a obligaţiilor funcţionale prevăzute de legislaţie;
    b) rămînere definitivă a unei sentinţe de condamnare.”
    3. Articolul 12:
    la alineatul (1), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centrul”;
    la alineatul (3), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centru”.
    4. La articolul 14 alineatul (3), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centru”.
    5. Articolul 16:
    la alineatul (4), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centru”;
    la alineatul (5), sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se substituie prin cuvîntul „Centrul”.
    Art.II. –  Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr.3, după compartimentul „Centrul pentru Drepturile Omului” se introduce un nou compartiment cu următorul cuprins:
    „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    Director                                  5000
    Director adjunct                      4500”
    2. La anexa nr.4, după compartimentul „Centrul pentru Drepturile Omului” se introduce un nou compartiment cu următorul cuprins:
    „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
    Şef direcţie                            1500 – 2250
    Şef secţie                              1400 – 2100
    Consultant principal               1200 – 1800
    Consultant superior                1100 – 1650”.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Maria  POSTOICO

    Nr.141-XVI. Chişinău, 26 iunie 2008.