LPC163/2008
ID intern unic:  328723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163
din  09.07.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 140-142     art Nr : 574
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44–46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24 alineatul (4), litera b) se exclude.
    2. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul cuprins:
    „Articolul 331.  Temeiurile pentru suspendarea
                              înregistrării drepturilor
    (1) Prin derogare de la prevederile art.33, în cazul depunerii cererii de înregistrare a ipotecii asupra unui bun imobil cu privire la care au fost înregistrate grevări sau interdicţii, înregistrarea ipotecii se suspendă pînă la radierea informaţiei despre grevare sau interdicţie.
    (2) Decizia privind suspendarea înregistrării dreptului se aduce în scris la cunoştinţa solicitantului imediat după examinarea cererii şi poate fi atacată în instanţa de judecată.”
    3. Articolul 403:
    la alineatul (1), după cuvintele „La înregistrarea condominiului,” se introduc cuvintele „în cazul construcţiilor date în exploatare,”;
    articolul  se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Înregistrarea condominiului în cazul bunurilor imobile viitoare sau nefinalizate se face în conformitate cu art.404  şi 405.”
    4. După articolul 404 se introduce articolul 405 cu următorul cuprins:
    „Articolul 405. Înregistrarea dreptului asupra
                             construcţiilor viitoare
    (1) Este posibilă înregistrarea construcţiei viitoare, a încăperilor izolate din cadrul construcţiei viitoare şi a dreptului de proprietate asupra acestora. Construcţiei viitoare, precum şi încăperilor izolate din cadrul acesteia li se atribuie numere cadastrale provizorii. La înregistrarea construcţiei viitoare sau a încăperilor izolate din cadrul acesteia, în registrul bunurilor imobile se aplică menţiunea „bun viitor”.
    (2) Construcţiile viitoare care, conform proiectului, sînt divizate în încăperi izolate, la solicitarea titularului de drepturi, se înregistrează sub formă de condominiu. În subcapitolul II al capitolelor A şi B din registrul bunurilor imobile  se aplică menţiunea „condominiu”, totodată datele despre proprietarul construcţiei viitoare nu se înscriu.
    (3) Încăperile izolate din cadrul construcţiei viitoare pot fi înregistrate numai dacă viitoarea construcţie este înregistrată sub formă de condominiu. Dreptul de proprietate al beneficiarului construcţiei asupra încăperilor izolate, în acest caz, se înregistrează la momentul înregistrării condominiului.
    (4) Tranzacţiile cu încăperile izolate din cadrul construcţiilor viitoare pot fi efectuate numai după înregistrarea construcţiei  sub formă de condominiu.
    (5) Concomitent cu înregistrarea încăperilor izolate din cadrul construcţiei viitoare, se înregistrează cota respectivă a proprietarului încăperii izolate în bunurile comune în condominiu.
    (6) Pentru înregistrarea provizorie a construcţiei viitoare, beneficiarul acesteia depune documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă etc.) a terenului, dacă dreptul asupra terenului nu este înregistrat, şi autorizaţia de construcţie, iar dacă se solicită înregistrarea încăperilor izolate din cadrul viitoarei construcţii, suplimentar se anexează proiectul construcţiei şi declaraţia în condominiu, întocmită de beneficiarul construcţiei.
    (7) Declaraţia în condominiu va conţine informaţia cu privire la:
    a) descrierea bunului, inclusiv a fiecărui etaj al acestuia;
    b) descrierea şi indicarea hotarelor între încăperile izolate, precum şi între acestea şi spaţiile comune;
    c) distribuirea cotelor din bunurile comune în condominiu.
    (8) Transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor viitoare, inclusiv asupra încăperilor izolate din cadrul acestora, va fi înregistrat în registrul bunurilor imobile.
    (9) Prevederile prezentului articol se aplică construcţiilor nefinalizate în măsura în care legea nu prevede altfel.”
    5. Articolul 44:
    în cuprinsul articolului, cuvintele „gaj” şi „gajist” se înlocuiesc cu cuvintele „ipotecă” şi, respectiv,  „ipotecar”;
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul în care, conform condiţiilor ipotecii, ipoteca constituită va garanta aceluiaşi creditor ipotecar executarea oricărei obligaţii viitoare, acest fapt se notează în registrul bunurilor imobile.”
    Art.II. – Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, cuvintele „(ipotecă maritimă)”, „(ipoteca maritimă)”, „(ipotecă maritimă înregistrată)”, „(ipoteca maritimă înregistrată)”, „(ipotecar)”, „(ipotecă)”, „(ipotecii)”, „(ipoteca)”, „(ipotecată)”, „(unei noi ipoteci)”, „(ipotecile)”, „(ipotecate)”, „(ipotecilor)” şi „(ipotecari)” se exclud.
    2. La secţiunea X din denumirea capitolului 3, cuvintele „şi contractul de ipotecă maritimă” se exclud.
    3. Articolul 365:
    din denumire, cuvintele „şi de contract de ipotecă maritimă” se exclud;
    la alineatul (1), după cuvintele „de către” se introduc cuvintele „proprietar sau”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (3), cuvîntul „ipotecar” se înlocuieşte cu cuvîntul „gajist”. 
    4. Articolul 367:
    din denumire, cuvintele „şi a ipotecii” se exclud;
    alineatul (2) se exclude.
    5. La articolul 369 în denumire, cuvintele „(ipoteca următoare)” se exclud.
    6. La articolul 370, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Creditorul gajist este în drept să cesioneze gajul numai împreună cu creanţa bănească garantată cu acel gaj.”
    7. La articolul 375 alineatul (4) litera b), cuvintele „ , precum şi tuturor creditorilor ipotecari înregistraţi” se exclud.
    Art.III. – Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130–132, art. 915), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 definiţia  „condominiu”:
    în propoziţia a doua, cuvîntul „Condominiul” se înlocuieşte cu cuvintele „În cazul construcţiilor date în exploatare, condominiul”;
    după propoziţia a doua, definiţia se completează cu textul: „Înregistrarea condominiului bunurilor imobile viitoare sau nefinalizate se face de către proprietarul bunului respectiv în conformitate cu art.404  şi 405 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998. Asociaţia de coproprietari în condominiu se constituie după darea în exploatare a construcţiei.”
    2. La articolul 17 alineatul (1), cuvintele „şi numai după darea obiectelor în exploatare” se exclud. 
    Art.IV. – Legea cu privire la gaj nr. 449-XV din 30 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Este debitor gajist orice persoană fizică sau juridică care este proprietar,  un alt posesor sau uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj şi care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri.”
    2. La articolul 4, alineatul (2) se completează cu următorul text: „Ipoteca este reglementată de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la ipotecă. Prevederile prezentei legi nu se aplică ipotecii în cazurile expres stabilite de lege, precum şi în cazurile cînd legislaţia cu privire la ipotecă prevede altfel.”
    3. La articolul 10, după cuvintele „obiect al gajului” se introduce cuvîntul „numai”.
    4. La articolul 13, alineatul (4) se completează cu următoarea propoziţie: „Conţinutul contractului de ipotecă este stabilit de legislaţia cu privire la ipotecă.”
    5. Articolul 14 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Obligaţiilor garantate cu ipotecă li se aplică prevederile Legii cu privire la ipotecă.”
    6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Consecinţele refuzului transmiterii sumelor
                           de bani
    Dacă creditorul gajist refuză să predea sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu împrumut şi în a căror garantare deţine un gaj, el este obligat să reducă gajul (cu excepţia ipotecii) sau să-l radieze, sub sancţiunea reparării prejudiciului cauzat debitorului gajist.”
    7. Secţiunea 3 „Ipoteca” se exclude.
    8. Articolul 49 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Drepturile creditorului, în cazul pierderii sau deteriorării bunului ipotecat, sînt reglementate de legislaţia cu privire la ipotecă.”
    9. La articolul 57, alineatul (2) se completează cu următoarea propoziţie: „În cazul ipotecii, se aplică prevederile legislaţiei cu privire la ipotecă.”
    10. Articolul 58 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.”
    11. Articolul 59 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Transmiterea drepturilor asupra obiectului ipotecii este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.”
    12. La articolul 67 alineatul (5), cuvintele „ , de 20 de zile pentru un bun imobil” se exclud.
    13. La articolul 79 alineatul (6), litera c) se completează în final cu cuvintele  „ , cu excepţia vînzării obiectului ipotecii”.
    14. La articolul 80, alineatul (5) se exclude.
    Art.V. – Codul civil al Republicii Moldova  nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82–86, art.661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 455 alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) ipoteca – gajul bunurilor imobile. Ipoteca trebuie înscrisă în Registrul bunurilor imobile;”
    la litera b), cuvintele „ipoteca de întreprinzător” se înlocuiesc  cu cuvintele „gajul de întreprinzător”.
    2. La articolul 462, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  
    „(2) Dacă creditorul gajist refuză să predea sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu împrumut şi în a căror garantare deţine un gaj, el este obligat să reducă gajul (cu excepţia ipotecii) sau să-l radieze, sub sancţiunea reparării prejudiciului cauzat debitorului gajist.”
    3. La articolul 463, alineatul (2) se exclude.
    4. La articolul 467, litera b) se exclude.
    5. La articolul 468, alineatul (4) se completează cu următoarea propoziţie: „Conţinutul contractului de ipotecă este stabilit de legislaţia cu privire la ipotecă.”
    6. La articolul 469, cuvintele „dacă drepturile terţilor diminuează garanţia creditorului” se exclud.
    7. Articolul 470 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) ipoteca se înregistrează, conform legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile şi legislaţiei cu privire la ipotecă, la organul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială este amplasat bunul imobil ipotecat;”
    la litera b), cuvintele „ipoteca de întreprinzător” se înlocuiesc cu cuvintele „gajul de întreprinzător”;
    8. La articolul 477 alineatul (2), propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele  „ , iar în cazul ipotecii, doar cu acordul prealabil al acestuia”.
    9. Articolul 481:
    la alineatul (2) propoziţia a doua, cuvîntul „Creditorul” se înlocuieşte cu  cuvintele „Cu excepţia ipotecii, creditorul”;
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ , dacă  legea nu prevede altfel”.
    10. La articolul 483, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „precum şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract”.
    11. Articolul 484 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.”
    12. La articolul 487 alineatul (4), cuvintele „nu sînt prevăzute de prezenta secţiune” se înlocuiesc cu  cuvintele „prezenta secţiune nu prevede aceasta sau prevede altfel”.
    13. La articolul 720 alineatul (1), textul „art. 712 alin.(1) şi (2)” se înlocuieşte cu textul  „art. 712 alin.(3) şi (5)”.
    14. La articolul 852 alineatul (1), propoziţia a doua se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia executării ipotecii constituite cu acordul credirentierului”.
    Art.VI. –  La articolul 51 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art.1209), cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul autentificării contractului de ipotecă în baza contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil neînregistrat în Registrul bunurilor imobile, atunci cînd ipoteca este instituită în legătură cu procurarea obiectului contractului de vînzare-cumpărare, în conformitate cu legislaţia cu privire la ipotecă, notarul va verifica documentele care confirmă drepturile de proprietate asupra respectivului bun imobil al vînzătorului şi care, împreună cu contractul de vînzare-cumpărare, vor servi ca documente care confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat.”
    Art.VII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) acordurile autentice privind executarea benevolă a dreptului de ipotecă;”.
    2. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul evacuării persoanelor care locuiesc în bunul imobil ipotecat în legătură cu executarea dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar, termenul de aducere la îndeplinire a documentului executoriu este de cel mult 3 luni din ziua intentării procedurii de executare sau un alt termen indicat în documentul executoriu.”

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Maria POSTOICO

    Nr.163-XVI. Chişinău, 9 iulie 2008.