*LPM156/1998* Versiunea originala
ID intern unic:  328731
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  14.10.1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat*
Publicat : 12.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 247     Data intrarii in vigoare : 01.01.1999
    * Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificată şi completată prin Legile:
    1) nr. 552-XIV din 28.07.1999 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 116-117, art. 551;
    2) nr. 950-XIV din 21.04.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 464;
    3) nr. 1038-XIV din 09.06.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 77, art. 576;
    4) nr. 1126-XIV din 07.07.00 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94-97, art. 682;
    5) nr. 1434-XIV din 28.12.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 5-7, art. 15;
    6) nr. 1485-XV din 22.11.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1264;
    7) nr. 146-XV din 27.03.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 265;
    8) nr. 240-XV din 13.06.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138-140, art. 557;
    9) nr. 358-XV din 31.07.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 173-176, art. 742;
    10)nr. 528-XV din 18.12.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 22-25, art 133;
    11) nr. 576-XV din 26.12.2003 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 84.


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    asigurat - persoană fizică, în vîrsta aptă pentru muncă, domiciliată în Republica Moldova, înregistrată în calitate de contribuabil la fondul de asigurări sociale pentru a beneficia de pensie proporţional contribuţiilor achitate;
    agricultor - persoană care realizează venituri anuale şi, după caz:
    - este proprietar şi/sau arendaş de suprafeţe agricole;
    - este membru al unei societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
    - desfăşoară activitate agricolă în cadrul unei gospodării individuale sau al unei forme de asociere din agricultură;
    cod personal de asigurări sociale (denumit în continuare cod personal) - cod atribuit fiecărui asigurat prin care se ţine evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public;
    contribuţii de asigurări sociale de stat (denumite în continuare contribuţii) - contribuţii datorate de participanţi la sistemul public de asigurări sociale;
    indexare a pensiei - măsură, luată periodic, în vederea actualizării cuantumului pensiei în funcţie de creşterea indicelui preţurilor de consum;
    invaliditate - pierdere totală sau parţială a capacităţii de muncă, ce se menţine după expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi limitează posibilitatea practicării de activităţi care ar aduce venituri;
    pensie de asigurări sociale de stat (denumită în continuare pensie) - drept bănesc cuvenit asiguratului, în condiţiile prezentei legi, corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
    stagiu de cotizare - însumare a perioadelor de activitate în care s-a plătit contribuţia la fondul de pensii;
    sistem public de asigurări sociale obligatorii (denumit în continuare sistem public) - sistem organizat de stat pe principiul contributivităţii obligatorii, prin care se realizează constituirea de fonduri şi plata de prestaţii de asigurări sociale;
    venit asigurat - venit pe care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale şi care constituie baza de calcul al pensiei în sistemul public.
    Articolul 2. Dreptul la pensie
    (1) Dreptul la pensie îl au asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova, precum şi persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege. El se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări contra riscurilor sociale reprezentate de pierderea capacităţii de muncă (datorită vîrstei înaintate, invalidităţii) sau de pierderea susţinătorului.
    (2) Categoriile de persoane care sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, sînt specificate în Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    (3) Agricultorii au dreptul la pensie în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 3. Acordurile privind asigurările sociale
                       încheiate între Republica Moldova şi alte state
    În cazul în care acordurile (convenţiile) privind asigurările sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte, cuprind alte reglementări decît cele din prezenta lege, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).
    Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor
    (1) Pensiile stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din fondul de pensii.
    (2) Veniturile fondului de pensii provin din:
    a) contribuţiile angajatorilor;
    b) contribuţiile asiguraţilor;
    c) contribuţiile altor fonduri;
    d) defalcările de la bugetul de stat;
    e) alte venituri.
    Articolul 5. Stagiul de cotizare
    (1) În sistemul public, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive;
    (2) Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sînt:
    a) perioada de satisfacere a serviciului militar obligatoriu în trupele Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale;
    b) perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;
    c) perioada în care asiguratul a beneficiat de îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.
    Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare
    (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite şi împărţirea acestei sume la 12. Rezultatul obţinut se rotungeşte pînă la o unitate după virgulă.
    (2) În stagiul de cotizare nu se includ lunile pentru care nu s-au plătit contribuţii sau suma contribuţiei plătite este mai mică decît cea anuală prevăzută de Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    (3) Modul de achitare a contribuţiilor de către diferitele categorii de contribuabili este prevăzut în Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare
    Dovada stagiului de cotizare se face pe baza datelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    Articolul 8. Baza de calcul al pensiei
    (1) Baza de calcul al pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat din toată perioada de activitate.
    (2) Venitul mediu lunar asigurat se determină din suma contribuţiilor plătite în perioada de cotizare, cotele de contribuţii stabilite şi numărul total de luni de cotizare. Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat este redată în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.
    (3) Pentru perioadele specificate la art.5 alin.(2), la determinarea bazei de calcul al pensiei, se ia în considerare salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în economia naţională la data calculării pensiei.
    (4) Plafonul venitului pe care se plătesc contribuţiile, cotele de contribuţie şi modul de decontare a acestora se stabilesc de către Parlament.

Capitolul II
PENSIILE

Secţiunea 1
Dispoziţii comune

    Articolul 9. Categoriile de pensii
    În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii:
    a) pensie pentru limită de vîrstă;
    b) pensie de invaliditate;
    c) pensie de urmaş.
    Articolul 10. Dreptul la pensie
    (1) Dreptul la pensie îl au persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Dreptul la pensie se cuvine şi poate fi solicitat de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege.
    (3) Dreptul la pensie este imprescriptibil.
    Articolul 11. Dreptul de opţiune
    (1) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie.
    (2) Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă această pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare.
    Articolul 12. Minimul garantat şi pensia minimă
    (1) Minimul garantat pentru stabilirea pensiei reprezintă suma fixă garantată de stat persoanelor îndreptăţite, care confirmă un stagiu de cotizare complet. În cazul stagiului de cotizare incomplet, minimul garantat se stabileşte proporţional stagiului de cotizare confirmat. Minimul garantat se aplică la calcularea drepturilor de pensie obţinute în perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Pensia minimă reprezintă suma acordată lunar persoanelor îndreptăţite în cazul în care cuantumul pensiei integrale, calculat în conformitate cu prezenta lege, nu atinge această sumă. În toate cazurile, pensia minimă depăşeşte cu 10 lei minimul garantat prevăzut pentru categoria respectivă de pensionari.
    (3) Cuantumul minim al pensiei de urmaş se determină în raport procentual faţă de cuantumul minim al pensiei pentru limită de vîrstă.
    (4) Cuantumul pensiei minime se aplică numai la calcularea pensiei în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 13. Indexarea pensiei
    Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Secţiunea 2
Pensia pentru limită de vîrstă

    Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă
    Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art.41 şi 42.
    Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabileşte la împlinirea vîrstelor prevăzute la art.41, cu condiţia realizării unui stagiu de cotizare prevăzut la art.42.
    (2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu îndeplineşte condiţia privind stagiul total de cotizare, dar confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, are dreptul la o pensie parţială, calculată proporţional numărului de ani de cotizare.
    Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Cuantumul integral al pensiei pentru limită de vîrstă se determină din calculul a 1,2% din venitul asigurat specificat la art.8 pentru fiecare an de cotizare din stagiul necesar de 35 de ani.
    (2) Asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare mai mare de 35 de ani beneficiază, pentru fiecare an de cotizare în plus, de un spor, la pensia integrală, de 2% din venitul asigurat.
    (3) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile de pensionare prevăzute la art.15 alin.(1), dar nu-şi exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei el beneficiază, pentru fiecare an de cotizare realizat după împlinirea vîrstei standard de pensionare, de un spor la pensie de 2% din venitul asigurat.
    (4) Formulele de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă sînt redate în anexa nr.2, parte integrantă a prezentei legi.
    (5) În cazul în care cuantumul pensiei calculat pentru un stagiu de cotizare de 35 de ani este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se acordă pensie minimă.
    (6) În cazul în care pensia calculată în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decît pensia minimă diminuată proporţional stagiului de cotizare realizat.
    Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Plata pensiei pentru limită de vîrstă persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
    (3) Plata pensiei pentru limită de vîrstă se suspendă pentru persoanele private de libertate şi se reia retroactiv după dispariţia acestui temei, dar nu mai mult decît pentru 3 ani din luna depunerii cererii respective.
Secţiunea 3
Pensia de invaliditate

    Articolul 18. Constatarea invalidităţii
    Starea de invaliditate, cauzele, gradul şi timpul apariţiei ei se constată de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii (C.E.M.V.) în baza unor regulamente aprobate de Guvern.
    Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei de invaliditate
    (1) Are dreptul la pensie de invaliditate asiguratul care şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă din cauza:
    a) unei boli obişnuite;
    b) unui accident de muncă;
    c) unei boli profesionale.
    (2) În raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, se stabilesc trei grade de invaliditate.
    Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de invaliditate
    (1) Asiguratul încadrat într-un grad de invaliditate cauzată de o boală obişnuită beneficiază de o pensie de invaliditate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării invalidităţii, conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1.
    Vîrsta la data constatării invalidităţii               Stagiul de cotizare (ani)

    Pînă la 23 de ani                                            1
    23-26 de ani                                                  2
    26-31 de ani                                                  3
    peste 31 de ani                                               5

    (2) Pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de stagiul de cotizare.
    (3) În cazul transferării de la pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională la pensia de invaliditate cauzată de o boală obişnuită, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta de la data constatării iniţiale a invalidităţii.
    Articolul 21. Calcularea pensiei de invaliditate
    (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează în raport cu gradul de invaliditate conform formulelor din anexa nr.3, parte integrantă a prezentei legi.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei de invaliditate, calculat conform alin.(1), este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se acordă pensie minimă.
    (3) Încadrarea în alt grad de invaliditate condiţionează modificarea cuantumului pensiei conform unei noi decizii a C.E.M.V.
    Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de invaliditate
    (1) Pensionarul de invaliditate este supus reexpertizării medicale în termenele stabilite de C.E.M.V.
    (2) După fiecare reexpertizare, dreptul la pensia de invaliditate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia C.E.M.V. Modificarea şi suspendarea se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală respectivă.
    (3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage încetarea plăţii pensiei, începînd cu luna următoare. Reluarea în plată a pensiei de invaliditate se efectuează din ziua constatării invalidităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.
    (4) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de invaliditate se efectuează în condiţiile art.20 şi 21.
    Articolul 23. Plata pensiei de invaliditate
    (1) Pensia de invaliditate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    (2) Plata pensiei de invaliditate persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
    (3) Plata pensiei de invaliditate se suspendă pentru persoanele private de libertate şi se reia retroactiv după dispariţia acestui temei, dar nu mai mult decît pentru 3 ani din luna depunerii cererii respective.

Secţiunea 4
Pensia de urmaş

    Articolul 24. Dreptul la pensia de urmaş
    Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii în conformitate cu prezenta lege.
    Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmaş
    (1) Se stabileşte pensie de urmaş:
    a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, secundar profesional şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani;
    b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 sau a fost încadrat în gradul I sau II de invaliditate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;
    c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.
    (2) Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o singură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat.
    Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş
    (1) Pensia de urmaş, în cazul în care susţinătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de invaliditate de gradul I, se stabileşte procentual din pensia aflată în plată, iar în cazul în care susţinătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de invaliditate de gradul II sau III - procentual din pensia potenţială calculată pentru gradul I de invaliditate. Cuantumul pensiei de urmaş se calculează, în funcţie de numărul urmaşilor, astfel:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru doi urmaşi - 75%;
    c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
    (2) Cuantumul minim al pensiei de urmaş se stabileşte în funcţie de numărul urmaşilor, în următoarele proporţii în raport cu pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru categoria respectivă de pensionari (agricultori sau alţi beneficiari):
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru doi urmaşi - 75%;
    c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
    (3) Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.
    (4) Cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil, în cazul orfanilor de ambii părinţi, nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru categoria respectivă de pensionari. În cazul în care unul dintre părinţi se încadra în categoria de agricultori, cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîsrtă prevăzută pentru alţi beneficiari.
    Articolul 27. Plata pensiei de urmaş
    (1) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.a) se plăteşte integral pensia de urmaş.
    (2) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.b) şi c) pensia de urmaş se plăteşte numai în cazul în care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    Articolul 28. Recalcularea pensiei de urmaş
    În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează potrivit noii situaţii. Recalcularea se face începînd cu luna următoare celei în care au intervenit modificările sau a fost solicitată recalcularea.
    Articolul 29. Separarea unei părţi din pensia de urmaş
    (1) Beneficiarul pensiei de urmaş este în drept să solicite separarea părţii de pensie ce i se cuvine.
    (2) Separarea părţii de pensie se face începînd cu luna următoare celei în care a fost solicitată.
    (3) Partea de pensie pentru un urmaş se determină prin împărţirea cuantumului pensiei stabilite la numărul de beneficiari ai pensiei de urmaş.

Capitolul III
STABILIREA PENSIEI

    Articolul 30. Organele care efectuează stabilirea şi plata pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale.
    (2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
    (3) Modul de organizare a activităţilor privind stabilirea şi plata pensiilor se stabileşte de Guvern.
    Articolul 31. Solicitarea pensiei
    (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui (curatorului) acesteia.
    (2) Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
    (3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
    (4) Decizia cu privire la respingerea cererii de pensionare şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.
    Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă.
    (2) Pensia de invaliditate se stabileşte pe perioada cît durează invaliditatea, confirmată de C.E.M.V.
    (3) Pensia de urmaş se stabileşte pe perioada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.25.
    (4) Se stabilesc următoarele termene de acordare a drepturilor la pensie în funcţie de categoria pensiei solicitate:
    a) la pensia pentru limită de vîrstă - de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată;
    b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C.E.M.V. de încadrare în grad de invaliditate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la această dată;
    c) la pensia de urmaş - de la data decesului susţinătorului, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată.
    (5) În cazurile în care actele necesare au fost depuse după expirarea termenelor prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.
    (6) În cazurile în care au fost depăşite termenele de depunere a cererii prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.
    Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie
    (1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:
    a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor la pensie;
    b) transferării la altă categorie de pensie.
    (2) Reexaminarea drepturilor la pensie în cazul prevăzut la alin.(1) lit.a) se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie pînă la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.
    (3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile prezentei legi.
    (4) Pensionarul care solicită transferul la una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi care a beneficiat anterior de această categorie de pensie poate opta pentru pensia calculată în condiţiile prezentei legi sau pentru pensia stabilită anterior.
    (5) Noile drepturi la pensie se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale.

Capitolul IV
PLATA PENSIEI

    Articolul 34. Modul de plată a pensiei
    (1) Plata pensiei se face lunar pentru luna în curs în localitatea de domiciliu.
    (2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora.
    (3) Pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
    Articolul 35. Plata retroactivă
    (1) Pensia neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării.
    (2) Pensia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un fel de limite în termen.
    Articolul 36. Plata pensiei către persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate
    (1) Asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi.
    (2) Beneficiarului de pensii care îşi stabileşte domiciliul în străinătate pensia stabilită se plăteşte anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care titularul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu.
    Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat
    (1) Pensia rămasă neîncasată de către beneficiarul decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia.
    (2) Pensia, neplătită la timp beneficiarului decedat din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia, în cazul cînd lipsesc persoanele care sînt în drept să o primească, conform alin.(1), se plăteşte integral persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    Articolul 38. Reţinerile din pensie
    (1) Reţinerile din pensie se efectuează în temeiul:
    a) deciziilor, hotărîrilor şi sentinţelor judecătoreşti;
    b) deciziilor organelor administrative, care urmează a fi executate în mod obligatoriu;
    c) deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit din vina beneficiarului.
    (2) Reţineri din pensia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectuează, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită.
    Articolul 39. Obligaţiuni şi responsabilităţi
    (1) Organul de asigurări sociale este obligat să informeze anual asiguratul despre situaţia curentă a contului personal al acestuia.
    (2) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale informaţii privind asiguratul angajat, datele necesare ţinerii contului personal al acestuia.
    (3) Angajatorul este obligat să comunice, în termen de 5 zile de la angajarea pensionarului, acest fapt organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei.
    (4) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale sau persoanei îndreptăţite, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţii necesare pentru stabilirea pensiei.
    (5) Angajatorul şi angajatul poartă răspundere, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, pentru autenticitatea actelor şi datelor prezentate organului de asigurări sociale.
    (6) Pensionarul este obligat să comunice, în termen de 30 de zile, organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei noile circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau suspendarea ei.
    (7) În cazul în care prezentarea de date false are ca efect cheltuirea nejustificată de mijloace la plata pensiilor, persoana vinovată restituie în fondul de pensii sumele încasate necuvenit.
    Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare
    (1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare, privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (2) În caz de dezacord cu decizia Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aceasta poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.

Capitolul V
VÎRSTELE DE PENSIONARE
ŞI STAGIILE DE COTIZARE

    Articolul 41. Vîrstele de pensionare
    (1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, vîrstele de pensionare se stabilesc la 60 de ani 6 luni pentru bărbaţi şi la 55 de ani 6 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vîrstele de pensionare se majorează cu 6 luni. Începînd cu 1 ianuarie 2003 pînă la 31 decembrie 2007 inclusiv, se stabilesc vîrstele de pensionare necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de 62 de ani pentru bărbaţi şi de 57 de ani pentru femei, conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2

    De la 1 ianuarie                          Vîrstele de pensionare

    Bărbaţi                                       Femei

    1                  2                     3
    1999           60 ani 6 luni     55 ani 6 luni
    2000           61 ani              56 ani
    2001           61 ani 6 luni     56 ani 6 luni
    2002           62 ani              57 ani
    2003           62 ani              57 ani
    2004           62 ani              57 ani
    2005          62 ani               57 ani
    2006          62 ani               57 ani
    2007          62 ani               57 ani

    (2) Începînd cu 1 ianuarie 1999, pentru femeile care au născut şi au educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii se stabileşte vîrsta de pensionare de 50 de ani şi 9 luni. În fiecare an ulterior, vîrsta de pensionare se majorează cu 9 luni. Începînd cu 1 ianuarie 2011, se stabileşte vîrsta de pensionare de 60 de ani (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3

    De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a mamelor
cu 5 şi mai mulţi copii

1999 50 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni
2002 53 ani
2003 53 ani 9 luni
2004 54 ani 6 luni
2005 55 ani 3 luni
2006 56 ani
2007 56 ani 9 luni
2008 57 ani 6 luni
2009 58 ani 3 luni
2010 59 ani
2011 60 ani

    (3) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele (prevăzute de Lista nr. 1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 15 decembrie 1992) de 50 de ani 9 luni pentru bărbaţi şi de 45 de ani 9 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, pînă la 1 ianuarie 2018, vîrsta de pensionare se majorează cu 9 luni pentru bărbaţi şi pentru femei. Începînd cu 1 ianuarie 2018, se stabileşte vîrsta de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 60 de ani pentru femei (tabelul nr. 4).

Tabelul nr.4

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la
lucrări foarte nocive şi foarte grele

Bărbaţi Femei

1 2 3

1999 50 ani 9 luni 45 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni 46 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni 47 ani 3 luni
2002 53 ani 48 ani
2003 53 ani 9 luni 48 ani 9 luni
2004 54 ani 6 luni 49 ani 6 luni
2005 55 ani 3 luni 50 ani 3 luni
2006 56 ani 51 ani
2007 56 ani 9 luni 51 ani 9 luni
2008 57 ani 6 luni 52 ani 6 luni
2009 58 ani 3 luni 53 ani 3 luni
2010 59 ani 54 ani
2011 59 ani 9 luni 54 ani 9 luni
2012 60 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2013 61 ani 3 luni 56 ani 3 luni
2014 62 ani 57 ani
2015 62 ani 9 luni 57 ani 9 luni
2016 63 ani 6 luni 58 ani 6 luni
2017 64 ani 3 luni 59 ani 3 luni
2018 65 ani 60 ani


    Articolul 42. Stagiul de cotizare pe perioada 1999-2008
    (1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte stagiul de cotizare necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă de 26 de ani pentru bărbaţi şi de 22 de ani pentru femei. În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare creşte cu 1 an pentru bărbaţi şi cu 2 ani pentru femei pînă la 1 ianuarie 2004, iar începînd cu 1 ianuarie 2004 cu 1 an pentru bărbaţi şi femei pînă va fi de 35 de ani (tabelul nr.5).

Tabelul nr.5

De la 1 ianuarie Stagiul de cotizare

Bărbaţi Femei

1999 26 22
2000 27 24
2001 28 26
2002 29 28
2003 30 30
2004 31 31
2005 32 32
2006 33 33
2007 34 34
2008 35 35

    (2) Se stabileşte stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte grele, necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă persoanelor indicate la art.41 alin.(3), de 10 ani pentru bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pentru femei.
    (3) Stagiul special se ia în considerare dacă a fost realizat pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Capitolul VI
PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETĂŢENI

    Articolul 43. Condiţiile de stabilire a pensiilor
                          pentru deputaţii în Parlament şi
                          membrii de Guvern
    (1) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlamentul permanent sau a deţinut funcţii remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a ori în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie, calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat al deputatului în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Parlament la data stabilirii pensiei.
    (2) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de membru de Guvern, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie, calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat al membrului de Guvern în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Guvern la data stabilirii pensiei.
    Articolul 44. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru funcţionarii publici
    (1) Asiguratul cu statut de funcţionar public care a atins vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) şi a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public şi stagiul total de cotizare conform art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat conform art.45 alin.(1). Modul de calculare a stagiului de cotizare în serviciul public se stabileşte de Guvern.
    (2) Asiguratul cu statut de funcţionar public care, pînă la 1 ianuarie 2004, a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public poate beneficia de dreptul la pensionare anticipată, conform tabelulul nr.6, cu condiţia realizării stagiului total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), pensia fiind calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat conform art.45 alin.(1).

Tabelul nr.6

Stagiul de cotizare în serviciul public Micşorarea vîrstei de
pensionare prevăzută la art.41 alin.(1)

Cel puţin 20 de ani Cu 5 ani
Cel puţin 15 ani Cu 4 ani

    (3) Persoana care a activat în serviciul public cel puţin 15 ani pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1), şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), poate beneficia de o pensie în mărime de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat în conformitate cu art.45 alin.(2).
    Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar
                          asigurat pentru calcularea pensiilor
                          funcţionarilor publici
    (1) La calcularea pensiilor funcţionarilor publici se ia în considerare toată perioada de activitate în serviciul public, realizată după 1 ianuarie 1999, dar care nu va depăşi 15 ani, salariul mediu lunar pentru fiecare an luat în calcul fiind limitat la 3 salarii medii lunare pe ţară pentru anul respectiv.
    (2) La calcularea pensiilor persoanelor care nu au activat în serviciul public după 1 ianuarie 1999, venitul mediu asigurat se determină din salariul mediu lunar asigurat pentru ultimele 60 de luni consecutive de activitate în serviciul public, care se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, determinat pentru această perioadă, în modul prevăzut în anexa nr.4, la valoarea ce constituie media salariilor medii pe ţară pentru toată perioada de după 1 ianuarie 1999 pînă în anul precedent anului de realizare (reexaminare) a drepturilor la pensie. Coeficientul individual nu poate depăşi 1,5.
    Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru aleşii locali
    (1) Asiguratul care a activat cel puţin 8 ani în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1), şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar, determinat conform art.45.
    (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi persoanelor care, la data intrării în vigoare a Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală, exercitau funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar.
    Articolul 47. Sporul la pensii pentru unele categorii de asiguraţi
    (1) Asiguraţii cărora li s-a stabilit pensie conform art.44 beneficiază de un spor la pensie de 20% din venitul mediu lunar asigurat şi de cîte 2% pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în serviciul public peste 15 ani, dar nu mai mult de 33%.
    (2) Asiguraţii cărora li s-a stabilit pensia conform art.46 pentru 8 ani de stagiu de cotizare în funcţiile respective beneficiază de un spor la pensie de 20% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei în exerciţiu în funcţia respectivă la momentul stabilirii pensiei şi de cîte 2% pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în aceste funcţii, dar nu mai mult de 33%.
    Articolul 48. Plata pensiilor şi sporurilor
    (1) Persoanelor specificate la art.43, 44 şi 46 pensiile se plătesc după cum urmează:
    a) persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensiile se plătesc integral;
    b) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, pînă la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1), pensiile nu se plătesc;
    c) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, după atingerea vîrstei de pensionare, pensiile se plătesc integral.
    (2) Sporurile la pensii se plătesc persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    Articolul 49. Sursa de finanţare
    (1) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar cele pentru plata sporurilor la pensie - din bugetul de stat.
    (2) Pensiile stabilite pînă la 1 ianuarie 2004 se achită după cum urmează: 50% din mărimea stabilită din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat.
    Articolul 50. Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004
    (1) Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004 ale persoanelor specificate la alin.(2) se păstrează în cuantumul stabilit şi se indexează conform art.13.
    (2) Deputaţilor şi membrilor de Guvern, persoanelor care au ocupat funcţii în serviciul public sau au activat în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar, pensia stabilită pînă la 1 ianuarie 2004 se plăteşte după cum urmează:
    a) persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensiile se plătesc integral;
    b) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pînă la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1), pensiile nu se plătesc, iar după atingerea vîrstei de pensionare se plătesc în mărime de 50% din pensia stabilită.
    (3) Drepturile de pensie stabilite persoanelor specificate la alin.(2) pot fi reexaminate în condiţiile prevăzute la art.43, 44, 46 şi 47.

Capitolul VII
DISPOZŢII TRANZITORII ŞI FINALE

    Articolul 51. Activităţile ce se includ în stagiul de cotizare
    (1) În afară de perioadele specificate la art.5, în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au desfăşurat următoarele activităţi pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada de prestare efectivă a activităţii;
    b) activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către secretariatele consiliilor de administraţie ale uniunilor respective;
    c) activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992;
    d) Îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;
    e) studiul în instituţiile de învăţămînt superior de zi;
    f) serviciul militar sau alt serviciu asimilat acestuia.
    (2) Modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin.(1) lit.d)-f) se stabileşte de către Guvern.
    (3) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la alin.(1) lit.d)-f) se acoperă de la bugetul de stat.
    Articolul 52. Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior implementării evidenţei individuale
    (1) Stagiul de cotizare realizat anterior implementării evidenţei individuale se confirmă prin carnetul de muncă sau prin alte acte eliberate în modul stabilit.
    (2) Modul de confirmare a stagiului de cotizare menţionat la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.
    Articolul 53. Calcularea şi confirmarea venitului asigurat realizat anterior implementării evidenţei individuale
    (1) În venitul asigurat realizat anterior datei implementării evidenţei individuale se includ toate tipurile de remunerare a muncii, primele şi alte plăţi asigurate, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor în gospodăriile colective, plata în natură, cu excepţia plăţilor unice şi burselor.
    (2) Tipurile de venituri neasigurate sînt stabilite de Guvern.
    (3) Venitul asigurat se confirmă prin documentele eliberate de întreprinderi, organizaţii, instituţii în care şi-au desfăşurat activitatea asiguraţii sau de organele ierarhic superioare, precum şi de arhive. Documentele menţionate se perfectează în modul stabilit de Guvern.
    (4) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale (incendiu, inundaţie, conflict armat etc.), cuantumul pensiei poate fi calculat din salariul mediu al lucrătorului de profesia şi calificarea corespunzătoare la data stabilirii pensiei (conform datelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale).
    Articolul 54. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se determină prin cumularea drepturilor la pensie din perioada anterioară şi cea posterioară intrării în vigoare a prezentei legi. Formula de calcul al pensiei în aceste cazuri este redată în anexa nr.4, parte integrantă a prezentei legi.
    (2) Asiguratului care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani i se calculează pensie, în temeiul art.16, din venitul mediu lunar asigurat realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, luîndu-se în considerare stagiul de cotizare total.
    (3) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime prevăzut la art.12, pensia minimă se determină în condiţiile art.16 alin.(5) - (6).
    Articolul 55. Calcularea pensiei de invaliditate
    (1) Pentru asiguratul încadrat în grad de invaliditate, inclusiv ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care a realizat stagiul de cotizare necesar stabilirii pensiei pînă şi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pensia se determină în condiţiile art.54 alin.(1).
    (2) Pensia de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează în funcţie de gradul de invaliditate după una din formulele din anexa nr.5, parte integrantă a prezentei legi.
    (3) Pensia de invaliditate pentru perioada posterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează în condiţiile art.21.
    (4) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se stabileşte pensie minimă în condiţiile art.21 alin.(3).
    (5) Începînd cu 1 ianuarie 2010, pensia de invaliditate se calculează în condiţiile art.21.
    Articolul 56. Calcularea pensiei de urmaş
    (1) Pensia potenţială de invaliditate de gradul I din care, conform art.26, se stabileşte pensia de urmaş se determină în condiţiile art.55.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se stabileşte pensie minimă în condiţiile art.26 alin.(2) şi (4).
    Articolul 57. Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă
    (1) Se acordă pensie, cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă indiferent de subordonarea departamentală a întreprinderilor în care sînt încadraţi:
    a) membrilor de echipaje de aeronave, la împlinirea vîrstei de 45 de ani, dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
    b) lucrătorilor care efectuează dirijarea traficului aerian şi dispun de adeverinţă de dispecer la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
    c) personalului de ingineri şi tehnicieni la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.
    (2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi indicate la alin.(1) şi Lista funcţiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se determină de Guvern.
    (3) Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 3 ani de activitate în funcţiile menţionate la alin.(1), dar nu mai mult decît din trei salarii medii pe ţară.
    (4) Pensia stabilită categoriilor de persoane enumerate la alin. (1) se plăteşte conform art. 17.
    (5) Prezentul articol se va aplica pe un termen de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Articolul 58. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.1005-XII din 2 aprilie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.162-XIII din 30 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.452-XIII din 6 mai 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Articolul I din Legea nr. 1374-XIII din 19 noiembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;
    Legea nr.1428-XIII din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Sovietului Suprem al Republicii Moldova nr.438-XII din 27 decembrie 1990 despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1006-XII din 2 aprilie 1992 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1007-XII din 2 aprilie 1992 privind aprobarea Listei nr.3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă drepturi la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase.
    (3) Guvernul:
    - pînă la 1 ianuarie 1999, va abroga Hotărîrea nr.865 din 29 decembrie 1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii;
    - în termen de 2 luni, va înainta Parlamentului propuneri privind modificarea şi completarea legilor şi altor acte normative în legătură cu intrarea în vigoare a prezentei legi;
    - pe parcursul anului 1999:
    va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi;
    va emite o hotărîre cu privire la transferarea Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Dumitru DIACOV

    Chişinău, 14 octombrie 1998.
    Nr. 156-XIV.


Anexa nr.1

Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat
    Venitul mediu lunar asigurat se calculează după formula:

                                                                                                                                                        n    coni
S --------------
i=i          Ci
Sa = -----------------
n


    în care:
    Sa - venitul mediu lunar asigurat;
    coni - suma contribuţiilor plătite pentru perioada i de cotizare;
    Ci - cota de contribuţie stabilită în perioada i de cotizare;
    n - numărul lunilor pentru care s-au plătit contribuţiile.

Anexa nr. 2

Formulele de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se calculează după formula:

    P = {1,2%x35+2%x(Vt - Vn)+2%x(R-Rn)}xSa,

    în care:
    P - cuantumul pensiei;
    Vt - stagiul de cotizare realizat, dar nu mai mic de 35 de ani;
    Vn - stagiul de cotizare necesar, dar nu mai mic de 35 de ani;
    R - vîrsta reală la pensionare;
    Rn - vîrsta standard de pensionare;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat, care pentru fiecare an luat în calcul nu poate depăşi 3 salarii medii lunare pe ţară pentru anul respectiv.
    (2) Dacă asiguratul, la data stabilirii pensiei, nu confirmă stagiul de cotizare necesar, dar realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, pensia se calculează după formula:

    P = 1,2% x Vt x Sa

Anexa nr. 3

Formulele de calcul al pensiei de invaliditate
    Pensia de invaliditate, în raport cu gradul de invaliditate, se calculează după formulele:
    pentru invaliditatea:
    de gradul I:
Va
P = 0,42 x Sa + ------- x Sa x 0,1;
Vmax


    de gradul II:
Va
P = 0,35 x Sa + ------- x Sa x 0,1;
Vmax
    de gradul III:
Va
P = 0,20 x Sa + -------- x Sa x 0,1,
Vmax


    în care:
    P - cuantumul pensiei;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat, realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;
    Va - stagiul de cotizare realizat;
    Vmax - stagiul de cotizare maxim potenţial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare stabilite la art.41, dar nu mai mare de 42 de ani.

Anexa nr.4

Formulele de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă în condiţiile art.54 alin.(1)
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă, în condiţiile art.54 alin.(1), se calculează după formula:


               Vv              Vn
Pt = --- x Pv + ---- x Pn;
                 Vt              Vt


    în care:
    Pt - cuantumul pensiei;
    Pv - cuantumul pensiei calculate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi;
    Pn - cuantumul pensiei calculate conform art.16;
    Vv - stagiul de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi;
    Vn - stagiul de cotizare realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate.
    (2) Pensia pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după următoarele formule:
    1) pentru lucrătorii din agricultură:

    Pv = Pm1 + 0,003 x Vt x Sm x K;

    2) pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă:

    Pv = Pm2 + 0,003 x Vt x Sm x K,

    în care:
    Pv - cuantumul pensiei;
    Pm1 - mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
    Pm2 - mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;
    Vt - stagiul de cotizare realizat în întreaga perioadă a activităţii de muncă;
    Sm - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;
    K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3).
    (3) Coeficientul individual al pensionarului reprezintă raportul dintre suma salariului pentru oricare 36 de luni consecutive (indiferent de durata întreruperii în muncă) din ultimii 5 ani de muncă anteriori intrării în vigoare a prezentei legi şi suma salariului mediu pe ţară pentru aceeaşi perioadă, dar nu poate depăşi 5,0. În cazul cînd vechimea în muncă este mai mică de 36 de luni, coeficientul individual se determină reieşind din timpul real lucrat şi nu poate depăşi 2,0.
    (4) Pensia, în cazul în care stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate este mai mare decît stagiul de cotizare necesar la data stabilirii ei, se calculează în condiţiile art.16, după formula:

    P = {1,2%x35+2%x(Vt - Vn)+2%x(R-Rn)}xSa,

    în care:
    P - mărimea pensiei;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate, dar nu mai mic decît cel necesar;
    Vn - stagiul de cotizare necesar la data obţinerii dreptului la pensie;
    R - vîrsta reală la pensionare;
    Rn - vîrsta de pensionare necesară la data obţinerii dreptului la pensie;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat.
    Dacă asiguratul, la data atingerii vîrstei de pensionare prevăzute la art.15, confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, dar care nu depăşeşte stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei, pensia se calculează după formula:

P = 1,2% x Vt x Sa

    (5) În cazul în care timp de cel puţin 1/2 din stagiul necesar la data stabilirii pensiei asiguratul a avut statut de agricultor şi/sau membru de colhoz, pensia se calculează după formula stabilită pentru lucrătorii din agricultură.

Anexa nr. 5

Formulele de calcul al pensiei de invaliditate în condiţiile art.55 alin.(2)
    Pensia de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează, în funcţie de gradul de invaliditate, după următoarele formule:
    1) pentru invalizii de gradul I:

    Pv = Pm3 + 0,15 x Sm x K;

    2) pentru invalizii de gradul II:

    Pv = Pm4 + 0,10 x Sm x K;

    3) pentru invalizii de gradul III:

    Pv = Pm5 + 0,05 x Sm x K,

    în care:
    Pv - cuantumul pensiei;
    Pm3 - mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul I;
    Pm4 - mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul II;
    Pm5 - mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul III;
    Sm - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;
    K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3) din anexa nr. 4.