LPC136/2008
ID intern unic:  328801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  19.06.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 145-151     art Nr : 591
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.1183-XIII din 14 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.41-42, art.372), rezerva referitoare la articolul 3 paragraful 3 al convenţiei se exclude.
    Art.II. - Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma “Centrul antiteror” se substituie prin sintagma “Centrul antiterorist”.
    2. Articolul 2:
    noţiunea “terorism” va avea următorul cuprins:
    “terorism - ideologia violenţei şi practica de a influenţa prin violenţă luarea unor decizii de către autorităţile publice sau organizaţiile internaţionale, însoţite de intimidarea populaţiei şi/sau de alte acţiuni violente ilegale; “
    după noţiunea”terorism” se introduce noţiunea “act terorist” cu următorul cuprins:
    “act terorist - provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvîrşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvîrşită în scopul de a intimida populaţia ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvîrşi astfel de fapte în aceleaşi scopuri;”
    la noţiunea “activitate teroristă”, a doua liniuţă se completează în final cu textul “ , precum şi justificarea publică a terorismului”;
    noţiunea “infracţiuni cu caracter terorist” va avea următorul cuprins:
    “infracţiuni cu caracter terorist - infracţiunile prevăzute la art. 13411 din Codul penal al Republicii Moldova;”.
    3. Articolul 6:
    la alineatul (4), cuvintele “, structura organizatorică şi efectivul” se exclud;
    la alineatul (5), sintagmele “Departamentul Trupelor de Grăniceri”, “Departamentul Situaţii Excepţionale”, “Departamentul Vamal” şi “Departamentul Tehnologii Informaţionale” se substituie, respectiv, prin sintagmele “Serviciul Grăniceri”, “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, “Serviciul Vamal” şi “Ministerul Dezvoltării Informaţionale”;
    alineatul (9) se exclude.
    4. Articolul 7:
    în cuprinsul articolului, sintagmele “Departamentul Trupelor de Grăniceri”, “Departamentul Situaţii Excepţionale”, “Departamentul Vamal” şi “Departamentul Tehnologii Informaţionale” se substituie, respectiv, prin sintagmele “Serviciul Grăniceri”, “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, “Serviciul Vamal” şi “Ministerul Dezvoltării Informaţionale”;
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    “(2) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova combate terorismul prin acţiunile de prevenire, depistare şi curmare a activităţilor teroriste, inclusiv a celor internaţionale, prin desfăşurarea operaţiilor antiteroriste. Serviciul contribuie la asigurarea securităţii instituţiilor Republicii Moldova amplasate pe teritoriul altor state, a cetăţenilor ei angajaţi în aceste instituţii şi a membrilor familiilor lor, culege date referitoare la organizaţiile teroriste internaţionale, întreprinde alte măsuri specifice de prevenire şi combatere a terorismului atribuite prin lege în
competenţa sa.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne combate terorismul prin exercitarea urmăririi penale în privinţa infracţiunilor cu caracter terorist atribuite prin lege în competenţa sa.”
    5. La articolul 21, cuvintele “îşi satisfac (şi-au satisfăcut)” se substituie prin cuvintele “îndeplinesc (au îndeplinit)”.
    6. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 24.  Răspunderea persoanei juridice pentru
                            desfăşurarea activităţii teroriste
    (1) În Republica Moldova este interzisă crearea şi activitatea persoanelor juridice ale căror scopuri sau acţiuni sînt îndreptate spre propagarea, justificarea, finanţarea ori susţinerea terorismului sau spre comiterea infracţiunilor cu caracter terorist.
    (2) Persoana juridică se consideră drept teroristă şi este supusă lichidării, iar activitatea ei este interzisă, în temeiul hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată, la cererea Procurorului General sau a procurorilor subordonaţi acestuia, în cazul în care, în numele sau în interesul persoanei juridice, se efectuează organizarea, pregătirea, finanţarea sau comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, precum şi în cazul în care aceste acţiuni au fost admise, sancţionate, aprobate sau utilizate de organul sau persoana abilitată cu funcţii de conducere a persoanei juridice. Hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea persoanei juridice (interzicerea activităţii) se extinde şi asupra filialelor şi reprezentanţelor acesteia. În cazul recunoaşterii persoanei juridice drept teroristă, bunurile acesteia sînt supuse confiscării speciale, conform Codului penal al Republicii Moldova.
    (3) Prevederile prezentului articol se extind şi asupra persoanelor juridice străine şi organizaţiilor internaţionale, precum şi asupra oficiilor, filialelor şi reprezentanţelor lor în Republica Moldova.”
    Art.III. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul codului, cuvintele “lichidarea întreprinderii” se substituie prin cuvintele “lichidarea persoanei juridice”.
    2. La articolul 11 alineatul (3), după cuvintele “intereselor Republicii Moldova,” se introduc cuvintele “împotriva drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului Republicii Moldova,”.
    3. Articolul 21:
    la alineatul (3), cuvintele “care desfăşoară activitate de întreprinzător” se substituie prin cuvintele “ , cu excepţia autorităţilor publice,”;
    la alineatul (4), după cifrele “259-261,” se introduc cifrele “279, 2791, 2792, 292,”;
    la alineatele (4) şi (5), cuvintele “care desfăşoară activitate de întreprinzător” se exclud.
    4. În titlul şi în cuprinsul articolelor 63, 64, 73 şi 74, cuvintele “care desfăşoară activitate de întreprinzător” se exclud.
    5. Articolul 106:
    la alineatul (1), după cuvintele “nu mai există” se introduc cuvintele “sau nu se găsesc”;
    alineatul (2):
    litera a) se completează în final cu textul “ , precum şi orice venituri de la aceste bunuri, cu excepţia bunurilor şi veniturilor care urmează a fi restituite proprietarului legal”;
    la litera d), cuvintele “în mod vădit” se exclud;
    alineatul se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
    “f) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;
    g) folosite sau destinate pentru finanţarea terorismului.”
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Dacă bunurile rezultate sau dobîndite prin săvîrşirea infracţiunii şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate sau dobîndite prin săvîrşirea infracţiunii şi a veniturilor de la aceste bunuri.”
    6. După articolul 1341 se introduc articolele 1342-13411 cu următorul cuprins:
    “Articolul 1342. Aeronavă aflată în zbor şi aeronavă
                               aflată în exploatare
    (1) O aeronavă se consideră a fi în zbor din momentul în care, fiind terminată îmbarcarea, toate uşile exterioare ale acelei nave au fost închise şi pînă în momentul în care una dintre aceste uşi este deschisă în vederea debarcării. În caz de aterizare forţată, se consideră că zborul continuă pînă în momentul cînd autorităţile competente iau în primire aeronava, precum şi persoanele şi bunurile de la bord.
    (2) O aeronavă se consideră a fi în exploatare din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea efectuării unui anumit zbor şi pînă la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare. Perioada de exploatare cuprinde, în orice caz, întreaga durată de aflare a aeronavei în zbor.
    Articolul 1343. Platformă fixă
    Prin platformă fixă se înţelege o insulă artificială, o instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării în vederea explorării şi exploatării resurselor sau pentru alte scopuri economice.
    Articolul 1344.  Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu
                              efect letal
    Prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal se înţelege:
    a) arma sau dispozitivul exploziv sau incendiar destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale;
    b) arma sau dispozitivul destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune materiale esenţiale prin eliberarea, diseminarea sau acţiunea substanţelor chimice toxice, a agenţilor biologici ori a toxinelor sau a altor substanţe analoage, a radiaţiei sau a substanţelor radioactive.
    Articolul 1345. Obiect de stat sau guvernamental
    Prin obiect de stat sau guvernamental se înţelege obiectul permanent ori temporar sau mijlocul de transport care este utilizat sau ocupat de reprezentanţii statului, membrii Guvernului, ai organului legislativ sau judiciar, fie de persoane cu funcţie de răspundere ori funcţionari ai unei autorităţi publice sau ai oricărui alt organ ori instituţii publice, fie de funcţionari sau persoane cu funcţie de răspundere ale unei organizaţii interguvernamentale, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    Articolul 1346. Obiect de infrastructură
    Prin obiect de infrastructură se înţelege orice obiect aflat în proprietate publică sau privată care oferă sau distribuie servicii populaţiei, cum ar fi: canalizare, asigurarea cu apă, cu energie, cu combustibil sau telecomunicaţii.
    Articolul 1347. Loc de utilizare publică
    Prin loc de utilizare publică se înţeleg părţile clădirii, ale terenului, ale străzii, ale canalului navigabil ori ale unui alt loc care sînt accesibile sau deschise publicului permanent, periodic sau ocazional şi care includ orice loc comercial, de afaceri, cultural, istoric, educaţional, religios, de stat, de divertisment, de recreaţie sau oricare alt loc similar accesibil sau deschis publicului.
    Articolul 1348. Material nuclear
    (1) Prin material nuclear se înţelege: plutoniu, cu excepţia plutoniului a cărui concentraţie izotopică în plutoniu 238 depăşeşte 80%; uraniu 233; uraniul îmbogăţit în uraniu 235 sau 233; uraniul care conţine amestecul de izotopi care se găsesc în natură altfel decît sub formă de minereu sau de reziduu de minereu; orice material conţinînd unu sau mai multe din elementele menţionate la prezentul alineat.
    (2) Prin uraniu îmbogăţit în uraniu 235 sau uraniu 233 se înţelege uraniul care conţine fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie aceşti doi izotopi într-o astfel de cantitate încît raportul dintre suma acestor doi izotopi şi izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235 şi izotopul 238 din uraniul natural.
    Articolul 1349. Instalaţie nucleară
    Prin instalaţie nucleară se înţelege:
    a) instalaţia, incluzînd clădirile şi echipamentul aferente, în care se produce, se prelucrează, se utilizează, se manipulează, se stochează intermediar sau se depozitează definitiv material nuclear şi care, dacă este avariată ori dacă se produc intervenţii asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantităţi semnificative de radiaţii sau material radioactiv;
    b) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe mijloace de transport aerian, maritim, auto sau feroviar ori pe obiecte spaţiale pentru a fi utilizate ca sursă de energie în scopul propulsiei unor astfel de mijloace de transport ori obiecte spaţiale sau pentru orice alte scopuri;
    c) orice edificiu sau orice tip de transport utilizat pentru producerea, stocarea, prelucrarea sau transportarea materialului radioactiv.
    Articolul 13410. Dispozitiv radioactiv
    Prin dispozitiv radioactiv se înţelege:
    a) orice dispozitiv exploziv nuclear;
    b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiaţiei care, datorită proprietăţilor radiologice, poate cauza moartea, vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori daune esenţiale proprietăţii sau mediului.
    Articolul 13411. Infracţiune cu caracter terorist
    Prin infracţiune cu caracter terorist se înţelege una din infracţiunile prevăzute la art. 1401, 142, 275, 2751, 2752, 278, 2781, 2791, 2792, 280, 284 alin. (2), art. 2891, 292 alin. (11) şi alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (11), art. 295, 2951, 2952, 342 şi 343.”
    7. Articolul 1401:
    în titlul articolului şi la alineatul (1), după cuvîntul “prelucrarea” se introduce cuvîntul “ , deţinerea”;
    la alineatul (1), după cuvintele “armelor chimice” se introduc cuvintele  “ , armelor biologice”;
articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    “(3) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea echipamentului, a materialului, a softului sau a tehnologiei aferente care contribuie esenţial la proiectarea, producerea sau livrarea armelor de distrugere în masă cunoscînd că acest echipament, material, soft sau tehnologie sînt destinate acestui scop
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deţinerea, păstrarea, transferarea sau transportarea materiei prime, a materialului fisionabil special, a echipamentului sau a materialului proiectat sau preparat pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea materialului fisionabil special cunoscînd că această materie, acest material sau echipament este destinat pentru a fi utilizat în activitatea de explozii nucleare sau în altă activitate nucleară care contravine tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
    se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    8. Articolul 142 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază
                             de protecţie internaţională
     (1) Săvîrşirea unui act de violenţă asupra oficiului, locuinţei sau mijlocului de transport al persoanei care beneficiază de protecţie internaţională, dacă acest act poate periclita viaţa, sănătatea sau libertatea persoanei în cauză,
    se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Răpirea sau săvîrşirea unui alt atac asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională sau asupra libertăţii acesteia
    se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    (3) Omorul persoanei care beneficiază de protecţie internaţională se pedepseşte cu închisoare de la 20 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite în scopul provocării războiului sau conflictului internaţional,
    se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
    (5) Ameninţarea cu săvîrşirea unei acţiuni prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4), dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări,
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
    9. La articolul 208, dispoziţia alineatului (3) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    “c) prin atragerea minorului la săvîrşirea unei infracţiuni cu caracter terorist,”.
    10. La articolul 224 alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele “Activităţile ilegale sau încălcarea” se substituie prin cuvîntul “Încălcarea”;
    în sancţiune, cuvintele “se pedepsesc” se substituie prin cuvintele “se pedepseşte”.
    11. Articolul 275:
    în titlul şi în cuprinsul articolului, cuvintele “sau navale” se substituie prin cuvintele “ , maritime sau fluviale”;
    la alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele “Deturnarea sau capturarea” se substituie prin cuvintele “Deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra”;
    în sancţiune, textul “de la 2 la 7 ani” se substituie prin textul “de la 5 la 10 ani”;
    la alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu textul “ori de o altă formă de intimidare”;
    după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    “b1) săvîrşite asupra unei aeronave aflate în zbor;”
    în sancţiune, textul “de la 5 la 10 ani” se substituie prin textul “de la 7 la 15 ani”.
    12. Articolul 278:
    titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 278. Actul terorist
    (1) Actul terorist, adică provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvîrşirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvîrşită în scopul de a intimida populaţia ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvîrşi astfel de fapte în aceleaşi scopuri,
    se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.”
    la alineatele (2), (3) şi (5), cuvîntul “acţiune” se substituie prin cuvîntul “faptă”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Actul terorist săvîrşit prin omorul unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la alin. (1)
    se pedepseşte cu închisoare de la 20 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.”
    13. După articolul 278 se introduce articolul 2781 cu următorul cuprins:
    “Articolul 2781.   Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau
                                 detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui
                                 dispozitiv cu efect letal
    (1) Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal într-un loc de utilizare publică, în cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructură sau al sistemului de transport public sau săvîrşirea acestor acţiuni împotriva locului sau obiectelor menţionate cu scopul de a cauza:
    a) moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) daune esenţiale acestui loc, obiect sau sistem
    se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
    a) cu vătămarea gravă sau medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) cu cauzarea de daune în proporţii mari sau deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), care au provocat din imprudenţă decesul unei persoane,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 25 de ani.
    (5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), însoţite de omor intenţionat,
    se pedepsesc cu închisoare de la 20 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.”
    14. Articolul 279 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 279. Finanţarea terorismului
    (1) Finanţarea terorismului, adică punerea la dispoziţie sau colectarea intenţionată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobîndite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscînd că vor fi utilizate, în întregime sau parţial:
    a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist;
    b) de către un grup criminal organizat, o organizaţie criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracţiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înţelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracţiuni,
    se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Infracţiunea de finanţare a terorismului se consideră consumată indiferent de faptul dacă infracţiunea cu caracter terorist a fost comisă, dacă bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infracţiuni de către grupul, organizaţia ori persoana menţionată la alin. (1) lit. b) sau dacă acţiunile au fost săvîrşite pe teritoriul ori în afara teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Prin bunuri se înţeleg mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).”
    15. După articolul 279 se introduc articolele 2791 şi 2792 cu următorul cuprins:
    “Articolul 2791. Recrutarea, instruirea sau acordarea
                               altui suport în scop terorist
    (1) Recrutarea în scop terorist, adică solicitarea adresată unei persoane de a comite sau de a participa la pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizaţie sau un grup, cu intenţia sau cunoscînd că această solicitare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Instruirea în scop terorist, adică furnizarea de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanţelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu intenţia sau cunoscînd că această furnizare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
    se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 9 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 5000 la 8000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Procurarea, păstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme, muniţii, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substanţe nocive ori periculoase, înlesnirea trecerii frontierei de stat, găzduirea, facilitarea pătrunderii în zone cu acces limitat, culegerea, deţinerea în scopul transmiterii ori punerea la dispoziţie de date despre obiective-ţintă, precum şi acordarea altui suport, sub orice formă, cu intenţia sau cunoscînd că aceste acţiuni sînt săvîrşite în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu caracter terorist,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvîrşite cu folosirea situaţiei de serviciu,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau justificarea
                             publică a terorismului
    (1) Instigarea în scop terorist, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj cu intenţia de a instiga sau cunoscînd că un astfel de mesaj poate instiga la comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Justificarea publică a terorismului, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziţia publicului a unui mesaj despre recunoaşterea unei ideologii sau practici de comitere a infracţiunilor cu caracter terorist ca fiind justă, care necesită a fi susţinută sau este demnă de urmat,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 800 la 2000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite:
    a) prin intermediul unui mijloc de informare în masă;
    b) cu folosirea situaţiei de serviciu,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    16. Articolul 280:
    în dispoziţia alineatului (1), după cuvîntul “ostatic” se introduce textul “şi ameninţarea cu omor, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu reţinerea în continuare a persoanei în această calitate”;
    alineatul (4) se exclude.
    17. Articolul 284:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist
    se pedepseşte cu închisoare de la 16 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.”
    18. După articolul 289 se introduc articolele 2891-2893 cu următorul cuprins:
    “Articolul 2891Infracţiuni contra securităţii aeronautice
                                şi contra securităţii aeroporturilor
    (1) Faptele ce pot periclita securitatea aeronautică şi securitatea aeroporturilor, adică:
    a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate în zbor, dacă acest act poate periclita securitatea navei;
    b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane într-un aeroport care deserveşte aviaţia civilă, dacă acest act poate periclita securitatea aeroportului;
    c) distrugerea unei aeronave aflate în exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
    d) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate în exploatare, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această aeronavă sau să-i cauzeze daune care o scot din funcţiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
    e) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie aeriană, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate în zbor;
    f) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a edificiului unui aeroport care deserveşte aviaţia civilă sau a unei aeronave situate în aeroport şi care nu se află în exploatare, sau perturbarea funcţionării serviciului aeroportului, dacă aceste acţiuni pot periclita securitatea aeroportului;
    g) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru securitatea unei aeronave aflate în zbor,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    (2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
    a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
    Articolul 2892.  Infracţiuni contra securităţii
                              transportului naval
    (1) Faptele ce pot periclita securitatea transportului naval, adică:
    a) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dacă acest act poate periclita navigaţia în siguranţă a navei;
    b) distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori cauzarea de daune acestei nave sau încărcăturii ei care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;
    c) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii ei daune care pot periclita navigaţia în siguranţă a navei;
    d) distrugerea sau deteriorarea instalaţiei ori a serviciului de navigaţie, sau perturbarea funcţionării lor, dacă aceste acţiuni pot periclita navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale;
    e) comunicarea unei informaţii cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru navigaţia în siguranţă a navei maritime sau fluviale,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    (2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
    a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.
    Articolul 2893.  Infracţiuni contra securităţii
                              platformelor fixe
    (1) Faptele ce periclitează securitatea platformelor fixe, adică:
    a) capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei platforme fixe însoţită de violenţă, de ameninţarea cu aplicarea ei sau de o altă formă de intimidare;
    b) săvîrşirea unui act de violenţă asupra unei persoane aflate pe o platformă fixă, dacă acest act poate periclita securitatea platformei;
    c) distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei;
    d) plasarea sau o altă faptă care a condus la plasarea pe o platformă fixă, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanţe capabile să distrugă această platformă sau să pericliteze securitatea ei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    (2) Aceleaşi fapte care au provocat din imprudenţă:
    a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.”
    19. Articolul 292:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    “se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Aceleaşi fapte săvîrşite cu materialul nuclear, dacă acestea creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (11), care au provocat din imprudenţă:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.”
    20. Articolul 294 se exclude.
    21. Articolul 295 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 295.  Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor
                               radioactive ori a instalaţiilor nucleare, ameninţarea
                               de a sustrage sau cererea de a transmite aceste
                               materiale, dispozitive sau instalaţii
    (1) Sustragerea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare
    se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară însoţită de ameninţarea cu aplicarea violenţei sau de altă formă de intimidare
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu folosirea situaţiei de serviciu;
    c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (4) Atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe,
    se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    (5) Acţiunile prevăzute la alin. (4), săvîrşite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
    c) cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 17 ani.
    (6) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (4) sau (5), săvîrşite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora;
    b) în proporţii mari sau deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 25 de ani.
    (7) Ameninţarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalaţie nucleară cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”
    22. După articolul 295 se introduc articolele 2951 şi 2952 cu următorul cuprins:
    “Articolul 2951. Deţinerea, confecţionarea sau utilizarea
                               materialelor sau a dispozitivelor
                               radioactive ori a instalaţiilor nucleare
    (1) Deţinerea materialului radioactiv, confecţionarea sau deţinerea unui dispozitiv radioactiv cu scopul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Utilizarea prin orice metodă a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalaţiei nucleare, însoţită de eliberarea sau de pericolul eliberării materialului radioactiv, săvîrşită cu scopul:
    a) de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului;
    b) de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni,
    se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (3) Ameninţarea de a săvîrşi o faptă prevăzută la alin. (2)
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2952. Atacul asupra unei instalaţii nucleare
    (1) Săvîrşirea unei acţiuni îndreptate împotriva unei instalaţii nucleare sau care perturbă funcţionarea unei instalaţii nucleare
    se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei;
    c) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
    se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
    a) însoţite de expunerea la radiaţie ori de eliberarea de substanţe radioactive;
    b) soldate cu alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    (4) Ameninţarea de a săvîrşi o acţiune prevăzută la alin. (1)
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    (5) Ameninţarea de a săvîrşi o acţiune prevăzută la alin. (1) cu scopul de a sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică să săvîrşească sau să se abţină de la săvîrşirea vreunei acţiuni
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”
    Art.IV. - Articolul 1 din Legea nr.1239-XV din 18 iulie 2002 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.113-114, art.896) se modifică după cum urmează:
    în partea introductivă, cuvintele “şi rezerve” se exclud;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    “3. Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei internaţionale privind suprimarea terorismului cu bombe se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    Art.V. - Articolul 1 din Legea nr.1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind suprimarea finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.115-116, art.922), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în partea introductivă, cuvintele “şi următoarea rezervă” se exclud;
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    “1. Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei internaţionale privind suprimarea finanţării terorismului se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    punctul 3 se exclude.
    Art.VI. - Articolul 1 din Legea nr.1243-XV din 18 iulie 2002 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.115-116, art.924) se modifică după cum urmează:
    în alineatul întîi, cuvîntul “rezervă” se substituie prin cuvîntul “declaraţie”;
    alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    “Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei internaţionale împotriva luării de ostatici se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    Art.VII. - Legea nr.1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1003), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) se completează în final cu textul: “Consimţămîntul nu se cere în cazul prezentării către autorităţile publice competente a informaţiei privind solicitanţii de azil şi refugiaţii, în scopul verificării temeiurilor prevăzute la art.22.”
    2. La articolul 22, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) a participat la organizarea, pregătirea, finanţarea sau comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, propagă ori justifică public terorismul sau instigă la comiterea unei astfel de infracţiuni, sau este inclus în lista persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste.”
    Art.VIII. - La articolul 269 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, după textul   “art.236-2611” se introduce textul “ , 279”.
    Art.IX. - La articolul 1 din Legea nr.192-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 martie 1988 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.561), ultimul alineat se exclude.
    Art.X. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarii tratatelor internaţionale menţionate la art.I, IV, V, VI şi IX din prezenta lege despre modificarea şi retragerea rezervelor.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Maria POSTOICO

    Nr.136-XVI. Chişinău, 19 iunie 2008.