HGA971/2008
ID intern unic:  328876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 971
din  11.08.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Ministerului
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
Publicat : 15.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 962
    Abrogată prin HG662 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.730

     MODIFICAT
    HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392

   
HG86 din 03.02.09, MO27-29/10.02.09 art.119
    HG1188 din 21.10.08, MO193-194/28.10.08 art.1199
    HG1113 din 01.10.08, MO182/07.10.08 art.1116
    HG1056 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1060

    În temeiul art.24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul executării articolului III din Legea nr. 63-XVI din 27 martie 2008 pentru modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 63-65, art. 211) şi articolelor III şi IV ale Legii nr.162-XVI din 9 iulie 2008 privind modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, art. 512), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform anexei nr.1;
    Structura aparatului central al Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform anexei nr.2;
    Lista instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor monitorizate de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform anexei nr.3;
    Lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform anexei nr.4;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în număr de 74 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va avea doi viceminiştri şi un colegiu format din 11 persoane, a cărui componenţă este aprobată de Guvern.
    [Pct.3 modificat prin HG86 din 03.02.09, MO27-29/10.02.09 art.119]
    4. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului este succesorul de drepturi al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului.
    5. Se acceptă propunerea Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului privind crearea  Întreprinderii de Stat „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale”, cu preluarea în gestiune, în termen de 2 luni, de la Serviciul Naţional Locuinţă în proces de dizolvare a documentaţiei de proiect şi deviz şi a obiectivelor aflate în construcţie, conform anexei nr.6.
    Se stabileşte că funcţiile de fondator le va exercita Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
    Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în termen de o lună, va aproba statutul şi înainta documentele necesare pentru înregistrarea, în modul stabilit, a Întreprinderii de Stat „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale”.
    Serviciul nou-creat va îndeplini funcţiile de asistenţă pentru beneficiari prin conducerea proiectului de investiţii în construcţii, reconstrucţii, reparaţii capitale şi restaurare a obiectivelor de menire social-culturală, inclusiv locuinţe finanţate din bugetul de stat, la etapa de pregătire (etapa de preinvestiţii) şi realizare (etapa de investiţii), darea obiectivului în exploatare şi înregistrarea de stat a acestuia.
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.7.

    Prim-ministru                                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                     Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                            Mariana Durleşteanu
    Ministrul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului              Vladimir Baldovici

    Nr. 971. Chişinău, 11 august 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din 11 august 2008

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
 Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului

I. Dispoziţii generale
    1. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (în continuare - Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi infrastructurii drumurilor.
    2. În activitatea sa Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
    3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile bunei activităţi.
    4. În scopul realizării politicii statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi infrastructurii drumurilor, pe lîngă Minister pot funcţiona, pe bază de autogestiune, instituţii şi organizaţii fără atribuţii de reglementare.
II. Misiunea, atribuţiile de bază,  oblugaţiunile
şi drepturile Ministerului
    5. Misiunea Ministerului constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi infrastructurii drumurilor, care reprezintă un instrument de creare a premiselor durabile de satisfacere a necesităţilor altor sectoare ale economiei naţionale în ceea ce priveşte amplasarea obiectelor lor generice şi transformarea siturilor concrete din mediul natural şi/sau artificial prin edificarea acestor obiective la calitate tehnologică şi economică optimă.
    6. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) satisfacerea solicitărilor altor sectoare ale economiei naţionale privind amplasarea obiectivelor lor specifice prin care acestea îşi satisfac exigenţele, ceea ce presupune coordonarea strategiilor altor sectoare în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor şi, respectiv, a localităţilor ţării prin planificarea dezvoltării teritoriale (urbanistice la nivel de teritoriu naţional, regiuni şi localităţi);
    2) identificarea şi evaluarea siturilor potenţiale pentru amplasarea obiectivelor generice ale tuturor sectoarelor economiei naţionale, care să satisfacă cerinţele de securitate economică, echilibru social şi ocrotire a mediului natural, cultural şi istoric;
    3) dezvoltarea şi renovarea permanentă a capacităţilor juridice, analitice, decizionale, de monitorizare, tehnologice şi financiare ale domeniilor aflate în competenţa Ministerului în vederea satisfacerii cerinţelor celorlalte sectoare ale economiei naţionale în ceea ce priveşte amplasarea obiectivelor lor şi construcţia acestora;
    4) asigurarea elaborării şi implementării soluţiilor tehnice, care ar satisface cerinţele de performanţă şi securitate maximum posibilă la toate categoriile de obiecte;
    5) asigurarea calităţii construcţiilor sub aspect de securitate faţă de toate categoriile factorilor de risc – natural, tehnogen şi antropogen; de eficienţă economică şi tehnologică (consum redus de materiale, energie, forţă de muncă la realizarea şi exploatarea obiectivelor); de favorizare a vieţii sociale şi culturale a populaţiei în conformitate cu valorile tradiţionale fundamentale ale societăţii;
    6) efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei în vigoare în domeniile de activitate încredinţate;
    7) coordonarea elaborării proiectului bugetului anual al Ministerului, şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor privind alocarea suplimentară a mijloacelor financiare pentru acţiuni concrete, exercitarea controlului asupra utilizării mijloacelor bugetare conform destinaţiei.
    7. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Ministerul exercită următoarele atribuţii:
    a) atribuţii generale:
    1) elaborează şi promovează politicile statului în domeniile amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiilor, industriei materialelor de construcţie, locuinţelor şi infrastructurii drumurilor;
    2) evaluează situaţia din sectorul construcţiilor şi sectoarele aferente acestuia, identificînd problemele, ameninţările şi oportunităţile, determinînd politicele, mijloacele de implementare a acestor politici (programe, proiecte sau reglementări) pentru excluderea abaterilor constatate, contracararea pericolelor şi ameninţărilor identificate sau valorificarea oportunităţilor apărute;
    3) iniţiază, elaborează şi coordonează proiectele actelor normative, în limitele competenţei stabilite prin legislaţie;
    4) elaborează şi aprobă, în limitele competenţei sale, reglementări tehnice şi normative economice, specifice domeniilor de activitate;
    5) efectuează, prin reprezentanţii săi, atribuţiile de preşedinte şi secretar al Comisiei pentru consultări şi negocieri colective cu partenerii sociali la nivel de ramură, precum şi asigurarea financiară şi tehnico-materială a activităţii Comisiei;
    6) generalizează practica de implementare a legislaţiei în domeniul său de activitate şi efectuează analiza realizării politicii statului în domeniul încredinţat;
    7) efectuează, după caz, reformele organizatorice şi/sau economice în domeniul gestionat, conform cerinţelor economiei de piaţă;
    8) acordă asistenţă informaţională, metodologică şi consultativă tuturor autorităţilor administraţiei publice interesate pe problemele ce ţin de competenţele ei;
    9) cooperează cu organizaţii internaţionale şi cu organe similare ale altor ţări în domeniul său de activitate, inclusiv prin încadrarea în organismele instituţionalizate ale acestora, în limitele competenţelor sale, examinează şi coordonează proiectele tratatelor şi ale altor documente internaţionale, poartă negocieri asupra tratatelor internaţionale în domeniul său de activitate şi le semnează în modul stabilit, prezintă propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratatele internaţionale; reprezintă statul în calitate de coordonator în procesul executării angajamentelor ţării, ce decurg din tratatele internaţionale în domeniul său de activitate, în proiectele realizate cu susţinere internaţională sau din surse interne; contribuie la promovarea politicii de integrare europeană;
    10) participă, în limitele competenţelor funcţionale, la realizarea activităţilor de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiţionale, precum şi de cooperare interregională în cadrul programelor internaţionale;
    11) desfăşoară, în modul stabilit, concursuri şi încheie contracte de stat privind plasarea comenzilor de executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor pentru necesităţile Ministerului;
    12) asigură perfecţionarea specialiştilor Ministerului, întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate;
    13) asigură, în limitele competenţei, protecţia informaţiilor ce constituie secret de stat şi clasificarea lor;
    14) organizează expoziţii, seminare, conferinţe, simpozioane tematice în domeniul său de activitate;
    15)  antrenează mass-media, organizaţii nonguvernamentale şi populaţia în procesul de luare a deciziilor şi de realizare a acţiunilor în domeniul său de activitate;
    16) exercită alte funcţii în domeniul său de activitate, stabilite prin lege, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului;
    b) atribuţii specifice:
    în domeniul analizei, monitorizării şi evaluării  politicilor din domeniu:
    17) asigură corespunderea documentelor de politici elaborate în cadrul Ministerului сu prevederile concepţiilor, strategiilor, programelor şi planurilor naţionale; interacţiunii dintre procesul de elaborare a politicilor şi procesul bugetar; racordării politicilor la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană ale ţării;
    18) asigură avizarea documentelor de politici elaborate cu autorităţile, instituţiile şi alţi factori interesaţi;
    19) elaborează, în comun cu alte subdiviziuni ale Ministerului, şi analizează proiectele de acte normative în domeniile de competenţă, pentru a asigura concordanţa acestora cu politicile existente;
    20) efectuează diverse studii în domeniile de activitate ale Ministerului;
    21) monitorizează şi evaluează impactul politicilor sectoriale şi intersectoriale elaborate de către Minister;
    22) propune ajustarea şi actualizarea documentelor de politici existente în baza evaluării programelor naţionale, regionale şi locale de dezvoltare;
    23) formează şi gestionează baza de date necesară pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor, programelor şi proiectelor lansate în domeniile sale de activitate;
    24) facilitează participarea tuturor factorilor interesaţi la procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, proiectării, construcţiilor, locuinţelor şi infrastructurii drumurilor:
    25) asigură elaborarea, întreţinerea şi modificarea ulterioară a Planului naţional de amenajare a teritoriului, bazat pe sinteza politicilor şi a planurilor raionale şi locale, şi sprijină îndeplinirea prevederilor acestuia; susţine metodologic şi asigură, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, realizarea direcţiilor principale de dezvoltare a localităţilor, sistemelor lor de importanţă vitală, zonelor de agrement, infrastructurilor edilitare şi a sistemelor de comunicaţii, determină obiectivele şi etapele de înfăptuire a acestora, corelîndu-le cu resursele naturale, umane şi necesităţile sociale;
    26) asigură elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul construcţiei, reparaţiei, întreţinerii şi gestionării drumurilor, aprobă norme şi normative tehnice pentru construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor, asigură respectarea acestora;
    27) asigură la amenajarea teritoriului: luarea în calcul a zonelor de seismicitate şi a specificului tipului de seismicitate, a zonelor de alunecări de teren, celor de tasări, a celor de inundaţii şi de subinundaţii, reducerea impactului noului obiectiv asupra naturii (cerinţele ecologice); maximizarea eficienţei economice a obiectivului prin apropierea lui maximă fie de baza lui de resurse, fie de piaţa de desfacere sau de vreun nod de transport; asigurarea unui echilibru social în localitatea sau cartierul de amplasare a obiectivului;  favorizarea, prin funcţionarea obiectivului şi a aspectului său, a valorilor tradiţionale fundamentale ale societăţii;
    28) coordonează procesul de implementare a principiilor dezvoltării durabile în proiectarea urbanistică;
    29) avizează planurile urbanistice generale şi zonale, susţine şi supraveghează realizarea acţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului, inclusiv proiectele construcţiilor amplasate în zonele centrale ale municipiilor şi oraşelor, infrastructurii de transport, zonelor de agrement de importanţă republicană, precum şi proiectele-pilot în domeniul dezvoltării şi amenajării teritoriului;
    30) coordonează şi monitorizează reconstrucţia, restaurarea şi restabilirea monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură, care formează aspectul urbanistic al zonelor istorice pe teritoriul raioanelor, municipiilor, oraşelor, satelor şi comunelor, precum şi al complexelor arhitectonice;
    31) coordonează şi monitorizează activitatea în domeniul proiectării obiectivelor de construcţie; efectuează expertizarea proiectelor elaborate în conformitate cu prevederile legale;
    32) asigură susţinerea metodologică a procesului investiţional, reglementează relaţiile între participanţii la procesul investiţional, la toate etapele de implementare a proiectelor respective;
    33) stabileşte principiile de bază ale politicii investiţionale în domeniul său de activitate şi iniţiază acţiuni de atragere a investiţiilor pentru realizarea programelor şi a planurilor de acţiuni la nivel naţional; efectuează controlul privind valorificarea investiţiilor alocate, în special din bugetul de stat; coordonează asistenţa tehnică în domeniul său de activitate; elaborează, de sine stătător sau în comun cu alte instituţii, mecanisme financiar-creditare pentru realizarea programelor de dezvoltare a teritoriului;
    34) participă la fundamentarea şi coordonează, în modul stabilit, programul anual de lucrări publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite externe, contractate sau garantate de stat, generalizează şi susţine alocările bugetare anuale pentru domeniul său de activitate şi realizează funcţiile de investitor (beneficiar) al obiectivelor proprii de construcţie; elaborează şi prezintă proiecte investiţionale pentru potenţialii investitori în domeniul său de activitate;
    35) promovează implementarea noilor tehnologii, a echipamentelor, aparatelor, maşinilor, mecanismelor performante şi a noilor materiale în domeniul său de activitate;
    36) supraveghează şi administrează propietatea publică transmisă în gestiune întreprinderilor de stat la care este fondator, precum şi proprietatea publică a societăţilor pe acţiuni, ale căror capital social este integral sau parţial public, precum şi direcţionează activitatea lor în vederea impulsionării dezvoltării teritoriului;
    37) fondează, cu împuternicirea Guvernului, întreprinderi de stat în domeniul său de activitate, le reorganizează şi le lichidează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    38) elaborează propuneri privind restructurarea întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate;
    39) asigură perfectarea documentelor necesare expunerii la privatizare a întreprinderilor subordonate sau ale căror pachete de acţiuni au fost transmise Ministerului în administrare;
    40) desemnează membrii consiliilor de administraţie şi managerii întreprinderilor de stat din subordine, încheie contracte cu managerii; desemnează reprezentanţii statului şi propune candidaturile managerilor şi ale altor reprezentanţi în organele de conducere ale societăţilor pe acţiuni din domeniul său de activitate, în care statul deţine pachete de acţiuni (cote-părţi de proprietate);
    41) efectuează dirijarea metodologică a activităţii organelor de arhitectură din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv coordonarea numirii în funcţie şi eliberării din funcţie a conducătorilor acestor organe din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale;
    42) permite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, darea în locaţiune a proprietăţii publice de către întreprinderile subordonate, ale căror capital social este integral sau majoritar public;
    43) stabileşte acţiunile principale de prevenire a proceselor geologice periculoase şi coordonează lucrările de protecţie a localităţilor, participă la cercetarea cauzelor accidentelor (surpărilor) produse la construcţii, edificii şi sistemele tehnico-edilitare, iniţiază şi supraveghează elaborarea programului de protecţie antiseismică a construcţiilor;
    44) monitorizează efectuarea controlului exercitat de către serviciile din subordine asupra elaborării documentaţiei de proiect şi deviz, calităţii documentaţiei de urbanism, materialelor de construcţie, volumelor de lucrări şi lucrărilor de construcţie, precum şi asupra lucrărilor de reconstrucţie, modernizare, renovare, consolidare, reparaţie şi restaurare;
    45) asigură condiţiile unui mediu concurenţial în domeniul dezvoltării teritoriului; elaborează documentele metodologice cu privire la desfăşurarea licitaţiilor pentru adjudecarea proiectării şi executării investiţiilor publice, precum şi referitoare la relaţiile contractuale dintre participanţii la procesul investiţional în construcţii;
    46) creează şi gestionează baza de date a documentelor normative în domeniul construcţiilor;
    47) planifică şi organizează elaborarea şi aprobarea documentelor normative în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie;
    48) elaborează şi aprobă metodologia formării preţurilor (tarifelor) în construcţii şi industria materialelor de construcţie, principiile de bază pentru determinarea valorii de deviz a obiectelor, organizează elaborarea bazei normative pentru întocmirea devizelor şi normelor consumului de resurse pe articole de deviz; elaborează şi aprobă normele metodice unice ce ţin de estimarea valorii volumelor de proiectare în vederea optimizării cheltuielilor bugetului public;
    49) propune Ministerului Finanţelor pentru coordonare Planul de elaborare a documentelor normative, execută funcţia de coordonator general privind crearea şi distribuirea mijloacelor speciale pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, poartă răspundere şi efectuează controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;
    50) organizează şi coordonează funcţionarea sistemului calităţii în construcţii prevăzut de legislaţia în vigoare, inclusiv în domeniul construcţiei de locuinţe;
    51) organizează şi asigură desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din domeniul construcţiilor şi amenajării teritoriului;
    52) organizează activitatea de agrementare tehnică în domeniul materialelor de construcţie, precum şi testează calitatea acestor materiale;
    53) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul construcţiei, reconstrucţiei şi întreţinerii locuinţelor; contribuie la elaborarea şi implementarea politicii de asigurare cu locuinţe a păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei;
    54) participă la elaborarea şi realizarea programelor naţionale de construcţii de locuinţe pentru tineri, categorii de persoane socialmente vulnerabile, finalizarea blocurilor locative de construcţie începute din fondurile statului;
    55) elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, programe naţionale şi regionale de reabilitare a fondului locativ;
    56) monitorizează implementarea legislaţiei cu privire la locuinţe în comun cu autorităţile administraţiei publice locale; elaborează şi propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul aplicării acestei legislaţii pe problemele ce ţin de competenţa Ministerului;
    57) evaluează costul unui metru pătrat de locuinţă pentru lucrările de construcţie a caselor de locuit, în scopul creşterii volumului de construcţie şi eficientizării procesului de construcţie a locuinţelor pentru persoane socialmente vulnerabile;
    58) contribuie la sporirea calităţii serviciilor publice de gestionare a fondului de locuinţe, prestate de către unităţile respective.
    8. Ministerul este în drept:
    1) să elaboreze, să aprobe, să emită şi să modifice, în limitele stabilite prin legislaţie, acte normative, ordine, instrucţiuni în domeniul său de activitate, executorii pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, să efectueze expertiza proiectelor şi atestarea specialiştilor, conform prevederilor legale;
    2) să controleze respectarea legislaţiei în vigoare referitor la domeniul său de activitate;
    3) să avizeze şi să coordoneze actele normative ale autorităţilor publice în problemele vizînd domeniul său de activitate, să înainteze propuneri privind suspendarea acţiunilor sau anularea acestora în cazul constatării unor abateri de la normele şi standardele în vigoare;
    4) să înainteze, în modul stabilit, propuneri de suspendare a deciziilor autorităţilor publice centrale şi de contestare a actelor autorităţilor administraţiei publice locale privind domeniul său de activitate, care contravin legislaţiei în vigoare;
    5) să stabilească, în comun cu alte autorităţi publice centrale şi locale, modul de elaborare, avizare, expertizare şi aprobare a documentelor normative ce ţin de domeniul său de activitate;
    6) să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa, specialişti ai ministerelor şi ai altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi experţi netitulari;
    7) să organizeze licitaţii şi concursuri pentru proiectarea şi valorificarea investiţiilor publice, pentru realizarea obiectivelor ce ţin de parteneriatul public-privat să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în domeniul construcţiilor, să depisteze încălcările admise în cadrul acestora;
    [Pct.8, subpct.7) modificat prin HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392]
    8) să instituie în cadrul Ministerului grupuri de lucru, comitete tehnice, comisii şi consilii în domeniile sale de activitate; să creeze, cu acordul Guvernului, grupuri de lucru interministeriale; să convoace consfătuiri interramurale pe problemele ce ţin de competenţa sa;
    9) să negocieze şi să încheie, în modul stabilit, tratate interdepartamentale cu autorităţile publice centrale din străinătate, pentru soluţionarea problemelor puse în sarcina sa;
    10) să delege în străinătate specialişti din cadrul Ministerului şi unităţilor subordonate;
    11) să solicite şi să obţină gratuit de la autorităţile publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul ţării informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    12) să solicite autorităţilor publice centrale şi locale avize, opinii în soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa Ministerului;
    13) să instituie, potrivit competenţelor sale, comisii de stat pentru recepţia obiectelor finalizate şi să aprobe actele corespunzătoare.
III. Organizarea activităţii Ministerului
    9. Ministerul este condus de ministru, numit în funcţie şi eliberat din funcţie conform Constituţiei Republicii Moldova şi Legii cu privire la Guvern.
Ministrul are doi viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului, în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite.
    10. Pe lîngă ministru funcţionează aparatul ministrului.
    11. Ministrul:
    1) poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor atribuite Ministerului, asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor Guvernului, inclusiv respectarea prezentului Regulament;
    2) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, şefilor de direcţii şi secţii ale Ministerului, administratorilor instituţiilor şi organizaţiilor din subordine;
    3) aprobă şi modifică, în cadrul efectivului-limită şi structurii organizatorice, aprobate de Guvern, statele de personal ale aparatului central al Ministerului;
    4) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Ministerului, pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici generali;
    5) aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Ministerului şi statutele întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor subordinate, desemnează, în numele Guvernului, consiliile de administrare ale acestora;
    6) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie salariaţii aparatului central al Ministerului, precum şi administratorii întreprinderilor subordonate şi încheie sau reziliază contractele de management cu ei;
    7) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii;
    8) emite ordine ce ţin de atribuţiile Ministerului. În lipsa ministrului, ordinele sînt emise în numele acestuia de către unul din viceminiştri;
    9) propune spre aprobare Guvernului componenţa numerică şi nominală a Colegiului, convoacă şi prezidează şedinţele acestuia;
    10) aprobă planurile tematice, anuale şi de perspectivă ale lucrărilor de cercetare ştiinţifică, aprobă programele şi planurile tematice anuale de elaborare a documentelor normative în domeniile sale de activitate, finanţate din mijloacele speciale;
    11) reprezintă interesele Ministerului în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state, cu autorităţile şi organismele internaţionale şi cu autorităţile similare din alte ţări;
    12) aprobă, în comun cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale ordine, regulamente, norme, instrucţiuni în domeniile de activitate prevăzute de legile respective, obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice şi agenţii economici respectivi;
    13) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de lege.
    12. În cadrul Ministerului se constituie şi funcţionează un Colegiu. În activitatea sa Colegiul se călăuzeşte de regulamentul intern, aprobat de ministru. Deciziile Colegiului se aplică prin ordinul ministrului.
    13. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru şi viceminiştri. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru şi viceminiştri în următoarele forme: semnătură personală, semnătură digitală.
    14. În scopul elaborării strategiilor de dezvoltare în domeniul său de activitate, precum şi pentru aplicarea celor mai noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii naţionale şi mondiale, pe lîngă Minister funcţionează Consiliul arhitectural-urbanistic republican şi Consiliul tehnico-ştiinţific de stat în construcţii. Regulamentele consiliilor se examinează şi se aprobă de către Colegiul Ministerului.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din 11 august 2008

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului

    Conducerea
    Aparatul ministrului
    Direcţia generală politici, reglementări şi investiţii
        Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
        Direcţia reglementări tehnice
        Direcţia economia construcţiilor
        Direcţia investiţii, programe şi integrare europeană
    Direcţia arhitectură şi urbanism
    Direcţia locuinţe
    Direcţia materiale de construcţie şi tehnologii moderne
    Direcţia planificarea teritoriului
    Direcţia investiţii şi dezvoltare a infrastructurii drumurilor
    Direcţia întreţinerea şi gestionarea drumurilor
    Direcţia juridică şi resurse umane
    Direcţia economico-financiară
        Secţia administrativă
    Serviciul secretariat
       
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din  11 august  2008

LISTA
instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor monitorizate
de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
I. Instituţii finanţate din bugetul de stat
    Inspecţia de Stat în Construcţii
II. Întreprinderi, organizaţii şi instituţii care funcţionează
 în regim de autogestiune

    A. Institute de proiectări, cercetări şi servicii
    Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii “URBANPROIECT” (cu funcţii teritoriale)
    Î.S. Institutul de Stat de Proiectări “INDUSTRIALPROIECT”
    Î.S. Institutul de Stat de Proiectare “RURALPROIECT” 
    Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM”
    Î.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor
    Î.S. „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale”
    B. Întreprinderi
    Î.S. Întreprinderea de stat specializată de executare a lucrărilor de explozie “INMEX”
    Î.S. „Cariera de pietriş şi nisip din Cernăuţi”, Ucraina
    Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, Pervomaisk, Ucraina
    Î.S. „Mina de piatră din Mileştii Mici”
    Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”
    Î.S. „Drumuri Basarabeasca”
    Î.S. „Drumuri Dubăsari”
    Î.S. „Drumuri Sănatăuca”
    Î.S. „Tabăra de însănătoşire pentru copii „Autodorojnic”
    C. Instituţii de instruire
    Î.S. „Centrul de instruire “Inmacom-Didactic”
    D. Organizaţii prestatoare de servicii
    Î.S. Sanatoriul-preventoriu de bază “Constructorul” cu Parcul din s. Ţaul, r-nul Donduşeni
    Î.S. „Centrul de cultură Populară “Veselia”
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din 11 august 2008
LISTA
societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale
statului este administrat de Ministerul Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului
 

Denumirea societăţii pe acţiuni

Sediul (localitatea)
1
2
Întreprinderi de construcţii
Societatea pe acţiuni «Execond»
Mun. Chişinău
Societatea pe acţiuni «Lucomont»
Mun. Chişinău
Holding «Monttehsan»
Mun. Chişinău
Societatea pe acţiuni «Constructorul»
Mun. Bălţi
Societatea pe acţiuni «Mehanizator»
Or. Biruinţa
Societatea pe acţiuni «Arhproiect»
Mun. Chişinău  

Întreprinderile de producere a materialelor de construcţie

Societatea pe acţiuni «Ceramica-T»
Or. Taraclia
Societatea pe acţiuni «USBA»
Or. Cahul

Societatea pe acţiuni „Cariera de granit şi pietriş din Soroca”

 
Or. Soroca

Întreprinderi prestatoare de servicii comunale

Societatea pe acţiuni «Comunal Service»
Mun. Bălţi
Societatea pe acţiuni «Locuinţa-Bălţi»
Mun. Bălţi

Întreprinderi de proiectare, construcţie şi întreţinere a drumurilor

Societatea pe acţiuni „Institutul pentru proiectarea drumurilor auto „IPDA””

Mun. Chişinău
Societatea pe acţiuni „Drumuri Anenii Noi”
S. Bulboaca, r-nul Anenii Noi
Societatea pe acţiuni „Drumuri Bălţi”
Mun. Bălţi
Societatea pe acţiuni „Drumuri Cahul”
Or. Cahul
Societatea pe acţiuni „Drumuri Cantemir”
Or. Cantemir
Societatea pe acţiuni „Drumuri Căinari”
Or. Căinari
Societatea pe acţiuni „Drumuri Călăraşi”
Or. Călăraşi
Societatea pe acţiuni „Drumuri Căuşeni”
Or. Căuşeni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Chişinău”
Mun. Chişinău
Societatea pe acţiuni „Drumuri Cimişlia”
Or. Cimişlia
Societatea pe acţiuni „Drumuri Criuleni” Or. Criuleni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Donduşeni”
 Or. Donduşeni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Drochia”
Or. Drochia
Societatea pe acţiuni „Drumuri Edineţ”
Or. Edineţ
Societatea pe acţiuni „Drumuri Făleşti”
Or. Făleşti
Societatea pe acţiuni „Drumuri Floreşti”
Or. Floreşti
Societatea pe acţiuni „Drumuri Glodeni”
Or. Glodeni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Hînceşti”
Or. Hînceşti
Societatea pe acţiuni „Drumuri Ialoveni”
Or. Ialoveni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Leova”
Or. Leova
Societatea pe acţiuni „Drumuri Nisporeni”
Or. Nisporeni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Ocniţa”
Or. Ocniţa
Societatea pe acţiuni „Drumuri Orhei”
Or. Orhei
Societatea pe acţiuni „Drumuri Rezina”
Or. Rezina
Societatea pe acţiuni „Drumuri Rîşcani”
Or. Rîşcani
Societatea pe acţiuni „Drumuri Sîngerei”
Or. Sîngerei
Societatea pe acţiuni „Drumuri Soroca”
Or. Soroca
Societatea pe acţiuni „Drumuri Străşeni”
Or. Străşeni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Şoldăneşti”
Or. Şoldăneşti
Societatea pe acţiuni „Drumuri Ştefan Vodă”
Or. Ştefan Vodă
Societatea pe acţiuni „Drumuri Taraclia”
Or. Taraclia
Societatea de acţiuni „Drumuri Teleneşti”
Or. Teleneşti
Societatea pe acţiuni „Drumuri Ungheni”
Or. Ungheni
Societatea pe acţiuni „Drum”
Or. Căuşeni
Societatea pe acţiuni „Maşrut”
Or. Străşeni
Societatea pe acţiuni „Drumuri Comrat”
Mun. Comrat
Societatea pe acţiuni „Drumuri Ceadîr-Lunga”
Or. Ceadîr-Lunga
Societatea pe acţiuni „Drumuri Vulcăneşti”
Or. Vulcăneşti
Alte întreprinderi
S.A. „Stadionul Republican mun.Chişinău
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1113 din 01.10.08, MO182/07.10.08 art.1116]
Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din 11 august 2008

Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 17 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415) cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „17. Inspecţia este condusă de şef, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul conducătorului Organului naţional de dirijare în construcţii.”.
    [Pct.2 abrogat prin HG1188 din 21.10.08, MO193-194/28.10.08 art.1199]
Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din 11 august 2008

 Lista obiectivelor
ce vor fi preluate în gestiune de către Întreprinderea de Stat
 „Serviciul Asistenţă Beneficiari
la Obiectele Sociale” de la
 Serviciul Naţional Locuinţă în proces de dizolvare

    1. Trei blocuri locative din str. Zelinschi, nr. 15, mun. Chişinău.
    2. Terenul pentru construcţia blocului locativ din str. Dumitru Rîşcanu, mun. Chişinău.  
    3. Terenul pentru construcţia blocurilor locative din str. Balcani, mun. Chişinău.  
    [Poz.4 abrogată prin HG1056 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1060]
    5. Terenul pentru construcţia blocurilor locative din str. Hristo Botev, mun. Chişinău.

Anexa nr. 7
la Hotărîrea Guvernului
nr. 971 din 11 august 2008

Hotărîrile Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 1 august 2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 120-123, art.904).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 162 din 14 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 1 august 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art.148).
    3. Punctul 2 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 9 august 2007 „Cu privire la reorganizarea Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” în Agenţia „Apele Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.942).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1002 din 10 septembrie 2007 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 864 din 1 august 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 146-148, art.1043).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1096 din 8 octombrie 2007 „Cu privire la instituirea unei direcţii în cadrul Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 161-164, art.1140).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1442 din 21 decembrie 2007 „Cu privire la completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 1 august 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art.3).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 4 februarie 2008 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 30-31, art.165).