HGC991/2008
ID intern unic:  328992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 991
din  26.08.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1543
din 29 noiembrie 2002
Publicat : 02.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 165-166     art Nr : 992
    Pentru finalizarea lucrărilor de reambalare a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise, depistate suplimentar, distrugerea ulterioară a acestora şi asigurarea securităţii ecologice a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 “Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                     Anatolie Gorodenco
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                           Violeta Ivanov
    Ministrul apărării                                                                 Vitalie Vrabie
    Ministrul afacerilor interne                                                  Valentin Mejinschi
    Ministrul administraţiei publice locale                                Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                                              Mariana Durleşteanu

    Nr. 991. Chişinău, 26 august 2008.

            Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 991 din 26 august 2008

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002
    Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 “Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1787), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4 alineatul trei, cifra “2007” se substituie cu cifra “2009”;
    2) Planul de măsuri:
    la poziţiile 3, 4, 5, 6, 7, în coloniţa 3, cifra “2007” se substituie cu cifra “2009”;
    la poziţiile 5, 6, 7, în coloniţa 4, sintagma “Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”;
    se completează cu poziţiile 10-13, cu următorul cuprins:   
„10.

Identificarea  şi cartografierea locaţiilor   contaminate cu poluanţi organici persistenţi

2008-2009

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Ministerul Apărării,

Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale

11.

Determinarea reziduurilor de pesticide în probele de sol colectate în locaţiile contaminate

2008-2009

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Ministerul Apărării,

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

12.

Inventarierea volumului de pesticide păstrate sau înhumate ilicit

2008

Ministerul Administraţiei Publice Locale,

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
Ministerul Sănătăţii

13.

Asigurarea depozitelor centralizate de păstrare a pesticidelor perimate cu pază    paramilitară, cu acoperirea cheltuielilor din bugetul de stat

Semestrul II

2008-pînă
la data
evacuării
Ministerul Afacerilor Interne"