HGC1004/2008
ID intern unic:  329031
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1004
din  28.08.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995
Publicat : 05.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 1008
    În temeiul Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art. 23), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 “Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat  referitoare la petiţiile persoanelor   fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate  organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor  şi organizaţiilor Republicii Moldova” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează
    Ministrul dezvoltării informaţionale              Pavel BUGEAŢCHI
    Ministrul justiţiei                                           Vitalie PÎRLOG

     Chişinău, 28 august 2008.

      Nr. 1004.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1004 din 28 august 2008

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995
    Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 “Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor  de secretariat  referitoare la petiţiile persoanelor   fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate  organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor  şi organizaţiilor Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 24, art. 192), cu modificările şi completările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlu şi în punctele 1 şi 2, cuvintele “persoanelor fizice,  organizaţiilor legal constituite” se substituie prin cuvintele “persoanelor  fizice şi juridice”.
    2. În Instrucţiuni  privind ţinerea lucrărilor  de secretariat  referitoare la petiţiile persoanelor  fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate  organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin hotărîrea sus-menţionată:
    1) la punctul 1:
    a) în alineatul unu, cuvintele „persoanelor fizice, petiţiilor adresate de organizaţiile legal constituite” se substituie prin cuvintele „persoanelor  fizice şi juridice”, iar după cuvintele „în numele colectivelor pe care le reprezintă” se introduc cuvintele „depuse în scris sau în formă electronică”;
    b) alineatul doi, după cuvintele “de procedura civilă”, se completează cu cuvintele “de procedura de executare”;
    2) la punctul 5:
    a) alineatul unu se completează în final cu următorul text: „ , iar versiunea electronică parvenită se înregistrează în arhiva electronică a organului”;
    b) alineatul trei se completează în final cu următorul text: „ , iar suportul electronic al petiţiei se păstrează 3 ani în baza de date a arhivei electronice a organului în versiunea înaintată de autor pe suport electronic”;
    c) se introduc în final  două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Petiţia în formă electronică conţine informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.”;
    3) la punctul 9, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    “Pentru fiecare petiţie se completează manual fişa de evidenţă şi control în două exemplare. Primul exemplar se plasează în fişierul informaţional în ordine alfabetică sau conform tematicii petiţiilor, iar al doilea exemplar se plasează în fişierul de control conform datelor de soluţionare.”;
    4) la punctul 10, alineatul cinci se completează în final cu următorul text: „ , iar petiţiile parvenite în formă electronică se copiază în fişierul de arhivă cu indicarea datei şi orei de recepţie şi se transmit spre executare în aceeaşi zi executorului desemnat de conducător în forma accesibilă de informare a acestuia.”;
    5) punctul 14 se completează în final cu cuvintele: „  , inclusiv în fişierele de control ale petiţiilor în formă electronică”;
    6) după punctul 16 se introduce un punct nou, 161, cu următorul cuprins:
    “161 . Petiţiile parvenite în formă electronică se iau sub un control special. În acest caz, în colţul de sus din dreapta al fişei de evidenţă şi control se face menţiunea “Forma electronică” sau se aplică marcajul “F.E.”;
    7) la punctul 19, alineatul doi se completează în final cu următorul text: „  , iar data executării petiţiei electronice este considerată data expedierii răspunsului,  la adresa electronică, a autorului petiţiei.”;
    8) punctul 21, după cuvintele „se perfectează”, se completează cu cuvintele „în scris sau în formă electronică”, iar în final se completează cu cuvintele „şi cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”;
    9) la punctul 23, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Răspunsul la petiţii se aduce la cunoştinţa petiţionarului în scris şi este semnat de conducătorul organului sau de o altă persoană autorizată ori în formă electronică, cu aplicarea semnăturii digitale. Cu consimţămîntul petiţionarului, răspunsul poate fi comunicat acestuia pe suport de hîrtie sau în formă verbală.”;
    10) punctul 24 se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „În cazul petiţiilor primite în formă electronică, se constituie dosarul electronic care se păstrează în arhiva electronică a petiţiilor în modul stabilit de organul respectiv.”;
    11) punctul 30, după cuvintele “şi documentele respective”, se completează cu cuvintele „ , precum şi informaţia în bazele de date ale sistemului informaţional automatizat”;
    12) punctul 31, după cuvintele “Documentele cu privire la petiţii” se completează cu cuvintele „ , precum şi informaţia din bazele de date ale sistemului informaţional automatizat”;
    13) la punctul 33:
    a) alineatul unu se completează în final cu cuvintele “şi în cadrul sistemului informaţional automatizat respectiv”.
    b) alineatul trei se exclude;
    14) în anexa nr. 1 p. 1 şi anexa nr. 2 p. 1 la poziţia „Petiţionarul  (Numele, prenumele, adresa, telefonul) ” cuvîntul „adresa” se substituie prin cuvintele „domiciliul, adresa electronică”;
    15) în anexa nr. 3 compartimentul  „Recto fişei de evidenţă şi control”:
    a) în alineatul unu,  cuvîntul „adresa” se substituie prin cuvintele „domiciliul, adresa electronică”;
    b) alineatele trei şi cinci, după cuvintele „prin poştă”, se completează cu  cuvintele „în formă electronică”.