HGM1017/2008
ID intern unic:  329053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1017
din  01.09.2008
cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante
 şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate
Publicat : 09.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 169-170     art Nr : 1025
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64


    [Preambulul exclus prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate.
    2. Se aprobă Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (se anexează).
    3. Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate este ţinut de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
    4. Autorităţile administraţiei publice, alte persoane fizice şi juridice autorizate ce practică activităţi cu surse de radiaţii ionizante vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărîri şi vor organiza inventarierea surselor menţionate, cu prezentarea informaţiei respective în adresa Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice  în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri şi ulterior, anual, pînă la data de 31 decembrie.
    [Pct.4 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    5. Serviciul Vamal va asigura prezentarea lunară, pînă la data de cinci, în adresa Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, prin intermediul poştei electronice, a informaţiilor cu semnătura digitală referitor la importul/exportul surselor de radiaţii ionizante şi al materialelor nucleare, cu indicarea denumirii sursei şi a poziţiei ei tarifare, conform anexei nr. 10 la Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate, precum şi va oferi accesul on-line la Sistemul Informaţional Integrat Vamal pentru verificarea datelor respective.
    [Pct.5 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    6. Controlul executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.6 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.6 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                       Violeta Ivanov

    Nr. 1017. Chişinău, 1 septembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1017 din 1 septembrie 2008
Regulamentul
cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante
şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate
 I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73 art.314) şi altor acte normative în vigoare.
    [Pct.1 în redacţia HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    2. Regulamentul stabileşte modul de instituire şi gestionare de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare – ANRANR) a Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate (în continuare – Registru) şi este executoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice autorizate care practică activităţi cu surse de radiaţii ionizante (în continuare – SRI), materiale nucleare (în continuare – MN), şi/sau deşeuri radioactive (în continuare – DR) indiferent de forma de proprietate şi subordonarea lor departamentală.
    [Pct.2 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    3. Registrul reprezintă Sistemul unic de stat de evidenţă şi control al SRI, MN şi DR, cu crearea şi gestionarea de către ANRANR a bazelor de date pentru  SRI, MN, DR şi obiectivele nucleare/radiologice şi se instituie în scopul înregistrării de stat, supravegherii amplasamentului şi circulaţiei acestora, analizei cantitative şi calitative în vederea planificării acumulării, deservirii, prevenirii accidentelor cu radiaţii ionizante, utilizării lor neautorizate.
    [Pct.3 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    4. În scopul asigurării completării şi actualizării veridice a Registrului, persoanele fizice şi juridice autorizate sînt obligate să ţină evidenţa SRI, MN şi a DR, precum şi să efectueze inventarierea anuală a acestora.
    [Pct.4 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
II.  MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI
    5. În Registru se includ date despre persoanele fizice şi juridice autorizate care deţin SRI, MN şi DR cu drept de proprietate, folosinţă sau cu alt statut juridic, despre importul/exportul din ţară, locul aflării, cantitatea, tipurile şi activitatea lor (cu excepţia celor utilizate în scopuri militare).
    [Pct.5 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    6. Registrul este ţinut în formă electronică. Ţinerea suplimentară a  Registrului pe hîrtie este opţională.
    [Pct.6 în redacţia HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    7. Accesul la informaţia din Registru este permis în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Modul de utilizare a informaţiilor incluse în Registru se aprobă de către ANRANR.
    8. ANRANR include informaţia despre SRI, MN şi DR în Registru conform anexelor nr. 1-10 la prezentul Regulament, completate şi prezentate pe suport de hîrtie sau în format electronic de persoanele fizice şi juridice autorizate în cazurile:
    1)  importului;
    2) exportului;
    3) procurării;
    4) fabricării;
    5) schimbării proprietarului;
    6) transmiterii;
    7) schimbării locului de aflare;
    8) transmiterii SRI spre deservirea tehnică;
    9) efectuării inventarierii anuale;
    10) atribuirii SRI şi a MN la categoria deşeurilor radioactive;
    11) altor activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Pct.8 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
III.  ATRIBUŢIILE ANRANR
    9. ANRANR îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru crearea şi gestionarea Registrului;
    2) elaborarea actelor normative departamentale care stabilesc modul de completare şi folosire a Registrului;
    3) categorizarea SRI, conform аnexei nr.8, a MN şi SRI uzate, conform criteriilor elaborate şi aprobate;
    4) elaborarea raportului naţional referitor la managementul Registrului în corespundere cu Codul de conduită pentru asigurarea securităţii fizice şi siguranţei surselor radioactive al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) şi prezentarea acestuia către AIEA la solicitare;
    5) elaborarea cerinţelor înaintate pentru evidenţa şi controlul SRI, MN şi DR de către persoanele fizice şi juridice autorizate;
    6) informarea şi colaborarea cu autorităţile publice centrale, persoanele fizice şi juridice autorizate referitor la termenele şi modul de inventariere a SRI, MN şi DR;
    7) participarea, în caz de necesitate, la lucrările comisiilor de inventariere a persoanelor fizice şi juridice autorizate;
    8) solicitarea de la persoanele fizice şi juridice autorizate a informaţiilor suplimentare necesare pentru completarea Registrului, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    9) analiza datelor Registrului în scopul elaborării şi prezentării raportului naţional referitor la managementul DR;
    10) controlul şi supravegherea de stat a modului de ţinere a evidenţei şi inventarierii SRI, MN şi DR de către persoanele fizice şi juridice autorizate;
    11) prezentarea informaţiilor din Registru solicitanţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    12) stabilirea nivelurilor de exceptare a SRI de la controlul şi supravegherea de stat;
    13) elaborarea şi prezentarea periodică a raportului naţional referitor la MN;
    14) prezentarea informaţiei organelor de stat abilitate referitoare la cantităţile şi circulaţia SRI şi MN în ţară, precum şi a datelor despre importul, exportul respectiv, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare;
    15) informarea organelor abilitate în cazurile de pierdere a controlului asupra SRI sau asupra MN;
    16) colaborarea internaţională în domeniul evidenţei SRI, MN şi DR, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    17) asigurarea securităţii fizice şi protecţiei datelor din Registru;
    18) atribuirea numerelor de înregistrare ale ANRANR pentru SRI, MN şi DR în baza fişelor de înregistrare completate şi transmise de către persoane fizice şi juridice autorizate în format electronic sau pe hîrtie, conform cerinţelor anexelor nr. 1-10;
    19) asigurarea recepţionării on-line a informaţiei transmise de către persoane fizice şi juridice autorizate.
    [Pct.9 în redacţia HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
IV. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE
 ŞI JURIDICE AUTORIZATE
    [Capitolul IV titlul modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    10. Persoanele fizice şi juridice autorizate au următoarele obligaţii:
    1) ţinerea evidenţei stricte a SRI, MN, DR, a utilajelor asociate gestionate sub orice formă;
    2) inventarierea anuală a SRI, MN şi DR în termenele stabilite;
    3) prezentarea anuală, pînă la 31 decembrie, pe adresa ANRANR a datelor veridice despre prezenţa, amplasarea, cantitatea, circulaţia, exportul, importul, casarea, depozitarea temporară sau definitivă a SRI, MN şi DR;
    4) prezentarea, în termen de trei zile lucrătoare, pe adresa ANRANR a datelor despre orice modificare a statutului SRI, MN şi DR, inclusiv despre amplasarea, transferarea, comercializarea, împrumutul, casarea, importul/ exportul, precum şi despre transmiterea DR pentru depozitare temporară sau definitivă;
    5) prezentarea informaţiilor suplimentare solicitate de ANRANR, ce reies din structura Registrului;
    6) informarea obligatorie a ANRANR şi a organelor de drept, în termen de 24 de ore de la depistare, a pierderii controlului asupra SRI, MN şi DR. ANRANR este informată şi despre transmiterea/recepţionarea DR, a surselor radioactive şi a MN neutilizabile, cu caracterizarea lor exhaustivă conform fişei din anexa nr. 2;
    7) în caz de prezentare a informaţiei către ANRANR în formă scrisă sau on-line, aceasta se confirmă prin semnătură, inclusiv digitală, după caz, şi se protejează în funcţie de nivelul ei de confidenţialitate.
    [Pct.10 în redacţia HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
V.  EVIDENŢA SRI, MN ŞI DR DE CĂTRE
PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE AUTORIZATE
    [Capitolul V titlul modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    11. Evidenţa şi controlul SRI, MN şi DR se efectuează de către persoanele fizice şi juridice autorizate:
    [Pct.11 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    1) utilizînd tehnologii informaţionale la colectarea, prelucrarea, transmiterea şi protejarea de la accesul neautorizat la informaţie, schimbul de informaţii cu alte sisteme informaţionale, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    2) în temeiul datelor evidenţei primare în fazele de: producere, utilizare, prelucrare, casare, păstrare, circulaţie şi depozitare temporară sau definitivă, inclusiv la trecerea frontierei vamale;
    3) cantitativ, conform volumului, activităţii, compoziţiei izotopice, stării fizice de agregare, locului de amplasare, păstrare, depozitare temporară sau definitivă;
    4) de la faza iniţierii producerii pînă la faza de depozitare temporară sau definitivă a SRI , MN şi DR.
    [Pct.11 subpct.4) modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    12. Evidenţa SRI , MN şi DR cuprinde:
    [Pct.12 alineat modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    1) sursele radioactive deschise şi încapsulate a căror cantitate şi activitate depăşesc nivelul de exceptare aprobat;
    2) materialele nucleare a căror cantitate şi activitate depăşesc nivelul de exceptare aprobat;
    3) deşeurile radioactive;
    4) generatoarele de radiaţii ionizante şi acceleratoarele de particule.   
    13. SRI fabricate se pun în evidenţă la intrarea în depozitul producţiei finite.
    14. Preparatele radiofarmaceutice, seturile pentru analize imunologice, radioizotopii utilizaţi în medicină, radionuclizii marcheri, preparatele radioizotopice şi soluţiile în baza radionuclizilor, cu timpul de înjumătăţire pînă la 60 de zile, inclusiv Iod-125, cu o activitate sumară mai mică de 10 GBq (1010 Bq), se pun în evidenţă numai la organizaţiile de exploatare.
VI. INVENTARIEREA SRI, MN ŞI DR LA PERSOANELE
FIZICE ŞI JURIDICE AUTORIZATE
    [Capitolul VI  titlul în redacţia HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    15. Inventarierea se efectuează pe întreg teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice sau juridice autorizate care utilizează în activităţile desfăşurate SRI, MN şi DR (cu excepţia celor tranzitate prin teritoriul ţării).
    [Pct.15 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    16. Inventarierii, în sensul prezentului Regulament, nu se supun:
    1) SRI exceptate de la controlul şi supravegherea de stat;
    2) sursele de referinţe (calibrare) şi control incluse în setul cu aparataj de măsurare radiologic, pentru care debitul dozei echivalente ambientale la distanţa de 0,1 m de la suprafaţa SRI nu depăşeşte valoarea de 1,0 µSv/oră;
    3) deşeurile radioactive formate în urma utilizării SRI în practica medicală şi ştiinţifică cu activităţi specifice ce nu depăşesc valorile de exceptare.
    17. Seturile metrologice de etalonare - SRI, asamblate de întreprinderea producătoare, se înregistrează la inventariere ca o singură SRI.
    18. Cantitatea totală a seturilor metrologice de etalonare - SRI se indică în actul de inventariere, în forma stabilită.
    19. Pentru fiecare set metrologic de etalonare - SRI se completează o forma de înregistrare.
    20. Inventarierea SRI, MN şi DR se efectuează anual de către comisiile de inventariere, aprobate de conducerea organizaţiei respective.
    [Pct.20 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    21. În componenţa comisiei de inventariere se include, în mod obligatoriu, persoana responsabilă de radioprotecţie în organizaţia respectivă.
    22. Comisia de inventariere:
    1) ia cunoştinţă de prezentul Regulament;
    2) verifică datele documentelor de intrare-ieşire a SRI, MN şi DR în organizaţie;
    3) verifică documentele ce atestă SRI, MN şi DR;
    4) confirmă prezenţa SRI, MN şi DR la  utilizatori sau la depozitele din cadrul organizaţiei;
    5) elaborează, completează şi semnează documentele finale ale inventarierii SRI, MN şi DR;
    6) transmite oficial ANRANR rezultatele inventarierii pînă la 31 decembrie al anului în curs.
    [Pct.22 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    23. Drept rezultat al inventarierii SRI, MN şi DR, se completează următoarele documente:
    1) Actul despre rezultatul inventarierii SRI, MN şi DR, conform anexei nr. 9;
    2) anexele nr. 3 - nr.7 pentru fiecare SRI, MN şi DR, parte integrantă a Actului de inventariere.
    [Pct.23 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    24.  Informaţia referitoare la sursele radioactive deschise, inclusă în pct.1 al Actului de inventariere a SRI, trebuie să corespundă numărului înscrierilor respective în registrul de evidenţă.
    25. Informaţia despre sursele radioactive deschise, inclusă în pct.2 al Actului de inventariere a SRI, trebuie să corespundă numărului anexelor respective completate.
    26. Informaţia referitor la necorespunderea datelor de evidenţă contabilă cu existenţa de facto a SRI se indică în pct. 3 al Actului de inventariere.
    27. Cazurile de pierdere a controlului asupra SRI şi asupra MN se aduc la cunoştinţa poliţiei  şi ANRANR în termen de 24 de ore de la depistare.
    28. În caz de depistare a SRI neînregistrate, comisia de inventariere decide punerea lor în evidenţă, completează anexele respective şi informează ANRANR.
    29. Actele despre rezultatele inventarierii SRI, MN şi DR, elaborate în stricta conformitate cu anexele la prezentul Regulament, se semnează de către toţi membrii comisiei de inventariere şi se aprobă de conducerea organizaţiei.
    [Pct.29 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
    30. Rezultatele inventarierii SRI, MN şi DR se păstrează la organizaţie, în corespundere cu legislaţia în vigoare, iar un exemplar al actului de inventariere, cu anexele respective, se transmite ANRANR.
    [Pct.30 modificat prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de persoanele juridice
şi fizice la import sau export)

Sursa de radiaţie ionizantă
1.
Punctul vamal

2.
Data eliberării autorizaţiei

3.

De cine este eliberată autorizaţia de import-export


4.

Furnizor (importator/exportator), adresa


5
Destinatar, adresa

6.
Producător, ţara

7.
Nr. sursei conform paşaportului

8.
Activitatea iniţială, Bq sau Ci (Curie)

9.
Radionuclidul (-zii)


Starea fizică de agregare

10.
Tipul instalaţiei

11.

Tipul şi parametrii pentru generatoare de radiaţii ionizante şi acceleratoare de particule


12.
Data fabricării sursei

13.
Poziţia tarifară

14.
Nr. de telefon

15.
Nr. de fax

16.
e-mail

17.
Numele, prenumele, semnătura persoanei responsabile


  
[Anexa nr.1 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
 
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de persoanele juridice
şi fizice şi de către întreprinderea specializată la
depozitarea temporară sau definitivă a surselor
sau a deşeurilor radioactive)
Sursa  radioactivă (deşeu radioactiv)
1.
Data eliberării autorizaţiei

2.

Nr. sursei atribuit de ANRANR


3.
Proprietar, adresa/instituţia care transmite SRI sau DR

4.
Producătorul sursei, ţara

5.
Nr. sursei conform paşaportului

6.
Activitatea, Bq sau Ci (Curie) (iniţială/curentă/ sumară)

7.
Radionuclidul (-zii)


Starea fizică de agregare

8.

Tipul şi nr. instalaţiei (containerului)


9.
Data fabricării sursei

10.
Data recepţionării pentru depozitare

11.
Nr. de telefon, nr. de fax, e-mail

12.
Numele, prenumele şi semnătura conducătoului


  [Anexa nr.2 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de persoanele juridice şi fizice)
U (sursă radioactivă deschisă)
1.
Data eliberării autorizaţiei
 
2.
Nr. atribuit de ANRANR
 
3.
De cine este eliberată autorizaţia
 
4.
Nr. conform paşaportului
 
5.

Activitatea iniţială, Bq sau Ci (Ciuri)

 
6.
Uzina producătoare, ţara
 
7.
Data fabricării sursei
 
8.
Radionuclidul (-zii)
 
9.

Data ultimei măsurări a activităţii

 
10.

Starea de agregare şi formula chimică

 
11.

Compoziţia procentuală a izotopului

 
12.
Furnizor
 
13.
Proprietar
 
14.
Denumirea operatorului
(în caz că diferă de proprietar)
 
15.
Adresa
 
16.
Subdiviziunea
 
17.
Statutul subdiviziunii
 
18.

Grupa de protecţie fizică (A, B, C, D)

 
19.
Descrierea barierei fizice
 
20.

Denumirea instalaţiei asociate (A)

 
21.
Nr. A atribuit de ANRANR
 
22.
Locul păstrării sursei
 
23.
Scopul utilizării
 
24.
Numele, prenumele conducătorului
 
25.

Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia

 
26.
Nr. de telefon
 
27.
Nr. de fax
 
28.
e-mail
 
29.
 
Semnătura conducătorului
 
 

    [Anexa nr.3 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de persoanele juridice şi fizice)

S (sursă radioactivă închisă)
1.
Localitatea
 
2.
Data eliberării autorizaţiei
 
3.
Nr. atribuit de ANRANR
 
4.
Nr. conform paşaportului
 
5.
Activitatea iniţială, Bq sau Ci (Curie)
 
6.
Uzina producătoare, ţara
 
7.
Modelul
 
8.
Scopul utilizării
 
9.
Radionuclidul (-zii)
 
10.
Data ultimei măsurări a activităţii
 
11.

Compoziţia procentuală a izotopului

 
12.
Data fabricării sursei
 
13.
Proprietar
 
14.
Denumirea operatorului
(în caz că diferă de proprietar)
 
15.
Adresa
 
16.
Subdiviziunea
 
17.
Statutul subdiviziunii
 
18.
Statutul sursei
 
19.

Grupa de protecţie fizică (A,B,C, D)

 
20.
Descrierea barierei fizice
 
21.

Denumirea instalaţiei asociate (A)

 
22.
Nr. A
 
23.

Data instalării sursei în instalaţie

 
24.

Data extragerii sursei din instalaţie

 
25.
 Locul păstrării sursei
 
26.
Furnizor
 
27.
Numele, prenumele conducătorului
 
28.

Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia

 
29.
Nr. de telefon
 
30.
Nr. de fax
 
31.
e-mail
 
32.
 
Semnătura conducătorului
 
 

    [Anexa nr.4 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]

Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de persoanele juridice şi fizice)

G (generatoare de radiaţii sau acceleratoare de particule)
1.
Localitatea
 
2.
Data eliberării autorizaţiei
 
3.
Nr. atribuit de ANRANR
 
4.

Nr. generatorului conform paşaportului

 
5.
Data fabricării generatorului
 
6.
Uzina producătoare, ţara
 
7.
Scopul utilizării
 
8.

Denumirea instalaţiei Roentgen sau a acceleratorului de particule

 
9.
Tipul generatorului
 
10.
Modelul generatorului
 
11.

Tipul tubului sau al conturului de accelerare

 
12.

Parametrii tubului sau ai conturului de accelerare

V(kV sau MeV) mA(A) sau mAs

13.

Nr. de serie al tubului sau al conturului de accelerare

 
14.

Data fabricării tubului sau a conturului de accelerare

 
15.
Furnizor
 
16.
Proprietar
 
17.
Denumirea operatorului
(în caz că diferă de proprietar)
 
18.
Adresa
 
19.
Subdiviziunea
 
20.
Statutul subdiviziunii
 
21.
Statutul sursei
 
22.
Grupa de protecţie fizice (A,B,C,D)
 
23.
Descrierea barierei fizice
 
24.

 Locul păstrării generatorului, acceleratorului

 
25.
Numele, prenumele conducătorului
 
26.

Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia

 
27.
Nr. de telefon
 
28.
Nr. de fax
 
29.
e-mail
 
30.

Semnătura conducătorului  
 

    [Anexa nr.5 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]

Anexa nr.6
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
 (se completează de persoanele juridice şi fizice)

A (utilaj asociat)
1.
Localitatea
 
2.
Data eliberării autorizaţiei
 
3.
Nr. atribuit de ANRANR
 
4.
Modelul utilajului
 
5.
Tipul utilajului
 
6.
Nr. de serie conform paşaportului
 
7.
Uzina producătoare, ţara
 
8.
Data fabricării utilajului
 
9.
Scopul utilizării
 
10.
Radionuclidul utilizat în utilaj
 
11.

Nr. de înregistrare a radionuclidului

 
12.

Tipul sursei radioactive S sau (U)

 
13.

Furnizor (dacă diferă de producător)

 
14.
Proprietar
 
15.

Operator (în caz că diferă de proprietar)

 
16.
Adresa operatorului
 
17.
Subdiviziunea
 
18.
Statutul subdiviziunii
 
19.
Statutul sursei
 
20.

Grupa de protecţie fizică (A,B,C,D)

 
21.
Descrierea barierei fizice
 
22.
 Locul păstrării sursei
 
23.
Numele, prenumele conducătorului
 
24.
Responsabil de radioprotecţie, numele,
prenumele,  funcţia
 
25.
Nr. de telefon
 
26.
Nr. de fax
 
27.
e-mail
 
28.
Semnătura conducătorului
 

    Notă:
    În cazul lipsei documentaţiei de origine a sursei, se va determina, în mod obligatoriu:
    anul procurării;
    anul punerii în funcţiune;
    radionuclidul(-zii).
    Pentru instalaţii roentgen:
    numărul de uzină al tubului;
    tipul instalaţiei şi (sau) tipul tubului;
    numărul de uzină şi tipul blocului de alimentare
    [Anexa nr.6 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]

Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
 (se completează de persoanele juridice şi fizice,
anexa fiind însoţită de schiţa planului amplasării
(locaţiei) MN)

MN (material nuclear)
1.
Localitatea
 
2
Proprietar
 
3.

Operator (în caz că diferă de proprietar)

 
4.
Scopul utilizării
 
5.
Formula chimică
 
6.
Starea de agregare
 
7.
Cantitatea (în grame, kilograme)
 
8.
Adresa operatorului
 
9.
Subdiviziunea
 
10.
Statutul subdiviziunii
 
11.
Statutul materialului nuclear
 
12.
Grupa de protecţie fizică
 
13.
Descrierea barierei fizice
 
14.
 Locul păstrării materialului nuclear
 
15.
Numele, prenumele conducătorului
 
16.
Responsabil de radioprotecţie, numele, prenumele, funcţia
 
17.
Nr. de telefon
 
18.
Nr. de fax
 
19.
e-mail
 
20.
Semnătura conducătorului
 

    Notă:
    Exemple de material nuclear utilizat în scopuri nonnucleare
    În domeniul medicinei: Uraniu sărăcit ≥ 10kg (utilizat în protecţia biologică în instalaţii gama-teleterapeutice şi în containere cu surse radioactive); Compuşi de uraniu natural ≥ 10g (în laboratoare în calitate de contrastanţi, în microscopia electronică).
    În industrie: ThO2 ≥10kg (aditiv industrial la fabricarea electrozilor pentru sudat, becurilor incandescente, sticlei, aliajelor metalice sau catalizator la prelucrarea petrolului); UO2 ≥10kg (aditiv industrial la producerea ceramicii, vaselor din lut, sinteza semiconductorilor); Uraniu sărăcit ≥10kg (utilizat în protecţia radiologică în instalaţii de radiografie gamma, în containere cu surse radioactive, în construcţia avioanelor, elicopterelor, navelor în calitate de amortizor de vibraţii, contragreutate); compuşi ai uraniului ≥10g (în calitate de substanţe chimice pentru diverse activităţi; PuO2 ≥1mg (în calitate de sursă de neutroni (în baza Pu-Be) pentru radiografia neutronică şi la carotajul sondelor şi în calitate de sursă de radiaţie alfa (Pu) în senzori de umiditate, descărcători electrostatici şi detectori de fum).
    În cercetări ştiinţifice: Toriu, uraniu natural ≥1g (diverse probe în metalurgie, etaloane la cercetări cu semiconductori, contrastanţi în microscopia electronică – săruri de uraniu sub formă de uranil, în reacţii catalitice, alte cercetări); Uraniu sărăcit ≥10kg (în protecţia biologică în containere cu surse radioactive); Uraniu îmbogăţit ≤1g (în etaloane, în instalaţii speciale la detectarea neutronilor, în spectroscopie, în cercetări fizice); PuO2 ≥1mg (în surse de neutroni (Pu-Be) şi surse de raze alfa (Pu) la radiografia neutronică, în cercetări în fizică).
    [Anexa nr.7 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]


    anexa nr.8

    anexa nr.9
Anexa nr.10
la Regulamentul cu privire la
Registrul naţional al surselor de
radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi persoanelor juridice autorizate
(se completează de către punctele
de control vamal la import sau export)

Sursă de radiaţie ionizantă /material nuclear

1.

Postul vamal de expediere/de destinaţie

 
2.

Numărul şi data declaraţiei vamale

 
3.
Exportator, adresa
 
4.
Destinatar, adresa
 
5.
Ţara de origine
 
6.
Poziţia tarifară
 
7.
Denumirea mărfurilor
 
8.
Cantitatea
 
9.
Regimul vamal
 

    [Anexa nr.10 modificată prin HG54 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.64]