*HGO556/1996 Versiunea originala
ID intern unic:  329191
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 556
din  10.10.1996
Cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova
de importul şi răspînderea bolilor infecţioase convenţionale
şi extrem de periculoase
Publicat : 21.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 75-76     art Nr : 608
În scopul asigurării  protecţiei sanitare a teritoriului  Republicii Moldova  de importul şi răspînderea infecţiilor convenţionale şi  extrem de periculoase, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă   Principiile   de  bază  ale  protecţiei  sanitare   a teritoriului  Republicii  Moldova  (se anexează) şi se pune  în  sarcina conducătorilor  de ministere şi departamente, organizaţii şi  instituţii (independent  de forma de proprietate),persoanelor juridice şi fizice să asigure îndeplinirea lor necondiţionată.
2. Ministerul  Sănătăţii  va  elabora în  conformitate  cu  Regulile medico-sanitare   internaţionale   şi  va  aproba  în   modul   stabilit Regulamentul   privind  protecţia  sanitară  a  teritoriului  Republicii Moldova.
3. Ministerul    Transporturilor    şi    Gospodăriei    Drumurilor, administraţia  de  Stat  a Aviaţiei Civile, Calea  Ferată  din  Moldova, Departamentul  Controlului  Vamal şi Ministerul Sănătăţii, în  comun  cu prganele administraţiei publice locale, vor lua măsuri în vederea:
repartizării   încăperilor  necesare  pentru  amplasarea   punctelor sanitare de control în locurile de trecere a frontierei de stat;
organizării punctelor   respective  cu  echipament  pentru  tratarea sanitară a mijloacelor de transport feroviar, auto şi aerian.
4. Departamentul Controlului Vamal, Ministerul Securităţii Naţionale Ministerul  Sănătăţii,  în  comun  cu  organele  administraţiei  publice locale,  vor  asigura  la  punctele  de  trecere  a  frontierei  crearea condiţiilor   pentru   respectarea   igienei  individuale   şi   sociale (aprovizionarea   cu   apă  potabilă,  canalizarea,   WC,   salubrizarea teritoriilor).
5. Departamentul   Controlului  Vamal  în  colaborare  cu  Serviciul Sanitar  de  Stat va elabora proiectul-tip al vamei, prevăzînd  încăperi pentru punctele sanitare (medicale).
6. Ministerul  Sănătăţii  va  asigura cu utilaj şi  va  completa  cu personal   punctele  sanitare  (medicale)  vamale  din  contul  statelor existente ale instituţiilor medicale teritoriale.
7. Societatea  pe  Acţiuni  "Moldova-tur" la  eliberarea  licenţelor pentru  activitate  turistică  internaţională  va asigura  în  comun  cu Ministerul   Sănătăţii  pregătirea  conducătorilor  de  firme  şi  grupe turistice în materia de profilaxie a bolilor infecţioase.
8. Ministerul   Serviciilor  Comunale  şi  Exploatării  Fondului  de Locuinţe  şi Societatea pe Acţiuni "Moldova-tur" vor asigura respectarea regimului  sanitaro-igienic în hoteluri, campinguri, moteluri şi la alte obiecte unde sînt cazaţi turişti de peste hotare.
9. Ministerul   Afacerilor   Interne   va  repartiza,   la   cererea instituţiilor   medicale,  mijloacele  necesare  în  vederea  asigurării regimului   de  pază  a  instituţiilor  sanitare  (medicale)   speciale, sectoarelor contaminate şi spitalizării bolnavilor.
10. Instituţiile,  organizaţiile, indiferent de forma de proprietate şi  apartenenţa  departamentală, care efectuează  angajarea  cetăţenilor Republicii Moldova la lucru în ţări străine:
vor efectua asigurarea  medicală  a persoanelor ce pleacă  la  lucru peste hotarele republicii;
vor organiza  imunizarea  contra febrei galbene şi  chimioprofilaxia malariei  pentru  persoanele ce pleacă în ţări nefavorabile în  privinţa acestor boli infecţioase.
11. Organele  administraţiei publice locale în comun cu centrele  de igienă  şi  epidemiologie  teritoriale vor  elabora  planuri  (programe) complexe de protecţie sanitară a teritoriilor respective.
12. Ministerul   Sănătăţii  va  organiza  realizarea  măsurilor   de protecţie  sanitară a teritoriului, va coordona activitatea  serviciilor medicale  departamentale  şi  va efectua  controlul  asupra  activităţii acestora.
13. Deciziile  Ministerului Sănătăţii, organelor ocrotirii sănătăţii şi instituţiilor medicale teritoriale vizînd problema în cauză, adoptate în  limitele competenţei lor, sînt obligatorii pentru toate ministerele, departamentele,  agenţii economici (indiferent de forma de proprietate), cetăţenii  Republicii  Moldova, apatrizii şi cetăţenii străinătate  care desfăşoară activităţi pe teritoriul republicii.
14. Realizarea  prevederilor  prezentei  hotărîri se  efectuează  în limita   surselor  prevăzute  în  aceste  scopuri  de  bugetele   anuale respective.
Controlul asupra   îndeplinirii   prezentei  hotărîri  se   atribuie viceprim-miniştrilor Valeriu Bulgari şi Grigore Ojog.
   
 PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Andrei SANGHELI

Chişinău, 10 octombrie 1996.
Nr. 556
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 556
din 10 octombrie 1996
Principiile de bază ale protecţiei sanitare a
teritoriului Republicii Moldova
I. Noţiuni generale
Protecţia sanitară teritoriului prezintă un sistem de măsuri de stat în  vederea  diminuării  pericolului importului şi  răspîndirii bolilor convenţionale şi altor infecţii focarelor epidemice ale acestor maladii. Sistemul  în cauză prevede măsuri organizatorice, administrative, medico-sanitare care sînt executorii pentru toate ministerele, departamentele, agenţii economici (indiferent de forma de proprietate), cetăţenii  Republicii  Moldova  şi apatrizi şi se efectuează  pe  întreg teritoriul  republicii, precum şi la punctele de trecere a frontierei de stat cu orice mijloc de transport.
II. Organizarea protecţiei sanitare
Protecţia sanitară a teritoriului se asigură prin realizarea legislaţiei ţării  în domeniul ocrotirii  sănătăţii, asistenţei sanitaro-epidemiologice a populaţiei, Regulilor  medico-sanitare internaţionale. Ministerul Sănătăţii elaborează şi prezintă Guvernului propuneri privind formarea politicii de stat în domeniul protecţiei sanitare a teritoriului. Ministerele şi departamentele, agenţii economici,   independent  de  apartenenţa  departamentală  şi  forma  de proprietate, posesorii mijloacelor de transport în rutele internaţionale poartă   răspundere  pentru  nerespectarea  măsurilor  şi  regulilor  de protecţie sanitară a teritoriului ţării şi asigură:
respectarea strictă  a  cerinţelor  Serviciului Sanitar de  Stat  în mijloacele de transport interneţional, la gările feroviare de frontieră, aeroporturi, staţii auto, porturi fluviale etc.;
pregătirea echipajelor  (brigăzilor) şi personalului mijloacelor  de transport,  ce  deservesc rutele internaţionale, precum şi  personalului aeroporturilor,   gărilor   prin   care   se   efectuează   transportări internaţionale   în   materia  de  profilaxie  a   bolilor   infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase;
  îndeplinirea  prescripţiilor  Serviciului  Sanitar de  Stat  privind efectuarea  complexului  de măsuri în caz de depistare a  bolnavilor  şi persoanelor suspectate de infecţii convenţionale sau alte boli extrem de periculoase,   precum  şi  la  depistarea  rozătoarelor  sau  insectelor infectate;
instruirea, profilaxia  specifică,  investigaţiile de laborator  (în caz  de  necesitate) a persoanelor ce pleacă în ţări  nefavorabile,  din punct  de  vedere  a  bolilor infecţioase  convenţionale,  în  comun  cu instituţiile medicale teritoriale;
crearea condiţiilor pentru alimentare, aprovizionarea cu apă potabilă  a pasagerilor şi personalului mijloacelor de transport, pentru întreţinerea  mijloacelor de transport, pentru colectarea, eliminarea şi decontaminarea   deşeurilor,   condiţii  care  să  excludă  accesul   şi transportarea rozătoarelor şi insectelor.
Ministerul Sănătăţii,  conform informaţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  (O.M.S.),  întocmeşte lista ţărilor pentru  vizitarea  cărora este  obligatorie  imunizarea  şi comunică operativ  această  informaţie instituţiilor medicale locale şi departamentale.
În caz de pericol  de  import  şi răspîndire în teritoriul  ţării  a infecţiilor  convenţionale şi extrem de periculoase, Guvernul, de  comun acord  cu  O.V.S., poate să introducă restricţii temporare  la  trecerea frontierei de stat.
În scopul respectării regimului stabilit de trecere a frontierei, se antrenează  forţe  ale Ministerului Afacerilor Interne,  Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Ministerului Apărării.
La punctele internaţionale  de  trecere  a  frontierei  de  stat  se creează  posturi  sanitare de control, care activează în comun cu  toate serviciile  punctelor  de  trecere a  frontierei.  Măsurile  restrictive concrete  faţă  de  cetăţeni,  inclusiv  din ţări  străine,  în  caz  de depistare  a bolilor extrem de periculoase, se efectuează în volumul  şi termenele prevăzute de Regulile medico-sanitare internaţionale.
III. Asigurarea informaţională
În caz de înregistrare   în  ţările  străine  a  bolilor  extrem  de periculoase,  misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii  Moldova acreditate  în aceste state informează neîntîrziat Ministerul Afacerilor Externe  şi  Ministerul  Sănătăţii al Republicii Moldova,  cu  indicarea denumirii regiunii afectate, numărul de cazuri înregistrate şi măsurilor întreprinse de organele locale.
Ministerul Sănătăţii,  în  baza  datelor  proprii  şi  informaţiilor O.M.S.,  asigură  informarea operativă a  ministerelor,  departamentelor interesate, instituţiilor medicale şi populaţiei ţării.
Ministerul Sănătăţii   întreţine  relaţii  externe  în   chestiunile supravegherii  epidemiologice  internaţionale şi  respectării  Regulilor medico-sanitare internaţionale, informează O.M.S., Ministerul Afacerilor Externe, precum şi, la cerere, misiunile diplomatice ale ţărilor străine aflate în Republica Moldova.
Despre depistarea  cazurilor  de îmbolnăvire sau suspectare de boli infecţioase, ministerele  şi   departamentele   informează   operativ Ministerul Sănătăţii, iar agenţii economici, conducătorii mijloacelor de transport care participă la traficul internaţional informează conducerea gărilor, aeroporturilor şi instituţiile medicale teritoriale.