*HGC1452/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  329313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1452
din  24.12.2007
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere,
 organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere
şi condiţiile de admitere la traficul rutier
Publicat : 15.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 42     Data intrarii in vigoare : 15.06.2008
    Prezenta hotărîre de Guvern creează cadrul necesar aplicării directivei Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr.2006/126/CE din 20 decembrie 2006 cu privire la permisul de conducere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L403/18 din 30 decembrie 2006.
    În scopul executării Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), pct.2 din Planul de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1039 din 6 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2006, nr. 146-149, art.1119), şi pct.11 din Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul transportului auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.507 din 7 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.67-69, art.538), precum şi pentru armonizarea cadrului normativ naţional la prevederile legislaţiei comunitare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier (se anexează).
    2. Permisele de conducere mecanolizibile, puse în aplicare prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 20 noiembrie 1995 “Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a tipurilor mecanolizibile de permis de conducere şi certificat de înmatriculare a mijloacelor de transport” (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.57) şi eliberate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, rămîn valabile şi se preschimbă doar la o nouă solicitare de documentare, în condiţiile stabilite de Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier.
    3. Autorităţile publice implicate în procesul de instruire şi calificare a conducătorilor auto vor asigura, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, corelarea actelor sale normative cu Regulamentul  cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier.
    4. Din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.52 din 23 ianuarie 2001 “Pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind modul de pregătire şi calificare a conducătorilor de autovehicule, precum şi condiţiile de admitere a acestora la trafic” (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 157).
    5.  Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

    Prim-ministru                                                                                     Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                                 Vladimir Molojen
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                                                   Vasile Ursu
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                                       Victor Ţvircun
    Ministrul afacerilor interne                                                               Gheorghe Papuc

    Nr. 1452. Chişinău, 24 decembrie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452
din 24 decembrie 2007


Regulamentul
cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru obţinerea permisului de conducere
şi condiţiile de admitere la traficul rutier
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier  (în continuare - Regulament) stabileşte cerinţele faţă de permisul de conducere, forma şi conţinutul acestuia, modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere de către persoanele ce solicită dreptul de a conduce  autovehicule, procedura de eliberare a acestuia, precum şi condiţiile de admitere la traficul rutier.
    2. Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei/subcategoriei din care face parte acesta (cu excepţia subcategoriei AM), conform pct. 4 al prezentului Regulament.
    3. Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru executarea altor lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoria prevăzută în prezentul Regulament.   
II. CATEGORII/SUBCATEGORII DE
VEHICULE PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ PERMIS DE CONDUCERE

    4. În funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere vehiculele se divizează în următoarele categorii şi subcategorii:
    subcategoria AM - moped, şi anume  vehicule  cu două  sau trei roţi, ce dezvoltă  o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză  mai mică sau  egală  cu  25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care  nu depăşeşte 4kW,  în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;
    subcategoria A1 - motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW; 
    subcategoria A2 - motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW  şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă; 
    categoria A - motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW;
    subcategoria B1 - cuadricicle motorizate;
    categoria B:
    autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi  a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;
    categoria BE - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg;
    subcategoria C1 - autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    subcategoria C1E - ansamblu de vehicule format
dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
    categoria C - autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    categoria CE - ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
    subcategoria D1 - autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16  locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    subcategoria D1E - ansamblu de vehicule format
dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
    categoria D - autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    categoria DE - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
    categoria F - troleibuz;
    categoria H - tractor pe roţi cu sau fără remorcă, precum şi maşini autopropulsate şi mecanisme cu destinaţie diferită;
    categoria I - tramvai.
  5. Dreptul la conducerea vehiculelor ce fac parte din categoriile/subcategoriile specificate se confirmă prin permisul de conducere, în care se menţionează categoria/subcategoria respectivă.
    6. Remorcile nu pot fi utilizate pentru transportul de persoane, cu excepţia autovehiculelor cu articulaţie, specializate şi destinate transportului de persoane.
III. EMITEREA ŞI VALABILITATEA PERMISULUI
DE CONDUCERE. ECHIVALENŢA ÎNTRE
 CATEGORII/SUBCATEGORII

    7. Pentru ca permisul de conducere să fie emis şi valabil trebuie să se respecte următoarele condiţii:
    a) permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include;
    b) persoana care cere de a fi admisă la examen în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să prezinte dreptul obţinut anterior de a conduce autovehicule din categoria B;
    c) persoana care cere de a fi admisă la examen în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să prezinte dreptul obţinut anterior de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, după caz;
    d) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE ori subcategoriile C1E sau D1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia posedă categoria B;
    e) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoria CE sau subcategoria C1E, poate obţine şi dreptul pentru a conduce ansamblul de vehicule  din categoria DE sau subcategoria D1E, dacă titularul acestuia posedă categoria D sau subcategoria D1;
    f) permisul de conducere valabil pentru categoriile CE şi DE este valabil şi pentru ansamblurile de vehicule din subcategoriile  C1E şi  D1E respectiv;
    g) permisul de conducere pentru categoria A se poate obţine doar în cazul în care persoana are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice corespunzătoare categoriei A2, sau dacă persoana are cel puţin 24 de ani. Pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW persoana trebuie să aibă cel puţin 20 de ani. Permisul de conducere eliberat pentru subcategoria A2 este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria A1;
    h) pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoria AM, persoana trebuie să aibă vîrsta de 14 ani şi să facă dovada frecventării şi absolvirii unor cursuri teoretice ale unei şcoli auto, conform programei stabilite pentru categoria A, fără a susţine examenele pentru obţinerea permisului de conducere.
    8. Permisul de conducere naţional, eliberat de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.
    Valabilitatea permisului internaţional de conducere este de cel mult 3 ani de la data perfectării, însă nu mai mare de valabilitatea permisului de conducere naţional, deţinut de titular, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.
    9. Pentru persoanele ce au atins vîrsta de 65 de ani, valabilitatea permisului de conducere va fi confirmată o dată la 3 ani prin efectuarea controlului medical ce atestă aptitudinile de conducere a autovehiculelor din categoriile/subcategoriile respective.
IV. Condiţii de admitere la examen
şi documentarea cu permis de conducere
    10. Persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, trebuie să facă dovada absolvirii cursurilor unei şcoli auto, organizate de unităţile licenţiate (în continuare - şcoli), conform legislaţiei în vigoare, care activează potrivit normelor stabilite de Guvern, cu excepţia persoanelor specificate la punctul 11 al prezentului Regulament, să îndeplinească condiţiile de aptitudinile psihologice, de vîrstă şi să fie apte din punct de vedere medical, conform instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    11. Persoanele care fac dovada absolvirii unei instituţii superioare sau superioare de scurtă durată (colegii) de învăţămînt de profil, în ale căror programe de studii sînt prevăzute studierea în volumul corespunzător a legislaţiei siguranţei traficului rutier şi mecanicii auto, se admit la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor din categoria B şi subcategoria pe care aceasta o include, fără o careva pregătire suplimentară. Persoanele în cauză trebuie să prezinte dovada absolvirii unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată, corespunzător programelor respective de pregătire.
    12. Persoanele care solicită admiterea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor, termenul de la sfîrşitul şcolarizării cărora, la momentul solicitării, a depăşit un an de zile, vor fi admise la examen doar dacă vor face dovada frecventării unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată, corespunzător programelor respective de pregătire.
    13. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să corespundă vîrstei:
    de 16 ani - pentru subcategoriile A1 şi B1;   
    de 18 ani - pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E;
    de 20 ani:
    pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2;
    pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW;
    de 21 ani - pentru categoriile C, CE, D, DE, F, I şi subcategoriile D1, D1E;
    de 24 ani - pentru categoria A;
    b) să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
    c) să fie aptă din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;
    d) să facă dovada că a absolvit cursurile unei şcoli, organizate de unităţi licenţiate, în condiţiile legii.
    14. Valabilitatea pe teritoriul Republicii Moldova a permiselor de conducere obţinute în alte state nu este recunoscută, dacă titularul nu corespunde cerinţelor de vîrstă stipulate la pct. 13 al prezentului Regulament. 
    15. Pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vîrsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 6 luni înainte de împlinirea acesteia.
    16. Recruţii supuşi încorporării în Forţele Armate, ca excepţie, la demersul Ministerului Apărării, pot fi admişi la examenul pentru obţinerea permisului de conducere cu categoria C de la vîrsta de 18 ani. Prevederile prezentului punct sînt valabile pe perioada de tranziţie, pînă la profesionalizarea Forţelor Armate.
    17. Pentru admiterea prezentării la examen şi constituirea dosarului de examinare, inclusiv pentru eliberarea permisului de conducere, persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să depună următoarele documente:
    a) actul de identitate şi copia acestuia;
    b) cererea-tip, semnată de solicitant (anexa nr. 1);
   c) fişa de şcolarizare, care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la punctul 10, cu excepţia persoanelor care au obţinut aprobarea pentru examinare conform punctului 11 din prezentul Regulament (anexa nr. 2);
    d) avizul psihofiziologic intelectual;
   e) fişa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul. Fişa medicală a persoanelor, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru conducere în stare de ebrietate, necesită a fi datată cu cel mult 30 de zile înaintea expirării termenului de suspendare. Persoanele, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru conducere în stare de ebrietate vor mai prezenta şi dovada frecventării  cursului de instruire antialcoolică/antidrog;
    f) chitanţele de plată a taxelor respective;
   g) permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere pentru o nouă categorie/subcategorie;
    h) permisul de conducere obţinut în alte state şi copia autentificată a acestuia (în caz de necesitate şi traducerea autentificată), pentru titularii care au/şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile alineatului 3 punctul 19 al prezentului Regulament;
  i) copia autentificată a diplomei de absolvire şi certificatului de şcolarizare care atestă frecventarea unui curs practic de instruire în conducere pentru categoria/subcategoria respectivă, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile punctului 11 al prezentului Regulament.
    18. Preschimbarea şi documentarea cu duplicat al permisului de conducere se efectuează fără susţinerea examenului, iar solicitantul, suplimentar prevederilor pct. 17, lit. a), b), d), e), f) şi h) va mai depune, după caz:
  a) un certificat de la autorităţile poliţieneşti de la locul de domiciliu sau reşedinţă (inclusiv avizul poliţiei rutiere, după caz, că lipsesc careva date despre suspendarea/anularea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, inclusiv în alte state, şi/sau avizul autorităţilor administraţiei publice locale în cazul distrugerii documentului în incendii, calamităţi naturale etc.), în cazul în care permisul de conducere obţinut anterior este declarat pierdut, furat sau distrus;
   b) documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenţei în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;
    c) declaraţia de proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
    d) în cazul schimbării numelui, documentul care atestă acest lucru, în original şi copie;
    e) procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă, cererea-tip pentru perfectarea duplicatului permisului de conducere (anexa nr. 3), fişa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;
    f) copia autentificată a certificatului de conducător de tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru lucrări rutiere, pentru persoanele care solicită includerea în permis a dreptului de a conduce autovehicule din categoria H.
    În cazul în care persoana care solicită documentarea cu categorii/subcategorii noi de vehicule declară, totodată, şi pierderea permisului de conducere, procedura de eliberare a duplicatului şi documentare cu categorii/subcategorii noi se comasează.
    19. La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza permiselor de conducere, obţinute în alt stat, ultimele sînt ridicate. Totodată, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexează o copie autentificată a acestuia.
    Permisele de conducere ale cetăţenilor Republicii Moldova, transmise autorităţii competente cu motivul preschimbării în permise de conducere ale altui stat, sînt supuse evidenţei în modul prevăzut de Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat, aceştia pot fi admişi la examen pe bază de reciprocitate.
    20. Preschimbarea permiselor de conducere, obţinute în alte state, se efectuează în baza examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia titularilor din ţările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere, eliberate de părţile contractante.
   21. Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, sînt obligaţi să solicite autorităţii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.
    22. Listele candidaţilor întocmite conform formei şi modelului stabilit se prezintă la autoritatea competentă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, în raza căreia îşi are reşedinţa şcoala auto, în termen de 5 zile calendaristice din ziua demarării cursurilor.
    23. Includerea în graficul grupelor de studii pentru susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere se va efectua în baza unei cereri depuse lunar de şcoala auto corespunzătoare, pînă la data de 25 a lunii, sau individual, la momentul adresării, la autoritatea competentă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, în raza căreia îşi are sediul şcoala respectivă, sau îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.
V. EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA
PERMISULUI DE CONDUCERE
    24. Permisul de conducere se obţine în bază de examen.
   Examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă din cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale, în raza căreia îşi are sediul şcoala sau solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa. Ca excepţie, examenele de calificare pot fi organizate şi în sediile şcolilor de profil.
   25. Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi cerinţele faţă de examinatori se stabilesc prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării informaţionale.  
    26. Examenul pentru obţinerea permisului de conducere consta în:
    a) proba teoretică, de cunoaştere a legislaţiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor generale de mecanică auto;
    b) proba practică de conducere a autovehiculului în poligon şi traseu, corespunzătoare categoriei/subcategoriei de permis solicitat, cu excepţia subcategoriilor A1 şi A2 şi categoriei A, pentru care se verifică numai îndemînarea de conducere în poligoane;
    c) candidaţii care solicită permis de conducere din categoria F şi I, susţin proba de conducere la  şcolile auto la  care  au  fost  instruiţi, iar candidaţii care  solicită  permis de conducere  a autovehiculelor din categoria H - la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului de Stat “Intehagro”;
   d) persoanelor care susţin proba practică de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteză automată în permisul de conducere le va fi aplicată menţiunea corespunzătoare cu dreptul de a conduce numai asemenea autovehicule. 
    27. Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.
  28. Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul “admis” sau “respins”. Rezultatul persoanei care nu promovează oricare dintre probe se apreciază cu calificativul “respins”.
    29. În cazul în care se constată că o persoană a obţinut calificativul “admis” prin încălcarea dispoziţiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anulează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    30. Persoana care a obţinut calificativul “respins” poate susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretică, şi 10 zile calendaristice,  pentru proba practică.
    În cazul în care persoana nu susţine de trei ori consecutiv proba practică pe parcursul de pînă la 90 zile, ea va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului, totodată, după trei probe practice nesusţinute va fi obligată să frecventeze şi un curs de instruire în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă.
    În cazul în care persoana admisă la examen după un curs de şcolarizare nu susţine de trei ori consecutiv proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pentru a putea fi admisă la o nouă examinare, aceasta va fi obligată să audieze repetat cursurile unei şcoli auto.
    În cazul în care persoana admisă la examen, în conformitate cu cerinţele pct. 11 al prezentului Regulament, nu susţine de trei ori consecutiv proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pentru a putea fi admisă la o nouă examinare, aceasta va fi obligată să audieze cursurile unei şcoli auto, iar în cazul în care nu susţine de trei ori consecutiv proba practică va fi obligată să urmeze un curs de instruire în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă.
  31. Persoanelor care au promovat examenul pentru obţinerea permisului de conducere li se eliberează permis de conducere unde sînt specificate categoriile/subcategoriile de autovehicule pentru care au obţinut dreptul de a le conduce. 
    32. În cazul în care persoana solicită susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii/subcategorii aceasta va fi examinată la fiecare categorie/subcategorie separat.
    33. În cazul în care persoana examinată contestă rezultatele examenului aceasta poate fi examinată repetat de o altă comisie, condusă de un reprezentant al autorităţii ierarhic superioare. 
VI. PERMISUL DE CONDUCERE
    34. Permisul de conducere al Republicii Moldova cuprinde informaţiile specificate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
   35. Permisul de conducere se eliberează de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale. La solicitare, titularului i se poate elibera şi fişa deţinătorului permisului de conducere de modelul stabilit (anexa nr. 5).
    36. În baza permisului de conducere al Republicii Moldova, la solicitare, titularul poate fi documentat şi cu permis de conducere internaţional, conform modelului stabilit de Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena în 1968 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.62), potrivit instrucţiunilor metodologice aprobate de Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    37. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente sau, după caz, comisariatului de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă în cel mai scurt timp posibil de la constatare.
    38. Autoritatea competentă va aplica interdicţie asupra eliberării duplicatului permisului de conducere în cazul primirii informaţiilor documentare de la alte autorităţi ale statului, inclusiv străine, cu drept de solicitare a aplicării măsurilor de interdicţie, în bază de reciprocitate.
    39. Se interzice deţinerea simultană a două şi mai multe permise de conducere.
    40. Permisele de conducere ale persoanelor cărora 
le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe un termen egal sau mai mare de 6 luni, în afara cazurilor în care a intervenit anularea sau schimbarea acestei sancţiuni prin amendă contravenţională sînt transmise de poliţia rutieră autorităţii competente a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, în raza căreia posesorii îşi au reşedinţa sau domiciliul.
   Pentru a le fi restituit permisul de conducere, conducătorii de vehicule stipulaţi la alineatul unu, la expirarea termenului de suspendare, vor susţine proba teoretică a examenului pentru conducerea autovehiculelor din categoria respectivă, în baza cerinţelor capitolului V al prezentului Regulament.
VII. DISPOZIŢII FINALE
    41. Autovehiculele destinate pentru instruire şi examinare pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dublă comandă pentru frînă şi ambreiaj.
    Autovehiculele prevăzute la alin. 1 vor fi echipate cu semnul distinctiv cu inscripţia “Şcoala”, cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele şi troleibuzele, care vor avea inscripţia “Şcoala” aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.
    42. La schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
    43. Termenul de păstrare în subdiviziunile competente ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale a materialelor ce au servit ca bază pentru calificarea şi documentarea cu permis de conducere este de 3 ani.
    44. Permisele de conducere perfectate pentru eliberare şi nesolicitate în subdiviziunile competente ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale se păstrează pe termenul de valabilitate al documentului.
    45. Evidenţa conducătorilor de autovehicule se ţine în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.
Anexa nr.1
    anexa nr.1
Anexa nr.2
    anexa nr.2
Anexa nr.3
    anexa nr.3
Anexa nr.4
    anexa nr.4
Anexa nr.5
    anexa nr.5