HGM1124/2008
ID intern unic:  329324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1124
din  06.10.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 14.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 1132
    În scopul executării art.V din Legea nr.286-XVI din 20 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.104), Guvernul HOTĂRĂŞT E:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    Prim-ministru                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                   Igor Dodon
    Ministrul sănătăţii                                            Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 1124. Chişinău, 6 octombrie 2008.

               Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1124
din 6 octombrie 2008

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma „Ministerul Sănătăţii”, cuvintele „asigurări obligatorii de asistenţă medicală” se substituie prin cuvintele „asigurarea  obligatorie de asistenţă medicală” şi cuvintele „asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” se substituie prin cuvintele „asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    2) la punctul 10, subpunctul 2) se completează în final cu cuvintele: „ , precum şi a controlului gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate”;
    3) punctul 12:
    la litera b), cuvintele „la data încheierii contractului de asigurare” se substituie prin cuvintele „conform prevederilor art.6 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să verifice corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;”
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) să prezinte Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii rapoarte  anuale privind activitatea sa financiară şi modul de utilizare a mijloacelor  acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi dări de seamă  trimestriale şi anuale Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică, conform legislaţiei în vigoare”;
    4) la punctul 16, cuvintele „doi reprezentanţi ai Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova, un reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor Libere „Solidaritate” se substituie prin cuvintele „trei reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova”;
    5) la punctul 21 litera h), cifra „5” se substituie prin cifra „7”;
    6) punctul 26:
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi controlul gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate”;
    la litera c), după cuvintele „legislaţia în vigoare” se introduc cuvintele „ , contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale)”;
    7) la punctul 32, cuvintele „un reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova şi un reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate” se substituie prin cuvintele „doi reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova”;
    8) la punctul 34 litera b), cuvîntul „contractuale” se substituie prin cuvintele „stabilite de legislaţie”.
    2. La punctul 9 al Regulamentului  cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) poziţia  „fondul de bază – 94%” se substituie prin poziţia „fondul de bază – nu mai puţin de 94%”;
    2) poziţia „pentru acoperirea cheltuielilor administrative – 2%” se substituie prin poziţia „pentru acoperirea cheltuielilor administrative – pînă la 2 %”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002 „Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1567), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3, alineatul doi se exclude;
    2)  anexa nr.2 se exclude;
    3) la anexa nr.3, textul „conform Contractului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din __________ 200__nr.______” se exclude.
    4. Contractul-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1636 din 18 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1792), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3.1, alineatul doisprezece se completează în final cu cuvintele: „ , precum şi gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate”;
    2) la punctul 3.2, alineatul trei va avea următorul cuprins:
    “să verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor contractate.”
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1163), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    la punctul 5:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) persoane angajate  prin contract individual de muncă sau prin contracte pentru desfăşurarea unor activităţi sau prestarea unor servicii permise de legislaţie, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii (în continuare – persoane angajate);”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) persoane neangajate ce se asigură în mod individual, conform legislaţiei, notarii privaţi şi avocaţii, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege.”
    la punctul 6:
    alineatul trei se completează în final cu cuvintele: „ , cu excepţia pensionarilor sau invalizilor ce sînt proprietari de terenuri agricole, fondatori de întreprinderi individuale sau titulari de patentă de întreprinzător;”;
    după alineatul patru se introduce un alineat nou, avînd următorul cuprins:
    „angajat” şi „notar privat sau avocat” – poliţa de  asigurare va fi eliberată persoanei ca „notar privat sau avocat”;
    la titlul secţiunii A din capitolul II, cuvintele „notarilor privaţi şi avocaţilor” se exclud;
    la punctul 9, după cuvîntul ,,decese” se introduc cuvintele „ , suspendării, în baza legii, a activităţii întreprinderii, încorporării în serviciul militar în termen, acordării concediului neplătit cu o durată mai mare de o lună, şomajului tehnic, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului”;
    la punctul 10, cuvîntul „unităţi” se substituie prin cuvintele „cadrul angajatorului”;
    punctul 11 se exclude;
    la punctul 12, cuvintele „stabilit în anexa nr.1 şi întocmite conform anexei nr.2 la prezentul Regulament” se substituie prin cuvintele „aprobat de CNAM ”;
    la punctul 13:
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) instituţiile de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate – pentru copiii de vîrstă preşcolară, elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală, elevii din învăţămîntul secundar profesional, elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu învăţămînt de zi, studenţii din învăţămîntul superior universitar cu învăţămînt de zi, rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu;”;
    la litera e), cuvintele „un invalid din copilărie de gradul I” se substituie prin cuvintele „un copil invalid cu severitate I”;
    la punctul 14, după cuvîntul „decese” se introduc cuvintele „pierderea dreptului la domiciliu în Republica Moldova, încorporarea în serviciul militar în termen”;
    titlul secţiunii C din capitolul II va avea următorul cuprins:
    „C. Eliberarea poliţelor de asigurare categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual”;
    la punctul 16, cuvintele „Persoanele neangajate ce se asigură în mod individual” se substituie prin cuvintele „Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual”;
    la punctul 17:
    cuvintele „persoanele neangajate ce se asigură în mod individual” se substituie prin cuvintele „categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual”;
    la litera a), cuvîntul „formularul nr.9” se substituie prin cuvintele „actul de identitate provizoriu (formularul nr.9)”, iar cuvintele „ şi numărul de identificare de stat (IDNP) al” se exclud;
    după punctul 17 se introduce un punct nou, 171, cu următorul cuprins:
    „171. Notarii privaţi şi avocaţii ce deţin poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se vor înregistra la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină ca plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, prezentînd poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, copia licenţei şi a dispoziţiei de plată sau a chitanţei privind achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.”;
    punctul 19:
    la litera d), după cuvintele „(modelul anului 1974)” se introduc cuvintele „sau numărul şi seria actului de identitate provizoriu (formular nr.9)”;
    litera g), poziţiile „notari privaţi - 10” şi „avocaţi - 11” se exclud;
    la punctul 20 litera a):
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) pentru persoanele angajate – se va indica data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune;”;
    la subpunctul 5), cuvintele „la cursurile” se substituie prin cuvintele „cu învăţămînt”, iar cuvintele „cu frecvenţa la” se substituie prin cuvintele „învăţămînt de”;
    la punctul 28, după cuvintele „poliţelor de asigurare” se introduc cuvintele „de tip vechi,”;
    la  punctul 30, după cuvintele „poliţei de asigurare” se introduc cuvintele „de tip vechi”, după cuvîntul „eliberează” se introduce cuvîntul „gratuit”, iar în final se completează cu propoziţia: „În cazul pierderii poliţei de asigurare, eliberate automatizat, persoanei asigurate i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare cu acelaşi număr”; 
    anexele nr.1-3 la Regulament se exclud;
    2) la punctul 3 litera c) din anexa nr.2, cuvintele „care nu au transmis terenurile în arendă” se substituie prin cuvintele „ , indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract”.