*HGC435/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  329411
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 435
din  23.04.2007
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii
şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 469
    În  conformitate cu articolele 178-182 şi 392  din  Codul  muncii al Republicii  Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se  aprobă  Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, conform  anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    Prim-ministru                                                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                      Victor Ţvircun
            
    Nr. 435. Chişinău, 23 aprilie 2007. 
                                                                                    
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 435
din 23 aprilie 2007
REGULAMENT
cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii
salariaţilor care îmbină munca cu studiile
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care învaţă cu succes, fără scoatere din activitate, în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, în învăţămîntul postuniversitar specializat (masterat, rezidenţiat, secundariat, cursuri de specializare şi perfecţionare), în instituţiile de învăţămînt secundar profesional (şcoli profesionale, şcoli de meserii), în instituţiile de învăţămînt secundar general (gimnazii, licee, şcoli medii de cultură generală), la secţiile serale şi fără frecvenţă.
    2. De garanţii şi compensaţii, prevăzute de prezentul Regulament,  beneficiază salariaţii care învaţă în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova acreditate în condiţiile legii.
    3. De garanţii şi compensaţii prevăzute de prezentul Regulament beneficiază salariaţii la obţinerea, pentru prima dată, a studiilor de nivelul respectiv.
    Salariaţilor care îşi fac studiile la o instituţie de învăţămînt, pentru a obţine a doua sau a treia specialitate (profesie), li se pot acorda anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.
    4. În contractul colectiv de muncă şi în convenţiile colective pentru salariaţii menţionaţi la pct.1 din prezentul Regulament pot fi prevăzute garanţii şi compensaţii suplimentare din contul mijloacelor unităţii.
    5. Administraţia tuturor unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, este obligată să acorde salariaţilor garanţiile şi compensaţiile prevăzute de prezentul Regulament.
    6. Salariaţilor care îşi fac studiile fără scoatere din activitate li se pot acorda, la cerere, concedii de odihnă anuale pînă la începutul studiilor în instituţiile respective de învăţămînt.
    Salariaţilor nou-angajaţi care îşi fac studiile fără scoatere din activitate li se pot acorda, la cerere, concedii de odihnă anuale înainte de expirarea termenului de 6 luni de muncă în unitatea respectivă.
    La cererea salariatului, concediile anuale de odihnă pot fi anexate la concediile suplimentare acordate salariaţilor în conformitate cu prezentul Regulament.
    7. De garanţii şi compensaţii prevăzute de prezentul Regulament beneficiază salariaţii trimişi la studii de către angajator, precum şi cei înmatriculaţi din proprie iniţiativă, care prezintă adeverinţe (invitaţii), eliberate de instituţia respectivă de învăţămînt, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
II. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor
care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt
 superior şi mediu de specialitate
    8. Pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate se stabileşte durata redusă a timpului de muncă de 35 ore pe săptămînă.
    9. Salariaţii înscrişi la examenul de admitere în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate beneficiază de un concediu neplătit, cu o durată de pînă la 15 zile calendaristice.
    10. Salariaţilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate li se acordă concedii suplimentare plătite (păstrîndu-li-se 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază):
    a) pentru sesiunea de reper, executarea lucrărilor de laborator şi susţinerea colocviilor şi examenelor - pînă la 30 de zile calendaristice anual;
    b) în perioada susţinerii examenelor de licenţă sau examenelor de absolvire - pînă la 30 de zile calendaristice;
    c) pentru elaborarea şi susţinerea proiectului (tezei) de licenţă, tezei de master sau lucrării (proiectului) de diplomă - pînă la 90 de zile calendaristice.
    11. Cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu transportul feroviar şi transportul auto public (cu excepţia taximetrelor), a salariaţilor la instituţia de învăţămînt în care îşi fac studiile pentru susţinerea sesiunii de reper, executarea lucrărilor de laborator, susţinerea colocviilor şi examenelor, precum şi în cazul deplasării pentru susţinerea proiectului (tezei) de licenţă şi a examenelor de licenţă, pentru susţinerea tezei de master sau lucrării (proiectului) de diplomă şi examenelor de absolvire sînt suportate, în mărime deplină, de unitatea în care sînt angajaţi, la prezentarea documentelor de călătorie.
III. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile
în învăţămîntul postuniversitar specializat (masterat, rezidenţiat, secundariat,
cursuri de specializare şi perfecţionare)
    12. Salariaţii care îşi fac studiile în învăţămîntul postuniversitar specializat (masterat, rezidenţiat, secundariat, cursuri de specializare şi perfecţionare) beneficiază anual, în timpul studiilor, de un concediu suplimentar, cu o durată de pînă la 35 de zile calendaristice, păstrîndu-li-se 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază.
    13. Pentru pregătirea şi susţinerea tezei de master persoanele respective beneficiază de un concediu suplimentar plătit, cu o durată de pînă la 90 de zile calendaristice, păstrîndu-li-se 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază.
    14. Cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu transportul feroviar şi transportul auto public (cu excepţia taximetrelor), a salariaţilor care îşi fac studiile în învăţămîntul postuniversitar specializat la instituţia de învăţămînt în care îşi fac studiile sînt suportate, în mărime deplină, de unitatea în care sînt angajaţi, la prezentarea documentelor de călătorie.
IV. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care
îmbină munca cu studiileîn instituţiile de învăţămînt secundar
profesional (şcoli profesionale, şcoli de meserii)
    15. Salariaţii care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt secundar profesional (şcoli profesionale, şcoli de meserii) beneficiază anual de un concediu suplimentar, cu o durată de pînă la 35 de zile calendaristice, pentru a se pregăti  şi a susţine colocviile şi examenele, păstrîndu-li-se 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază.
    16. Cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu transportul feroviar şi transportul auto public (cu excepţia taximetrelor), a salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt secundar profesional la instituţia de învăţămînt în care îşi fac studiile, pentru susţinerea colocviilor şi examenelor, sînt suportate, în mărime deplină, de unitatea în care sînt angajaţi, la prezentarea documentelor de călătorie.
V. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care
 îmbină munca cu studiile îninstituţiile de învăţămînt secundar general 
(gimnazii, licee, şcoli medii de cultură generală)
    17. Pentru persoanele care îşi fac studiile în gimnaziile, liceele şi şcolile medii de cultură generală, în timpul anului de studii, săptămîna de muncă se reduce cu o zi de muncă sau cu numărul de ore de muncă corespunzător unei zile de muncă (din contul reducerii zilei de muncă în timpul săptămînii).
    În timpul anului de studii persoanele menţionate sînt eliberate de la muncă  pentru o perioadă de cel mult 36 zile de muncă sau pentru numărul de ore de muncă corespunzător acestor zile.
    Pentru timpul eliberării de la muncă, persoanelor sus-numite li se plăteşte 50 la sută din salariul mediu.
    18. Dacă persoanele care îşi fac studiile în gimnaziile, liceele, şcolile medii de cultură generală nu pot folosi regulat zile libere din cauza condiţiilor de producţie (caracterul sezonier sau mobil al muncii etc.), administraţia unităţii are dreptul să le ofere solicitanţilor zilele libere cumulate în altă perioadă a anului, cu o intensitate mai mică a procesului de producţie, respectîndu-se prevederile pct.17 din prezentul Regulament.
    19. În timpul anului de studii, la cererea salariaţilor care îşi fac studiile în gimnazii, licee şi în şcolile medii de cultură generală, administraţia unităţii le poate oferi suplimentar, fără a aduce prejudicii activităţii de producţie, una sau două zile libere săptămînal, fără menţinerea salariului.
    20. În perioada susţinerii examenelor de absolvire, salariaţii care îşi fac studiile în gimnazii, licee şi în şcolile medii de cultură generală beneficiază de un concediu suplimentar, cu o durată de pînă la 30 de zile calendaristice, cu păstrarea a 75 % din salariului mediu la locul de muncă de bază.
    În perioada susţinerii examenelor de promovare salariaţii care învaţă în gimnazii, licee şi în şcolile medii de cultură generală beneficiază de cel mult 10 zile libere, cu păstrarea a 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază,  din  contul reducerii  numărului total de zile libere, prevăzut la pct.17 din prezentul Regulament.
    21. Persoanele care studiază în mod individual şi sînt admise la examenele de absolvire a gimnaziului, liceului, şcolii medii de cultură generală beneficiază de un concediu suplimentar, cu o durată de pînă la 30 de zile calendaristice, cu păstrarea a 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază.
              
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 435
din 23 aprilie 2007
Lista
unor hotărîri ale Guvernului care se abrogă
    1. Regulamentul cu privire la înlesnirile pentru muncitorii şi slujbaşii, care îmbină activitatea de muncă cu studiile în instituţiile de învăţămînt, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.25 din 20 ianuarie 1992  "Cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi de trai ale tineretului studios" (Monitor, 1992, nr.1, art.36).
    2. Punctul 1 al Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.525 din 24 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.51-52, art.420).