*HGO581/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  329464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 581
din  25.05.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile
de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi
şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 624
Întru asigurarea protecţiei drepturilor copiilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă (se anexează).

    Prim-ministru                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnează
:
    Ministrul educaţiei,
    tineretului şi sportului                          Victor Ţvircun
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                              Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                             Mihail Pop

    Chişinău, 25 mai 2006.
    Nr. 581.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 581
din 25 mai 2006
Regulamentul
cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.827 din 8 august 2005 "Privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993" şi determină condiţiile de stabilire şi de plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă.
I. Dispoziţii generale
1. Pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor adoptatori, tutorilor/curatorilor li se plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea  îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă personală etc.
2. Indemnizaţia se stabileşte şi se achită în mărimea prevăzută la pct.10 din Hotărîrea Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 "Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile".
3. Nu se stabilesc şi nu se plătesc indemnizaţii în următoarele cazuri:
a) părintele adoptator este soţul/soţia părintelui biologic al copilului;
b) părinţii copilului sînt apţi de a-şi îndeplini obligaţiunile de educaţie şi întreţinere a copilului, dar consimt la instituirea tutelei/curatelei asupra acestora de către alte persoane;
c) părinţii copilului se află într-o deplasare îndelungată (deplasare de serviciu, plecarea în altă localitate/ţară în scopul angajării în cîmpul muncii);
d) părintele/părinţii copilului locuiesc separat de copil şi dispun de condiţiile necesare pentru educarea şi întreţinerea acestuia;
e) copiii (adoptaţi sau puşi sub tutelă/curatelă) sînt plasaţi pentru educaţie şi întreţinere în instituţii de stat (de educaţie, de învăţămînt, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o instituţie similară), alte instituţii analogice şi beneficiază de întreţinere completă din partea statului.
4. În cazul în care copilul se află permanent într-o instituţie de stat (de educaţie, de învăţămînt, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o altă instituţie similară) şi în perioada vacanţei de vară este luat de către familie pentru cel puţin o lună, indemnizaţia se plăteşte conform principiilor generale.
5. La stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor adoptaţi şi a celor puşi sub tutelă/curatelă nu se ia în considerare cuantumul altor pensii şi indemnizaţii de care beneficiază copilul (pensie alimentară, pensie de urmaş,  alte prestaţii).
II. Modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiilor
6. Stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă se efectuează de către primăriile oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
7. Indemnizaţiile se stabilesc şi se plătesc în temeiul cererii depuse de către solicitant (părinte adoptator, tutore/curator) la primăria oraşului (municipiului), satului (comunei) de la domiciliul copilului şi la Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) - în cazul în care copilul domiciliază pe teritoriul acesteia. În cazul municipiului Chişinău, cererea se depune la pretura sectorului în care domiciliază familia.
8.  La cerere se anexează următoarele acte:
a) copia actului de identitate al părintelui adoptator sau al tutorelui/curatorului;
b) copia hotărîrii judecătoreşti cu privire la adopţie (în cazul copilului adoptat);
c) copia deciziei autorităţii tutelare de nivelul întîi cu privire la instituirea tutelei/curatelei (în cazul copilului pus sub tutelă/curatelă);
d) copia certificatului de naştere al copilului;
e) certificat de la locul de trai al copilului, prin care se confirmă faptul domicilierii solicitantului împreună cu copilul adoptat sau pus sub tutelă/curatelă, cu excepţia cazului cînd se admite domicilierea separată a curatorului şi a persoanei aflate sub curatelă.
9. Stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă se efectuează în temeiul deciziei autorităţii administraţiei publice locale.
10. Autoritatea administraţiei publice locale este în drept să stabilească indemnizaţia pentru întreţinerea copilului pus sub tutelă/curatelă în decizia cu privire la instituirea tutelei/curatelei.
11. Autoritatea administraţiei publice locale, în termen de două săptămîni din momentul depunerii cererii de către solicitant, emite decizia cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei sau cu privire la refuzul de a stabili şi plăti indemnizaţia.
12. Autoritatea administraţiei publice locale comunică solicitantului, în termen de 3 zile din data emiterii deciziei, despre rezultatele examinării cererii.
13. Autoritatea administraţiei publice locale poate respinge cererea de stabilire a indemnizaţiei în cazul:
a) lipsei raportului de adopţie şi a raportului de tutelă/curatelă între copil şi solicitant;
b) situaţiilor prevăzute la pct.3 al prezentului Regulament.
14. Refuzul privind stabilirea şi plata indemnizaţiei poate fi contestat în instanţa judecătorească.
15. Dreptul la plata indemnizaţiei apare din momentul intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti cu privire la adopţie (în cazul copiilor adoptaţi) sau din momentul emiterii deciziei cu privire la instituirea tutelei/curatelei, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.3 al prezentului Regulament.
16. Indemnizaţia se stabileşte şi se plăteşte din momentul depunerii cererii.
17. Indemnizaţia se achită părintelui adoptator sau tutorelui/curatorului lunar, nu mai tîrziu de data de 15 a lunii următoare, prin intermediul Băncii de Economii.
18. Indemnizaţiile pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă se stabilesc şi se achită pînă la atingerea de către copil a vîrstei majoratului, iar în cazul copiilor adoptaţi şi al celor puşi sub tutelă/curatelă care au atins vîrsta majoratului, dar îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt secundar general (licee şi şcoli medii de cultură generală) sau instituţii de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior - pînă la absolvirea instituţiilor respective, fără a depăşi vîrsta de 23 ani. În acest caz, părinţii adoptatori sau tutorele/curatorul prezintă, de două ori pe an, confirmări de la instituţia de învăţămînt (în perioada 1-15 octombrie şi 1-15 martie).
19. Plata indemnizaţiei părintelui adoptator încetează în cazurile anulării sau recunoaşterii nule a adopţiei.
Plata indemnizaţiei încetează şi în cazurile:
a) îndepărtării tutorelui/curatorului de la îndeplinirea obligaţiilor, pe baza cererii acestuia;
b) eliberării tutorelui/curatorului de la îndeplinirea obligaţiunilor;
c) întoarcerii copilului la părinţi;
d) adopţiei copilului;
e) plasării copilului într-o instituţie de plasament (de educaţie, de învăţămînt, de tratament, de asistenţă socială publică sau într-o instituţie similară);
f) înregistrării căsătoriei copilului adoptat sau pus sub tutelă;
g) schimbării locului de trai al copilului adoptat sau pus sub tutelă;
h) declarării pe cale judiciară a copilului adoptat sau pus sub tutelă/curatelă ca dispărut fără veste sau decedat;
i) declarării pe cale judiciară a părintelui adoptator sau a tutorelui/curatorului ca dispărut fără  veste sau decedat;
j) decesului copilului adoptat sau pus sub tutelă/curatelă;
k) decesului părintelui adoptator sau a tutorelui/curatorului.
20. În cazul apariţiei circumstanţelor care generează încetarea plăţii indemnizaţiei, părintele adoptator sau, după caz, tutorele/curatorul copilului este obligat să anunţe autoritatea tutelară despre acest fapt. Plata indemnizaţiei încetează prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, începînd cu luna următoare lunii în care au apărut aceste circumstanţe.
21. La apariţia circumstanţelor care ar putea avea ca urmare reapariţia dreptului la stabilirea şi plata indemnizaţiei, plata indemnizaţiei este reluată din luna următoare celei în care au apărut condiţiile respective.
22. Indemnizaţia care nu a fost achitată  la timp din vina autorităţii care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia va fi achitată  retroactiv, fără nici o limitare în termen.
23. Sumele băneşti plătite excesiv sînt restituite de către solicitant dacă achitarea s-a produs în urma abuzului din partea solicitantului. Această sumă se reţine din suma indemnizaţiei/veniturilor părintelui adoptator sau, după caz, a tutorelui/curatorului în temeiul cererii lui sau al hotărîrii instanţei judecătoreşti.
24. În caz de schimbare a domiciliului de către părintele adoptator sau tutore/curator, plata indemnizaţiei va fi reluată  după primirea de către autoritatea tutelară de la locul nou de trai a dosarului copilului şi luarea acestuia în evidenţă şi se va achita din data încetării plăţii la vechiul loc de trai (părintele adoptiv sau, după caz, tutorele/curatorul este obligat, în termen de o lună, să informeze autoritatea tutelară despre noul loc de trai).
25. Dacă adopţia sau tutela/curatela asupra copilului-cetăţean al Republicii Moldova, care locuieşte pe teritoriul Republicii Moldova, a fost stabilită peste hotarele Republicii Moldova, în conformitate cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte, indemnizaţiile se vor achita în modul şi cuantumul indicate în prezentul Regulament.