*HGO862/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  329466
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 862
din  26.07.2004
privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat
Publicat : 31.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 131     art Nr : 1034
În vederea reducerii numărului de controale de stat la agenţii economici şi sporirii calităţii controalelor şi a responsabilităţii organelor de control, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul organizării controalelor de stat complexe specializate, conform anexei nr. 1;
Formularele rapoartelor despre controalele efectuate şi despre controalele planificate, conform anexei nr. 2.
2. În termen de o lună:
ministerele şi departamentele care au în subordine organe de control, în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei, vor prezenta Guvernului spre aprobare propuneri privind delimitarea funcţiilor de control ale organelor de control şi a funcţiilor de evaluare a conformităţii mărfurilor şi serviciilor. Întreprinderile existente de evaluare a conformităţii vor fi private de exercitarea funcţiilor de control, care vor fi  puse în competenţa unor inspectorate de stat;
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor vor prezenta Guvernului spre aprobare propuneri privind raţionalizarea numărului  şi a structurii organelor de control subordonate, prin comasarea acestora, cu păstrarea funcţiilor de control existente.
3. În termen de o lună, Departamentul Standardizare şi Metrologie va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul mărfurilor şi serviciilor supuse certificării obligatorii în baza următoarelor principii:
supunerea certificării obligatorii numai a mărfurilor care prezintă pericol sau pot cauza pericol oamenilor, bunurilor materiale şi mediului înconjurător, dacă aceste mărfuri sînt importate din ţările ale căror certificate de conformitate sau de calitate nu pot fi recunoscute în Republica Moldova sau dacă mărfurile sînt importate din ţările ale căror standarde şi condiţii tehnice sînt recunoscute în Republica Moldova, dar nu sînt însoţite de certificate de conformitate sau de calitate;
supunerea certificării obligatorii numai a mărfurilor produse în  Republica Moldova, care prezintă pericol sau pot cauza pericol oamenilor, bunurilor materiale şi mediului înconjurător;
stabilirea în Nomenclatorul sus-menţionat  a termenelor de valabilitate a certificatelor de conformitate a mărfurilor şi serviciilor, eliberate de organismele de evaluare a conformităţii, precum şi a periodicităţii minime de reevaluare a conformităţii mărfurilor şi serviciilor.
4. Comisia guvernamentală pentru coordonarea activităţii de elaborare a măsurilor privind reforma reglementării de stat a activităţii antreprenoriale, Centrul Creaţie Legislativă, în comun cu ministerele şi departamentele, în termen de şase luni, vor înainta propuneri de modificare a actelor legislative şi normative în vigoare pentru a  asigura executarea prevederilor prezentei hotărîri.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlor Vasile Iovv,  prim-viceprim-ministru, şi Marian Lupu, ministrul economiei.


    Prim-ministru                                             Vasile TARLEV
    Contrasemneaz
ă:
    Prim-viceprim-ministru                              Vasile Iovv
    Ministrul economiei                                   Marian Lupu
    Ministrul finan
ţelor                                    Zinaida Grecianîi
    Ministrul justi
ţiei                                       Victoria Iftodi

    Chi
şinău, 26 iulie 2004.
    Nr. 862.
          
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 862
din 26 iulie  2004
Regulamentul
organizării controalelor de stat complexe specializate
I. Dispoziţii generale
1. În prezentul Regulament, următoarele noţiuni de bază semnifică:
control - totalitatea acţiunilor de verificare a îndeplinirii de către agentul economic sau de către o parte a acestuia a prevederilor legislaţiei şi ale actelor normative în vigoare, realizate de  un controlor sau de un grup de controlori de stat prin vizitarea agentului economic sau prin invitarea reprezentanţilor acestuia la organul de control;
supraveghere - totalitatea acţiunilor întreprinse de un controlor sau de un grup de controlori de stat prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii (statistice, vamale, bancare, rezultate ale  controalelor efectuate la alţi agenţi economici legaţi de activitatea agentului economic respectiv, mărturisiri scrise ale martorilor etc.) sau probe, ce caracterizează cu o probabilitate oarecare abaterile agentului economic de la prevederile legislaţiei şi ale actelor normative în vigoare, fără a interveni în activitatea acestuia. Organul de control, în cazul depistării unei probabilităţi de abatere inadmisibilă, poate iniţia efectuarea unui control la agentul economic respectiv;
control specializat - control efectuat de către organele de control de stat în scopurile:
a) stabilirii corespunderii spaţiilor şi teritoriului, tehnologiilor de producere, păstrare, transportare şi comercializare a mărfurilor şi serviciilor agentului economic regulilor sanitare, standardelor şi condiţiilor (normelor) tehnice necesare pentru asigurarea indicilor corespunzători de inofensivitate şi calitate a mărfurilor şi serviciilor şi de protecţie a mediului înconjurător;
b) stabilirii corespunderii mărfurilor şi serviciilor (fabricate sau prestate de către agenţii economici) indicilor de inofensivitate şi calitate, prevăzuţi de actele normative în vigoare, precum şi stabilirii corespunderii normelor stabilite a gradului de poluare de către agenţii economici a mediului înconjurător;
c) verificării respectării de către agenţii economici a cerinţelor standardelor, condiţiilor (normelor) tehnice şi regulilor privind fiabilitatea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, precum şi a respectării regulilor şi normelor sanitaro-epidemiologice, bacteriologice, veterinar-epidemiologice, fitosanitare, antiincendiare, antiseismice etc.
2. Formele de controale
Controalele specializate pot fi efectuate sub următoarele forme:
control planificat - control preconizat în prealabil spre a fi efectuat la agentul economic în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale actelor normative şi cu o periodicitate stabilită în aceste documente, dar nu mai frecvent de o dată pe an. Un organ de control de stat cu periodicitatea de mai sus poate efectua la unul şi acelaşi agent economic numai un singur control planificat. Toate controalele care nu corespund noţiunii de "control planificat" se consideră controale inopinate;
control repetat - control de verificare a executării prescripţiilor de înlăturare a încălcărilor constatate în actul de control precedent (planificat sau inopinat), considerîndu-se ca parte componentă a controlului precedent;
control complex specializat - control efectuat de un organ sau un grup de organe de control specializate în toate domeniile de activitate a agentului economic respectiv.
3. Modurile de planificare a controalelor şi de compensare a cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor de evaluare a conformităţii (prelevarea probelor, încercări de laborator)  în cadrul controalelor
Organul de control planifică controale la agenţii economici numai în baza informaţiei obţinute în cadrul activităţii sale de supraveghere a acestor agenţi sau la solicitarea controlului din partea agenţilor economici înşişi.
Selectarea agenţilor economici la care se va efectua controlul se stabileşte în baza criteriului prejudiciului presupus, care poate fi cauzat în urma încălcării de către agentul economic a prevederilor legislaţiei şi ale actelor normative, şi în ordinea descreşterii acestuia. Astfel, în primul rînd se supun controlului agenţii economici care au cea mai mare valoare a criteriului prejudiciului presupus.
Valoarea numerică a criteriului prejudiciului presupus pentru o latură de activitate a agentului economic se calculează în felul următor:
Vi = Pi * Ni,
unde "i" - numărul laturii de activitate a agentului economic, supuse controlului din partea statului (de exemplu, i = 1 disciplina ecologică, i = 2 asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor etc.);
Vi - valoarea numerică (lei) a criteriului prejudiciului presupus în caz de încălcare a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în latura "i" de activitate a agentului economic;
Pi - probabilitatea (riscul) abaterii agentului economic de la prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare, ce se referă la latura "i" de activitate. Această probabilitate se stabileşte în baza datelor organului de control, obţinute în urma activităţii de supraveghere a laturii "i" de activitate a agentului economic şi experienţei controalelor, efectuate la asemenea agenţi economici în anul în curs şi în anii precedenţi. De exemplu, în urma controalelor precedente, iniţiate în baza analizei probelor de poluare a mediului peste normele admisibile, înregistrate în afara teritoriului agentului economic, a fost stabilit că 90  la sută din controalele efectuate confirmă încălcarea de către aceşti agenţi economici a legislaţiei şi normelor ecologice. Deci, probabilitatea abaterii agentului economic de la prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare în latura de activitate "i"= 1 constituie P1 = 0,9;
Ni - valoarea (lei) prejudiciului presupus în caz de încălcare de către agentul economic a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în latura  "i" de activitate. Valoarea prejudiciului presupus pentru un agent economic este unică pentru un grup de agenţi economici cu parametri similari de activitate (după gradul de periclitare a mediului, a sănătăţii oamenilor, după numărul de lucrători, capacitatea de producere etc.) şi se stabileşte în baza rezultatelor controalelor precedente sau prin calcule.
În cazul organizării controalelor complexe, agenţii economici se aliniază în ordinea descreşterii criteriului prejudiciului presupus sumar, calculat ca suma criteriilor prejudiciului presupus pe toate laturile de activitate supuse controlului complex. În primul rînd se supun controlului complex agenţii economici care au cea mai mare valoare a criteriului prejudiciului presupus sumar. Numărul  agenţilor economici incluşi în graficul de control nu trebuie să depăşească posibilităţile organelor de control.
3.1. În cazul efectuării controalelor în scopurile a) şi c) din punctul 1 al prezentului Regulament, planurile de control elaborate de organele de control şi aprobate în modul stabilit trebuie să fie coordonate, nu mai tîrziu de 30 de zile din data începerii controlului, cu administraţia agentului economic la care se va efectua controlul. Planurile de control respective  trebuie date publicităţii.
3.2. În cazul controalelor efectuate în scopul b) din punctul 1 al prezentului Regulament, planurile de control elaborate de organele respective de control şi aprobate în modul stabilit se aduc la cunoştinţa agentului economic, în partea ce se referă la acesta, numai la data începerii controlului.
3.3. Controalele inopinate pot fi permise de către organul respectiv de control numai în cazurile cînd:
a) la agentul economic sau în regiunea amplasării lui au apărut situaţii excepţionale cu caracter natural sau tehnogen, care ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei;
b) factorii de decizie ai organului de control dispun de informaţii veridice, obţinute în cadrul activităţii de supraveghere, care le permite  să considere că acţiunile agentului economic întrunesc elementele unei infracţiuni sau ale unei contravenţii administrative;
c) există cerinţe obligatorii de efectuare a  controlului cu o periodicitate mai mică de un an asupra respectării procesului tehnologic de producţie la anumite etape ale acestuia;
d) organele de drept solicită efectuarea controlului.
3.4. Numărul controalelor inopinate, indiferent de scopul lor, nu poate depăşi 50% din numărul controalelor planificate. Agentul economic este informat despre controlul inopinat în ziua începerii lui.
3.5. Cheltuielile legate de activitatea de supraveghere, inclusiv cheltuielile pentru analiza probelor, sînt suportate de organul de control respectiv, finanţat din bugetul de stat.
Cheltuielile legate nemijlocit de activitatea controlorilor în cadrul controalelor planificate sau inopinate sînt suportate de către organul de control. Cheltuielile pentru achitarea lucrărilor de evaluare a conformităţii mărfurilor şi serviciilor (prelevarea probelor, încercări de laborator), efectuate de către organismele de evaluare a conformităţii în cadrul controalelor, se achită (în conformitate cu prevederile alineatului (3) din articolul 30 al Legii nr. 186 din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor) de către beneficiar. În cazul în care controlul la agentul economic a fost iniţiat de către organul de control de stat sau de alt organ de stat abilitat, cheltuielile pentru aceste lucrări sînt acoperite de  organul de control sau de alt organ de stat abilitat. Dacă controlul a fost iniţiat de însuşi agentul economic, atunci lucrările sus-numite sînt achitate de acesta.
3.6. Controalele repetate se efectuează numai în scopul verificării lichidării încălcărilor depistate în cadrul controlului precedent şi doar de către organele de control care au depistat încălcările respective. Toate cheltuielile pentru evaluarea conformităţii în cadrul controlului repetat se achită de către agentul economic vinovat de încălcările comise.
3.7. Toate lucrările de evaluare a conformităţii, necesare în cadrul controlului, se efectuează de către laboratoarele de încercări, acreditate şi desemnate pentru domeniul respectiv. Organismele de evaluare a conformităţii, sesizate de organele de control, se pot deplasa la agentul economic pentru a efectua lucrările de evaluare a conformităţii.
Evaluările periodice ale conformităţii la agentul economic se efectuează după expirarea timpului stabilit de legislaţie sau de actele normative aprobate de Guvern, dar nu mai des de o dată pe an. Dacă evaluarea conformităţii la agentul economic respectiv a fost efectuată de către organismul de evaluare înainte de termen în cadrul unui control planificat sau inopinat, următoarea evaluare periodică poate fi efectuată de către acest organism numai după expirarea timpului stabilit, calculat de la data ultimei evaluări efectuate în cadrul controlului.
II. Organizarea controalelor complexe specializate
4. Iniţiatorii controalelor complexe specializate
4.1. Iniţiator al controlului complex specializat poate fi orice organ de control de stat, organele de drept sau însuşi agentul economic. Organul de control specializat poate efectua controale complexe de sine stătător, în limita competenţei sale, sau este în drept să antreneze şi alte organe de control specializat.
4.2. Atît în cazul efectuării controalelor planificate, cît şi în cazul celor inopinate, organele de control de stat sînt obligate să atragă alte organe de control specializate, cu competenţe în domeniul de activitate a agentului economic respectiv, pentru a efectua un control complex, precum şi să organizeze activitatea reprezentanţilor acestor organe în perioada de control.
Inspecţia de Stat în Construcţii, în cazurile dării în exploatare a unui sau a cîtorva obiecte ale agentului economic (atît a celor nou-construite, cît şi a celor reconstruite), este împuternicită să organizeze brigăzi de control complex specializat din reprezentanţii următoarelor organe de control de stat (în fiecare caz numai ai organelor competente în domeniile de activitate a agentului economic supus controlului de stat):
Inspectoratul Farmaceutic de Stat;
Inspectoratul Ecologic de Stat;
Inspectoratul de Stat pentru Seminţe;
Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante;
Inspectoratul de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie;
Inspectoratul de Stat pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie;
Inspectoratul Veterinar de Stat;
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice;
Inspectoratul Principal de Stat în Standardizare, Metrologie, Supraveghere Tehnică şi Protecţia Consumatorilor;
Departamentul Dezvoltarea Turismului (în domeniul controlului calităţii serviciilor turistice);
Agenţia de Stat pentru Dezvoltarea Ramurii Tutunului;
Î. S. "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional";
Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor;
Î. S. "Centrul de Acreditare şi Atestare";
Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor;
Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru;
Camera de Licenţiere;
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat;
Comisia de supraveghere a reglementării activităţii laboratoarelor microbiologice, virusologice şi imunologice;
Serviciul Hidrometeorologic de Stat;
Agenţia Naţională pentru Supravegherea Tehnică;
Î. S. Inspectoratul de stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro"  (supravegherea tehnică a maşinilor agricole);
Î. S. "Serviciul Naţional pentru Securitatea Navigaţiei";
Î. S. "Inspectoratul de Stat pentru Navele de Tonaj Mic";
Inspectoratul Energetic de Stat;
Î. S. "Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor";
Inspecţia Muncii;
Departamentul Situaţii Excepţionale;
Departamentul Comerţului.
4.3. Inspectoratul Principal de Stat în Standardizare, Metrologie, Supraveghere Tehnică şi Protecţia Consumatorilor, atît în cazurile planificării şi efectuării controalelor planificate, cît şi în cazul iniţierii unor controale inopinate în scopurile a), b) şi c) din punctul 1 al prezentului Regulament, este împuternicit să organizeze brigăzi de control complex specializat din reprezentanţii tuturor organelor de control de stat specificate în punctul 4.2. al prezentului Regulament, inclusiv din reprezentanţii Inspecţiei de Stat în Construcţii, cu competenţe în domeniul de activitate a agentului economic respectiv.
4.4. Organele de control de stat specializate, cu excepţia cazurilor cînd acestea au efectuat deja în anul de gestiune respectiv un control la agentul economic în cauză, nu sînt în drept să refuze, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii sau a Inspectoratului Principal de Stat în Standardizare, Metrologie, Supraveghere Tehnică şi Protecţia Consumatorilor, participarea la efectuarea unui control comun complex.
4.5. Durata unui control complex planificat sau inopinat nu poate depăşi 3 zile lucrătoare şi poate fi majorată numai în funcţie de durata tehnologică a proceselor de evaluare a conformităţii sau a perioadei de lichidare de către agentul economic a încălcărilor depistate.
4.6. Orice control se consideră legal dacă controlorii prezintă agentului economic ordinul  de control, semnat de către conducătorul organului de control respectiv, care autorizează acest control.
4.7. Orice control complex specializat se încheie cu întocmirea unui act de control, semnat de toate persoanele care au participat la control şi de reprezentantul agentului economic.
4.8. Agentul economic este obligat să pună la dispoziţia organului de control de stat specializat toate materialele necesare pentru efectuarea controlului şi să asigure accesul liber la obiectivele supuse controlului.
5. Coordonarea graficelor de control
Organele de control de stat subordonate Guvernului coordonează în mod obligatoriu cu Ministerul Economiei graficele anuale şi trimestriale de control planificat.
III. Derogări
6. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică  asupra activităţii organelor de control care , conform prevederilor legale, efectuează controlul:
a) unităţilor de transport şi calităţii mărfurilor importate (care nu au certificate de conformitate străine recunoscute în Republica Moldova) la punctele de trecere a frontierei de stat;
b) agenţilor economici, unităţilor de transport şi instalaţiilor din aeroporturile aviaţiei civile, porturile mare-rîu şi fluviale;
c) ecologic, de carantină sanitară, fitosanitară şi veterinară la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.