HGC1196/2008
ID intern unic:  329511
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1196
din  24.10.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 31 iulie 2008
Publicat : 31.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 195-196     art Nr : 1204
    În conformitate cu punctul 34 din anexa nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art. 688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.925 din 31 iulie 2008 “Cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2008” (se anexează).

    Prim-ministru                                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                       Violeta Ivanov

    Nr. 1196. Chişinău, 24 octombrie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1196 din 24 octombrie 2008

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.925 din 31 iulie 2008
    Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 31 iulie 2008 “Cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare  în sezonul de vînătoare 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 925) se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    “3. Se aprobă:
    Limitele de recoltare a vînatului pe specii de animale în sezonul  de vînătoare 2008, conform anexei.”;
    se completează cu un nou punct, 31, cu următorul cuprins:
    “31. Limitele de recoltare a vînatului la mistreţi în terenurile fondului  forestier de stat în sezonul de vînătoare 2008 se stabilesc în număr de 1117 unităţi.”;
    anexa la hotărîre se modifică  şi se completează  după cum urmează:
    rubrica 2 se completează cu cuvintele “şi întreprinderile pentru silvicultură / silvocinegetice”;
    la poziţia “Total pe republică” rubrica 7, cifra “6235” se înlocuieşte cu cifra “9885”;
    se completează cu poziţiile 36-39 cu următorul cuprins: 
1 2 3 4 5 6 7
„36.

Întreprinderea pentru silvicultură Bălţi

 
 
 
 
700
37.
Întreprinderea pentru silvicultură "Silva - Sud", Cahul
 
 
 
 
950
38.
Întreprinderea silvocinegetică Cimişlia 
 
 
 
 
1000
39.

Întreprinderea silvocinegetică Străşeni

 
 
 
 
1000”