LPM226/2008
ID intern unic:  329630
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 226
din  30.10.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 750
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13
    LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 23110 alineatul al doilea din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratului General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    Art.II. – Articolul 20 din Legea nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.182), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Supravegherea de stat
    (1) Supravegherea de stat în selecţie şi reproducţie o exercită Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, care asigură:
    a) supravegherea exploatării păşunilor şi obiectivelor acvatice piscicole, stupinelor, creşterea şi comercializarea nutreţurilor, premixurilor şi adaosurilor vitamino-proteice, altor aditivi furajeri;
    b) controlul asupra respectării regulilor şi parametrilor normativi la creşterea, întreţinerea, nutriţia animalelor şi comercializarea lor;
    c) controlul asupra îndeplinirii normelor stabilite în vederea organizării activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie, evidenţei zootehnice a animalelor;
    d) supravegherea respectării metodologiei şi standardelor în vigoare la aprecierea materialului seminal, categoriei, calităţii animalelor şi producţiei zootehnice de către producători, colectori şi procesatori;
    e) controlul evaluării (bonitării) corecte a animalelor reproducătoare, verificării şi aprecierii lor după calitatea descendenţilor şi productivitatea proprie;
    f) supravegherea utilizării masculilor-reproducători de diferite specii de animale, autorizarea lor pentru participarea la reproducţie;
    g) monitorizarea şi asigurarea controlului asupra importului/exportului resurselor zootehnice de prăsilă;
    h) participarea la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă.
    (2) Regulamentul de activitate, structura şi efectivul-limită ale Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală se aprobă de Guvern.”
    [Art.III abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    Art.IV. – Legea nr.728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17–18, art.188), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    2. Articolul 6:
    la alineatul (2) litera c), sintagma „Agenţia Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Exportul materialului săditor pomicol se efectuează în temeiul licenţei de activitate în domeniu, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în temeiul certificatului de calitate şi certificatului de carantină fitosanitară, eliberate de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.”
    Art.V. – Legea zootehniei nr.412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73–77, art.347), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (2), sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    2. La articolul 34 alineatul (2), textul „Inspectoratul General Agricol şi subdiviziunile teritoriale ale acestuia” se înlocuieşte cu textul „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi subdiviziunile teritoriale ale acesteia”.
     [Art.VI abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11] 
    [Art. VII abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art.VIII. – În textul Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100–103, art.510), cu modificările ulterioare, sintagma „Agenţia Fitosanitară” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    Art.IX. – În textul Legii nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.310), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    Art.X. – La articolul 9 alineatul (10) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.314), cu modificările ulterioare, sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”.
    Art.XI. – Legea apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.316) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    2. La articolul 7 litera d), sintagma „Serviciului Sanitar-Veterinar de Stat” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    3. La articolul 11 alineatul (2), textul „Inspectoratul General Agricol şi Inspectoratul Veterinar de Stat ale” se înlocuieşte cu textul „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală a”.
    4. La articolul 14 alineatele (1) şi (2), sintagma „Serviciul Sanitar-Veterinar de Stat” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    Art.XII. – La articolul XIV din Legea nr.187-XVI din 10 iulie 2008 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 138–139, art.567), litera a) se exclude.
    Art.XIII. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va crea, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în baza reorganizării prin fuziune a Inspectoratului de Stat pentru Seminţe, Inspectoratului de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie, Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară;
    b) va lichida Agenţia Agroindustrială „Moldova-Tutun”, cu transmiterea funcţiilor de control în domeniul producerii şi comercializării tutunului şi produselor din tutun, precum şi a unităţilor de personal ale acesteia, către Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    c) va lichida Inspectoratul Zootehnic de Stat, cu transmiterea funcţiilor şi unităţilor de personal ale acestuia către  Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală;
    d) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.226-XVI.  Chişinău, 30 octombrie 2008.