LPC229/2008
ID intern unic:  329707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  06.11.2008
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 21.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 208-209     art Nr : 768
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  –  Articolul 241 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Judecătorul ales prin concurs în funcţia de inspector-judecător în inspecţia judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii se detaşează din funcţie pentru toată perioada mandatului.”
    la alineatul (4), după cuvintele „perioada de activitate” se introduc cuvintele „în inspecţia judiciară,”.
    Art.II. – Articolul 71 alineatul (2) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186–188, art.752), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul „pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.229-XVI. Chişinău, 6 noiembrie 2008.