HGC1287/2008
ID intern unic:  329859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1287
din  18.11.2008
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 1337
    În temeiul art. 57 alin. (2) lit. c), alin.(4) şi alin. (5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), precum şi în scopul susţinerii tineretului studios, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (se anexează).

    Prim-ministru                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                  Larisa Şavga
    Ministrul finanţelor                                                       Mariana Durleşteanu

    Nr. 1287. Chişinău, 18 noiembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1287
din 18 noiembrie 2008

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La pct. 1 al hotărîrii, cuvintele „cu începere de la  1 ianuarie 2007” se exclud, iar după cuvintele „studenţii din învăţămîntul superior” se introduc cuvintele „ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic”, în continuare după text.
    2. Anexele nr. 1 şi nr.2 vor avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009
din 1 septembrie 2006
    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009
din 1 septembrie 2006
    anexa nr.2

    3. În denumirea anexei nr.3 şi în tot textul acesteia:
    după cuvintele „ studenţii”, „studenţilor” se introduc cuvintele „ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic”, la cazul şi numărul respectiv;
    la punctele 18, 65, 67 şi 70, după cuvintele „masteranzilor”, „masteranzi”, „masterandului”, se introduc cuvintele „pînă la finalizarea programului".