*HGC1203/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  329886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1203
din  08.10.2003
cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă
Publicat : 17.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 1256
În scopul reglementării şi supravegherii importului şi exportului resurselor de prăsilă, precum  şi în conformitate cu prevederile Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie nr.371-XIII din 15 februarie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.182) şi Legii zootehniei nr. 412-XIV  din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr.73-77, art. 347), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă, conform anexei nr.1;
Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale omologate (raionate) în Moldova, conform anexei nr.2.
2. Se abrogă pct. 1 al Hotărîrii Guvernului  nr. 501 din 18 iulie 1995 cu privire la perspectivele dezvoltării selecţiei şi reproducţiei în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.51-52, art.401).
3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Departamentul Vamal vor  asigura executarea prevederilor prezentei hotărîri.

    Prim-ministru                                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                          Dmitrii Todoroglo
    Ministrul  economiei                                              Marian Lupu
    Ministrul justiţiei                                                    Vasile Dolghieru

    Chişinău, 8 octombrie 2003.
    Nr. 1203.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1203
din 8 octombrie 2003
REGULAMENTUL
cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă
Asigurarea creşterii productivităţii şi ameliorarea calităţilor de prăsilă ale animalelor se efectuează prin reproducerea animalelor autohtone şi importul animalelor de prăsilă.
Regulamentul cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă (în continuare - Regulament) stabileşte condiţiile  şi modalităţile exportului şi importului resurselor de prăsilă, în scopul protejării pieţei interne de invazia materialului genetic nevaloros şi a resurselor de prăsilă neomologate în republică, precum şi protejării drepturilor de autor ale selecţionatorilor autohtoni - autori de rase, tipuri, linii şi crosuri de animale.
I. Dispoziţii generale
1. Resursele  de prăsilă înglobează animalele, materialul seminal, embrionii, ovulele, ouăle de păsări, viermii de mătase şi icrele de peşte destinate  reproducerii.
2. Prin noţiunea de animal se înţelege orice organism viu care aparţine uneia din următoarele specii: taurine, porcine, cabaline, ovine, caprine, animale de blană, păsări, iepuri de casă, peşti, albine şi viermi de mătase.
II. Condiţiile de bază pentru importul şi exportul resurselor de prăsilă
3. Se permite importul şi exportul resurselor de prăsilă numai de clasele record şi elită, care fac parte din Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale omologate (raionate) în Moldova.
4. Importul şi exportul resurselor de prăsilă de alte clase  decît record şi elită sau care nu fac parte din Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale omologate (raionate) în Moldova se admite doar cu autorizaţia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
5. Importul şi  exportul resurselor de prăsilă şi al hibrizilor  protejaţi  prin  patentă  sau  brevet se efectuează doar cu acordul deţinătorilor acestora.
III. Procedura de import al  resurselor de prăsilă
6. Importul resurselor de prăsilă se efectuează în conformitate cu planurile de omologare (raionare) a raselor în republică.
7. Resursele de prăsilă se supun înainte de import unui control obligatoriu din partea Inspectoratului Zootehnic de Stat în ceea ce priveşte corespunderea lor instrucţiunilor şi condiţiilor tehnice ale Republicii Moldova.
8. Achiziţionarea resurselor de prăsilă din străinătate în vederea testării şi folosirii lor ulterioare se efectuează conform alineatului (2) al art. 12 din Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie.
9. Importul resurselor de prăsilă, care nu fac parte din Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în Moldova, se efectuează cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în următoarele scopuri:
a) crearea raselor,  tipurilor, liniilor, crosurilor şi hibrizilor noi de animale, precum  şi ameliorarea celor existente;
b) efectuarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul schimbului între instituţiile de profil agricol de cercetări ştiinţifice şi pregătire a cadrelor;
c) reproducerea şi exportul integral al acestora în scopuri prăsibile şi neprăsibile, în baza unui contract, încheiat între părţile interesate.
Pentru  importul  acestora Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare eliberează gratuit autorizaţie  în termen de 7 zile de la depunerea  cererii.
10. Importul resurselor de prăsilă se efectuează în baza următoarelor  acte:
a) licenţă eliberată, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, de producere şi comercializare a resurselor de prăsilă;
b) contract de import al resurselor de prăsilă cu stipularea speciilor şi raselor de animale de fermă, apartenenţa de clasă, destinaţia şi numărul acestora;
c) certificat de origine eliberat de exportator ce confirmă calităţile prăsibile, productive şi reproductive ale animalelor;
d) autorizaţie eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru importul  resurselor de prăsilă (la importul resurselor de prăsilă ce nu fac parte din Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale omologate (raionate) în Moldova şi de alte clase decît record şi elită).
11. Importul  resurselor de prăsilă se efectuează cu respectarea prevederilor  legislaţiei veterinare.
IV. Cerinţe de import al resurselor de prăsilă pe diferite specii
12. Taurine
Se admite importul viţelelor de prăsilă în vîrstă de pînă la 18 luni, al juncilor - nu mai tîrziu de 3 luni de la începutul perioadei de gestaţie şi al tăuraşilor - pînă la vîrsta de 1 an, ce aparţin  raselor stipulate în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale omologate (raionate) în Moldova, cu condiţia prezentării actelor ce confirmă prăsibilitatea (certificatul de rasă) - care au drept origine cel puţin 3 generaţii de ascendenţi.
În cazurile importului  femelelor însămînţate şi/sau gestante, se prezintă suplimentar informaţia despre tatăl viitoarei prăsile şi actul de stabilire a stării de gestaţie (pentru junci). Animalele pentru import trebuie să fie evaluate conform dezvoltării corporale şi productivităţii de lapte şi carne.
Ascendenţa maternă (mama, mama tatălui şi mama mamei) a acestora trebuie să depăşească standardul de rasă al ţării exportatoare, conform performanţei productive, iar ascendenţii masculi să fie testaţi conform descendenţilor.  Se permite, ca excepţie, importul de vaci primipare, evaluate din punct de vedere zootehnic conform dezvoltării corporale,  conformaţiei corporale şi (în prealabil) calităţilor productive.
13. Suine
Se admite importul  în republică al  suinelor de prăsilă de rase omologate (raionate), a căror  masă şi lungime corporală corespund standardului de rasă la vîrsta de 6-8 luni.
Tineretul prăsibil suin pentru import  se selectează de la părinţii amelioratori evacuaţi conform performanţelor proprii şi descendenţilor (cel puţin 3 generaţii de ascendenţi).
14. Ovine şi caprine
Se admite importul tineretului prăsibil ovin şi caprin, în vîrstă de 8-10 luni, de rase omologate (raionate) în Moldova cu constituţie solidă, ce corespunde standardului de rasă şi provine de la părinţi evaluaţi conform descendenţilor şi recunoscuţi drept amelioratori. Importul trebuie să fie însoţit de certificate de calitate şi origine (cel puţin 3 generaţii de ascendenţi).
15. Cabaline
Se admite importul în Republica Moldova al tineretului cabalin de prăsilă de rase omologate (raionate) în vîrstă de 1-3 ani, provenit de la părinţii evaluaţi conform descendenţilor şi provenienţei, după cum urmează:
trăpaşi cu constituţia solidă, exterior impecabil şi capacitate energetică marcantă;
cai pur sînge de călărie cu agerime pronunţată şi constituţie solidă;
cai din rasele de tracţiune grea cu constituţia solidă şi temperament liniştit.
caii cu destinaţie sportivă se importă numai după probele respective  pe hipodromuri, conform cerinţelor stabilite pentru rasa respectivă.
Importul cailor trebuie să fie însoţit de acte (certificate de origine) ce confirmă calităţile de prăsilă şi provenienţa (cel puţin  3 generaţii de ascendenţi).
16. Păsări
Se admite importul materialului biologic avicol de prăsilă din rasele omologate (raionate) în Moldova - tineretul, în vîrstă de 1 - 150 zile, de găini, raţe, gîşte, curci, fazani, prepeliţe, struţi şi ouă incubabile ale acestor specii avicole, care este însoţit de certificat de origine şi calitate şi corespunde cerinţelor biologice şi zooveterinare ale Republicii Moldova.
17.  Embrionii   şi   materialul  seminal animal
Se admite importul în Republica Moldova al embrionilor şi materialului seminal animal provenit de la reproducători de performanţă din rase omologate (raionate), care corespund condiţiilor tehnice  şi standardelor internaţionale şi este însoţit de acte (certificate) ce adeveresc valoarea lor de prăsilă.
18. Albine
Se admite importul în Republica Moldova al materialului biologic apicol de prăsilă din rasele omologate (raionate), după cum urmează:
familii  de albine în pachete fără faguri, în care se instalează hrănitoare umplute cu  sirop de zahăr sau candi (turte din zahăr-praf şi miere);
mătci fecundate, în cuşti speciale, aprovizionate cu hrană.
Familiile de albine de rasă şi mătcile (de rasă) fecundate, destinate importului, trebuie să corespundă condiţiilor tehnice şi standardelor internaţionale. Importul acestora trebuie să fie însoţit de acte ce adeveresc valoarea lor de prăsilă  şi apartenenţa de rasă.
19. Animale de blană şi iepuri
Se admite importul în Republica Moldova al animalelor de blană şi iepurilor din rasele omologate (raionate), provenite de la părinţi de performanţă, însoţit de acte (certificate de origine) ce adeveresc valoarea de prăsilă a acestora şi provenienţa (cel puţin  3 generaţii de ascendenţi).
20. Peşti
Se admite importul materialului piscicol de prăsilă din rasele omologate (raionate) în Moldova, provenit de la reproducători de performanţă, însoţit de acte (certificat de rasă) ce confirmă valoarea de prăsilă şi care corespunde cerinţelor (condiţiilor) tehnice şi standardelor internaţionale.
21. Agenţii economici - importatori de resurse de prăsilă - prezintă anual, pînă la 15 ianuarie a anului următor celui de referinţă, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  raportul (de modelul stabilit) despre importul resurselor de prăsilă.
22. Importul resurselor de prăsilă se efectuează cu transport şi ambalaj specific, înzestrat cu tot necesarul pentru asigurarea securităţii vitale, în conformitate cu exigenţele internaţionale.
V. Exportul resurselor de prăsilă
23. Exportul resurselor de prăsilă se efectuează în baza următoarelor acte:
a) licenţă de producere şi comercializare a resurselor de prăsilă, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) certificat de rasă, pentru fiecare animal (referitor la păsări, ouă incubabile, albine, peşte, icre fecundate, embrioni şi material seminal - pentru fiecare partidă), semnate de exportator şi aprobate de Inspectoratul Zootehnic de Stat, alte acte solicitate de ţara  importatoare;
c) contract încheiat cu agentul economic-importator referitor la  exportul resurselor de prăsilă, cu stipularea  speciilor, raselor, claselor, numărului  de capete şi greutăţii;
d) autorizaţie a Ministerului  Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la exportul resurselor de prăsilă eliberată gratuit în termen de 7 zile de la depunerea cererii;
e) certificat de origine a mărfurilor  eliberat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002.
24.  Exportul resurselor de prăsilă se efectuează cu transport şi ambalaj specific, înzestrat  cu  tot  necesarul  pentru  asigurarea securităţii  vitale, în conformitate cu exigenţele internaţionale.
25. Exportatorii de resurse de prăsilă  prezintă anual, pînă la 15 ianuarie al anului următor celui de referinţă, Ministerului  Agriculturii şi Industriei Alimentare  raportul (de modelul stabilit) despre exportul resurselor de prăsilă.
Anexa nr. 2
la  Hotărîrea Guvernului nr.1203
din 8 octombrie 2003
NOMENCLATORUL
raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în Moldova

Nr.d/o Specia de animale   Rase, tipuri  şi crosuri
1 2 3
1. Taurine:    lapte   lapte-carne   carne Bălţată cu negru, Holştein-Friză, Roşie Estoniană, Roşie de stepă, Jersey,
AnglerSimmental Hereford, Charolaise, Limuzin, Piemontez
2. Suine:   universale   carne şi bacon Marele AlbEstoniană de bacon, Landrace, Hampshire, Duroc, Yorckshire 
Tipul de carne Moldovenesc, Pietrain, Hibrizi (Tip de carne
Moldovenesc x Pietrain x Hampshire, Pietrain x Hampshire x Landrace x Yorckshire)
3. Ovine:   carne-lapte   lînă-lapte   lapte-lînă   pielicele-lapte Ascaniană cu capul negru, Letonă cu capul negru, Ochsfordshir, SuffolkŢigaieFriză, AwassiKaracul
4. Caprine Saanen, Togghenburg, Alpină, Franceză
5. Cabaline De Don, Vladimir de povară, Ahal-techin, Pur sînge Englez , Arabă, Orlov, Poney
6. Iepuri:   carne-blană   carne   puf Uriaşul sur, Uriaşul alb, Chinchila,California, Nouzelandeză,Albă de puf, Argintie
7. Nutrii Standard, Argintie, Aurie, Lămîie
8. Peşti Crap, Caras, Novac, Molitru
9. Albine Carpatică
10.10.1. Păsări:      Găini         ouă         carne         carne-ouă LeghornPlymouth-rock, Cornisch,Argintie de Adler, Rhode  Island, Kucino, New-hampshire, Gît-golaş
10.2.       Curci Bronzată cu pieptul larg, Nord-Kaukaziană, Argintie, Tihoreţk
10.3.       Gîşte Holmogor, Cuban, Chineză, Sură măşcată,  Italiană albă, Gorkii
10.4.       Raţe Pechin, Sură Ucrăineană, Leşească , Oglindă, Haki-Kembel
10.5.       Struţi Neagră Africană
10.6.       Prepeliţe Estoniană
11. Nurci Europeană
12. Vulpi  polare Azurie
13. Vulpi Neagră-argintie

Notă: Alte rase, tipuri şi crosuri pot fi importate şi utilizate (pentru ameliorare) sau omologate în Republica Moldova  cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.