*HGO158/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  329994
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 158
din  14.02.2007
cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate,
contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 175
    În conformitate cu prevederile art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 651), Legii despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 6) şi Legii nr. 1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 8, art. 239),               
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 1;  
    Modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 2.     
 
    PRIM-MINISTRU                                                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                          Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop  
    Ministrul economiei şi comerţului                                           Igor Dodon 
    Nr. 158. Chişinău, 14 februarie 2007.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 158
din 14 februarie 2007
NOMENCLATORUL
lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 158
din 14 februarie 2007
Modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale obţinute de la
prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile
din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
       1. Mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor contra plată se vor utiliza în scopul asigurării funcţionării normale a Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe, precum şi a Serviciului Veterinar de Stat (în continuare - instituţii din subordinea Ministerului), pentru următoarele acţiuni:
    a) remunerarea muncii personalului, conform actelor normative în vigoare, precum şi achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat a personalului nominalizat;
    b) plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv arenda, reparaţia şi deservirea încăperilor, unităţilor de transport, reţelelor de telecomunicaţii şi mijloacelor pentru întreţinerea lor;
    c) deplasări în interes de serviciu;
    d) editarea şi tirajarea blanchetelor de certificate, literaturii metodice, abonarea la presa periodică şi de profil;
    e) procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria fondurilor fixe şi cheltuielile pentru întreţinere;
    f) cheltuieli pentru efectuarea cercetărilor în domeniu;
    g) organizarea seminarelor, perfecţionarea cadrelor.
    2. Instituţiile din subordinea Ministerului prezintă acestuia, în modul stabilit, dările de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale.